EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0653

Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1473

OJ L 100, 12.4.2017, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/oj

12.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/653 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (1), и по-специално член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1286/2014 се въвежда нов стандартизиран основен информационен документ за подобряване на предназначените за индивидуални инвеститори пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), както и на сравнимостта на тези продукти.

(2)

С цел на индивидуалните инвеститори да се предостави основна информация, която е четивна, разбираема и лесно съпоставима, за основния информационен документ следва да се установи общ образец.

(3)

С цел индивидуалните инвеститори по-лесно да намират допълнителна информация за ПИПДОЗИП, посочените в член 8, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1286/2014 самоличност и данни за връзка следва да включват международния идентификационен номер на ценните книжа, а за ПИПДОЗИП — единния идентификационен код на продукта, когато такъв идентификатор е налице.

(4)

С цел индивидуалните инвеститори да могат да разбират и съпоставят икономическите и правните характеристики на ПИПДОЗИП, както и за да им се предостави подходящ обзор на инвестиционната политика и стратегия по отношение на ПИПДОЗИП, основният информационен документ следва да съдържа стандартизирана информация за вида на ПИПДОЗИП, за инвестиционните му цели и начините за постигането им, както и за ключовите характеристики или параметри на продукта, като например застрахователното покритие.

(5)

Информацията, която се предоставя на индивидуалните инвеститори, следва да им позволи да разбират и съпоставят рисковете, свързани с инвестирането в ПИПДОЗИП, така че да могат да взимат информирани инвестиционни решения. Свързаните с даден ПИПДОЗИП рискове могат да варират. Най-важните рискове са пазарният, кредитният и ликвидният риск. За да могат индивидуалните инвеститори да разберат напълно рисковете, информацията за тези рискове следва да бъде колкото се може по-обстойна и представена числено под формата на обобщен показател за риска с достатъчно подробни пояснения.

(6)

При оценката на кредитния риск създателите на ПИПДОЗИП следва да вземат предвид някои фактори, които биха могли да редуцират кредитния риск за индивидуалния инвеститор. В тази връзка, когато в такава оценка се анализира дали активите на даден ПИПДОЗИП, подходящо обезпечение, или активите, обезпечаващи разплащателните задължения на даден ПИПДОЗИП, са във всички случаи до падеж равностойни на разплащателните задължения на ПИПДОЗИП към инвеститорите му, следва да се проучи дали активите, държани от застрахователно дружество, съответстват по всяко време на текущата сума, която това дружество би трябвало да плати, за да прехвърли задълженията си по отношение на ПИПДОЗИП на друго застрахователно дружество.

(7)

Понастоящем за последователна оценка на кредитния риск в различните сектори на Съюза служат рейтингите на агенциите за външна кредитна оценка (АВКО). На кредитните рейтинги обаче трябва да се разчита минимално, когато това е възможно. Следователно е важно обобщаващият показател за риска да е обективно точен и да осигурява съпоставимост между различните ПИПДОЗИП, както и да е подходящо наблюдаван по отношение на пазарния и кредитния риск, така че за целите на предвиденото до 31 декември 2018 г. преразглеждане на Регламент (ЕС) № 1286/2014 да бъде събран достатъчно материал относно ефективността на практическия резултат от измерването на риска. При преразглеждането следва да се вземе предвид степента, в която рейтингите на АВКО отразяват на практика кредитоспособността на създателите на ПИПДОЗИП и кредитния риск, пред който са изправени инвеститорите в отделните ПИПДОЗИП.

(8)

Когато съществува риск, че ликвидността на ПИПДОЗИП може да варира в зависимост от възможността за предсрочно изтегляне на вложените средства от ПИПДОЗИП или за намиране на купувач на вторичния пазар, следва да се предостави специфично предупреждение. Това предупреждение следва да включва и обстоятелствата, при които съществува риск плащаните от ПИПДОЗИП суми да се различават значително от очакваното за предсрочно изтеглилите вложенията си, включително поради налагането на глоби за такова предсрочно изтегляне на вложените средства.

(9)

Докато възвръщаемостта на даден ПИПДОЗИП трудно се оценява и разбира, информацията за такива прогнозни оценки е от първостепенен интерес за индивидуалните инвеститори и следва да бъде включена в основния информационен документ. Индивидуалните инвеститори следва да разполагат с ясна информация за прогнозираната възвръщаемост, оценена въз основа на реалистични допускания за възможните резултати, и за прогнозирания пазарен риск при ПИПДОЗИП, представени по такъв начин, че да стане ясен несигурният характер на тази информация, както и фактът, че са възможни по-добри или по-лоши резултати.

(10)

За да се позволи на индивидуалните инвеститори да оценят риска, в основния информационен документ следва да се съдържа информация за евентуалните последици от невъзможността на създателя на ПИПДОЗИП да изплати дължимите суми. В такива случаи следва недвусмислено да се определи степента на защита, с която индивидуалните инвеститори разполагат по линия на инвестиционна или застрахователна схема или схема за гарантиране на депозитите.

(11)

Информацията за разходите е важна за индивидуалните инвеститори при съпоставката на отделните ПИПДОЗИП, които могат да имат различна структура на разходите, и при проучването как структурата на разходите на даден ПИПДОЗИП е относима към тях — което зависи от това колко дълго и какви суми са инвестирали, както и какви са резултатите на дадения ПИПДОЗИП. Поради това в основния информационен документ следва да се съдържа информация, която да позволява на индивидуалните инвеститори да сравняват общите разходи между отделните ПИПДОЗИП — при държане за препоръчителните им периоди на държане, както и за по-кратки периоди, както и да разберат как тези разходи могат с времето да се променят и какви са тенденциите.

(12)

От проучването сред потребителите стана ясно, че по-разбираеми за индивидуалните инвеститори са паричните суми, а не процентите. Малките разлики в разходите, изразени в проценти, могат да са свързани със значителни разлики в поеманите от индивидуалните инвеститори разходи в парично изражение. Поради това в основния информационен документ следва да са посочени и общите разходи за препоръчителните периоди на държане и за по-кратките периоди — както в парични суми, така и в проценти.

(13)

Като се има предвид, че въздействието на различните видове разходи върху възвръщаемостта може да се променя, в основния информационен документ следва да се съдържа разбивка на различните видове разходи. Разбивката на разходите се изразява в стандартен вид и като процент, така че сумите за различните ПИПДОЗИП да могат лесно да бъдат сравнявани.

(14)

Индивидуалните инвеститори могат да претърпят внезапна промяна от личен характер, която да наложи изтегляне на дългосрочните инвестиции. Такова изтегляне може са се наложи и поради развитието на пазара. Поради трудността за индивидуалните инвеститори да предвидят от какво общо равнище на ликвидност биха имали нужда за инвестиционните си портфейли, информацията за препоръчителните периоди на държане и за задължителните минимални такива периоди, както и за възможността за частично или пълно предсрочно изтегляне на вложените средства, е от особена важност и следва да бъде включена в основния информационен документ. По същите причини следва ясно да се посочи възможността за такова предсрочно изтегляне на вложените средства, както и последиците от него. По-конкретно следва да се изясни дали подобни последици са вследствие на изрично определени такси, глоби или ограничения на правото на предсрочно изтегляне, или на факта, че стойността на дадения ПИПДОЗИП, от който се изтеглят вложените средства, е особено чувствителен спрямо момента на това изтегляне.

(15)

Като се има предвид, че индивидуалните инвеститори могат да използват основния информационен документ и като обобщение на основните характеристики на ПИПДОЗИП, в него следва да е ясно посочено как може да се подаде жалба срещу продукта, срещу поведението на създателя на ПИПДОЗИП или срещу лицето, което продава продукта или предоставя консултации по него.

(16)

Някои индивидуални инвеститори могат да желаят да получат допълнителна информация за специфични аспекти на ПИПДОЗИП. В основния информационен документ следва да се съдържа ясна и конкретна препратка към мястото, където може да бъде намерена допълнителна специфична информация, ако в съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014 тази информация трябва да бъде включена в него. Когато в съответствие с националното право или правото на Съюза създателят на ПИПДОЗИП е длъжен да оповестява дадена друга информация, индивидуалните инвеститори следва да бъдат уведомени за това и за начина на получаване на тези документи, дори ако те се предоставят само при поискване. С цел основният информационен документ да бъде възможно най-сбит, връзките към тези други документи могат да представляват връзки към уебсайтове, при условие че наличието на документите е ясно посочено и че достъпът до тях е възможен чрез съответния уебсайт.

(17)

Основният информационен документ за ПИПДОЗИП, който предлага набор от базисни инвестиционни варианти, не може да бъде в същия формат като основния информационен документ за друг ПИПДОЗИП, тъй като всека базисен инвестиционен вариант притежава специфичен профил на риска, резултатите и разходите, което не позволява цялата необходима информация да бъде предоставена в един-единствен кратък самостоятелен документ. Базисните инвестиционни варианти могат да бъдат инвестиции в ПИПДОЗИП или други инвестиции от подобен характер, както и съответни стандартизирани инвестиционни портфейли. При тези базисни инвестиционни варианти рисковете, възвръщаемостта и разходите могат да са различни. В зависимост от характера и броя на базисните инвестиционни варианти, създателят на ПИПДОЗИП следва, ако счете за уместно, да е в състояние да подготви отделен основен информационен документ за всяка от тях. Тези основни информационни документи следва също така да съдържат обща информация за ПИПДОЗИП.

