EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0042-20120101

Consolidated text: Директива 2009/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистическите данни при превоз на товарии пътници по море (преработена) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/42/2012-01-01

2009L0042 — BG — 01.01.2012 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2009/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно статистическите данни при превоз на товарии пътници по море

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 141, 6.6.2009, p.29)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 април 2010 година

  L 94

33

15.4.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1090/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година

  L 325

1

9.12.2010

►M3

ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2012 година

  L 101

5

11.4.2012
▼B

ДИРЕКТИВА 2009/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно статистическите данни при превоз на товарии пътници по море

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 1 ),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 95/64/ЕО на Съвета от 8 декември 1995 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море ( 2 ) е била неколкократно съществено изменяна ( 3 ). Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни промени в нея, тя следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

За да изпълни възложените му задачи в контекста на общата политика за морски транспорт, Комисията (Евростат) следва да има на свое разположение сравними, сигурни, синхронизирани и постоянни статистически данни за размера и развитието на превоза на товари и пътници по море към и от Общността, между държави-членки и за вътрешния морски транспорт.

(3)

Важно е също за държавите-членки и икономическите оператори да имат добри познания за пазара на морски транспорт.

(4)

Събирането на статистически данни за Общността на сравнима или хармонизирана база прави възможно да се установи интегрирана система, предоставяща надеждна, последователна и актуална информация.

(5)

Данните за превоз на товари и пътници по море, следва да се направят сравними между държавите-членки и между различните видове транспорт.

(6)

В съответствие с принципа за субсидиарност, създаването на общи статистически стандарти, позволяващи да бъде произведена хармонизирана информация, може да бъде решено ефикасно само на общностно равнище. Данните ще се събират във всяка държава-членка под ръководството на органи и институции, натоварени със събиране на официална статистика.

(7)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 4 ).

(8)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме определени подробни правила за прилагането на настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(9)

Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят само за процедурите на комитет. Поради това те не се нуждаят от транспониране от държавите-членки.

(10)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивата, която е посочена в приложение IX, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Събиране на статистически данни

Държавите-членки събират статистически данни за Общността относно превоза на товари и пътници с морски плавателни съдове, акостиращи на пристанища в техни територии.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

а) „превоз на товари и пътници по море“ означава придвижването на товари и пътници, използващи морски плавателни съдове при пътувания, които се предприемат изцяло или частично по море.

Приложното поле на настоящата директива включва също товари:

i) изпращани до офшорни инсталации;

ii) добити от морското дъно и разтоварени в пристанища.

Трюмовете и доставените продоволствия на плавателните съдове се изключват от обхвата на настоящата директива;

б) „морски плавателни съдове“ означава плавателни съдове, различни от тези, които плават изключително във вътрешни води или в защитени води, в непосредствена близост до тях или в зони, където се прилагат разпоредби за пристанищата.

Настоящата директива не се прилага за риболовни плавателни съдове, плавателни съдове за обработване на риба, плавателни съдове за сондиране и проучване, кораби-влекачи, кораби-тласкачи, плавателни съдове за изследване и обследване, драги, военноморски плавателни съдове или плавателни съдове, използвани единствено за нетърговски цели;

в) „пристанище“ означава място, имащо съоръжения за търговски кораби за заставане на котва и за товарене или разтоварване на товари или за слизане или качване на пътници на или от плавателния съд;

г) „националност на оператора на морски транспорт“ съответства на държавата, в която се намира ефективния център на търговска дейност на транспортния оператор;

д) „оператор на морски транспорт“ означава всяко лице, с което или от името на което е сключен договор за транспорт на товари или на хора по море с товародателя или пътника.

Член 3

Характеристики на събираните данни

1.  Държавите членки събират следните данни:

а) информация за товарите и пътниците;

б) информация за плавателния съд.

Плавателни съдове с бруто тонаж по-малко от 100 тона може да бъдат изключени от събирането на данни.

2.  Характеристиките на събираните данни, а именно статистическите променливи величини във всяка област и номенклатурата за тяхната класификация, както периодичността на наблюдението им, са установени в приложения I—VIII.

3.  Събирането на данни се базира, доколкото е възможно, на наличните източници, като се ограничава тежестта за респондентите.

4.  Комисията адаптира към икономическия и технически напредък характеристиките на събираните данни и съдържанието на приложения I—VIII с, доколкото такова адаптиране не включва значително увеличение на разходите за държавите-членки и/или на тежестта за респондентите.

