EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0913(01)

Съобщение на Комисията — Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, предлагани от Комисията на Съда на Европейския съюз в производствата за установяване на неизпълнение на задължения

C/2019/6434

OJ C 309, 13.9.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/1


Съобщение на Комисията — Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, предлагани от Комисията на Съда на Европейския съюз в производствата за установяване на неизпълнение на задължения

(2019/C 309/01)

I.   Въведение

Съобщението на Комисията от 2005 г. относно прилагането на член 228 от Договора за ЕО (1) (сега член 260, параграфи 1 и 2 от ДФЕС) представлява основата за изчисляване от Комисията на размера на паричните санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), които тя иска Съдът да прилага, когато Комисията го сезира съгласно член 260, параграф 2 от ДФЕС в производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държава членка.

В следващото си съобщение от 2010 г. (2) относно актуализирането на данните, използвани при това изчисляване, Комисията въведе годишно адаптиране на тези макроикономически данни, за да бъдат взети предвид промените в инфлацията и в брутния вътрешен продукт („БВП“).

В съобщението си от 2011 г. (3) относно прилагането на член 260, параграф 3 от ДФЕС и в това от 2017 г., озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ (4), Комисията подчертава, че същият метод, като установения в съобщението от 2005 г., се прилага при изчисляването на паричните санкции, които Комисията иска Съдът да прилага съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС.

Годишното актуализиране, извършено в настоящото съобщение, се основава на промените в инфлацията и в БВП на всяка държава членка (5), които отразяват платежоспособността на съответната държава членка. Статистиката, която се използва за равнището на инфлацията и БВП, са данните, събрани две години преди актуализацията („правило t-2“), тъй като две години представляват минималният период от време, необходим за събирането на относително стабилни макроикономически данни. Освен това вследствие на съобщението от февруари 2019 г. (6) институционалната тежест на държавите членки, която преди това се основаваше на броя на гласовете, с които всяка държава членка разполагаше по правилата за претеглянето на гласовете в Съвета, вече се основава на броя на местата, предоставени на всяка държава членка за нейните представители в Европейския парламент.

Ето защо настоящото съобщение се основава на икономическите данни за номиналния БВП и дефлатора на БВП за 2017 г. (7), както и на броя на местата, с които разполага дадена държава членка в Европейския парламент.

II.   Компоненти на актуализацията

Списъкът на икономическите критерии, които трябва да бъдат актуализирани, е следният:

стандартната фиксирана сума за периодичната имуществена санкция (8), понастоящем определена на 3 105 EUR, трябва да бъде адаптирана в съответствие с инфлацията,

стандартната фиксирана сума за изчисляването на дневната сума, чиято цел е определянето на еднократно платимата сума (9), понастоящем определена на 1 035 EUR, трябва да бъде адаптирана в съответствие с инфлацията,

специалният фактор „n“ (10) трябва да бъде адаптиран в съответствие с БВП на съответната държава членка, като се вземе предвид броят на местата, с които разполага държавата членка в Европейския парламент; факторът „n“ е идентичен за изчисляването на еднократно платимата сума и на дневната периодична имуществена санкция,

минималните еднократно платими суми (11) трябва да бъдат адаптирани в съответствие с инфлацията.

III.   Актуализации

Когато сезира Съда по силата на член 260, параграфи 2 и 3 от ДФЕС, Комисията ще прилага следните актуализирани стойности за изчисляване на размера на паричните санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции):

1)

стандартната фиксирана сума за изчисляването на периодичната имуществена санкция се определя на 3 116 EUR;

2)

стандартната фиксирана сума за изчисляването на дневната сума, чиято цел е определянето на еднократно платимата сума, се определя на 1 039 EUR;

3)

специалният фактор „n“ и минималната еднократно платима сума за 28-те държави — членки на ЕС, се определят, както следва:

Държава членка

Специален фактор „n“

Минимална еднократно платима сума

(1 000 EUR)

