EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1243

Регламент (ЕС) 2019/1243 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (текст от значение за ЕИП)

PE/65/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 241–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 12/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1243/oj

25.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/241


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, параграф 2, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В договора от Лисабон се изменя правната уредба, която регулира правомощията на Комисията, предоставени от законодателя, като се въвежда разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват еднакви условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).

(2)

Правните актове, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, предоставят на Комисията правомощия да приема мерки съгласно процедурата по регулиране с контрол, установена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (4).

(3)

Предходните предложения, свързани с привеждането на законодателството, позоваващо се на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон, бяха оттеглени (5) поради застой в междуинституционалните преговори.

(4)

Впоследствие Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха за нова рамка за делегираните актове в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (6) и признаха необходимостта цялото действащо законодателство да бъде приведено в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон. По-конкретно те се споразумяха за нуждата да се даде приоритет на бързото привеждане в съответствие на всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по регулиране с контрол. Комисията пое ангажимента да изготви до края на 2016 г. предложение за това привеждане в съответствие.

(5)

По-голямата част от предоставените правомощия в основните актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол, изпълняват критериите в член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и следва да бъдат адаптирани към тази разпоредба.

(6)

Други предоставени правомощия в основните актове, които предвиждат използването на процедурата по регулиране с контрол, изпълняват критериите в член 291, параграф 2 от ДФЕС и следва да бъдат адаптирани към тази разпоредба.

(7)

Когато са предоставени изпълнителни правомощия на Комисията, тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(8)

В ограничен брой основни актове, които понастоящем предвиждат използването на процедурата по регулиране с контрол, съответните правомощия вече не са необходими и поради това следва да бъдат заличени.

(9)

Точка 31 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество гласи, че при условие че Комисията представи обективни аргументи, основаващи се на съществената връзка между две или повече предоставени правомощия, съдържащи се в един законодателен акт, и доколкото законодателният акт не предвижда друго, предоставените правомощия могат да се съчетаят. Консултациите в хода на изготвяне на делегирания акт служат и за това да се установи кои предоставени правомощия се смятат за съществено свързани. В такива случаи, във всяко възражение от страна на Европейския парламент или Съвета ясно ще се посочва за кое предоставено правомощие се отнася конкретно. По отношение на ограничен брой основни актове, посочени в приложението към настоящия регламент, в основния акт беше включена ясна разпоредба относно приемането на отделни делегирани актове за различните делегирани правомощия.

(10)

Настоящият регламент следва да не засяга започналите процедури, по които комитетът вече е дал становище в съответствие с член 5а от Решение 1999/468/ЕО преди влизането в сила на настоящия регламент.

(11)

Тъй като адаптациите и измененията, които ще бъдат направени, се отнасят само до процедури на равнището на Съюза, в случая с директивите те не се нуждаят от транспониране от държавите членки.

(12)

Поради това засегнатите актове следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изброените в приложението актове се изменят в съответствие с посоченото в него.

Член 2

Настоящият регламент не засяга започналите процедури, по които комитет вече е дал становище в съответствие с член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 29.

(2)  ОВ C 164, 8.5.2018 г., стр. 82.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 юни 2019 г.

(4)  Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

(5)  ОВ C 80, 7.2.2015 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

1.   Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на.eu домейн от най-високо ниво (1).

С цел да се определят условията за въвеждане на националния домейн от най-високо ниво (country code Top Level Domain – ccTLD).eu, създаден с Регламент (ЕО) № 733/2002, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел допълване на този регламент с критерии и процедура за определяне на службата по регистрация и с правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на.eu TLD и принципите на обществена политика при регистрация. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 733/2002 се изменя, както следва:

1)

В член 3, параграф 1, първа алинея, буква а) се заменя със следното:

„а)

приема делегирани актове в съответствие с член 5а с цел допълване на настоящия регламент чрез установяване на критериите и процедурата за определяне на службата по регистрация.

Когато в случай на установяване на критериите и процедурата за определяне на службата по регистрация това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член се прилага процедурата, предвидена в член 5б;“

2)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието след консултация със службата по регистрация да приема делегирани актове в съответствие с член 5а с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на.eu TLD и принципите на обществена политика при регистрацията.“;

б)

в параграф 2 трета алинея се заменя със следното:

„Когато в 30-дневен срок от публикуването държава членка или Комисията повдигне възражение спрямо включена в нотифицирания списък точка, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а за подобряване на ситуацията чрез допълване на настоящия регламент.“;

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 5а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*1).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 5б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 5а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*1)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 6 параграфи 3 и 4 се заличават.

2.   Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (2)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на Решение № 626/2008/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно необходимите условия за съгласувано прилагане на правилата за привеждане в изпълнение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

В съответствие с това Решение № 626/2008/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 9 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може да приема чрез актове за изпълнение мерки за определяне на всички необходими условия за съгласувано прилагане на правилата за привеждане в изпълнение, посочени в параграф 2 от настоящия член, включително правилата за съгласувано спиране или отнемане на разрешения при нарушения на общите условия, предвидени в член 7, параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 3.“;

2)

В член 10 параграф 4 се заличава.

II.   ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (3)

От приемането на Регламент (ЕО) № 1257/96 през 1996 г. досега Комисията не е трябвало да приема никакви мерки в съответствие с процедурата по регулиране с контрол с цел изменение на несъществени елементи от него. Изглежда, че няма предвидима нужда от това и в бъдеще. Ето защо възможността за приемане на мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол следва да бъде заличена от Регламент (ЕО) № 1257/96, без да е необходимо да се предоставя каквото и да е правомощие на Комисията.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1257/96 се изменя, както следва:

1)

В член 15 параграф 1 се заличава;

2)

В член 17 параграф 4 се заличава.

III.   ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

1.   Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (4)

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до проектирането, производството или конструкцията на части за работното място, и техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познания по отношение на части за работното място, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 89/654/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. (5) при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 89/654/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Изменения на приложенията

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до проектирането, производството или конструкцията на части от работното място, техническият прогрес и промените в международните нормативни актове или спецификации и в познанията по отношение на работното място, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 9б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*2).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 9б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 9а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*2)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

2.   Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (6).

