EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0974

Регламент (ЕС) 2018/974 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища

PE/16/2018/REV/1

OJ L 179, 16.7.2018, p. 14–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/974/oj

16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/974 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2018 година

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). От съображения за яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Вътрешните водни пътища са важна част от транспортните мрежи на Съюза, а подкрепата на транспорта по вътрешните водни пътища е една от целите на общата транспортна политика както поради причини, свързани с икономическата ефективност, така и с цел да се намали потреблението на енергия и въздействието на транспорта върху околната среда.

(3)

Комисията има нужда от статистически данни относно превоза на товари по вътрешни водни пътища с цел осъществяване на наблюдение и контрол и разработване на обща транспортна политика, както и транспортните елементи за политиката за регионите и за трансевропейските мрежи.

(4)

Европейските статистически данни за всички видове транспорт следва да се събират според общите концепции и стандарти с цел постигане на най-цялостна практически възможна съпоставимост между различните видове транспорт.

(5)

Транспортът по вътрешните водни пътища не се среща във всички държави членки и следователно ефектът от настоящия регламент се ограничава до онези държави членки, в които този вид транспорт съществува.

(6)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) осигурява референтна рамка за разпоредбите, установени в настоящия регламент.

(7)

C цел да бъдат взети под внимание тенденциите в икономическото и техническото развитие и промените в определенията, приети на международно равнище, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на посочения регламент за повишаване на прага над 1 000 000 тона за статистическо обхващане на транспорта по вътрешните водни пътища, за адаптиране на определенията или въвеждане на нови определения, както и за адаптиране на приложенията към настоящия регламент, така че да бъдат отразени промените в кодирането и номенклатурата на международно равнище или в съответните законодателни актове на Съюза. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(8)

Комисията следва да гарантира, че посочените делегирани актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

(9)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на реда и условията относно предаването на данни, включително стандартите за обмен на данни, както и относно разпространението на резултатите от страна на Комисията (Евростат), а също и с цел разработване и публикуване на методологически изисквания и критерии, целящи осигуряване на качеството на изготвените данни. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(10)

Необходимо е Комисията да осигури провеждането на пилотни проучвания относно наличността на статистически данни, свързани с пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги. Съюзът следва да допринесе за покриване на разходите от провеждането на тези пилотни проучвания. Този принос следва да бъде под формата на безвъзмездно финансиране, предоставено на националните статистически институти и други национални органи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(11)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти, които биха позволили съставянето на уеднаквени данни, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата на това създаване може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създават общи правила за съставяне на европейски статистически данни относно транспорта по вътрешните водни пътища.

Член 2

Обхват

1.   Държавите членки предават данни, свързани с транспорта по вътрешните водни пътища на тяхна национална територия на Комисията (Евростат).

2.   Държавите членки, на чиято територия общият обем товари, превозвани годишно по вътрешни водни пътища под формата на национален, международен или транзитен превоз, надвишава 1 000 000 тона, следва да предоставят данните, посочени в член 4, параграф 1.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, които нямат международен или транзитен транспорт по вътрешните водни пътища, но в които обаче общият обем товари, превозвани годишно по вътрешни водни пътища като национален превоз, надвишава 1 000 000 тона, предоставят само данните, изисквани съгласно член 4, параграф 2.

4.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)

превоза на товари с плавателни съдове с по-малко от 50 тона пълна товароподемност;

б)

плавателни съдове, които се използват предимно за превоз на пътници;

в)

плавателни съдове, които се използват като фериботи;

г)

плавателни съдове, които се използват единствено за нетърговски цели от пристанищните администрации и публичните органи;

д)

плавателни съдове, които се използват единствено за зареждане и съхраняване на гориво;

е)

плавателни съдове, които не се използват за превоз на товари, например риболовните плавателни съдове, драгите, корабите заводи, плавателните съдове жилища и увеселителните плавателни съдове.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на параграф 2 от настоящия член с цел повишаване на прага на статистическо обхващане на транспорта по вътрешните водни пътища, посочен в същия параграф, за да се вземат предвид тенденциите в икономическото и техническото развитие.

