Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0710

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Работна програма на Комисията за 2017 г. Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

COM/2016/0710 final

Страсбург, 25.10.2016

COM(2016) 710 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2017 г.

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

{SWD(2016) 400 final}


I.    Европа се намира в повратна точка

Европейците знаят и виждат в ежедневието си последиците от неизчезващите предизвикателства в нашия живот. Все още крехкото икономическо възстановяване, ползите от което все още не достигат всички в нашите общества, особено по отношение на създаването на работни места за младите хора и намаляването на неравенството. Миграционните потоци, които подлагат на изпитание външните ни граници и продължават да бъдат предизвикателство за капацитета на Съюза да проявява солидарност. Засилената терористична заплаха. Непрестанната нестабилност у нашите източни и южни съседи. Към това трябва да добавим сега и несигурността, породена от референдума в Обединеното кралство.

Вслушвайки се в гласа на европейците, се оформи нашето разбиране, че те търсят отговор на тези предизвикателства и защита срещу тези заплахи. Те търсят средствата, които да им дадат силата да изградят устойчиво бъдеще за себе си и за своите семейства. Те също така имат нужда от перспектива: да бъдат уверени, че управлението на местно, регионално, национално и европейско равнище може заедно да отговори на очакванията на днешните и утрешните поколения.

Комисия, която се съсредоточава върху важните въпроси...

Още в началото на мандата си настоящата Комисия определи своите приоритети, така че да се съсредоточи върху големите теми. Тези, при които ефективните европейски действия могат да имат конкретно въздействие при справянето с предизвикателствата, пред които са изправени европейските граждани, нашите държави членки и Съюзът като цяло. През последната година постигнахме значителен напредък в изпълнението на стратегиите, които очертахме в Плана за инвестиции за Европа, Цифровия единен пазар, Енергийния съюз, Европейската програма за сигурност, Европейската програма за миграцията, Съюза на капиталовите пазари, Плана за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, новата Търговска стратегия, Стъпките към завършването на икономическия и паричен съюз, Стратегията за единния пазар и Плана за действие за кръговата икономика.

Като се съсредоточихме върху големите теми и споделихме тези приоритети с Европейския парламент и Съвета, постигнахме осезаеми и бързи резултати в ключови области. В рамките на едва година Европейският фонд за стратегически инвестиции започна да действа в 27 държави членки и доведе до 138 милиарда евро инвестиции, включително ново финансиране за близо 300 000 малки и средни предприятия. Постигнахме съществен напредък по отношение на възстановяването на контрола върху незаконните миграционни потоци и предотвратяването на смъртта на хора в Егейско море и в Средиземно море. Европейската гранична и брегова охрана вече работи за засилване на контрола на външните ни граници само десет месеца след предложението на Комисията за нейното създаване. В същото време Европа показа солидарност с 1 милион сирийци, които намериха подслон и закрила тук. През изминалите дванадесет месеца преместихме и презаселихме други 15 000 бежанци. През последните три месеца достигнахме средно приблизително 1 000 премествания на месец. През септември този брой нарасна до 1 200 премествания. Разликата между настоящите нужди от преместване и действителните премествания от Гърция сега спада, но споменатите усилия не трябва да отслабват през идните месеци, като преместването от Италия следва да бъде значително увеличено.

В настоящата Работна програма се посочват ключовите инициативи 1 , които Комисията се ангажира да представи до края на 2017 г. Тези конкретни предложения са начинът, по който нашата работа ще допринесе най-видимо за процеса на обновление в навечерието на 60-та годишнина на Договорите от Рим през март 2017 г. Ние също така ще си сътрудничим с Европейския парламент и със Съвета, за да гарантираме бързото приемане на тези и на други ключови предложения, направени от нас през изминалите години, така че да могат да имат осезаемо въздействие на място.

[...] и Комисия, която се съсредоточава върху подобряване на начина на работата си

Съвместното определяне на приоритети обаче е само един от начините, по които подобряването на съвместната ни работа на европейско равнище може да убеди европейските граждани, че нашите управленчески структури са действително в тяхна служба. Това е така, понеже по-добрият начин на работа е толкова важен за доверието на гражданите, колкото е и постигането на по-добри резултати.

Ето защо през следващите месеци ще обърнем специално внимание на оперативния аспект на нашата работа: да гарантираме, че действащото европейско законодателство се прилага и изпълнява съответно, а също и че продължава да е подходящо за постигане на набелязаните цели; да предоставяме структурна подкрепа, например в Гърция; да насърчаваме вкарването в действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции и да преодоляваме бариерите пред инвестициите; и да си сътрудничим с държавите членки, социалните партньори и гражданското общество с цел създаване на благоприятна среда за постигането на целите на политиките на Съюза, включително чрез ефективно използване на бюджетните средства, с които разполагаме. Тази година ще задълбочим усилията си по отношение на правоприлагането, понеже и най-добрият закон е безполезен, ако не постига реални резултати на място.

Също така ще продължим да прилагаме принципите за по-добро регулиране в цялата ни работа, така че да подлагаме неотменно на оценка ефективността на нашите действия и тяхната съобразност за постигането на поставените от нас амбициозни цели на политиките. Много от ключовите инициативи, които ще представим през следващата година, включват предложения вследствие на преглед за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), които ще актуализират и подобрят действащото законодателство, така че то да продължи да постига ефективно своите цели без излишна тежест.

Освен ключовите инициативи предлагаме поредица други прегледи по REFIT на настоящи нормативни актове 2 , като за в бъдеще ще се стремим да постигаме неизменно целите по REFIT, когато действащото право подлежи на преразглеждане. При определянето на приоритетите ни за следващите месеци обърнахме особено внимание на 22-те становища на платформата REFIT. Вече работим или планираме да работим във всички области, обхванати от становищата 3 . Успоредно с настоящата Работна програма се публикува анализ, в който подробно са описани действията впоследствие на становищата на платформата REFIT и текущите усилия да се направи оценка и преглед на действащи нормативни актове, като същевременно предлагаме отмяната на редица законодателни актове, които са остарели 4 . Предлагаме също да бъдат оттеглени редица все още неприети предложения, които са технически остарели или вече не изпълняват предназначението си, за да позволим на съзаконодателите да се съсредоточат върху предложенията, които са наистина от значение 5 .

Ще продължим също така да внедряваме другите промени, които направихме в начина си на работа. През последните две години Комисията увеличи значително своята отвореност и отчетност пред гражданите 6 , както и подобри качеството на своята работа и предложения. Сега търсим мнението на обществеността по множество въпроси, включително относно проектите на делегирани актове и актове за изпълнение. От наша страна информацията относно представителите на интереси, които се опитват да влияят на нашите политически решения, е публична и приканихме Европейския парламент и Съвета като съзаконодатели да се присъединят към нас за ново междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност 7 , така че да има отчетност пред гражданите относно лобирането на всички етапи на европейското законотворчество.

II.    Изпълнение на 10-те приоритета

През следващата година ръководни в работата на Комисията ще бъдат 10-те приоритета, очертани в Политическите насоки 8 — представени в началото на мандата ни след обсъждания с Европейския парламент и вдъхновени от Стратегическата програма за Съюза в период на промени на Европейския съвет — съставляващи целенасочена и положителна програма, водеща до конкретни резултати по отношение на закрилата, предоставянето на права и защитата на гражданите 9 .

1.    Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Европа, която запазва начина ни на живот и предоставя повече възможности на младежите ни. През последните три години бяха създадени около осем милиона работни места, но безработицата продължава да е на неприемливо високо равнище в много държави членки, особено сред младите хора. Наш приоритет трябва да бъде подпомагането на държавите членки да създадат възможно най-добрите условия за нашите млади хора, за да могат да придобият уменията, от които се нуждаят, и за да бъдат активни на пазара на труда и в обществото.

Нашата нова Инициатива за младежта има за цел на всеки млад човек да бъдат гарантирани реални перспективи за образование, обучение и заетост. При реализирането на Програмата за нови умения за Европа ще дадем предимство на младежта. Ще бъдат направени предложения, насочени към модернизирането на образованието, подобряването на качеството на чиракуването и допълнителното развитие на мобилността на чираците. Също така и по отношение на проследяването на резултатите на младите хора на пазара на труда, след като са завършили своето академично или професионално обучение. Освен това укрепваме „Гаранция за младежта“ като инструмент за инвестиране в младите хора, в техните умения и в първите им стъпки в професионалното развитие 10 , а също така и Инициативата за младежка заетост 11 . Това ще подкрепи действията на държавите членки, като бъдат обхванати регионите и младите хора в най-голяма нужда.

До края на 2016 г. ще бъде дадено начало на Европейския корпус за солидарност, който ще даде възможност на младите хора до 30–годишна възраст да допринесат активно за обществото в дух на солидарност, като успоредно с това придобият нови умения, включително езикови, и опит.

В нашите икономики предприятията създават работни места посредством иновации и правилно насочени инвестиции. Въз основа на първоначалния успех на Плана за инвестиции за Европа 12 Комисията се ангажира да удвои както продължителността, така и финансовия капацитет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Първоначалният фонд беше одобрен от съзаконодателя за рекордно краткия срок от четири месеца и половина, като Комисията разчита на Европейския парламент и Съвета, че ще гарантират също толкова бързото постигане на споразумение за неговото продължаване и укрепване, като по този начин бъдат засилени устойчивите инвестиции. Вдъхновена от успеха на ЕФСИ Комисията представи и План за външни инвестиции за Африка и държавите, обхванати от политиката на ЕС за съседство, като се цели справянето с някои от първопричините за миграцията и насърчаване на работните места и устойчивия растеж в тези региони 13 .

Ще продължим да работим за създаването на подходящ климат за иновации в Европа, така че да се подпомогне създаването на нови производства и работни места, да се води борба със обществените и свързаните с околната среда предизвикателства и да се подобри животът на хората. Като превръщаме иновациите в елемент на всички политики на Съюза и като насочваме ефективно както нашите фондове за научни изследвания и развойна дейност, така и структурните и инвестиционните фондове, ние се стремим да направим Европа лидер в новите технологии и стопански методи, в това число чрез интелигентна специализация.

Комисията ще продължи да работи за постигането на Целите за устойчиво развитие. Кръговата икономика предлага голям потенциал за иновации, растеж и работни места. Комисията ще предприеме по-нататъшни действия за реализирането на Плана за действие за кръговата икономика чрез подобряване на рентабилността, качеството и внедряването на повторната употреба и рециклирането на пластмаса в ЕС и чрез намаляване на изпускането на пластмаси в околната среда. Ще внесем също така законодателно предложение относно минималните изисквания за качеството на повторно използваната вода, както и предложение за преразглеждане на Директивата относно питейната вода вследствие на оценката по REFIT и европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water). Ще разработим рамка за наблюдение, за да се гарантира неотклонното осъществяване на нашите амбиции по отношение на кръговата икономика, като се постигат резултати, ползите от които за околната среда и за нашия икономически растеж се допълват взаимно.