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познанията по отношение на личните предпазни средства, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 89/656/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 89/656/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Изменения на приложенията

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до личните предпазни средства, и техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познания в областта на личните предпазни средства, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 9б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*3).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 9б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 9а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*3)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

3.   Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (7)

С цел да се отчетат техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познанията в областта на ръчната обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 90/269/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 90/269/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Изменения на приложенията

С цел да се отчетат техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познанията в областта на ръчната обработка на товари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 8б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 8а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*4).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 8б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 8а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*4)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

4.   Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (8)

С цел да се отчетат техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познанията по отношение на екранното оборудване, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложението към Директива 90/270/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 90/270/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Изменения на приложението

С цел да се отчетат техническият прогрес, развитието на международните нормативни актове или спецификации и познанията в областта на екранното оборудване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложението.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 10б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*5).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

5.   Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (9)

С цел да се отчетат техническият прогрес или промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития по отношение на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 92/29/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 92/29/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Изменения на приложенията

С цел да се отчетат техническият прогрес или промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития по отношение на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 8б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 8а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*6).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 8б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 8а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*6)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

6.   Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци (осма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (10)

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познанията по отношение на временните или подвижните строителни участъци, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложение IV към Директива 92/57/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 92/57/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Изменения на приложение IV

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до временните или подвижните строителни участъци, както и техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познания в областта на временните или подвижните строителни участъци, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложение IV.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 13б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 13а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*7).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 13б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 13а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*7)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

7.   Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (11)

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и познанията по отношение на знаците за безопасност и здраве по време на работа, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 92/58/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 92/58/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Изменения на приложенията

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до проектирането и изработването на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа, или на такива устройства, както и техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и напредъкът на познанията в областта на знаците за безопасност и/или здраве по време на работа, или на такива устройства, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 9б.“

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*8).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 9б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 9а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*8)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

8.   Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (12)

С цел да се постигне подходяща закрила на младите хора на работното място и да се отчетат техническият прогрес, промените в международните правила или спецификации и напредъкът на познанията, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложението към Директива 94/33/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 94/33/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Изменения към приложението

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за внасяне на чисто технически изменения в приложението с оглед на техническия прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и напредъка на познанията по отношение на закрилата на младите хора на работното място.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 15а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*9).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*9)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

9.   Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (13)

С цел да се постигне подходяща закрила на работниците спрямо рискове за здравето и безопасността им и за да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития относно химичните агенти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 98/24/ЕО и за допълване на тази директива чрез определяне или преразглеждане на индикативните гранични стойности на професионална експозиция. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 98/24/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 3, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива чрез определянето или преразглеждането на индикативните гранични стойности на професионална експозиция, посочени в първата алинея от настоящия параграф, като се отчитат наличните техники за измерване.

Държавите членки уведомяват редовно организациите на работниците и на работодателите за индикативните гранични стойности на професионална експозиция, определени на равнище на Съюза.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 12б.“;

2)

В член 12 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, отнасящи се до химичните агенти, както и техническият прогрес, промените в международните стандарти или спецификации и новите открития по отношение на химичните агенти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 12б.“;

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 12а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2 и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*10).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 12а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*10)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

10.   Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (14)

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване или работните места, и техническият прогрес, промените в хармонизираните европейски стандарти или спецификации и новите открития по отношение на механичните вибрации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложението към Директива 2002/44/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 2002/44/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Изменения на приложението

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване или работните места, и техническият прогрес, промените в хармонизираните европейски стандарти или спецификации и новите открития по отношение на механичните вибрации, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложението.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 11б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 11а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*11).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 11а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*11)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 12 се заличава.

11.   Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (15)

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване или работните места, и техническият прогрес, промените в хармонизираните европейски стандарти или спецификации и новите открития по отношение на шума, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в Директива 2003/10/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 2003/10/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Изменения на директивата

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване или работните места, и техническият прогрес, промените в хармонизираните европейски стандарти или спецификации и новите открития по отношение на шума, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а с цел внасяне на чисто технически изменения в настоящата директива.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 12б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 12а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*12).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 12а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*12)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 13 се заличава.

12.   Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (16)

С цел да се отчетат техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития по отношение на канцерогените или мутагените, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложение II към Директива 2004/37/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 2004/37/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Изменение на приложение II

С цел да се отчетат техническият прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития по отношение на канцерогените или мутагените, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложение II.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 17б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 17а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*13).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 17а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*13)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

13.   Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (17)

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване или работните места, и техническият прогрес, промените в хармонизираните европейски стандарти или международните спецификации и новите научни открития по отношение на професионалната експозиция на оптични лъчения, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията към Директива 2006/25/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 2006/25/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Изменение на приложенията

С цел да се отчетат техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване или работните места, и техническият прогрес, промените в хармонизираните европейски стандарти или международните спецификации и новите научни открития по отношение на професионалната експозиция на оптични лъчения, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложенията. Тези изменения не трябва да водят до изменение на граничните стойности на експозиция, установени в приложенията.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 10б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*14).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*14)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 11 се заличава.

14.   Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (18)

С цел да се отчете техническият прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложение I към Директива 2009/148/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 2009/148/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заличава;

2)

В член 18 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Преди да започне експозицията на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, трябва да бъде изготвена оценка на здравето на всеки един работник.

Тази оценка включва специален преглед на гръдния кош. В приложение I са дадени практически препоръки, които държавите членки може да използват при клинична оценка на работниците. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на приложение I, за да го адаптира към техническия прогрес.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 18б.

Докато продължава експозицията, трябва да се изготвя нова оценка най-малко веднъж на три години.

За всеки работник, посочен в първата алинея, се създава личен медицински картон в съответствие с националното законодателство и/или практика.“;

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 18а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*15).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18б

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 18а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*15)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

IV.   ЕНЕРГЕТИКА

Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (19)

С цел да се направят необходимите технически адаптации на Регламент (ЕО) № 1222/2009, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на приложенията към този регламент, за да бъдат адаптирани към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1222/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Изменение и адаптиране към техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на настоящия регламент по отношение на следните елементи:

а)

въвеждане на изисквания за информация относно категоризацията на гумите от класове C2 и C3 по отношение на сцеплението с влажна пътна настилка, при условие че съществуват приложими хармонизирани методи за изпитване;

б)

адаптиране, когато е приложимо, на категоризацията по отношение на сцеплението към техническите особености на гумите, проектирани главно за постигане на по-добри работни характеристики в условия на лед и/или сняг, отколкото тези на обикновени гуми по отношение на способността да задвижват превозното средство и да поддържат или спират движението му;

в)

адаптиране на приложения I—V към техническия прогрес“.

2)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*16).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*16)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 13 се заличава.

V.   ОКОЛНА СРЕДА

1.   Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (20)

С цел да се гарантира, че техническите спецификации за оборудването за дънно пълнене, установени в Директива 94/63/ЕО, се преразглеждат, когато е целесъобразно, и да се адаптират приложенията към техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на приложенията към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 94/63/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 1, шеста алинея се заменя със следното:

„Всички терминали с инсталации за товарене или разтоварване на автоцистерни се оборудват с не по-малко от една товарна площадка, която отговаря на техническите спецификации за оборудването за дънно пълнене, предвидени в приложение IV. Комисията преразглежда тези спецификации на редовни интервали и ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за изменение на приложение IV в контекста на резултатите от това преразглеждане.“;

2)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Адаптиране към техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за изменение на приложенията с цел да ги адаптира към техническия прогрес с изключение на нормата за допустими емисии, посочена в приложение II, точка 2.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 7а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 1 и член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 1 и в член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*17).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 1 и член 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*17)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

Член 8 се заличава.

