EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1239

Регламент (ЕС) 2019/1239 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за създаване на единна европейска среда за морско информационно обслужване и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС

PE/38/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 64–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj

25.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1239 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за създаване на единна европейска среда за морско информационно обслужване и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) се съдържа изискване държавите членки да приемат изпълнението на задължения за докладване на данни за кораби, пристигащи в пристанища на Съюза и напускащи тези пристанища, в електронен формат и да гарантират предаването на данните на единна платформа с цел улесняване и ускоряване на морския транспорт.

(2)

Морският транспорт е в основата на търговията и връзките в рамките на единния пазар и отвъд него. За улесняване на морския транспорт и с цел допълнително намаляване на административната тежест за корабоплавателните дружества процедурите за предоставяне на информация, предназначени за изпълнение на задълженията за докладване на данни, наложени на корабоплавателните дружества с правни актове на Съюза, с международни правни актове и с националното право на държавите членки, следва допълнително да се опростят и хармонизират и да бъдат технологично неутрални, както и да насърчават съобразени с бъдещето решения за докладване на данни.

(3)

Европейският парламент и Съветът често призовават за по-голяма оперативна съвместимост и за по-подробна и опростена комуникация и информационни потоци с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар и удовлетворяване на нуждите на гражданите и предприятията.

(4)

Основната цел на настоящия регламент е да се установят хармонизирани правила за предоставяне на информацията, изисквана във връзка с посещения на пристанище, по-специално като се гарантира, че един и същи набор от данни може да се докладва на всяка единна национална платформа за морско информационно обслужване по един и същи начин. Настоящият регламент има също така за цел да улесни предаването на информация между деклараторите, съответните органи и доставчиците на пристанищни услуги в пристанището на посещение и други държави членки. Прилагането на настоящия регламент не следва да води до промяна на сроковете или същността на задълженията за докладване на данни и не следва да засяга последващото съхраняване и обработване на информация на равнището на Съюза или на национално равнище.

(5)

Съществуващата единна национална платформа за морско информационно обслужване във всяка държава членка следва да се запази като основа за технологично неутрална и оперативно съвместима единна европейска среда за морско информационно обслужване (EMSWe). Единната национална платформа за морско информационно обслужване следва да представлява всеобхватна единна входяща точка за докладване на данни от операторите в областта на морския транспорт, като изпълнява функциите на събиране на данните от деклараторите и разпространение на данните до всички съответни компетентни органи и доставчиците на пристанищни услуги.

(6)

За да се повиши ефективността на единните национални платформи за морско информационно обслужване и за да се осигури подготвеност за бъдещи промени, в държавите членки следва да е възможно да се запазят съществуващите или да се установят нови механизми за използване на единната национална платформа за морско информационно обслужване за докладване на сходна информация за други видове транспорт.

(7)

Интерфейсите за връзка с единната национална платформа за морско информационно обслужване от страна на деклараторите следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, за да се улесни докладването на данни и да се намали допълнително административната тежест. Това хармонизиране следва да се постигне чрез използването във всяка единна национална платформа за морско информационно обслужване на общ софтуер на интерфейс за междусистемен обмен на информация, разработен на равнището на Съюза. Държавите членки следва да поемат отговорността за интегриране и управление на модула на интерфейс и за редовно и своевременно актуализиране на софтуера, когато Комисията предоставя нови версии. Комисията следва да разработи този интерфейс и да осигурява актуализации, когато е необходимо, тъй като развитието на цифровите технологии напредва бързо и всяко технологично решение може бързо да остарее предвид новите разработки.

(8)

Други механизми за докладване на данни, осигурени от държавите членки и доставчиците на услуги, например общностните пристанищни системи, биха могли да бъдат запазени като незадължителни входящи точки за докладване на данни и следва да могат да изпълняват функции по предоставяне на услуги във връзка с данни.

(9)

За да не се налага непропорционална административна тежест на държавите членки без излаз на море, които нямат морски пристанища, тези държави членки следва да бъдат освободени от задължението да разработят, създадат, управляват и осигурят единна национална платформа за морско информационно обслужване. Това означава, че докато се ползват от това освобождаване, от тези държави членки не следва да се изисква да изпълняват задължения, свързани с разработването, създаването, управлението и осигуряването на единна национална платформа за морско информационно обслужване.

(10)

Единната национална платформа за морско информационно обслужване следва да има лесен за ползване графичен потребителски интерфейс с общи функционални елементи за ръчно въвеждане на данни от деклараторите. Държавите членки следва да предлагат графичен потребителски интерфейс за ръчно въвеждане на данни от деклараторите и чрез качване на хармонизирани електронни таблици. В допълнение към осигуряването на общи функционални елементи Комисията и държавите членки следва да координират усилията си с цел да се гарантира, че за ползвателите на графичните потребителски интерфейси работата с тях е максимално сходна.

(11)

Възникващите нови цифрови технологии дават все повече възможности за увеличаване на ефективността на сектора на морския транспорт и за намаляване на административната тежест. За да се извлекат възможно най-скоро ползите от тези нови технологии, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изменя чрез актове за изпълнение техническите спецификации, стандартите и процедурите за хармонизираната среда на докладване на данни. Това следва да осигури гъвкавост за участниците на пазара, за да се разработят нови цифрови технологии, като новите технологии следва да се вземат предвид и при прегледа на настоящия регламент.

(12)

На деклараторите следва да се предоставя подходящо съдействие и информация относно процесите и техническите изисквания, свързани с използването на единната национална платформа за морско информационно обслужване, чрез леснодостъпни и лесни за използване национални уебсайтове, изготвени в еднакъв формат.