Европейският семестър за 2017 г. ще продължи да съсредоточава вниманието върху необходимите мерки, които държавите членки следва да предприемат, за да се осигурят инвестиции, стабилни публични финанси и структурни реформи. В следващата си препоръка относно икономическата политика на еврозоната Комисията също така ще насърчи положителна фискална позиция за еврозоната в подкрепа на паричната политика на Европейската централна банка. Въз основа на анализа, който се съдържа в докладите по държави, които трябва да бъдат приети през февруари, Комисията ще изготви допълнително специфични за всяка държава препоръки, които ще бъдат предложени на Съвета през май.

Ще продължим да работим с Европейския парламент и Съвета по нашето предложение за преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (2014—2020 г.) 14 . Ние се стремим към преработен бюджет, засилващ подкрепата за приоритетите на Съюза и по-пригоден за бързо реагиране на непредвидени обстоятелства, с опростени правила за бенефициерите и по-отчетлив акцент върху резултатите. Това ще бъде последвано от всеобхватно предложение за бъдещата рамка след 2020 г., включително относно собствените ресурси. Посоченото предложение ще се ръководи от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ и ще отразява бъдещите предизвикателства и нуждите на Съюза в периода след 2020 г. въз основа на оценка на съществуващите разходни политики и инструменти.

Комисията ще продължи работата и ще се консултира на широка основа относно опростяването и модернизирането на Общата селскостопанска политика с цел да се увеличи максимално нейният принос към десетте приоритета на Комисията и към Целите за устойчиво развитие. Ще бъде наблегнато върху специфични политически приоритети за бъдещето, като се вземе предвид становището на платформата REFIT и без да се засяга предложението на Комисията за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Що се отнася до позицията на селскостопанските производители във веригата за доставка на храни, в контекста на резултатите от текущата работа на работната група за селскостопанските пазари и на форума на високо равнище по въпросите на веригата за доставка на храни Комисията ще обмисли по-нататъшни действия според необходимостта.

2.    Свързан цифров единен пазар

Европа, която предоставя права на гражданите и предприятията. Проникването на цифровите технологии и цифровите комуникации във всички аспекти на живота създава нови възможности за творчество, предприемачество и заетост, но прави и по-забележима нуждата от доверие и киберсигурност. Разгръщането на целия допълнителен потенциал за растеж на свързания цифров единен пазар в резултат на окончателното изпълнение на стратегията ще продължи да заема важно място в дневния ред през 2017 г. Както беше обявено в миналогодишната Работна програма, през следващите няколко месеца ще представим останалите предложения, като например пакет по REFIT относно данъка върху добавената стойност (ДДС), обхващащ предложения относно електронната търговия, електронните публикации и електронните книги, както и инициативи за развитието на икономиката, основана на данни, включително отстраняването на неоправданите пречки пред свободния поток на данни в Европа.

Ще отделим особено внимание на работата в тясно сътрудничество със съзаконодателите, за да се постигне бърз напредък по предложенията, които вече са представени. Те включват цифровите договори 15 , авторското право 16 , блокирането на географски принцип 17 , преносимостта 18 , доставката на колетни пратки 19 , аудио-визуалните медийни услуги 20 , далекосъобщенията 21 , използването на радиочестотната лента 700 MHz за мобилни услуги 22 и нашето неотдавнашно предложение за WiFi4EU (инициативата „Wi-Fi за Европа“) 23 . Свързаността е от ключово значение и Комисията ще изпълни своето обещание да постигне премахване на таксите за роуминг на мобилните услуги до средата на 2017 г. Ще направим преглед на напредъка към окончателното изграждане на Цифровия единен пазар и ще набележим къде са потребни още усилия на съзаконодателите, както и всички евентуално необходими допълнителни предложения.

3.    Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Европа, която поема отговорност за изпълнението на направените обещания. Бързото ратифициране на Парижкото споразумение показа, че държавите членки могат да намерят общ език, когато е ясно, че съвместните действия на Съюза имат по-голямо въздействие, отколкото обикновения сбор на съставните му части. Освен това то потвърди водещата роля на ЕС в световен мащаб в областта на изменението на климата. Сега вече е необходимо изпълнение на нашите ангажименти, за да стане действителност модернизирането на нашата икономика, като същевременно се гарантира социално справедлив преход. Прилагането на Парижкото споразумение и на международното споразумение относно емисиите от въздухоплавателните средства (Международната организация за гражданско въздухоплаване) е приоритет в тази област.

Както вече бе обявено, ще продължим да работим за изпълнението на нашата Стратегия за Енергийния съюз: до края на годината ще представим цялостен пакет, насочен към управление на модернизирането на икономиката посредством поставянето на първо място на енергийната ефективност, непрестанното преследване на целта да бъдем световен лидер в областта на възобновяемите енергийни източници и осигуряването на „справедлива сделка“ за потребителите. Пакетът ще обхваща законодателно действие в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, включително устойчивата биоенергия, структурата на пазара на електроенергия и правилата за управление на Енергийния съюз. Инициатива за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия ще оказва подкрепа на научните изследвания и навлизането на пазара на технологичните иновации, необходими за енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за да се отговори на целите за декарбонизация, поставени от Парижкото споразумение и нашите цели за 2030 г. Всички законодателни предложения за Енергийния съюз, представени от Комисията през 2015 г. и 2016 г., трябва да бъдат разглеждани като приоритет от Европейския парламент и Съвета. Те включват горепосочения пакет, пакета за сигурността на доставките на газ 24 , схемата на ЕС за търговия с емисии 25 и свързаните с нея правила за поделяне на усилията 26 и за земеползването и горското стопанство 27 .

Ще предприемем също така последващи действия във връзка с нашата Стратегия за мобилност с ниски емисии, представена през юли. Целта ще бъде да се повиши ефективността на транспорта, като се отговори на нуждите от мобилност на хора и стоки и се насърчава намаляването на емисиите, включително постепенното преминаване към превозни средства с нулеви емисии, което също ще повиши конкурентоспособността на промишлеността. За тази цел, като първа стъпка, ще представим преразглеждане по REFIT на регламентите за автомобили и леки търговски превозни средства, като се представят стратегии за създаването на стандарти за нулеви и ниски емисии за периода след 2020 г., а също и на Директивата за чистите превозни средства с цел подобряване на стимулите и правилата за възлагане на обществени поръчки. Като прилагаме принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“, възнамеряваме да предложим подобрения за тези държави членки, които решат да използват пътни такси, включително за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване.

4.    По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

Европа, която има значителен принос за създаването на работни места и растеж и се застъпва за промишлеността си. Свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е в основата на икономическата мощ на Европа. Ние разполагаме с най-големия единен пазар в света и реформите, посочени в Стратегията за единния пазар, целят разгръщането на пълния му потенциал. В синергия с нашите други стратегии това ще създаде необходимите условия за устойчивата конкурентоспособност на европейската икономика и ще окаже подкрепа за новаторството, цифровизацията и трансформирането на промишлеността.

Вече бе обявено, че са предвидени бъдещи действия, подпомагащи развитието на МСП и стартиращите предприятия, пакет от мерки относно правата върху интелектуалната собственост и пакет от мерки в областта на услугите, целящ преодоляването на пречките на пазара на услуги. Ще представим инициатива в областта на дружественото право, за да бъде улеснено използването на цифровите технологии както през целия жизнен цикъл на дружествата, така и при презгранични сливания и разделяния.

През следващата година Комисията ще действа за укрепването на единния пазар на стоки, а именно чрез улесняване на взаимното признаване и чрез справяне с нарастващия брой на несъответстващи на стандартите продукти на пазара на ЕС посредством преразглеждане по REFIT на съответното законодателство. Това ще позволи на предприемачите да предлагат по-лесно своите услуги през граница, като същевременно се осигурят стимули за по-стриктното спазване на регулаторните изисквания и се възстановят равните условия на конкуренция в полза на предприятията и гражданите. Ще представим също така инициатива за координиране на оценките на здравните технологии.

Въз основа на Стратегията за мобилност с ниски емисии Комисията ще работи интегрирано по отношение на мобилността, свързаността и бъдещето на автомобилната промишленост, която трябва да отговори на структурните предизвикателства и да възстанови доверието в поетия от нея ангажимент и способността ѝ за справяне с емисиите от леки автомобили. Ще продължим работата по регулаторната среда, изграждането на екосистема, ресурсната ефективност и стандартизацията, за да се улесни пускането на пазара на все по-ефективни автономни и свързани превозни средства.

Що се отнася до космическата промишленост, като продължение на Европейския план за действие в областта на отбраната и Космическата стратегия за Европа Комисията ще представи през 2017 г. инициатива за осигуряването на надеждни, сигурни и разходно ефективни сателитни съобщителни услуги за публичните органи (GOVSATCOM — правителствени сателитни комуникации), както и мерки, способстващи за навлизането на пазара на космически услуги и данни.

Прилагането на правилата на единния пазар е от съществено значение, за да се гарантира техният ефект на място. През 2017 г. Комисията ще представи като част от по-широкото внимание, отделяно на правоприлагането, предложения за актуализирането и рационализирането на инструменти за разрешаване на проблеми, включително мрежата SOLVIT, както и за повишаването на осведомеността на гражданите и дружествата относно техните права. Това ще включва Инструмента за информация за единния пазар и Единния цифров портал, с които на предприятията да бъде оказвана подкрепа и да бъдат подпомагани да развиват трансгранична дейност в рамките на единния пазар, като се вземе предвид становището на платформата REFIT. Ще бъдат внесени предложения за допълнителни правомощия на националните органи за защита на конкуренцията, така че да бъдат по-ефективни в прилагането на правилата, гарантиращи конкурентна среда в рамките на единния пазар.

В съответствие с призива на Европейския съвет за бърз напредък по отношение на гарантирането на по-лесен достъп до финансиране за бизнеса и подпомагането на инвестициите в реалната икономика Комисията ще представи средносрочен преглед на Плана за действие за Съюз на капиталовите пазари, като посочи оставащите пречки и евентуално необходимите допълнителни мерки. Ще предложим следното: прост, ефикасен и конкурентоспособен европейски продукт за лично пенсионно осигуряване, насочен към намаляване на бариерите пред предоставянето на трансгранични услуги и увеличаване на конкуренцията между пенсионните институции; преразглеждане по REFIT на Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR); стратегия за устойчиво финансиране; мерки за улесняване на предприятията в областта на инфраструктурата; и план за действие за финансовите услуги на дребно с цел премахване на националните бариери, които пречат на потребителите да получат най-добрите стойност, избор и цени и да се възползват от нови финансови технологии. Освен това Комисията ще извърши последващи действия във връзка с призива за събирането на сведения относно общото въздействие на финансовото законодателство, като вземе също така предвид становището на платформата REFIT относно изискванията за докладване. Комисията ще представи и останалите предложения, които вече са обявени, включително законодателство относно преструктурирането на предприятия и „втория шанс“ на предприятията, за да се гарантира, че предприятията, които търпят неуспех, биват ликвидирани по справедлив и ефективен начин, а предприемачите имат право на ново начало.

