EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0565

Делегиран регламент (ЕС) 2019/565 на Комисията от 28 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2533

OJ L 99, 10.4.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/565/oj

10.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/565 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията (2) се изменят Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията (3), Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията (4) и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията (5) по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за определени видове договори. В член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 е предвидено той да започне да се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне или ако не е бил удължен двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(3)

С писмо от 20 март 2019 г. Обединеното кралство подаде искане за удължаване на срока, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, до 30 юни 2019 г. с оглед на финализирането на ратификацията на споразумението за оттегляне (6). На 21 март 2019 г. Европейският съвет се съгласи да удължи този срок до 22 май 2019 г., при условие че споразумението за оттегляне бъде одобрено от Камарата на общините през следващата седмица. В противен случай Европейският съвет се съгласи да удължи срока до 12 април 2019 г. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 няма да се прилага.

(4)

Причините обаче, на които се основава Делегиран регламент (ЕС) 2019/396, ще продължат да бъдат в сила, независимо от удължаването на срока, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. По-специално, ще се запазят рисковете за гладкото функциониране на пазара и равнопоставеността между установените в Съюза контрагенти, в случай че Обединеното кралство се оттегли от Съюза без споразумение след удължения срок. Очаква се тези рискове да продължат да съществуват в обозримото бъдеще.

(5)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(7)

Необходимо е възможно най-бързо да се улеснят пазарните участници при прилагането на ефикасни решения. Поради това Европейският орган за ценни книжа и пазари анализира съответните потенциални разходи и ползи, но не проведе открита обществена консултация в съответствие с член 10, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7). Поради същата причина настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 се изменя, както следва:

1)

в член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, при договорите, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг започва да поражда действие 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението за клиринг не е било задействано към 11 април 2019 г.;

б)

договорите са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка.“;

2)

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за трансакциите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, сключени между финансови контрагенти, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг започва да поражда действие, е:

а)

50 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 1 или таблица 2 от приложението;

б)

3 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 3 или таблица 4 от приложението.“

Член 2

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/592

Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 се изменя, както следва:

1)

в член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, при договорите, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг започва да поражда действие 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението за клиринг не е било задействано към 11 април 2019 г.;

б)

договорите са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка.“;

2)

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за трансакциите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, сключени между финансови контрагенти, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг започва да поражда действие, е 5 години и 3 месеца.“

Член 3

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 се изменя, както следва:

1)

в член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, при договорите, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг започва да поражда действие 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението за клиринг не е било задействано към 11 април 2019 г.;

б)

договорите са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка.“;

2)

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за трансакциите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, сключени между финансови контрагенти, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг започва да поражда действие, е:

а)

15 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 1 от приложение I;

б)

3 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 2 от приложение I.“

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.

Настоящият регламент обаче не се прилага в следните случаи:

а)

до датата, посочена във втората алинея от настоящия член, е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

б)

взето е решение предвиденият в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз двугодишен срок да бъде удължен след 31 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 11).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 5).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3).

(6)  Споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ C 66 I, 19.2.2019 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


Top