EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0120

Регламент (EС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 година за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127

OJ L 27, 31.1.2018, p. 1–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/120/oj

31.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/1


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2018/120 НА СЪВЕТА

от 23 януари 2018 година

за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 43, параграф 3 от Договора се предвижда, че Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква мерките за опазване да се приемат, като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително, когато е целесъобразно, докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и други консултативни органи, както и с оглед на становищата, получени от консултативните съвети.

(3)

Задължение на Съвета е да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов, включително — при необходимост — на някои функционално свързани с това условия. В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов следва да се определят в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството (ОПР), установени в член 2, параграф 2 от посочения регламент. В съответствие с член 16, параграф 1 от същия регламент възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите членки по такъв начин, че да осигурят относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки рибен запас или вид риболов.

(4)

Поради това, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013, общият допустим улов (ОДУ) следва да се определи въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите фактори и се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, както и в контекста на становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни, и по-специално на заседанията на съответните консултативни съвети.

(5)

Задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се въвежда конкретно за отделните видове риболов. Когато в района, обхванат от настоящия регламент, даден вид риболов попада в обхвата на задължението за разтоварване, всички включени в този риболов видове, спрямо които се прилагат ограничения на улова, следва да се разтоварват. От 1 януари 2016 г. задължението за разтоварване се прилага по отношение на видовете, които определят риболова. В член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда, че когато се въвежда задължение за разтоварване от даден рибен запас, възможностите за риболов се определят, като се отчита промяната от определяне на възможностите за риболов, така че да отразяват разтоварванията, към определяне на възможностите за риболов, така че да отразяват улова. Въз основа на съвместните препоръки, представени от държавите членки, и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията прие редица делегирани регламенти за определяне на специални планове за премахване на изхвърлянето на улов, приложими временно за срок, не по-дълъг от три години, в очакване на пълното прилагане на задължението за разтоварване.

(6)

Възможностите за риболов по отношение на запасите от видовете, попадащи в обхвата на задължението за разтоварване от 1 януари 2018 г., следва да компенсират предишните изхвърляния на улов и да се основават на научните данни и становища. За да се гарантира справедливо компенсиране за улова, който преди е бил изхвърлян, а от 1 януари 2018 г. ще трябва да бъде разтоварван, допълнителното количество следва да се изчисли по следния метод: стойността на новите разтоварвания следва да се равнява на разликата между стойността на общия улов по Международния съвет за изследване на морето (ICES) и количествата, които ще продължават да бъдат изхвърляни по време на операцията, свързана със задължението за разтоварване; допълнителното количество, прилагано към стойността на ОДУ, следва да бъде пропорционално на разликата между новоизчислената стойност на разтоварванията и предходната стойност на разтоварванията по ICES.

(7)

Според научните становища лавракът (Dicentrarchus labrax) в Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море (участъци 4b, 4c и 7a, 7d–7h на ICES) е все още в застрашено състояние и запасът продължава да намалява въпреки предприетите през предходните години мерки. Тези мерки не са постигнали желаното намаляване на смъртността от стопански риболов (само -17 % вместо очакваните -50 %). Смъртността от любителски риболов при северните запаси вече се счита за много по-голяма от изчислената преди това и по оценки се счита, че е надвишила смъртността от стопански източници през 2016 г. Това включва и източници на смъртност след освобождаване на рибата. Поради това смъртността от риболов на северните запаси трябва да бъде значително намалена, за да се даде възможност за малко увеличение на биомасата.

(8)

За да се смекчи икономическото и социалното въздействие на посочената по-горе мярка, може да се разреши единствено ограничен риболов с някои риболовни уреди, като се предвиди забрана на риболова за период от два месеца с цел защита на струпванията на размножаваща се риба. Въпреки че е възможен определен неизбежен прилов от други риболовни уреди, състоянието на запасите е толкова тежко, че не е възможно да се разреши разтоварване на сушата на целия прилов, а всяка среща с тези запаси следва да се избягва. Освен това ще се наложи да има допълнителни ограничения за любителския риболов, като за цялата година ще бъде разрешен само риболов на принципа „улавяне и освобождаване“. Като се вземе предвид становището на ICES за по-нататъшно намаляване на риболовния натиск върху запаса от лаврак в Бискайския залив, за любителския риболов в тази зона следва също да бъде определен по-нисък таван на улова на рибар на ден.

(9)

По отношение на запасите от европейска змиорка (Anguilla anguilla) ICES препоръча въздействието на всички антропогенни фактори да бъде намалено до нула или да бъде сведено до равнище, което е възможно най-близко до нулевото. В контекста на тази препоръка е целесъобразно да се установи временна забрана за риболов на европейска змиорка с обща дължина 12 cm или повече във водите на Съюза от зоната на ICES и в Балтийско море, за да се осигури защита на мигриращи екземпляри, които хвърлят хайвера си.

(10)

В продължение на няколко години някои ОДУ за запасите от подклас Пластинчатохрили (акули и скатове) се определят на нулеви равнища, като в съпътстваща разпоредба се предвижда задължението случайният улов незабавно да се пуска обратно в морето. Тази специална мярка е наложена поради незадоволителния природозащитен статус на посочените запаси, като — предвид високия им процент на оцеляване — се счита, че изхвърлянето на улов няма да увеличи процента на смъртност от риболов при тях и ще подпомогне опазването на тези видове. От 1 януари 2015 г. обаче количествата от тези видове, уловени при пелагичен риболов, трябва да бъдат разтоварвани, освен ако за тях се прилага някоя от дерогациите от задължението за разтоварване, предвидено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. В член 15, параграф 4, буква а) от същия регламент се разрешават такива дерогации по отношение на видовете, за които риболовът е забранен и които са посочени като такива в правен акт на Съюза в сферата на ОПР. Поради това е целесъобразно да се забрани риболовът на посочените видове в съответните зони.

(11)

Съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 ОДУ за запасите, обхванати от специални многогодишни планове, следва да се определят в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Поради това ОДУ за запасите от морски език в западната част на Ламанша, от писия и морски език в Северно море и от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море следва да се определят в съответствие с правилата, предвидени в регламенти (ЕО) № 509/2007 (2), (ЕО) № 676/2007 (3) и (ЕС) 2016/1627 (4) на Съвета. При запасите от мерлуза (южен хек) целта, посочена в Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета (5), е да се възстанови биомасата на засегнатите запаси до рамките на безопасните биологични граници при съобразяване с научните данни. В съответствие с научните становища, при липсата на окончателни данни относно целевата биомаса на репродуктивния запас и като се отчитат промените в безопасните биологични граници, е целесъобразно, с оглед на постигането на определените в Регламент (ЕС) № 1380/2013 цели на ОПР, ОДУ да се определя въз основа на становището за максимален устойчив улов, предоставено от ICES.

(12)

Що се отнася до запаса от херинга във водите на запад от Шотландия, ICES предостави становище за комбинираните запаси от херинга в участъци 6a, 7b и 7c (на запад от Шотландия, на запад от Ирландия) в резултат на въвеждането на референтна стойност. Становището обхваща два отделни ОДУ (от една страна — за 6aS, 7b и 7c, а от друга — за 5b, 6b и 6aN). Според ICES за тези запаси трябва да се разработи план за възстановяване. Тъй като съгласно научните становища планът за управление на северния запас (6) не може да бъде приложен към комбинираните запаси и не е възможно да се определят отделни възможности за риболов на тези два запаса, се установява ОДУ, позволяващ ограничен улов в рамките на научна програма за вземане на проби на търговска основа.

(13)

За запасите, за които няма достатъчни или надеждни данни, позволяващи изготвянето на приблизителни оценки на размера, мерките за управление и равнищата на ОДУ следва да се придържат към подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като се вземат предвид специфичните за запасите фактори, включващи по-конкретно наличната информация относно тенденциите в развитието на запасите и съображенията, свързани със смесения характер на риболова.

(14)

С Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (7) бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително — съгласно членове 3 и 4 — разпоредби за гъвкавост по отношение на предпазните и аналитичните ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определяне на ОДУ Съветът решава за кои запаси не се прилага член 3 или 4 от същия регламент, по-специално въз основа на биологичното състояние на запасите. Впоследствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 беше въведен механизмът за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години относно всички запаси, спрямо които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, с цел да се избегне прекомерната гъвкавост, която би навредила на принципа на разумната и отговорна експлоатация на морските биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на ОПР и би влошила биологичното състояние на запасите, следва да се предвиди членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 да се прилагат към аналитичните ОДУ само когато не се използва гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(15)

Когато даден ОДУ, свързан с определен запас, е предоставен само на една държава членка, е целесъобразно — в съответствие с член 2, параграф 1 от Договора — тя да бъде оправомощена да определи равнището на този ОДУ. Следва да се предвидят разпоредби, гарантиращи, че при определяне на равнището на ОДУ съответната държава членка действа по начин, който напълно съответства на принципите и правилата на ОПР.

(16)

Необходимо е да се определят тавани на риболовното усилие за 2018 г. в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 509/2007, член 9 от Регламент (ЕО) № 676/2007 и членове 5, 6, 7 и 9 и приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1627.

(17)

За да се гарантира пълноценно използване на възможностите за риболов, е целесъобразно да се позволи прилагането на гъвкав режим между някои от зоните на ОДУ, когато става дума за един и същи биологичен запас. Освен съществуващата гъвкавост между зоните е целесъобразно да се въведе по-специално ограничена гъвкавост между зоните за молва от подзони 6—14 на ICES до водите на Съюза от подзона 4 и за скатоподобни между участък 7d и водите на Съюза от участък 2а и подзона 4.

(18)

При определени видове, като например някои видове акули, дори ограничените риболовни дейности биха довели до сериозна опасност за тяхното опазване. Поради това възможностите за риболов по отношение на такива видове следва да бъдат напълно ограничени чрез обща забрана за техния риболов.

(19)

На 11-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, проведено в Кито от 3 до 9 ноември 2014 г., редица видове бяха добавени в списъците на защитените видове от допълнения I и II към конвенцията, с действие от 8 февруари 2015 г. Поради това е целесъобразно да се предвиди защита на тези видове по отношение на риболовните кораби на Съюза, които извършват риболов във всички води, и риболовните кораби, които не са на Съюза, но извършват риболов във водите на Съюза.

(20)

Използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов, предоставени на риболовните кораби на Съюза, е уредено с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (8), и по-специално с членове 33 и 34 от него, които се отнасят до записването на улова и риболовното усилие и съобщаването на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Във връзка с това е необходимо да се определят кодовете, които да бъдат използвани от държавите членки при изпращането до Комисията на данни за разтоварванията на запаси, обхванати от настоящия регламент.

(21)

Съгласно становището на ICES е целесъобразно да се запази специалната система за управление на запасите от пясъчница и свързания прилов във водите на Съюза от участъци 2a и 3а на ICES и подзона 4 на ICES. Тъй като научното становище на ICES се очаква едва през февруари 2018 г., е целесъобразно ОДУ и квотите за този запас временно да се определят на нулево равнище до оповестяването на това становище.

(22)

В съответствие с процедурата, предвидена в споразуменията или протоколите за отношенията в областта на рибарството с Норвегия (9) и Фарьорските острови (10), Съюзът проведе консултации с тези партньори във връзка с риболовните права. В съответствие с процедурата, предвидена в споразумението и протокола в областта на рибарството с Гренландия (11), Съвместният комитет определи равнището на възможностите за риболов, налични за Съюза във водите на Гренландия за 2018 г. Съответно е необходимо тези възможности за риболов да бъдат включени в настоящия регламент.

(23)

На годишното си заседание през 2017 г. Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) прие мерки за опазване по отношение на запасите на двата вида морски костур в морето Ирмингер. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(24)

На годишното си заседание през 2017 г. Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) запази същото равнище на ОДУ за южноатлантически бял тон и жълтопер тунец. Тази комисия прие освен това увеличения на ОДУ за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за северноатлантически бял тон. ОДУ за 2018 г. за северноатлантически бял тон за Испания вече отразява приспадането от 945,56 тона заради прекомерния риболов през 2016 г. Този прекомерен риболов беше компенсиран на равнището на ICCAT чрез възможностите за риболов на други държави членки (Франция, Ирландия, Португалия и Обединеното кралство). Следователно, за да се компенсират изцяло тези държави, ще е нужно допълнително възстановяване от страна на Испания.