(18)

Ако създателят на ПИПДОЗИП сметне, че наличието на отделни основни информационни документи за всеки вариант не е подходящо за индивидуалните инвеститори, той следва да предостави отделно специфичната информация за базисните инвестиционни варианти и общата информация за ПИПДОЗИП. За да се избегне объркване, в общата информация за ПИПДОЗИП в основния информационен документ следва да се посочи обхватът на рисковете, резултатите и разходите, които могат да се очакват при всеки от предлаганите базисни инвестиционни варианти. Освен това, специфичната информация за базисните инвестиционни варианти следва винаги да отразява характеристиките на ПИПДОЗИП, чрез които се предлагат тези варианти. Тази специфична информация може да се предостави под различни форми — като единен документ, който съдържа необходимата информация за всички базисни инвестиционни варианти, или като отделни документи за всеки от тях. По силата на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на ПКИПЦК и фондовете, различни от ПКИПЦК, към които се прилагат членове 78—81 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) по отношение на формàта и съдържанието на техния основен информационен документ за инвеститорите, се предоставя преходен период, по време на който те са освободени от тези изисквания. С цел на тези фондове да се предостави съгласуван преходен правен режим, на създателите на ПИПДОЗИП следва да се позволи да продължат да използват тези основни информационни документи за инвеститорите за ПИПДОЗИП, които предлагат тези видове фондове като единствен базисен инвестиционен вариант или наред с други базисни инвестиционни варианти. Ако създателите на ПИПДОЗИП изберат да използват основни информационни документи за инвеститорите за ПИПДОЗИП, които предлагат тези видове фондове наред с други инвестиционни варианти, в общия случай в основния информационен документ следва да е посочен единен набор категории на риска под формата на скала на риска на ПИПДОЗИП. В категориите на риска за всички базисни инвестиционни варианти, предлагани в рамките на даден ПИПДОЗИП, синтетичният показател за риска и възвръщаемостта по член 8 от Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията (3) за ПКИПЦК или за фондовете, които не са ПКИПЦК, следва за останалите базисни инвестиционни варианти да бъде комбиниран с обобщаващия показател за риска в съответствие с настоящия регламент. Ако ПИПДОЗИП предлага като инвестиционни варианти само ПКИПЦК или фондове, които не са ПКИПЦК, на създателя на ПИПДОЗИП следва да бъде разрешено да използва представянето и методиката по член 10 от Регламент (ЕС) № 583/2010. Независимо от избраната форма, специфичната информация следва винаги да бъде в съответствие с информацията, която се съдържа в основния информационен документ.

(19)

Информацията, която създателите на ПИПДОЗИП включват в основните информационни документи, трябва да е точна, обективна, ясна и неподвеждаща. При взимането на инвестиционно решение индивидуалните инвеститори следва да могат да се осланят на информацията в документа дори месеци и години след първоначалното изготвяне на основния информационен документ — при ПИПДОЗИП, които се предлагат на индивидуалните инвеститори. Поради това следва да бъдат определени стандарти с оглед на навременното и целесъобразното преразглеждане и изменяне на основните информационни документи, така че те да продължават да бъдат точни, обективни и ясни.

(20)

Данните, които се използват за изготвянето на информацията в основния информационен документ, като например данните за разходите, за рисковете и за сценариите за резултатите, могат да се променят с течение на времето. Промяната на данните — като например промяна в показателите за риска или разходите — може да доведе до промяна в информацията, която да бъде включена. Поради тази причина създателите на ПИПДОЗИП следва да установят периодични процеси за преразглеждането на съдържащата се в основния информационен документ информация. Тези процеси следва да включват оценка на това дали промените в данните налагат изменение и повторно публикуване на документа. Подходът на създателите на ПИПДОЗИП следва да отразява степента, в която информацията, която трябва да бъде включена в основния информационен документ, се променя — например при борсово търгуваните деривати, като стандартизираните кол или пут фючърси, информацията в основния информационен документ не е необходимо да се обновява непрекъснато, тъй като изискуемата информация за тези инструменти относно рисковете, възвращаемостта и разходите не варира. В някои случаи периодичните преразглеждания могат да се окажат недостатъчни, например когато създателят на ПИПДОЗИП узнае или е следвало да узнае за промени, настъпили извън периодичния процес на преразглеждане и които е възможно значително да повлияят върху информацията в основния информационен документ, например съществени за индивидуалните инвеститори изменения в оповестена преди това инвестиционна политика или стратегия на ПИПДОЗИП или съществени промени в структурата на разходите или профила на риска. Поради тази причина от създателите на ПИПДОЗИП следва също така да се изиска да създадат процедури за установяването на случаите, при които съдържащата се в основния информационен документ информация трябва да бъде ad hoc преразгледана и изменена.

(21)

Когато при периодичен или ad hoc преглед на основния информационен документ се установят промени в информацията, която се изисква да бъде включена в документа, или се заключи, че информацията в основния информационен документ вече не е точна, обективна, ясна и неподвеждаща, създателят на ПИПДОЗИП следва да е задължен да измени основния информационен документ, за да се отразят тези промени в информацията.

(22)

Предвид промените, които могат да бъдат от значение за индивидуалните инвеститори и за бъдещото разпределяне на инвестиционните им активи, достъпът на тези инвеститори до новия основен информационен документ следва да е лесен, поради което този документ следва да бъде публикуван на уебсайта на създателя на ПИПДОЗИП и да е ясно откроим. Когато е възможно, създателят на ПИПДОЗИП следва да уведомява — като използва например списъци с електронни адреси или известия по имейл — индивидуалните инвеститори, че основният информационен документ е бил изменен.

(23)

С цел да се осигури съгласуван в Съюза подход към момента на предоставяне на основните информационни документи, от създателите на даден ПИПДОЗИП следва да се изиска да предоставят основния информационен документ на индивидуалните инвеститори достатъчно време преди последните да са се обвързали с договор или оферта във връзка с този ПИПДОЗИП.

(24)

Основният информационен документ следва да се предостави на индивидуалните инвеститори на достатъчно ранен етап преди те да вземат инвестиционно решение, така че да могат при взимането му да са разбрали и отчели съответната информация за ПИПДОЗИП. Тъй като инвестиционните решения се взимат преди започването на всеки задължителен преходен период, основният информационен документ следва да се предоставя преди началото му.

(25)

Индивидуалните инвеститори следва винаги да получават основния информационен документ на достатъчно ранен етап преди да се обвържат с договор или оферта във връзка с даден ПИПДОЗИП, но времето, което за даден индивидуален инвеститор би било достатъчно, за да разбере и отчете информацията, би могло да не е същото за друг такъв инвеститор, тъй като всеки индивидуален инвеститор има свои потребности, опит и знания. Поради това лицето, което продава ПИПДОЗИП или предоставя консултации по тях, следва да отчита тези специфични фактори, когато определя момента, в който съответният индивидуален инвеститор трябва да проучи съдържанието на основния информационен документ.

(26)

За да вземе информирано инвестиционно решение, даден индивидуален инвеститор може да се нуждае от допълнително време за проучване на основния информационен документ за сложен или за непознат за него ПИПДОЗИП. Ето защо тези фактори следва да бъдат взети предвид, когато се определя какъв е достатъчният период на предоставяне на основния информационен документ.

(27)

Неотложността на ситуацията, например когато за даден индивидуален инвеститор е важно да купи даден ПИПДОЗИП на определена цена и цената е чувствителна спрямо момента на сделката, следва също да бъде взета предвид при определянето на критерия за достатъчно време.

(28)

С оглед на последователността и за да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите на настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1286/2014 да се прилагат от една и съща дата.

(29)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (оттук нататък наричани „европейските надзорни органи“).

(30)

Европейските надзорни органи проведоха открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, анализираха потенциалните разходи и ползи и поискаха становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4), от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), и от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Член 1

Раздел с обща информация

Разделът в основния информационен документ, който се отнася до самоличността на създателя на ПИПДОЗИП и неговия компетентен орган, съдържа следната информация:

а)

наименованието на ПИПДОЗИП, определено от създателя на ПИПДОЗИП, и ако има такъв — международният идентификационен номер на ценните книжа или за ПИПДОЗИП — единния идентификационен код на продукта;

б)

юридическото наименование на създателя на ПИПДОЗИП;

в)

точния адрес на уебсайта на създателя на ПИПДОЗИП, където на индивидуалните инвеститори се предоставя информация за контакт със създателя на ПИПДОЗИП и телефонен номер;

г)

наименованието на компетентния орган, отговарящ за надзора на създателя на ПИПДОЗИП във връзка с основния информационен документ;

д)

датата на съставяне на основния информационен документ или датата на последното му изменение, ако той е бил изменен впоследствие.

В информацията в раздела, посочен в първа алинея, се включва и посоченото в член 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1286/2014 предупреждение относно разбирането, ако ПИПДОЗИП, удовлетворява някое от следните условия:

а)

той е основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, който не отговаря на изискванията на член 30, параграф 3, буква а) от Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета (7);

б)

той е ПИПДОЗИП, който не отговаря на изискванията на член 25, параграф 4, буква а), подточки i)—vi) от Директива (ЕС) 2014/65 на Европейския парламент и на Съвета (8).

Член 2

Раздел „Какъв е този продукт?“

1.   Информацията за вида ПИПДОЗИП в раздела „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ описва правната му форма.

2.   Информацията за целите на ПИПДОЗИП и средствата за постигането им в раздела „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ се обобщава по сбит, ясен и лесно разбираем начин. В тази информация се посочват основните фактори, от които зависи възвръщаемостта — базисните инвестиционни активи или референтните стойности, както и как се определя възвръщаемостта, а също така и връзката между възвръщаемостта на ПИПДОЗИП и тази на базисните инвестиционни активи или референтните стойности. Тази информация отразява връзката между препоръчителния период на държане и профила на риска и на възвръщаемостта на ПИПДОЗИП.

Когато броят на активите или референтните стойности по първа алинея са такива, че в основния информационен документ не могат да се посочат конкретни позовавания на всички тях, в него се посочват само пазарните сегменти или видовете инструменти по отношение на базисните инвестиционни активи или референтните стойности.

3.   В раздела „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ, когато се описва видът индивидуален инвеститор, за който е предназначен предлаганият на пазара ПИПДОЗИП, се посочва информация за целевите индивидуални инвеститори, определени от създателя на ПИПДОЗИП, по-специално в зависимост от потребностите, характеристиките и целите на видовете клиенти, с които ПИПДОЗИП е съвместим. Това определяне се основава на способността на индивидуалните инвеститори да понасят инвестиционни загуби, на предпочитания от тях инвестиционен хоризонт, на техните теоретични познания и натрупан опит с ПИПДОЗИП, на финансовите пазари, както и на потребностите, характеристиките и целите на потенциалните крайни клиенти.

4.   В информацията за застрахователните обезщетения в раздела „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ се съдържа общо техническо описание — основните характеристики на застрахователния договор; определение на всяко включено обезщетение, с разяснение, че стойността на тези обезщетения е посочена в раздела „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа“, както и информация, която отразява обичайните биометрични характеристики на целевите индивидуални инвеститори и представя общата премия, премията за биометричен риск, която е част от общата премия, и едно от двете — въздействието на премията за биометричен риск върху възвръщаемостта от инвестицията в края на препоръчителния период на държане или въздействието на разходната част от премията за биометричен риск, взета предвид в изчислените в съответствие с приложение VII нееднократни разходи в таблицата „Разходи във времето“. Когато премията се изплаща под формата на еднократна сума, информацията включва инвестираната сума. Ако премията се изплаща периодично, в информацията се посочва броят на периодичните плащания, оценката на средната премия за биометричен риск като процент от годишната премия, както и оценката на средния размер на инвестицията.