▼M2

Комисията може да приема тези мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 10а и при условията на членове 10б и 10в.

▼B

Член 4

Пристанища

1.  За целите на настоящата директива Комисията съставя списък на пристанища, кодирани и класифицирани по държави и морски крайбрежни зони.

▼M2

Комисията може да приема тези мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 10а и при условията на членове 10б и 10в.

▼B

2.  Всяка държава членка избира от списъка, посочен в параграф 1 всяко пристанище, обработващо повече от един милион тона товари или регистриращо повече от 200 000 пътника годишно.

За всяко избрано пристанище се предоставят подробни данни в съответствие с приложение VIII за областите (товари и пътници), в които това пристанище отговаря на критерия за избор и обобщени данни, ако е подходящо за друга област.

3.  За пристанища, които не са избрани от списъка, обобщени данни се предоставят в съответствие с приложение VIII, комплект данни А 3.

Член 5

Точност на статистиката

Методите за събиране на данни са такива, че статистиката за морския транспорт на Общността да дава точността, изисквана за комплектите статистически данни, описани в приложение VIII.

Комисията съставя стандартите за точност.

▼M2

Комисията може да приема тези мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 10а и при условията на членове 10б и 10в.

▼B

Член 6

Обработка на резултатите от събирането на данни

Държавите-членки обработват събраната съгласно член 3 статистическа информация, за да получат сравнима статистика, отговаряща на стандартите за точност, посочени в член 5.

Член 7

Предаване на резултатите от събирането на данни

1.  Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) резултатите от събирането на данните, посочени в член 3, включително данните, обявени за поверителни от държавите-членки съгласно националното законодателство или практика, отнасящи се до поверителността на статистическата информация, в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно Европейската статистика ( 5 ).

2.  Резултатите се предават в съответствие с структурата на комплектите статистически данни, определени в приложение VIII. Техническите правила по предаването на резултатите се определят в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2.

3.  Предаването на резултатите се извършва за данни с тримесечна периодичност до пет месеца, а за данни с годишна периодичност — до осем месеца от края на периода на наблюдение.

Първото предаване обхваща периода на първо тримесечие на 1997 г.

Член 8

Доклади

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) цялата съответна информация относно използваните методи при събиране на данните. Те изпращат информация също така за всички значителни промени в използваните методи при събиране на данните.

Член 9

Разпространение на статистическите данни

Комисията (Евростат) разпространява подходящи статистически данни в периодичност, съответстваща на тази на предаваните резултати.

Условията за публикуване или разпространение на статистическите данни от Комисията (Евростат) се приемат в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2.

Член 10

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼M2 —————

▼M2

Член 10а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 1 и член 5, трета алинея, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от 29 декември 2010. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от шест месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 10б.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

3.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 10б и 10в.

Член 10б

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, член 4, параграф 1 и член 5, трета алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, както и евентуалните причини за оттеглянето.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в това решение правомощия. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. Решението за оттегляне не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10в

Възражения срещу делегирани актове

1.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.  Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът не е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, ако и Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегирания акт в срока, посочен в параграф 1, той не влиза в сила. Институцията, която възразява, посочва причините за възраженията срещу делегирания акт.

▼B

Член 11

Съобщаване на националните разпоредби

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Отмяна

Директива 95/64/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение IX, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивата, която е посочена в приложение IX, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение X.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването и в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОМЕНЛИВИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.    Статистически променливи

а)    Информация за товарите и пътниците

 бруто тегло на товарите в тонове,

 начин на превоз на товарите съгласно класификацията, представена в приложение II,

 описание на товарите, като се използва номенклатурата, представена в приложение III,

 отчетно пристанище,

 направление на движението (т.е. влизане или напускане),

 информация за влизащите товари: пристанище на натоварване (т.е. пристанището, в което товарът е бил натоварен на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП“) и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

 информация за напускащите товари: пристанището на разтоварване (т.е. пристанището, в което товарът трябва да се разтовари от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

 брой пътници, които започват или завършват екскурзия, и брой круизни пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия,

 информация за влизащите пътници: пристанище на качване (т.е. пристанището, в което пътникът се е качил на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

 информация за напускащите пътници: пристанище на слизане (т.е. пристанището, в което пътникът трябва да слезе от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV.

По отношение на товарите, които се превозват в контейнери или ро-ро съоръжения, се представят следните допълнителни данни:

 общ брой контейнери (със или без товар),

 брой контейнери без товар,

 общ брой мобилни (рo-рo) съоръжения, със или без товар,

 брой мобилни (рo-рo) съоръжения без товар.

