EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0336-20190726

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/336/2019-07-26

02006R0336 — BG — 26.07.2019 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 336/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2006 година

за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 064, 4.3.2006 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 540/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2008 година

  L 157

15

17.6.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година

  L 311

1

21.11.2008

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 336/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2006 година

за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да се подобрят управлението на безопасността и безопасната експлоатация на кораби, както и да се предотврати замърсяването от кораби, посочени в член 3, параграф 1, като се гарантира, че компаниите, експлоатиращи тези кораби, спазват Кодекса ISM чрез:

а) установяването, въвеждането и правилното поддържане от компаниите на корабните и бреговите системи за управление на безопасността;

б) контрол от страна флаговите и пристанищните държавни администрации.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „Кодексът ISM“ означава Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Соdе), приет от Международната морска организация с Решение на Асамблеята A.741(18) от 4 ноември 1993 г., изменено с Резолюция на Комитета за безопасност на мореплаването MSC.104(73) от 5 декември 2000 г. и посочено в приложение I към настоящия регламент в актуализираната му версия;

2. „призната организация“ означава орган, признат в съответствие с Директива 94/57/ЕО;

3. „компания“ означава собственика на кораба или друга организация или лице, като например управителя или наемателя на кораба, който е приел отговорността за експлоатацията на кораба от собственика и който при приемането на тази отговорност се е съгласил да поеме всички задължения и отговорности, наложени от Кодекса ISM;

4. „пътнически кораб“ означава кораб, включително високоскоростен кораб, който превозва повече от 12 пътници, или пътнически подводен кораб;

5. „пътник“ означава всяко лице, различно от:

а) капитана и членовете на екипажа или други лица, наети или ангажирани в дейността на кораба на борда на този кораб;

б) дете на възраст под една година;

6. „високоскоростен кораб“ означава високоскоростен кораб, както е определен в Регламент X-1/2 на SOLAS, в обновената му версия. За високоскоростните пътнически кораби се прилагат ограниченията, посочени в член 2, буква е) от Директива 98/18/ЕО;

7. „товарен кораб“ означава кораб, включително високоскоростен кораб, който не е пътнически кораб;

8. „международна линия“ означава пътуване по море от пристанище в държава-членка или друга държава до пристанище извън тази държава или обратно;

9. „вътрешна линия“ означава пътуване в морски зони от пристанище в държава-членка до същото или друго пристанище в същата държава-членка;

10. „редовно корабно обслужване“ означава серии от плавателни отсечки на кораба, изпълнени така, че да се обслужи трафикът между същите две или повече точки или:

а) в съответствие с публикувано разписание; или

б) с редовни или нередовни плавателни отсечки, така че да се осъществи призната систематична серия;

11. „ро-ро пътнически ферибот“ означава морски пътнически плавателен съд, както е определено в глава II-1 от SOLAS в обновената версия;

12. „пътнически подводен кораб“ означава пътнически мобилен плавателен съд, който основно оперира под вода и разчита на поддръжка от повърхността, като например от кораб или от брегови съоръжения, за наблюдение и за едно или повече от изброените по-долу:

а) презареждане на източниците на захранване;

б) презареждане с въздух под високо налягане;

в) презареждане на животоспасяващото оборудване;

13. „подвижно крайбрежно сондажно съоръжение“ означава плавателен съд, който може да участва в сондажни операции за изследване или експлоатация на ресурси под морското дъно, като например течни или газообразни въглеводороди, сяра или соли;

14. „брутен тонаж“ означава брутния тонаж на кораб, определен в съответствие с Международната конвенция за тонажно измерване на корабите, 1969 г., или, когато се отнася за кораби, които се използват изключително по вътрешни линии и не се измерват в съответствие с цитираната конвенция, брутния тонаж на кораба, определен в съответствие с националните правила за измерване на тонаж.

Член 3

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага за следните видове кораби и за компаниите, които ги използват:

а) товарни и пътнически кораби, носещи флага на държава-членка, когато пътуват по международни линии;

б) товарни и пътнически кораби, които се използват изключително по вътрешни линии, независимо от техния флаг;

в) товарни и пътнически кораби, които извършват услуги към и от пристанища на държавите-членки като редовно корабно обслужване независимо от техния флаг;

г) мобилни офшорни сонди, опериращи под правомощията на дадена държава-членка.

2.  Настоящият регламент няма да се прилага за следните видове кораби или компаниите, които ги експлоатират:

а) военни и транспортни кораби, както и други кораби, притежавани или експлоатирани от държава-членка и използвани само за правителствени нетърговски услуги;

б) кораби, които не се привеждат в движение чрез механични средства, дървени примитивно построени кораби, яхти за развлечение и кораби за развлечения, освен ако те нямат екипаж и не превозват повече от 12 пътници с търговски цели;

в) риболовни плавателни съдове;

г) товарни кораби и мобилни офшорни сонди с брутен тонаж, по-малък от 500;

д) пътнически кораби, различни от ро-ро пътническите фериботи, в морските зони класове C и D, както е определено в член 4 от Директива 98/18/ЕО.

Член 4

Съответствие

Държавите-членки осигуряват, че всички компании, които експлоатират кораби, попадащи в обхвата на настоящия регламент, изпълняват разпоредбите на настоящия регламент.

Член 5

Изисквания за управление на безопасността

Корабите, посочени в член 3, параграф 1, и компаниите, които ги експлоатират, изпълняват изискванията на част А от Кодекса ISM.

Член 6

Сертифициране и проверки

За целите на сертифицирането и проверките държавите-членки изпълняват изискванията на част Б от Кодекса ISM.