В информацията по първа алинея се обяснява и въздействието на внасяните застрахователни премии, равни на прогнозната стойност на застрахователните обезщетения, върху възвръщаемостта на инвестицията за индивидуалния инвеститор.

5.   Информацията за срока на ПИПДОЗИП в раздела „Какъв е този продукт?“ в основния информационен документ съдържа следното:

а)

датата на падежа на ПИПДОЗИП или информация, че няма дата на падеж;

б)

информация дали създателят на ПИПДОЗИП има право едностранно да прекрати ПИПДОЗИП;

в)

описание на обстоятелствата, при които ПИПДОЗИП може да бъде автоматично прекратен, както и датите на прекратяване, ако са известни.

Член 3

Раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“

1.   В раздела „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ създателите на ПИПДОЗИП прилагат методиката за представяне на риска, посочена в приложение II, включват техническите аспекти за представянето на обобщаващия показател за риска, посочени в приложение III, и съблюдават техническите насоки, формати и методика за представянето на сценариите за резултатите, посочени в приложения IV и V.

2.   В раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП включва следното:

а)

равнището на риска на ПИПДОЗИП, изразено като категория на риска, като се използва обобщаващ показател за риска с цифрова скала от 1 до 7;

б)

изрична препратка към всички неликвидни ПИПДОЗИП или ПИПДОЗИП със съществен ликвиден риск, както са определени в приложение II, част 4, под формата на предупреждение в тази връзка при представянето на обобщаващия показател за риска;

в)

пояснение под обобщаващия показател за риска, в който се обяснява, че ако даден ПИПДОЗИП е във валута, различна от официалната парична единица на държавата членка, в която този ПИПДОЗИП се предлага на пазара, възвръщаемостта, когато е изразена в официалната парична единица на държавата членка, в която този ПИПДОЗИП се предлага на пазара, може да се променя в зависимост от колебанията на валутните курсове;

г)

кратко описание на профила на риска и на възвръщаемостта на ПИПДОЗИП и по целесъобразност — предупреждение в тази връзка, че рискът при ПИПДОЗИП може да бъде значително по-висок от представения в обобщаващия показател за риска, ако ПИПДОЗИП не е държан до падеж или за препоръчителния период на държане;

д)

за ПИПДОЗИП с договорни клаузи за глоби при предсрочно изтегляне на вложените средства или дълги срокове за предизвестие за такова изтегляне — препратка към съответните условия в раздел „Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано?“;

е)

информация за максималната възможна загуба, както и за това, че вложените средства могат да бъдат изгубени, ако не са защитени или ако създателят на ПИПДОЗИП не е в състояние да изплати дължимата сума; че към първоначалното капиталовложение може да са необходими допълнителни вноски; както и че общият размер на загубата може значително да надхвърли общата стойност на първоначалното капиталовложение.

3.   В раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП включва четири подходящи сценария за резултатите, както е посочено в приложение V. Тези четири сценария са кризисен, песимистичен, умерен и оптимистичен.

4.   В раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ, за основаващите се на застраховане инвестиционни продукти се добавя сценарий за резултатите, който отразява застрахователната премия за бенефициера при настъпването на покрито застрахователно събитие.

5.   В раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ, за ПИПДОЗИП, които са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (9), сценариите за резултатите се представят под формата на графики на структурата на възвръщаемостта, както е посочено в приложение V.

Член 4

Раздел „Какво става, ако [създателят на ПИПДОЗИП] не е в състояние да изплати дължимото?“

В раздел „Какво става, ако [създателят на ПИПДОЗИП] не е в състояние да изплати дължимото?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП включва следното:

а)

информация дали индивидуалният инвеститор може да понесе финансова загуба поради неизпълнение от страна на създателя на ПИПДОЗИП или от страна на субект, различен от създателя на ПИПДОЗИП, и идентификационните данни на този субект;

б)

разяснение дали загубата по буква а) се покрива от схема за обезщетение на инвеститора или гаранционна схема и дали съществуват ограничения или условия за това покритие.

Член 5

Раздел „Какви са разходите?“

1.   В раздел „Какви са разходите?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП предоставя следната информация:

а)

методиката за изчисляване на разходите, посочена в приложение VI;

б)

таблиците в приложение VII с информация за разходите — „Разходи във времето“ и „Елементи на разходите“, съгласно съответните технически насоки в него.

2.   В таблицата „Разходи във времето“ в раздела „Какви са разходите?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП посочва обобщения показател за риска за съвкупните разходи на ПИПДОЗИП като едно число в парично и процентно изражение за различните периоди, посочени в приложение VI.

3.   В таблицата „Елементи на разходите“ в раздела „Какви са разходите?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП посочва следното:

а)

всички еднократни разходи — на входа и на изхода, представени в процентно изражение;

б)

всички нееднократни разходи като например разходите по сделки по портфейла — на годишна основа, и останалите нееднократни разходи — на годишна основа, представени в процентно изражение;

в)

всички съпътстващи разходи като например таксите за постигнати резултати или начислени лихви, представени в процентно изражение.

4.   Създателят на ПИПДОЗИП описва всеки отделен разход, включен в таблицата „Разходи във времето“ в раздела „Какви са разходите?“ на основния информационен документ, като посочва къде и как тези разходи могат да се различават от действителните разходи, които могат да възникнат за индивидуалните инвеститори, или да зависят от избора на индивидуалния инвеститор да реализира или не даден вариант.

Член 6

Раздел „Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано?“

В раздел „Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП предоставя следното:

а)

кратко описание на причините за избора на препоръчителния или на минималния задължителен период на държане;

б)

описание на характеристиките на процедурата за изтегляне на вложените средства и кога това е възможно, в т.ч. информация за въздействието на предсрочното осребряване върху профила на риска или на резултатите на ПИПДОЗИП или върху приложимостта на капиталовите гаранции;

в)

информация за всички начислени такси и глоби за изтегляне на вложените средства преди падежа или всяка друга дата, различна от препоръчителния период на държане, в т.ч. препратка към информацията за разходите, която трябва да се съдържа в основния информационен документ в съответствие с член 5, и разясняване на въздействието на такива такси и глоби за различните периоди на държане.

Член 7

Раздел „Как мога да подам жалба?“

В раздел „Как мога да подам жалба?“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП предоставя в обобщен вид следната информация:

а)

стъпките за подаване на жалба относно продукта или поведението на създателя на ПИПДОЗИП или на лицето, което продава ПИПДОЗИП или предоставя консултации по него;

б)

връзка към съответния уебсайт за такива жалби;

в)

актуален пощенски адрес и адрес на електронна поща, на които могат да се подават такива жалби.

Член 8

Раздел „Друга имаща отношение информация“

1.   В раздел „Друга имаща отношение информация“ на основния информационен документ създателят на ПИПДОЗИП посочва всякакви допълнителни информационни документи, които могат да се предоставят, и дали такива допълнителни информационни документи се предоставят въз основа на правно изискване или само по искане на индивидуалния инвеститор.

2.   Информацията в раздел „Друга имаща отношение информация“ на основния информационен документ, може да бъде предоставена в обобщена форма, в т.ч. връзка към уебсайта, където се намират допълнителни данни, различни от документите, посочени в параграф 1.

Член 9

Образец

Създателят на ПИПДОЗИП предоставя основния информационен документ посредством образеца в приложение I. Този образец се попълва в съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) № 1286/2014.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Член 10

ПИПДОЗИП с набор от инвестиционни варианти

Когато ПИПДОЗИП предлага набор от базисни инвестиционни варианти и информацията за тях не може да бъде предоставена в един-единствен, кратък и самостоятелен основен информационен документ, създателят на ПИПДОЗИП предоставя някое от следните:

а)

основен информационен документ за всеки базисен инвестиционен вариант в рамките на ПИПДОЗИП, в т.ч. информация за ПИПДОЗИП в съответствие с глава I;

б)

общ основен информационен документ, в който ПИПДОЗИП се описва в съответствие с глава I, освен ако в членове 11—14 не е предвидено друго.

Член 11

Раздел „Какъв е този продукт?“ в общия основен информационен документ

Чрез дерогация от член 2, параграфи 2 и 3, в раздела „Какъв е този продукт?“ създателят на ПИПДОЗИП посочва следното:

а)

описание на видовете базисни инвестиционни варианти, включително пазарните сектори или видовете инструменти, както и основните фактори, от които зависи възвръщаемостта;

б)

декларация, че видът инвеститор, за който е предназначен предлаганият на пазара ПИПДОЗИП, варира в зависимост от базисния инвестиционен вариант;

в)

информация за това къде се намира специфичната информация за всеки базисен инвестиционен вариант.

Член 12

Раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ в общия основен информационен документ

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 2, буква а) и параграф 3, в раздела „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ създателят на ПИПДОЗИП посочва следното:

а)

обхватът на категориите рискове за всички базисни инвестиционни варианти, предлагани в рамките на ПИПДОЗИП, като се използва обобщаващият показател за риска с цифрова скала от 1 до 7, както е посочено в приложение III,

б)

декларация, че рискът и възвръщаемостта варират в зависимост от базисния инвестиционен вариант;

в)

кратко описание на това как резултатите на ПИПДОЗИП като цяло зависят от базисните инвестиционни варианти;

г)

информация за това къде се намира специфичната информация за всеки базисен инвестиционен вариант.

2.   Ако за определяне на категориите рискове по параграф 1, буква а) създателите на ПИПДОЗИП използват основния информационен документ за инвеститорите в съответствие с член 14, параграф 2, те използват — за ПКИПЦК и фондовете, които не са ПКИПЦК, като базисни инвестиционни варианти — синтетичния показател за риска и възвръщаемостта по член 8 от Регламент (ЕС) № 583/2010.

Член 13

Раздел „Какви са разходите?“ в общия основен информационен документ

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 1, буква б), в раздела „Какви са разходите?“ създателят на ПИПДОЗИП посочва следното:

а)

диапазонът на разходите за ПИПДОЗИП в таблиците в приложение VII „Разходи във времето“ и „Елементи на разходите“.

б)

декларация, че разходите за индивидуалния инвеститор варират в зависимост от базисния инвестиционен вариант;

в)

информация за това къде се намира специфичната информация за всеки базисен инвестиционен вариант.

2.   Независимо от изискванията на член 5, параграф 1, буква а) и чрез дерогация от точки 12—20 от приложение VI, ако създателят на ПИПДОЗИП използва основния информационен документ за инвеститорите в съответствие с член 14, параграф 2, той може да прилага методиката в точка 21 от приложение VI към съществуващите ПКИПЦК или фондове, които не са ПКИПЦК.