(13)

В Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (наричана по-нататък „Конвенцията FAL“) (4) е предвидено, че публичните органи при всички случаи трябва да изискват само основната информация и да поддържат броя елементи до минимум. Същевременно местните условия може да налагат да се изисква специфична информация с цел да се гарантира безопасността на корабоплаването.

(14)

За да се осигури функционирането на EMSWe, е необходимо да се изготви детайлен набор от данни в EMSWe, обхващащ всички елементи на информацията, която националните органи или пристанищните оператори може да изискват за административни или оперативни цели, когато кораб посещава пристанище. При изготвянето на набора от данни в EMSWe Комисията следва да отчита работата, извършена на международно равнище. Предвид различния обхват на задълженията за докладване на данни в държавите членки, единната национална платформа за морско информационно обслужване в отделна държава членка следва да бъде създадена така, че да приема набора от данни в EMSWe без изменение и да не се повлиява от информация, която не е от значение за тази държава членка.

(15)

При изключителни обстоятелства държавите членки следва да могат да изискват от деклараторите допълнителни елементи от данните. Такива изключителни обстоятелства могат да възникнат например когато е налице неотложна необходимост да се защитят вътрешният ред и сигурност или да се реагира на сериозна заплаха за здравето на човека или животните или за околната среда. Понятието за изключителни обстоятелства следва да се тълкува строго.

(16)

Съответните задължения за докладване на данни, съдържащи се в правните актове на Съюза и международните правни актове, следва да бъдат включени в приложението към настоящия регламент. Тези задължения за докладване на данни следва да служат за основа за изготвянето на детайлния набор от данни в EMSWe. В приложението следва също така да се посочат съответните категории на задълженията за докладване на данни в национален мащаб, а държавите членки следва да могат да изискват от Комисията да изменя набора от данни в EMSWe въз основа на задълженията за докладване на данни, съдържащи се в националните им законодателни актове и изисквания. Правните актове на Съюза, с които се изменя наборът от данни в EMSWe въз основа на задължение за докладване на данни, съдържащо се в националните законодателни актове и изисквания, следва да включват изрична препратка към тези национални законодателни актове и изисквания.

(17)

Когато информацията от единната национална платформа за морско информационно обслужване се разпространява до компетентните органи, предаването следва да отговаря на общите изисквания за данни, формати и кодове за задълженията и формалностите за докладване на данни, предвидени в правните актове на Съюза, посочени в списъка в приложението, и следва да се извършва чрез предвидените в тях ИТ системи, например средствата за електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(18)

При прилагане на настоящия регламент следва да се вземат предвид системите SafeSeaNet, създадени на национално равнище и на равнището на Съюза, които следва да продължават да улесняват обмена и разпространението на информацията, получена чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване, между държавите членки в съответствие с Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).

(19)

Пристанищата не са крайното местоназначение на товарите. Ефективността на посещенията на пристанища на корабите оказва въздействие върху цялата логистична верига, свързана с превоза на товари и пътници до пристанищата и от тях. За да се гарантира оперативна съвместимост, мултимодалност и безпроблемно интегриране на морския транспорт в цялата логистична верига и за да се улеснят други видове транспорт, единната национална платформа за морско информационно обслужване следва да дава възможност за обмен на информация от значение, например за времето на пристигане и заминаване, със сходни рамки, разработени за други видове транспорт.

(20)

За да се подобри ефективността на морския транспорт и да се ограничи дублирането на информацията, която трябва да се предоставя за оперативни цели, когато кораб посещава пристанище, предоставяната от декларатора информация в единната национална платформа за морско информационно обслужване следва да се споделя и с определени други субекти, например пристанищни оператори или оператори на терминали, когато това е разрешено от декларатора и като се отчита необходимостта от зачитане на поверителността, чувствителността на търговската информация и правните ограничения. Настоящият регламент има за цел да подобри обработването на данни съгласно принципа на еднократно подаване на данни при изпълнение на задълженията за докладване на данни.

(21)

В Регламент (ЕС) № 952/2013 е предвидено, че стоките, въведени на митническата територия на Съюза, трябва да бъдат обхванати от обобщена декларация за въвеждане, която се подава до митническите органи по електронен път. Като се има предвид значението на информацията от обобщената декларация за въвеждане за управлението на рисковете за сигурността и финансовите рискове, в момента се разработва специална електронна система за подаване и управление на обобщените декларации за въвеждане на митническата територия на Съюза. Ето защо няма да бъде възможно подаването на обобщена митническа декларация за въвеждане да става чрез хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни. Като се има предвид обаче, че някои от елементите от данни, подадени с обобщената декларация за въвеждане, се изискват и за изпълнение на други задължения за докладване на данни в митническата област и данни за кораби, когато кораб посещава пристанище на Съюза, в EMSWe следва да може да се обработват елементите от данни от обобщената декларация за въвеждане. Следва също така да се предвиди възможността единната национална платформа за морско информационно обслужване да извлича съответна информация, която вече е подадена чрез обобщената декларация за въвеждане.

(22)

За да се хармонизират напълно изискванията за докладване на данни, митническите, морските и другите съответни органи следва да си сътрудничат на национално равнище и на равнището на Съюза. Национални координатори с конкретни отговорности следва да повишават ефективността на това сътрудничество и безпроблемното функциониране на единната национална платформа за морско информационно обслужване.

