EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1197

Регламент (ЕС, Евратом) 2019/1197 на Съвета от 9 юли 2019 година относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2019 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

ST/6823/2019/REV/1

OJ L 189, 15.7.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1197/oj

15.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2019/1197 НА СЪВЕТА

от 9 юли 2019 година

относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2019 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 203 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

в съответствие със специалната законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство нотифицира за намерението си да напусне Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или — при липса на такова — две години след посочената нотификация, тоест от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок. При липса на споразумение за оттегляне с Обединеното кралство и на удължаване на двегодишния срок, посочен в член 50, параграф 3 ДЕС, в бъдещото международно споразумение между Обединеното кралство и Съюза трябва да бъде договорено финансово споразумение по отношение на финансовите задължения, произтичащи от членството на Обединеното кралство в Съюза.

(2)

Настоящият регламент не засяга съответните задължения на Съюза и Обединеното кралство, произтичащи от целия период на членството на Обединеното кралство в Съюза.

(3)

Поради това е необходимо да се определят правила за отношенията между Съюза, от една страна, и Обединеното кралство и бенефициерите от него, от друга страна, по отношение на финансирането и изпълнението на общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „бюджетът“) през 2019 г.

(4)

В Договорите не са предвидени правомощия освен правомощията по член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия за приемане на мерки за изпълнението и финансирането на бюджета през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

(5)

Обединеното кралство и лица и образувания, установени в Обединеното кралство, участват в редица програми или действия на Съюза на основание членството на Обединеното кралство в Съюза. Участието им се осъществява въз основа на споразумения с Обединеното кралство или с лица или образувания, установени в Обединеното кралство, или на решения в полза на Обединеното кралство или на лица или образувания, установени в Обединеното кралство, като тези решения имат характера на правни задължения.

(6)

За много от тези споразумения и решения правилата за допустимост изискват бенефициерът да е държава членка или лице или образувание, установено в държава членка. В такива случаи допустимостта по отношение на Обединеното кралство или лицата или образуванията, установени в Обединеното кралство, е обвързана със статуса на Обединеното кралство като държава членка. Затова оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза води до отпадане на допустимостта за такива получатели на финансиране от Съюза съгласно споразуменията и решенията. Това обаче не се отнася до случаите, когато лица или образувания, установени в Обединеното кралство, участват в действие съгласно и при спазване на условията, приложими в съответствие с правилата на Съюза за лица и образувания, установени в трети държави.

(7)

За Съюза и неговите държави членки и за Обединеното кралство и лицата и образуванията, установени в Обединеното кралство, би било от полза бюджетът за 2019 г. да се изпълни във вида, в който е приет за тази година. От полза би било също така, ако изпълнението на правните задължения, подписани и приети преди датата на оттеглянето, може да продължи през цялата 2019 г.

(8)

Поради това е целесъобразно да се определят условията, при които през 2019 г. може да бъде запазена допустимостта по отношение на Обединеното кралство и лицата и образуванията, установени в Обединеното кралство, по отношение на споразуменията, подписани с тях, и решенията, приети по отношение на тях, преди датата, на която Договорите престанат да се прилагат във и по отношение на Обединеното кралство (наричана по-долу „датата на оттегляне“). Условията ще бъдат: Обединеното кралство да е потвърдило писмено пред Комисията ангажимента си да продължи да плаща вноска, изчислена въз основа на оценката на собствените ресурси от Обединеното кралство, определени в приетия окончателно бюджет за 2019 г., както и първият транш да е платен от Обединеното кралство и Обединеното кралство да е потвърдило писмено пред Комисията, че ще позволи изцяло одити и проверки от Съюза в съответствие с приложимите правила. С оглед на необходимостта от сигурност, е целесъобразно да се ограничи времето за изпълнение на условията. Комисията следва да приеме решение относно изпълнението на условията.

(9)

Условието по отношение на вноската от Обединеното кралство се основава на приетия бюджет за 2019 година. Поради това е разумно след приемането на настоящия регламент никоя държава членка да не бъде в по-неблагоприятно положение по отношение на своята вноска от предвиденото в приетия бюджет за 2019 г. За да се осигурят благоприятни последици от настоящия регламент за всички държави членки, е целесъобразно да се приспадне определена сума от размера на вноската на Обединеното кралство, която трябва да се впише в общия бюджет на Съюза. Тази определена сума следва да е от полза за държавите членки, които в противен случай биха били в неблагоприятно положение след приемането на настоящия регламент, както е допълнително конкретизирано в специалните практически условия и ред, с които се определя разпределението на дължимите плащания и се възлага на Комисията изплащането на определената сума.