2.   Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (21)

С цел Директива 2002/49/ЕО да се адаптира към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложенията към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2002/49/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на приложение II с цел установяване на общи методи за оценка за определяне на Lden и Lnight.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната втора алинея:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на приложение III с цел установяване на общи методи за оценка за определяне на вредни въздействия.“;

2)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Адаптиране към научно-техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на приложение I, точка 3 и на приложения II и III с цел адаптирането им към научно-техническия прогрес.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграфи 2 и 3 и член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграфи 2 и 3 и в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*18).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграфи 2 и 3 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*18)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 13 параграф 3 се заличава;

5)

В приложение III второто изречение на уводната част се заменя със следното:

„Съотношенията „Доза—въздействие“, които ще се въведат след бъдещите преразглеждания на това приложение, ще се отнасят, по-конкретно до:“.

3.   Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (22).

С цел да се гарантира използването на осъвременени методи за анализ, за да се констатира спазването на пределните стойности на съдържаните летливи органични съединения, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложение III към Директива 2004/42/ЕО, за да го адаптира към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2004/42/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Адаптиране към техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложение III, за да го адаптира към техническия прогрес.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 11а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*19).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*19)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 12 параграф 3 се заличава.

4.   Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (23)

С цел Регламент (ЕО) № 166/2006 да се адаптира към техническия прогрес и развитието на международното право, както и да се гарантира по-добро докладване, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения II и III към този регламент, за да ги адаптира към научния или техническия прогрес или вследствие на приемането на среща на страните по Протокола на всякакви изменения на приложенията към Протокола на ИКЕ/ООН за регистри за изпускането и преноса на замърсители на околната среда, както и за допълване на този регламент с предприемане на мерки за докладване относно изпускането на съответните замърсители от един или повече неорганизирани източници. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 166/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато Комисията установи, че не съществуват данни за изпуснати количества от неорганизирани източници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а с цел допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на докладване за изпуснати количества от съответните замърсители от един или повече неорганизирани източници, като използва международно приети методологии, когато е уместно.“;

2)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Изменения на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на приложения II и III за следните цели:

а)

адаптирането им към научния или техническия прогрес;

б)

адаптирането им в резултат на приемането, на среща на страните по протокола, на всякакво изменение на приложенията към протокола.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3 и член 18, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 3 и в член 18, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*20).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 3 и член 18, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*20)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 19 параграф 3 се заличава.

5.   Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (24).

С цел да се гарантира, че Регламент (ЕО) № 1272/2008 се актуализира редовно, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС:

за изменение на приложение VI към този регламент с цел хармонизиране на класифицирането и етикетирането на вещества;

за изменение на приложение VIII за допълнително хармонизиране на информацията, свързана със спешни действия от здравен характер и превантивни мерки;

за изменение на някои разпоредби от този регламент и приложения I—VIII към него с цел адаптирането им към научния и техническия прогрес.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

В член 37 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията без неоправдано забавяне приема делегирани актове в съответствие с член 53а, когато счете за целесъобразно да бъдат хармонизирани класифицирането и етикетирането на дадено вещество, за да измени приложение VI чрез включването на това вещество, заедно със съответната класификация и елементи на етикетиране, в таблица 3.1 от приложение VI, част 3 и, когато е уместно, специфичните пределни концентрации или М-коефициенти.

При спазване на същите условия в таблица 3.2 от приложение VI, част 3 се прави съответното вписване в срок до 31 май 2015 г.

Когато в случай на хармонизиране на класифицирането и етикетирането на вещества това се налага поради наложителни причини за спешност, за делегираните актове, приемани съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 53б.“;

2)

В член 45 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 53а за изменение на приложение VIII с цел допълнително хармонизиране на информацията, свързана със спешни действия от здравен характер и превантивни мерки, след консултации със съответните заинтересовани страни като Европейската асоциация на токсикологичните центрове и клиничните токсиколози (EAPCCT).“;

3)

В член 53 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 53а за изменение на член 6, параграф 5, член 11, параграф 3, членове 12 и 14, член 18, параграф 3, буква б), член 23, членове 25—29, член 35, параграф 2, втора и трета алинея и приложения I—VIII, за да ги адаптира към научния и техническия прогрес, като отчита надлежно развитието на GHS на равнище ООН, по-конкретно всички изменения от страна на ООН, свързани с използването на информация за подобни смеси, и като взема предвид развитието на международно признатите програми за химични вещества и на информацията от базите данни за злополуки.

Когато това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 53б.“;

4)

Вмъкват се следните членове:

„Член 53а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 37, параграф 5, в член 45, параграф 4 и в член 53, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 37, параграф 5, в член 45, параграф 4 и в член 53, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*21).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 37, параграф 5, член 45, параграф 4 и член 53, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 53б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 53а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 53в

Отделни делегирани актове за различните делегирани право мощия

Комисията приема отделен делегиран акт във връзка с всяко правомощие, което ѝ е делегирано съгласно настоящия регламент.

(*21)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

5)

В член 54 параграфи 3 и 4 се заличават.

6.   Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (25)

С цел да се гарантира съгласуваност със съответните стандарти, изготвени от Европейския комитет за стандартизация (CEN), на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на някои разпоредби от Директива 2009/126/ЕО с цел адаптирането им към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2009/126/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Технически адаптации

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на членове 4 и 5, за да ги адаптира към техническия прогрес, когато е необходимо, с цел гарантиране на съгласуваност със съответен стандарт, изготвен от Европейския комитет по стандартизация (CEN).

Делегирането на правомощия, посочено в първа алинея, не се прилага за разпоредбите относно ефективността на улавяне на бензиновите пари и съотношението пари/бензин, уредени в член 4, и сроковете, посочени в член 5.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 8а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*22).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*22)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 9 се заличава.

VI.   ЕВРОСТАТ

1.   Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (26).

С цел Регламент (ЕО) № 1893/2006 да се адаптира към технологичното и икономическото развитие и за да се хармонизира NACE Rev. 2 с други икономически и социални класификации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на Приложение I към този регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1893/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Делегирани актове и актове за изпълнение“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на приложение I, за да вземе предвид технологичното или икономическото развитие или за да го хармонизира с други икономически и социални класификации.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*23).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*23)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 7 параграф 3 се заличава.

2.   Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета (27).

С цел Регламент (ЕО) № 451/2008 да се адаптира към технологичното или икономическото развитие и да се хармонизира с други икономически и социални класификации, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложението към този регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 451/2008 се изменя, както следва:

1)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Делегирани актове и актове за изпълнение“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на приложението, за да вземе предвид технологичното или икономическото развитие или за да го хармонизира с други икономически и социални класификации.

При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или респондентите.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*24).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*24)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 7 параграф 3 се заличава.

VII.   ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП

1.   Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (28)

С цел Директива 76/211/ЕИО да се адаптира към техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения I и II към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 76/211/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на приложения I и II с цел да ги адаптира към техническия прогрес.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за […] срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*25).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*25)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

2.   Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (29).