б)    Информация за плавателните съдове:

 брой плавателни съдове,

 дедуейт на плавателните съдове или бруто тонаж,

 страна или територия на регистрация на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение V,

 вид на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VI,

 големина на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VII.

2.    Определения

а) „Товарен контейнер“ е елемент от транспортното оборудване, който е:

1. от дълготрайно естество и достатъчно здрав, подходящ за многократно използване;

2. специално проектиран, за да улесни превоза на товарите с един или няколко вида транспорт без междинно претоварване;

3. съоръжен с устройства, позволяващи лесната му обработка, и по-специално прехвърлянето му от един вид транспорт на друг;

4. проектиран така, че да позволява лесно напълване и изпразване;

5. с дължина от 20 фута или повече.

б) „Ро-ро съоръжение“ е превозно средство, предназначено за пренасяне на товар, например камион, ремарке или полуремарке, което може да се придвижва или изтегля до плавателния съд, в това число и пристанищни или корабни ремаркета. Класификациите следва да отговарят на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН „Кодове за видовете товари, опаковки и опаковащи материали“.

в) „Контейнерен товар“ е контейнер със или без товар, който е натоварен или разтоварен от плавателния съд, който го превозва по море.

г) „Ро-ро товар“ е товар, който независимо дали се намира в контейнер, е поставен върху ро-ро съоръжение, както и ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до плавателния съд и от него по море.

д) „Бруто тегло на товар“ е теглото на товара с опаковката, но без тара тегло на контейнерите или ро-ро съоръженията.

е) „Дедуейт“ (DWT) е разликата в метрични тонове между водоизместването на кораба по товарната водолиния при водолиния, съответстваща на определената лятна товарна марка във вода с относително тегло 1,025, и теглото на празния кораб (т.е. кораб без товар, гориво, смазочно масло, баластна вода, сладка и котелна вода в танкове, без запаси от консумативи, без пътници и без екипаж и техните лични вещи).

ж) „Бруто тонаж“ е тонажната стойност на целия обем на един кораб, определена съгласно разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г.

з) „Круизен пътник“ е лице, превозвано на кораб за круизи с туристическо-развлекателна цел и което слиза в съответното пристанище с цел туризъм и развлечения за ограничено време и продължава плаването със същия кораб. В това определение не се включват пътниците за еднодневни екскурзии.

и) „Кораб за круизи“ е пътнически кораб, снабден с кабини за всички пътници и съоръжения за забавления и плаващ с туристическо-развлекателна цел. Това определение изключва: превозите на пътници с фериботни кораби; плавателни съдове, превозващи товари, с ограничен брой кабини за пътници, и кораби, извършващи само еднодневни екскурзии.

й) „Екскурзия на круизен пътник“ е кратко посещение на круизния пътник на туристически забележителности, разположени в близост до посещаваните от кораба за круизи пристанища.

к) „Ро-ро контейнерен товар“ е контейнер със или без товар, натоварен на ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до плавателния съд и от него по море.

л) „Междупристанищно корабно ремарке“ е ремарке, предназначено за превоз на товари (включително контейнери) между две пристанища на борда на ро-ро плавателни съдове. Основно е предназначено за използване на борда на ро-ро плавателни съдове или на сушата в райони под контрола на пристанищните власти.

м) „Ро-ро плавателен съд“ е плавателен съд, който е предназначен за пренасяне на ро-ро съоръжения.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIКласификация на начина на превоз на товарите

Категория (1)

Еднозначен

код

Двузначен

код

Описание

Тонове

Брой единици

Наливни товари

1

1X

Наливни товари (не се отчитат товарни единици)

X

 

11

Втечнен газ

X

 

12

Суров нефт

X

 

13

Нефтопродукти

X

 

19

Други наливни товари

X

 

Сухи насипни товари

2

2X

Сухи насипни товари (не се отчитат товарни единици)

X

 

21

Руди

X

 

22

Въглища

X

 

23

Селскостопански продукти (например зърно, соя, тапиока)

X

 

29

Други сухи насипни товари

X

 

Контейнери

3

3X

Големи контейнери

(2)

X

31

20-футови товарни единици

(2)

X

32

40-футови товарни единици

(2)

X

33

Над 20- до 40-футови товарни единици

(2)

X

34

Над 40-футови товарни единици

(2)