(23)

За да се даде възможност за повторно използване на информацията, предоставена чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване, и за да се улесни подаването на информация от декларатора, е необходимо да се предвидят общи бази данни. Следва да се създаде база данни EMSWe относно корабите, включваща референтен списък с данни за корабите и тяхното освобождаване от задълженията за докладване на данни, докладвани чрез съответната единна национална платформа за морско информационно обслужване. За да се улесни подаването на информация от декларатора, следва да се създаде обща база данни за местоположението, включваща референтен списък на кодове за местоположение, които включват кодовете на ООН за населените места за търговски и транспортни цели (UN/LOCODE), специфичните кодове по SafeSeaNet, както и кодовете на пристанищните съоръжения, регистрирани в Глобалната интегрирана информационна система за корабоплаване (GISIS) на Международната морска организация (ИМО). Освен това, в обща база данни за опасни материали следва да бъде включен списък с опасни и замърсяващи товари, които се докладват чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване в съответствие с Директива 2002/59/ЕО, както и формуляр 7 на FAL на ИМО, като се отчитат съответните елементи от данни от конвенциите и кодексите на ИМО.

(24)

Обработването на лични данни от компетентните органи в рамките на настоящия регламент следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (7). При обработването на лични данни от страна на Комисията в рамките на настоящия регламент следва да се спазва Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(25)

EMSWe и единната национална платформа за морско информационно обслужване не следва да служат като допълнително основание за обработването на лични данни, освен доколкото това е необходимо за тяхното функциониране, и не следва да се използват за предоставяне на нови права на достъп до лични данни.

(26)

На Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълнението на настоящия регламент чрез изготвяне и изменение на набора от данни в EMSWe и чрез изготвяне на определения, категории и спецификации за елементите от данни и във връзка с изменението на приложението с цел да включи задължения за докладване на данни, съществуващи на национално равнище, както и с цел да отчете нови задължения за докладване на данни, приети с правни актове на Съюза. Комисията следва да гарантира зачитането на общите изисквания за данните, форматите и кодовете, установени в правните актове на Съюза и в международните правни актове, посочени в приложението. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (9). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(27)

При подготовката на делегирани актове Комисията следва да осигури провеждането на консултации с експертите на държавите членки и с представителите на бизнеса, като тези консултации се провеждат по прозрачен начин и достатъчно рано.

(28)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(29)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да определя функционалните и техническите спецификации, механизмите за контрол на качеството и процедурите за внедряване, поддържане и използване на хармонизирания модул на интерфейс и съответните хармонизирани елементи на единните национални платформи за морско информационно обслужване. На Комисията следва също така да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да определя техническите спецификации, стандартите и процедурите за общи услуги на EMSWe.

(30)

Настоящият регламент следва да се основава на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11), в който са изложени условията, при които държавите членки признават определени средства за електронна идентификация на физически и юридически лица, които попадат в обхвата на дадена схема за електронна идентификация на друга държава членка. В Регламент (ЕС) № 910/2014 се предвиждат условията, при които потребителите могат да използват своите средства за електронна идентификация и електронно удостоверяване на самоличността, за да получат достъп до публични услуги онлайн в трансгранични ситуации.

(31)

Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. Следва да бъде събирана информация за изготвянето на тази оценка и за оценяването на резултатите от настоящия регламент спрямо целите, чието постигане се цели с него. Освен това Комисията следва да оцени, наред с други възможности, добавената стойност от създаването на централизирана и хармонизирана европейска система за докладване на данни, например централен интерфейс за докладване на данни.

(32)

Поради това Директива 2010/65/ЕС следва да бъде отменена, считано от началната дата на прилагане на настоящия регламент.

(33)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (12) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се създава рамка за технологично неутрална и оперативно съвместима единна европейска среда за морско информационно обслужване (EMSWe) с хармонизирани интерфейси, за да се улесни електронното предаване на данни във връзка със задълженията за докладване на данни за корабите, които пристигат или напускат пристанища в Съюза, или осъществяват престой в тези пристанища.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„единна европейска среда за морско информационно обслужване“ (EMSWe) означава правната и техническата рамка за електронно предаване на данни във връзка със задълженията за докладване на данни за посещение на пристанище в Съюза, която се състои от мрежа от единни национални платформи за информационно морско обслужване с хармонизирани интерфейси за докладване на данни и включва обмен на данни чрез SafeSeaNet и други подходящи системи, както и общи услуги за управление на потребителския регистър и достъпа, обща адресираща услуга, идентифициране на кораби, кодове за местоположение, информация за опасни и замърсяващи товари и здравна информация;

2)

„кораб“ означава мореходен плавателен съд или морско превозно средство, експлоатирани в морска среда, за които се прилага конкретно задължение за докладване на данни, посочено в приложението;

3)

„единна национална платформа за морско информационно обслужване“ означава техническа платформа, създадена и функционираща на национално равнище, за получаване, обмен и изпращане на информация по електронен път с цел изпълнение на задълженията за докладване на данни, която включва общоприето управление на правата на достъп, хармонизиран модул на интерфейс за докладване на данни и графичен потребителски интерфейс за комуникация с декларатори, както и връзки към системите и базите данни на съответните органи на национално равнище и на равнището на Съюза, което дава възможност на деклараторите да се изпращат съобщения или потвърждения във връзка с възможно най-широк кръг решения, които се вземат от всички участващи компетентни органи, и която може, когато е приложимо, да осигурява и възможност за свързване с други средства за докладване на данни;

4)

„хармонизиран модул на интерфейс за докладване на данни“ означава междинен интеграционен софтуер на единната национална платформа за морско информационно обслужване, чрез който може да се обменя информация между информационната система, използвана от декларатора, и съответната единна национална платформа за морско информационно обслужване;

5)

„задължение за докладване на данни“ означава информацията, изисквана съгласно правните актове на Съюза и международните правни актове, посочени в списъка в приложението, както и съгласно националните законодателни актове и изисквания, посочени в приложението, която трябва да бъде предоставена във връзка с посещение на пристанище;

6)