Член 7

Дерогация

1.  Държава-членка може, ако счита, че на практика за компаниите е трудно да изпълнят изискванията на параграфи 6, 7, 9, 11 и 12 от част A от Кодекса ISM за определени кораби или категории кораби, използвани изключително по вътрешни линии в тази държава-членка, да направи изцяло или частично изключение от тези разпоредби чрез налагане на мерки, които осигуряват еквивалентно постигане на целите на Кодекса.

2.  За кораби и компании, за които е прието изключение по параграф 1, ако държава-членка счита, че на практика е трудно да се прилагат изискванията, посочени в член 6, тя може да установи алтернативни процедури за сертифициране и проверки.

3.  При обстоятелствата, посочени в параграф 1 и, ако е приложимо, параграф 2, се прилага следната процедура:

а) съответната държава-членка уведомява Комисията за изключението и за мерките, които възнамерява да приеме;

б) ако в срок шест месеца след съобщението бъде взето решение в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, че предложеното изключение е неоправдано или че предложените мерки са недостатъчни, към държавата-членка се поставя изискване да измени предложените разпоредби или да се въздържи от приемането им;

в) държавата-членка прави всички приети мерки публично достояние с пряко позоваване на параграф 1 и, по целесъобразност, параграф 2.

4.  В съответствие с дерогация по параграф 1 и, по целесъобразност, параграф 2 съответната държава-членка издава сертификат съгласно втора алинея от приложение II, част Б, раздел 5, в който се посочват приложимите оперативни ограничения.

Член 8

Валидност, приемане и признаване на сертификати

1.  Документът за съответствие остава валиден за срок пет години след датата на неговото издаване. Сертификатът за управление на безопасността остава валиден за срок пет години след датата на неговото издаване.

2.  В случай на подновяване на документа за съответствие и сертификата за управление на безопасността ще се прилагат съответните разпоредби от част Б от Кодекса ISM.

3.  Държавите-членки приемат документите за съответствие, временните документи за съответствие, сертификатите за управление на безопасността и временните сертификати за управление на безопасността, издадени от администрацията на всяка друга държава-членка или от призната организация от името на тази администрация.

4.  Държавите-членки приемат документите за съответствие, временните документи за съответствие, сертификатите за управление на безопасността и временните сертификати за управление на безопасността, издадени от администрациите на трети страни или от тяхно име.

За кораби, които редовно извършват транспортно обслужване, съответствието с Кодекса ISM на документите за съответствие, временните документи за съответствие, сертификатите за управление на безопасността и временните сертификати за управление на безопасността, издадени от името на администрациите на трети страни, се проверява с всички подходящи средства от съответната държава-членка (държави-членки) или от нейно име, освен ако тези документи не са издадени от държава-членка или от призната организация.

Член 9

Санкции

Държавите-членки установяват правила за санкции, които се прилагат при нарушаване на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното въвеждане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 10

Докладване

1.  Държавите-членки докладват на Комисията на всеки две години за въвеждането на настоящия регламент.

2.  Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, установява съгласуван образец за тези доклади.

3.  С помощта на Европейската морска агенция за безопасност и в срок шест месеца след получаването на докладите от държавите-членки Комисията подготвя обединен доклад във връзка с въвеждането на настоящия регламент, който включва, при необходимост, всички предложени мерки. Този доклад се адресира до Европейския парламент и до Съвета.

Член 11

Изменения

1.  Измененията на Кодекса ISM могат да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаването на Комитет за безопасност в морето и предотвратяване на замърсяванията, причинени от кораби (COSS) ( 1 ).

▼M3

2.  В рамките на приложното поле на настоящия регламент, както е определено в член 3, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложение II, за да се отчитат развитията на международно равнище, по-специално в ММО, и за да се подобри ефективността на настоящия регламент в светлината на натрупания при неговото прилагане опит.

▼M3

Член 11а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 2 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M2

Член 12

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

▼M3 —————

▼B

Член 13

Отмяна

1.  Регламент (ЕО) № 3051/95 се отменя от 24 март 2006 г.

2.  Временните документи за съответствие, временните сертификати за управление на безопасността, документите за съответствие и сертификатите за управление на безопасността, издадени преди 24 март 2006 г., остават валидни до изтичане на срока им на валидност или до датата на следващото им потвърждение.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

По отношение на товарни и пътнически кораби, за които досега не се изискваше да съответстват на Кодекса ISM, настоящият регламент се прилага от 24 март 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code)

Част A — Въвеждане

1.

Общи сведения

1.1.

Определения

1.2.

Цели

1.3.

Прилагане

1.4.

Функционални изисквания към системата за управление на безопасността (SMS)

2.

Политика за безопасност и опазване на околната среда

3.

Отговорности и пълномощия на компанията

4.

Назначено лице (лица)

5.

Отговорност и пълномощия на капитана

6.

Ресурси и персонал

7.

Разработване на планове за операции, свързани със системата за управление на безопасността на борда на кораба

8.

Подготовка за аварийни ситуации

9.

Доклади и анализ на несъответствия, инциденти и опасни ситуации

10.

Поддръжка на кораба и корабното оборудване

11.

Документация

12.

Проверка, преглед и оценка от компанията

Част Б — Сертификация и проверки

13.

Сертификация и периодични проверки

14.

Временно сертифициране

15.

Проверки

16.

Формуляри на сертификати

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОРАБИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

(МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА (ISM CODE)

ЧАСТ A — ВЪВЕЖДАНЕ

1.   Общи сведения

1.1.   Определения

Следните определения се прилагат към части А и Б от настоящия кодекс.

1.1.1. „Международен кодекс за управление на безопасността (ISM Code)“ означава Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code), както е приет от общото събрание и може да бъде изменен от организацията (ИMO).

1.1.2. „Компания“ означава корабособственик или всяка друга организация или лице, например директора или наемателя, която е поела отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика и която при приемането на тази отговорност се е съгласила да поеме всички задължения и отговорности, наложени от кодекса.