Стабилната данъчна среда трябва да бъде проста и ефикасна за дружествата, които извършват трансгранична дейност, като същевременно се гарантира, че тези дружества справедливо и ефективно допринасят за данъците на мястото, където действително реализират печалбите си. Успоредно с настоящата Работна програма Комисията лансира отново общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, като първа стъпка в това отношение е задължителната обща основа за данъчно облагане 28 . Освен това Комисията представя допълнителни мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци, включително в трети държави 29 . Като се вземат предвид текущите консултации, допълнителните мерки в областта на данъчната прозрачност през следващата година биха могли да включват предложение за увеличаване на надзора на тези, които поощряват или правят възможни схеми за агресивно данъчно планиране. Комисията ще работи с държавите членки за съставянето, като основен елемент на Външната стратегия за ефективно данъчно облагане, на окончателен списък на ЕС на юрисдикциите на трети държави, които не спазват международните стандарти за добро управление и прилагане на съответните международни споразумения относно най-добрите практики за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Всяка година трансграничните измами с ДДС в държавите членки костват на данъкоплатците приблизително 50 милиарда евро. В същото време е налице значителна административна тежест за малките предприятия за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС, като техническите иновации поставят нови предизвикателства за ефективното събиране на данъците. Ето защо, като вземе предвид становищата на платформата REFIT, Комисията ще предложи мерки за изпълнение на Плана за действие относно ДДС с цел опростяване на ДДС за малките предприятия и поставяне на основите на модерен, по-ефикасен, ориентиран към бизнеса и защитен срещу измами окончателен режим на ДДС в цяла Европа. По-ефективният и пропорционален подход към ставките на ДДС е ключов елемент на тази реформа.

5.    По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

Европа, която защитава нашите икономики и гарантира справедливи конкурентни условия за работниците и предприятията. Като утвърдена световна валута еврото носи огромни, често невидими икономически ползи. Тази година държавите от еврозоната спестиха 50 милиарда евро от лихвените плащания по дълга си благодарение на ниските лихвени проценти и паричната политика на Европейската централна банка. Комисията подкрепя стремежа и пътните карти, представени в доклада на 5-имата председатели, относно завършването на изграждането на Икономическия и паричен съюз (ИПС).

В Бялата книга за бъдещето на Европа, определяща мерките относно реформирането на ЕС, състоящ се от 27 държави членки, 60 години след подписването на Римските договори, ще бъде включено също така бъдещето на ИПС, свързано с подготовката на втория етап от задълбочаването на ИПС в новия политически и демократичен контекст, включително ориентирано към стабилност преразглеждане на Пакта за стабилност и растеж и последващите действия във връзка с член 16 от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (включване на същността на посочения договор в правната уредба на Европейския съюз). Ще направим и преглед на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) с цел засилване на ефективността и ефикасността на надзора на макро- и микропруденциално равнище. Приемането на предложението за единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд 30 следва да се ускори.

Завършването на Банковия съюз, и в този контекст постигането на споразумение относно предложението за обща европейска схема за гарантиране на депозитите 31 , остава приоритет. Комисията също така, като отчита последните съображения, изтъкнати на международно равнище, ще преразгледа части от банковото законодателство и ще предложи целеви изменения на регламента и директивата за капиталовите изисквания, както и на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, с цел да се повиши устойчивостта на банките, като същевременно се опростят правилата за банките с не толкова комплексен бизнес модел, насърчават се инвестициите, особено в МСП, и се укрепват съществуващите мерки за намаляване на рисковете, най-вече чрез прилагането на световните стандарти относно общия капацитет за поемане на загуби при банките със системно значение. Ускоряването на напредъка в реализирането на Съюза на капиталовите пазари е ключът към насърчаването на по-висока степен на споделяне на риска от частния сектор в ИПС. Приемането на внесените предложения относно секюритизацията 32 и проспектите 33 трябва да бъде ускорено.

Комисията се ангажира да насърчава социалното възходящо сближаване и да укрепва социалното измерение на европейската интеграция. Въз основа на сведенията, събрани в рамките на тазгодишната обществена консултация, ще предложим европейски стълб на социалните права, в който да бъдат посочени принципите за Съюз, основан на социална справедливост. Стълбът ще определи рамка от принципи за насърчаване на справедливите конкурентни условия в европейската социална пазарна икономика. Тя ще служи като ориентир за политиките за справедливи и динамични пазари на труда, на които всички имат възможност да реализират своите способности, както и за добре функциониращи и устойчиви социални системи, които отразяват днешните бързо променящи се условия. Това ще бъде придружено от инициативи, като например инициативи за справяне с предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите семейства.

6.    Търговия: Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

Европа, която е отворена и търгува с нашите партньори, като същевременно засилва защитните си инструменти. В днешната глобална икономика търговията е от същностно значение за растежа, създаването на работни места и конкурентоспособността. Търговията означава работни места — с всеки износ в размер на 1 милиард евро се създават 14 000 допълнителни работни места в ЕС. Освен това повече от 30 милиона работни места, една седма от всички работни места в ЕС, вече зависят от износа към останалата част на света. Ето защо ЕС остава застъпник на отворената търговска система, основана на правила.

Комисията, като се опира на мрежата от успешни споразумения на Съюза за свободна търговия, ще продължи преговорите със САЩ, Япония, Меркосур, Мексико, Тунис и държавите от АСЕАН. Ще поискаме нови мандати за започването на преговори с Турция, Австралия, Нова Зеландия и Чили. Ще продължим да работим в рамките на СТО, включително по многостранни споразумения, както и за бързото ратифициране на всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Канада.

Също така сме решени да гарантираме, че търговията запазва справедливия си характер, чрез актуализиране и модернизиране на инструментите за търговска защита на Европа, за да бъде сигурно, че те са напълно устойчиви предвид новите икономически предизвикателства като свръхкапацитет в дадена промишленост, както и променящите се правни реалности, като например изтичането на действието на някои протоколи за присъединяване към СТО. Сега е наложително Съветът да намери решение по отношение на застоя по нашето предложение от 2013 г. за модернизиране на инструментите за търговска защита, включително реформа на правилото за по-ниското мито 34 . На 21 октомври 2016 г. Европейският съвет призова за постигането до края на 2016 г. на спешно и балансирано споразумение по позицията на Съвета за цялостна модернизация на всички инструменти за търговска защита.

Като отчита общите ценности на ЕС и САЩ, както и стратегическото, политическото и икономическото значение на трансатлантическите отношения, Комисията е готова да сключи амбициозно, балансирано и високостандартно споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите. Предвид предстоящите избори в САЩ и неминуемото забавяне на темпа на преговорите и двете страни ще положат усилия за консолидиране на постигнатия до момента напредък. Комисията е готова да сътрудничи с новата администрация на САЩ възможно най-скоро въз основа на предоставения ѝ мандат, който бе препотвърден от Европейския съвет на 21 октомври 2016 г. 35

Комисията също така ще играе водеща роля в реализирането на Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива под егидата на Г-20.

7.    Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

Европа, която защитава и пази нашите ценности на свобода, демокрация и върховенство на закона. Сигурността по нашите граници, а също и в техните рамки, е основна и обща тревога, като се имат предвид настоящите заплахи, пред които е изправена Европа. Никога преди това терористичната заплаха не е била така широко усетена в Европа. Във връзка с Програмата за сигурност на ЕС възнамеряваме да предприемем последващи действия, които да проправят пътя към Съюза на сигурност и да засилят контрола по нашите граници. Това ще включва Европейска система за информация за пътуванията (ETIAS), така че да има автоматизирана проверка на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, които възнамеряват да пътуват до Шенгенското пространство. Тази система ще допълни системата за влизане и излизане на гражданите на трети държави, която Комисията вече предложи 36 и която, заедно с нашето предложение за системни проверки на гражданите на ЕС на външните граници на ЕС, следва да бъде бързо приета 37 . Ще представим също така подобрения на Шенгенската информационна система и ще направим нашите действащи и бъдещи системи за правоприлагане и управление на границите в още по-висока степен оперативно съвместими, като се съобразяваме с изводите от текущата работа на групата на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост. Освен това ще представим инициатива за достъп до електронни доказателства, предвид тяхното нарастващо значение за гарантирането на ефективно наказателно разследване и преследване в борбата с тежката престъпност и тероризма.

През следващите месеци Комисията ще продължи с прилагането на Плана за действие на ЕС за борба с финансирането на тероризма, като направи предложения за хармонизирани санкции с цел възпиране на изпирането на пари, незаконното движение на парични средства в брой и незаконната търговия с предмети на културата, както и блокиране и конфискация на активите от престъпления. Работим също и за засилването на Европол, и по-специално на ресурсите на Европейски център за борба с тероризма. Ще докладваме ежемесечно за напредъка по отношение на Съюза на сигурност 38 и ще работим с Европейския парламент и Съвета за своевременно споразумение относно ключовите мерки за борба със злоупотребата с огнестрелни оръжия и за криминализиране на терористичното поведение, включително на пътуванията на чуждестранни бойци терористи.

Правото на сигурност не може никога да застрашава зачитането на други основни права, включително правото на защита на личните данни. Европейския регламент относно защитата на данните ще се прилага от 2018 г. 39 , като Комисията ще гарантира, че европейските институции, органи, агенции и служби прилагат едно и също високо равнище на защита на личните данни. В същия дух Комисията ще проучи и нови решения относно адекватността на обмена на лични данни с трети държави, за да се осигурят високи стандарти при предаването на лични данни на трети държави. Ще представим преразглеждане по REFIT на Директивата за неприкосновеност на личния живот с цел тя да бъде актуализирана с оглед на последните технологични развития и като се вземе предвид становището на платформата REFIT. Също така ще оценим възможностите за хоризонтални или секторни действия на равнището на ЕС, целящи защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, с които се изобличават незаконни действия.

Комисията ще продължи също така работата по присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за правата на човека, като взема изцяло под внимание решенията на Съда на Европейския съюз. Тъй като независимите, ефективни правосъдни системи подпомагат икономическия растеж и отстояват основните права, ще продължим да работим заедно с Европейския парламент и държавите членки за насърчаването и защитата на принципите на правовата държава.

8.    Към нова политика за миграцията

Европа, която защитава нашите граници и провежда отговорна политика в областта на миграцията. Управлението на миграционните потоци, като същевременно се гарантира, че тези, които търсят убежище, винаги намират сигурен подслон тук, продължава да бъде предизвикателство. През последната година Комисията ускори работата с Европейския парламент, Съвета и държавите членки по линия на Европейската програма за миграцията, за да се даде възможност за бърз координиран отговор на кризата с бежанците и да се начертае дългосрочна рамка, основана на солидарност и отговорност.