(10)

Докато условията за допустимост по отношение на Обединеното кралство и лицата и образуванията, установени в Обединеното кралство, определени в настоящия Регламент, са изпълнени, е целесъобразно също така да се предвидят мерки във връзка с тяхната допустимост през 2019 г. за целите на условията, посочени в покани, търгове, конкурси или други процедури, които могат да доведат до финансиране от бюджета на Съюза, освен в особени случаи, свързани със сигурността и със загубата на членство на Обединеното кралство в Европейската инвестиционна банка, и да им се предоставя финансиране от Съюза. Това финансиране от Съюза следва да бъде ограничено до допустимите разходи, направени през 2019 г., с изключение на договори за обществени поръчки, подписани преди края на 2019 г. в съответствие с дял VII от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (2) (наричан по-долу „Финансовият регламент“), които продължават да се изпълняват в съответствие с определените в тях условия, и с изключение на схемата за директни плащания в селското стопанство на Обединеното кралство за референтната 2019 година, които следва да бъдат изключени от допустимостта. Съгласно Финансовия регламент в поканите, търговете, конкурсите или други процедури, както и във всички произтичащи от тях споразумения или решения в полза на Обединеното кралство или физически или юридически лица, установени в Обединеното кралство, трябва да има установени условия за допустимостта и за запазването ѝ с препратка към настоящия регламент.

(11)

Целесъобразно е също така да се предвиди възможността допустимостта по отношение на Обединеното кралство и лицата и образуванията, установени в Обединеното кралство, да се запази, при условие че Обединеното кралство продължава да плаща вноската за 2019 г. и че позволява надлежно извършване на проверки и одити. Когато тези условия вече не се изпълняват, Комисията следва да вземе решение, с което да констатира това неизпълнение. В такъв случай следва да престане да бъде допустимо финансирането от Съюза за Обединеното кралство и лицата и образуванията, установени в Обединеното кралство.

(12)

Целесъобразно е също така да се предвиди запазване през 2019 г. на допустимостта на действия, в рамките на които държави членки или лица или образувания, установени в държави членки, получават финансиране от Съюза и които са свързани с Обединеното кралство. Евентуалният отказ на Обединеното кралство да допусне одитите и проверките следва да бъде елемент, който се взема предвид за целите на доброто финансово управление, когато се оценява изпълнението на такива действия.

(13)

Действията следва да продължат да се изпълняват при спазване на съответните уреждащи ги правила, включително Финансовия регламент. Ето защо е необходимо Обединеното кралство да се третира като държава членка за целите на прилагането на тези правила.

(14)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а тъй като се отнасят до бюджета на Съюза и до програми и действия, изпълнявани от Съюза, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимо за постигането на тези цели.

(15)

За да се даде възможност за известна гъвкавост, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с евентуално удължаване на сроковете, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в), и с измененията в графика на плащанията за месеците след август 2019 г. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (3). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. Когато, при наличие на риск от сериозни смущения в изпълнението и финансирането на бюджета на Съюза през 2019 г., това се налага поради наложителни причини за спешност, делегираният акт следва да влезе в сила незабавно и да се прилага, докато не бъдат представени възражения от Европейския парламент или от Съвета.

(16)

За да се избегнат ненужно прекъсване във финансирането за бенефициерите на разходни програми и на други действия на Съюза към датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага от деня след датата, на която Договорите престанат да се прилагат във и по отношение на Обединеното кралство, освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство. Като се има предвид, че към датата на оттеглянето приетият бюджет на Съюза, в който е предвидено, че Обединеното кралство участва в неговото финансиране, покрива само до 2019 г., той следва да се прилага само по отношение на допустимостта за 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят правилата относно изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „бюджетът“) през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и действията при условията на пряко, непряко и споделено управление, за които условията за допустимост са изпълнени чрез членството на Обединеното кралство в Съюза, към датата, на която Договорите престанат да се прилагат във и по отношение на Обединеното кралство (наричана по-долу „датата на оттегляне“).

2.   Настоящият регламент се прилага, без да се засягат програмите за териториално сътрудничество, обхванати от Регламент (ЕС) 2019/491 на Европейския парламент и на Съвета (4) и дейностите в областта на образователната мобилност по програма „Еразъм+“, обхванати от Регламент (ЕС) 2019/499 на Европейския парламент и на Съвета (5).