1.1.3. „Администрация“ означава правителството на държавата, под чието знаме плава корабът.

1.1.4. „Система за управление на безопасността“ означава структурирана и документирана система, която дава възможност на персонала на компанията да въвежда ефективно политиката на компанията за безопасност и опазване на околната среда.

1.1.5. „Документ за съответствие“ означава документ, издаден на компания, която спазва изискванията на настоящия кодекс.

1.1.6. „Сертификат за управление на безопасността“ означава документ, издаден на кораб, който показва, че компанията и управлението на кораба функционират в съответствие с одобрена система за управление на безопасността.

1.1.7. „Обективно доказателство“ означава количествена или качествена информация, документи или констатации на факти, отнасящи се до безопасността или до съществуването и въвеждането на елемент от системата за управление на безопасността, които се базират на наблюдения, измервания или тестове и които могат да бъдат проверени.

1.1.8. „Наблюдение“ означава констатация на факт, установен по време на одит на управлението на безопасността и подкрепен от обективно доказателство.

1.1.9. „Несъответствие“ означава наблюдавана ситуация, при която обективно доказателство показва съществуването на неизпълнение на специфично изискване.

1.1.10. „Основно несъответствие“ означава възможно за определяне отклонение, което представлява сериозна заплаха за безопасността на персонала или кораба, или сериозен риск за околната среда и което изисква незабавно коригиращо действие и включва недостатъчното ефективно и систематично въвеждане на дадено изискване от настоящия кодекс.

1.1.11. „Годишна дата“ означава деня и месеца от всяка година, които съответстват на датата на изтичане на валидността на съответния документ или сертификат.

1.1.12. „Конвенция“ означава Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., изменена.

1.2.   Цели

1.2.1. Целите на Кодекса са да осигури безопасност на море, предотвратяване на нараняването и загубата на човешки живот, избягване нанасяне на щети на околната среда, в частност на морската среда, и на имущество.

1.2.2. Целите на компанията в управлението на безопасността са, inter alia:

1.2.2.1. осигуряване на безопасна работа при експлоатацията на кораба и безопасна работна среда;

1.2.2.2. осигуряване на предпазни мерки срещу определени рискове; и

1.2.2.3. непрекъснато усъвършенстване на уменията на бреговия и корабния персонал в управлението на безопасността, включително подготовка за аварийни ситуации, свързани с безопасността и опазването на околната среда.

1.2.3. Системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване следва да осигурява:

1.2.3.1. съответствие със задължителните правила и регламенти; и

1.2.3.2. съобразяване с приложимите кодекси, ръководства и стандарти, препоръчвани от организацията, администрациите, класификационните организации и морските индустриални организации.

1.3.   Прилагане

Изискванията на настоящия кодекс се прилагат към всички кораби.

1.4.   Функционални изисквания към системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване (SMS)

Всяка компания следва да разработва, прилага и поддържа система за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване(SMS), която да включва следните функционални изисквания:

1.4.1. политика за безопасност и опазване на околната среда;

1.4.2. инструкции и процедури за осигуряване на безопасна експлоатация на корабите и опазване на околната среда съгласно съответното държавно и международно законодателство;

1.4.3. определяне на нивата на йерархия и линии за комуникация между бреговия и корабния персонал;

1.4.4. процедури за докладване на инциденти и несъответствия с положенията на настоящия кодекс;

1.4.5. процедури за подготовка и реагиране при аварийни ситуации;

1.4.6. процедури за вътрешни проверки и прегледи на управлението.

2.   Политика за безопасност и опазване на околната среда

2.1. Компанията следва да създаде политика за безопасност и опазване на околната среда, която да посочва как могат да бъдат постигнати целите, дадени в параграф 1.2.

2.2. Компанията да осигурява прилагането и поддържането на тази политика на всички нива на организация както на брега, така и на кораба.

3.   Отговорности и пълномощия на компанията

3.1. Ако субектът, който е отговорен за операциите на кораба, е различен от собственика, собственикът трябва да докладва пълното име и подробности за това лице на администрацията.

3.2. Компанията следва да определи и документира отговорностите, пълномощията и взаимовръзките на целия персонал, който управлява, изпълнява и проверява работата, свързана с безопасността и предотвратяването на замърсявания и оказва влияние върху тях.

3.3. Компанията е отговорна за осигуряването на предвидени адекватни ресурси и брегова поддръжка, за да се осигури възможност на определено лице или лица да изпълняват своите функции.

4.   Назначено лице (лица)

За да осигури безопасната експлоатация на всеки кораб и връзка между компанията и намиращите се на борда на кораба лица, всяка компания, както е удобно за нея, следва да назначи лице или лица, намиращи се на брега, които да имат пряк достъп до най-високото ниво на управление. Отговорностите и пълномощията на назначеното лице или лица следва да включват контролирането на аспектите на безопасността и предпазването от замърсяване при експлоатацията на всеки кораб, както и прилагането на изискваните подходящи средства и подкрепа от брега.

5.   Отговорност и пълномощия на капитана

5.1. Компанията следва ясно да определи и документира отговорността на капитана по отношение на:

5.1.1. провеждане политиката на компанията по безопасността и опазването на околната среда;

5.1.2. мотивацията на екипажа при съблюдаването на тази политика;

5.1.3. издаване на подходящи заповеди и инструкции по ясен и разбираем начин;

5.1.4. проверяване дали определените изисквания са изпълнени; и

5.1.5. преглед на системата за управление на безопасността и докладване на недостатъците ѝ на управлението на брега.

5.2. При прилагане на системата за управление на безопасността на борда на кораба компанията да направи ясно изложение, в което се подчертават пълномощията на капитана. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването компанията постановява, че капитанът има изключителна власт и отговорност при вземането на решения по отношение на безопасността и предотвратяване на замърсяването и, когато е необходимо, да иска помощ от компанията.

