EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0668

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/668 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на признаването на някои организации в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 2595) (Текст от значение за ЕИП)

C/2015/2595

OJ L 110, 29.4.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/668/oj

29.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/668 НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2015 година

за изменение на признаването на някои организации в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2015) 2595)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (1), и по-специално член 4, параграф 1 и член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 391/2009 Комисията проверява дали титулярят на признаването, дадено съгласно член 4, параграф 3 и член 2, буква в) от посочения регламент, е съответното правно образувание в рамките на организацията, към която се прилагат разпоредбите на посочения регламент. В противен случай Комисията взема решение за изменение на това признаване.

(2)

Решение 2007/421/ЕО на Комисията (2) се отнася за организациите, които са признати от държавите членки в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (3), като постановява, че генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ публикува до 1 юли всяка година в Официален вестник на Европейския съюз обновен списък на организациите, признати в съответствие с Директива 94/57/ЕО.

(3)

Последният списък на организации, признати въз основа на Директива 94/57/ЕО, беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз  (4) през 2007 г.

(4)

Регистърът по корабоплаване на Лойд (Lloyd's Register of Shipping — LR), Корейския корабен регистър (Korean Register of Shipping — KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK) и Registro Italiano Navale (RINA) са били признати в съответствие с Директива 94/57/ЕО.

(5)

В съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009 организациите, които към 17 юни 2009 г. са били признати в съответствие с Директива 94/57/ЕО, запазват своето признаване.

(6)

В случая с Korean Register of Shipping (KR) съответното образувание майка по отношение на всички правни образувания, които влизат в състава на признатата организация, е преименувано на „KR (Korean Register)“.

(7)

В случая с Nippon Kaiji Kyokai (NK) съответното образувание майка по отношение на всички правни образувания, които влизат в състава на признатата организация, е променило правния си статут по японското законодателство от „Foundation“ в „General Incorporated Foundation“. Поради това пълното име на образуванието, което следва да бъде признато, е „Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)“.

(8)

В случая с Lloyd's Register of Shipping (LR) първоначално признатата организация е преименувана първо на Lloyd's Register и впоследствие на Lloyd's Register Group Limited в резултат на преобразуването на дружеството, регистрирано като society съгласно изменения Industrial and Provident Societies Act на Обединеното кралство от 1965 г., в company, регистрирана по Companies Act на Обединеното кралство от 2006 г. Поради това пълното име на образуванието, което следва да бъде признато, е „Lloyd's Register Group LTD (LR)“.

(9)

В случая с Registro Italiano Navale (RINA) всички дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 391/2009, са били прехвърлени от Registro Italiano Navale на RINA S.p.A. — дъщерно предприятие, изцяло притежавано от RINA, а впоследствие — на RINA Services S.p.A., което е дъщерно предприятие на RINA S.p.A. и е притежавано изцяло от последното. Следователно „RINA Services S.p.A.“ е съответното образувание майка по отношение на всички правни образувания, влизащи в състава на признатата организация, което следва да бъде признато.

(10)

Промените в самоличността на упоменатите образувания майка не оказват въздействие върху способността на съответните организации да отговарят на изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 391/2009.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От датата на влизане в сила на настоящото решение титуляр на признаването, дадено преди на Korean Register of Shipping (KR), е „KR (Korean Register)“, което е образуванието майка по отношение на всички правни образувания, влизащи в състава на признатата организация по смисъла на Регламент (ЕО) № 391/2009.

Член 2

От датата на влизане в сила на настоящото решение титуляр на признаването, дадено преди на Lloyd's Register of Shipping (LR), е „Lloyd's Register Group LTD (LR)“, което е образуванието майка по отношение на всички правни образувания, влизащи в състава на признатата организация по смисъла на Регламент (ЕО) № 391/2009.

Член 3

От датата на влизане в сила на настоящото решение титуляр на признаването, дадено преди на Nippon Kaiji Kyokai (NK), е „Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)“, което е образуванието майка по отношение на всички правни образувания, влизащи в състава на признатата организация по смисъла на Регламент (ЕО) № 391/2009.

Член 4

От датата на влизане в сила на настоящото решение титуляр на признаването, дадено преди на Registro Italiano Navale (RINA), е „RINA Services S.p.A.“, което е образуванието майка по отношение на всички правни образувания, влизащи в състава на признатата организация по смисъла на Регламент (ЕО) № 391/2009.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 април 2015 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11.

(2)  Решение 2007/421/ЕО на Комисията от 14 юни 2007 г. за отмяна на Решение 96/587/ЕО относно публикуване на списъка на признатите организации, които са обявени от държавите членки в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета (ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 18).

(3)  Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 година относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20).

(4)  ОВ C 135, 19.6.2007 г., стр. 4.

(5)  Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).


Top