„посещение на пристанище“ означава пристигането, престоя и заминаването на кораба от морско пристанище в държава членка;

7)

„елемент от данни“ означава най-малката единица информация, за която има уникално определение и точни технически характеристики, като например формат, дължина и вид на символите;

8)

„набор от данни в EMSWe“ означава пълният списък с елементи от данни, произтичащ от задълженията за докладване на данни;

9)

„графичен потребителски интерфейс“ означава уеб интерфейс за двупосочно онлайн подаване на данни от потребител към единна национална платформа за морско информационно обслужване, който дава възможност на деклараторите за ръчно въвеждане на данни, наред с хармонизирани електронни таблици и функции, позволяващи извличане на елементи от данните от тези таблици, който включва и общи функции и характеристики, осигуряващи общ навигационен поток и качване на данни от деклараторите;

10)

„обща адресираща услуга“ означава допълнителна доброволна услуга за деклараторите за установяване на преки междусистемни връзки за предаване на данни между системата на декларатора и хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни на съответната единна национална платформа за морско информационно обслужване;

11)

„декларатор“ означава всяко физическо или юридическо лице, за което се прилагат задължения за докладване на данни, или всяко надлежно упълномощено физическо или юридическо лице, действащо от името на това лице в рамките на съответното задължение за докладване на данни;

12)

„митнически органи“ означава органите по смисъла на определението в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

13)

„доставчик на услуги за данни“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя информационно-комуникационни технологични услуги на декларатор във връзка със задължения за докладване на данни;

14)

„електронно предаване на информация“ означава процес на предаване на цифрово кодирана информация чрез позволяващ преработване структуриран формат, който може да се използва пряко за съхраняване на данни и компютърна обработка;

15)

„доставчик на пристанищни услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя една или повече категории пристанищни услуги, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета (13).

ГЛАВА II

НАБОР ОТ ДАННИ В EMSWe

Член 3

Изготвяне на набор от данни в EMSWe

1.   Комисията изготвя и изменя набора от данни в EMSWe съгласно параграф 3 от настоящия член.

2.   До 15 февруари 2020 г. държавите членки уведомяват Комисията за произтичащите от националните законодателни актове и изисквания задължения за докладване на данни, както и за елементите от данните, които да бъдат включени в набора от данни в EMSWe. Те посочват с точност тези елементи от данни.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 23 делегирани актове за изменение на приложението към настоящия регламент с цел въвеждане, заличаване или адаптиране на препратки към национални законодателни актове и изисквания, към правен акт на Съюза или към международен правен акт, както и с цел изготвяне и изменение на набора от данни в EMSWe.

Първият такъв делегиран акт се приема до 15 август 2021 г.

Съгласно член 4 всяка държава членка може да изиска от Комисията да въведе или измени елементи в набора от данни в EMSWe в съответствие със съдържащите се в националните законодателни актове и изисквания задължения за докладване на данни. Когато преценява дали елементите от данните да бъдат включени в набора от данни в EMSWe, Комисията взема предвид съображенията за безопасност, както и принципите на Конвенцията FAL, а именно принципа да се изисква само основната информация и да се свежда броят на елементите до минимум.

В срок от три месеца след получаване на искането Комисията решава дали да въведе елементите в набора от данни в EMSWe. Комисията мотивира свето решение.

Делегираният акт, с който се въвежда или изменя елемент от данните в EMSWe, включва изрична препратка към националните законодателни актове и изисквания, посочени в трета алинея.

В случай че Комисията реши да не въвежда искания елемент от данни, тя надлежно мотивира своя отказ, като се позовава на безопасността на корабоплаването и на принципите на Конвенцията FAL.

Член 4

Изменения на набора от данни в EMSWe

1.   Ако някоя държава членка възнамерява да измени задължение за докладване на данни съгласно своите национални законодателни актове и изисквания и това би довело до предоставянето на информация, различна от информацията, включена в набора от данни в EMSWe, тази държава членка незабавно уведомява Комисията. В уведомлението държавата членка посочва точно информацията, която не е обхваната от набора от данни в EMSWe, както и предвидения срок на прилагане на задължението за докладване на данни.

2.   Държавите членки не въвеждат нови задължения за докладване на данни, освен ако въвеждането им не е било одобрено от Комисията чрез процедурата, установена в член 3, а съответната информация не е била въведена в набора от данни в EMSWe и приложена в хармонизираните интерфейси за докладване на данни.

3.   Комисията оценява необходимостта от изменение на набора от данни в EMSWe в съответствие с член 3, параграф 3. Измененията на набора от данни в EMSWe се въвеждат само веднъж годишно, освен в надлежно обосновани случаи.

4.   При изключителни обстоятелства, дадена държава членка може, без да е получила одобрението на Комисията, да изисква от деклараторите да предоставят допълнителни елементи от данни в продължение на срок, ненадвишаващ три месеца. Държавата членка уведомява без забавяне Комисията за тези елементи от данни. Комисията може да допусне държавата членка да продължи да изисква допълнителни данни за още два тримесечни срока, ако изключителните обстоятелства продължават да са налице.

Не по-късно от един месец преди края на последния тримесечен срок, посочен в първа алинея, държавата членка може да поиска от Комисията допълнителните елементи от данни да бъдат включени в набора от данни в EMSWe в съответствие с член 3, параграф 3. Държавата членка може да продължи да изисква от деклараторите да предоставят допълнителни елементи от данни до вземането на решение от Комисията, а в случай че решението е положително — докато измененият набор от данни в EMSWe не започне да се прилага.