При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„плавателен вътрешен воден път“ означава речно корито, което не представлява част от море, а което поради естественото си разположение или създадено изкуствено от човека, е подходящо за навигация, предимно от плавателни съдове за вътрешни водни пътища;

б)

„плавателен съд за вътрешни водни пътища“ означава плавателен съд, проектиран за превоз на товари или обществени пътнически превози по плавателни вътрешни водни пътища или във води, разположени във вътрешността, или в близко съседство със спокойни води или със зони, където се прилагат пристанищните правилници;

в)

„националност на плавателния съд“ означава страната, където е регистриран плавателният съд;

г)

„транспорт по вътрешните водни пътища“ означава всяко движение на товари и/или на пътници чрез използване на плавателни съдове за вътрешни водни пътища, осъществявано изцяло или частично по вътрешните водни пътища;

д)

„национален транспорт по вътрешните водни пътища“ означава транспортът по вътрешните водни пътища между две пристанища на национална територия, без значение каква е националността на плавателния съд;

е)

„международен транспорт по вътрешните водни пътища“ означава транспортът по вътрешните водни пътища, осъществяван между две пристанища, намиращи се в различни национални територии;

ж)

„транзитен транспорт по вътрешните водни пътища“ означава транспортът по вътрешните водни пътища през национална територия между две пристанища, като последните са разположени на друга национална територия или национални територии, при условие че през целия път в рамките на националната територия няма прехвърляне;

з)

„трафик по вътрешните водни пътища“ означава всяко едно движение на плавателния съд по даден плавателен вътрешен воден път.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на първа алинея от настоящия член за адаптиране на определенията, съдържащи се в него, или въвеждане на нови определения, за да се вземат предвид съответните определения, изменени или приети на международно равнище.

При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 4

Събиране на данни

1.   Данните се събират в съответствие с таблиците, съдържащи се в приложения от I до IV.

2.   В случая, посочен в член 2, параграф 3, данните се събират в съответствие с таблицата, съдържаща се в приложение V.

3.   За целите на настоящия регламент товарите се класифицират в съответствие с приложение VI.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на приложенията, така че да бъдат отразени промените в кодирането и номенклатурата на международно равнище или в съответните законодателни актове на Съюза.

При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 5

Пилотни проучвания

1.   До 8 декември 2018 г. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, разработва подходяща методология за съставяне на статистики относно пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги.

2.   До 8 декември 2019 г. Комисията поставя началото на доброволни пилотни проучвания, които да се извършат от държавите членки, предоставящи данни в обхвата на настоящия регламент относно наличието на статистически данни, свързани с пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги. Пилотните проучвания имат за цел оценка на приложимостта на тези нови набори данни, разходите за свързаните набори данни и предполагаемото качество на статистиките.

3.   До 8 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от тези пилотни проучвания. В зависимост от резултатите от този доклад, Комисията представя в разумен срок, когато е целесъобразно, законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета за изменение на настоящия регламент по отношение на статистиките относно пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги.

4.   Общият бюджет на Съюза допринася за финансирането на тези пилотни проучвания, когато е целесъобразно и като се взема предвид добавената стойност на Съюза.

Член 6

Предаване на данни

1.   Предаването на данни се извършва възможно най-скоро и не по-късно от пет месеца след края на съответния период на наблюдение.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно предаването на данни на Комисията (Евростат), включително стандартите за обмен на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 7

Разпространение

Европейските статистически данни, които се основават на данните, посочени в член 4, се разпространяват с честота, подобна на честотата, посочена за предаване на данни от държавите членки.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно разпространението на резултатите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Качество на данните

1.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методологическите изисквания и критерии, разработени с цел осигуряване на качеството на получените данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

2.   Държавите членки вземат всички възможни мерки, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни.

3.   Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни. Държавите членки представят на Комисията (Евростат) доклад, в който се съдържа такава информация, и такива данни, каквито Комисията поиска с цел проверка на качеството на предаваните данни.