6.   Ресурси и персонал

6.1. Компанията следва да осигури капитанът да е:

6.1.1. с подходяща квалификация за командване;

6.1.2. напълно запознат със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване, приета от компанията;

6.1.3. получил необходимата подкрепа, така че безопасно да изпълнява задълженията си като капитан.

6.2. Компанията следва да осигури на всеки кораб да има екипаж от квалифицирани моряци, притежаващи необходимите свидетелства и здравословно годни, в съответствие с националните и международните изисквания.

6.3. Компанията следва да разработи процедури, които да потвърждават, че новият персонал и персоналът, прехвърлен на ново назначение, са добре запознати със задълженията си, свързани с безопасността и опазване на околната среда.

Основните инструкции се определят, документират и предават преди отплаване на кораба.

6.4. Компанията следва да осигури да има подходящо разбиране на съответните правила, инструкции, кодекси и ръководства от целия персонал, включен в системата на компанията за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

6.5. Компанията следва да разработи и поддържа процедури за определяне на всякакъв вид обучение, което може да се наложи във връзка със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване, и осигурява такова обучение на целия ангажиран с въпроса персонал.

6.6. Компанията следва да разработи процедури, чрез които корабният персонал да получава информация, отнасяща се до системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване, на работния език или на разбираеми от персонала езици.

6.7. Компанията следва да осигури членовете на корабния персонал да могат да общуват добре помежду си при изпълнение на задълженията си, свързани със системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

7.   Разработване на планове за операции, свързани със системата за управление на безопасността на борда на кораба

Компанията следва да разработи процедури за подготовка на планове и инструкции, включително контролни листи, за основните корабни операции, свързани с безопасността на кораба и предотвратяване на замърсяването. Отделните задачи следва да се определят и възлагат на квалифициран персонал.

8.   Подготовка за аварийни ситуации

8.1. Компанията следва да разработи процедури за откриване, описване и справяне с потенциалните аварийни ситуации на борда.

8.2. Компанията следва да разработи програми за упражнения и обучение с цел подготовка на персонала за действия при аварийни ситуации.

8.3. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване следва да се предвидят мерки, които да позволяват на компанията да се справя по всяко време с опасностите, инцидентите и аварийните ситуации, свързани с корабите.

9.   Доклади и анализ на несъответствия, инциденти и опасни ситуации

9.1. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване следва да се включат процедури, чрез които несъответствията, инцидентите и опасните ситуации се докладват на компанията, изследват и анализират с цел усъвършенстване на безопасността и предотвратяване на замърсяването.

9.2. Компанията следва да разработи процедури за прилагане на корективни действия.

10.   Поддръжка на кораба и корабното оборудване

10.1. Компанията следва да разработи процедури за поддържане на кораба в съответствие с изискванията на приложимите правила и допълнителните изисквания, които тя може да наложи.

10.2. За изпълнението на тези изисквания компанията следва да осигури:

10.2.1. провеждането на прегледи на подходящи интервали от време;

10.2.2. докладването на всяко несъответствие и възможната причина, ако е известна;

10.2.3. вземането на подходящи корективни действия;

10.2.4. изготвянето на доклади и поддържане на дневници за тези действия.

10.3. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване компанията следва да разработи процедури за определяне на оборудването и техническите системи, внезапното прекъсване на работата на които може да доведе до опасни ситуации. В системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване следва да се предвидят специални мерки за поддържане надеждността на това оборудване и системи. В тези мерки следва да се включи редовно проверяване на резервните устройства и оборудване или технически системи, които не са в непрекъсната експлоатация.

10.4. Прегледите, посочени в 10.2, както и мерките, посочени в 10.3, следва да се включат в установената на кораба практика за текущо техническо поддържане на кораба.

11.   Документация

11.1. Компанията следва да разработи и поддържа процедури за контролиране на цялата документация и данни, безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

11.2. Компанията следва да осигури:

11.2.1. на всички съответни места да има валидни документи;

11.2.2. промените в документите да се преглеждат и одобряват от оправомощен за това персонал;

11.2.3. незабавното премахване на излезлите от употреба документи.

11.3. Документите за описание и прилагане на системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване могат да бъдат наречени „Ръководство за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване“. Документацията следва да се съхранява във вид, считан от компанията за най-ефективен. На борда на всеки кораб следва да има цялата документация, свързана именно с този кораб.

12.   Проверка, преглед и оценка от компанията

12.1. Компанията следва да извършва вътрешни проверки на безопасността с цел да установи дали дейностите по безопасността и предотвратяване на замърсяването отговарят на системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване.

12.2. Компанията периодично следва да оценява ефективността и когато е необходимо, да прави преглед на системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване в съответствие с процедурите, разработени от компанията.

12.3. Проверките и възможните корективни действия следва да се извършват в съответствие с документираните процедури.

12.4. Лицата, извършващи проверките, следва да бъдат независими в областта, която проверяват, освен ако това е непрактично от гледна точка на числеността и естеството на дейност на компанията.

12.5. Резултатите от проверките и прегледите следва да се довеждат до знанието на целия персонал, отговарящ за съответната област.

12.6. Резултатите от проверките и прегледите следва да се довеждат до знанието на целия персонал, отговарящ за съответната област.

ЧАСТ Б — СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКИ

13.   Сертификация и периодични проверки

13.1. Корабът следва да се експлоатира от компанията, на която е издаден документ за съответствие или временен документ за съответствие в съответствие с параграф 14.1, приложим за този кораб.