ГЛАВА III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 5

Единна национална платформа за морско информационно обслужване

1.   Всяка държава членка създава единна национална платформа за морско информационно обслужване, чрез която — в съответствие с настоящия регламент и без да се засягат членове 7 и 11 — цялата информация, необходима за изпълнението на задълженията за докладване на данни, се предоставя еднократно чрез и в съответствие с набора от данни в EMSWe, като се използват хармонизираният модул на интерфейс за докладване на данни и графичният потребителски интерфейс, посочени в член 6, и когато е приложимо — други средства за докладване на данни, посочени в член 7, с цел тази информация да бъде предоставена на съответните органи на държавите членки в степента, необходима за изпълнение на съответните им функции.

Всяка държава членка отговаря за функционирането на своята единна национална платформа за морско информационно обслужване.

Държавите членки могат да създадат съвместна единна платформа за морско информационно обслужване заедно с една или повече други държави членки. Държавите членки определят тази единна платформа за морско информационно обслужване като своя единна национална платформа за морско информационно обслужване и отговарят за дейността ѝ в съответствие с настоящия регламент.

2.   Държавите членки, които нямат морски пристанища, са освободени от задължението да разработят, създадат, управляват и осигурят единната национална платформа за морско информационно обслужване, посочена в параграф 1.

3.   Държавите членки осигуряват:

а)

съвместимостта на единната си национална платформа за морско информационно обслужване с хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни и съответствието на графичния потребителски интерфейс на единната си национална платформа за морско информационно обслужване с общите функционални възможности съгласно член 6, параграф 2;

б)

своевременното интегриране на хармонизираните интерфейси за докладване на данни в съответствие със сроковете за изпълнение, определени в посочения в член 6 акт за изпълнение, както и всички последващи актуализации в съответствие със сроковете, съгласувани в многогодишния план за изпълнение;

в)

връзката със съответните системи на компетентните органи, за да се даде възможност за докладване на преноса на данни на тези органи чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване и на тези системи в съответствие с правните актове на Съюза, националните законодателни актове и изисквания, както и в съответствие с техническите спецификации на тези системи;

г)

гореща линия за помощ през първите 12 месеца, считано от 15 август 2025 г., и уебсайт за онлайн поддръжка на своята единна национална платформа за морско информационно обслужване с ясни инструкции на официалния език или езици на тази държава членка и когато е целесъобразно — на език, който се използва за международни цели;

д)

предоставянето на необходимото подходящо обучение за персонала, който участва пряко в експлоатацията на единната национална платформа за морско информационно обслужване.

4.   Държавите членки гарантират, че необходимата информация достига до органите, отговарящи за прилагането на съответните законодателни актове, и че тя е ограничена до нуждите на всеки от тези органи. По този начин държавите членки гарантират съответствие с нормативните изисквания, свързани с предаването на данни, предвидено в правните актове на Съюза, посочени в списъка в приложението, и ако е приложимо, използването на средствата за електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Държавите членки осигуряват и оперативната съвместимост с използваните от тези органи информационни системи.

5.   Единната национална платформа за морско информационно обслужване осигурява на деклараторите техническа възможност да предоставят отделно на доставчиците на пристанищни услуги в пристанището по местоназначение поднабор от елементи от данни, предварително определени на национално равнище.

6.   Ако някоя държава членка не изисква всички елементи от набора от данни в EMSWe за изпълнението на задълженията за докладване на данни, в единната национална платформа за морско информационно обслужване се приемат данни, ограничени до елементите от данни, изисквани от тази държава членка. Единната национална платформа за морско информационно обслужване приема подадени от декларатора данни, включително допълнителни елементи от набора от данни в EMSWe; не е необходимо обаче тя да обработва и съхранява тези допълнителни елементи.

7.   Държавите членки съхраняват информацията, подадена до тяхната единна национална платформа за морско информационно обслужване, само за срока, необходим да се осигури изпълнението на изискванията, предвидени в настоящия регламент, и да се осигури съответствие с правните актове на Съюза и международните и националните правни актове, посочени в приложението. Държавите членки незабавно заличават тази информация след отпадането на тази необходимост.

8.   Държавите членки предоставят публичен достъп до информация за очакваното и реално време на пристигане и заминаване на корабите, в хармонизиран на равнището на Съюза електронен формат, въз основа на данните, предоставени от деклараторите на единната национална платформа за морско информационно обслужване. Това задължение не се прилага за корабите, превозващи чувствителни товари, когато публикуването на тази информация от единната национална платформа за морско информационно обслужване би могло да представлява заплаха за сигурността.

9.   Единните национални платформи за морско информационно обслужване имат интернет адрес с единен формат.

10.   До 15 август 2021 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя хармонизираната структура на горещата линия, посочена в параграф 3, буква г), техническите спецификации за предоставянето на информация за времето на пристигане и заминаване съгласно параграф 8, както и единния формат за интернет адресите, посочен в параграф 9. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г..

Член 6

Хармонизирани интерфейси за докладване на данни

1.   В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията приема актове за изпълнение, с които определя функционалните и техническите спецификации за хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни на единните национални платформи за морско информационно обслужване. Целта на функционалните и техническите спецификации е да се улесни оперативната съвместимост с различните технологии и системи за докладване на данни на потребителите.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

2.   В тясно сътрудничество с държавите членки и до 15 август 2022 г. Комисията разработва и след това актуализира хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни за единните национални платформа за морско информационно обслужване в съответствие с посочените в параграфи 1 и 5 от настоящия член спецификации.

3.   Комисията предоставя на държавите членки хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни и цялата информация, необходима за интегрирането му в тяхната единна национална платформа за морско информационно обслужване.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя общите функционални елементи на графичния потребителски интерфейс и утвърждава образците на хармонизираните електронни таблици, посочени в член 2, параграф 9.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, с които изменя техническите спецификации, стандартите и процедурите с цел да гарантира, че интерфейсите могат да бъдат пригодени към бъдещите технологии.