Белгия

0,79

2 037

България

0,24

619

Чешка република

0,52

1 341

Дания

0,51

1 315

Германия

4,62

11 915

Естония

0,10

258

Ирландия

0,47

1 212

Гърция

0,51

1 315

Испания

2,07

5 338

Франция

3,39

8 743

Хърватия

0,19

490

Италия

2,92

7 530

Кипър

0,09

232

Латвия

0,12

309

Литва

0,18

464

Люксембург

0,15

387

Унгария

0,42

1 083

Малта

0,07

181

Нидерландия

1,14

2 940

Австрия

0,67

1 728

Полша

1,27

3 275

Португалия

0,53

1 367

Румъния

0,64

1 651

Словения

0,15

387

Словакия

0,27

696

Финландия

0,44

1 135

Швеция

0,80

2 063

Обединено кралство

3,40

8 768

Комисията ще прилага тези актуализирани стойности спрямо решенията, които взема за сезиране на Съда по член 260 от ДФЕС, от датата на приемане на настоящото съобщение. Както вече беше посочено в точка 3 от съобщението от февруари 2019 г., Комисията ще коригира посочените по-горе цифри, след като оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие.


(1)  SEC(2005) 1658 (ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Това съобщение беше актуализирано през 2011 г. [SEC(2011) 1024 final], през 2012 г. [C(2012) 6106 final], през 2013 г. [C(2013) 8101 final], през 2014 г. [C(2014) 6767 final], през 2015 г. [C(2015) 5511 final], през 2016 г. C(2016) 5091 final], през 2017 г. [C(2017) 8720 final] и през 2018 г. [C(2018) 5851 final] с цел годишно адаптиране на икономическите данни.

(3)  ОВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 18, 19.1.2017 г., стр. 10.

(5)  В съответствие с общите правила, обявени в съобщенията от 2005 г. и 2010 г.

(6)  C(2019) 1396 final (ОВ C 70, 25.2.2019 г., стр. 1).

(7)  Дефлаторът на БВП се използва за измерване на инфлацията. Фиксираният размер на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции е закръглен до най-близкото цяло число. Минималните еднократно платими суми са закръглени до най-близките хиляди. Факторът „n“ е закръглен до втория знак след десетичната запетая.

(8)  Стандартната, или единната, фиксирана сума за дневната имуществена санкция се определя като фиксираната базисна сума, към която се прилагат определени мултипликационни коефициенти. Това са коефициентите за тежестта и за продължителността на нарушението и специалният фактор „n“, съответстващ на съответната държава членка.

(9)  При изчисляването на еднократно платимата сума следва да се използва фиксираната сума. Що се отнася до член 260, параграф 2 от ДФЕС, еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна сума (получена, като стандартната фиксирана сума се умножи по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“) по броя на дните, през които е продължило нарушението, т.е. между датата на обявяване на първото решение на Съда и датата, на която нарушението е приключило, или датата на обявяване на решението на Съда по силата на член 260, параграф 2 от ДФЕС. Що се отнася до член 260, параграф 3 от ДФЕС и съгласно точка 28 от съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на член 260, параграф 3 от ДФЕС“ (SEC(2010) 1371 окончателен, ОВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1), еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна сума (получена, като стандартната фиксирана сума се умножи по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“) по броя на дните, считано от деня след изтичането на срока за транспониране, определен в директивата, до датата, на която нарушението е приключило, или до датата на обявяване на решението на Съда по силата на член 258 и на член 260, параграф 3 от ДФЕС. Еднократно платимата сума, изчислена въз основа на дневната сума, следва да се прилага, когато резултатът от горепосоченото изчисление надвишава минималната еднократно платима сума.

(10)  За специалния фактор „n“ се вземат предвид платежоспособността на държавата членка (брутен вътрешен продукт — БВП) и броят на местата, с които разполага в Европейския парламент.

(11)  Минималната фиксирана еднократно платима сума се определя за всяка държава членка според специалния фактор „n“. Тя ще бъде предложена на Съда, ако сборът на дневните еднократно платими суми не надвишава минималната фиксирана еднократно платима сума.


Top