(25)

През 2018 г. ОДУ за средиземноморска риба меч се намалява в съответствие с Препоръка 16–05 на ICCAT. Подобно на вече взетите мерки спрямо запаса от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море е целесъобразно уловът от любителски риболов на всички останали запаси по ICCAT също да бъде подложен на ограниченията на улова, приети от ICCAT. Освен това, по отношение на риболовните кораби на Съюза с дължина 20 m или повече, които извършват риболов на големоок тон в зоната на Конвенцията ICCAT, следва да се прилагат ограниченията на капацитета, приети от ICCAT в Препоръка 15-01 на ICCAT. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(26)

На 36-ото си годишно заседание през 2017 г. страните в рамките на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (CCAMLR) приеха ограничения на улова както за целевите видове, така и за видовете от прилова за периода от 1 декември 2017 г. до 30 ноември 2018 г. Оползотворяването на тези квоти през 2017 г. следва да бъде взето предвид при определянето на възможностите за риболов за 2018 г.

(27)

На годишното си заседание през 2017 г. Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) прие нови ограничения на улова на жълтопер тунец (Thunnus albacares), които не засягат ограниченията на улова на Съюза в района на IOTC. Освен това тя намали възможностите за използване на устройства за привличане на рибата (УПР) и снабдителни кораби. Тъй като дейностите на снабдителните кораби и използването на УПР са неразделна част от риболовното усилие, упражнявано от флота кораби с мрежи гъргър, мярката следва да се въведе в правото на Съюза.

(28)

Годишното заседание на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ще се проведе между 30 януари и 3 февруари 2018 г. До провеждането на това годишно заседание е целесъобразно настоящите мерки в зоната на Конвенцията SPRFMO да бъдат временно запазени.

(29)

На своето годишно заседание през 2017 г. Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) прие мерки за опазване на жълтоперия тунец, големоокия тон и ивичестия тон за периода 2018—2020 г. и измени съществуващата мярка за опазване по отношение на тези видове за 2017 г. Целесъобразно е тези мерки да се въведат в правото на Съюза.

(30)

На своето годишно заседание през 2017 г. Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) потвърди ОДУ за южен червен тон за периода 2018—2020 г., приет на годишното заседание през 2016 г. Приложимите понастоящем мерки относно разпределянето на възможностите за риболов, приети от Комисията на Конвенцията за опазване на южния червен тон (CCSBT), следва да се въведат в правото на Съюза.

(31)

На годишното си заседание през 2017 г. Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO) не измени мярката за опазване за двугодишни ОДУ за патагонски кликач, западноафрикански джерион, берикс и броненосец, приета през 2016 г. Мярката за опазване за двугодишни ОДУ за атлантически големоглав в участък В1 не е преразгледана и остава в сила през 2018 г. Приложимите понастоящем мерки относно разпределянето на възможностите за риболов, приети от SEAFO, следва да се въведат в правото на Съюза.

(32)

На 14-ото си годишно заседание Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) прие мерки за опазване и управление за тропическите видове риба тон. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(33)

На 39-ото си годишно заседание през 2017 г. Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) утвърди редица възможности за риболов за 2018 г. за някои запаси в подзони 1-4 от зоната на Конвенцията NAFO. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(34)

На 40-ото си годишно заседание през 2016 г. Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) прие ограничения на улова и на риболовното усилие за някои малки пелагични запаси за 2017 г. и 2018 г. в географските подзони 17 и 18 (Адриатическо море) от зоната по Споразумението за GFCM. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза. Максималните ограничения на улова, посочени в приложение IЛ, се определят само за една година и без да се засягат други евентуални мерки, които ще се приемат в бъдеще, както и евентуална схема за разпределение между държавите членки.

(35)

Предвид особеностите на словенския флот и неговото незначително въздействие върху запасите от малки пелагични видове е целесъобразно да се запазят съществуващите риболовни модели и да се гарантира достъпът на словенския флот до минимално количество малки пелагични видове.

(36)

Някои международни мерки, които създават или ограничават възможностите за риболов за Съюза, се приемат от съответните регионални организации за управление на рибарството (РОУР) в края на годината и стават приложими преди влизането в сила на настоящия регламент. Поради това е необходимо разпоредбите за въвеждане на тези мерки в правото на Съюза да се прилагат с обратно действие. По-конкретно, тъй като риболовният сезон в зоната на Конвенцията CCAMLR продължава от 1 декември до 30 ноември и по този начин някои възможности за риболов или забрани в зоната на Конвенцията CCAMLR се определят за период, започващ на 1 декември 2017 г., е целесъобразно съответните разпоредби на настоящия регламент да се прилагат от тази дата. Това прилагане с обратно действие не засяга принципа на законните правни очаквания, тъй като на членовете на CCAMLR е забранено да извършват риболов в зоната на Конвенцията CCAMLR без разрешение.

(37)

Що се отнася до възможностите за риболов на снежен краб около зоната на Свалбард, с Договора от Париж от 1920 г. се предоставя равен и недискриминационен достъп до ресурси за всички страни по този договор, включително по отношение на рибарството. Становището на Съюза относно този достъп по отношение на улова на снежен краб в континенталния шелф около Свалбард е изложено в две вербални ноти до Норвегия от 25 октомври 2016 г. и 24 февруари 2017 г. С цел да се гарантира, че експлоатацията на снежен краб в зоната на Свалбард е съобразена с евентуалните недискриминационни правила за управление, установени от Норвегия — която има суверенитет и юрисдикция в зоната в рамките на този договор — е целесъобразно да се определи броят на корабите, разполагащи с разрешение за извършването на такава риболовна дейност. Разпределянето на тези възможности за риболов между държавите членки е ограничено до 2018 г. Следва да се припомни, че в Съюза основната отговорност за изпълнение на приложимото право се носи от държавите членки на знамето.

(38)

В съответствие с декларацията на Съюза до Боливарска република Венесуела относно предоставянето на възможности за риболов във водите на Съюза на риболовните кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венесуела в изключителната икономическа зона край бреговете на Френска Гвиана (12), е необходимо да се определят възможностите за риболов на снапер, които се предоставят на Венесуела, във водите на Съюза.

(39)

Тъй като някои разпоредби ще се прилагат без прекъсване и с цел да се избегне правна несигурност в периода между края на 2017 г. и датата на влизане в сила на регламента за определяне на възможностите за риболов за 2018 г., е целесъобразно разпоредбите, които се отнасят до забрани и закрити риболовни сезони, да продължат да се прилагат в началото на 2019 г. до влизането в сила на регламента за определяне на възможностите за риболов за 2019 г.

(40)

За да се гарантират еднакви условия, при които на отделните държави членки се разрешава да ползват системата за управление на разпределеното им риболовно усилие в съответствие със схемата за киловатдни, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(41)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, свързани с разпределянето на допълнителни дни в морето за окончателно преустановяване на риболовните дейности и за засилено присъствие на научни наблюдатели, както и със създаването на формати на електронни таблици за събиране и предаване на информацията, отнасяща се до прехвърлянето на дни в морето между риболовни кораби, плаващи под знамето на дадена държава членка.

(42)

За да се избегне прекъсването на риболовните дейности и да се гарантира поминъкът на рибарите в Съюза, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2018 г., с изключение на разпоредбите относно ограниченията на риболовното усилие, които следва да се прилагат от 1 февруари 2018 г., и някои разпоредби, засягащи определени региони, за които следва да се предвиди специална дата на прилагане. От съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му.

(43)

Възможностите за риболов следва да се използват в пълно съответствие с приложимото право на Съюза.

(44)

Според актуалното научно становище на ICES годишният улов на калкан в подзона 4 на ICES не следва да надвишава 4 952 тона за периода 2017—2019 г. Поради това е целесъобразно да се измени ОДУ за калкан и средиземноморски калкан в Северно море, за да се позволи по-голям улов на тези видове и през 2017 г. Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета (14) следва да бъде съответно изменен.

(45)

ОДУ за калкан и средиземноморски калкан в Северно море (участъци IIa и IV на ICES), предвиден в Регламент (ЕС) 2017/127, се прилага от 1 януари 2017 г. Разпоредбите за изменение, предвидени в настоящия регламент, също следва да се прилагат от тази дата. Това прилагане с обратно действие не засяга принципите за правна сигурност и защита на правните очаквания, тъй като съответните възможности за риболов се увеличават в сравнение с определените в Регламент (ЕС) 2017/127,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определят наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза.

2.   Възможностите за риболов, посочени в параграф 1, включват:

а)

ограниченията на улова за 2018 г. и — когато е посочено в настоящия регламент — за 2019 г.;

б)

ограниченията на риболовното усилие за периода от 1 февруари 2018 г. до 31 януари 2019 г., с изключение на случаите, когато в членове 26, 27 и 39 и в приложение IIД са установени други периоди на ограничение на риболовното усилие, както и по отношение на устройствата за привличане на рибата (УПР);

в)

възможностите за риболов за периода от 1 декември 2017 г. до 30 ноември 2018 г. за някои запаси в зоната на Конвенцията CCAMLR;

г)

възможностите за риболов за някои запаси в зоната на Конвенцията IATTC, посочени в член 28, за периодите през 2018 г. и 2019 г., посочени в същия член.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на следните кораби:

а)

риболовни кораби на Съюза;

б)

кораби на трети държави във водите на Съюза.

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов, когато той е изрично посочен в съответните разпоредби.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Наред с това се прилагат следните определения:

а)

„кораб на трета държава“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на трета държава и регистриран в нея;

б)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи морски биологични ресурси — например за развлечение, туризъм или спорт;

в)

„международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

г)

общ допустим улов (ОДУ) означава:

i)

при видовете риболов, спрямо които се прилага задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 — количеството риба от всеки запас, което може да се улови всяка година;

ii)

при всички други видове риболов — количеството риба от всеки запас, което може да се разтовари всяка година;

д)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза, на държава членка или на трета държава;

е)

„аналитични оценки“ означава количествени оценки на тенденциите за даден запас въз основа на данни за биологията и експлоатацията на запаса, за които научен преглед е посочил, че са с достатъчно добро качество за осигуряване на научно становище относно вариантите за бъдещ улов;

ж)

„размер на окото“ означава размерът на окото на риболовните мрежи, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията (15);

з)

„регистър на риболовния флот на Съюза“ означава регистърът, създаден от Комисията в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

и)

„риболовен дневник“ означава дневникът, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 4

Риболовни зони

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения на зони:

а)

„зони на ICES (Международен съвет за изследване на морето)“ означава географските зони, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 218/2009 (16);

б)

„Скагерак“ означава географската зона, която на запад е ограничена от линията, прекарана от фара Hanstholm до фара Lindesnes, на юг — от линията, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, а от тази точка — до най-близката точка на шведския бряг;

в)

„Категат“ означава географската зона, която на север е ограничена от линията, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка — до най-близката точка на шведския бряг, а на юг — от линията, прекарана от Hasenøre до Gnibens Spids, от Korshage до Spodsbjerg и от Gilbjerg Hoved до Kullen;

г)

„функционална единица 16 от подзона 7 на ICES“ означава географската зона, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:

53° 30′ с.ш. 15° 00′ з.д.,

53° 30′ с.ш. 11° 00′ з.д.,

51° 30′ с.ш. 11° 00′ з.д.,

51° 30′ с.ш. 13° 00′ з.д.,

51° 00′ с.ш. 13° 00′ з.д.,

51° 00′ с.ш. 15° 00′ з.д.,

53° 30′ с.ш. 15° 00′ з.д.;

д)

„функционална единица 26 от участък 9а на ICES“ означава географската зона, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:

43° 00′ с.ш. 8° 00′ з.д.,

43° 00′ с.ш. 10° 00′ з.д.,

42° 00′ с.ш. 10° 00′ з.д.,

42° 00′ с.ш. 8° 00′ з.д.;

е)

„функционална единица 27 от участък 9а на ICES“ означава географската зона, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:

42° 00′ с.ш. 8° 00′ з.д.,

42° 00′ с.ш. 10° 00′ з.д.,

38° 30′ с.ш. 10° 00′ з.д.,

38° 30′ с.ш. 9° 00′ з.д.,

40° 00′ с.ш. 9° 00′ з.д.,

40° 00′ с.ш. 8° 00′ з.д.;

ж)

„функционална единица 30 от участък 9а на ICES“ означава географската зона, намираща се под юрисдикцията на Испания в залива Кадис, и прилежащите води от 9а;

з)

„заливът Кадис“ означава географската зона от участък 9a на ICES, разположена на изток от 7° 23′ 48″ з.д.;

и)

„зони на CECAF (Комитет по риболова в централната източна част на Атлантическия океан)“ означава географските зони, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета (17);

й)

„зони на NAFO (Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан)“ означава географските зони, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета (18);

к)

„зона на Конвенцията SEAFO (Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан (19);

л)

„зона на Конвенцията ICCAT (Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан)“ означава географската зона, определена в Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (20);

м)

„зона на Конвенцията CCAMLR (Комисия за опазване на живите морски ресурси на Антарктика)“ означава географската зона, определена в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета (21);

н)

„зона на Конвенцията IATTC (Междуамериканска комисия за тропическа риба тон)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г. (22);

о)

„зона на компетентност на IOTC (Комисия по рибата тон в Индийския океан)“ означава географската зона, определена в Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан (23);

п)

„зона на Конвенцията SPRFMO (Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан (24);

р)

„зона на Конвенцията WCPFC (Комисия за риболова в Западния и Централния Тихи океан)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (25);

с)

„географски подзони на GFCM (Генерална комисия по рибарство за Средиземно море)“ означава зоните, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета (26);

т)

„открити води на Берингово море“ означава географската зона на откритите води на Берингово море на повече от 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалните води на крайбрежните държави около Берингово море;

у)

„зона на припокриване между IATTC и WCPFC“ означава географската зона, определена от следните граници:

географска дължина 150° з.д.,

географска дължина 130° з.д.,

географска ширина 4° ю.ш.,

географска ширина 50° ю.ш.