4.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят подробно редът и условията, структурата, периодичността и елементите за сравнимост на докладите за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 9

Доклади относно изпълнението

До 31 декември 2020 г. и на всеки пет години след това Комисията, след консултации с Комитета на Европейската статистическа система, представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент и бъдещото развитие.

В този доклад Комисията взема предвид съответната информация, представена от държавите членки, относно възможните подобрения и нужди на потребителите. По-специално този доклад дава оценка на:

а)

ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представената статистика по отношение на направените разходи;

б)

качеството на предаваните данни и на използваните методи за събиране на данни.

Член 10

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 7 декември 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 3 или член 4, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1365/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

K. EDTSTADLER


(1)  Позиция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 юни 2018 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 1).

(3)  Вж. приложение VII.

(4)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица I1.

Превоз на товари според типа товари (годишни данни)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единица

Таблица

2-буквено-цифрово

„I1“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Страна/регион на товарене

4-буквено-цифрово

NUTS2 (1)

 

Страна/регион на разтоварване

4-буквено-цифрово

NUTS2 (1)

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Тип товари

2-цифрово

NST 2007

 

Тип опаковка

1-цифрово

1

=

товари в контейнери

2

=

товари, които не са в контейнери, и празни контейнери

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Тонове/km

 

 

t/km


(1)  Когато регионалният код е неизвестен или няма такъв, се използва следната кодификация:

„NUTS0 + ZZ“, когато NUTS код съществува за страната партньор.

„ISO код + ZZ“, когато NUTS код не съществува за страната партньор.

„ZZZZ“, когато страната партньор е напълно неизвестна.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица II1.

Превоз според националността на плавателния съд и типа плавателен съд (годишни данни)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единица

Таблица

3-буквено-цифрово

„II1“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Страна/регион на товарене

4-буквено-цифрово

NUTS2 (1)

 

Страна/регион на разтоварване

4-буквено-цифрово

NUTS2 (1)

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Тип плавателен съд

1-цифрово

1

=

самоходен шлеп

2

=

несамоходен шлеп

3

=

самоходен танкерен шлеп

4

=

несамоходен танкерен шлеп

5

=

плавателен съд за превозване на други товари

6

=

морски плавателен съд

 

Националност на плавателния съд

2-буквено

NUTS0 (национален код) (2)

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Тонове/km

 

 

t/km


Таблица II2.

Движение на плавателните съдове (годишни данни)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единици

Таблица

3-буквено-цифрово

„II2“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Брой на движенията на плавателни съдове

 

 

движения на плавателните съдове

Брой на движенията на празните плавателни съдове

 

 

движения на плавателните съдове

Плавателен съд/km (натоварени плавателни съдове)

 

 

плавателен съд/km

Плавателен съд/km (празни плавателни съдове)

 

 

плавателен съд/km

ЗАБЕЛЕЖКА: Предаването на данните в таблица II2 не е задължително.


(1)  Когато националният код е непознат или няма такъв, се използва следната кодификация:

„NUTS0 + ZZ“, когато NUTS код съществува за страната партньор.

„ISO код + ZZ“, когато NUTS код не съществува за страната партньор.

„ZZZZ“, когато страната партньор е напълно непозната.

(2)  Когато NUTS код не съществува за страната, в която е регистриран плавателният съд, се съобщава национален код по ISO. Ако националността на плавателния съд е неизвестна, се използва „ZZ“ код.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица III1.

Превоз на контейнери според типа товари (годишни данни)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единици

Таблица

4-буквено-цифрово

„III1“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Страна/регион на товарене

4-буквено-цифрово

NUTS2 (1)

 

Страна/регион на разтоварване

4-буквено-цифрово

NUTS2 (1)

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Размер на контейнери

1-цифрово

1

=

20′ товарни единици

2

=

40′ товарни единици

3

=

товарни единици > 20′ и < 40′

4

=

товарни единици > 40′

 

Състояние (натоварен/празен)

1-цифрово

1

=

натоварени контейнери

2

=

празни контейнери

 

Тип товари

2-цифрово

NST 2007

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Тонове/km

 

 

t/km

TEU

 

 

TEU

TEU/km

 

 

TEU/km


(1)  Когато регионалният код е неизвестен или няма такъв, се използва следната кодификация:

„NUTS0 + ZZ“, когато NUTS код съществува за държавата партньор.