6.   Актовете за изпълнение, посочени в настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Член 7

Други средства за докладване на данни

1.   Държавите членки допускат деклараторите да предоставят на доброволна основа информация на единната национална платформа за морско информационно обслужване чрез доставчици на услуги за данни, които отговарят на изискванията за хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни.

2.   Държавите членки може да допуснат деклараторите да предоставят информация чрез други механизми за докладване на данни, при условие че предоставянето по този начин е доброволно за деклараторите. В тези случаи държавите членки гарантират, че информацията се предоставя чрез съответните механизми на единната национална платформа за морско информационно обслужване.

3.   Държавите членки може да използват други средства за предоставянето на информация в случай на временен срив в някоя от електронните системи, посочени в членове 5, 6 и 12—17.

Член 8

Принцип на еднократност

1.   Без да се засяга член 11, параграф 1, освен ако в правото на Съюза не се изисква друго, държавите членки гарантират, че от декларатора се изисква да предоставя информацията съгласно настоящия регламент само веднъж при посещение на пристанище и че съответните елементи от набора от данни в EMSWe се предоставят и използват повторно в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

2.   Комисията гарантира, че информацията за идентифициране на кораби, данните за кораби и за освобождаването от задължения на кораби, които са предоставени чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване, се записват в базата данни EMSWe относно корабите, посочена в член 14, и остават на разположение при всяко следващо посещение на пристанище в рамките на Съюза.

3.   Държавите членки гарантират, че елементите от набора от данни в EMSWe, предоставени при заминаването от пристанище в Съюза, се предоставят на разположение на деклараторите с цел изпълнение на задълженията за докладване на данни при пристигане в следващото пристанище на Съюза, при условие че корабът не е извършил посещение на пристанище извън Съюза по време на пътуването. Настоящият параграф не се прилага за информацията, получена съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013, освен ако възможността за предоставяне на тази информация за тази цел не е предвидена в настоящия регламент.

4.   Всички съответни елементи от набора от данни в EMSWe, получени в съответствие с настоящия регламент, се предоставят на другите единни национални платформи за морско информационно обслужване чрез SafeSeaNet.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, с които утвърждава списъка със съответните елементи от данни, посочени в параграфи 3 и 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Член 9

Отговорност за съобщената информация

Деклараторът носи отговорност за подаването на елементите от данни в съответствие с приложимите правни и технически изисквания. Деклараторът остава отговорен за данните и за актуализирането на всяка претърпяла промяна информация след подаването им в единната национална платформа за морско информационно обслужване.

Член 10

Защита на данните и поверителност

1.   Обработването на лични данни от компетентните органи в рамките на настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

2.   Обработването на лични данни от страна на Комисията съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

3.   Държавите членки и Комисията предприемат в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право необходимите мерки за гарантиране на поверителността на търговската и друга чувствителна информация, която се обменя съгласно настоящия регламент.

Член 11

Допълнителни разпоредби в митническата област

1.   Настоящият регламент не възпрепятства обмена на информация между митническите органи на държавите членки или между митническите органи и икономическите оператори, които използват средствата за електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

2.   Когато това е съвместимо с правото на Съюза в митническата област, съответната информация в обобщената декларация за въвеждане, посочена в член 127 от Регламент (ЕС) № 952/2013, се предоставя на единната национална платформа за морско информационно обслужване и, ако е целесъобразно, се използва повторно за целите на други задължения за докладване на данни, изброени в приложението.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, с които утвърждава съответната информация, посочена в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

ГЛАВА IV

ОБЩИ УСЛУГИ

Член 12

Система за управление на потребителския регистър в EMSWe и на достъпа

1.   Комисията създава и гарантира наличието на обща система за управление на потребителския регистър и на достъпа за деклараторите и доставчиците на услуги за данни, които използват единната национална платформа за морско информационно обслужване, както и за националните органи, които получават достъп до тази платформа, когато се изисква удостоверяване на автентичност. Общата система за управление на потребителския регистър и на достъпа дава възможност за единна регистрация на потребителите чрез съществуващ регистър на Съюза с признаване на равнището на Съюза, съвместно управление и мониторинг на потребителските профили на равнището на Съюза.

2.   Всяка държава членка определя национален орган, който да отговаря за идентифицирането и регистрирането на нови потребители, както и за промяната и прекратяването на съществуващи профили чрез системата, посочена в параграф 1.

3.   С цел достъп до единната национална платформа за морско информационно обслужване в различните държави членки даден декларатор или доставчик на услуги за данни, който е регистриран в системата за управление на потребителския регистър в EMSWe и на достъпа, се счита за регистриран в единната национална платформа за морско информационно обслужване във всички държави членки и действа при спазване на ограниченията на правата за достъп, предоставени от всяка държава членка, в съответствие с националните ѝ правила.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя техническите спецификации, стандартите и процедурите за създаване на общата система за управление на потребителския регистър, посочена в параграф 1, включително функциите, посочени в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

Член 13

Обща адресираща услуга

1.   В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията разработва допълнителна доброволна обща адресираща услуга, при условие че хармонизираният модул на интерфейс за докладване на данни е въведен изцяло в съответствие с член 6.

2.   В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията приема актове за изпълнение, с които определя функционалните и техническите спецификации, механизмите за контрол на качеството и процедурите за внедряване, поддържане и използване на общата адресираща услуга. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2024 г.