ДЯЛ II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА КОРАБИТЕ НА СЪЮЗА

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 5

ОДУ и разпределение

1.   ОДУ за риболовните кораби на Съюза във водите на Съюза или в определени води извън Съюза и разпределянето на този ОДУ между държавите членки, както и условията, функционално свързани с него, според случая, са определени в приложение I.

2.   На риболовните кораби на Съюза се разрешава улов в рамките на ОДУ, определен в приложение I към настоящия регламент, във водите под юрисдикцията на Фарьорските острови, Гренландия и Норвегия и в риболовната зона около остров Ян Майен при спазване на условието, определено в член 15 от настоящия регламент и приложение III към него, както и в Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (27) и разпоредбите за прилагането му.

Член 6

ОДУ, определени от държави членки

1.   ОДУ за някои рибни запаси се определя от съответната държава членка. Тези запаси са посочени в приложение I.

2.   ОДУ, който се определя от дадена държава членка:

а)

отговаря на принципите и правилата на ОПР и по-специално на принципа за устойчива експлоатация на запасите; и

б)

води до:

i)   ако са налице аналитични оценки— до експлоатация на запасите, съответстваща на максималния устойчив улов, считано от 2018 г. нататък, с възможно най-висока степен на вероятност; или

ii)   ако аналитичните оценки не са налице или са непълни— до експлоатация на запасите, съответстваща на подхода на предпазливост при управлението на рибарството.

3.   До 15 март 2018 г. всяка заинтересована държава членка предоставя на Комисията следната информация:

а)

приетия ОДУ;

б)

данните, събрани и оценени от съответната държава членка, на които се основава приетият ОДУ;

в)

данни за степента на съответствие между приетия ОДУ и параграф 2.

Член 7

Условия за разтоварване на сушата на улова и прилова

1.   Уловът, спрямо който не се прилага задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се задържа на борда или се разтоварва единствено ако:

а)

е извършен от кораби, плаващи под знамето на държава членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

2.   Запасите от нецелеви видове в рамките на безопасните биологични граници, посочени в член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, са изброени в приложение I към настоящия регламент за целите на дерогацията от задължението за отчитане на улова спрямо съответните квоти, предвидена в същия член.

Член 8

Ограничения на риболовното усилие

За посочените в член 1, параграф 2, буква б) периоди се прилагат следните мерки, свързани с риболовното усилие:

а)

приложение IIA по отношение на управлението на запасите от писия и морски език в подзона 4 на ICES;

б)

приложение IIБ по отношение на възстановяването на запасите от мерлуза и норвежки омар в участъци 8c и 9a на ICES, с изключение на залива Кадис;

в)

приложение IIВ по отношение на управлението на запасите от морски език в участък 7e на ICES.

Член 9

Мерки относно риболова на лаврак

1.   Забранява се на риболовните кораби на Съюза, както и за всички риболовни дейности с търговска цел от брега, да извършват риболов на лаврак в участъци 4b и 4c на ICES и подзона 7 на ICES. Забранено е задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на сушата на лаврак, уловен в тази зона.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, през януари 2018 г. и от 1 април до 31 декември 2018 г. риболовните кораби на Съюза в участъци 4b, 4c, 7d, 7e, 7f и 7h на ICES и във водите в рамките на 12 морски мили от изходните линии, които са под суверенитета на Обединеното кралство в участъци 7a и 7g на ICES, могат да извършват риболов на лаврак и да задържат на борда си, да трансбордират, да преместват или разтоварват на сушата лаврак, уловен в тази зона със следните уреди и в рамките на следните количества:

а)

с дънен трал (28) при неизбежен прилов: не повече от 100 килограма на месец и 1 % от теглото на общия улов на морски организми, държани на борда и уловени от този кораб в рамките на един ден;

б)

с гриб (29) при неизбежен прилов: не повече от 180 килограма на месец и 1 % от теглото на общия улов на морски организми, държани на борда и уловени от този кораб в рамките на един ден;

в)

с куки и въдици (30): не повече от 5 тона на кораб годишно;

г)

с фиксирани хрилни мрежи (31) при неизбежен прилов: не повече от 1,2 тона на кораб годишно.

Дерогациите, посочени в първа алинея, се прилагат по отношение на риболовните кораби на Съюза, които са регистрирали улов на лаврак в периода 1 юли 2015 г. — 30 септември 2016 г.: по буква в) с регистриран улов с куки и въдици и по буква г) — с регистриран улов с фиксирани хрилни мрежи. В случай на заместване на риболовен кораб на Съюза държавите членки могат да разрешат дерогацията да се приложи за друг риболовен кораб, при условие че не се увеличава броят на обхванатите от дерогацията риболовни кораби на Съюза, нито общият им риболовен капацитет.

3.   Ограниченията на улова, определени в параграф 2, не се прехвърлят от един кораб на друг, нито от един месец в друг, когато е приложимо месечно ограничение. За кораби на Съюза, използващи повече от един риболовен уред в един и същи календарен месец, се прилага най-ниското количество, определено в параграф 2 за който и да било от риболовните уреди.

Не по-късно от 15 дни след края на всеки месец държавите членки представят на Комисията доклади за улова на лаврак с разбивка по вид на използвания уред.

4.   При любителски риболов, включително от брега, в участъци 4b, 4c, 7a—7k на ICES, се разрешава риболов на лаврак само на принципа „улавяне и освобождаване“. Забранено е задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на сушата на лаврак, уловен в тази зона.

5.   При любителски риболов в участъци 8a и 8b на ICES могат да се задържат максимум до три риби лаврак на рибар дневно.

Член 10

Мерки относно риболова на европейска змиорка

Забранява се на риболовните кораби на Съюза и на корабите на трети държави, както и за всички риболовни дейности с търговска цел от брега, да извършват риболов на европейска змиорка с обща дължина 12 cm или повече във водите на Съюза от зоната на ICES и в Балтийско море за период от три последователни месеца, който се определя от всяка държава членка между 1 септември 2018 г. и 31 януари 2019 г. Държавите членки съобщават на Комисията определения от тях период най-късно до 1 юни 2018 г.

Член 11

Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов

1.   Установеното с настоящия регламент разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки се извършва, без да се засягат:

а)

размените, извършени съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

преразпределенията, извършени съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1006/2008;

г)

допълнителните разтоварвания, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 и член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

д)

количествата, удържани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 и член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

е)

приспаданията, извършени съгласно членове 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

ж)

прехвърлянето и размяната на квоти съгласно член 15 от настоящия регламент.

2.   Запасите, за които се прилага предпазен или аналитичен ОДУ, са посочени в приложение I към настоящия регламент за целите на годишното управление на ОДУ и на квотите, предвидени в Регламент (ЕО) № 847/96.

3.   Освен в случаите, когато в приложение I към настоящия регламент е посочено друго, член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага за запасите, по отношение на които е предвиден предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от същия регламент — за запасите, по отношение на които е предвиден аналитичен ОДУ.

4.   Членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат, когато държава членка използва възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 12

Закрити риболовни сезони

1.   В периода от 1 май до 31 май 2018 г. се забраняват риболовът и задържането на борда на всеки от следните видове в Porcupine Bank: атлантическа треска, мегрим, морски дявол, пикша, меджид, мерлуза, норвежки омар, морска писия, сребриста сайда, сайда, скатове, обикновен морски език, менек, синя молва, молва и бодлива акула.

За целите на настоящия параграф Porcupine Bank обхваща географската зона, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:

Точка

Географска ширина

Географска дължина

1

52° 27′ с.ш.

12° 19′ з.д.

2

52° 40′ с.ш.

12° 30′ з.д.

3

52° 47′ с.ш.

12° 39,600′ з.д.

4

52° 47′ с.ш.

12° 56′ з.д.

5

52° 13,5′ с.ш.

13° 53,830′ з.д.

6

51° 22′ с.ш.

14° 24′ з.д.

7

51° 22′ с.ш.

14° 03′ з.д.

8

52° 10′ с.ш.

13° 25′ з.д.

9

52° 32′ с.ш.

13° 07,500′ з.д.

10

52° 43′ с.ш.

12° 55′ з.д.

11

52° 43′ с.ш.

12° 43′ з.д.

12

52° 38,800′ с.ш.

12° 37′ з.д.

13

52° 27′ с.ш.

12° 23′ з.д.

14

52° 27′ с.ш.

12° 19′ з.д.

Чрез дерогация от първа алинея се разрешава транзитното преминаване през Porcupine Bank с посочените в същата алинея видове на борда в съответствие с член 50, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   В периодите от 1 януари до 31 март 2018 г. и от 1 август до 31 декември 2018 г. се забранява стопанският риболов на пясъчница с дънен трал, гриб или сходни теглени уреди с размер на окото под 16 mm в участъци 2a и 3a на ICES и в подзона 4 на ICES.

Забраната, посочена в първа алинея, се прилага и за кораби на трети държави, притежаващи разрешение за риболов на пясъчница и свързан прилов във водите на Съюза от подзона 4 на ICES.

Член 13

Забрани

1.   Забранява се на риболовните кораби на Съюза да ловят, да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват следните видове:

а)

бодлив скат (Amblyraja radiata) във водите на Съюза от участъци 2a, 3a и 7d на ICES и подзона 4 на ICES;

б)

бяла акула (Carcharodon carcharías) във всички води;

в)

сива късошипа акула (Centrophorus squamosus) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1 и 14 на ICES;

г)

португалска котешка акула (Centroscymnus coelolepis) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1 и 14 на ICES;

д)

гигантска акула (Cetorhinus maximus) във всички води;

е)

черна акула (Dalatias licha) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1 и 14 на ICES;

ж)

клюнеста акула (Deania calcea) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1 и 14 на ICES;

з)

обикновен скат (Dipturus batis), съчетание от Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзони 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 на ICES;

и)

голяма светеща акула (Etmopterus princeps) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1 и 14 на ICES;

й)

гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14 на ICES;

к)

австралийска акула (Galeorhinus galeus) при улов с парагади във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона 4 на ICES, както и във водите на Съюза и в международни води от подзони 1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14 на ICES;

л)

селдова акула (Lamna nasus) във всички води;

м)

манта от вида Мanta alfredi във всички води;

н)

манта от вида Мanta birostris във всички води;

о)

следните видове скатове от род Mobula във всички води:

i)

дяволска риба (Mobula mobular);

ii)

скат от вида Mobula rochebrunei;

iii)

скат от вида Mobula japanica;

iv)

скат от вида Mobula thurstoni;

v)

скат от вида Mobula eregoodootenkee;

vi)

скат от вида Mobula munkiana;

vii)

скат от вида Mobula tarapacana;

viii)

скат от вида Mobula kuhlii;

ix)

скат от вида Mobula hypostoma;

п)

следните видове риба трион (Pristidae) във всички води:

i)

риба трион от вида Anoxypristis cuspidatа;

ii)

риба трион от вида Pristis clavata;

iii)

дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);

iv)

обикновена риба трион (Pristis pristis);

v)

риба трион от вида Pristis zijsron;

р)

морска лисица (Raja clavata) във водите на Съюза от участък 3a на ICES;

с)

норвежки скат (Dipturus nidarosiensis) във водите на Съюза от участъци 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h и 7k на ICES;

т)

вълнист скат (Raja undulata) във водите на Съюза от подзони 6 и 10 на ICES;

у)

бял скат (Rostroraja alba) във водите на Съюза от подзони 6, 7, 8, 9 и 10 на ICES;

ф)

риба китара (Rhinobatidae) във водите на Съюза от подзони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 на ICES;

х)

бодлива акула (Squalus acanthias) във водите на Съюза от подзони 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на ICES, с изключение на програмите за избягване, както е посочено в приложение IA;

ц)

морски ангел (Squatina squatina) във водите на Съюза.

2.   Когато бъдат уловени случайно, посочените в параграф 1 видове не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

Член 14

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно разтоварването на улова по запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА II

Разрешения за риболов във водите на трети държави

Член 15

Разрешения за риболов

1.   Максималният брой разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза, извършващи риболов във водите на трета държава, е установен в приложение III.