Решимостта на ЕС за справяне с въздействието на кризата доведе до безпрецедентен ежедневен ангажимент на място. Комисията, агенциите на ЕС и държавите членки работиха заедно за спасяването на живота на хората в открито море и за подкрепа на държавите членки на предната линия. Повече от 15 милиарда евро от бюджета на ЕС бяха предназначени за действията на ЕС в отговор на кризата в Сирия. Изявлението на ЕС и Турция се оказва решаваща стъпка за спирането на контрабандата на мигранти, за регулирането на миграционните потоци и за предотвратяването на загубата на човешки живот. През 2017 г. Комисията ще продължи да работи интензивно за оказването на пряка подкрепа на бежанците и за тяхната интеграция в приемните общности в Европа и в трети държави, за подобряването на управлението на миграцията в най-засегнатите гранични райони, за борба с контрабандата и трафика на мигранти, по-специално на непридружените ненавършили пълнолетие лица, както и за връщането на незаконните мигранти.

Пространството на свободно движение прави външните ни граници повече от всякога въпрос на обща отговорност. Бяха предприети стъпки за възвръщането на нормалното функциониране на Шенгенското пространство за свободно движение на хора. За по-малко от една година ЕС изгради постоянна система, за да се гарантира защитата на границите, както и за да се предотвратят и преодолеят слабостите при проверките на лицата, влизащи в ЕС, чрез действаща Европейска гранична и брегова охрана.

Постоянният капацитет за управление на миграцията по надежден и устойчив начин изисква наличност на пълен набор от инструменти за миграция. Всички необходими съставни елементи са представени за обсъждане на Европейския парламент и Съвета. Бързото приемане на ключови предложения, като например реформата на правилата от Дъблин за общата европейска система за убежище 40 , преобразуването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в пълноправна агенция на ЕС за убежището 41 , укрепването на „Евродак“ 42 , новата рамка за презаселване 43 , както и на мерки за съответно управлявана законна миграция 44 , е от съществено значение за осигуряването на всеобхватния и съгласуван подход, от който Европейският съюз се нуждае, за да се справи с предизвикателството на миграцията.

Въз основа на първите резултати от последната рамка за партньорство с трети държави в рамките на Европейската програма за миграцията 45 , трябва да продължи работата от страна на институциите на ЕС и държавите членки, така че въпросите, свързани с миграцията, да заемат централно място и да бъдат условие за качеството на отношенията с всички ключови партньорски държави на произход и на транзитно преминаване. Държавите на произход и на транзитно преминаване започнаха да участват в по-тясно сътрудничество за предотвратяването на незаконната миграция, а също и по отношение на връщането. Също така ще трябва да въведем ефективни правни възможности за миграция в Съюза било чрез законна миграция, или чрез презаселване.

Следващата година ще направим преценка на извършеното по различните направления на работата по стратегията, за да се осигури цялостен преглед на напредъка към по-ефективно и устойчиво управление на миграцията, и ще се набележат областите, в които са необходими допълнителни усилия.

9.     По-силен участник на световната сцена

Европа, която закриля, защитава също така нашите интереси отвъд нашите граници. Европа е „мека сила“ от световно значение. Чрез Глобалната стратегия и преразгледаната Европейска политика за съседство ЕС ще продължи да използва всички инструменти, с които разполага, за да оказва подкрепа на своите партньори за икономическо и политическо стабилизиране, реформи и изграждане на устойчивост. Чрез политиката си за разширяване Комисията ще продължи да създава със страните кандидатки споделена стабилност и просперитет.

Въпреки това, „меката сила“ не е достатъчна в условията на един все по-конфликтен свят. Поради това Комисията ще представи по-късно тази година Европейски план за действие в областта на отбраната, в който ще бъде разгледано как политиките и инструментите на ЕС могат да гарантират, че промишлената база и уменията ще бъдат в състояние да осигурят отбранителните способности, определени с оглед на настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността. Впоследствие Комисията ще предложи създаването на Европейски фонд за отбрана, за да бъдат насърчавани научните изследвания и иновациите и за да се допринесе за укрепването на европейската отбранителна технологична и промишлена база, както и за да бъде допълнително поощрено развитието на ключови отбранителни способности. Редом с това ще бъдат предложени допълнителни мерки в областта на обществените поръчки за отбраната.

Внесеното от Комисията предложение за изменение на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, има за цел да бъдат отстранени пропуските в способността на Европейския съюз да подкрепя партньорските държави за предотвратяването и управлението на кризи, по-специално чрез изграждането на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието. С оглед на непосредствените заплахи за стабилността и мира, и следователно за развитието в редица от ключовите партньорски държави, е важно бързото приемане на това предложение от Европейския парламент и Съвета.

Европейският съюз ще продължи да се стреми към разрешаването на текущите конфликти и кризи в съседните държави и отвъд тях, както и да допринася за непрестанните усилия на Организацията на обединените нации и други международни фактори в това отношение. Комисията и върховният представител ще приемат стратегия на ЕС за Сирия, в която ще бъдат посочени начините, по които Европа може да продължи да предоставя хуманитарна подкрепа и да допринася за политическия преход, стабилизиране и възстановяване, като целта е омиротворяването на сирийския народ и възраждането на плуралистично и толерантно гражданско общество в Сирия.

Африка ще продължи да бъде един от ключовите стратегически партньори на ЕС, като с последната бежанска криза още веднъж бе подчертано колко е важно да се инвестира в устойчиви и стабилни отношения с африканските страни, поддържани в дух на споделена отговорност. Рамковото партньорство и специфичните средства, предоставени от Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка и новия Европейски план за външни инвестиции (ПВИ) 46  , отразяват ангажимента ни да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори от Африка, като посрещаме съвместно глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. С оглед на 5-ата среща на върха между ЕС и Африка, която ще се проведе в края на 2017 г., ще предложим нов подход, с който следва да се определят стратегическите цели и приоритети в отношенията на Съюза с Африка. Той ще допринесе също за африканския стълб на рамката след Споразумението от Котону, който Комисията ще представи скоро, и следва също така да подчертае ключовото значение на нашите търговски отношения с африканските партньори.

Както вече бе обявено, Комисията също така ще предложи обновен Европейски консенсус за развитие, който има за цел привеждането на политиката ни за развитие в съответствие с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и който гарантира, че Комисията допринася пълноценно за изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

10. Съюз на демократичната промяна

Европа, която поема отговорност, вслушва се и постига резултати. Едва ли някога преди е било толкова наложително реализирането на Съюза на демократичната промяна — най-всеобхватният от 10-те приоритета, които Комисията си постави. В този критичен период бъдещето на нашия Съюз ще зависи от предоставянето на европейците на гаранции, че сме в състояние заедно да ги закриляме, да им предоставяме права и да ги защитаваме, както и да спомагаме за изграждането на положителна и устойчива перспектива за бъдещето им.

По-доброто регулиране, отчетност и прозрачност продължават да имат определящо значение за начина на функциониране на настоящата Комисията, като всички институции на ЕС трябва да се прилагат тези принципи последователно и ангажирано, ако искаме да спечелим отново доверието на нашите граждани. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да гарантира, че Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество се изпълнява и прилага изцяло, и ще се включи в конструктивни преговори с двете институции относно нашето неотдавнашно предложение за задължителен регистър за прозрачност, обхващащ Европейския парламент, Съвета и Комисията. Комисията ще предложи също така изменения на рамковото споразумение с Европейския парламент, за да се гарантира, че членовете на Комисията могат да участват в изборите за Европейски парламент.

Комисията ще предложи законодателство за привеждане на действащите нормативни актове в съответствие с разпоредбите на Договора относно делегираните актове и актовете за изпълнение, като по този начин бъде постепенно премахната процедурата по регулиране с контрол. Също така ще направим оценка на демократичната легитимност на съществуващите процедури за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение, както и ще разгледаме възможностите за промяна на съществуващите процедури за приемане на някои вторични законодателни актове.

За да гарантира, че правните инструменти на ЕС имат желаното въздействие, Комисията възнамерява да положи повече усилия относно прилагането, изпълнението и привеждането в действие на законодателството на ЕС. Това включва пакет от мерки за по-добро прилагане на правилата за единния пазар, а в областта на околната среда — предложение по REFIT за опростяване на докладването по въпросите на околната среда след неотдавнашната проверка за пригодност, както мерки за улесняване на достъпа до правосъдие и за подкрепа за спазването на екологичните норми в държавите членки.

III.    Ускоряване на изпълнението на 10-те приоритета от трите институции

Нашата програма, обявена от председателя в обръщението му за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. 47 , отразява не само заявените пред нас очаквания на гражданите спрямо дейността на ЕС, нашите диалози с пряко избраните членове на Европейския парламент 48 и със Съвета, в който са представени всички национални правителства 49 , както и становищата на Европейския икономически и социален комитет 50 и Комитета на регионите 51 , но също така е в пълно съответствие с приоритетите, установени от 27-те държавни и правителствени глави в Братислава 52 .

През следващата година настоящата Комисия ще се съсредоточи върху постигането на резултати, но не можем да се справим сами. Нашият конструктивен диалог с Европейския парламент и със Съвета преди представянето на настоящата Работна програма изгради споделено разбиране за бъдещите приоритети в съответствие с новото Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество 53 . Комисията гледа на това споразумение като на съвместен ангажимент за съсредоточаване върху големите и спешни въпроси, като същевременно се поддържа стремеж към опростени, основани на факти, предвидими и пропорционални нормативни актове, които осигуряват постигането на максимални ползи за гражданите и предприятията.

Поради това очакваме да работим през следващите седмици с Европейския парламент и със Съвета за одобряването на съвместна декларация на тримата председатели, в която ще бъдат очертани общите приоритети и цели за 2017 г. и ще бъдат определени предложения, на които трябва да бъде отдадено предимство в законодателния процес. Това е нов споделен ангажимент съгласно Междуинституционалното споразумение 54 . Настоящата Работна програма представлява основа за това общо становище и изтъква внесените предложения 55 , по отношение на които Комисията е на мнение, че напредъкът е от най-голямо значение, за да може Съюзът да превърне предложенията в действия и да постигне резултати там, където е най-необходимо.

(1)

Приложение I.

(2)

Приложение II.

(3)

 С изключение на стандартната декларация за ДДС, относно която предходно предложение на Комисията трябваше да бъде оттеглено тази година поради липса на подкрепа от страна на Съвета в законодателната процедура. Примерите в тазгодишната Работна програма за предприети от Комисията последващи действия включват: предложенията за изменение на законодателството на ЕС за правото на неприкосновеност на личния живот в електронните комуникации и за ДДС (вж. приложение I), както и предложението за акт за изпълнение съгласно Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (вж. приложение II).

(4)

Приложение V.

