Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0500

Решение на Комисията от 20 май 1998 година относно учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между социалните партньори на европейско равнище (нотифицирано под номер С(1998) 2334) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 225, 12.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 142 - 143

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/500/oj

05/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


31998D0500


L 225/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 май 1998 година

относно учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между социалните партньори на европейско равнище

(нотифицирано под номер С(1998) 2334)

(текст от значение за ЕИП)

(98/500/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че член 118б от Договора постановява, че Комисията трябва да положи усилия за развитие на диалога между социалните партньори на европейско равнище, което да доведе до отношения, основани на споразумение, ако страните пожелаят това;

като има предвид, че точка 12 от Хартата на Общността за основните социални права на работниците гласи, че работодателите или организациите на работодателите, от една страна, и организациите на работещите от друга, следва да имат правото в съответствие с предвидените в националните законодателства и практики условия, да преговарят и да сключват колективни трудови договори. Диалогът между социалните партньори на европейско равнище, който трябва да бъде развиван, може да води до договорни отношения, особено на междуотраслово и секторно равнище, ако страните пожелаят това;

като има предвид, че в отговор на Съобщението ѝ от 18 септември 1996 г. относно развитието на социалния диалог на общностно равнище (1) Комисията получи силна подкрепа от всички заинтересовани страни за предложението ѝ за укрепване на секторния социален диалог;

като има предвид, че в своята резолюция от 18 юли 1997 г. (2) в отговор на споменатото съобщение на Комисията Европейският парламент призова да бъде обърнато специално внимание на секторния социален диалог, тъй като последиците от регламентирането или нерегламентирането на заетостта в секторите на икономиката могат да бъдат най-добре оценени в рамките на социалния диалог;

като има предвид, че в своето становище от 29 януари 1997 г. (3) в отговор на споменатото съобщение на Комисията Икономическият и социален комитет декларира, че секторният диалог трябва да бъде реален, ефикасен и целенасочен;

като има предвид, че положението в отделните държави-членки ясно показва нуждата от активно участие на социалните партньори в дискусиите по подобряване условията на живот и на труд в техните сектори; като има предвид, че Комитетът за секторен диалог, създаден към Комисията, представлява най-подходящото средство за гарантиране на такова участие чрез създаването на представителен форум за съответните социално-икономически интереси на общностно равнище;

като има предвид, че Комисията трябва да положи усилия да гарантира, че съставът и дейностите на комитетите за секторен диалог ще допринасят за насърчаването на равнопоставеността на жените и на мъжете;

като има предвид, че съществуващите съвместни комитети следва да бъдат заместени от комитети за секторен диалог; като има предвид, че поради това следва да бъдат отменени решенията за учредяване на гореспоменатите комитети,

РЕШИ:

Член 1

Комитети за секторен диалог (наричани по-долу „комитетите“) се създават в секторите, в които социалните партньори отправят съвместно искане за участие в социалния диалог на европейско равнище, доколкото тези организации, представящи работодателите и работещите отговарят на следните критерии:

а)

те са свързани с конкретни сектори или и са организирани на европейско равнище;

б)

те са съставени от организации, признати за неразделна част от структурите на социалните партньори в държавите-членки, имат правото да договарят споразумения и представляват няколко държави-членки;

в)

те разполагат със съответни структури, позволяващи им ефикасно участие в процеса на консултиране.

Член 2

В секторите на дейност, за която са създадени, комитетите:

а)

биват консултирани за развитието на общностно ниво, имащо социален ефект, и

б)

развиват и благоприятстват социалния диалог на секторно ниво.

Член 3

Всеки комитет включва най-много четиридесет представители на социалните партньори, участващи в съвещанията, като делегациите на работодателите и работниците имат равен брой представители.

Член 4

Комисията кани представителите да участват в съвещанията на комитетите по предложение на организациите на социалните партньори, които са отправили искането, посочено в член 1.

Член 5

1.   Всеки комитет установява свой процедурен правилник в сътрудничество с Комисията.

2.   Комитетите се председателстват от представител на работодателските или синдикални делегации, или по тяхно съвместно искане — от представител на Комисията.

3.   Комитетите заседават поне веднъж годишно. Разходите за престой и пътуване при участие в заседание на комитета се покриват за максимум тридесет представители на социалните партньори.

4.   Комисията разглежда редовно, допитвайки се до социалните партньори, функционирането на секторните комитети и извършването на техните дейности в различните сектори.

Член 6

В случай че Комисията е уведомила комитета, че подлежащият на обсъждане въпрос е от поверителен характер, членовете на комитета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна по време на заседанията на комитета или на неговия секретариат, без се засягат разпоредбите на член 214 от Договора.

Член 7

1.   Комитетите за секторен диалог заместват следните съвместни комитети:

a)

Съвместния комитет за морски транспорт, учреден с Решение 87/467/ЕИО на Комисията (4);

б)

Съвместния комитет за гражданска авиация, учреден с Решение 90/449/ЕИО на Комисията (5);

в)

Съвместния комитет за навигация по вътрешните водни пътища, учреден с Решение 80/991/ЕИО на Комисията (6);

г)

Съвместния комитет за автомобилен транспорт, учреден с Решение 85/516/ЕИО на Комисията (7);

д)

Съвместния комитет за железопътен транспорт, учреден с Решение 85/13/ЕИО на Комисията (8);

е)

Съвместния комитет за телекомуникации, учреден с Решение 90/450/ЕИО на Комисията (9);

ж)

Съвместния комитет за социалните проблеми на селскостопанските работници, учреден с Решение 74/442/ЕИО на Комисията (10);

з)

Съвместния комитет за социалните проблеми в морския риболов, учреден с Решение 74/441/ЕИО на Комисията (11);

и)

Съвместния комитет на пощите, учреден с Решение 94/595/ЕО на Комисията (12);

Независимо от това, учредените с тези решения комитети продължават да изпълняват своите дейности, докато не започнат да функционират секторните комитети, създадени с настоящото решение, но при всички случаи не по-късно от 31 декември 1998 г.

2.   При спазване на разпоредбите на член 1 комитетите за секторен диалог заместват също други неформални работни групи, в рамките на които Комисията е насърчавала до този момент социалния диалог в някои сектори, които не са покрити от решение, основаващо съвместен комитет.

3.   Решенията, визирани в параграф 1, букви от а) до и), се отменят, считано от 1 януари 1999 г.

Съставено в Брюксел на 20 май 1998 година.

За Комисията

Pádraig FLYNN

Член на Комисията


(1)  COM(96) 448 окончателен.

(2)  ОВ C 286, 22.9.1997 г., стр. 338.

(3)  ОВ C 89, 19.3.1997 г., стр. 27.

(4)  ОВ L 253, 4.9.1987 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 230, 24.8.1990 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 297, 6.11.1980 г., стр. 28.

(7)  ОВ L 317, 28.11.1985 г., стр. 33.

(8)  ОВ L 8, 10.1.1985 г., стр. 26.

(9)  ОВ L 230, 24.8.1990 г., стр. 25.

(10)  ОВ L 243, 5.9.1974 г., стр. 22.

(11)  ОВ L 243, 5.9.1974 г., стр. 19.

(12)  ОВ L 225, 31.8.1994 г., стр. 31.


Top