2.   Когато въз основа на член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 дадена държава членка прехвърли квота на друга държава членка (т.нар. „размяна на квоти“) за риболовните зони, определени в приложение III към настоящия регламент, прехвърлянето включва съответно прехвърляне на разрешенията за риболов и Комисията се уведомява за това. Независимо от това не може да бъде надвишаван общият брой разрешения за риболов за всяка риболовна зона, посочен в приложение III към настоящия регламент.

ГЛАВА III

Възможности за риболов във водите на регионални организации за управление на рибарството

Член 16

Прехвърляне и размяна на квоти

1.   Когато съгласно правилата на дадена регионална организация за управление на рибарството (РОУР) се разрешава прехвърляне или размяна на квоти между договарящите страни по РОУР, дадена държава членка (наричана по-долу „съответната държава членка“) може да проведе обсъждане с договаряща страна по РОУР и по целесъобразност да определи евентуалните рамки на предвиденото прехвърляне или размяна на квоти.

2.   След получаване на уведомление от съответната държава членка Комисията може да одобри рамките на предвиденото прехвърляне или размяна на квоти, които държавата членка е обсъдила със съответната договаряща страна по РОУР. След това Комисията изразява без неоправдано забавяне съгласието да бъде обвързана с такова прехвърляне или размяна на квоти със съответната договаряща страна по РОУР. Комисията уведомява секретариата на РОУР за договореното прехвърляне или размяна на квоти в съответствие с правилата на тази организация.

3.   Комисията информира държавите членки за договореното прехвърляне или размяна на квоти.

4.   Получените или прехвърлените на съответната договаряща страна по РОУР възможности за риболов съгласно това прехвърляне или размяна на квоти се считат за квоти, разпределени към или приспаднати от разпределеното за съответната държава членка, считано от момента, в който прехвърлянето или размяната на квоти влиза в действие съгласно условията на споразумението, постигнато със съответната договаряща страна по РОУР, или съгласно правилата на съответната РОУР, в зависимост от случая. Това разпределение не променя съществуващия механизъм за разпределяне на квотите за целите на разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки в съответствие с принципа на относителна стабилност на риболовните дейности.

5.   Настоящият член се прилага до 31 януари 2019 г. по отношение на прехвърлянията на квоти от договаряща страна по РОУР към Съюза и последващото им разпределяне за държави членки.

Раздел 1

Зона на конвенцията ICCAT

Член 17

Ограничения на капацитета за улов, отглеждане и угояване

1.   Броят на корабите на Съюза със захранка и корабите на Съюза с влачени въдици, които имат разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в източната част на Атлантическия океан, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 1.

2.   Броят на риболовните кораби на Съюза за крайбрежен непромишлен риболов, които имат разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Средиземно море, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 2.

3.   Броят на риболовните кораби на Съюза, които извършват риболов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане и имат разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 3.

4.   Броят и общият капацитет в бруто тонаж на риболовните кораби, които имат разрешение за извършване на риболов, задържане на борда, трансбордиране, транспортиране или разтоварване на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 4.

5.   Броят на капаните, използвани при риболова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 5.

6.   Капацитетът за отглеждане и за угояване на червен тон и максималното количество уловен див червен тон, разпределено за рибовъдните стопанства в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се ограничават, както е посочено в приложение IV, точка 6.

7.   Максималният брой на риболовните кораби на Съюза с разрешение за риболов на северен бял тон като целеви вид съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 520/2007 се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 7 към настоящия регламент.

8.   Максималният брой на риболовните кораби на Съюза с обща дължина 20 метра или повече, които извършват риболов на големоок тон в зоната на Конвенцията ICCAT, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 8.

Член 18

Любителски риболов

Когато е целесъобразно, държавите членки разпределят от разпределените им квоти, определени в приложение IГ, специален дял, предназначен за любителски риболов.

Член 19

Акули

1.   Забраняват се задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на части или цели трупове на големоока акула скитница (Alopias superciliosus) при всеки вид риболов.

2.   Забранява се предприемането на целеви риболов на видовете акули скитници от род Alopias.

3.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на части или цели трупове на акули чук от сем. Sphyrnidae (с изключение на вида Sphyrna tiburo) във връзка с риболова в зоната на Конвенцията ICCAT.

4.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на части или цели трупове на дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) при всеки вид риболов.

5.   Забранява се задържането на борда на копринена акула (Carcharhinus falciformis) при всеки вид риболов.

Раздел 2

Зона на конвенцията CCAMLR

Член 20

Забрани и ограничения на улова

1.   Забранява се целевият риболов на видовете, посочени в приложение V, част А, в зоните и през периодите, посочени в тези разпоредби.

2.   При проучвателния риболов в подзоните, посочени в приложение V, част Б, се прилагат ОДУ и ограниченията на прилова, посочени в тези разпоредби.

Член 21

Проучвателен риболов

1.   През 2018 г. държавите членки могат да участват в извършван с парагади проучвателен риболов на кликач (Dissostichus spp.) в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3a извън зоните под национална юрисдикция. Ако дадена държава членка възнамерява да участва в проучвателен риболов, тя уведомява секретариата на CCAMLR в съответствие с членове 7 и 7а от Регламент (ЕО) № 601/2004 и във всеки случай не по-късно от 1 юни 2018 г.

2.   По отношение на подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3а, ОДУ и ограниченията на прилова за подзона и участък, и тяхното разпределение между малките изследователски единици (SSRU) в рамките на всяка подзона или участък, са определени в приложение V, част Б. Риболовът във всяка SSRU се прекратява, когато отчетеният улов достигне посочения ОДУ, като съответната SSRU се затваря за риболов за останалата част от риболовния сезон.

3.   Риболовът се извършва във възможно най-голям географски и батиметричен обхват, за да се получи информацията, необходима за определяне на риболовния потенциал, и за да се избегне твърде голямата концентрация на улов и риболовно усилие. Независимо от това риболовът в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3a, се забранява на дълбочина, по-малка от 550 метра.

Член 22

Улов на крил през риболовния сезон 2018/2019 г.

1.   Ако дадена държава членка възнамерява да извършва улов на крил (Euphausia superba) в зоната на Конвенцията CCAMLR през риболовния сезон 2018/2019 г., тя уведомява Комисията за това свое намерение в срок до 1 май 2018 г., като използва образеца, съдържащ се в част В от приложение V към настоящия регламент. Въз основа на предоставената от държавите членки информация Комисията представя уведомленията на секретариата на CCAMLR в срок до 30 май 2018 г.

2.   Уведомлението, посочено в параграф 1 от настоящия член, включва предвидената в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004 информация за всеки кораб, за който ще бъде издадено разрешение от държавата членка да участва в улова на крил.

3.   Държава членка, която възнамерява да извършва улов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, уведомява относно намерението си за такъв улов единствено по отношение на получилите разрешение кораби, плаващи под нейно знаме към момента на уведомяването или плаващи под знамето на друг член на CCAMLR, за които се очаква към момента на улова да плават под знамето на тази държава членка.

4.   Държавите членки имат право да разрешат в улова на крил да участват кораби, различни от тези, за които е уведомен секретариатът на CCAMLR в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, ако кораб, който има издадено разрешение, не може да участва поради основателни причини, свързани с експлоатацията му, или поради непреодолима сила. При такива обстоятелства съответните държави членки незабавно информират секретариата на CCAMLR и Комисията, като предоставят:

а)

всички данни за предвидения заместващ кораб или кораби, включително информацията, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004;

б)

изчерпателно описание на причините, обосноваващи заместването, както и всякакви съответни доказателства или позовавания в подкрепа на това действие.

5.   Държавите членки не разрешават на кораб, включен в някой от списъците на кораби на CCAMLR, извършвали незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, да участва в улова на крил.

Раздел 3

Зона на компетентност на IOTC

Член 23

Ограничения на риболовния капацитет на корабите, извършващи риболов в зоната на компетентност на IOTC

1.   Максималният брой кораби на Съюза, извършващи риболов на тропически видове риба тон в зоната на компетентност на IOTC, и съответният капацитет в бруто тонаж са определени в приложение VI, точка 1.

2.   Максималният брой кораби на Съюза, извършващи риболов на риба меч (Xiphias gladius) и бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на компетентност на IOTC, и съответният капацитет в бруто тонаж са определени в приложение VI, точка 2.

3.   Държавите членки могат да преразпределят корабите, определени да извършват един от двата вида риболов, посочени в параграфи 1 и 2, към другия вид риболов, при условие че могат да докажат на Комисията, че тази промяна не води до увеличаване на риболовното усилие по отношение на съответните рибни запаси.

4.   При предложения за прехвърляне на капацитет към техния флот държавите членки гарантират, че корабите, които ще се прехвърлят, са записани в регистъра на кораби на IOTC или в регистъра на корабите на други РОУР за улов на риба тон. Освен това не могат да бъдат прехвърляни кораби, включени в списъка на корабите, извършващи ННН риболов, на която и да е РОУР.

5.   Държавите членки могат да увеличават риболовния си капацитет над ограниченията, посочени в параграфи 1 и 2, единствено в границите, определени в представените на IOTC планове за развитие.

Член 24

Плаващи УПР и снабдителни кораби

1.   Кораб с мрежи гъргър не може в нито един момент да използва повече от 350 активни плаващи УПР.

2.   Броят на снабдителните кораби е не повече от един снабдителен кораб в подкрепа на не по-малко от два кораба с мрежи гъргър, плаващи под знамето на същата държава членка. Тази разпоредба не се прилага за държавите членки, които използват само един кораб.

3.   В нито един момент кораб с мрежа гъргър не се подпомага от повече от един снабдителен кораб, плаващ под знамето на същата държава.

4.   Считано от 1 януари 2018 г. не се вписват нови или допълнителни снабдителни кораби в регистъра на IOTC на получилите разрешение кораби.

Член 25

Акули

1.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на части или цели трупове на акула скитница от всички видове от сем. Alopiidae при всеки вид риболов.

2.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на части или цели трупове на дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) при всеки вид риболов, с изключение на кораби с обща дължина под 24 m, които участват единствено в риболовни операции в рамките на изключителната икономическа зона на държавата членка, под чието знаме плават, и при условие че уловът им е предназначен само за местно потребление.

3.   Когато бъдат уловени случайно, посочените в параграфи 1 и 2 видове не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

Раздел 4

Зона на конвенцията SPRFMO

Член 26

Пелагични риболовни дейности

1.   Само държавите членки, които са извършвали активно пелагичен риболов в зоната на Конвенцията SPRFMO през 2007 г., 2008 г. или 2009 г., могат да извършват риболов на пелагични запаси в посочената зона в съответствие с определения в приложение IЙ ОДУ.

2.   Държавите членки, посочени в параграф 1, ограничават общото равнище на бруто тонаж на корабите, плаващи под тяхното знаме и извършващи риболов на пелагични запаси през 2017 г., до общото равнище за Съюза в размер на 78 600 тона бруто тонаж в посочената зона.

3.   Възможностите за риболов, определени в приложение IЙ, може да се използват само при условие че най-късно до петия ден на следващия месец държавите членки изпратят на Комисията списък на корабите, които активно участват в риболов или трансбордиране в зоната на Конвенцията SPRFMO, записи от системите за наблюдение на корабите, ежемесечни доклади за улова и — когато такива са налични — данни за влизането в пристанища, с цел предаване на тази информация на секретариата на SPRFMO

Член 27

Дънни риболовни дейности

1.   През 2017 г. държавите членки ограничават своето дънно риболовно усилие или улов в зоната на Конвенцията SPRFMO до онези части от зоната на конвенцията, в които е бил извършван дънен риболов в периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г., и до равнище, което не надвишава средните годишни равнища на улова или параметри на усилието през същия период. Те могат да извършват риболов над регистрираното в записа само ако SPRFMO одобри техния план за извършване на риболов над регистрираното в записа.

2.   Държавите членки, за които няма записи на дънно риболовно усилие или улов в зоната на Конвенцията SPRFMO през периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г., могат да извършват риболов само ако SPRFMO одобри техния план за извършване на риболов без съществуването на запис.

Раздел 5

Зона на конвенцията IATTC

Член 28

Риболовна дейност с мрежа гъргър

1.   Риболовът на жълтопер тунец (Thunnus albacares), големоок тон (Thunnus obesus) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis) с кораби с мрежи гъргър се забранява:

а)

от 00,00 ч. на 29 юли до 24,00 ч. на 8 октомври 2018 г. или от 00,00 ч. на 9 ноември 2018 г. до 24,00 ч. на 19 януари 2019 г. в зоната, определена от следните граници:

тихоокеанските брегови линии на Северна и Южна Америка,

географска дължина 150° з.д.,

географска ширина 40° с.ш.,

географска ширина 40° ю.ш.;

б)

от 00,00 ч. на 9 октомври 2018 г. до 24,00 ч. на 8 ноември 2018 г. в зоната, определена от следните граници:

географска дължина 96° з.д.,

географска дължина 110° з.д.,

географска ширина 4° с.ш.,

географска ширина 3° ю.ш.