(5)

 Приложение IV.

(6)

Решение на Комисията от 25.11.2014 г. за публикуване на информация относно проведените срещи между членове на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица (C(2014)9051 final) и Решение на Комисията от 25.11.2014 г. за публикуване на информация относно проведените срещи между генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица (C(2014)9048 final).

(7)

COM(2016) 627 final.

(8)

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf

(9)

В този контекст Комисията ще съсредоточи дейностите си в областта на комуникацията през 2017 г. върху приоритетите на Комисията въз основа на действията за институционална комуникация през 2017—2018 г. по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (С(2016) 6838 от 25.10.2016 г.).

(10)

COM(2016) 646 final.

(11)

С цел да бъде подкрепено изпълнението на място неотдавна предложихме увеличаване на съществуващото финансиране на Инициативата за младежка заетост с допълнителни 2 милиарда евро за периода 2017—2020 г.

(12)

Както бе споменато по-горе, в рамките на едва година Европейският фонд за стратегически инвестиции започна да действа в 27 държави членки и доведе до 138 милиарда евро инвестиции, включително ново финансиране за близо 300 000 малки и средни предприятия.

(13)

COM(2016)581 final.

(14)

COM(2016)603 final.

(15)

COM(2015)634 final, COM(2015)635/2 final.

(16)

COM(2016)593 final, COM(2016)594 final, COM(2016)595 final, COM(2016)596 final.

(17)

COM(2016)289 final.

(18)

COM(2015)627 final.

(19)

COM(2016)285 final.

(20)

COM(2016)287 final.

(21)

COM(2016)590 final, COM(2016)591final.

(22)

COM(2016)43 final.

(23)

COM(2016)589 final.

(24)

COM(2016)52 final и COM(2016)53 final/2.

(25)

COM(2015)337 final/2.

(26)

COM(2016)482 final/2.

(27)

COM(2016)479 final.

(28)

COM(2016) 683 и COM(2016) 685.

(29)

COM(2016) 686 и COM(2016) 687.

(30)

COM(2015)603 final.

(31)

COM(2015)586 final/2.

(32)

COM(2015)472 final/2.

(33)

COM(2015)583 final.

(34)

COM(2013)192 final.

(35)

Заключения на Европейския съвет – Брюксел, 20—21/10/2016 г., точка 14: Той също така приканва Комисията да продължи преговорите с властите на САЩ, за да може да се представи амбициозно, балансирано и всеобхватно споразумение за свободна търговия.

(36)

COM(2016) 194 final и COM(2016) 196 final.

(37)

COM(2015)670 final.

(38)

Първият доклад на Комисията за напредъка към ефективен и действителен Съюз на сигурност бе приет на 12 октомври 2016 г. — COM(2016)670 final.

(39)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ L 119, 4.5.2016 г.).

(40)

COM(2016)270 final/2.

(41)

COM(2016)271 final.

(42)

COM(2016)272 final/2.

(43)

COM(2016)468 final.

(44)

COM(2016)378 final.

(45)

COM(2016) 385 final.

(46)

 COM(2016)581 final.

(47)

  http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_bg . Вж. също Писмото за намеренията, подписано от председателя и първия заместник-председател и адресирано до председателите на Европейския парламент и на Съвета. На тази основа първият заместник-председател проведе дискусии със Съвета по общи въпроси на 20 септември, а Комисията се срещна със Съвета на председателите на комисии на 3 и 4 октомври.

(48)

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0312+0+DOC+XML+V0//BG

(49)

Писмо от 4 октомври от председателя на Съвета по общи въпроси до председателя и първия заместник-председател на Комисията.

(50)

  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_contribution-to-ec--2017-workprogramme_en.pdf

(51)

  https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=RESOL-VI%2f010&id=24254  

(52)

  http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap

(53)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=BG

(54)

Точка 7 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

(55)

 Приложение III.

Top

Страсбург, 25.10.2016

COM(2016) 710 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2017 г.

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

{SWD(2016) 400 final}


Приложение I: Нови инициативи

Наименование

Описание 1  

Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

1.

Инициатива за младежта

 Инициативата включва предложение за създаването на Европейски корпус за солидарност (законодателна/незаконодателна) и приоритетни мерки за изпълнението на свързаните с младежта аспекти на Програмата за умения, в това число рамка за качеството на чиракуването и предложение за повишаване на мобилността на чиракуващите (законодателна); модернизиране на училищното и висшето образование (незаконодателна; второ тримесечие/2017 г.); както и предложение за подобряване на проследяването на резултатите на завършилите висше образование, както и на младите хора, завършили професионален курс на образование и обучение (законодателна/незаконодателна); второ тримесечие/2017 г.).

2.

Изпълнение на Плана за действие за кръговата икономика

Това включва стратегия относно използването, повторната употреба и рециклирането на пластмасите (незаконодателна; четвърто тримесечие/2017 г.); мерки по отношение на водите: предложение за регламент относно минималните изисквания за качество на повторно използваната вода (включително оценка на въздействието; член 192 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.); Преглед по REFIT на Директивата за питейната вода (включително оценка на въздействието; член 192, параграф 1 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.); инициатива за разрешаване на правните, техническите или практическите затруднения в допирните точки между законодателните актове, свързани с химикалите, продуктите и отпадъците (незаконодателна; четвърто тримесечие/2017 г.); и рамка за мониторинг на кръговата икономика (незаконодателна); трето тримесечие/2017 г.).

3.

Финансова рамка за периода след 2020 г.

Всеобхватно предложение за следващата многогодишна финансова рамка, включително относно собствените ресурси (законодателна/незаконодателна); член 312 от ДЕС).

Свързан цифров единен пазар

4.

Изпълнение на Стратегията за Цифровия единен пазар

Средносрочен преглед на изпълнението на Стратегията за Цифровия единен пазар

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

5.

Изпълнение на Стратегията за Енергиен съюз: пътуване и увеличена мобилност с ниски емисии

Прегледи по REFIT на няколко ключови законодателни акта, изтъкнати в плана за действие относно мобилността с ниски емисии: стратегии за периода след 2020 г. за леки автомобили/микробуси и камиони, автобуси и туристически (междуградски) автобуси (законодателна, включително оценка на въздействието; второ тримесечие/2017 г.); Директивата за чистите превозни средства (включително оценка на въздействието; член 192 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.); и директивите за „Евровинетка“ и за европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (EETS) (включително оценка на въздействието; член 91 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.). Тази инициатива включва прилагането на международното споразумение относно емисиите от въздухоплавателни средства (ICAO) (законодателна, включително оценка на въздействието; член 192 от ДФЕС; първо тримесечие/2017 г.).

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

6.

Изпълнение на Стратегията за единния пазар

Резултатите ще включват преглед по REFIT на законодателството относно стоките (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието); членове 43, 114 и 207 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.), инициатива за дружественото право за улесняване на използването на цифровите технологии през целия жизнен цикъл на дружествата, както и за презграничните сливания и разделяния (законодателна, включително оценка на въздействието; трето—четвърто тримесечие/2017 г.), инициатива за координирани оценки на здравните технологии (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието; четвърто тримесечие/2017 г.) и мерки за по-добро прилагане на правилата на единния пазар в рамките на по-широк пакет от мерки за прилагане, включително предложения за Единен цифров портал (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието; член 114 от ДФЕС; първо тримесечие/2017 г.) и за инструмент за информация за единния пазар (законодателна, включително оценка на въздействието; първо тримесечие/2017 г.), модернизиране на SOLVIT (незаконодателна; първо тримесечие/2017 г.) и предоставянето на правомощия на националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни правоприлагащи органи (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието; второ тримесечие/2017 г.). 

7.

По-справедливо данъчно облагане на предприятията

Инициативата включва изпълнението на плана за действие относно ДДС чрез предложения по REFIT за окончателен режим на ДДС и за ставките на ДДС (законодателна, включително оценка на въздействието; член 113 от ДФЕС; трето тримесечие/2017 г.), по-добро административно сътрудничество и пакет за опростяване с цел намаляване на административната тежест за предприятията и данъчните администрации (законодателна, включително оценка на въздействието; член 113 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.); предложение за списък на ЕС на юрисдикциите на трети държави, които не спазват стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане (незаконодателна; трето тримесечие/2017 г.); и прилагане в законодателството на ЕС на международното споразумение относно преодоляване на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието; второ тримесечие/2017 г.).

8.

Изпълнение на Космическата стратегия за Европа

Законодателни предложения за правителствени спътникови комуникационни услуги (включително оценка на въздействието; член 189 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.) и мерки за улесняване на навлизането на пазара на космически услуги и данни (законодателна/незаконодателна).

9.

Изпълнение на Плана за действие за изграждане на Съюз на капиталовите пазари

В рамките на средносрочен преглед (незаконодателна; второ тримесечие/2017 г.) ще се направи оценка на напредъка по отношение на изпълнението на Съюза на капиталовите пазари и ще бъдат определени потенциалните допълнителни мерки, необходими за подобряване на финансирането на икономиката. Новите мерки ще включват рамка на европейски продукт за лично пенсионно осигуряване (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието); член 114 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.); преглед по REFIT на Регламента за европейската пазарна инфраструктура (включително оценка на въздействието; член 114 от ДФЕС; първо тримесечие/2017 г.); план за действие относно финансовите услуги на дребно (незаконодателна; първо тримесечие/2017 г.); и допълнителни делегирани законодателни актове за улесняване на финансирането на инфраструктурни предприятия от страна на институционални инвеститори (включително оценка на въздействието; четвърто тримесечие/2016 г.).

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

10.

Силен Съюз, основаващ се на силен Икономически и паричен съюз (ИПС)

В Бялата книга за бъдещето на Европа (незаконодателна; първо тримесечие/2017 г.), определяща мерките относно реформирането на ЕС, състоящ се от 27 държави членки, 60 години след подписването на Римските договори, ще бъде включено също така бъдещето на ИПС, свързано с подготовката на втория етап от задълбочаването на ИПС в новия политически и демократичен контекст, включително ориентирано към стабилност преразглеждане на Пакта за стабилност и растеж и последващите действия във връзка с член 16 от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (включване на същността на посочения договор в правната уредба на Европейския съюз). Инициативата ще включва и преглед на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) с цел засилване на ефективността и ефикасността на надзора на макро- и микропруденциално равнище.

11.

Европейски стълб на социалните права

След приключването на обществената консултация в инициативата ще бъде очертано предложение за стълб на социалните права (първо тримесечие/2017 г.) и ще бъдат представени свързаните с него инициативи, например инициативи за справяне с предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите семейства (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието; членове 153 и 157 от ДФЕС), относно достъпа до социална закрила (законодателна/незаконодателна, включително оценка на въздействието; членове 153 и 292), и прилагането на Директивата за работното време (незаконодателна), както и преглед по REFIT на Директивата относно задължението за писмено заявление, с която се установява задължение за работодателя да информира работещите лица относно условията, приложими към договора или към трудовите правоотношения (законодателна, включително оценка на въздействието; член 153, параграф 1, буква б) и член 154 от ДФЕС).