Член 14

База данни EMSWe относно корабите

1.   В съответствие с член 8, параграф 2 Комисията създава база данни на EMSWe относно корабите, която съдържа списък с информация за идентифициране на корабите и данни за тях, както и записи на освобождаване от задълженията за докладване на данни.

2.   Държавите членки осигуряват предоставянето на данните, посочени в параграф 1, на базата данни EMSWe относно корабите въз основа на данните, подадени от деклараторите на единната национална платформа за морско информационно обслужване.

3.   Комисията гарантира, че базата данни относно корабите е достъпна за единната национална платформа за морско информационно обслужване с цел улесняване на докладването на данни за корабите.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя техническите спецификации, стандартите и процедурите за създаването на базата данни, посочена в параграф 1, по отношение на събирането, съхранението, актуализирането и предоставянето на информацията за идентифициране на корабите и данните за тях, както и протоколи за освобождаване от задълженията за докладване на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

Член 15

Обща база данни за местоположението

1.   Комисията създава обща база данни за местоположението, която съдържа справочен списък с кодове за местоположение (14) и кодове на пристанищни съоръжения, регистрирани в базата данни GISIS на ИМО.

2.   Комисията гарантира, че базата данни за местоположението е достъпна за единната национална платформа за морско информационно обслужване с цел улесняване на докладването на данни за корабите.

3.   Държавите членки предоставят информацията от базата данни за местоположението на национално равнище чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя техническите спецификации, стандартите и процедурите за създаването на общата база данни за местоположението, посочена в параграф 1, по отношение на събирането, съхранението, актуализирането и предоставянето на кодовете за местоположение и кодовете на пристанищни съоръжения. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

Член 16

Обща база данни за опасни материали

1.   Комисията създава обща база данни за опасни материали, която включва списък с опасни и замърсяващи товари, които да бъдат нотифицирани в съответствие с Директива 2002/59/ЕО, както и формуляр 7 на FAL на ИМО, като се отчитат съответните елементи от данни от конвенциите и кодексите на ИМО.

2.   Комисията гарантира, че общата база данни за опасни материали е достъпна за единната национална платформа за морско информационно обслужване, за да се улесни докладването на данни за корабите.

3.   Базата данни е свързана със съответните записи в базата данни MAR-CIS (Информационен лист за химикалите в моретата), разработена от Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), във връзка с информацията относно съответните опасности и рисковете, свързани с опасни и замърсяващи товари.

4.   По време на процеса по докладване на данни чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване базата данни се използва както за справка, така и като инструмент за проверка на национално равнище и на равнището на Съюза.

5.   Държавите членки предоставят информацията от общата база данни за опасни материали на национално равнище чрез единната национална платформа за морско информационно обслужване.

6.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя техническите спецификации, стандартите и процедурите за създаването на общата база данни за опасни материали, посочена в параграф 1, по отношение на събирането, съхранението и предоставянето на справочната информация относно опасните материали. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

Първият акт за изпълнение се приема до 15 август 2021 г.

Член 17

Обща база данни за здравен контрол на корабите

1.   Комисията осигурява обща база данни за здравен контрол на корабите, която трябва да може да получава и съхранява данни, свързани с морските здравни декларации по член 37 от Международните здравни правила (МЗП) от 2005 г. В тази база данни не се съхраняват лични данни на болни лица на борда на кораба.

Компетентните здравни органи на държавите членки имат достъп до базата данни за целите на получаването и обмена на данни.

2.   Държавите членки, които използват базата данни за здравния контрол на корабите, съобщават на Комисията своя национален орган, отговарящ за управлението на потребителите във връзка с тази база данни, включително за регистрирането на нови потребители, както и за промяната и закриването на профили.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя техническите спецификации, стандартите и процедурите за създаването на базата данни, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.

ГЛАВА V

КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА EMSWe

Член 18

Национални координатори

Всяка държава членка определя компетентен национален орган с ясни законови правомощия, който изпълнява функциите на национален координатор за EMSWe. Националният координатор:

а)

изпълнява функциите на национално звено за контакт за потребителите и за Комисията по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент;

б)

координира прилагането на настоящия регламент от компетентните национални органи в рамките на дадена държава членка и сътрудничеството между тях;

в)

координира дейностите, насочени към гарантиране на разпространението на данните и връзката със съответните системи на компетентни органи, посочена в член 5, параграф 3, буква в).

Член 19

Многогодишен план за изпълнение

За да се улесни своевременното прилагане на настоящия регламент и да се осигурят механизми за контрол на качеството и процедури за разработване, поддръжка и актуализация на хармонизирания модул на интерфейс и съответните хармонизирани елементи на EMSWe, след подходящи консултации с експерти на държавите членки Комисията приема и преразглежда ежегодно многогодишен план за изпълнение, който включва:

а)

план за разработването и актуализирането на хармонизираните интерфейси за докладване на данни и на съответните хармонизирани елементи на EMSWe през следващите 18 месеца;

б)

план за разработването на общата адресираща услуга до 15 август 2024 г.;

в)

ориентировъчни дати за консултации със съответните заинтересовани страни;

г)

ориентировъчни срокове за държавите членки за последващото интегриране на хармонизираните интерфейси за докладване на данни с единните национални платформи за морско информационно обслужване;

д)

ориентировъчни срокове за разработването от Комисията на обща адресираща услуга след внедряването на хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни;

е)

тестови периоди за държави членки и декларатори, в които те изпитват своите връзки с всяка нова версия на хармонизираните интерфейси за докладване на данни;

ж)

тестови периоди за общата адресираща услуга;

з)

ориентировъчни крайни срокове за извеждане от употреба на по-старите версии на хармонизираните интерфейси за докладване на данни за държавите членки и деклараторите.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Разходи

Общият бюджет на Европейския съюз покрива разходите за:

а)

разработването и поддръжката от Комисията и ЕАМБ на ИКТ инструментите, с които се подпомага прилагането на настоящия регламент на равнището на Съюза;

б)

популяризирането на EMSWe на равнището на Съюза, включително сред съответните заинтересовани страни, както и на равнището на съответните международни организации.