13.2. Документът за съответствие следва да бъде издаден от администрацията, от организация, призната от администрацията, или, по заявка на администрацията — от друго договарящо правителство към конвенцията, на всяка компания, която отговаря на изискванията на настоящия кодекс, за период, определен от администрацията, който не трябва да надвишава пет години. Този документ следва да се приема като свидетелство, че компанията е годна да изпълнява изискванията на настоящия кодекс.

13.3. Документът за съответствие е валиден само за видовете кораби, посочени явно в него. Посочените кораби се базират на видовете кораби, за които е направена първоначална проверка. Други видове кораби следва да бъдат добавяни след проверка на възможностите на компанията да изпълнява изискванията на настоящия кодекс, приложими за видовете кораби. В този контекст видовете кораби са тези, които са посочени в Регламент IX/1 от конвенцията.

13.4. Валидността на документа за съответствие следва да бъде предмет на годишна проверка от администрацията, от организация, призната от администрацията, или, по заявка на администрацията — от друго договарящо правителство, извършвана в срок три месеца преди или сред годишната дата.

13.5. Документът за съответствие следва да бъде отнеман от администрацията или, по нейна заявка — от друго договарящо правителство, което го е издало, в случай че годишната проверка, изисквана по параграф 13.4, не е изпълнена или съществуват доказателства за значителни несъответствия с настоящия кодекс.

13.5.1. Ако документът за съответствие бъде отнет, следва също така да се отнемат и всички свързани с него сертификати за управление на безопасността и/или временни сертификати за управление на безопасността.

13.6. Копие от документа за съответствие следва да бъде съхранявано на борда, за да може капитанът на кораба да го представя при поискване за проверка от страна на администрацията или от организация, призната от администрацията, или за целите на контрола, както е посочено в Регламент IX/6.2 от конвенцията.

13.7. Сертификатът за управление на безопасността следва да бъде издаван на кораб за период от време, който не надвишава пет години, от администрацията, от организация, призната от администрацията, или, по заявка на администрацията — от друго договарящо правителство. Сертификатът за управление на безопасността следва да се издава след проверка, че компанията и управлението на корабите работят в съответствие с одобрена система за управление на безопасността. Този сертификат следва да бъде приеман като свидетелство, че корабът изпълнява изискванията на настоящия кодекс.

13.8. Валидността на сертификата за управление на безопасността следва да бъде предмет на поне една междинна проверка от администрацията, от организация, призната от администрацията, или, по заявка на администрацията — от друго договарящо правителство. Ако следва да се направи само една междинна проверка, а периодът на валидност на сертификата за управление на безопасността е пет години, тази междинна проверка следва да се извърши между втората и третата годишна дата на сертификата за управление на безопасността.

13.9. В допълнение към изискванията на параграф 13.5.1 сертификатът за управление на безопасността следва да бъде отнеман от администрацията или, по нейна заявка — от друго договарящо правителство, което го е издало, в случай че междинната проверка, изисквана по параграф 13.8, не е изпълнена или съществуват доказателства за значителни несъответствия с настоящия кодекс.

13.10. Въпреки изискванията на параграфи 13.2 и 13.7, когато подновената проверка се завърши в срок три месеца преди датата на изтичане на валидността на съществуващ документ за съответствие или съществуващ сертификат за управление на безопасността, новият документ за съответствие или новият сертификат за управление на безопасността следва да бъдат валидни от датата на завършване на подновената проверка за период, който не надвишава пет години от датата на изтичане на валидността на съществуващия документ за съответствие или съществуващия сертификат за управление на безопасността.

13.11. Когато подновената проверка се изпълни в срок, по-дълъг от три месеца преди датата на изтичане на валидността на съществуващ документ за съответствие или съществуващ сертификат за управление на безопасността, новият документ за съответствие или новият сертификат за управление на безопасността следва да бъде валиден от датата на изпълнение на подновената проверка за период, който не надвишава пет години след датата на извършване на подновената проверка.

14.   Временно сертифициране

14.1. Временен документ за съответствие може да бъде издаван с цел улесняване на първоначалното въвеждане на настоящия кодекс, когато:

1. компанията е новосъздадена; или

2. нови видове кораби трябва да бъдат добавени към съществуващия документ за съответствие след проверка, че компанията има система за управление на безопасността, която изпълнява целите на параграф 1.2.3 от настоящия кодекс, при положение че компанията демонстрира планове да въведе система за управление на безопасността, която да изпълнява всички изисквания на настоящия кодекс в срока на периода на валидност на временния сертификат за съответствие. Такъв временен документ за съответствие следва да бъде издаван за период, който не надвишава 12 месеца, от администрацията или от организация, призната от администрацията, или, по заявка на администрацията — от друго договарящо правителство. Копие от временния документ за съответствие следва да бъде съхранявано на борда, за да може капитанът на кораба да го представя при поискване за проверка от страна на администрацията или от организация, призната от администрацията, или за целите на контрола, както е посочено в Регламент IX/6.2 от конвенцията. Не се изисква копието на документа за бъде автентично или заверено.

14.2. Временен сертификат за управление на безопасността може да бъде издаден:

1. на нови кораби при получаването им;

2. когато компанията поеме отговорност за операциите на кораб, който е нов за компанията;

3. когато кораб сменя флага си.

Такъв временен сертификат за управление на безопасността следва да бъде издаван за период от време, който не надвишава шест месеца, от администрацията или от организация, призната от администрацията, или, при заявка от администрацията, от друго договарящо правителство.

14.3. Администрацията или, при заявка от администрацията — друго договарящо правителство може, в специални случаи, да продължи валидността на временния сертификат за управление на безопасността за допълнителен период, който не трябва да надвишава шест месеца след датата на изтичане на валидността.

