Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011L0035-20170720

Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно сливанията на акционерни дружества (кодифициран текст) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/35/2017-07-20

02011L0035 — BG — 20.07.2017 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2011/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 април 2011 година

относно сливанията на акционерни дружества

(кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 110, 29.4.2011, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година

L 169

46

30.6.2017

Top