2.   Преди 1 април 2018 г. съответните държави членки уведомяват Комисията относно избрания период за забрана на риболова, посочен в параграф 1, за всеки техен кораб. През избрания период всички кораби с мрежи гъргър на съответните държави членки преустановяват риболова с мрежи гъргър в зоните, посочени в параграф 1.

3.   Корабите с мрежи гъргър, извършващи улов на риба тон в зоната на Конвенцията IATTC, задържат на борда и след това разтоварват или трансбордират цялото количество уловен жълтопер тунец, големоок тон и ивичест тон.

4.   Параграф 3 не се прилага в следните случаи:

а)

когато рибата се счита за негодна за консумация от човека по причини, които не са свързани с нейния размер; или

б)

през последната част на рейс, когато може да няма достатъчно място за цялото количество риба тон, уловено по време на тази част от рейса.

Член 29

Плаващи УПР

1.   Във всеки един момент от престоя си в зоната на Конвенцията IATTC даден кораб с мрежи гъргър не може да разполага с повече от 450 активни УПР. Дадено УПР се счита за активно, когато е разположено в морето, започва да предава данни за своето местоположение и се проследява от кораба, неговия собственик или оператор. УПР може да се активира само на борда на кораб с мрежи гъргър.

2.   Даден кораб с мрежи гъргър не може да разполага УПР по време на 15-те дни, предшестващи началото на избрания период за забрана по член 28, параграф 1, буква а), като броят на УПР, които този кораб трябва да прибере в рамките на 15-те дни, предшестващи началото на периода на забрана, е равен на броя на първоначално разположените.

3.   Държавите членки ежемесечно докладват на Комисията ежедневната информация за всички активни УПР, както се изисква от IATTC. Докладите се представят с най-малко 60-дневна отсрочка, но не по-късно от 75 дни. Комисията предава без забавяне тази информация на секретариата на IATTC.

Член 30

Ограничения на улова на големоок тон при улов с парагади

Общият годишен улов на големоок тон, извършен от кораби с парагади от всяка държава членка в зоната на действие на Конвенцията IATTC, не може да надвишава 500 тона или съответстващия им годишен улов на големоок тон през 2001 г.

Член 31

Забрана за риболов на дългокрила акула

1.   В зоната на Конвенцията IATTC се забранява риболовът на дългокрила акула (Carcharhinus longimanus), както и задържането на борда, трансбордирането, складирането, предлагането за продажба, продажбата и разтоварването на части или цели трупове на дългокрила акула, уловена в посочената зона.

2.   Когато бъдат уловени случайно, посочените в параграф 1 видове не се нараняват. Операторите на кораби незабавно пускат екземплярите обратно в морето.

3.   Операторите на кораби:

а)

записват броя на пуснатите риби, като отбелязват тяхното състояние (мъртви или живи);

б)

докладват информацията, посочена в буква а), на държавата членка, на която са граждани. В срок до 31 януари държавите членки предават на Комисията информацията, събрана през предходната година.

Член 32

Забрана за риболов на видове от сем. Mobulidae

На риболовните кораби на Съюза в зоната на Конвенцията IATTC се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират, разтоварват, складират, предлагат за продажба или продават части или цели трупове на скатове от сем. Mobulidae (което включва родовете Manta и Mobula). Веднага щом риболовните кораби на Съюза установят улова на скатове от сем. Mobulidae, те незабавно пускат екземплярите обратно в морето живи и неувредени, когато това е възможно.

Раздел 6

Зона на конвенцията SEAFO

Член 33

Забрана за риболова на дълбоководни акули

В зоната на Конвенцията SEAFO се забранява целевият риболов на следните дълбоководни акули:

акула от вида Apristurus manis,

акула от вида Etmopterus bigelowi,

късоопашата светеща акула (Etmopterus brachyurus),

голяма светеща акула (Etmopterus princeps),

гладка светеща акула (Etmopterus pusillus),

морски лисици (Rajidae),

кадифена котешка акула (Scymnodon squamulosus),

дълбоководни акули от надразред Selachimorpha,

бодлива акула (Squalus acanthias).

Раздел 7

Зона на конвенцията WCPFC

Член 34

Изисквания относно риболовните дейности, насочени към големоокия тон, жълтоперия тунец, ивичестия тон и южнотихоокеанския бял тон

1.   Държавите членки гарантират, че броят риболовни дни, разпределени на корабите с мрежи гъргър, които извършват риболов на големоок тон (Thunnus obesus), жълтопер тунец (Thunnus albacares) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis) в частта от зоната на Конвенцията WCPFC, намираща се в открито море между 20° с.ш. и 20° ю.ш., не надвишава 403 дни.

2.   Риболовните кораби на Съюза не могат да извършват целеви риболов на южнотихоокеански бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на Конвенцията WCPFC на юг от 20° ю.ш.

3.   Държавите членки вземат необходимите мерки уловът на големоок тон (Thunnus obesus) с парагади да не надхвърля 2 000 тона през 2018 г.

Член 35

Управление на риболова с УПР

1.   В частта от зоната на Конвенцията WCPFC, намираща се между 20° с.ш. и 20° ю.ш., се забранява на кораби с мрежи гъргър да използват, да обслужват или да разполагат УПР от 00,00 ч. на 1 юли 2018 г. до 24,00 ч. на 30 септември 2018 г.

2.   В допълнение към забраната по параграф 1 се забранява разполагането на УПР в открито море в частта от зоната на Конвенцията WCPFC между 20° с.ш. и 20° ю.ш. за два допълнителни месеца: или от 00,00 ч. на 1 април 2018 г. до 24,00 ч. на 31 май 2018 г., или от 00,00 ч. на 1 ноември 2018 г. до 24,00 ч. на 31 декември 2018 г. Изборът за двата допълнителни месеца се съобщава на Комисията до 31 януари 2018 г.

3.   Параграф 2 не се прилага в следните случаи:

а)

в последната част на рейс, ако корабът не разполага с достатъчно място за цялото количество риба;

б)

когато рибата не е годна за консумация от човека по причини, които не са свързани с нейния размер; или

в)

при възникване на сериозна повреда на оборудването за замразяване.

4.   Държавите членки гарантират, че всеки един от корабите им с мрежи гъргър използва в открито море във всеки един момент не повече от 350 УПР с активирани измерителни шамандури. Шамандурата се активира само на борда на кораб.

5.   Всички кораби с мрежи гъргър, които извършват риболов в частта от зоната на Конвенцията WCPFC, посочена в параграф 1, задържат на борда и разтоварват или трансбордират цялото уловено количество големоок тон, жълтопер тунец и ивичест тон.

Член 36

Ограничения за броя на риболовните кораби на Съюза с разрешения за риболов на риба меч

Максималният брой кораби на Съюза, които имат разрешение за риболов на риба меч (Xiphias gladius) в зоните на юг от 20° ю.ш. от зоната на Конвенцията WCPFC, е определен в приложение VII.

Член 37

Ограничения на улова на риба меч при улов с парагади на юг от 20° ю.ш.

Държавите членки вземат необходимите мерки уловът на риба меч (Xiphias gladius) с парагади на юг от 20° ю.ш. да не надхвърля през 2018 г. ограничението, предвидено в приложение IЗ. Държавите членки гарантират също, че в резултат от прилагането на мярката няма да настъпи изместване на риболовното усилие за риба меч към зоната на север от 20° ю.ш.

Член 38

Копринена акула и дългокрила акула

1.   В зоната на Конвенцията WCPFC се забранява задържането на борда, трансбордирането, съхраняването и разтоварването на части или цели трупове на следните видове:

а)

копринена акула (Carcharhinus falciformis);

б)

дългокрила акула (Carcharhinus longimanus).

2.   Когато бъдат уловени случайно, посочените в параграф 1 видове не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

Член 39

Зона на припокриване между IATTC и WCPFC

1.   Корабите, включени само в регистъра на WCPFC, прилагат мерките, определени в настоящия раздел, когато извършват риболов в зоната на припокриване между IATTC и WCPFC, определена в член 4, буква т).

2.   Корабите, включени едновременно в регистъра на WCPFC и регистъра на IATTC, и корабите, включени само в регистъра на IATTC, прилагат мерките, определени в член 28, параграф 1, буква а) и параграфи 2, 3 и 4, както и в членове 29, 30 и 31, когато извършват риболов в зоната на припокриване между IATTC и WCPFC, определена в член 4, буква т).

Раздел 8

Зона по споразумението за GFCM

Член 40

Малки пелагични запаси в географските подзони 17 и 18

1.   Риболовът на малки пелагични запаси от риболовни кораби на Съюза в географски подзони 17 и 18 не може да надхвърля равнищата, достигнати през 2014 г. и докладвани в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) № 1343/2011 съгласно посоченото в приложение IЛ към настоящия регламент.

2.   Корабите на Съюза, извършващи риболов на малки пелагични запаси в географски подзони 17 и 18, не могат да разполагат с повече от 180 риболовни дни годишно. В рамките на този общ брой от 180 риболовни дни максималният брой риболовни дни за улов на сардина е 144, а за улов на хамсия — също 144.

Раздел 9

Берингово море

Член 41

Забрана за риболов в откритите води на Берингово море

Забранява се риболовът на сайда (Theragra chalcogramma) в откритите води на Берингово море.

ДЯЛ III

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА КОРАБИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИ НА СЪЮЗА

Член 42

ОДУ

На риболовните кораби, плаващи под знамето на Норвегия, и на риболовните кораби, регистрирани на Фарьорските острови, се разрешава риболов във водите на Съюза в рамките на ОДУ, установен в приложение I към настоящия регламент, и при спазване на условията, предвидени в настоящия регламент и в глава III от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

Член 43

Разрешения за риболов

По отношение на риболовните кораби, плаващи под знамето на Венесуела, се прилагат условията, предвидени в настоящия регламент и в глава III от Регламент (ЕО) № 1006/2008. Максималният брой разрешения за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза, е установен в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 44

Условия за разтоварване на сушата на улова и прилова

Условията, посочени в член 7, се прилагат по отношение на количествата улов и прилов, които са уловени от корабите на трети държави, извършващи риболов в рамките на разрешенията по член 43.

Член 45

Забрани

1.   На корабите на трети държави се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират или разтоварват следните видове, когато са налични във водите на Съюза:

а)

бодлив скат (Amblyraja radiata) във водите на Съюза от участъци 2a, 3a и 7d на ICES и подзона 4 на ICES;

б)

следните видове риба трион във водите на Съюза:

i)

риба трион от вида Anoxypristis cuspidatа;

ii)

риба трион от вида Pristis clavata;

iii)

дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);

iv)

обикновена риба трион (Pristis pristis);

v)

риба трион от вида Pristis zijsron;

в)

гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във водите на Съюза;

г)

обикновен скат (Dipturus batis), съчетание от Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзони 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 на ICES;

д)

австралийска акула (Galeorhinus galeus) при улов с парагади във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзони 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 14 на ICES;

е)

гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзони 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 14 на ICES;

ж)

черна акула (Dalatias licha), клюнеста акула (Deania calcea), сива късошипа акула (Centrophorus squamosus), голяма светеща акула (Etmopterus princeps) и португалска котешка акула (Centroscymnus coelolepis) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзони 1, 4 и 14 на ICES;

з)

селдова акула (Lamna nasus) във водите на Съюза;

и)

манта от вида Мanta alfredi във водите на Съюза;

й)

манта от вида Manta birostris във водите на Съюза;

к)

следните видове скатове от род Mobula във водите на Съюза:

i)

дяволска риба (Mobula mobular);

ii)

скат от вида Mobula rochebrunei;

iii)

скат от вида Mobula japanica;

iv)

скат от вида Mobula thurstoni;

v)

скат от вида Mobula eregoodootenkee;

vi)

скат от вида Mobula munkiana;

vii)

скат от вида Mobula tarapacana;

viii)

скат от вида Mobula kuhlii;

ix)

скат от вида Mobula hypostoma;

л)

морска лисица (Raja clavata) във водите на Съюза от участък 3a на ICES;

м)

норвежки скат (Dipturus nidarosiensis) във водите на Съюза от участъци 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h и 7k на ICES;

н)

вълнист скат (Raja undulata) във водите на Съюза от подзони 6, 9 и 10 на ICES и бял скат (Rostroraja alba) във водите на Съюза от подзони 6, 7, 8, 9 и 10 на ICES;

о)

риба китара (Rhinobatidae) във водите на Съюза от подзони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 на ICES;

п)

бодлива акула (Squalus acanthias) във водите на Съюза от подзони 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на ICES;

р)

морски ангел (Squatina squatina) във водите на Съюза.