3.   Ако създателят на ПИПДОЗИП използва основния информационен документ за инвеститорите в съответствие с член 14, параграф 2, като единствените базисни инвестиционни варианти са ПКИПЦК или фондове, които не са ПКИПЦК, той, чрез дерогация от член 5, може да определи диапазона от такси за ПИПДОЗИП в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 583/2010.

Член 14

Специфична информация за всеки базисен инвестиционен вариант

1.   По отношение на информацията по членове 11, 12 и 13 създателят на ПИПДОЗИП включва за всеки базисен инвестиционен вариант всички изброени по-долу елементи:

а)

когато е приложимо, предупреждение относно разбирането;

б)

инвестиционните цели, средствата за тяхното постигане и планирания целеви пазар в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3;

в)

обобщаващ показател за риска и пояснения, както и сценарии за резултатите в съответствие с член 3;

г)

представяне на разходите в съответствие с член 5.

2.   Ако поне един от базисните инвестиционни варианти по параграф 1 е посоченият в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 ПКИПЦК или фонд, който не е ПКИПЦК, създателят на ПИПДОЗИП може, чрез дерогация от параграф 1, да използва основния информационен документ за инвеститорите, изготвен в съответствие с членове 78—81 от Директива 2009/65/ЕО, за да предостави специфична информация за целите на членове 11—13 от настоящия делегиран регламент.

ГЛАВА III

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Член 15

Преразглеждане

1.   Създателят на ПИПДОЗИП преразглежда информацията, съдържаща се в основния информационен документ, винаги, когато има промяна, която значително я засяга или може значително да я засегне, и във всички случаи поне веднъж на дванадесет месеца, считано от датата на първоначалното публикуване на основния информационен документ.

2.   При преразглеждането по параграф 1 се проверява дали информацията, съдържаща се в основния информационен документ, е точна, обективна, ясна и неподвеждаща. Проверява се по-специално следното:

а)

дали информацията, съдържаща се в основния информационен документ, е в съответствие с общите изисквания за форма и съдържание на Регламент (ЕС) № 1286/2014 или с конкретните изисквания за форма и съдържание на настоящия делегиран регламент;

б)

дали показателите на ПИПДОЗИП за кредитен или пазарен риск са се променили — когато комбинираният ефект от такава промяна налага преместването на ПИПДОЗИП в друга категория на обобщаващия показател за риска от възприетата в преразглеждания основен информационен документ;

в)

дали средната възвръщаемост на ПИПДОЗИП при умерения сценарий за резултатите, изразена като годишен процент на възвръщаемост, се е променила с повече от пет процентни пункта.

3.   За целите на параграф 1 създателят на ПИПДОЗИП създава и поддържа подходящи процеси през целия цикъл на ПИПДОЗИП, така че пакетът да бъде достъпен за индивидуалните инвеститори с оглед на установяването без излишно забавяне на всяко обстоятелство, което би могло да доведе до промяна, която засяга или е вероятно да засегне точността, обективността и яснотата на информацията, съдържаща се в основния информационен документ.

Член 16

Изменение

1.   Ако при преразглеждането по член 15 създателят на ПИПДОЗИП стигне до заключението, че се налагат промени в основния информационен документ, той го изменя без излишно забавяне.

2.   Създателят на ПИПДОЗИП се уверява, че всички засегнати от промяната раздели на основния информационен документ са обновени.

3.   Създателят на ПИПДОЗИП публикува на своя уебсайт изменения основен информационен документ.

ГЛАВА IV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Член 17

Условия за разумен срок

1.   Лицето, което продава ПИПДОЗИП или предоставя консултации по него, предоставя основния информационен документ на достатъчно ранен етап, така че да даде на индивидуалните инвеститори достатъчно време да проучат документа, преди да се обвържат с какъвто и да било договор или оферта, свързана с този ПИПДОЗИП, независимо дали на индивидуалния инвеститор е предоставен преходен период или не.

2.   За целите на параграф 1 лицето, което продава ПИПДОЗИП или предоставя консултации по него, преценява времето, необходимо на всеки индивидуален инвеститор да разгледа основния информационен документ, като взима предвид следното:

а)

знанията и опита на индивидуалния инвеститор с ПИПДОЗИП, с ПИПДОЗИП със сходен характер или с рискове, подобни на тези, които възникват при този ПИПДОЗИП;

б)

сложността на ПИПДОЗИП;

в)

ако консултацията или продажбата е по инициатива на индивидуалния инвеститор — изрично посочения от индивидуалния инвеститор спешен срок за сключването на предложения договор или оферта.

Член 18

Заключителна разпоредба

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

Член 14, параграф 2 се прилага до 31 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.

(2)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (преработена) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(3)  Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница (ОВ L 176, 10.7.2010 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(6)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(7)  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

(8)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(9)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ ЗА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Създателите на ПИПДОЗИП се съобразяват с подредбата на разделите и дяловете, определени в образеца, като в него обаче не са определени параметри за дължина на отделните раздели и за страниране; той може да бъде най-много до три печатни страници формат А4.

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСКА

ЧАСТ 1

Оценка на пазарния риск

Определяне на мярката за пазарен риск (market risk measure — MRM)

1.

Пазарният риск се измерва с годишната променливост, съответстваща на стойността под риск (value-at-risk — VaR) при доверителен интервал от 97,5 % за препоръчителния период на държане, освен ако не е посочено друго. VaR е процентът от инвестираната сума, който се връща на индивидуалния инвеститор.

2.

На ПИПДОЗИП се присъжда категория MRM в съответствие със следната таблица:

Категория MRM

Променливост, еквивалентна на VaR (VaR-equivalent volatility — VEV)

1

< 0,5 %

2

0,5 % — 5,0 %

3

5,0 % — 12 %

4

12 % — 20 %

5

20 % — 30 %

6

30 % — 80 %

7

> 80 %

Спецификация на категориите ПИПДОЗИП за целите на оценката на пазарния риск

3.

За целите на определянето на пазарния риск ПИПДОЗИП се разделят на четири категории.

4.

Категория 1 включва следното:

а)

ПИПДОЗИП, при които инвеститорите биха могли да загубят повече от сумата, която са инвестирали;

б)

ПИПДОЗИП, които попадат в една от категориите, посочени в точки 4—10 от раздел В на приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

в)

ПИПДОЗИП или базисните инвестиции на ПИПДОЗИП, които се остойностяват по-рядко от веднъж месечно или които нямат подходящ референтен показател или негов еквивалент, или чийто референтен показател или негов еквивалент се остойностяват по-рядко от веднъж месечно.

5.

Категория 2 включва ПИПДОЗИП, които, пряко или на синтетична основа, предлагат експозиция без ливъридж към цените на базисните инвестиции, или експозиция с ливъридж към базисните инвестиции, която плаща постоянен множител на цените на тези базисни инвестиции, при което за ПИПДОЗИП са налице хронологични цени поне за 2 години — за всекидневните цени или 4 години — за ежеседмичните цени или 5 години — за ежемесечните цени, или където има подходящи референтни показатели или еквиваленти, при условие че данните за цените на тези референтни показатели или еквиваленти отговарят на същите критерии за дължина на периода и честота.

6.

Категория 3 включва ПИПДОЗИП, чиито стойности отразяват цените на базисните инвестиции, но не като постоянен множител на цените на тези базисни инвестиции, при което за базисните активи са налице хронологични цени поне за 2 години — за всекидневните цени, 4 години — за ежеседмичните цени или 5 години — за ежемесечните цени, или където има подходящи референтни показатели или еквиваленти, при условие че данните за цените на тези референтни показатели или техни еквиваленти отговарят на същите критерии за дължина на периода и честота.

7.

Категория 4 включва ПИПДОЗИП, чиито стойности зависят отчасти от фактори, които не се наблюдават на пазара, в т.ч. основаващи се на застраховане ПИПДОЗИП, при които част от печалбата на създателя на ПИПДОЗИП се разпределя на индивидуалните инвеститори.

Използване на подходящи референтни показатели или техни еквиваленти за определяне на категориите на ПИПДОЗИП

Когато създателят на ПИПДОЗИП прибягва до подходящи референтни показатели или техни еквиваленти, тези показатели или еквиваленти са представителни за съответните активи или експозиции, които определят резултатите на ПИПДОЗИП. Създателят на ПИПДОЗИП документира използването на тези референтни показатели или техни еквиваленти.

Определяне на категорията MRM за ПИПДОЗИП от категория 1

8.

Категорията MRM за ПИПДОЗИП от категория 1 е 7, с изключение на ПИПДОЗИП по точка 4, буква в) от настоящото приложение, при които категорията MRM е 6.

Определяне на категорията MRM за ПИПДОЗИП от категория 2

9.

Стойността под риск се изчислява въз основа на моментите на наблюдаваното разпределение на възвръщаемостта на цената на ПИПДОЗИП или на неговите референтни показатели или техни еквиваленти през последните 5 години. Минималната честота на наблюденията е на месечна основа. Когато са налице всекидневни цени честотата е на дневна основа. Когато са налице ежеседмични цени честотата е на седмична основа. Когато са налице цени два пъти в месеца цени честотата е два пъти месечно.

10.

Когато няма данни за всекидневните цени за 5-годишен период може да се използва по-кратък период. За ежедневните наблюдения на цената на даден ПИПДОЗИП или на неговите референтни показатели или техни еквиваленти, наблюдаваната възвръщаемост трябва да е за поне 2 години. За ежеседмичните наблюдения на цената на даден ПИПДОЗИП наблюдаваните данни трябва да са за поне 4 години. За ежемесечните наблюдения на цената на даден ПИПДОЗИП наблюдаваните данни трябва да са за поне 5 години.

11.

Възвръщаемостта за всеки период е натуралният логаритъм на отношението на цената при приключването на последния пазарен ден от текущия период към цената при приключването на последния пазарен ден от предходния период.

12.

Стойността „VaR in return space“ се изчислява чрез разлагането на Корниш-Фишер, както следва:

Formula

N е броят на периодите на търгуване в препоръчителния период на държане, а σ, μ1, μ2 са съответно волатилността, асиметрията и ексцесът (куртозисът), измерени от разпределянето на възвръщаемостта. Волатилността, асиметрията и ексцесът (куртозисът) се изчисляват от измерения момент на разпределение на волатилността в съответствие със следното:

M0 — нулевият момент, е броят на наблюденията през периода съгласно точка 10 от настоящото приложение.

M1 — първият момент, е средната стойност на всички наблюдавани случаи на възвръщаемост в извадката

вторият M2 , третият M3 и четвъртият M4 момент се определят стандартно:

Formula,

Formula,

Formula,

ri е възвръщаемостта, измерена на i-тия пореден период в хронологичните данни за възвръщаемостта.