Търговия: разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

12.

Изпълнение на стратегията „Търговия за всички“

Успоредно с продължаването и приключването на двустранните преговори (например с Япония) и със започването на нови преговори с Австралия (включително оценка на въздействието; първо тримесечие/2017 г.), Чили (включително оценка на въздействието; второ тримесечие/2017 г.) и Нова Зеландия (включително оценка на въздействието; първо тримесечие/2017 г.) относно споразумения за свободна търговия, тази инициатива включва допълнително укрепване на инструментите за търговска защита на ЕС с предложение за изменение на антидъмпинговото законодателство на ЕС (включително оценка на въздействието; четвърто тримесечие/2016 г.) в съответствие със съобщението на Комисията от 18 октомври 2016 г.

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

13.

Пакет относно защитата на данните

Пакетът (първо тримесечие/2017 г.) ще включва привеждането в съответствие на правилата за защита на личните данни, когато се обработват от институциите на ЕС, с новите общи правила за защита на данните (законодателна; член 16 от ДФЕС), преглед по REFIT на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (включително оценка на въздействието; членове 114 и 116 от ДФЕС), както и рамка за решения относно адекватността на обмена на лични данни с трети държави.

14.

Напредък към ефективен и действителен Съюз на сигурност

Изпълнение на програмата на Съюза на сигурност и на Плана за действие относно финансирането на тероризма с предложения за хармонизиране на правната уредба на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари (законодателна; член 83 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.), за укрепване на взаимното признаване на решенията за блокиране и конфискация на активи от престъпления (законодателна; включително оценка на въздействието; член 82 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.) и за справяне с незаконното движение на парични средства в брой (законодателна, включително оценка на въздействието; членове 33 и 114 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.) и незаконната търговия с предмети на културата (законодателна, включително оценка на въздействието; Член 207 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.). Тази инициатива включва също предложение за Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (законодателна); член 77, параграф 2, букви б) и г) от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.), както и последващи действия във връзка с работата на групата на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост. 

Към нова политика за миграцията

15.

Изпълнение на Европейската програма за миграцията

Изготвяне на средносрочен преглед на изпълнението на Европейската програма за миграцията, като бъдат консолидирани и подложени на оценка постиженията по различните направления, включително прилагането на новата рамка за партньорство с трети държави в областта на миграцията.

По-силен участник на световната сцена

16.

Изпълнение на Европейския план за действие в областта на отбраната

Включително предложение за Европейски фонд за отбрана и мерки за подобряване на използването и ефективността на правилата за възлагане на обществени поръчки (законодателна/незаконодателна).

17.

Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС

Включително, по-специално, усилията за насърчаването на държавната, икономическата, екологичната/климатичната и обществената устойчивост, по-специално в съседните на ЕС държави и в по-широките съседни региони (незаконодателна). 

18.

Стратегия на ЕС за Сирия

В стратегията ще бъде определено как ЕС може да помогне за изграждането на една мирна и стабилна сирийска нация и за плуралистично и толерантно гражданското общество в Сирия (незаконодателна; първо тримесечие/2017 г.).

19.

Партньорство Африка—ЕС: нов тласък

С инициативата ще бъдат определени стратегическите цели и приоритети на ЕС в отношенията му с Африка (незаконодателна; второ тримесечие/2017 г.). 

Съюз на демократичната промяна

20.

Модернизиране на процедурите по комитология

Предложения за привеждане в съответствие на правилата за вторично законодателство с актуализираните правила на Договора (законодателна; първо тримесечие/2017 г.); и оценка на демократичната легитимност на съществуващите процедури за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение (незаконодателна; първо тримесечие/2017 г.).

21.

По-стратегически подход към прилагането на законодателството на ЕС

Мерки за засилване на усилията по прилагането, изпълнението и влизането в сила на законодателството на ЕС (незаконодателна; четвърто тримесечие/2016 г., в съответствие с приоритетите на Комисията; конкретни предложения, за да се гарантира по-добро прилагане на правилата на единния пазар (вж. точка 6 по-горе), както и инициативи по REFIT, за да се гарантира правилното изпълнение и прилагане на законодателството в областта на околната среда, включително гарантиране на спазването на екологичните норми (незаконодателна; трето тримесечие/2017 г.), достъп до правосъдие (незаконодателна; първо тримесечие/2017 г.) и мониторинг, прозрачност и отчетност (законодателна/незаконодателна); второ тримесечие/2017 г.).

(1)

В настоящото приложение Комисията предоставя допълнителна информация, доколкото е на разположение, относно инициативите, включени в нейната Работна програма, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Информацията в скоби под описанието на всяка инициатива е само ориентировъчна и подлежи на промени по време на подготвителния процес, по-специално с оглед на резултатите от процеса на оценка на въздействието.

Top

Страсбург, 25.10.2016

COM(2016) 710 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2017 г.

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

{SWD(2016) 400 final}


Приложение II: Инициативи по REFIT 1

Наименование

Описание 2

Нови стимули за работни места, растеж и инвестиции 

1.

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Акт за изпълнение относно стандартен формат и честота на докладване (Директива 2012/19/ЕС; член 16, параграф 3; четвърто тримесечие/2017 г.). Действия впоследствие на становището на платформата REFIT.

Свързан цифров единен пазар

2.

ENISA (Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност)

Преразглеждане на Регламент № 526/2013 (Регламент за ENISA) за определяне на мандата, целите и задачите на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност. (включително оценка на въздействието, четвърто тримесечие/2017 г.)

3.

Регламент относно имена на домейни

Преразглеждане на Регламент ЕО № 733/2002 относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво и Регламент (ЕО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (включително оценка на въздействието; член 173 от ДФЕС; трето тримесечие/2017 г.). През последното десетилетие пазара на домейни от най-високо ниво претърпя значителни промени, които представляват както стратегически предизвикателства, така и възможности по отношение на .eu домейна от най-високо ниво.

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата 

4.

Комбиниран транспорт

Преразглеждане на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки с цел подобряване на ефикасността и на ефективността и гарантиране на по-нататъшно насърчаване на интермодалния транспорт в ЕС (включително оценка на въздействието; четвърто тримесечие/2017 г.). Преразглеждането е впоследствие на оценка, приключила през 2016 г.

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

5.

Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) 2015 г.

Преразглеждане на Регламент № 651/2014 на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Регламент 2015/1589 на Съвета; първо тримесечие/2017 г.).

6.

Общ режим на облагане с акцизи

Преразглеждане на Директива 2008/118/ЕО за привеждане в съответствие и осигуряване на съгласуваност между митническото и акцизното законодателство, подобряване на правната сигурност и гарантиране на еднаквото прилагане на законодателството на ЕС (включително оценка на въздействието; член 113 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.).

7.

Преразглеждане на структурата на акциза върху алкохола и алкохолните напитки

Преразглеждане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета относно структурата на акциза върху алкохола и алкохолните напитки (вкл. оценка на въздействието; член 113 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.).

8.

Обучение, квалификация и лицензиране в автомобилния транспорт

Преразглеждане на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои превозни средства за превоз на товари и пътници (включително оценка на въздействието; член 91 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.). Последващи действия във връзка с оценка, приключила през юли 2016 г.

9.

По-добро функциониране на пазара за автобусен транспорт

Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 с цел да се подобри конкуренцията на вътрешните междуградски пазари и да се гарантира недискриминационен достъп до терминали и други инфраструктури (включително оценка на въздействието; член 91 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.). Преразглеждането е впоследствие на оценка, приключила през 2016 г.

10.

Достъп до пазара на автомобилни превози на товари в ЕС

Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1072/2009 и на Регламент (ЕО) № 1071/2009 с цел опростяване, улесняване на прилагането и повишаване на равнопоставеността (включително оценка на въздействието; член 91 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.). Преразглеждането е впоследствие на оценка, приключила през 2016 г.

11.

Подобряване на социалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт

Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 561/2006, на Директива 2002/15/ЕО и на Директива 2006/22/ЕО с цел да се гарантира истинска равнопоставеност в сектора на автомобилния транспорт и адекватни условия на труд (включително оценка на въздействието; второ тримесечие/2017 г.). Преразглеждането е впоследствие на оценка, приключила през 2016 г.

12.

Кодекс за малките плавателни съдове

Предложение за препоръка на Съвета за улесняване и опростяване на строителството и трансграничната търговия с малки пътнически кораби, както и тяхната регистрация (член 100, параграф 2 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.). Последващи действия във връзка с проверката за пригодност по програмата за регулаторна пригодност (REFIT) на законодателството на ЕС относно безопасността на пътническите кораби.

13.

Отдаване под наем на превозни средства

Преразглеждане на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари с цел да се оптимизира разпределението на ресурси, да се повиши гъвкавостта в организацията на операциите, свързани с товарните превози, вследствие на което и производителността на дружествата (включително оценка на въздействието; член 91 от ДФЕС; второ тримесечие/2017 г.). Преразглеждането е впоследствие на оценка, приключила през 2016 г.

14.

Безопасност на пътната инфраструктура и на тунелите

Преразглеждане на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури и на Директива 2004/54/ЕО относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа с цел да се подобри безопасността по пътищата, практиките на управление на безопасността на тунелната инфраструктура на пътищата от трансевропейската транспортна мрежа, да се даде възможност за равнопоставеност в управлението на безопасността и да се намалят административните тежести. Последващи действия във връзка с две оценки, завършени през 2015 г. (включително оценка на въздействието; Член 91 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.).

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

15.

Трансгранични плащания

Законодателно преразглеждане на Регламент (ЕО) № 924/2009 относно презграничните плащания с цел да се разшири обхватът ѝ до всички валути, различни от еврото, да се подобри докладването на трансграничните плащания и да се намалят таксите за тях, по-специално към и от държавите — членки извън еврозоната (чл. 114 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2017 г.).

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие 

16.

Шенгенска информационна система

Преразглеждане на Регламент 1987/2006 и на Решение 2007/533/ПВР на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (член 77, параграф 2, букви б) и г), членове 82 и 87 от ДФЕС; четвърто тримесечие/2016 г.). Инициативата представлява последващо действие във връзка с оценката на прилагането на ШИС II, както се изисква от правното основание (Регламент (ЕО) № 1987/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета; последващи действия във връзка с оценка от 2016 г.

17.

Законодателство за защита на потребителите

Преразглеждане на Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 98/6/ЕО относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите, Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики на вътрешния пазар, Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама, Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите и Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите. (включително оценка на въздействието, четвърто тримесечие/2017 г.) Преразглеждането е впоследствие на проверка за пригодност и на оценка.

Към нова политика за миграцията

18.