С цел Директива 2000/14/ЕО да се адаптира към техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложение III към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2000/14/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 18 параграф 2 се заличава;

2)

Член 18а се заменя със следното:

„Член 18а

Изменения на приложение III

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18б за изменение на приложение III, за да го адаптира към техническия прогрес. Тези делегирани актове нямат пряко отражение върху измереното ниво на акустична мощност на съоръженията, изброени в член 12, по-специално чрез включването на позоваване на европейските стандарти, приложими в тази област.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 18б

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 18а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*26).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 18а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*26)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 19 буква б) се заличава.

3.   Директива 2004/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно инспектирането и верифицирането на добрата лабораторна практика (ДЛП) (30).

С цел да се приемат необходимите технически адаптации на Директива 2004/9/ЕО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС:

за изменение на тази директива с цел разрешаване на несъгласията, свързани с ДЛП съответствието;

за изменение на формулата за одобрение в тази директива;

за изменение на приложение I към тази директива с цел да се вземе под внимание техническият прогрес.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2004/9/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на настоящата директива, за да се разрешат проблемите, засягащи параграф 1. Измененията на приложение I не променят същността му, която се изразява в предоставянето на насоки за процедурите, приети за наблюдение на спазването на ДЛП, и за извършването на проверки на тестовото съоръжение и изследователски одити.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 3 и член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3 и в член 8, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*27).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3 и член 8, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*27)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

3)

В член 7 параграф 3 се заличава;

4)

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на:

а)

формулата в член 2, параграф 2;

б)

приложение I, за да се вземе предвид техническият прогрес.“

4.   Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (31)

С цел да се отчетат новите развития, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на индикативния списък на защитните елементи в приложение V към Директива 2006/42/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 2006/42/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с необходимите мерки, свързани с потенциално опасни машини. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

В съответствие с това Директива 2006/42/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 2, втората алинея на буква в) се заменя със следното:

„В приложение V има индикативен списък на защитните елементи“;

2)

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за изменение на приложение V с цел актуализиране на индикативния списък на защитните елементи.“;

3)

В член 9, параграф 3 втора и трета алинея се заменят със следното:

„Вземайки надлежно предвид резултатите от тази консултация, Комисията приема необходимите мерки посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 3.“;

4)

Вмъква се следният член:

„Член 21а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*28).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*28)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

5)

В член 22 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*29).

(*29)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

5.   Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (32).

С цел да се направят необходимите технически адаптации на Директива 2009/34/ЕО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с цел изменение на приложенията към тази директива, за да бъдат адаптирани към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Що се отнася до оправомощаването в член 5, параграф 3, което предвижда, че държавите членки, които са предоставили ограничено ЕО одобрение на типа, подават заявление за адаптиране към техническия прогрес на приложения I и II, такива ограничени ЕО одобрения на типа вече не съществуват. Поради това оправомощаването в член 5, параграф 3 следва да бъде заличено.

В съответствие с това Директива 2009/34/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 5 параграф 3 се заличава;

2)

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16а за изменение на приложения I и II с цел да ги адаптира към техническия прогрес.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 16а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*30).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*30)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

Член 17 се заличава.

6.   Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (33)

С цел да се гарантира, че списъкът на свързаните с отбраната продукти, посочен в приложението към Директива 2009/43/ЕО, съответства напълно на Общия списък на оръжията на Европейския съюз, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на това приложение и за изменение на тази директива във връзка с обстоятелствата, при които държавите членки могат да освобождават трансфери на свързани с отбраната продукти от задължението за предварително разрешение. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2009/43/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, за изменение на параграф 2, за да се обхванат случаи, при които:

а)

трансферът се осъществява при условия, които не засягат обществения ред или обществената сигурност;

б)

задължението за предварително разрешение се оказва несъвместимо с международните ангажименти, поети от държавите членки след приемането на настоящата директива;

в)

трансферът е необходим с оглед междуправителственото сътрудничество, посочено в член 1, параграф 4.“;

2)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Изменение на приложението

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за изменение на списъка на свързаните с отбраната продукти, поместен в приложението, с цел той да съответства напълно на Общия списък на оръжията на Европейския съюз.

Когато това се налага поради наложителни причини за спешност, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 13б.“;

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 13а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3 и член 13, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3 и в член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*31).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3 и член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 13б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 13а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*31)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

Член 14 се заличава.

7.   Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (34).

С цел Регламент (ЕО) № 79/2009 да се адаптира към техническия прогрес във връзка с безопасността на моторните превозни средства, задвижвани с водород, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на този регламент с технически изисквания за такива превозни средства, както и с административни процедури, образци на административни документи и образци на маркировки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 79/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а с цел допълване на настоящия регламент с оглед на техническия прогрес чрез установяване на:

а)

подробните правила относно процедурите за изпитване, посочени в приложения II—V;

б)

подробните правила относно изискванията за монтирането на компонентите на водородното оборудване и водородните системи, посочени в приложение VI;

в)

подробните правила относно изискванията във връзка с безопасното и надеждното функциониране на компонентите на водородното оборудване и водородните системи, посочени в член 5;

г)

спецификацията на изискванията относно:

i)

използването на чист водород или смес от водород и природен газ/биометан;

ii)

новите начини на съхранение или използване на водорода;

iii)

защитата при удар на превозното средство от гледна точка на целостта на компонентите на водородното оборудване и водородните системи;

iv)

изискванията за безопасност на интегрираните системи, обхващащи най-малкото откриването на утечки и изискванията относно продухването с газ;

v)

електрическата изолация и електрическата безопасност;

д)

административните разпоредби за ЕО одобрение на типа на превозни средства по отношение на тяхното водородно задвижване, както и на компонентите на водородното оборудване и водородните системи;

е)

правилата относно информацията, която трябва да бъде предоставена от производителите за целите на одобрението на типа и проверките, предвидени в член 4, параграфи 4 и 5;

ж)

подробните правила за етикетиране или други средства за ясно и бързо идентифициране на превозните средства, задвижвани с водород, посочени в точка 16 от приложение VI; и

з)

други мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*32).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*32)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 13 се заличава.

8.   Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (35).

С цел Директива 2009/81/ЕО да се адаптира към бързите технически, икономически и регулаторни промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на праговите стойности за поръчките, за да ги приравни към праговете, посочени в Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (36), за изменение на препратките към Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV номенклатура), и за изменение на някои референтни номера в CPV номенклатурата и процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от СРV. Тъй като техническите елементи и характеристики на устройствата за електронно получаване следва да бъдат съобразени с технологичното развитие, необходимо е също на Комисията да бъде предоставено правомощието да изменя техническите елементи и характеристики на устройствата за електронно получаване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2009/81/ЕО се изменя, както следва:

1)

Вмъкват се следните членове:

„Член 66а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 68, параграф 1 и член 69, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 68, параграф 1 и в член 69, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*33).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 68, параграф 1 и член 69, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 66б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 66а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*33)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

2)

В член 67 параграфи 3 и 4 се заличават.