волатилност, σ, се дава от Formula.

асиметрия, μ1, е равна на M3 / σ3.

ексцес (куртозис), μ2, е равен на M4 / σ4 – 3.

13.

VEV се изчислява по формулата:

Formula

където Т е продължителността на препоръчителния период на държане в години.

14.

За ПИПДОЗИП, управлявани в съответствие с инвестиционните политики или стратегии, които преследват определена печалба чрез гъвкави инвестиции в различни класове финансови активи (например както на капиталовите пазари, така и на пазарите на книжа с фиксирана доходност), VEV, която трябва да се използва, се определя, както следва:

а)

ако инвестиционната политика не е изменяна през периода, посочен в точка 10 от настоящото приложение, VEV, която трябва да се използва, е най-високата от следните VEV:

i)

VEV, изчислена в съответствие с точки 9—13 от настоящето приложение;

ii)

VEV на възвръщаемостта от микса от активи „про форма“, която съответства на референтното разпределение на активи на фонда към момента на изчислението;

iii)

VEV, която съответства на рисковия праг на фонда, ако има такъв и ако е целесъобразно.

б)

ако инвестиционната политика е изменяна през периода, посочен в точка 10 от настоящото приложение, VEV, която се използва, е най-високата от VEV по буква а), подточки ii) и iii).

15.

В зависимост от VEV, на ПИПДОЗИП се присъжда категория MRM по точка 2 от настоящото приложение. При ПИПДОЗИП, при който има само ежемесечни ценови данни, присъдената категория MRM по точка 2 от настоящото приложение се увеличава с още една категория.

Определяне на категорията MRM за ПИПДОЗИП от категория 3

16.

Стойността „VaR in price space“ се изчислява от разпределението на стойностите на ПИПДОЗИП в края на препоръчителния период на държане. Разпределението се извършва чрез симулиране на цената или цените, които определят стойността на ПИПДОЗИП, в края на препоръчителния период на държане. Стойността под риск е стойността на ПИПДОЗИП при доверителен интервал от 97,5 % в края на препоръчителния период на държане, сконтирана към настоящия момент чрез очаквания безрисков дисконтиращ множител от настоящия момент до края на препоръчителния период на държане.

17.

VEV се изчислява по формулата:

Formula

където Т е продължителността на препоръчителния период на държане в години. Само когато продуктът е изкупен обратно или е анулиран преди края на препоръчителния период на държане според симулацията, при изчисляването се използва периодът в години до обратното изкупуване или анулирането.

18.

В зависимост от VEV, на ПИПДОЗИП се присъжда категория MRM по точка 2 от настоящото приложение. При ПИПДОЗИП, при който има само ежемесечни ценови данни, присъдената категория MRM по точка 2 от настоящото приложение се увеличава с още една категория.

19.

Минималният брой симулации е 10 000.

20.

Симулацията се прави като от наблюдаваното разпределение на възвръщаемостта за базовите договори на ПИПДОЗИП със заместване се извлича по метода бутстрап очакваното разпределение на цените или ценовите равнища на тези договори.

21.

За целите на симулацията по точки 16—20 от настоящето приложение има два вида наблюдаеми пазарни величини, които могат да допринесат за стойността на ПИПДОЗИП: спот цени (или ценови равнища) и криви.

22.

За всяка симулация на спот цена (или равнище), създателят на ПИПДОЗИП:

а)

пресмята възвръщаемостта за всеки наблюдаван период през последните 5 години или за годините, посочени в точка 6 от настоящото приложение, като взима логаритъма на цената в края на всеки период, разделен на цената в края на предходния период;

б)

избира на случаен принцип един наблюдаван период, който съответства на възвръщаемостта на всички базови договори за всеки симулиран период в препоръчителния период на държане (един и същ разглеждан период може да бъде използван повече от един път в същата симулация);

в)

пресмята възвръщаемостта за всеки договор, като сумира възвращаемостта от избраните периоди и коригира тази възвръщаемост, за да се гарантира, че очакваната възвръщаемост, измерена от симулираното разпределение на възвръщаемостта, е неутралното по отношение на риска очакване за възвръщаемост за препоръчителния период на държане. Крайната стойност на възвръщаемостта се изчислява по формулата:

Formula

където:

вторият елемент коригира с оглед на въздействието на средната стойност на наблюдаваната възвръщаемост;

третият елемент коригира с оглед на въздействието на дисперсията на наблюдаваната възвръщаемост;

последният елемент коригира с оглед на квантовото въздействие, в случай че валутата на упражняване е различна от валутата на актива. Коригиращите елементи са, както следва:

ρ е корелацията между цената на актива и съответния обменен курс — измерен за препоръчителния период на държане;

σ е измерената волатилност на актива;

σccy е измерената волатилност на обменния курс.

г)

пресмята цената на всеки базов договор като взима експоненциала на възвръщаемостта.

23.

При кривите се извършва анализ на главната компонента (АГК), за да се гарантира, че симулацията на движението на всяка точка от кривата за дълъг период от време води до последователна крива.

а)

АГК се извършва като:

i)

се събират данните за минали периоди за матуритетните точки, които определят кривата за всеки период на търгуване през последните 5 години, или за периода по точка 6 от настоящото приложение;

ii)

се проверява, че всяка матуритетна точка е положителна — при наличие на отрицателна точка всички матуритетни точки се коригират с минималното цяло число или процент, за да се получат положителни стойности за всички матуритетни точки;

iii)

се изчислява възвръщаемостта през всеки период за всяка матуритетна точка, като се взима натуралният логаритъм на отношението между цената/равнището в края на всеки разглеждан период и цената/равнището в края на предходния период;

iv)

се коригира възвръщаемостта, наблюдавана при всяка матуритетна точка, така че полученият набор от възвръщаемост при всяка матуритетна точка да е с нулева средна стойност;

v)

се изчислява ковариационната матрица между различните матуритети чрез сумиране на различните възвръщаемости;

vi)

се изчисляват собствените вектори и собствените стойности на ковариационната матрица;

vii)

се подбират собствените вектори, които съответстват на трите най-големи собствени стойности.

viii)

се формира матрица с 3 колони, като първата колона е собственият вектор с най-голяма собствена стойност; средната колона е собственият вектор с втората по големина собствена стойност, а последната колона — собственият вектор с третата по големина собствена стойност;

ix)

се прогнозира възвръщаемостта върху 3-те основни собствени вектора, изчислени в предходната стъпка, като се умножи матрицата на възвръщаемостта N×M, получена в подточка iv), по матрицата на собствените вектори М×3, получена в подточка viii);

x)

се изчислява матрицата на възвръщаемостта, която ще бъде използвана в симулацията, като резултатите в подточка ix) се умножат с транспонираната матрица на собствените вектори, получена в подточка viii). Това е наборът от стойности, които да бъдат използвани в симулацията.

б)

Симулацията на кривата се извършва, както следва:

i)

времевата стъпка при симулацията е един период. За всеки период на наблюдение в препоръчителния период на държане произволно се избира ред от изчислената матрица на възвръщаемостта. Възвръщаемостта за всяка матуритетна точка, Т, е сборът за избраните редове от колоната, съответстваща на матуритетна точка, T.

ii)

симулираната ставка за всяка матуритетна точка Т е действащата ставка в матуритетна точка T:

умножена по експоненциала на симулираната възвръщаемост,

коригирана с оглед на евентуалните корекции с цел да се осигурят положителни стойности за всички матуритетни точки, и

коригирана така, че очакваната средна ставка да съответства на текущите очаквания за ставката в матуритетна точка Т в края на препоръчителния период на държане.

24.

За ПИПДОЗИП от категория 3, които се характеризират с безусловна защита на капитала, създателят на ПИПДОЗИП може да приеме, че стойността под риск при доверителен интервал от 97,5 % е равна на равнището на безусловната защита на капитала в края на препоръчителния период на държане, сконтирана към настоящия момент чрез очаквания безрисков дисконтиращ множител.

Определяне на категорията MRM за ПИПДОЗИП от категория 4

25.

Когато резултатите на ПИПДОЗИП зависят от един или няколко фактора, ненаблюдавани на пазара или до известна степен под контрола на създателя на ПИПДОЗИП, или такъв е случаят с компонент на ПИПДОЗИП, създателят на ПИПДОЗИП използва метода в настоящия раздел, за да отчита тези фактори.

26.

Установяват се различните компоненти на ПИПДОЗИП, които допринасят за резултатите на ПИПДОЗИП, с цел тези компоненти, които не са изцяло или частично зависими от един или няколко фактора, ненаблюдавани на пазара, да бъдат третирани според съответните методите, изложени в настоящото приложение за ПИПДОЗИП от категории 1, 2 или 3. За всеки от тези компоненти се изчислява VEV.

27.

Компонентът на ПИПДОЗИП, който зависи изцяло или частично от един или няколко фактора, ненаблюдавани на пазара, следва надеждни и широко приети браншови и нормативни стандарти за определяне на съответните очаквания за бъдещото въздействие на тези фактори и несигурността, които това въздействие може да породи. Когато компонентът не е изцяло зависим от ненаблюдаван на пазара фактор, за отчитане на пазарните фактори се използва методът бутстрап, както е посочено за ПИПДОЗИП от категория 3. VEV за компонента на ПИПДОЗИП е резултат от съчетаването на метода бутстрап и надеждни и широко приети браншови и нормативни стандарти за определяне на съответните очаквания за бъдещото въздействие на тези ненаблюдавани на пазара фактори.

28.

VEV на всеки компонент на ПИПДОЗИП се претегля пропорционално, за да се достигне до общата VEV на ПИПДОЗИП. При претеглянето на компонентите се отчитат характеристиките на продукта. Когато е приложимо се отчитат продуктови алгоритми за редуциране на пазарния риск, както и спецификата на компонента с печалба.

29.

За ПИПДОЗИП от категория 4, които се характеризират с безусловна защита на капитала, създателят на ПИПДОЗИП може да приеме, че стойността под риск при доверителен интервал от 97,5 % е равна на равнището на безусловната защита на капитала в края на препоръчителния период на държане, сконтирана към настоящия момент чрез очаквания безрисков дисконтиращ множител.

ЧАСТ 2

Методика за оценка на кредитния риск

I.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

30.

Приема се, че даден ПИПДОЗИП или базисните му инвестиции или експозиции пораждат кредитен риск, когато възвръщаемостта на ПИПДОЗИП или базисните му инвестиции или експозиции зависи от кредитоспособността на даден създател или страна, задължена да извършва, пряко или косвено, съответни плащания на инвеститора. От ПИПДОЗИП с категория MRM 7 не се изисква оценка на кредитния риск.

