EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0564

Делегиран регламент (ЕС) 2019/564 на Комисията от 28 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2530

OJ L 99, 10.4.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/564/oj

10.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/564 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 11, параграф 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията (2) се изменя Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията (3) по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент. В член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 е предвидено той да започне да се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне или ако не е бил удължен двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(3)

С писмо от 20 март 2019 г. Обединеното кралство подаде искане за удължаване на срока, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, до 30 юни 2019 г. с оглед на финализирането на ратификацията на споразумението за оттегляне (4). На 21 март 2019 г. Европейският съвет се съгласи да удължи този срок до 22 май 2019 г., при условие че споразумението за оттегляне бъде одобрено от Камарата на общините през следващата седмица. В противен случай Европейският съвет се съгласи да удължи срока до 12 април 2019 г. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 няма да се прилага.

(4)

Причините обаче, на които се основава Делегиран регламент (ЕС) 2019/397, ще продължат да бъдат в сила, независимо от удължаването на срока, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. По-специално, ще се запазят рисковете за гладкото функциониране на пазара и равните условия на конкуренция между установените в Съюза контрагенти, в случай че Обединеното кралство се оттегли от Съюза без споразумение след удължения срок. Очаква се тези рискове да продължат да съществуват в обозримото бъдеще.

(5)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(7)

Необходимо е възможно най-бързо да се улеснят пазарните участници при прилагането на ефикасни решения. Поради това Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари анализираха съответните потенциални разходи и ползи, но не проведоха открита обществена консултация в съответствие с член 10, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), член 10, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6) и член 10, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7). Поради същата причина настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 35 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 се заменя със следното:

„Член 35

Преходни разпоредби

1.   Контрагентите по член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 могат да продължат да използват процедурите си за управление на риска, приложими към датата на прилагане на настоящия регламент, спрямо договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, сключени или подновени между 16 август 2012 г. и съответните дати на прилагане на настоящия регламент.

2.   Контрагентите по член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 могат да продължат да използват процедурите си за управление на риска, приложими към 14 март 2019 г., спрямо договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:

а)

договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, са сключени или подновени преди по-ранната от следните дати: съответните дати на прилагане на настоящия регламент, предвидени в членове 36, 37 и 38 от настоящия регламент, или 11 април 2019 г.;

б)

договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка;

в)

договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, са подновени между датата след тази, на която по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз законодателството на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, и по-късната от следните дати:

i)

съответните дати на прилагане, предвидени в членове 36, 37 и 38 от настоящия регламент; или

ii)

12 месеца, считано от датата след тази, на която по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз законодателството на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.

Настоящият регламент обаче не се прилага в следните случаи:

а)

до датата, посочена във втората алинея от настоящия член, е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

б)

взето е решение предвиденият в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз двугодишен срок да бъде удължен след 31 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 15).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 340, 15.12.2016 г., стр. 9).

(4)  Споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ C 66 I, 19.2.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(7)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


Top