Член 2

Условия за допустимост

1.   Когато Обединеното кралство или лице или образувание, установено в Обединеното кралство, получават средства от Съюза в рамките на действие, извършвано при условията на пряко, непряко или споделено управление съгласно правни задължения, подписани или приети преди датата на оттегляне, и допустимостта в рамките на това действие зависи от членството на Обединеното кралство в Съюза, след датата на оттегляне те продължат да считат за изпълняващи изискванията за допустимост за финансиране от Съюза за допустимите разходи, направени през 2019 г., ако бъдат изпълнени следните условия и доколкото няма влязло в сила решение по член 3, параграф 2:

а)

Обединеното кралство е потвърдило най-късно на 30 април 2019 г. писмено пред Комисията, че ще продължи да внася в евро сумата, посочена в реда „Обединено кралство“ и колоната „Общи собствени ресурси“ на таблица 7 от част А „Въведение и финансиране на общия бюджет на Съюза“ от приходната част на бюджета за 2019 г., посочена в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (6), приет на 12 декември 2018 г., намалена със сумата на собствените ресурси, предоставени от Обединеното кралство по отношение на финансовата 2019 година преди датата на оттеглянето, в съответствие с графика на плащанията, предвиден в настоящия регламент;

б)

Обединеното кралство е извършило най-късно на 13 май 2019 г. по сметка, определена от Комисията, първото плащане, което съответства на транша, посочен във втора алинея от настоящия параграф, умножен по резултата от следното: броя на пълните месеци между датата на оттегляне и края на 2019 г., намален с броя на месеците между месеца на първото плащане, като се изключи посочения месец, и края на 2019 г.;

в)

Обединеното кралство е потвърдило най-късно на 30 април 2019 г. писмено пред Комисията ангажимента си да продължи да приема проверки и одити, които се отнасят до целия период на програмите и действията, в съответствие с приложимите правила; и

г)

Комисията е приела решението, посочено в параграф 2, с което потвърждава, че са изпълнени условията, посочени в букви а), б) и в) от настоящата алинея.

Сумата, посочена в първа алинея, буква а), се разделя на еднакви траншове. Броят на траншовете съответства на броя на пълните месеци между датата на оттегляне и края на 2019 г.

Сумата, посочена в първа алинея, буква а), се вписва в общия бюджет на Съюза като други приходи след приспадане на определена сума с цел да се гарантира разпределението на бюджета, предвидено в колона „Общи собствени ресурси“ от таблицата, посочена в първа алинея, буква а), и при спазване установените за тази цел специални правила за прилагане на практика.

Ангажиментът, посочен в първа алинея, буква в), включва по-специално сътрудничество при защитата на финансовите интереси на Съюза и приемане на правомощията на Комисията, Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите да получават достъп до данни и документи, свързани с вноските на Съюза, и да извършват проверки и одити.

2.   Комисията приема решение относно изпълнението на условията, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в).

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 7 делегирани актове във връзка с удължаването на сроковете, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) от настоящия член.

При наличие на наложителни причини за спешност поради риск от сериозни смущения в изпълнението и финансирането на бюджета на Съюза през 2019 г. процедурата, предвидена в член 8, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

Член 3

Продължаване на допустимостта по отношение на Обединеното кралство и на лица и образувания, установени в Обединеното кралство

1.   Допустимостта по отношение на Обединеното кралство и на лицата и образуванията, установени в Обединеното кралство, в съответствие с член 2 се запазва през 2019 г., ако са изпълнени следните условия:

а)

след първото плащане, извършено в съответствие с член 2, параграф 1, първа алинея, буква б), Обединеното кралство е платило по определената от Комисията сметка месечния транш, посочен в член 2, параграф 1, втора алинея, на първия работен ден от всеки месец до август 2019 г.;

б)

Обединеното кралство е платило по определената от Комисията сметка на първия работен ден от септември 2019 г. оставащите месечни траншове, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, освен ако Комисията информира Обединеното кралство за различен график за това плащане до 31 август 2019 г.; и

в)

не са забелязани значителни пропуски при изпълнението на проверките и одитите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, буква в).

2.   Когато едно или повече от посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, Комисията приема решение във връзка с това. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Считано от датата на влизане в сила на решението, посочено в първа алинея от настоящия параграф, Обединеното кралство и лица и образувания, установени в Обединеното кралство, престават да отговарят на изискванията за допустимост по параграф 1 от настоящия член и по членове 2 и 4, действията престават да отговарят на изискванията за допустимост по член 6, параграф 2, а прилагането на член 5 се прекратява.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приеме в съответствие с член 7 делегирани актове за различен график за плащането, посочено в параграф 1, буква б) от настоящия член.