„ISO код + ZZ“, когато NUTS код не съществува за държавата партньор.

„ZZZZ“, когато държавата партньор е неизвестна.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица IV1.

Превоз според националността на плавателните съдове (данни по тримесечия)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единици

Таблица

3-буквено-цифрово

„IV1“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален кодиране)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Тримесечие

2-цифрово

41

=

първо тримесечие 1

42

=

второ тримесечие 2

43

=

трето тримесечие 3

44

=

четвърто тримесечие 4

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Националност на плавателния съд

2-буквено

NUTS0 (национален код) (1)

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Тонове/km

 

 

t/km


Таблица IV2.

Превоз на контейнери според националността на плавателните съдове (данни по тримесечия)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единици

Таблица

3-буквено-цифрово

„IV2“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Тримесечие

2-цифрово

41

=

първо тримесечие

42

=

второ тримесечие

43

=

трето тримесечие

44

=

четвърто тримесечие

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Националност на плавателния съд

2-буквено

NUTS0 (национален код) (2)

 

Състояние (натоварен/празен)

1-цифрово

1

=

натоварени контейнери

2

=

празни контейнери

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Тонове/km

 

 

t/km

TEU

 

 

TEU

TEU/km

 

 

TEU/km


(1)  Когато NUTS код не съществува за страната, в която е регистриран плавателният съд, се съобщава национален код по ISO. Ако националността на плавателния съд е неизвестна, се използва „ZZ“ код.

(2)  Когато NUTS код не съществува за страната, в която е регистриран плавателният съд, се съобщава национален код по ISO. Ако о националността на плавателния съд е неизвестна, се използва „ZZ“ код.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица V1.

Превоз на товари (годишни данни)

Елементи

Кодиране

Номенклатура

Единици

Таблица

2-буквено-цифрово

„V1“

 

Отчитаща се страна

2-буквено

NUTS0 (национален код)

 

Година

4-цифрово

„гггг“

 

Тип транспорт

1-цифрово

1

=

национален

2

=

международен (с изключение на транзита)

3

=

транзит

 

Тип товари

2-цифрово

NST 2007

 

Превозени тонове

 

 

тонове

Tонове/km

 

 

t/km


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

NST 2007

Разделение

Описание

01

Продукти на селското стопанство, лова и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на добивната промишленост; торф; уран и торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и артикули от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулозна маса, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани електронни носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук или пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване

11

Машини и оборудване, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионно и съобщително оборудване и апаратура; медицински, прецизиращи и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми

12

Транспортно оборудване

13

Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде

14

Вторични суровини; битови и други отпадъци

15

Поща, пратки

16

Оборудване и материали, използвани в превоза на товари

17

Товари, премествани по време на местене в друго жилище или офис; багаж, превозван отделно от пасажерите; моторни превозни средства, премествани за ремонт; други непазарни стоки, некласифицирани другаде

18

Стоки в партида: съвкупност от различни стоки, превозвани заедно

19

Неидентифицируеми стоки: товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да бъдат причислени към групи 01—16.

20

Други стоки, некласифицирани другаде


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕС) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) № 425/2007 на Комисията

(ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 26).

Единствено член 1

Регламент (ЕС) № 1304/2007 на Комисията

(ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14).

Единствено член 4

Регламент (EU) 2016/1954 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 311, 17.11.2016 г., стр. 20).

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1365/2006

Настоящият регламент

Членове 1 – 4

Членове 1 – 4

Член 4а

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Приложение A

Приложение I

Приложение Б

Приложение II

Приложение В

Приложение III

Приложение Г

Приложение IV

Приложение Д

Приложение V

Приложение Е

Приложение VI

Приложение VII

Приложение VIII


Top