3)

Член 68, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

втората алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66а за изменение на праговете, предвидени в първата алинея;“;

б)

добавя се следната алинея:

„Когато е необходимо да се извърши ревизиране на праговете съгласно първата алинея и са налице времеви ограничения, които не позволяват да се използва процедурата, определена в член 66а, и наложителни причини за спешност налагат това, към делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 66б.“;

4)

В член 69 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66а за изменение на:

а)

референтните номера в СРV номенклатурата, посочени в приложения I и II, доколкото това не променя материалното приложно поле на настоящата директива, и процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от тази СРV номенклатура в рамките на категориите услуги, включени в тези приложения;

б)

техническите елементи и характеристики на устройствата за електронно получаване, посочени в букви а), е) и ж) от приложение VIII.“;

VIII.   ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

1.   Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (37).

С цел да се отчетат техническият напредък, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел внасянето на чисто технически изменения в приложение I към Директива 92/85/ЕИО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на безопасността и здравето на работното място Комисията се подпомага от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

В съответствие с това Директива 92/85/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Изменения на приложение I

С цел да се отчетат техническият напредък, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложение I.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 13б.“;

2)

Вмъква се следното:

„Член 13а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*34).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 13б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 13а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*34)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

2.   Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (38)

С цел да се актуализира Директива 2008/48/ЕО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на тази директива, за да се добавят допълнителни допускания за изчисляване на годишния процент на разходите или за да се изменят съществуващите допускания. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2008/48/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 19 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато е необходимо, за изчисляване на годишния процент на разходите могат да бъдат използвани допълнителните допускания, предвидени в приложение I.

Ако предвидените в настоящия член и в част II от приложение I допускания са недостатъчни за изчисляването на годишния процент на разходите по еднакъв начин или вече не са адаптирани към търговската ситуация на пазара, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за изменение на настоящия член и на част II от приложение I с цел добавяне на необходимите допълнителни допускания за изчисляването на годишния процент на разходите или промяна на съществуващи допускания.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 24а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 19, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*35).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*35)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 25 се заличава.

IX.   МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

1.   Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (39)

С цел Директива 95/50/ЕО да се адаптира към научния и техническия напредък, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на приложенията към тази директива, по-специално за да се вземат предвид измененията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (40). От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 95/50/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 9а се заменя със следното:

„Член 9а

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9аа за изменение на приложенията с цел да ги адаптира към научния и техническия напредък в областите, попадащи в приложното поле на настоящата директива, по-специално с цел отчитане на измененията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*36).

(*36)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).“;"

2)

Вмъква се следният член:

„Член 9аа

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*37).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*37)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 9б се заличава.

2.   Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (41).

С цел Директива 2002/59/ЕО да се адаптира към развитието на правото на Съюза и на международното право, както и към опита, натрупан по време на прилагането ѝ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на:

позоваванията на актовете на Съюза и на Международната морска организация (ММО) в тази директива с цел привеждането им в съответствие с разпоредбите на правото на Съюза или на международното право;

някои определения в тази директива с цел привеждането им в съответствие с други разпоредби на правото на Съюза или на международното право;

приложения I, III и IV към тази директива с оглед на техническия прогрес и натрупания с директивата опит.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2002/59/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Изменения

1.   В рамките на приложното поле на настоящата директива, както е определено в член 2, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изменение на позоваванията на инструменти на Съюза и на ММО в настоящата директива, на определенията, дадени в член 3 от нея, и на приложенията към нея, за да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на правото на Съюза или на международното право, които са били приети или изменени или които са влезли в сила.

2.   В рамките на приложното поле на настоящата директива, както е определено в член 2, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изменение на приложения I, III и IV с цел адаптирането им към техническия прогрес и опита, натрупан с настоящата директива.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 27а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 27, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*38).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 27, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*38)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 28 се заличава.

3.   Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (42).

С цел да се актуализира списъкът на актове на Съюза, съдържащи позовавания на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) в Регламент (ЕО) № 2099/2002, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на този регламент с цел включването на позовавания на актовете на Съюза, възлагащи правомощия на КМБПЗК, които са влезли в сила. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 2099/2002 се изменя, както следва:

1)

В член 3 параграф 3 се заличава;

2)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Правомощия на КМБПЗК и изменения

КМБПЗК упражнява правомощията, които са му предоставени по силата на действащото законодателство на Съюза в областта на морския транспорт.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за изменение на член 2, точка 2 с цел включване на позоваване на актовете на Съюза, възлагащи правомощия на КМБПЗК, които са влезли в сила след приемането на настоящия регламент.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 7а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*39).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*39)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

4.   Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно специфични изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби (43)

С цел Директива 2003/25/ЕО да се адаптира към техническия прогрес, към промените на международно равнище и към опита, натрупан по време на прилагането ѝ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложенията към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2003/25/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на приложенията, за да се отчитат промените на международно равнище, по-специално в ММО да се подобри ефективността на настоящата директива в светлината на натрупания опит и техническия прогрес.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*40).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*40)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 11 се заличава.

5.   Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (44).

С цел Директива 2003/59/ЕО да се адаптира към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения I и II към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2003/59/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Адаптиране към научно-техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към научно-техническия прогрес.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 11а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*41).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*41)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 12 се заличава.

6.   Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства (45).

С цел Регламент (ЕО) № 785/2004 да се адаптира към развитието на международното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на определени стойности в този регламент с оглед на измененията, направени в международни споразумения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 785/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 6 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на стойностите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, когато изменения в съответните международни споразумения го налагат.“;

2)

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на стойностите, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато изменения в съответните международни споразумения го налагат.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 8а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 5 и в член 7, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*42).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 5 и член 7, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*42)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 9 параграф 3 се заличава.

7.   Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от един регистър в друг в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 613/91 на Съвета (46)

С цел Регламент (ЕО) № 789/2004 да се адаптира към промените на международно равнище, по-специално в рамките на Международната морска организация (ММО), и да се подобри ефективността на този регламент в светлината на натрупания опит и техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на някои определения в регламента. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 789/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 7 параграф 3 се заличава;

2)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В рамките на приложното поле на настоящия регламент, както е определено в член 3, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за изменение на определенията в член 2, за да се отчитат промените на международно равнище, по-специално в ММО, и за да се подобри ефективността на настоящия регламент в светлината на натрупания опит и техническия прогрес.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 9а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*43).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*43)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

8.   Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (47).

С цел Директива 2005/44/ЕО да се адаптира към техническия прогрес и да се вземе предвид опитът от нейното прилагане, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения I и II към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2005/44/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Изменения на приложения I и II

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на приложения I и II с оглед на опита, натрупан при прилагането на настоящата директива, и с цел адаптирането на тези приложения към техническия прогрес.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10 се предоставя на Комисията за […] срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*44).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*44)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 11 параграф 4 се заличава.

9.   Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата (48)

С цел да се актуализират редовно техническите мерки, необходими за осигуряването на сигурността на пристанищата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения I—IV към Директива 2005/65/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2005/65/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Изменения на приложения I—IV

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на приложения I—IV с оглед на адаптирането им към опита, натрупан при тяхното прилагане, без да се разширява приложното поле на настоящата директива.