14.4. Временен сертификат за управление на безопасността може да бъде издаден след проверка, че:

1. документът за съответствие или временният документ за съответствие е приложим за съответния кораб;

2. системата за управление на безопасността, предоставена от компанията за съответния кораб, включва съществени елементи от настоящия кодекс и е била оценена по време на одит за издаване на документ за съответствие или е доказала издаването на временен документ за съответствие;

3. компанията е планирала одит на кораба в срок от три месеца;

4. капитанът и офицерите са запознати със системата за управление на безопасността и планираните мерки за нейното въвеждане;

5. инструкциите, които са били идентифицирани като първостепенни, са били предоставени преди отплаването;

6. информацията, отнасяща се до системата за управление на безопасността, се предоставя на работен език или езици, разбираеми за персонала на кораба.

15.   Проверки

15.1. Всички проверки, изисквани по разпоредбите на настоящия кодекс, следва да бъдат извършвани в съответствие с процедурите, които са приемливи за администрацията, като се отчитат насоките, разработени от организацията ( 4 ).

16.   Формуляри на сертификати

16.1. Документът за съответствие, сертификатът за управление на безопасността, временният документ за съответствие и временният сертификат за управление на безопасността следва да бъдат съставени във вид, който съответства на образците, дадени в допълнението към настоящия кодекс. Ако езикът не е английски или френски, текстът следва да включва превод на един от тези два езика.

16.2. В допълнение към изискванията на параграф 13.3 видовете кораби, посочени в документа за съответствие и във временния документ за съответствие, могат да бъдат одобрявани, за да се включват всички ограничения при експлоатацията на корабите, описани в системата за управление на безопасността.
Допълнение

Формуляри на документ за съответствие, сертификат за управление на безопасността, временен документ за съответствие и временен сертификат за управление на безопасността

ДОКУМЕНТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Официален печат)/(Държава)

Сертификат №

Издаден във връзка с разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена,

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Наименование и адрес на компанията:

(виж параграф 1.1.2 от Кодекса ISM)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на компанията е проверена и че тя съответства на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) за видовете кораби, изброени по-долу (ненужното се зачерква):

Пътнически кораб

Пътнически високоскоростен кораб

Товарен високоскоростен кораб

Транспортен кораб

Петролен танкер

Танкер химикаловоз

Кораб газовоз

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

Друг товарен кораб

Настоящият документ за съответствие е валиден до …, като подлежи на периодична проверка.

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНА ПРОВЕРКА

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ при периодичната проверка в съответствие с Регламент IX/6.1 от Конвенцията и параграф 13.4 от Кодекса ISM е установено, че системата за управление на безопасността съответства на изискванията на Кодекс ISM.1-ва ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

2-ра ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

3-та ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

4-а ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

(Официален печат)/(Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Име на кораба: …

Отличителен номер или букви: …

Пристанище на регистрация: …

Вид на кораба ( *1 ): …

Брутен тонаж: …

IMO номер: …

Наименование и адрес на компанията: …

(виж параграф 1.1.2 от Кодекса ISM)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на кораба е проверена и че тя съответства на изискванията на Международния кодекс за управление за безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Кодекса ISM) след проверка, че документът за съответствие на компанията е приложим към този вид кораб.

Настоящият сертификат за управление на безопасността е валиден до …, като подлежи на периодична проверка и при валиден документ за съответствие.

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА МЕЖДИННА ПРОВЕРКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (АКО СЕ ИЗИСКВА)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ при периодичната проверка в съответствие с Регламент IX/6.1 от Конвенцията и параграф 13.8 от Кодекса ISM е установено, че системата за управление на безопасността съответства на изискванията на Кодекса ISM.МЕЖДИННА ПРОВЕРКА (да бъде завършена между втората и третата дата за годишна проверка)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (1)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата:. …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (1)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата:. …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (1)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата:. …

(*1)   Ако е приложимо. Прави се позоваване на параграф 3.4.1 от Насоките за въвеждане на Международен кодекс за управление на безопасността (ISM) от администрациите (Резолюция А.913(22)).

ВРЕМЕНЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Официален печат)/(Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Наименование и адрес на компанията: …

(виж параграф 1.1.2 от Кодекса ISM)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на компанията е призната като изпълняваща целите на параграф 1.2.3 от Международния кодекс за управление за безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Кодекса ISM) за вида (видовете) кораби, изброени по-долу (ненужното се зачерква):

Пътнически кораб

Пътнически високоскоростен кораб

Товарен високоскоростен кораб

Транспортен кораб

Петролен танкер

Танкер химикаловоз

Кораб газовоз

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

Друг товарен кораб

Настоящият документ за съответствие е валиден до …

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

ВРЕМЕНЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

(Официален печат)/(Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена,

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Име на кораба: …

Отличителен номер или букви: …

Пристанище на регистрация: …

Вид на кораба ( *2 ): …

Брутен тонаж: …

IMO номер: …

Наименование и адрес на компанията: …

(виж параграф 1.1.2 от Кодекса ISM)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ изискванията на параграф 14.4 от Кодекса ISM са изпълнени и че документът за съответствие/временният документ за съответствие ( *3 ) на компанията е приложим към този кораб.

Настоящият временен сертификат за управление на безопасността е валиден до …

при валиден документ за съответствие/временен документ за съответствие (*3) .

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

Валидността на настоящия временен сертификат за управление на безопасността е продължена до: …

Дата на продължението: …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)
ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗПОРЕДБИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА (ISM CODE)

Част A

Общи разпоредби

Част Б

Сертифициране и стандарти

2.

Процес на сертифициране

3.

Стандарти за управление

4.

Стандарти за компетентност

5.

Формуляри на документ за съответствие и сертификат за управление на безопасността

ЧАСТ A — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. При извършване на проверки и задачи по сертифициране, изисквани по разпоредбите на (ISM Code) за кораби, попадащи в обхвата на настоящия регламент, държавите-членки изпълняват изискванията и стандартите, посочени в част Б по-долу.