31.

Когато субект пряко се задължава да извърши плащане на индивидуален инвеститор за ПИПДОЗИП, кредитният риск се оценява за субекта, който е прекият длъжник.

32.

Ако всички задължения за плащане на даден длъжник или един или повече непреки длъжници са безусловно и неотменимо гарантирани от друг субект (гарант), може да се използва оценката на кредитния риск на гаранта, ако тя е по-благоприятна от оценката на кредитния риск на съответния длъжник или длъжници.

33.

За ПИПДОЗИП с експозиция към базисни инвестиции или техники, в т.ч. ПИПДОЗИП, които сами по себе си пораждат кредитен риск или на свой ред извършват базисни инвестиции, които пораждат кредитен риск, кредитният риск се оценява по отношение на кредитния риск както при ПИПДОЗИП, така и при базисните инвестиции или експозиции (включително експозициите към други ПИПДОЗИП), по задълбочен начин, а когато е необходимо — посредством каскадно оценяване.

34.

Ако кредитният риск е породен единствено на равнището на базисните инвестиции или експозиции (включително към други ПИПДОЗИП), кредитният риск не се оценява на равнището на самия ПИПДОЗИП, а на равнището на тези базисни инвестиции или експозиции, по задълбочен начин. Когато ПИПДОЗИП е предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), приема се, че самият ПКИПЦК или АИФ не поражда кредитен риск, а базисните инвестиции или експозиции на ПКИПЦК или АИФ се оценяват, когато това е необходимо.

35.

Когато даден ПИПДОЗИП е изложен на множество базисни инвестиции, пораждащи експозиция към кредитен риск, кредитният риск, свързан с всяка базисна инвестиция, представляваща експозиция от 10 % или повече от общите активи или стойност на ПИПДОЗИП, се оценява отделно.

36.

За целите на оценката на кредитния риск се приема, че кредитният риск при базисните инвестиции или експозиции към борсово търгувани деривати или към подлежащи на клиринг извънборсови деривати е нулев. Когато дадена експозиция е напълно и адекватно обезпечена или когато необезпечените експозиции, които пораждат кредитен риск, са по-малко от 10 % от общите активи или стойност на ПИПДОЗИП, се приема, че няма породен кредитен риск.

II.   ОЦЕНКА НА КРЕДИТНИЯ РИСК

Кредитен рейтинг на длъжниците

37.

Когато това е възможно, създателят на ПИПДОЗИП определя предварително една или повече агенции за външна кредитна оценка (АВКО), сертифицирани или регистрирани към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), чиито кредитни рейтинги да бъдат постоянна основа за целите на оценката на кредитния риск. Когато при тази политика са налице няколко кредитни рейтинга се използва средният от тях, а при четен брой средни рейтинги се взима по-ниският.

38.

Кредитният риск на ПИПДОЗИП и на всеки съответен длъжник се оценява въз основа на, според случая:

а)

присъдения от АВКО на ПИПДОЗИП кредитен рейтинг;

б)

присъдения от АВКО на съответния длъжник кредитен рейтинг;

в)

при отсъствието на кредитен рейтинг по буква а), по буква б) или и по двете букви — кредитния рейтинг по подразбиране, както е посочено в точка 43 от настоящото приложение.

Обвързване на кредитните рейтинги със степените на кредитно качество

39.

Класификацията на кредитните рейтинги на АВКО по обективна скала на степените на кредитно качество се основава на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1800 на Комисията (3).

40.

При оценените въз основа на задълбочен анализ кредитни рискове, отредената степен на кредитно качество съответства на среднопретеглените степени на кредитно качество на всеки от съответните длъжници, на които трябва да се присъди кредитен рейтинг, пропорционално на общите активи, които те съответно представляват.

41.

При кредитните рискове, оценени въз основа на каскадна оценка, всички експозиции към кредитен риск се оценяват отделно за всеки слой, а присъдената степен на кредитно качество е най-високата степен на кредитно качество, в смисъл, че между степента на кредитно качество 1 и степента на кредитно качество 3 по-високата от двете стойности е 3.

42.

Степента на кредитно качество по точка 38 от настоящото приложение се коригира спрямо матуритета или препоръчителния период на държане на ПИПДОЗИП съгласно следната таблица, с изключение на случаите, в които присъденият кредитен рейтинг отразява този матуритет или препоръчителен период на държане):

Степен на кредитно качество по точка 38 от настоящото приложение

Коригирана степен на кредитно качество, когато матуритетът на ПИПДОЗИП или препоръчителният период за държане — ако ПИПДОЗИП няма матуритет, е до една година

Коригирана степен на кредитно качество, когато матуритетът на ПИПДОЗИП или препоръчителният период за държане — ако ПИПДОЗИП няма матуритет, е от една до дванадесет години

Коригирана степен на кредитно качество, когато матуритетът на ПИПДОЗИП или препоръчителният период за държане — ако ПИПДОЗИП няма матуритет, надхвърля дванадесет години

0

0

0

0

1

1

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

5

5

4

5

6

6

6

6

6

43.

Ако длъжникът няма външно присъден кредитен рейтинг, кредитният рейтинг по подразбиране по точка 38 от настоящото приложение е:

а)

степен на кредитно качество 3, ако длъжникът е уреден като кредитна институция или застрахователно дружество по приложимото право на Съюза или по нормативна уредба, приета за равностойна от правото на Съюза, и ако рейтингът на държавата членка, където е седалището на длъжника, би била степен на кредитно качество 3;

б)

степен на кредитно качество 5 за всеки друг длъжник.

III.   ПОКАЗАТЕЛ ЗА КРЕДИТЕН РИСК

44.

На даден ПИПДОЗИП се отрежда показател за кредитен риск (credit risk measure — CRM) по скала от 1 до 6 според приравнителната таблица в точка 45 от настоящото приложение и чрез прилагането, според случая, на коефициентите на редуциране на кредитния риск в точки 46, 47, 48 и 49 от настоящото приложение или на коефициентите на увеличаване на кредитния риск в точки 50 и 51 от настоящото приложение.

45.

Таблица за приравняване на степените на кредитно качество към CRM:

Коригирана степен на кредитно качество

Показател за кредитен риск

0

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

46.

Отреденият CRM може да е 1, когато активите на даден ПИПДОЗИП, подходящо обезпечение или активите, обезпечаващи платежно задължение на ПИПДОЗИП, са:

а)

по всяко време до падежа равни на платежните задължения на ПИПДОЗИП към неговите инвеститори;

б)

държани при трета страна в отделна сметка при равностойни ред и условия на предвидените в Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) или в Директива 2014/91/ЕС (5); както и

в)

съгласно приложимото право, при никакви обстоятелства не са достъпни за другите кредитори на създателя.

47.

Отреденият CRM може да е 2, когато активите на даден ПИПДОЗИП, подходящо обезпечение или активите, обезпечаващи платежно задължение на ПИПДОЗИП, са:

а)

по всяко време до падежа равни на платежните задължения на ПИПДОЗИП към неговите инвеститори;

б)

идентифицирани и държани в сметки или регистри въз основа на приложимото право, включително членове 275 и 276 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6); както и

в)

такива, че вземанията на индивидуалните инвеститори имат приоритет пред исковете на другите кредитори на създателя на ПИПДОЗИП или на страна, задължена да извършва, пряко или косвено, съответни плащания на инвеститора.

48.

Когато кредитният риск се определя въз основа на задълбочен анализ или каскадна оценка редуциращите коефициенти по точки 46 и 47 от настоящото приложение също могат да се прилагат при оценката на кредитния риск на всеки базисен длъжник.

49.

Когато даден ПИПДОЗИП не може да изпълни критериите по точка 47 от настоящото приложение, CRM по точка 45 от настоящото приложение може да бъде намален с една категория, когато вземанията на индивидуалните инвеститори имат приоритет пред вземанията на обикновените кредитори, както е посочено в член 108 от Директива 2014/59/ЕС, на създателя на ПИПДОЗИП или на страна, задължена да извършва, пряко или косвено, съответни плащания на инвеститора, доколкото длъжникът се подчинява на съответните пруденциални изисквания с оглед осигуряването на подходящо съответствие между активите и пасивите.

50.

CRM по точка 45 от настоящото приложение се увеличава с две категории, когато вземането на индивидуалния инвеститор е подчинено спрямо вземанията на кредиторите с първостепенен ранг.

51.

CRM по точка 45 от настоящото приложение се увеличава с две степени, когато даден ПИПДОЗИП е част от собствените средства на длъжника на ПИПДОЗИП, както са определени в член 4, параграф 1, точка 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) или в член 93 от Директива 2009/138/ЕС.

ЧАСТ 3

Сумиране на пазарния и кредитния риск в обобщаващ показател за риска

52.

Обобщаващият показател за риска (ОПР) се отрежда в съответствие с комбинирането на категориите CRM и MRM, според следната таблица:

Категория MRM

Категория CRM

MR1

MR2

MR3

MR4

MR5

MR6

MR7

CR1

1

2

3

4

5

6

7

CR2

1

2

3

4

5

6

7

CR3

3

3

3

4

5

6

7

CR4

5

5

5

5

5

6

7

CR5

5

5

5

5

5

6

7

CR6

6

6

6

6

6

6

7

Наблюдение на данните от значение за обобщаващия показател за риска

53.

Създателят на ПИПДОЗИП наблюдава пазарните данни от значение за изчисляването на категорията MRM и ако тази категория премине в друга създателят на ПИПДОЗИП отрежда съответната категория MRM на тази категория MRM, на която ПИПДОЗИП е съответствал при повечето референтни точки за предходните четири месеца.

54.

Създателят на ПИПДОЗИП наблюдава и критериите за кредитния риск от значение за изчисляването на CRM и ако съгласно тези критерии CRM би преминал в друга категория CRM той преразпределя CRM към съответния клас CRM.

55.

Прегледът на категорията MRM винаги се извършва след решение на създателя на ПИПДОЗИП в зависимост от инвестиционната политика и/или стратегия на ПИПДОЗИП. При тези обстоятелства всички промени в MRM се разбират като ново определяне на категорията MRM на ПИПДОЗИП и следователно се извършват в съответствие с общите правила за определяне на категория MRM на категорията ПИПДОЗИП.

ЧАСТ 4

Ликвиден риск

56.