Когато в случай на изменения, необходими за адаптирането на приложения I—IV, това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 14б.“;

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 14а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*45).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 14б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 14а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*45)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 15 се заличава.

10.   Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (49).

С цел Регламент (ЕО) № 2111/2005 да се адаптира към научно-техническия прогрес и да се доуточнят приложимите процедури, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложението към този регламент и за допълнение на регламента с подробни правила относно някои процедури. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 2111/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Общите критерии за налагане на оперативна забрана на въздушен превозвач (наричани по-долу „общи критерии“), които се базират на приложимите стандарти за безопасност, са посочени в приложението.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на приложението, за да се внесат промени в общите критерии с цел да се вземе предвид научно-техническото развитие.“;

2)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Подробни правила

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел допълване на настоящия регламент чрез определянето на подробни правила относно процедурите, посочени в настоящата глава, като надлежно се взема предвид, че са наложителни бързи решения по актуализацията на списъка на Общността.

Когато в случай на мерките, посочени в първа алинея, това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 14б.“;

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 14а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2 и член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2 и в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*46).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2 и член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месец по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 14б

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 14а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*46)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 15 параграф 4 се заличава.

11.   Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета (50)

С цел да се актуализират разпоредбите относно прилагането на Международния кодекс за управление на безопасността, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 336/2006. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 336/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В рамките на приложното поле на настоящия регламент, както е определено в член 3, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложение II, за да се отчитат развитията на международно равнище, по-специално в ММО, и за да се подобри ефективността на настоящия регламент в светлината на натрупания при неговото прилагане опит.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 11а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*47).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*47)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 12 параграф 3 се заличава.

12.   Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (51)

С цел Директива 2008/68/ЕО да се адаптира към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложенията към тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2008/68/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на приложенията с цел отчитане на измененията на ADR, RID и ADN, по-специално свързаните с научния и техническия прогрес, включително използването на технологии за локализиране и проследяване.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 8а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*48).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*48)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 9 параграф 3 се заличава.

13.   Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (52)

С цел Директива 2009/15/ЕО да се адаптира към развитието на съответните международни актове и да се променят максималните платими суми за обезщетение на увредените лица, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на тази директива във връзка с:

включване на влезли в сила последващи изменения на свързаните с нея международни конвенции, протоколи, кодекси и резолюции;

променяне на някои суми, посочени в нея.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2009/15/ЕО се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 5а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*49).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*49)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

2)

В член 6 параграф 3 се заличава;

3)

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а за изменение на настоящата директива, без да се разширява нейното приложно поле, с цел:

а)

да се включват, за целите на настоящата директива, влезлите в сила последващи изменения на свързаните с нея международни конвенции, протоколи, кодекси и резолюции, посочени в член 2, буква г), член 3, параграф 1 и член 5, параграф 2;

б)

да се променят сумите, определени в член 5, параграф 2, буква б), подточки ii) и iii).“

14.   Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (53)

С цел Регламент (ЕО) № 391/2009 да се допълни и да се адаптира към развитието на международните правила, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС:

за изменение на минималните критерии, установени в приложение I към регламента, по-специално като се вземат предвид съответните решения на ММО;

за допълване на регламента с критерии за измерване на ефективността на правилата и процедурите, както и на резултатите от работата на признатите организации по отношение на безопасността на корабите, на които са дали клас, и предотвратяването на замърсяването от тези кораби, като се отделя особено внимание на данните от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол или други сходни схеми;

за допълване на регламента с критерии, определящи кога такива резултати от работата трябва да се разглеждат като неприемлива заплаха за безопасността или за околната среда, при които могат да се отчитат особени обстоятелства, засягащи организации с по-малък мащаб или високоспециализирани организации;

за допълване на регламента с подробни правила относно глобите, периодичните имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организации за проверка и преглед на кораби.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 391/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 12 параграф 4 се заличава;

2)

В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на приложение I с цел актуализиране на минималните критерии, установени в него, по-специално като се вземат предвид съответните решения на ММО, без да се разширява приложното поле на приложението.“;

3)

В член 14 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на:

а)

критерии за измерване на ефективността на правилата и процедурите, както и на резултатите от работата на признатите организации по отношение на безопасността на корабите, на които са дали клас, и предотвратяването на замърсяването от тези кораби, като се отделя особено внимание на данните от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол или други сходни схеми;

б)

критерии, определящи кога такива резултати от работата трябва да се разглеждат като неприемлива заплаха за безопасността или за околната среда, при които могат да се отчитат особени обстоятелства, засягащи организации с по-малък мащаб или високоспециализирани организации.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила във връзка с глобите и периодичните имуществени санкции съгласно член 6 и ако е необходимо, във връзка с оттеглянето на признаването на организации за проверка и преглед на кораби съгласно член 7.“;

4)

Вмъква се следният член:

„Член 14а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 1 и в член 14, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 1 и член 14, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*50).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 1 и член 14, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*50)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

15.   Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (54).

С цел Регламент (ЕО) № 392/2009 да се адаптира към други правила на Съюза и международни правила, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС:

за изменение на приложение I към регламента с цел отразяване на измененията на разпоредбите на Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море, 1974 г., изменена с Протокола от 2002 г.;

за изменение на ограниченията, посочени в приложение I към регламента, за кораби от клас В по член 4 от Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (55);

за изменение на приложение II към регламента с цел отразяване на измененията на разпоредбите на Насоките на ММО.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 392/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Изменение на приложенията

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за изменение на приложение I към настоящия регламент с цел включването на измененията на границите, установени в член 3, параграф 1, член 4а, параграф 1, член 7, параграф 1 и член 8 от Атинската конвенция, предприети, за да бъдат взети предвид решения, приети съгласно член 23 от посочената конвенция.

На Комисията се предоставя правомощието да приема, до 31 декември 2016 г., въз основа на подходяща оценка на въздействието, делегирани актове в съответствие с член 9а за изменение на ограниченията, посочени в приложение I към регламента, за кораби от клас В по член 4 от Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*51), като взема предвид последиците за цените на билетите и способността на пазара да получи достъпно застрахователно покритие на необходимото ниво в контекста на политиката за увеличаване на правата на пътниците, както и с оглед сезонния характер на част от трафика.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за изменение на приложение II с цел отразяване на измененията на Насоките на ММО.

(*51)  Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1).“;"

2)

Вмъква се следният член:

„Член 9а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*52).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*52)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

Член 10 се заличава.