1.2. В допълнение държавите-членки отчитат надлежно разпоредбите на Ревизираните насоки за въвеждането на Международния кодекс за управление на безопасността (ISM Code) от администрациите, приети от IMO с Резолюция A.913(22) от 29 ноември 2001 г., доколкото те не се покриват от част Б по-долу.

ЧАСТ Б — СЕРТИФИЦИРАНЕ И СТАНДАРТИ

2.   Процес на сертифициране

2.1. Процесът на сертифициране, отнасящ се до издаването на документ за съответствие за компания и сертификат за управление на безопасността за всеки кораб, се извършва, като се отчитат разпоредбите, посочени по-долу.

2.2. Процесът на сертифициране обикновено включва следните стъпки:

1. първоначална проверка;

2. годишна или междинна проверка;

3. подновена проверка;

4. допълнителна проверка.

Тези проверки се извършват при заявка от компанията до администрацията или признатата организация, която действа от името на администрацията.

2.3. Проверките включват одит на управлението на безопасността.

2.4. За извършване на одита се номинира водещ одитор и, ако е уместно, екип от одитори.

2.5. Номинираният водещ одитор осъществява връзка с компанията и разработва план за одита.

2.6. Под ръководството на водещия одитор се подготвя доклад за одита; водещият одитор е отговорен за точността и пълнотата на доклада.

2.7. Докладът за одита включва план за одита, идентификация на членовете от одиторския екип, датите за одит и идентификация на компанията, записи за всички наблюдения относно ефективността на системата за управление на безопасността при изпълнение на специфичните цели.

3.   Стандарти за управление

3.1. Проверяващите или екипът от проверяващи, който извършва проверката за съответствие с Кодекса ISM, трябва да има компетентност във връзка със:

1. осигуряване на съвместимост с правилата и регламентите, включващи сертифициране на моряците, за всеки вид кораб, експлоатиран от компанията;

2. дейностите по одобрение, обзор и сертифициране, свързани с морските сертификати;

3. правомощията, които трябва да бъдат взети предвид според системата за управление на безопасността, както се изисква от Кодекса ISM;

4. практически опит за корабните операции.

3.2. При извършване на проверки за съответствие с разпоредбите на Кодекса ISM трябва да се осигури, че съществува независимост между персонала, който предоставя консултации, и персонала, който участва в процедурата по сертифициране.

4.   Стандарти за компетентност

4.1. Основна компетентност за извършване на проверки

4.1.1. Персоналът, който трябва да участва в проверките за съответствие с изискванията на Кодекса ISM, изпълнява минималните критерии за инспектори, както са посочени в част 2 от приложение VII към Директива 95/21/ЕО.

4.1.2. Той трябва да е преминал обучение, за да се осигурят адекватна компетентност и умения за извършване на проверките за съответствие с изискванията на Кодекса ISM, и по-специално по отношение на:

а) познаване и разбиране на Кодекса ISM;

б) задължителни правила и регламенти;

в) правомощията, изисквани от Кодекса ISM, които трябва да бъдат взети предвид от компанията;

г) методи за оценка, включващи проучване, задаване на въпроси, преценка и докладване;

д) технически или оперативни аспекти на управлението на безопасността;

е) основни познания за товаренето на кораба и бордовите операции; и

ж) участие в най-малко един одит на система за управление, свързана с мореплаването.

4.2. Компетентност за първоначална и подновена проверка.

4.2.1. С цел да се направи пълна оценка дали компанията или всеки вид кораб съответства на изискванията на Кодекса ISM, в допълнение към основната компетентност, посочена по-горе, персоналът, който трябва да извършва първоначални или подновени проверки за документ за съответствие и за сертификат за управление на безопасността, трябва да притежава и компетентност за:

а) определяне дали елементите на системата за управление на безопасността (SMS) съответстват на Кодекса ISM;

б) определяне на ефективността на системата за управление на безопасността на компанията или на всеки вид кораб, за да се осигури съответствие с правилата и регламентите, както са удостоверени от установените от закона записи и записите от обзора на класификацията;

в) оценяване на ефективността на системата за управление на безопасността при осигуряване на съответствие с други правила и регламенти, които не се включват в установените от закона обзори и обзорите на класификацията и създаване на възможност за проверка за съвместимост е тези правила и регламенти;

г) оценяване дали се отчитат практиките по безопасността, препоръчани от IMO, администрациите, обществата за класификация и морската индустрия.

4.2.2. Тази компетентност може да бъде осъществена от екипи, които като цяло притежават общата изисквана компетентност.

▼M1

5.   Формуляри на документи за съответствие и на удостоверения за управление на безопасната експлоатация

Когато корабите се експлоатират само в една държава-членка, държавите-членки използват или формулярите, приложени към Кодекса ISM, или документа за съответствие, сертификата за управление на безопасността, временния документ за съответствие и временния сертификат за управление на безопасността, които са дадени по-долу.

В случай на дерогация по член 7, параграф 1 и, ако е приложимо, по член 7, параграф 2, издаденият сертификат трябва да бъде различен от този, посочен по-горе, като трябва ясно да бъде посочена дерогацията по член 7, параграф 1 и, ако е приложимо, по член 7, параграф 2 от настоящия регламент; издаденият сертификат трябва да включва приложимите оперативни ограничения.

ДОКУМЕНТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена и] ( *4 ) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Наименование и адрес на компанията:

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на компанията е проверена и че тя съответства на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Кодекс ISM) за видовете кораби, изброени по-долу (ненужното се зачерква):

Пътнически кораб

Пътнически високоскоростен кораб

Товарен високоскоростен кораб

Кораб за насипни товари

Петролен танкер

Танкер химикаловоз

Кораб газовоз

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

Друг товарен кораб

Ро-ро пътнически ферибот (ro-ro ferry)

Настоящият документ за съответствие е валиден до …, като подлежи на периодична проверка.