Визова информационна система

Предложение за изменение на Регламент 767/2008 относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване, както и на Регламент № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (включително оценка на въздействието; член 77, параграф 2, букви а) и б) и член 87 от ДФЕС). Последващи действия във връзка с оценка от 2016 г.

(1)

Настоящото приложение съдържа списък на законодателни инициативи по REFIT, които се предвижда да бъдат приети през 2017 г. С него се допълват елементите, изброени заедно с новите инициативи в приложение I.

(2)

В настоящото приложение Комисията предоставя допълнителна информация, доколкото е на разположение, относно инициативите, включени в нейната Работна програма, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Информацията предоставена в скоби под описанието на всяка инициатива е само ориентировъчна и подлежи на промени по време на подготвителния процес, по-специално с оглед на резултатите от процеса на оценка на въздействието.

Top

Страсбург, 25.10.2016

COM(2016) 710 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2017 г.

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

{SWD(2016) 400 final}


Приложение III: Приоритетни текущи предложения

Мярка

Пълно наименование

Референтен номер

Нови стимули за работни места, растежа и инвестиции

1.

EFSI 2.0

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

COM/2016/0597 final -

2016/0276 (COD)

14.9.2016 г.

2.

Пакет от мерки за кръговата икономика

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

COM/2015/0593 final - 2015/0272 (COD)

3.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци

COM/2015/0594 final - 2015/0274 (COD)

4.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

COM/2015/0595 final - 2015/0275 (COD)

5.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

COM/2015/0596 final - 2015/0276 (COD)

6.

Средносрочен преглед на МФР

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

COM/2016/0604 final -

2016/0283 (APP)

14.9.2016 г.

7.

Финансов регламент/Омнибус

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

COM(2016)605 final -
2016/0282(COD)

14.9.2016 г.

Свързан цифров единен пазар

8.

Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

COM/2015/0627 final -

2015/0284 (COD)

9.12.2015 г.

9.

Цифрови договори

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

COM/2015/0634 final -

2015/0287 (COD)

9.12.2015 г.

10.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние

COM/2015/0635 final/2 -

2015/0288 (COD)

20.6.2016 г.

11.

Реформа в областта на далекосъобщенията

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)

COM(2016)/0590 final -

2016/0288 (COD)

14.9.2016 г.

12.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

COM(2016)/0591 final -

2016/0286 (COD)

14.9.2016 г.

13.

Реформа в областта на авторското право

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно авторското право в цифровия единен пазар

COM(2016)/0593 final -

2016/0280 (COD)

14.9.2016 г.

14.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

COM(2016)/0594 final -

2016/0284 (COD)

14.9.2016 г.

15.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

COM(2016)/0596 final -

2016/0278 (COD)

14.9.2016 г.

16.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

COM(2016)/0595 final -

2016/0279 (COD)

14.9.2016 г.

17.

Ваучерна схема WiFi4EU за местни органи

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности

COM(2016)/0589 final -

2016/0287 (COD)

14.9.2016 г.

18.

Услуги на аудио-визуални медии

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

COM/2016/0287 final -

2016/0151 (COD)

25.5.2016 г.

19.

Предложение за предотвратяване на неоправданото блокиране на географски принцип,

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

COM/2016/0289 final -

2016/0152 (COD)

25.5.2016 г.

20.

Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

COM/2016/043 final -

2016/027 (COD)

2.2.2016 г.

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

21.

Система на ЕС за търговия с емисии

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции

COM/2015/0337 окончателен/2 — 2015/0148 (COD).

3.9.2015 г.

22.

Решение за поделяне на усилията

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

COM/2016/0482 final/2 -

2016/0231 (COD)

20.7.2016 г.

23.

Пакет от мерки за сигурност на доставките на газ

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

COM/2016/052 final -

2016/030 (COD)

16.2.2016 г.

24.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

COM/2016/053 final/2 -

2016/031 (COD)

2.6.2016 г.

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

25.

Съюз на капиталовите пазари — секюритизация

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012

COM/2015/0472 final/2 -

2015/0226 (COD)

15.2.2016 г.

26.

Съюз на капиталовите пазари — проспекти

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

COM/2015/0583 final -

2015/0268 (COD)

30.11.2015 г.

27.

Командироване на работници

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

COM/2016/0128 final –

2016/070 (COD)

8.3.2016 г.

28.

Одобряване и надзор на пазара на превозни средства

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

COM/2016/031 final –

2016/014(COD)

27.1.2016 г.

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

29.

Европейска схема за гарантиране на депозитите

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите

COM/2015/0586 final/2 -

2015/0270(COD)

8.6.2016 г.

30.

Програма за подкрепа на структурните реформи

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

COM/2015/0701 final - 2015/0263 (COD)

Търговия: разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

31.

Бързо ратифициране на всеобхватното икономическо и

търговско споразумение с Канада

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна

COM/2016/0443 final -

2016/0205 (NLE)

5.7.2016 г.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна

COM/2016/0444 final -

2016/0206 (NLE)

5.7.2016 г.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за временно прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна

COM/2016/0470 final -

2016/0220 (NLE)

5.7.2016 г.

32.

Инструменти за търговска защита

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност

COM(2013)0192 -

2013/0103 (COD)

10.4.2013 г.

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

33.

Европейска прокуратура

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Европейска прокуратура

COM/2013/0534 final -

2013/0255 (APP)

17.7.2013 г.

34.

Директиви за огнестрелните оръжия

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

COM/2015/0750 final - 2015/0269 (COD)

18.11.2015 г.

35.

Директива относно борбата с тероризма

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма

COM/2015/0625 final - 2015/0281 (COD)

2.12.2015 г.

36.

Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета

COM/2016/07 final -

2016/02 (COD)

19.1.2016 г.

37.

Система за влизане/излизане (пакет „Интелигентни граници“)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011

COM/2016/0194 final -

2016/0106 (COD)

6.4.2016 г.

38.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане

COM/2016/0196 final -

2016/0105 (COD)

6.4.2016 г.

Към нова политика за миграцията

39.

Реформа на общата европейска система за убежище

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

COM/2016/0270 final/2 -

2016/0133 (COD)

4.5.2016 г.

40.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010

COM/2016/0271 final -

2016/0131 (COD)

4.5.2016 г.

41.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)

COM/2016/0272 final/2 -

2016/0132 (COD)

4.5.2016 г.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст)

COM/2016/0465 final/2 -

2016/0222 (COD)

15.9.2015 г.

42.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

COM/2016/0466 final -

2016/0223 (COD)

13.7.2016 г.

43.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

COM/2016/0467 final -

2016/0224 (COD)

13.7.2016 г.

44.

Нова рамка на Съюза за презаселване

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

COM(2016)/0468 final -

2016/0225 (COD)

13.7.2016 г.

45.

Механизъм за преместване в кризисни ситуации

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на механизъм за преместване в кризисни ситуации и за изменение на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

COM/2015/0450 final -

2015/0208 (COD)

9.9.2015 г.

46.

Списък на сигурни страни

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС

COM/2015/0452 final -

2015/0211 (COD)

9.9.2015 г.

47.

Кодекс на шенгенските граници /

проверки на външните граници

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници

COM/2015/0670 final -

2015/0307 (COD)

15.12.2015 г.

По-силен участник на световната сцена

48.

Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието в трети държави

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

COM/2016/0447 окончателен/2 — 2016/0207 (COD).

5.7.2016 г.

49.

План за външни инвестиции

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

COM/2016/0586 final - 2016/0281 (COD)

14.9.2016 г.

50.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

COM/2016/0583 final -

2016/0275 (COD)

14.9.2016 г.

51.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

COM/2016/0582 final - 2016/0274 (COD)

14.9.2016 г.

Top

Страсбург, 25.10.2016

COM(2016) 710 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2017 г.

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

{SWD(2016) 400 final}


Приложение IV: Оттеглени предложения 1

COM/междуинституционален номер

Наименование

Мотиви за оттеглянето

Земеделие и развитие на селските райони

1.

COM/2016/0159

2016/0086/COD

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2016 г.

Не е актуално: този въпрос бе разрешен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1153 на Комисията от 14 юли 2016 г.

Действия по климата и енергетика

2.

COM/2014/0566

2014/0262/NLE

Предложение за решение на Съвета с указания за Комисията за водене на преговори за изменение на Конвенцията за ядрената безопасност (КЯБ) в рамките на дипломатическа конференция

Не е актуално: предложението е неактуално, тъй като измененията бяха включени във Виенската конвенция за ядрена безопасност.

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митници

3.

COM/2011/0121

2011/0058/CNS

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

В изпълнение на плана си за действие относно корпоративното данъчно облагане от юни 2015 г. Комисията дава отново ход на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) чрез нов поетапен подход. На 25 октомври 2016 г. беше прието законодателно предложение за задължителна обща основа за облагане с корпоративен данък. В съответствие с вече обявеното в Работната програма на Комисията за 2016 г. съществуващото предложение бе оттеглено същевременно.

Външни работи и политика на сигурност

4.

COM/2005/0397

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позиция на Общността в Съвместния комитет относно прилагането на член 66 от Временното евро-средиземноморско споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг на река Йордан и ивицата Газа, от друга страна

Не е актуално: последният документ по този въпрос е Решение на Съвместния комитет ЕС-ООП за създаване на шест подкомитета (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 64—72).

5.

JOIN/2015/0035

2015/0303/NLE

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан

То бе заменено с предложение за смесено споразумение, включително временно прилагане (JOIN (2016)45).

Здравеопазване и безопасност на храните

6.

COM/2014/0004

2014/0033/COD

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 89/608/ЕИО, 90/425/ЕИО и 91/496/ЕИО по отношение на препратките към законодателството в зоотехническата област

Не е актуално: същината на предлаганата директива е възпроизведена в наскоро приетия Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66—143).

7.

COM/2007/0872

2008/0002/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно новите храни, изменящ Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [обща процедура]

Не е актуално: помирителната процедура през 2011 г. бе неуспешна.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

8.

SEC(2010) 312 

Препоръка на Европейската комисия към Съвета за упълномощаване на Европейската комисия да започне преговори с държави извън ЕС с оглед сключване на споразумения относно инсталирането на наземни станции на „Галилео“.

Тази препоръка от 2010 г. не бе приета от Съвета, тъй като бе избран алтернативен начин за действие: вместо да се договоря инсталирането на наземни станции „Галилео“ в трети държави, което бе първоначалната цел на това предложение, държавите членки изразиха предпочитание за разполагането им на териториите на държавите — членки на ЕС.

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

9.

COM/2011/0126

2011/0059/CNS

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Не е актуално: това предложение беше заменено с предложение по процедурата за засилено сътрудничество (COM(2016)108)

10.

COM/2011/0127

2011/0060/CNS

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

Не е актуално: това предложение беше заменено с предложения по процедурата за засилено сътрудничество (COM(2016)107/108)

Миграция, вътрешни работи и гражданство

11.