X.   ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

1.   Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци (56)

За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 141/2000 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на този регламент с определения на изразите „подобен лекарствен продукт“ и „клинично превъзходство“. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 141/2000 се изменя, както следва:

1)

В член 8 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10б с цел допълване на настоящия регламент чрез приемане на определения на изразите „подобен лекарствен продукт“ и „клинично превъзходство“.“;

2)

В член 10а параграф 3 се заличава;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 10б

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*53).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*53)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

2.   Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (57)

За постигането на целите на Директива 2001/18/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложенията към тази директива и за нейното допълване с:

критерии за дерогация и информационни изисквания във връзка с нотификацията за пускане на пазара на определени видове генетично модифицирани организми (ГМО);

минимални прагове, под които продукти, при които не могат да бъдат изключени случайни или технически неизбежни следи от разрешените ГМО, няма да е необходимо да бъдат етикетирани като ГМО;

прагове, по-ниски от 0,9 %, под които изискванията за етикетиране, установени в Директивата, не се прилагат към следи от ГМО в продукти, предназначени за директна преработка;

специални изисквания за етикетирането на ГМО, които не се пускат на пазара по смисъла на тази директива.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2001/18/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а с цел допълване на настоящата директива чрез определяне на критериите и информационните изисквания, посочени в параграф 1, както и на подходящите изисквания за резюме на досието, след консултация със съответния научен комитет. Критериите и информационните изисквания са такива, че да осигуряват високо равнище на безопасност за човешкото здраве и околната среда, и са основани на наличните научни доказателства за такава безопасност, както и на натрупания опит от освобождаването на сравними ГМО.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Преди да приеме делегирани актове съгласно параграф 2, Комисията прави предложението публично достояние. Обществеността може да отправи коментари до Комисията в рамките на 60 дни. Комисията препраща всички такива коментари, заедно с анализ, на експертите, посочени в член 29а, параграф 4.“;

2)

Член 21 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За продукти, при които не могат да бъдат изключени случайни или технически неизбежни следи от разрешените ГМО, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а с цел допълване на настоящата директива чрез определяне на минимални прагове, под които няма да е необходимо тези продукти да бъдат етикетирани в съответствие с параграф 1 от настоящия член. Праговите нива се установяват според съответния продукт.“;

б)

в параграф 3 втора алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а с цел допълване на настоящата директива чрез установяване на праговете, посочени в първата алинея от настоящия параграф.“;

3)

В член 26 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а за изменение на приложение IV чрез установяване на специални изисквания за етикетирането, посочени в параграф 1, без да дублират или създават несъответствия със съществуващите разпоредби за етикетиране, предвидени в действащото законодателство на Съюза. При това, когато е подходящо, следва да бъдат взети предвид разпоредбите относно етикетирането, установени от държавите членки в съответствие със законодателството на Съюза.“;

4)

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Адаптиране на приложенията към техническия прогрес

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а за изменение на приложение II, раздели В и Г, приложения III—VI и приложение VII, раздел В с цел адаптирането им към техническия прогрес.“;

5)

Вмъква се следният член:

„Член 29а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, параграф 2, в член 21, параграфи 2 и 3, в член 26, параграф 2 и в член 27, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 16, параграф 2, в член 21, параграфи 2 и 3, в член 26, параграф 2 и в член 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*54).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 2, член 21, параграфи 2 и 3, член 26, параграф 2 и член 27, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*54)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

6)

В член 30 параграф 3 се заличава.

3.   Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (58)

За да се постигнат целите на Директива 2001/83/ЕО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС:

за изменение на директивата във връзка с едно от условията, на които хомеопатичните лекарствени продукти трябва да отговарят, за да могат да се възползват от процедурата за специална опростена регистрация, когато ново научно доказателство дава основание за това;

за изменение на директивата във връзка с видовете операции, за които се смята, че представляват производство на активни вещества, използвани за изходни материали, с цел да се отчете научно-техническият прогрес;

за изменение на приложение I към тази директива с цел да се вземе под внимание научно-техническият прогрес;

за допълване на директивата чрез уточняване на принципите и ръководствата за добра производствена практика на лекарствени продукти.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2001/83/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 14, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 121а за изменение на третото тире от първата алинея, когато ново научно доказателство дава основание за това.“;

2)

В член 46а параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 121а за изменение на параграф 1, за да отчете научно-техническия прогрес.“;

3)

В член 47 първа алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 121а с цел допълване на настоящата директива чрез уточняване на принципите и ръководствата за добра производствена практика на лекарствени продукти, посочени в член 46, буква е).“;

4)

Член 120 се заменя със следното:

„Член 120

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 121а за изменение на приложение I, за да отчете научно-техническия прогрес.“;

5)

В член 121 параграф 2а се заличава;

6)

Член 121а се заменя със следното:

„Член 121а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, параграф 1, в член 22б, в член 23б, в член 46а, в член 47, в член 52б, в член 54а и в член 120, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 14, параграф 1, в член 22б, в член 23б, в член 46а, в член 47, в член 52б, в член 54а и в член 120, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*55).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 14, параграф 1, член 22б, член 23б, член 46а, член 47, член 52б, член 54а и член 120, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*55)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

4.   Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (59)

За постигането на целите на Директива 2002/32/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения I и II към тази директива и за нейното допълване с критерии за приемане на методи за детоксикация. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 7, параграф 2 първа и втора алинеи се заменят със следното:

„2.   Взема се незабавно решение дали приложения I и II следва да бъдат изменени. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на тези приложения.

Когато в случая на такива изменения това се налага поради наложителни причини за спешност, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 10б.

Държавата членка може да запази мерките, които е прилагала, докато Комисията не вземе решение“;

2)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към научно-техническото развитие.

Когато в случай на такива изменения това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 10б.“;

б)

в параграф 2 второто тире се заменя със следното:

„—

разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а с цел допълване на настоящата директива чрез определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация в допълнение към критериите, предвидени за продукти, предназначени за хранене на животни, които са били подложени на подобни методи.“;

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 10а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 8, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 и член 8, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*56).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 8, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10б

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

(*56)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

4)

В член 11 параграфи 3 и 4 се заличават.

5.   Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (60)

За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на Регламента във връзка с броя и наименованието на групите от научни експерти и за допълването му с процедурата, която органът ще прилага за отправените към него искания за научно становище, с критериите за включване на даден институт в списъка на определените от държавите членки компетентни организации, с условията за определяне на хармонизирани изисквания за качеството и с финансовите правила за отпускането на финансова помощ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 178/2002 се изменя, както следва:

1)

В член 28, параграф 4 втора алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 57а за изменение, по искане на органа, на първата алинея във връзка с броя и наименованието на групите от научни експерти в светлината на научното и техническото развитие.“;

2)

В член 29 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   За целите на прилагането на настоящия член Комисията, след консултации с органа, приема:

а)

делегирани актове в съответствие с член 57а с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на процедурата, която органът ще прилага за отправените към него искания за научно становище;

б)

актове за изпълнение, определящи насоките за научната оценка на вещества, продукти или процеси, които съгласно законодателството на Съюза са обект на система за предварително разрешение или включване в списък с разрешени вещества, продукти и процеси, по-специално когато законодателството на Съюза предвижда или допуска за целта кандидатът да представя досие. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 58, параграф 2.“;

3)

В член 36, параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 57а с цел допълване на настоящия регламент чрез установяване на критериите за включването на даден институт в списъка на определените от държавите членки компетентни организации, на условията за определяне на хармонизирани изисквания за качеството и на финансовите правила за отпускането на финансова помощ.“;

4)

В глава V заглавието на раздел 1 се заменя със следното:

„РАЗДЕЛ 1

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО, КОМИТЕТ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО“;

5)

След заглавието на раздел 1 се вмъква следният член:

„Член 57а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 28, параграф 4, в член 29, параграф 6 и в член 36, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 28, параграф 4, в член 29, параграф 6 и в член 36, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*57).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 28, параграф 4, член 29, параграф 6 и член 36, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*57)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

6)

В член 58 параграф 3 се заличава.