Дата на изпълнение на проверката, върху която се основава този сертификат …

(дд/мм/гггг)

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНА ПРОВЕРКА

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ при периодичната проверка в съответствие с [Регламент IX/6.1 от конвенцията и параграф 13.4 от Кодекса ISM и] ( *5 ) член 6 от Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността е установено, че системата за управление на безопасността съответства на изискванията на Кодекса ISM.

1-ва ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

2-ра ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

3-та ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

4-та ГОДИШНА ПРОВЕРКА

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена]и ( *6 ) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Име на кораба: …

Отличителен номер или букви: …

Пристанище на регистрация: …

Вид на кораба ( *7 ): …

Брутен тонаж: …

IMO номер: …

Наименование и адрес на компанията: …

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на кораба е проверена и че тя съответства на изискванията на Международния кодекс за управление за безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (Кодекс ISM) след проверка, че документът за съответствие на компанията е приложим към този вид кораб.

Настоящият сертификат за управление на безопасността е валиден до …, като подлежи на периодична проверка и при валиден документ за съответствие.

Дата на изпълнение на проверката, върху която се основава този сертификат …

(дд/мм/гггг)

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА МЕЖДИННА ПРОВЕРКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (АКО СЕ ИЗИСКВА ТАКАВА)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ при периодичната проверка в съответствие с [Регламент IX/6.1 от конвенцията и параграф 13.8 от Кодекса ISM и] ( *8 ) член 6 от Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността е установено, че системата за управление на безопасността съответства на изискванията на Кодекса ISM.

МЕЖДИННА ПРОВЕРКА (да бъде завършена между втората и третата дата за годишна проверка)

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА ( *9 )

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (*9) 

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА (*9) 

Подпис: …

(подпис на оправомощеното длъжностно лице)

Място: …

Дата: …

ВРЕМЕНЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена и] ( *10 ) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Наименование и адрес на компанията:

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ системата за управление на безопасността на компанията е призната като изпълняваща целите на част А, параграф 1.2.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006 за вида (видовете) кораби, изброени по-долу (ненужното се зачерква):

Пътнически кораб

Пътнически високоскоростен кораб

Товарен високоскоростен кораб

Кораб за насипни товари

Петролен танкер

Танкер химикаловоз

Кораб газовоз

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

Друг товарен кораб

Ро-ро пътнически ферибот (ro-ro ferry)

Настоящият документ за съответствие е валиден до …

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

ВРЕМЕНЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

(Официален печат) (Държава)

Сертификат №

Издаден съгласно разпоредбите на [МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ, 1974 г., изменена и] ( *11 ) на Регламент (ЕО) № 336/2006 за прилагането на Кодекса ISM в Общността

В пълномощията на правителството на …

(име на държавата)

от …

(оправомощено лице или организация)

Име на кораба: …

Отличителен номер или букви: …

Пристанище на регистрация: …

Вид на кораба ( *12 ): …

Брутен тонаж: …

IMO номер: …

Наименование и адрес на компанията: …

(виж част А, параграф 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ изискванията на част А, параграф 14.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 336/2006 са изпълнени и че документът за съответствие/временният документ за съответствие ( *13 ) на компанията е приложим към този кораб.

Настоящият временен сертификат за управление на безопасността е валиден до … при валиден документ за съответствие/временен документ за съответствие (*12) .

Издаден във …

(място на издаване на документа)

Дата на издаване …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)

Сертификат №

Валидността на настоящия временен сертификат за управление на безопасността е продължена до:

Дата на продължението …

(подпис на надлежно оправомощеното длъжностно лице, което издава документа)

(печат на издаващия орган)( 1 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 415/2004 на Комисията (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 10).

( 2 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

( 4 ) Отнася се за ревизираните Насоки за въвеждане на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация (ISM Code) от администрациите, приет от организацията с Резолюция A.913(22).

( *1 ) Въведете вида на кораба като един от следните: пътнически кораб, пътнически високоскоростен кораб, товарен високоскоростен кораб, транспортен кораб, петролен танкер, танкер химикаловоз, кораб газовоз, подвижно крайбрежно сондажно съоръжение.

( *2 ) Въведете вида на кораба като един от следните: пътнически кораб, пътнически високоскоростен кораб, товарен високоскоростен кораб, транспортен кораб, петролен танкер, танкер химикаловоз, кораб газовоз, подвижно крайбрежно сондажно съоръжение, друг товарен кораб.

( *3 ) Ненужното се зачерква.

( *4 ) Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

( *5 ) Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

( *6 ) Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

( *7 ) Въведете вида на кораба като един от следните: пътнически кораб, пътнически високоскоростен кораб, товарен високоскоростен кораб, транспортен кораб, петролен танкер, танкер химикаловоз, кораб газовоз, подвижно крайбрежно сондажно съоръжение, друг товарен кораб, ро-ро пътнически ферибот.

( *8 ) Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

( *9 ) Ако е приложимо. Прави се позоваване на параграф 13.8 от Кодекса ISM и параграф 3.4.1 от Насоките за въвеждане на Международен кодекс за управление на безопасността (ISM) от администрациите (Резолюция А.913(22).

( *10 ) Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

( *11 ) Може да бъде заличено за кораби, които участват в пътувания само в границите на една държава-членка.

( *12 ) Въведете вида на кораба като един от следните: пътнически кораб, пътнически високоскоростен кораб, товарен високоскоростен кораб, транспортен кораб, петролен танкер, танкер химикаловоз, кораб газовоз, подвижно крайбрежно сондажно съоръжение, друг товарен кораб, ро-ро пътнически ферибот.

( *13 ) Ненужното се зачерква.

Top