Член 21

Сътрудничество с други системи или услуги за улесняване на търговията и транспорта

Ако системите или услугите за улесняване на търговията и транспорта са създадени чрез други правни актове на Съюза, Комисията координира дейностите, свързани с тези системи или услуги, с цел да постигне полезно взаимодействие и да избегне дублирането.

Член 22

Преглед и докладване

Държавите членки наблюдават прилагането на EMSWe и докладват своите констатации на Комисията. Докладът включва следните показатели:

а)

използване на хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни;

б)

използване на графичния потребителски интерфейс;

в)

използване на други средства за докладване на данни, посочени в член 7.

Държавите членки представят този доклад на Комисията веднъж годишно, като използват образеца, осигурен от Комисията.

До 15 август 2027 г. Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и предава на Европейския парламент и на Съвета доклад от оценката на функционирането на EMSWe въз основа на събраната информация и статистически данни. Докладът от оценката включва, ако е необходимо, оценка на възникващите нови технологии, които биха могли да доведат до промени в хармонизирания модул на интерфейс за докладване на данни или до неговата замяна.

Член 23

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от 14 август 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с национални експерти, определени от държавата членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 24

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет за цифрово улесняване на транспорта и търговията. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 25

Отмяна на Директива 2010/65/ЕС

Директива 2010/65/ЕС се отменя, считано от 15 август 2025 г.

Позоваванията на Директива 2010/65/ЕС се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 26

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 15 август 2025 г.

3.   Посочените в член , параграф 2 функции и тези, свързани със задълженията за докладване на данни в митническата област, посочени в част А, точка 7 от приложението, започват да се прилагат, когато бъдат въведени в експлоатация електронните системи, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, необходими за изпълнението на тези задължения за докладване на данни, в съответствие с работната програма,изготвена от Комисията съгласно членове 280 и 281 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Комисията публикува датата, на която са били изпълнени условията по настоящия параграф, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 265.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 юни 2019 г.

(3)  Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1).

(4)  Конвенция на Международната морска организация (ИМО) за улесняване на международното морско корабоплаване („Конвенция FAL“), приета на 9 април 1965 г. и изменена на 8 април 2016 г., стандарт 1.1.

(5)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(6)  Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и за отмяна на Директива 93/75/ЕИО на Съвета (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(9)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(11)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(12)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ L 57, 3.3.2017 г., стр. 1).

(14)  Кодове на Организацията на обединените нации за населените места за търговски и транспортни цели.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ

A.   Задължения за докладване на данни, произтичащи от правни актове на Съюза

Тази категория задължения за докладване на данни включва информацията, която трябва да се предоставя в съответствие със следните разпоредби:

1.

Уведомление за кораби, пристигащи в пристанища на държавите членки или напускащи такива пристанища

Член 4 от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).

2.

Гранични проверки на лица

Член 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

3.

Уведомление за опасни или замърсяващи товари, превозвани на борда

Член 13 от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).

4.

Уведомление за отпадъци и остатъци от товари

Член 6 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).

5.

Уведомление за информация в областта на сигурността

Член 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6).

Поместеният в допълнението към настоящото приложение формуляр се използва за идентифициране на елементите от данните, изисквани съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004.

6.

Информация за лицата на борда

Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2 от Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 г. относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки от Общността (ОВ L 188, 2.7.1998 г., стр. 35).

7.

Митнически формалности

а)

Формалности при пристигане:

Уведомление за пристигане (член 133 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Представяне на стоки на митницата (член 139 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Временно складиране на стоки (член 145 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Митнически статус на стоките (членове 153—155 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Електронни транспортни документи, използвани за транзит (член 233, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 952/2013).

б)

Формалности при заминаване:

Митнически статус на стоките (членове 153—155 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Електронни транспортни документи, използвани за транзит (член 233, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Уведомление за напускане (член 267 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Обобщена декларация за напускане (членове 271 и 272 от Регламент (ЕС) № 952/2013);

Уведомление за реекспорт (членове 274 и 275 от Регламент (ЕС) № 952/2013).

8.

Безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари

Член 7 от Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (ОВ L 13, 16.1.2002 г., стр. 9).

9.

Държавен пристанищен контрол

Член 9 и член 24, параграф 2 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57).

10.

Статистически данни за морския транспорт

Член 3 от Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 29).

Б.   Документи FAL и задължения за докладване на данни, произтичащи от международни правни инструменти

Тази категория задължения за докладване на данни включва информацията, която трябва да се предоставя в съответствие с Конвенцията FAL и с други международни правни инструменти в тази област.

1.

FAL 1: обща декларация

2.

FAL 2: декларация за товара

3.

FAL 3: декларация за корабните провизии

4.

FAL 4: декларация за вещите и стоките на екипажа

5.

FAL 5: списък на екипажа

6.

FAL 6: списък на пътниците

7.

FAL 7: опасни товари

8.

Морска здравна декларация

В.   Задължения за докладване на данни, произтичащи от националните законодателни актове и изисквания

ДОПЪЛНЕНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕТО НА КОРАБА ЗА ВСИЧКИ КОРАБИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В ПРИСТАНИЩЕТО НА ДЪРЖАВА — ЧЛЕНКА НА ЕС

(Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS), правило 9 от глава XI-2 и член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 725/2004)

Image 1 Текст на изображението Image 2 Текст на изображението Image 3 Текст на изображението

Top