6.   Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (61)

За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на Регламента чрез установяване на система за изготвяне и определяне на уникални идентификатори за генетично модифицирани организми. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1830/2003 се изменя, както следва:

1)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Уникални идентификатори

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а с цел допълване на настоящия регламент чрез установяване и адаптиране на система за изготвяне и определяне на уникални идентификатори за ГМО, като се вземат под внимание развитията в международен план.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 9а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8 се предоставя на Комисията за […] срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*58).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*58)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

3)

В член 10 параграф 2 се заличава;

4)

В член 13 параграф 2 се заличава.

7.   Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (62).

За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения I - IV към регламента с цел адаптирането им към напредъка в технологиите и за допълване на регламента с правила, които да позволят опростени разпоредби за разрешаването на добавки, които са били разрешени за използване в хранителните продукти. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1831/2003 се изменя, както следва:

1)

В член 3 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за изменение на приложение IV с цел адаптиране на установените в него общи условия към напредъка в технологиите и научното развитие.“;

2)

В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за изменение на приложение I с цел адаптиране на категориите на фуражни добавки и функционалните групи в резултат на напредъка в технологиите или научното развитие.“;

3)

В член 7, параграф 5 трета алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а с цел допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила, които да позволят опростени разпоредби за разрешаването на добавки, които са били разрешени за използване в хранителните продукти.“;

4)

В член 16 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а с цел изменение на приложение III, за да се вземе предвид напредъкът в технологиите и научното развитие.“;

5)

В член 21 четвърта алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за изменение на приложение II.“;

6)

Вмъква се следният член:

„Член 21а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, в член 6, параграф 3, в член 7, параграф 5, в член 16, параграф 6 и в член 21, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 5, в член 6, параграф 3, в член 7, параграф 5, в член 16, параграф 6 и в член 21, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*59).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 5, член 6, параграф 3, член 7, параграф 5, член 16, параграф 6 и член 21, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*59)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;"

7)

В член 22 параграф 3 се заличава.

8.   Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (63)

За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложенията към този регламент след отправено към Органа искане за научна и/или техническа помощ и с цел допълване на регламента с критерии за качество за валидираните аналитични методи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 2065/2003 се изменя, както следва:

1)

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на критерии за качество за валидираните аналитични методи, посочени в приложение II, точка 4, включително веществата за измерване. При тези делегирани актове се вземат под внимание наличните научни доказателства.“;

2)

В член 18 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на приложенията след отправено към Органа искане за научна и/или техническа помощ.“;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 3 и член 18, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 3 и в член 18, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*60).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 3 и член 18, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*60)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

4)

В член 19 параграф 3 се заличава.

9.   Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (64)

За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложения II и III към регламента и за допълването му във връзка с използването на вещества, различни от питейна вода, за отстраняване на повърхностно замърсяване от продуктите от животински произход, във връзка с изменение на специалните гаранции, свързани с пускането на определени храни на пазара в Швеция или Финландия, и по отношение на дерогации от приложения II и III към посочения Регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Стопанските субекти в хранителната промишленост не използват други вещества освен питейна вода или, когато Регламент (ЕО) № 852/2004 или настоящият регламент разрешава, чиста вода, за отстраняване на повърхностно замърсяване от продуктите от животински произход, освен когато употребата на друго вещество е одобрена от Комисията. За тази цел на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а с цел допълване на настоящия регламент. Предприятията за хранителни продукти съблюдават и всички условия за употреба, които могат да бъдат одобрени съгласно същата процедура. Използването на одобреното вещество не накърнява задължението на предприятието за хранителни продукти да съблюдава изискванията на настоящия регламент.“;

2)

В член 8, параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на параграфи 1 и 2 от настоящия член с цел актуализиране на изискванията, посочени в тези параграфи, като се вземат предвид промените в програмите за контрол на държавите членки или приемането на микробиологични критерии в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004.“;

3)

Член 9 се заличава;

4)

В член 10 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложения II и III. Измененията имат за цел да се осигури и улесни постигането на целите на настоящия регламент, като се отчитат съответните рискови фактори, и се обосновават въз основа на:

а)

опита, натрупан от предприятията за хранителни продукти и/или компетентните органи, по-специално при внедряването на системите, базирани на системата за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР), съгласно член 5;

б)

опита, натрупан от Комисията, по-специално във връзка с резултатите от нейните одити;

в)

технологичните разработки и практическите резултати от тях, както и очакванията на потребителите за състава на храните;

г)

научните съвети, по-специално новите оценки за рисковете;

д)

микробиологичните и температурните критерии за храните.

е)

промените в моделите на потребление.

Посочените в първата алинея изменения засягат:

а)

изискванията относно идентификационната маркировка на продуктите от животински произход;

б)

целите на процедурите, основани на анализ на риска и критичната контролна точка (НАССР);

в)

изискванията относно информацията за хранителната верига;

г)

специфичните хигиенни изисквания за помещенията, включително транспортните средства, в които се произвеждат, третират, обработват, съхраняват или разпределят продукти от животински произход;

д)

специфичните хигиенни изисквания за операциите по производство, третиране, обработване, съхраняване, транспортиране или разпределение на продукти от животински произход;

е)

правилата за транспортиране на месото, докато е топло;

ж)

здравните стандарти или проверки, когато научнообосновани доказателства показват, че това е необходимо, за да се защити здравето на хората;

з)

разширяването на обхвата на приложение III, раздел VII, глава IX, за да обхване и живите двучерупчести мекотели, които не са пектиниди;

и)

критериите, позволяващи да се определи кога епидемиологичните данни показват, че даден риболовен район не представлява опасност за здравето с оглед на наличието на паразити, и в резултат да се определи кога компетентният орган може да разреши на предприятията за хранителни продукти да не замразяват рибните продукти в съответствие с приложение III, раздел VIII, глава III, част Г;

й)

допълнителните здравни стандарти за живите двучерупчести мекотели в сътрудничество със съответната еталонна лаборатория на Съюза, включващи:

i)

граничните стойности и методите за анализ на другите морски биотоксини;

ii)

процедурите за изпитване за наличие на вируси и вирусологичните стандарти; и

iii)

програмите за вземане на проби и приложимите методи и допустими отклонения при проверката за съответствие със здравните стандарти.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а с цел допълване на настоящия регламент чрез предоставяне на дерогации от приложения II и III, като се вземат предвид съответните рискови фактори, при условие че подобни дерогации не засягат постигането на следните цели на настоящия регламент:

а)

улесняване на изпълнението на изискванията, посочени в приложенията, от малките предприятия;

б)