2.   Когато бъдат уловени случайно, посочените в параграф 1 видове не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

ДЯЛ IV

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА 2017 г.

Член 46

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/127

Таблицата в приложение IA към Регламент (ЕС) 2017/127 за възможностите за риболов на калкан и средиземноморски калкан във води на Съюза от IIa и IV се заменя със следната таблица:

Вид:

Калкан и средиземноморски калкан

Psetta maxima и Scopthalmus rhombus

Зона:

Води на Съюза от IIa и IV

(T/B/2AC4-C)

Белгия

434

 

 

Дания

928

 

 

Германия

237

 

 

Франция

112

 

 

Нидерландия

3 291

 

 

Швеция

7

 

 

Обединено кралство

915

 

 

Съюз

5 924

 

 

ОДУ

5 924

 

Предпазен ОДУ

ДЯЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 48

Преходна разпоредба

Член 9, член 11, параграф 2 и членове 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 и 45 продължават да се прилагат mutatis mutandis през 2019 г. до влизането в сила на регламента за определяне на възможностите за риболов за 2019 г.

Член 49

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 г.

Въпреки това член 8 се прилага от 1 февруари 2018 г., а член 46 се прилага с обратно действие от 1 януари 2017 г.

Разпоредбите относно възможностите за риболов, посочени в членове 20, 21 и 22 и приложения IД и V по отношение на някои запаси в зоната на Конвенцията CCAMLR, се прилагат от 1 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2018 година.

За Съвета

Председател

E. KRALEVA


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(6)  Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).

(7)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(8)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(9)  Споразумение относно риболова между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48).

(10)  Споразумение за риболова между Европейската икономическа общност, от една страна, и правителството на Кралство Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 12).

(11)  Спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 4) и Протокол, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата (ОВ L 293, 23.10.2012 г., стр. 5).

(12)  ОВ L 6, 10.1.2012 г., стр. 9

(13)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(14)  Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета от 20 януари 2017 г. за определяне за 2017 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2017 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5).

(16)  Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

(17)  Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 42).

(19)  Сключена с Решение 2002/738/ЕО на Съвета от 22 юли 2002 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан (ОВ L 234, 31.8.2002 г., стр. 39).

(20)  Съюзът се присъединява с Решение 86/238/ЕИО на Съвета от 9 юни 1986 г. относно присъединяването на Общността към Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, изменена с протокола, приложен към заключителния акт от конференцията на пълномощните представители на държавите страни по Конвенцията, подписан в Париж на 10 юли 1984 година (ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33).

(21)  Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, и изменящ Регламент (ЕИО) № 3943/90, Регламенти (ЕО) № 66/98 и (ЕО) № 1721/1999 (ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16).

(22)  Сключена с Решение 2006/539/ЕО на Съвета от 22 май 2006 г. за сключване, от името на Европейската общност, на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г. (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22).

(23)  Съюзът се присъединява с Решение 95/399/ЕО на Съвета от 18 септември 1995 г. за присъединяването на Общността към Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан (ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24).

(24)  Съюзът се присъединява с Решение 2012/130/ЕС на Съвета от 3 октомври 2011 г. за одобряване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан (ОВ L 67, 6.3.2012 г., стр. 1).

(25)  Съюзът се присъединява с Решение 2005/75/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. за присъединяване на Общността към Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (ОВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1).

(26)  Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

(27)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).

(28)  Всички видове дънни тралове, включително OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB.

(29)  Всички видове гриб, включително SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX.

(30)  Всички кораби с парагади, всички риболовни дейности с парагади и въдици, включително LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX и LLS

(31)  Всички фиксирани хрилни мрежи и капани, включително GTR, GNS, FYK, FPN и FIX.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

ОДУ, приложими към риболовните кораби на Съюза в зоните, в които има ОДУ по видове и по зони

ПРИЛОЖЕНИЕ IА:

Скагерак, Категат, подзони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 на ICES, води на Съюза от CECAF, води на Френска Гвиана

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ:

Североизточна част на Атлантическия океан и Гренландия, подзони 1, 2, 5, 12 и 14 на ICES и гренландски води от NAFO 1

ПРИЛОЖЕНИЕ IВ:

Северозападна част на Атлантическия океан — зона на Конвенцията NAFO

ПРИЛОЖЕНИЕ IГ:

Зона на Конвенцията ICCAT

ПРИЛОЖЕНИЕ IД:

Антарктика — зона на Конвенцията CCAMLR

ПРИЛОЖЕНИЕ IЕ:

Югоизточна част на Атлантическия океан — зона на Конвенцията SEAFO

ПРИЛОЖЕНИЕ IЖ:

Южен червен тон — зони на разпространение

ПРИЛОЖЕНИЕ IЗ:

Зона на Конвенцията WCPFC

ПРИЛОЖЕНИЕ IЙ:

Зона на Конвенцията SPRFMO

ПРИЛОЖЕНИЕ IК

Зона на компетентност на IOTC

ПРИЛОЖЕНИЕ IЛ

Зона по Споразумението за GFCM

ПРИЛОЖЕНИЕ IIА:

Риболовно усилие за корабите в подзона 4 на ICES

ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ:

Риболовно усилие за корабите в контекста на възстановяването на някои южни запаси от австралийска мерлуза и норвежки омар в участъци 8с и 9а на ICES, с изключение на залива Кадис

ПРИЛОЖЕНИЕ IIВ:

Риболовно усилие за корабите в контекста на управлението на запасите от морски език в западната част на Ламанша в участък 7e на ICES

ПРИЛОЖЕНИЕ IIГ:

Зони за управление на пясъчница в участъци 2a и 3a на ICES и подзона 4 на ICES

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Максимален брой разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави

ПРИЛОЖЕНИЕ IV:

Зона на Конвенцията ICCAT

ПРИЛОЖЕНИЕ V:

Зона на Конвенцията CCAMLR

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

Зона на компетентност на IOTC

ПРИЛОЖЕНИЕ VII:

Зона на Конвенцията WCPFC

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII:

Количествени ограничения на разрешенията за риболов за корабите на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОДУ, ПРИЛОЖИМ КЪМ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО ИМА ОДУ ПО ВИДОВЕ И ПО ЗОНИ

В таблиците в приложения IА, IБ, IВ, IГ, IД, IЕ, IЖ, IЙ, IК и IЛ са посочени ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, освен когато е посочено друго) по запаси, както и функционално свързаните с тях условия, когато е приложимо.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, важат правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (1), и по-специално в членове 33 и 34 от него.

Ако не е посочено друго, под „риболовни зони“ се разбират зоните на ICES. Рибните запаси във всяка зона са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език. От значение за регулаторните цели са само латинските наименования на видовете; общоприетите наименования са предоставени само за пояснение.

За целите на настоящия регламент се дава следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Amblyraja radiata

RJR

Бодлив скат

Ammodytes spp.

SAN

Пясъчница, видове

Argentina silus

ARU

Атлантическа аргентина

Beryx spp.

ALF

Берикс, видове

Brosme brosme

USK

Менек

Caproidae

BOR

Капрови риби

Centrophorus squamosus

GUQ

Сива късошипа акула

Centroscymnus coelolepis

CYO

Португалска котешка акула

Chaceon spp.

GER

Западноафрикански джерион, видове

Chaenocephalus aceratus

SSI

Чернопереста ледена риба

Champsocephalus gunnari

ANI

Антарктическа ледена риба

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ледена риба-еднорог

Chionoecetes spp.

PCR

Снежен краб, видове

Clupea harengus

HER

Херинга

Coryphaenoides rupestris

RNG

Гренадир

Dalatias licha

SCK

Черна акула

Deania calcea

DCA

Клюнеста акула

Dicentrarchus labrax

BSS

Лаврак

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia)

RJB

Съчетание от видове скат

Dissostichus eleginoides

TOP

Патагонски кликач

Dissostichus mawsoni

TOA

Антарктически кликач

Dissostichus spp.

TOT

Кликач, видове

Engraulis encrasicolus

ANE

Хамсия

Etmopterus princeps

ETR

Голяма светеща акула

Etmopterus pusillus

ETP

Гладка светеща акула

Euphausia superba

KRI

Крил

Gadus morhua

COD

Атлантическа треска

Galeorhinus galeus

GAG

Австралийска акула

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Червена писия

Hippoglossoides platessoides

PLA

Американска писия

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Атлантическа писия

Hoplostethus аtlanticus

ORY

Атлантически големоглав

Illex illecebrosus

SQI

Късоопашат калмар

Lamna nasus

POR

Селдова акула

Lepidorhombus spp.

LEZ

Мегрим, видове

Leucoraja naevus

RJN

Кукувичев скат

Limanda ferruginea

YEL

Жълтоопашата лиманда

Lophiidae

ANF

Морски дявол

Macrourus spp.

GRV

Макрурус, видове

Makaira nigricans

BUM

Син марлин

Mallotus villosus

CAP

Мойва

Manta birostris

RMB

Манта (морски дявол)

Martialia hyadesi

SQS

Калмар

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Пикша

Merlangius merlangus

WHG

Меджид

Merluccius merluccius

HKE

Мерлуза

Micromesistius poutassou

WHB

Син меджид

Microstomus kitt

LEM

Малоуста писия

Molva dypterigia

BLI

Синя молва

Molva molva

LIN

Молва

Nephrops norvegicus

NEP

Норвежки омар

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Гърбава скална треска

Notothenia rossii

NOR

Мраморна скална треска

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Сива скална треска

Pandalus borealis

PRA

Северна скарида

Paralomis spp.

PAI

Крабове

Penaeus spp.

PEN

Скариди от рода Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Морска писия

Pleuronectiformes

FLX

Калканоподобни

Pollachius pollachius

POL

Сребриста сайда

Pollachius virens

POK

Сайда

Psetta maxima

TUR

Калкан

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Южна джорджианска ледена риба

Pseudopentaceros spp.

EDW

Пелагична лъчеперка

Raja alba

RJA

Бял скат

Raja brachyura

RJH

Късоопашат скат

Raja circularis

RJI

Пясъчен скат

Raja clavata

RJC

Морска лисица

Raja fullonica

RJF

Скат от вида Leucoraja fullonica

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Норвежки скат

Raja microocellata

RJE

Дребноок скат

Raja montagui

RJM

Петнист скат

Raja undulata

RJA

Вълнист скат

Rajiformes

SRX

Скатоподобни

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Черна писия

Sardina pilchardus

PIL

Сардина

Scomber scombrus

MAC

Скумрия

Scopthalmus rhombus

BLL

Средиземноморски калкан

Sebastes spp.

RED

Морски костур, видове

Solea solea

SOL

Обикновен морски език

Solea spp.

SOO

Морски език, видове

Sprattus sprattus

SPR

Цаца

Squalus acanthias

DGS

Черноморска бодлива акула

Tetrapturus albidus

WHM

Бял марлин

Thunnus maccoyii

SBF

Южен червен тон

Thunnus оbesus

BET

Големоок тон

Thunnus thynnus

BFT

Червен тон

Trachurus murphyi

CJM

Чилийски сафрид

Trachurus spp.

JAX

Сафрид, видове

Trisopterus esmarkii

NOP

Норвежки паут

Urophycis tenuis

HKW

Бяла мерлуза

Xiphias gladius

SWO

Риба меч

Следната сравнителна таблица на общоприетите и латинските наименования се дава само за пояснение:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Берикс, видове

ALF

Beryx spp.

Американска писия

PLA

Hippoglossoides platessoides

Хамсия

ANE

Engraulis encrasicolus

Морски дявол

ANF

Lophiidae

Антарктически кликач

TOA

Dissostichus mawsoni

Атлантическа писия

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Големоок тон

BET

Thunnus оbesus

Клюнеста акула

DCA

Deania calcea

Чернопереста ледена риба

SSI

Chaenocephalus aceratus

Късоопашат скат

RJH

Raja brachyura

Синя молва

BLI

Molva dypterigia

Син марлин

BUM

Makaira nigricans

Син меджид

WHB

Micromesistius poutassou

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Капрови риби

BOR

Caproidae

Средиземноморски калкан

BLL

Scopthalmus rhombus

Мойва

CAP

Mallotus villosus

Атлантическа треска

COD

Gadus morhua

Съчетание от видове скат

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia)

Обикновен морски език

SOL

Solea solea

Крабове

PAI

Paralomis spp.

Кукувичев скат

RJN

Leucoraja naevus

Западноафрикански джерион, видове

GER

Chaceon spp.

Калканоподобни

FLX

Pleuronectiformes

Манта (морски дявол)

RMB

Manta birostris

Голяма светеща акула

ETR

Etmopterus princeps

Атлантическа аргентина

ARU

Argentina silus

Черна писия

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус, видове

GRV

Macrourus spp.