X

Самоходни

ро-ро

5

5X

Мобилни самоходни единици

X

X

51

Товарни пътни превозни средства и ремаркетата към тях

(2)

X

52

Пътнически автомобили, мотоциклети и ремаркетата/караваните към тях

 

(3)

53

Пътнически автобуси

 

(3)

54

Превозни средства с търговско предназначение (в това число внесени/изнесени моторни превозни средства)

X

(3)

56

Живи животни, на собствен ход

X

(3)

59

Други мобилни самоходни единици

X

X

Несамоходни

ро-ро

6

6X

Мобилни несамоходни единици

X

X

61

Непридружавани товарни пътни ремаркета и полуремаркета

(2)

X

62

Непридружавани каравани и други пътни, селскостопански и промишлени превозни средства

X

(3)

64

Железопътни вагони за превоза на товари

(2)

X

65

Междупристанищни корабни ремаркета за превоза на товари

(2)

X

66

Корабни баржи за превоза на товари

(2)

X

69

Други мобилни несамоходни единици

X

X

Други генерални товари

(включително малки контейнери)

9

9X

Други товари, неупоменати другаде

X

 

91

Продукти от горското стопанство

X

 

92

Продукти от желязо и стомана

X

 

99

Други генерални товари

X

 Допълнение към класификацията на начина на превоз на товарите във връзка с ро-ро контейнерите

Категория (1)

Еднозначен

код

Двузначен

код

Описание

Тонове

Брой единици

Големи ро-ро контейнери

R

RX

Големи ро-ро контейнери

 

X

R1

20-футови товарни единици

 

X

R2

40-футови товарни единици

 

X

R3

Над 20- до 40-футови товарни единици

 

X

R4

Над 40-футови товарни единици

 

X

(1)   Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН.

(2)   Записва се бруто теглото на товарите, включително опаковките, но без тара тегло на контейнерите и ро-ро съоръженията.

(3)   Само общият брой на единиците.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIINST 2007

Разделение

Описание

01

Продукти на селското, ловното и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на добивната промишленост; торф; уран и торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и продукти от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулозна маса, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани електронни носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук или пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване

11

Машини и оборудване, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионно и съобщително оборудване и апаратура; медицински, прецизиращи и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми

12

Транспортно оборудване

13

Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде

14

Вторични суровини; битови и други отпадъци

15

Поща, пратки

16

Оборудване и материали, използвани в превоза на товари

17

Товари, премествани по време на местене в друго жилище или офис; багаж, превозван отделно от пасажерите; моторни превозни средства, премествани за ремонт; други непазарни товари, некласифицирани другаде

18

Товари в партида: съвкупност от различни товари, превозвани заедно

19

Неидентифицируеми товари: товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да бъдат причислени към групи 01—16

20

Други товари, некласифицирани другаде

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОРСКИ КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ

Номенклатурата, която се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки) ( 9 ) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартният двубуквен ISO код за всяка страна от горепосочената номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните, които са разделени в две или повече морски крайбрежни зони, които се идентифицират чрез четвърти знак, различен от цифрата нула (от 1 до 7), както следва:Код

Морска крайбрежна зона

FR01

Франция: Атлантически океан и Северно море

FR02

Франция: Средиземно море

FR03

Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана

FR04

Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа

FR05

Френски отвъдморски територии: Реюнион

DE01

Германия: Северно море

DE02

Германия: Балтийско море

DE03

Германия: вътрешните зони

GB01

Обединеното кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандски острови

ES01

Испания: Атлантически океан (северен)

ES02

Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южен), в т.ч. Балеарските и Канарските острови

SE01

Швеция: Балтийско море

SE02

Швеция: Северно море

TR01

Турция: Черно море

TR02

Турция: Средиземно море

RU01

Русия: Черно море

RU03

Русия: Азия

RU04

Русия: Баренцово море и Бяло море

RU05

Русия: Балтийско море (само Финландският залив)

RU06

Русия: Балтийско море, с изключение на Финландския залив

RU07

Русия: европейските вътрешни водни пътища (включително Каспийско море)

MA01

Мароко: Средиземно море

MA02

Мароко: Западна Африка

EG01

Египет: Средиземно море

EG02

Египет: Червено море

IL01

Израел: Средиземно море

IL02

Израел: Червено море

SA01

Саудитска Арабия: Червено море

SA02

Саудитска Арабия: Персийският залив

US01

Съединени американски щати: Атлантически океан (северен)