Ликвидният риск при даден ПИПДОЗИП се приема за съществен, когато е изпълнен някой от следните критерии:

а)

ПИПДОЗИП е допуснат до търгуване на вторичния пазар или до алтернативен механизъм за ликвидност и няма ангажименти за предоставяне на ликвидност от маркет мейкърите или от създателя на ПИПДОЗИП, така че ликвидността зависи само от наличието на купувачи и продавачи на вторичния пазар или на алтернативния механизъм за ликвидност, като се има предвид, че редовното търгуване на даден продукт към даден момент не гарантира редовно търгуване на същия продукт в друг момент;

б)

средният профил на ликвидност на базисните инвестиции е значително по-нисък от обичайната периодичност на възстановявания за ПИПДОЗИП, когато и доколкото предлаганата от ПИПДОЗИП ликвидност е обвързана с условието за ликвидиране на базисните му активи;

в)

създателят на ПИПДОЗИП преценява, че индивидуалният инвеститор може да бъде изправен пред значителни трудности по отношение на момента или на разходите за изтегляне на вложените средства по време на жизнения цикъл на продукта в зависимост от специфични пазарни условия.

57.

Даден ПИПДОЗИП се приема за неликвиден, независимо дали договорно или не, когато е изпълнен някой от следните критерии:

а)

ПИПДОЗИП не е допуснат до търгуване на вторичния пазар и създателят на ПИПДОЗИП или трета страна не насърчава алтернативен механизъм за ликвидност, или алтернативният механизъм за ликвидност е подчинен на строги ограничения, в т.ч. значителни санкции за предсрочно изтегляне на вложените средства или определена по усмотрение цена на обратно изкупуване, или няма споразумения за ликвидност;

б)

ПИПДОЗИП предлага потенциални възможности за предсрочно изтегляне на вложените средства или обратно изкупуване преди приложимия падеж, но те са подчинени на строги ограничения, в т.ч. значителни санкции за предсрочно изтегляне на вложените средства или определена по усмотрение цена на обратно изкупуване, или на предварителното съгласие и преценка на създателя на ПИПДОЗИП;

в)

ПИПДОЗИП не предлага потенциални възможности за предсрочно изтегляне на вложените средства или обратно изкупуване преди приложимия падеж.

58.

ПИПДОЗИП се приема за ликвиден във всички останали случаи.


(1)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(2)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1800 на Комисията от 11 октомври 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 12.10.2016 г., стр. 19).

(4)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(5)  Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 186).

(6)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПР

Формат на представяне

1.

Създателите на ПИПДОЗИП трябва да използват долупосочения формат за представянето на ОПР в основния информационен документ. Съответната величина трябва да е откроена, както е показано, в зависимост от ОПР за ПИПДОЗИП.

Image

Насоки за поясненията във връзка с ОПР

2.

В пояснението след ОПР накратко се излагат целта на ОПР и съответните рискове.

3.

Непосредствено след ОПР се посочва продължителността на препоръчителния период на държане. Освен това в следните случаи непосредствено под ОПР се включва предупреждение:

а)

когато се смята, че рискът от ПИПДОЗИП е значително по-висок, ако периодът на държане е различен;

б)

когато се смята, че ПИПДОЗИП е изложен на съществен ликвиден риск или че не е ликвиден — независимо от това дали причината е договорна или не.

4.

За всички ПИПДОЗИП пояснението съдържа:

а)

предупреждение с удебелен шрифт, когато:

i)

се смята, че ПИПДОЗИП е изложен на валутен риск, както е посочен в член 3, параграф 2, буква в) от настоящия регламент (елемент В);

ii)

ПИПДОЗИП има евентуално задължение за добавяне към първоначалната инвестиция (елемент Г);

б)

където е приложимо — обяснение на съществените рискове, на които е изложен ПИПДОЗИП, които може и да не са подходящо обхванати от ОПР (елемент Д);

в)

пояснение:

i)

че ПИПДОЗИП се ползва от (частична) капиталова защита от пазарен риск — където е уместно, с посочване на защитения процент от инвестирания капитал;

ii)

на специфичните условия на ограниченията — когато (частичната) капиталова защита от пазарен риск е ограничена (елемент Ж);

iii)

че ПИПДОЗИП не се ползва от капиталова защита от пазарен риск — където е уместно (елемент З);

iv)

че ПИПДОЗИП не се ползва от капиталова гаранция за пазарен риск — където е уместно (елемент И);

v)

на специфичните условия на ограниченията — когато защитата от кредитен риск е ограничена (елемент Й).

5.

За ПИПДОЗИП, предлагащи набор от инвестиционни варианти, създателите на ПИПДОЗИП трябва, за представянето на ОПР, да използват посочения в точка 1 от настоящото приложение формат, като посочат всички предлагани рискови категории — от най-ниската до най-високата.

6.

За дериватите, които са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, се включват елементи А, Б и където е уместно — З.

Пояснения

7.

За целите на представянето на ОПР, в т.ч. точка 4 от настоящото приложение, се използват по целесъобразност следните пояснения:

 

[Елемент А] Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

 

[Елемент Б] На този продукт отредихме категория на риск [1/2/3/4/5/6/7] от общо 7: [1=„най-нисък риск“/2=„нисък риск“/3=„среднонисък риск“/4=„среден риск“/5=„средновисок риск“/6=„втори по значение риск“/7=„най-висок риск“].

 

[Освен това се добавя написано на общоразбираем език кратко пояснение (максимум 300 знака) на класификацията на продукта]

 

[Примерно пояснение: Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала [1=„много ниска“/2=„ниска“/3=„среднониска“/4=„средна“/5=„средновисока“/6=„висока“/7=„много висока“], а неблагоприятните пазарни условия [1, 2=„е съвсем малко вероятно“/3=„е малко вероятно“/4=„биха могли“/5=„е вероятно“/6=„е много вероятно“] да се отразят на [нашата възможност] [възможността на Х] да ви плати].

 

[[Където е приложимо:] Елемент В, с удебелен шрифт] Имайте предвид, че съществува валутен риск. Плащанията ще получавате в различна валута, поради което крайната възвръщаемост ще зависи от обменния курс на двете валути. Този риск не е включен в гореизложения показател.

 

[[Където е приложимо:] Елемент Г] При определени обстоятелства може да се наложи да направите допълнителни вноски, за да компенсирате загубите. (с удебелен шрифт) Общата загуба, която може да понесете, може значително да надхвърли инвестираната сума.

 

[Където е приложимо:] [Елемент Д] [С максимум 200 знака се описват останалите съществени рискове, на които е изложен ПИПДОЗИП и които не са били включени в обобщаващия показател за риска]

 

[Където е приложимо:] [Елемент Е] [Имате право да получите обратно поне [въвежда се %] от капитала си. Всяка сума над посочената, както и всяка допълнителна възвръщаемост, зависят от бъдещата динамика на пазара и са несигурни.]

 

[Където е приложимо:] [Елемент Ж] [Тази защита срещу пазарната динамика обаче няма да се прилага, ако Вие [..]

[когато се прилагат условия за предсрочно изтегляне на] осребрите инвестицията си преди [… години/месеца/дни]]

[когато се изисква да се правят текущи плащания] не извършвате плащанията своевременно.

[където се прилагат други ограничения: обясняват се с максимум […] знака на общоразбираем език.]

 

[Където е приложимо:] [Елемент З] [Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.]

 

[Където е приложимо:] [Елемент И] [Ако не може да Ви се плати дължимото (от наша страна), бихте могли да загубите цялата си инвестиция.]

 

[Където е приложимо:] [Елемент Й] [Можете обаче да се ползвате от схема за защита на потребителите (вж. раздел „Какво става, ако не сме в състояние да изплатим дължимото?“). Тази защита не е включена в гореизложения показател.]


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Брой сценарии

1.

Четирите сценарии за резултатите по силата на настоящия регламент, които обхващат възможната възвращаемост, са следните:

а)

оптимистичен сценарий;

б)

умерен сценарий;

в)

песимистичен сценарий;

г)

кризисен сценарий.

2.

В кризисния сценарий се предвиждат случаите на значително неблагоприятно въздействие на продукта, които не са обхванати в песимистичния сценарий по точка 1, буква а) от настоящето приложение. В кризисния сценарий се посочват междинните периоди, ако такива присъстват в сценариите за резултатите по точка 1, букви а)—в) от настоящото приложение.

3.

За основаните на застраховане инвестиционни продукти се изготвя допълнителен сценарий въз основа на умерения сценарий по точка 1, буква б), ако резултатите са съществени що се отнася до възвръщаемостта от инвестицията.

Изчисляване, при различните сценарии, на стойността за препоръчителния период на държане

4.

Стойността при различните сценарии за резултатите се изчислява аналогично на мярката за пазарен риск и за препоръчителния период на държане.

5.

Песимистичният сценарий е стойността на ПИПДОЗИП на 10-ия процентил.

6.

Умереният сценарий е стойността на ПИПДОЗИП на 50-ия процентил.

7.

Оптимистичният сценарий е стойността на ПИПДОЗИП на 90-ия процентил.

8.

Кризисният сценарий е стойността на ПИПДОЗИП, получена за ПИПДОЗИП от категория 2 — по метода в точки 10 и 11 от настоящото приложение, а за ПИПДОЗИП от категория 3 — по метода в точки 12 и 13 от настоящото приложение.

9.

За ПИПДОЗИП от категория 2 очакваните стойности към препоръчителния период на държане са:

a)

Песимистичен сценарий:

Formula

б)

Умерен сценарий:

Formula

в)

Оптимистичен сценарий:

Formula

където N е броят на периодите на търгуване в препоръчителния период на държане и където останалите условия са определени в приложение II, точка 12.

10.

За ПИПДОЗИП от категория 2 изчисляването на кризисния сценарий преминава през следните етапи:

а)

определя се подинтервал с дължина w, който съответства на следните интервали:

 

1 година

> 1 година

ежедневни цени

21

63

седмични цени

8

16

месечни цени

6

12

б)

за всеки подинтервал с дължина w се определя логаритмичното нормално разпределение на възвръщаемостта за минали периоди rt, където t = t0, t1, t2, …, tN.

в)

Волатилността се измерва според следната формула, като се започне от ti = t0 и се продължи докато ti = tN-w

Formula

където Mw е броят на наблюденията в подинтервала, а Formula е средната стойност на логаритмичното нормално разпределение на възвръщаемостта за минали периоди в съответния подинтервал.

г)

въвежда се стойността, която съответства на 99-ия процентил за 1 година и на 90-ия процентил за останалите периоди на държане. Тази стойност е кризисната волатилност

Formula

.

11.

За ПИПДОЗИП от категория 2 разчетните стойности в края на препоръчителния период на държане при кризисния сценарий са:

Formula

където zα е избраната стойност на ПИПДОЗИП на крайния процентил, съответстващ на 1 % за 1 година и на 5 % за останалите периоди на държане.