Сива скална треска

NOS

Notothenia squamifrons

Пикша

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Мерлуза

HKE

Merluccius merluccius

Херинга

HER

Clupea harengus

Сафрид, видове

JAX

Trachurus spp.

Гърбава скална треска

NOG

Notothenia gibberifrons

Чилийски сафрид

CJM

Trachurus murphyi

Черна акула

SCK

Dalatias licha

Крил

KRI

Euphausia superba

Сива късошипа акула

GUQ

Centrophorus squamosus

Малоуста писия

LEM

Microstomus kitt

Молва

LIN

Molva molva

Скумрия

MAC

Scomber scombrus

Антарктическа ледена риба

ANI

Champsocephalus gunnari

Мраморна скална треска

NOR

Notothenia rossii

Мегрим, видове

LEZ

Lepidorhombus spp.

Северна скарида

PRA

Pandalus borealis

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Норвежки паут

NOP

Trisopterus esmarkii

Норвежки скат

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Атлантически големоглав

ORY

Hoplostethus аtlanticus

Патагонски кликач

TOP

Dissostichus eleginoides

Пелагична лъчеперка

EDW

Pseudopentaceros spp.

Скариди от рода Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Морска писия

PLE

Pleuronectes platessa

Сребриста сайда

POL

Pollachius pollachius

Селдова акула

POR

Lamna nasus

Португалска котешка акула

CYO

Centroscymnus coelolepis

Морски костур, видове

RED

Sebastes spp.

Гренадир

RNG

Coryphaenoides rupestris

Сайда

POK

Pollachius virens

Пясъчница, видове

SAN

Ammodytes spp.

Пясъчен скат

RJI

Raja circularis

Сардина

PIL

Sardina pilchardus

Лаврак

BSS

Dicentrarchus labrax

Скат от вида Leucoraja fullonica

RJF

Raja fullonica

Късоопашат калмар

SQI

Illex illecebrosus

Скатоподобни

SRX

Rajiformes

Дребноок скат

RJE

Raja microocellata

Гладка светеща акула

ETP

Etmopterus pusillus

Снежен краб, видове

PCR

Chionoecetes spp.

Морски език, видове

SOO

Solea spp.

Южна джорджианска ледена риба

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Южен червен тон

SBF

Thunnus maccoyii

Петнист скат

RJM

Raja montagui

Цаца

SPR

Sprattus sprattus

Калмар

SQS

Martialia hyadesi

Бодлив скат

RJR

Amblyraja radiata

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Морска лисица

RJC

Raja clavata

Кликач, видове

TOT

Dissostichus spp.

Австралийска акула

GAG

Galeorhinus galeus

Калкан

TUR

Psetta maxima

Менек

USK

Brosme brosme

Вълнист скат

RJA

Raja undulata

Ледена риба-еднорог

LIC

Channichthys rhinoceratus

Бяла мерлуза

HKW

Urophycis tenuis

Бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Бял скат

RJA

Raja alba

Меджид

WHG

Merlangius merlangus

Червена писия

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Жълтоопашата лиманда

YEL

Limanda ferruginea


(1)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IA

СКАГЕРАК, КАТЕГАТ, ПОДЗОНИ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 И 14 НА ICES, ВОДИ НА СЪЮЗА ОТ CECAF, ВОДИ НА ФРЕНСКА ГВИАНА

Вид:

Пясъчница и свързан с нея прилов

Ammodytes spp.

Зона:

Норвежки води от 2a, 3a и 4 (1)

(SAN/04-N.)

Дания

0 (2)

 

 

Обединено кралство

0 (2)

 

 

Германия

0 (2)

 

 

Швеция

0 (2)

 

 

Съюз

0

 

 

ОДУ

0

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

Води на Съюза и международни води от1 и 2

(ARU/1/2.)

Германия

24

 

 

Франция

8

 

 

Нидерландия

19

 

 

Обединено кралство

39

 

 

Съюз

90

 

 

ОДУ

90

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

Води на Съюза от 3а и 4

(ARU/34-C)

Дания

1 093

 

 

Германия

11

 

 

Франция

8

 

 

Ирландия

8

 

 

Нидерландия

51

 

 

Швеция

43

 

 

Обединено кралство

20

 

 

Съюз

1 234

 

 

ОДУ

1 234

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

(ARU/567.)

Германия

355

 

 

Франция

7

 

 

Ирландия

329

 

 

Нидерландия

3 710

 

 

Обединено кралство

260

 

 

Съюз

4 661

 

 

ОДУ

4 661

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

Води на Съюза и международни води от 1, 2 и 14

(USK/1214EI)

Германия

6 (3)

 

 

Франция

6 (3)

 

 

Обединено кралство

6 (3)

 

 

Други

3 (3)

 

 

Съюз

21 (3)

 

 

ОДУ

21

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

3a

(USK/3A/BCD)

Дания

15

 

 

Швеция

8

 

 

Германия

8

 

 

Съюз

31

 

 

ОДУ

31

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

Води на Съюза от 4

(USK/04-C.)

Дания

68

 

 

Германия

20

 

 

Франция

47

 

 

Швеция

7

 

 

Обединено кралство

102

 

 

Други

7 (4)

 

 

Съюз

251

 

 

ОДУ

251

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

(USK/567EI.)

Германия

17

 

 

Испания

60

 

 

Франция

705

 

 

Ирландия

68

 

 

Обединено кралство

340

 

 

Други

17 (5)

 

 

Съюз

1 207

 

 

Норвегия

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

ОДУ

4 130

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

Норвежки води от 4

(USK/04-N.)

Белгия

0

 

 

Дания

165

 

 

Германия

1

 

 

Франция

0

 

 

Нидерландия

0

 

 

Обединено кралство

4

 

 

Съюз

170

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Капрови риби

Caproidae

Зона:

Води на Съюза и международни води от 6, 7 и 8

(BOR/678-)

Дания

5 001

 

 

Ирландия

14 084

 

 

Обединено кралство

1 295

 

 

Съюз

20 380

 

 

ОДУ

20 380

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Херинга (10)

Clupea harengus

Зона:

3a

(HER/03A.)

Дания

20 255  (11)

 

 

Германия

324 (11)

 

 

Швеция

21 189  (11)

 

 

Съюз

41 768  (11)

 

 

Норвегия

6 459

 

 

Фарьорски острови

200 (12)

 

 

ОДУ

48 427

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга (13)

Clupea harengus

Зона:

Води на Съюза и норвежки води от 4 на север от 53° 30′ с. ш.

(HER/4АB.)

Дания

111 299

 

 

Германия

65 302

 

 

Франция

27 114

 

 

Нидерландия

70 776

 

 

Швеция

6 105

 

 

Обединено кралство

79 381

 

 

Съюз

359 977

 

 

Фарьорски острови

400

 

 

Норвегия

174 171  (14)

 

 

ОДУ

600 588

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга (16)

Clupea harengus

Зона:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(HER/04-N.)

Швеция

1 239  (16)

 

 

Съюз

1 239

 

 

ОДУ

600 588

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Херинга (17)

Clupea harengus

Зона:

3a

(HER/03A-BC)

Дания

5 692

 

 

Германия

51

 

 

Швеция

916

 

 

Съюз

6 659

 

 

ОДУ

6 659

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга (18)

Clupea harengus

Зона:

4, 7d и води на Съюза от 2a

(HER/2A47DX)

Белгия

48

 

 

Дания

9 256

 

 

Германия

48

 

 

Франция

48

 

 

Нидерландия

48

 

 

Швеция

45

 

 

Обединено кралство

176

 

 

Съюз

9 669

 

 

ОДУ

9 669

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга (19)

Clupea harengus

Зона:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Белгия

10 139  (21)

 

 

Дания

1 718  (21)

 

 

Германия

1 008  (21)

 

 

Франция

16 644  (21)

 

 

Нидерландия

30 002  (21)

 

 

Обединено кралство

6 529  (21)

 

 

Съюз

66 040

 

 

ОДУ

600 588

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Води на Съюза и международни води от 5b, 6b и 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Германия

466 (23)

 

 

Франция

88 (23)

 

 

Ирландия

630 (23)

 

 

Нидерландия

466 (23)

 

 

Обединено кралство

2 520  (23)

 

 

Съюз

4 170  (23)

 

 

ОДУ

4 170

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Ирландия

1 482

 

 

Нидерландия

148

 

 

Съюз

1 630

 

 

ОДУ

1 630

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Обединено кралство

Подлежи на определяне

 

 

Съюз

Подлежи на определяне (26)

 

 

ОДУ

Подлежи на определяне (26)

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 6, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Ирландия

1 826

 

 

Обединено кралство

5 190

 

 

Съюз

7 016

 

 

ОДУ

7 016

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

7e и 7f

(HER/7EF.)

Франция

465

 

 

Обединено кралство

465

 

 

Съюз

930

 

 

ОДУ

930

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

7g (28) 7h (28), 7j (28) и 7k (28)

(HER/7G-K.)

Германия

113

 

 

Франция

625

 

 

Ирландия

8 751

 

 

Нидерландия

625

 

 

Обединено кралство

13

 

 

Съюз

10 127

 

 

ОДУ

10 127

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

8

(ANE/08.)

Испания

29 700

 

 

Франция

3 300

 

 

Съюз

33 000

 

 

ОДУ

33 000

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания

5 978

 

 

Португалия

6 522

 

 

Съюз

12 500

 

 

ОДУ

12 500

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Скагерак

(COD/03AN.)

Белгия

20

 

 

Дания

6 397

 

 

Германия

160

 

 

Нидерландия

40

 

 

Швеция

1 119

 

 

Съюз

7 736

 

 

ОДУ

7 995

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Категат

(COD/03AS.)

Дания

389 (29)

 

 

Германия

8 (29)

 

 

Швеция

233 (29)

 

 

Съюз

630 (29)

 

 

ОДУ

630 (29)

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

4; Води на Съюза от 2а; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

(COD/2A3AX4)

Белгия

1 275

 

 

Дания

7 327

 

 

Германия

4 645

 

 

Франция

1 575

 

 

Нидерландия

4 140

 

 

Швеция

49

 

 

Обединено кралство

16 808

 

 

Съюз

35 819

 

 

Норвегия

7 337  (30)

 

 

ОДУ

43 156

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(COD/04-N.)

Швеция

382 (31)

 

 

Съюз

382

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

6b; води на Съюза и международни води от 5b на запад от 12° 00′ з.д. и от 12 и 14

(COD/5W6-14)

Белгия

0

 

 

Германия

1

 

 

Франция

12

 

 

Ирландия

16

 

 

Обединено кралство

45

 

 

Съюз

74

 

 

ОДУ

74

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

6a; води на Съюза и международни води от 5b на изток от 12° 00′ з.д.

(COD/5BE6A)

Белгия

0

 

 

Германия

0

 

 

Франция

0

 

 

Ирландия

0

 

 

Обединено кралство

0

 

 

Съюз

0

 

 

ОДУ

0 (32)

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

7a

(COD/07A.)

Белгия

9 (33)

 

 

Франция

25 (33)

 

 

Ирландия

459 (33)

 

 

Нидерландия

2 (33)

 

 

Обединено кралство

200 (33)

 

 

Съюз

695 (33)

 

 

ОДУ

695 (33)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Белгия

121

 

 

Франция

1 984

 

 

Ирландия

757

 

 

Нидерландия

0

 

 

Обединено кралство

214

 

 

Съюз

3 076

 

 

ОДУ

3 076

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

7d

(COD/07D.)

Белгия

74

 

 

Франция

1 456

 

 

Нидерландия

43

 

 

Обединено кралство

160

 

 

Съюз

1 733

 

 

ОДУ

1 733

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мегрим, видове

Lepidorhombus spp.

Зона:

води на Съюза от 2a и 4

(LEZ/2AC4-C)

Белгия

8

 

 

Дания

7

 

 

Германия

7

 

 

Франция

41

 

 

Нидерландия

33

 

 

Обединено кралство

2 430

 

 

Съюз

2 526

 

 

ОДУ

2 526

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мегрим, видове

Lepidorhombus spp.

Зона:

води на Съюза и международни води от 5b; 6; международни води от 12 и 14

(LEZ/56-14)

Испания

617

 

 

Франция

2 407

 

 

Ирландия

704

 

 

Обединено кралство

1 704

 

 

Съюз

5 432

 

 

ОДУ

5 432

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мегрим, видове

Lepidorhombus spp.

Зона:

7

(LEZ/07.)

Белгия

333 (34)

 

 

Испания

3 693  (35)

 

 

Франция

4 481  (35)

 

 

Ирландия

2 038  (34)

 

 

Обединено кралство

1 765  (34)

 

 

Съюз

12 310

 

 

ОДУ

12 310

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент


Вид:

Мегрим, видове

Lepidorhombus spp.