При наличие на наложителни причини за спешност поради риск от сериозни смущения в изпълнението и финансирането на бюджета на Съюза през 2019 г. процедурата, предвидена в член 8, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

Член 4

Участие в поканите за представяне на предложения и допустимост на произтичащите от това разходи

1.   Считано от датата на влизане в сила на решението, посочено в член 2, параграф 1, първа алинея, буква г), и ако няма влязло в сила решение по член 3, параграф 2, Обединеното кралство или лица и образувания, установени в Обединеното кралство, отговарят на изискванията за допустимост през 2019 г. за целите на условията, посочени във всички покани, търгове, конкурси или други процедури, които могат да доведат до финансиране от бюджета на Съюза, в същата степен като държавите членки и лица или образувания, установени в държавите членки, и отговарят на изискванията за допустимост за финансиране от Съюза за допустимите разходи, направени през 2019 г.

Независимо от първа алинея:

а)

договори, подписани в съответствие с дял VII от Финансовия регламент до края на 2019 г., се изпълняват в съответствие с определените в тях условия и краен срок;

б)

не се допуска финансиране от Съюза на разходи по схемата на Обединеното кралство за директни плащания за референтната 2019 година в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7).

2.   Параграф 1, първа алинея не се прилага в следните случаи:

а)

когато от съображения за сигурност участието е ограничено до държавите членки и лица или образувания, установени в държавите членки;

б)

за финансови операции, извършени в рамките на финансовите инструменти, управлявани пряко или непряко съгласно дял X от Финансовия регламент, или финансови операции, гарантирани от бюджета на Съюза в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден с Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета (8), или на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), създаден с Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Член 5

Други необходими адаптации

Ако условията, посочени в член 2, параграф 1, са изпълнени и ако няма влязло в сила решение по член 3, параграф 2, за целите на прилагането на всички правила, уреждащи действията, извършвани в рамките на правните задължения, посочени в член 2, параграф 1, поканите, посочени в член 4, и действията, извършвани в рамките на правните задължения, подписани или приети в резултат на поканите, посочени в член 4, които са необходими за прилагането на член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1, Обединеното кралство се третира като държава членка при спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

Въпреки това Обединеното кралство или представители на Обединеното кралство нямат право да участват в комитети, които подпомагат управлението съгласно правилата на съответния основен акт, или в експертни групи или други органи, предоставящи консултации относно програмите или действията, с изключение на мониторингови или подобни комитети, които са специфични за конкретните оперативни, национални или подобни програми със споделено управление.

Член 6

Допустимост на действията, свързани с Обединеното кралство, при които държавите членки или лицата или образуванията, установени в държавите членки, получават финансиране от Съюза

1.   Действията при условията на пряко, непряко и споделено управление, при които държавите членки или лица или образувания, установени в държавите членки, получават финансиране от Съюза в рамките на правни задължения, подписани или приети преди датата на оттегляне, и за които условията за допустимост са изпълнени чрез членството на Обединеното кралство в Съюза към датата на оттегляне, са допустими за финансиране от Съюза по отношение на допустимите разходи, направени през 2019 г., считано от датата на оттегляне.

2.   Действията, за които условието за допустимост относно минималния брой участници от различни държави членки в консорциум е изпълнено към датата на оттегляне поради наличието на член на консорциума, който е лице или образувание, установено в Обединеното кралство, са допустими за финансиране от Съюза за допустимите разходи, направени през 2019 г., ако са изпълнени условията на член 2, параграф 1 и ако няма влязло в сила решение по член 3, параграф 2.

3.   Неизпълнението на условието, посочено в член 2, параграф 1, първа алинея, буква в), или решение на Комисията по член 3, параграф 2 във връзка с неизпълнението на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква в), се взема предвид от отговорния разпоредител с бюджетни кредити за целите на оценката на евентуален сериозен пропуск при спазването на основните задължения във връзка с изпълнението на правното задължение, посочено в параграф 1 от настоящия член.

Член 7

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, предвидено в членове 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно членове 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месец по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 8

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия в съответствие с член 50, параграф 3 ДЕС.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до датата по втора алинея на настоящия член влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2019 година.

За Съвета

Председател

M. LINTILÄ


(1)  Одобрение от 17 април 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) 2019/491 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство — Ирландия“ (Ирландия — Северна Ирландия — Шотландия) (ОВ L 85 I, 27.3.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2019/499 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (ОВ L 85 I, 27.3.2019 г., стр. 32).

(6)  Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2019/333 на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(8)  Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (ОВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1).


Top