US02

Съединени американски щати: Атлантически океан (южен)

US03

Съединени американски щати: Мексиканският залив

US04

Съединени американски щати: Тихи океан (южен)

US05

Съединени американски щати: Тихи океан (северен)

US06

Съединени американски щати: Големите езера

US07

Пуерто Рико

CA01

Канада: Атлантически океан

CA02

Канада: Големите езера и горното течение на р. Сейнт Лоуренс (Saint Lawrence)

CA03

Канада: Западен бряг

CO01

Колумбия: Северен бряг

CO02

Колумбия: Западен бряг

MX01

Мексико: Атлантически океан

MX02

Мексико: Тихи океан

С допълнителни кодове

ZZ01

Разположени в морето платформи, които не са посочени другаде

ZZ02

Агрегати и други, непосочени по-горе

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ V

НАЦИОНАЛНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки) ( 10 ) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартният двубуквен ISO код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните с повече от един регистър, които се идентифицират посредством четвърти знак, различен от цифрата нула, както следва:FR01

Франция

FR02

Френска антарктическа територия (в това число островите Кергелен) [воденето на регистъра е прекратено през април 2007 г.]

FR03

Франция (RIF) (Френски международен регистър) [нов регистър, въведен през май 2007 г.]

IT01

Италия — първи регистър

IT02

Италия — международен регистър

GB01

Обединено кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандските острови

GB04

Гибралтар

DK01

Дания

DK02

Дания (DIS)

PT01

Португалия

PT02

Португалия (MAR)

ES01

Испания

ES02

Испания (Ребека)

NO01

Норвегия

NO02

Норвегия (NIS)

US01

Съединени американски щати

US02

Пуерто Рико

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VIКЛАСИФИКАЦИЯ ПО ТИП КОРАБ (ICST-COM)

 

Тип

В това число категории кораби

10

Течни товари в насипно състояние

Нефтен танкер

Кораб цистерна за химически продукти

Кораб цистерна за втечнен газ

Шлеп за наливни товари

Други кораби цистерни

20

Сухи товари в насипно състояние

Транспортен кораб за насипни товари/нефт

Транспортен кораб за насипни товари

31

Контейнери

Контейнеровоз

32

Специализирани

Влекач за шлепове

Транспортен кораб за химикали

Транспортен кораб за радиоактивно гориво

Транспортен кораб за превоз на добитък

Автовоз

Други специализирани

33

Общи товари, неспециализирани

Хладилен кораб

Ро-ро пътнически

Ро-ро контейнеровоз

Други ро-ро товари

Комбиниран товарен/пътнически, за общи товари

Комбиниран за транспортиране на общи товари/контейнери

Еднопалубен кораб

Многопалубен кораб

34

Сухотоварен шлеп

Палубен шлеп

Саморазтоварващ се шлеп

Рудовоз

Открит сухотоварен шлеп

Закрит сухотоварен шлеп

Други сухотоварни шлепове

35

Пътнически

Пътнически (с изключение на пътническите кораби, извършващи круиз)

36

Пътнически, извършващ круиз

Само кораби, извършващи круиз

41

Риболовен

Риболовен (1)

Рибопреработващ (1)

42

За дълбоководни операции

Кораб за сондажи и проучвания (1)

За дълбоководна поддръжка (1)

43

Влекачи

Влекачи (1)

Бутачи (1)

49

Разни

Драги (1)

Изследване и обследване (1)

Други плавателни съдове (1)

XX

Неизвестни

Неизвестен тип плавателен съд

(1)   Не се обхваща от настоящата директива.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

КАТЕГОРИИ ЗА ГОЛЕМИНА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

изразени в дедуейд (DWT) или в бруто тонаж (GT)

Настоящата класификация важи само за плавателни съдове с бруто тонаж от 100 или над 100 тона.Категория

Долна граница

Горна граница

DWT

GT

DWT

GT

01

100

до 499

до 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

Забележка: Ако съгласно настоящата директива следва да бъдат включени плавателни съдове с бруто тонаж, по-малко от 100 тона, на тях им се определя код за категория „99“.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СТРУКТУРА НА НАБОРИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

С наборите от данни, посочени в настоящото приложение, се определя периодичността на представянето на статистическата информация за морския транспорт, която се изисква от Общността. Всеки набор от данни представлява кръстосана класификация по ограничен набор величини на различни нива на номенклатури, агрегирани по всички останали величини, за които се изисква качествена статистическа информация.