Зона:

8a, 8b, 8d и 8e

(LEZ/8ABDE.)

Испания

674

 

 

Франция

544

 

 

Съюз

1 218

 

 

ОДУ

1 218

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мегрим, видове

Lepidorhombus spp.

Зона:

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Испания

1 280

 

 

Франция

64

 

 

Португалия

43

 

 

Съюз

1 387

 

 

ОДУ

1 387

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

води на Съюза от 2a и 4

(ANF/2AC4-C)

Белгия

573 (36)

 

 

Дания

1 264  (36)

 

 

Германия

618 (36)

 

 

Франция

118 (36)

 

 

Нидерландия

434 (36)

 

 

Швеция

15 (36)

 

 

Обединено кралство

13 203  (36)

 

 

Съюз

16 225  (36)

 

 

ОДУ

16 225

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

Норвежки води от 4

(ANF/04-N.)

Белгия

51

 

 

Дания

1 305

 

 

Германия

21

 

 

Нидерландия

18

 

 

Обединено кралство

305

 

 

Съюз

1 700

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

(ANF/56-14)

Белгия

330

 

 

Германия

377

 

 

Испания

353

 

 

Франция

4 059

 

 

Ирландия

918

 

 

Нидерландия

318

 

 

Обединено кралство

2 825

 

 

Съюз

9 180

 

 

ОДУ

9 180

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

7

(ANF/07.)

Белгия

3 097  (37)

 

 

Германия

345 (37)

 

 

Испания

1 231  (37)

 

 

Франция

19 875  (37)

 

 

Ирландия

2 540  (37)

 

 

Нидерландия

401 (37)

 

 

Обединено кралство

6 027  (37)

 

 

Съюз

33 516  (37)

 

 

ОДУ

33 516  (37)

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

8a, 8b, 8d и 8e

(ANF/8ABDE.)

Испания

1 368

 

 

Франция

7 612

 

 

Съюз

8 980

 

 

ОДУ

8 980

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Испания

3 296

 

 

Франция

3

 

 

Португалия

656

 

 

Съюз

3 955

 

 

ОДУ

3 955

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

3a

(HAD/3A/BCD)

Белгия

12

 

 

Дания

2 070

 

 

Германия

132

 

 

Нидерландия

2

 

 

Швеция

245

 

 

Съюз

2 461

 

 

ОДУ

2 569

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

4; води на Съюза от 2а

(HAD/2AC4.)

Белгия

241

 

 

Дания

1 657

 

 

Германия

1 054

 

 

Франция

1 837

 

 

Нидерландия

181

 

 

Швеция

167

 

 

Обединено кралство

27 324

 

 

Съюз

32 461

 

 

Норвегия

9 306

 

 

ОДУ

41 767

 

Аналитичен ОДУ

Специално условие:

в рамките на горепосочените квоти не може да се ловят повече от посочените по-долу количества в следната зона:

 

Норвежки води от 4 (HAD/*04N-)

Съюз

24 146


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(HAD/04-N.)

Швеция

707 (38)

 

 

Съюз

707

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Води на Съюза и международни води от 6b, 12 и 14

(HAD/6B1214)

Белгия

12

 

 

Германия

40

 

 

Франция

546

 

 

Ирландия

429

 

 

Обединено кралство

4 136

 

 

Съюз

5 163

 

 

ОДУ

5 163

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Води на Съюза и международни води от 5b и 6а

(HAD/5BC6A.)

Белгия

5 (39)

 

 

Германия

6 (39)

 

 

Франция

257 (39)

 

 

Ирландия

762

 

 

Обединено кралство

3 624  (39)

 

 

Съюз

4 654  (39)

 

 

ОДУ

4 654  (39)

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

7b—k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Белгия

77

 

 

Франция

4 606

 

 

Ирландия

1 536

 

 

Обединено кралство

691

 

 

Съюз

6 910

 

 

ОДУ

6 910

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

7a

(HAD/07A.)

Белгия

51

 

 

Франция

232

 

 

Ирландия

1 388

 

 

Обединено кралство

1 536

 

 

Съюз

3 207

 

 

ОДУ

3 207

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

3a

(WHG/03A.)

Дания

929

 

 

Нидерландия

3

 

 

Швеция

99

 

 

Съюз

1 031

 

 

ОДУ

1 050

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

4; Води на Съюза от 2а

(WHG/2AC4.)

Белгия

442

 

 

Дания

1 912

 

 

Германия

497

 

 

Франция

2 873

 

 

Нидерландия

1 105

 

 

Швеция

4

 

 

Обединено кралство

13 818

 

 

Съюз

20 651

 

 

Норвегия

1 406  (40)

 

 

ОДУ

22 057

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Меджи

Merlangius merlangus

Зона:

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

(WHG/56-14)

Германия

1 (41)

 

 

Франция

26 (41)

 

 

Ирландия

64 (41)

 

 

Обединено кралство

122 (41)

 

 

Съюз

213 (41)

 

 

ОДУ

213 (41)

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

7a

(WHG/07A.)

Белгия

0

 

 

Франция

3

 

 

Ирландия

46

 

 

Нидерландия

0

 

 

Обединено кралство

31

 

 

Съюз

80

 

 

ОДУ

80

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j и 7k

(WHG/7X7A-C)

Белгия

217

 

 

Франция

13 328

 

 

Ирландия

6 176

 

 

Нидерландия

108

 

 

Обединено кралство

2 384

 

 

Съюз

22 213

 

 

ОДУ

22 213

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

8

(WHG/08.)

Испания

1 016

 

 

Франция

1 524

 

 

Съюз

2 540

 

 

ОДУ

2 540

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Меджид и сребриста сайда

Merlangius merlangus и Pollachius pollachius

Зона:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(W/P/04-N.)

Швеция

190 (42)

 

 

Съюз

190

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

3a; Води на Съюза от подучастъци 22—32

(HKE/3A/BCD)

Дания

2 890  (43)

 

 

Швеция

246 (43)

 

 

Съюз

3 136

 

 

ОДУ

3 136  (44)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

води на Съюза от 2a и 4

(HKE/2AC4-C)

Белгия

52 (45)

 

 

Дания

2 112  (45)

 

 

Германия

242 (45)

 

 

Франция

468 (45)

 

 

Нидерландия

121 (45)

 

 

Обединено кралство

658 (45)

 

 

Съюз

3 653  (45)

 

 

ОДУ

3 653  (46)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

6 и 7; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

(HKE/571214)

Белгия

575 (47)

 

 

Испания

18 434

 

 

Франция

28 468  (47)

 

 

Ирландия

3 449

 

 

Нидерландия

371 (47)

 

 

Обединено кралство

11 239  (47)

 

 

Съюз

62 536

 

 

ОДУ

62 536  (48)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

8a, 8b, 8d и 8e

(HKE/8ABDE.)

Белгия

19 (49)

 

 

Испания

13 065

 

 

Франция

29 338

 

 

Нидерландия

38 (49)

 

 

Съюз

42 460

 

 

ОДУ

42 460  (50)

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Испания

5 924

 

 

Франция

569

 

 

Португалия

2 765

 

 

Съюз

9 258

 

 

ОДУ

9 258

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

Норвежки води от 2 и 4

(WHB/24-N.)

Дания

0

 

 

Обединено кралство

0

 

 

Съюз

0

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

Води на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12и 14

(WHB/1X14)

Дания

61 277  (51)

 

 

Германия

23 825  (51)

 

 

Испания

51 949  (51)  (52)

 

 

Франция

42 644  (51)

 

 

Ирландия

47 451  (51)

 

 

Нидерландия

74 720  (51)

 

 

Португалия

4 826  (51)  (53)

 

 

Швеция

15 158  (51)

 

 

Обединено кралство

79 513  (51)

 

 

Съюз

401 363  (51)  (53)

 

 

Норвегия

110 000

 

 

Фарьорски острови

10 000

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Испания

42 778

 

 

Португалия

10 695

 

 

Съюз

53 473  (54)

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

Води на Съюза от 2, 4a, 5, 6 на север от 56° 30′ с.ш. и 7 на запад от 12° з.д.

(WHB/24A567)

Норвегия

227 975  (55)  (56)

 

 

Фарьорски острови

21 500  (57)  (58)

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Малоуста писия и червена писия

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Зона:

води на Съюза от 2a и 4

(L/W/2AC4-C)

Белгия

346

 

 

Дания

953

 

 

Германия

122

 

 

Франция

261

 

 

Нидерландия

794

 

 

Швеция

11

 

 

Обединено кралство

3 904

 

 

Съюз

6 391

 

 

ОДУ

6 391

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


Вид:

Синя молва

Molva dypterigia

Зона:

Води на Съюза и международни води от 5b, 6, 7

(BLI/5B67-)

Германия

110

 

 

Естония

17

 

 

Испания

347

 

 

Франция

7 908

 

 

Ирландия

30

 

 

Литва

7

 

 

Полша

3

 

 

Обединено кралство

2 011

 

 

Други

30 (59)

 

 

Съюз

10 463

 

 

Норвегия

150 (60)

 

 

Фарьорски острови

150 (61)

 

 

ОДУ

10 763

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент.

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.


Вид:

Синя молва

Molva dypterigia

Зона:

Международни води от 12

(BLI/12INT-)

Естония

1 (62)

 

 

Испания

273 (62)

 

 

Франция

7 (62)

 

 

Литва

2 (62)

 

 

Обединено кралство

2 (62)

 

 

Други

1 (62)

 

 

Съюз

286 (62)

 

 

ОДУ

286 (62)

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Синя молва

Molva dypterigia

Зона:

Води на Съюза и международни води от 2 и 4

(BLI/24-)

Дания

4

 

 

Германия

4

 

 

Ирландия

4

 

 

Франция

23

 

 

Обединено кралство

14

 

 

Други

4 (63)

 

 

Съюз

53

 

 

ОДУ

53

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Синя молва

Molva dypterigia

Зона:

Води на Съюза и международни води от 3a

(BLI/03-)

Дания

3

 

 

Германия

2

 

 

Швеция

3

 

 

Съюз

8

 

 

ОДУ

8

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Води на Съюза и международни води от 1 и 2

(LIN/1/2.)

Дания

8

 

 

Германия

8

 

 

Франция

8

 

 

Обединено кралство

8

 

 

Други

4 (64)

 

 

Съюз

36

 

 

ОДУ

36

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

3a

(LIN/3A/BCD)

Белгия

6 (65)

 

 

Дания

50

 

 

Германия

6 (65)

 

 

Швеция

19

 

 

Обединено кралство

6 (65)

 

 

Съюз

87

 

 

ОДУ

87

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Води на Съюза от 4

(LIN/04-C.)

Белгия

25

 

 

Дания

385

 

 

Германия

238

 

 

Франция

214

 

 

Нидерландия

8

 

 

Швеция

16

 

 

Обединено кралство

2 957

 

 

Съюз

3 843

 

 

ОДУ

3 843

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Води на Съюза и международни води от 5

(LIN/05EI.)

Белгия

9

 

 

Дания

6

 

 

Германия

6

 

 

Франция

6

 

 

Обединено кралство

6

 

 

Съюз

33

 

 

ОДУ

33

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Води на Съюза и международни води от 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14

(LIN/6X14.)

Белгия

48 (66)

 

 

Дания

8 (66)

 

 

Германия

173 (66)

 

 

Испания

3 498

 

 

Франция

3 730  (66)

 

 

Ирландия

935

 

 

Португалия

8

 

 

Обединено кралство

4 296  (66)

 

 

Съюз

12 696

 

 

Норвегия

7 500  (67)  (68)  (69)

 

 

Фарьорски острови

200 (70)  (71)

 

 

ОДУ

20 396

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия регламент.


Вид:

Молва

Molva molva

Зона:

Норвежки води от 4

(LIN/04-N.)

Белгия

9

 

 

Дания

1 187

 

 

Германия

33

 

 

Франция

13

 

 

Нидерландия

2

 

 

Обединено кралство

106

 

 

Съюз

1 350

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

3a

(NEP/3A/BCD)

Дания

8 626

 

 

Германия

25

 

 

Швеция

3 087

 

 

Съюз

11 738

 

 

ОДУ

11 738

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

Води на Съюза от 2a и 4

(NEP/2AC4-C)

Белгия

1 282

 

 

Дания

1 282

 

 

Германия

19

 

 

Франция

38

 

 

Нидерландия

660

 

 

Обединено кралство

21 237

 

 

Съюз

24 518

 

 

ОДУ

24 518

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

Норвежки води от 4

(NEP/04-N.)

Дания

758

 

 

Германия

0

 

 

Обединено кралство

42

 

 

Съюз

800

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

6; води на Съюза и международни води от 5b

(NEP/5BC6.)

Испания

25

 

 

Франция

98