COM/2013/0097

2013/0059/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програма за регистрирани пътници

Предложението вече бе посочено в списъка на оттеглени или изменени текущи предложения, включен в Работната програма на Комисията за 2016 г. Както е посочено в предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за влизане/излизане (EES), COM(2016)194 final, при приемането на предложението за EES Комисията оттегли предложението за създаване на програма за регистрирани пътници (вж. PV(2016)2172 final).

12.

COM/2013/0619

2013/0305/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно новите психоактивни вещества

Не е актуално: някои елементи от това предложение бяха включени в новото предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (COM(2016)547); други елементи бяха включени в предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ (COM(2013)618).

13.

COM/2009/0703

2009/0190/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на данни за финансови транзакции от Европейския съюз до Съединените щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма

Не е актуално: въз основа на друго предложение бе прието Решение на Съвета от 13 юли 2010 г. относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (COM(2010)316). Следователно предишното предложение може да бъде оттеглено.

Търговия

14.

COM/2015/0390

2015/0170/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

Не е актуално: това предложение беше заменено с предложение COM (2016)649.

Транспорт

15.

COM/2010/0263

2010/0141/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Не е актуално: след предоговорянето на споразумението това предложение беше заменено с предложение COM (2013)423.

16.

COM/2010/0264

2010/0142/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Не е актуално: след предоговорянето на споразумението това предложение беше заменено с предложение COM (2013)424.

17.

COM/2010/0803

2010/0388/NLE

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Саудитска Арабия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Не е актуално: на 15 юни 2014 г. Кралство Саудитска Арабия информира Комисията, че не възнамерява да подпише споразумението. Следователно предложението може да бъде оттеглено.

Кодификация

18.

COM/2011/0120

2011/0053/COD

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и относно тяхното монтиране (кодифицирн текст)

Остаряло, тъй като съдържа препратка към остаряла разпоредба относно комитологията.

19.

COM/2015/0157

2015/0082/COD

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно търговията с определени стоманени продукти между Европейския съюз и Република Казахстан (кодифициран текст)

Не е актуално: действието на акта, за който бе предложена кодификация, е прекратено (Известие за прекратяване на действието, ОВ C 425 от 18.12.2015 г.)

(1)

Настоящият списък включва текущи законодателни предложения, които Комисията възнамерява да оттегли в срок от шест месеца (до април 2017 г.). Той включва също така две вече оттеглени предложения (вж. № 3 и 11), които бяха включени в Работната програма на Комисията за 2016 г., но са посочени тук от съображения за прозрачност.

Top

Страсбург, 25.10.2016

COM(2016) 710 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ


Работна програма на Комисията за 2017 г.

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

{SWD(2016) 400 final}


Приложение V: Актове, подлежащи на отмяна

Област на политиката

Наименование

Мотиви за отмяната

1.

Земеделие

Хоризонтално действие за замяна на редица остарели регламенти на Комисията в областта на пазарите на селскостопански продукти

Целта на това действие е, от една страна, да се адаптират регламентите на Комисията, приети преди Договора от Лисабон, с правилата за общата организация на пазарите на селскостопански продукти, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, а от друга страна, доколкото е възможно, да се опростят действащите правила. В резултат на това редица регламенти на Комисията в областта на пазарите на селскостопански продукти ще бъдат отменени и заменени с нови делегирани актове и актове за изпълнение.

2.

Трудова заетост

Решение за изпълнение (ЕС) 2012/733 на Комисията от 26 ноември 2012 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES

Заменен с Регламент (ЕС) 2016/589, както е предвидено в глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011.

3.

Енергетика

Регламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, за замяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета

Посоченият регламент не предоставя никаква добавена стойност и се припокрива значително с други правни актове, както се вижда от проверката за пригодност на задълженията за докладване, планиране и мониторинг, съдържащи се в постиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката. Освен това в таблицата по програмата REFIT за 2015 г. регламентът вече бе набелязан за отмяна.

4.

Безопасност на храните

Решение (ЕИО) № 92/176 на Комисията от 2 март 1992 г. относно географските карти, които трябва да бъдат предвидени за целите на мрежата “Анимо”

То бе заменено с онлайн инструмента за управление на експертната система за контрол на търговията (TRACES), обхващащ всички санитарни изисквания за търговията в рамките на ЕС и вноса на животни, сперма и ембриони, храни, фуражи и растения.

5.

Безопасност на храните

Решение (ЕО) 2002/623 на Комисията от 24 юли 2002 г. за установяване на обяснителни бележки, които да допълнят приложение ІІ към Директива (ЕО) 2001/18 на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива (ЕИО) 90/220 на Съвета

В Решение (ЕО) 2002/623 на Комисията са предвидени насоки относно оценката на риска за околната среда (ОРОС) от ГМО, посоченa в приложение II към Директива (ЕО) 2001/18 относно съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда. През 2017 г. Комисията ще приеме нова директива, която съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2015/412 ще съдържа ключовите елементи на всеобхватните насоки на ЕОБХ относно ОРОС от 2010 г.,включени в приложение II към Директива (ЕО) 2001/18. В резултат на това Решение (ЕО) 2002/623 ще стане неактуално. С цел опростяване в полза на операторите и на националните органи е целесъобразно Решение (ЕО) 2002/623 да бъде отменено успоредно с приемането на новата директива.

6.

Безопасност на храните

Решение (ЕО) 2005/463 на Комисията от 21 юни 2005 г. за създаване на мрежа за обмен и координация на информация по отношение на съвместното съществуване на генетично модифицирани, традиционни и органични култури

Предлага се разпускането на тази експертна група с оглед по-специално на преразгледаните хоризонтални правила на Комисията за създаването и функционирането на експертните групи към нея, приети през май 2016 г., и на липсата на дейност на същата експертна група през последните 5 години.

7.

Вътрешен пазар

Директива (ЕИО) 73/361 на Съвета от 19 ноември 1973 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със сертифицирането и маркирането на телени въжета, вериги и куки

В настоящата си форма този акт вече не съдържа материални правила, които продължават да са приложими, тъй като някои от неговите разпоредби бяха отменени с Директива (ЕИО) 91/368 на Съвета за изменение на предишната Директива (ЕИО) 89/392 за машините, и други бяха отменени или заменени с приложение III към Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета. Останалите разпоредби са остарели и съответните разпоредби за безопасността са включени в Директива (ЕС) 2014/33 относно асансьорите.

8.

Вътрешен пазар

Решение (ЕО) 2009/767 на Комисията на Комисията от 16 октомври 2009 г. за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез „единични звена за контакт“ в съответствие с Директива (ЕО) № 2006/123 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар

Задълженията и техническите спецификации, посочени в Решение (ЕО) 2009/767, са обхванати понастоящем от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива (ЕО) 1999/93, както и от решения за изпълнение на Комисията (ЕС) 2015/1505 и (ЕС) 2015/1506. Поради това Решение (ЕО) 2009/767 вече не е актуално.

9.

Вътрешен пазар

Решение (ЕС) 2011/130 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива (ЕО) 2006/123 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар

Задълженията и техническите спецификации, посочени в Решение (ЕС) 2011/130, са обхванати понастоящем от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива (ЕО) 1999/93, както и от решения за изпълнение на Комисията (ЕС) 2015/1505 и (ЕС) 2015/1506. Поради това Решение (ЕС) № 2011/130 вече не е актуално.

10.

Данъчно облагане и митници

Регламент (ЕИО) № 3510/80 на Комисията от 23 декември 1980 г. относно определение на понятието за продукти с произход за прилагането на тарифните преференции, предоставени от Европейската икономическа общност по отношение на определени продукти от развиващи се страни

Посоченият регламент на Комисията е остарял след последователни реформи на преференциалните правила за произход. Последните и актуални преференциални правила за произход са понастоящем в Регламент (ЕС) № 952/2013 (Митнически кодекс на Съюза), Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 (с последните два регламента се заменят разпоредбите относно прилагането на предишния Митнически кодекс от 1992 г.).

11.

Данъчно облагане и митници

Регламент (ЕО) № 1147/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои стоки, внасяни с разрешителни за въздухоплаване

Отмяната на този регламент на Съвета ще бъде предложена с новото предложение за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои стоки, внасяни с удостоверение за пускане в експлоатация.

12.

Данъчно облагане и митници

Регламент (ЕО) № 209/2005 на Комисията от 7 февруари 2005 г. за установяване на списъка на текстилните продукти, за които не се изисква доказателство за произход при пускането им в свободно обращение в Общността

Този регламент на Комисията бе акт за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета от 13 юли 1998 г., който, от своя страна, бе отменен през 2011 г.

13.

Данъчно облагане и митници

Решение (ЕО) № 70/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията

Развитието на митническото законодателство и високата степен на прецизност и хармонизиране, с която бе установено правното задължение за използване на електронни системи, направиха излишно Решението за електронни митници от 2008 г. Основните разпоредби от решението са вече заменени с изключение на член 4, параграфи 4 — 7 от решението, свързани с обслужването на едно гише. Подготовката на ново правно основание за обслужването на едно гише започна и предложение ще бъде направено успоредно с предложението за отмяна на Решение (ЕО) № 70/2008 на Съвета.

14.

Данъчно облагане и митници

Решение за изпълнение (ЕС) 2011/544 на Комисията от 16 септември 2011 г. за определянето на общ фискален маркер за газьол и керосин

Решението за изпълнение ще бъде заменено с ново, считано от 2017 г., поради което същевременно ще бъде отменено.

15.

Транспорт

Директива (ЕИО) 89/629 на Съвета от 4 декември 1989 г. относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети

Посочената директива е станала излишна поради приемането и транспонирането на Директива (ЕО) 2006/93, в която е предвиден по-широк и по-стриктен подход. С Директива (ЕИО) 89/629 се допускаше дадено шумно въздухоплавателно средство да остане в експлоатация, ако вече е вписано в националните регистри. Вече не се допускаше обаче включването на нова регистрация на такова шумно въздухоплавателно средство (правило за недобавяне). Следователно все още беше възможно използването на по-стари и шумни въздухоплавателни средства. С Директива (ЕО) 2006/93 се въведе пълно спиране от експлоатация на всички шумни въздухоплавателни средства, включително попадащите в обхвата на Директива (ЕИО) № 89/629, независимо от това дали са вече регистрирани, или не. Това означава, че вече не бе позволено да летят в ЕС въздухоплавателни средства, които не отговарят на стандартите, като те трябваше да бъдат заличени от националните регистри.

16.

Транспорт

Регламент (ЕИО) № 3572/90 на Съвета от 4 декември 1990 г. за изменение в резултат на обединението на Германия на някои директиви, решения и регламенти за автомобилен, железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища

Правните актове, изменени с Регламента, са отменени или в процес на отмяна. След като регламентът по този начин е станал неактуален, той следва да бъде отменен.

Top