ОБОБЩЕНИЕ И ПОДРОБНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

 Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари и пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 и F2.

 Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари, но не за пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 и F2.

 Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за пътници, но не за товари, са A3, D1, F1 и F2.

 Наборът от данни, който трябва да се представя за пристанищата, които не са избрани (нито за товари, нито за пътници), е A3.

ПРАВЕН ХАРАКТЕР НА НАБОРИТЕ ОТ ДАННИ

 Наборите от данни A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 и F2 са задължителни.

 Наборите от данни C2 и F1 са незадължителни. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Данни:  бруто тегло на товарите в тонове. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само неединични товари), приложение II (подкатегории 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 и 99)

Данни:  бруто тегло на товарите в тонове. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A3

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Всички пристанища от списъка на пристанищата

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Данни:  бруто тегло на товарите в тонове.

Брой пътници (без круизните пътници).

Брой круизни пътници, започващи и завършващи круиз.

Брой круизни пътници на круизна пътническа екскурзия: направление: само влизащи (1) — (незадължително). 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

B1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Стока

Двузначен буквено-цифров код

Номенклатура на товарите, приложение III

Данни:  бруто тегло на товарите в тонове. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

C1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само контейнери и ро-ро) приложение II (подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)

Данни:  бруто тегло на товарите в тонове (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69).

Брой единици (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69).

Брой единици без товар (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 и 69). 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

C2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване (незадължително)

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само ро-ро контейнерен), приложение II (подкатегории RX, R1, R2, R3, R4)

Данни:  Брой единици (начин на превоз: подкатегории RX, R1, R2, R3, R4).

Брой единици без товар (начин на превоз: подкатегории RX, R1, R2, R3, R4) – (незадължително). 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

D1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на качване/слизане

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Националност на регистрацията на плавателния съд (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни:  Брой пътници, с изключение на круизните пътници, започващи и завършващи круиз, и на круизните пътници на екскурзия. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

E1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Националност на регистрацията на плавателния съд

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни:  бруто тегло на товарите в тонове. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Само влизащи (1)

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб, приложение VI

Големина на плавателния съд по дедуейт

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по дедуейт, приложение VII

Данни:  Брой на плавателните съдове.

Дедуейт на плавателните съдове в тонове. 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Само влизащи (1)

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб, приложение VI

Големина на плавателния съд по бруто тонаж

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по бруто тонаж, приложение VII

Данни:  Брой на плавателните съдове.

Бруто тонаж на плавателните съдове.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ЧАСТ AОтменената директива и списък на последващите ѝ изменения

(посочени в член 12)

Директива 95/64/ЕО на Съвета

(ОВ L 320, 30.12.1995 г., стр. 25)

 

Решение 98/385/ЕО на Комисията

(ОВ L 174, 18.6.1998 г., стр. 1)

Единствено член 3

Решение 2000/363/ЕО на Комисията

(ОВ L 132, 5.6.2000 г., стр. 1)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 20 от приложение II

Решение 2005/366/ЕО на Комисията

(ОВ L 123, 17.5.2005 г., стр. 1)

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията

(ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14)

Единствено член 1

ЧАСТ БСрокове за транспониране в националното право

(посочени в член 12)

Директива

Срок за транспониране

95/64/ЕО

31 декември 1996 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ XТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 95/64/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, буква а), първа алинея

Член 2, параграф 1, втора алинея, букви a) и б)

Член 2, буква а), втора алинея, точки i) и ii)

Член 2, параграф 1, трета алинея

Член 2, буква а), трета алинея

Член 2, параграфи 2—5

Член 2, букви б)—д)

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 2, трета алинея

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8

Член 8, параграф 2

Член 9

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 10, параграфи 1 и 2

Член 10, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 15

Член 13

Член 16

Член 14

Приложения I—VIII

Приложения I—VIII

Приложение IX

Приложение X( 1 ) Становище на Европейския парламент от 21 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 април 2009 г.

( 2 ) ОВ L 320, 30.12.1995 г., стр. 25.

( 3 ) Вж. приложение IX, част А.

( 4 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 5 ) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

( 6 ) Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН.

( 7 ) Записва се бруто теглото на товарите, включително опаковките, но без тара тегло на контейнерите и ро-ро съоръженията.

( 8 ) Само общият брой на единиците.

( 9 ) Версията, която понастоящем е в сила, е тази съгласно Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки, ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19.

( 10 ) Версията, която понастоящем е в сила, е посочената в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Top