12.

За ПИПДОЗИП от категория 3 се правят следните изменения на изчисляването на оптимистичния, умерения и песимистичния сценарий на резултатите:

а)

очакваната възвръщаемост на всеки актив е наблюдаваната възвръщаемост през периода, както е определен в точка 6 от приложение II;

б)

очакваната възвръщаемост се изчислява в края на препоръчителния период на държане и без да се сконтират очакваните резултати с помощта на очаквания безрисков дисконтиращ множител.

13.

За ПИПДОЗИП от категория 3 се правят следните изменения на изчисляването на кризисния сценарий:

а)

въвежда се кризисната волатилност според метода, определен в точка 10 от настоящото приложение;

б)

преобразува се по следната формула скалата на възвръщаемостта за минали периоди;

Formula

в)

прилага се методът бутстрап към

Formula

, както е описано в точка 22 от приложение II;

г)

пресмята се възвръщаемостта за всеки договор, като се сумира възвращаемостта от избраните периоди и се коригира с цел очакваната възвръщаемост, измерена от симулираното разпределение на възвръщаемостта, да е следната

Formula

където E*[rbootstrap] е новата симулирана средна стойност.

14.

За ПИПДОЗИП от категория 3 кризисният сценарий е стойността на ПИПДОЗИП на крайния процентил, определен в точка 11 от настоящото приложение, на симулираното разпределение, посочено в точка 13 от настоящото приложение.

15.

При ПИПДОЗИП от категория 4, за ненаблюдаваните на пазара фактори се използва методът по точка 27 от приложение II, при нужда в комбинация с метода за ПИПДОЗИП от категория 3. За съответните компоненти на ПИПДОЗИП, когато ПИПДОЗИП съчетава различни компоненти, се използват съответните методи за ПИПДОЗИП от категория 2, посочени в точки 9—11 от настоящото приложение, и съответните методи за ПИПДОЗИП от категория 3, посочени в точки 12—14 от настоящото приложение. Сценариите за резултатите са претеглена средна стойност на съответните компоненти. При изчисляването на резултатите се взимат предвид характеристиките на продукта и капиталовите гаранции.

16.

За ПИПДОЗИП от категория 1 по точка 4, буква а) от приложение II и ПИПДОЗИП от категория 1 по точка 4, буква б) от приложение II, които не са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, сценариите за резултатите се изчисляват в съответствие с точки 12—14 от настоящото приложение.

17.

За ПИПДОЗИП от категория 1, които са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, сценариите за резултатите се представят под формата на графики на структурата на изплащане. Прави се графика на резултатите при всички сценарии за различните стойности на базисния продукт. Хоризонталната ос на графиката показва различните възможни стойности на базисния продукт, а вертикалната — печалбата или загубата при различните стойности на базисния продукт. За всяка стойност на базисния продукт графиката показва произтичащата печалба или загуба, както и при каква стойност на базисния продукт печалбата или загубата ще бъде нула.

18.

За ПИПДОЗИП от категория 1, както са определени в точка 4, буква в) от приложение II, се предоставя правдоподобна и консервативна най-добра оценка на очакваните стойности на сценариите за резултатите, посочени в точка 1, букви а)—в) от настоящото приложение, в края на препоръчителния период на държане.

Избраните и представени сценарии трябва да не са в разрез с останалата информация в основния информационен документ, в т.ч. за основния профил на риска на ПИПДОЗИП, и да я допълват. Създателят на ПИПДОЗИП се уверява, че сценариите не са в разрез със заключенията относно вътрешното управление на продукта, в т.ч. евентуално предприети от него тестове за устойчивост на ПИПДОЗИП, нито с данните и анализите, използвани за изготвянето на останалата информация в основния информационен документ.

Сценариите се избират, за да дадат балансирана представа за възможните резултати от продукта както при благоприятни, така и при неблагоприятни условия, но не се разработват сценарии, които не са правдоподобни. Сценариите не се избират, за да представят неоправдан превес на благоприятните резултати пред неблагоприятните.

Изчисляване на очакваната стойност за междинните периоди на държане

19.

За ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане между 1 и 3 години резултатите се показват за 2 отделни периода на държане: в края на първата година и в края на препоръчителния период на държане.

20.

За ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане 3 и повече години резултатите се показват за 3 отделни периода на държане: в края на първата година, след изтичането на половината от препоръчителния период на държане със закръгляване до края на най-близката година, и в края на препоръчителния период на държане.

21.

За ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане, който не надхвърля 1 година, не се показват сценарии за резултатите за междинни периоди на държане.

22.

За ПИПДОЗИП от категория 2 показаните стойности за междинните периоди се изчисляват по формулите в точки 9—11 от настоящото приложение, като N е броят на периодите на търгуване от началната дата до края на междинния период.

23.

За ПИПДОЗИП от категории 1 и 4 показаните стойности за междинните периоди се оценяват от създателя на ПИПДОЗИП, без тази оценка да е в разрез с тяхната оценка в края на препоръчителния период на държане. За тази цел използваният метод за оценка на стойностите на ПИПДОЗИП в началото на всеки междинен период трябва да даде същата стойност за целия препоръчителен период на държане, както предвидения метод съответно в точки 16 и 15 на настоящото приложение.

24.

При ПИПДОЗИП от категория 3, за да изготви оптимистичния, умерения, песимистичния и кризисния сценарий за резултатите за междинен период преди края на препоръчителния период на държане, създателят на ПИПДОЗИП взима три симулации на базисния продукт, както са посочени в точки 16—24 от приложение II, използвани за изчисляването на MRM, и една симулация на базисния продукт, както е посочена в точка 13 от настоящото приложение — въз основа на стойностите на базисния продукт, така че симулираната стойност на ПИПДОЗИП за този междинен период да е вероятно да бъде съобразена със съответния сценарий.

а)

При ПИПДОЗИП от категория 3 с един базисен продукт и за чиято стойност се знае, че е с нарастваща зависимост от стойността на базисния продукт, за да изготви оптимистичния, умерения, песимистичния и кризисния сценарий за резултатите за междинен период, създателят на ПИПДОЗИП взима три симулации на базисния продукт, както са посочени в точки 16—24 от приложение II, използвани за изчисляването на MRM, и една симулация на базисния продукт, както е посочена в точка 13 от настоящото приложение, водещи съответно до следните равнища: 90-ия процентил — за оптимистичния сценарий, 50-ия процентил — за умерения сценарий, 10-ия процентил — за песимистичния сценарий, а за кризисния сценарий — процентила, съответстващ на 1 % — за 1 година, и на 5 % — за останалите периоди на държане.

б)

При ПИПДОЗИП от категория 3 с един базисен продукт и за чиято стойност се знае, че е с намаляваща зависимост от стойността на базисния продукт, за да изготви оптимистичния, умерения, песимистичния и кризисния сценарий за резултатите за междинен период, създателят на ПИПДОЗИП взима три симулации на базисния продукт, както са посочени в точки 16—24 от приложение II, използвани за изчисляването на MRM, и една симулация на базисния продукт, както е посочена в точка 13 от настоящото приложение, водещи съответно до следните равнища: 90-ия процентил — за песимистичния сценарий, 50-ия процентил — за умерения сценарий, 10-ия процентил — за оптимистичния сценарий, а за кризисния сценарий — процентила, съответстващ на 1 % — за 1 година, и на 5 % — за останалите периоди на държане.

в)

При ПИПДОЗИП от категория 3, различни от посочените в букви а) и б), за да изготви оптимистичния, умерения, песимистичния и кризисния сценарий за резултатите за междинен период, създателят на ПИПДОЗИП избира стойности на базисния продукт, съобразени с 90-ия, 50-ия, 10-ия процентил и с процентила, съответстващ на 1 % — за 1 година, и на 5 % — за останалите периоди на държане на ПИПДОЗИП, и използва тези стойности като отправни при симулацията за определяне на стойността на ПИПДОЗИП.

25.

За ПИПДОЗИП от категория 1, които са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, сценарии за резултатите за междинни периоди на държане не се представят.

26.

При оптимистичния, умерения и песимистичния сценарий за резултатите за междинен период, очакваното разпределение, използвано за подреждане на стойността на ПИПДОЗИП на различни процентили, трябва да е съобразено с наблюдаваните за предишните 5 години възвръщаемост и волатилност на всички пазарни инструменти, които определят стойността на ПИПДОЗИП. При кризисния сценарий за междинен период, очакваното разпределение, използвано за подреждане на стойността на ПИПДОЗИП на различни процентили, трябва да е съобразено със симулираното разпределение на всички пазарни инструменти, които определят стойността на ПИПДОЗИП, както е посочено в точки 11 и 13.

27.

Песимистичният сценарий е оценката на стойността на ПИПДОЗИП в началото на междинния период в съответствие с 10-ия процентил.

28.

Умереният сценарий е оценката на стойността на ПИПДОЗИП в началото на междинния период в съответствие с 50-ия процентил.

29.

Оптимистичният сценарий е оценката на стойността на ПИПДОЗИП в началото на междинния период в съответствие с 90-ия процентил.

30.

Кризисният сценарий е оценката на стойността на ПИПДОЗИП в началото на междинния период в съответствие с процентила, съответстващ на 1 % — за 1 година, и на 5 % — за останалите периоди на държане на симулираното разпределение, както е посочено в точка 13.

Общи изисквания

31.

За представените сценарий и период на държане резултатите на ПИПДОЗИП се изчисляват нето от всички приложими разходи в съответствие с приложение VI.

32.

Резултатите се представят в парични единици. Използваните суми са в съответствие със сумите по точка 90 от приложение VI.

33.

Резултатите се представят и в процентно изражение като средногодишна възвръщаемост на инвестицията. Тази стойност се изчислява, като за числител се взима нетният резултат, а за знаменател — началната инвестирана сума или платената цена.

За тези ПИПДОЗИП, при които няма начална инвестиция, нито платена цена, каквито са фючърсните договори или суаповете, процентът се изчислява, като се взима номиналната стойност на договора и се добавя бележка под линия, в която се обяснява как е извършено изчислението.

34.

При изчисляване на сценариите за резултатите от инвестицията при основаните на застраховане инвестиционни продукти, в допълнение към горепосочените методи, в т.ч. по точка 15, се прилага следното:

а)

взима се предвид бъдещото участие в печалбата;

б)

допусканията за бъдещото участие в печалбата не трябва да са в разрез с допускането за средногодишната норма на възвръщаемост на базисните активи;

в)

допусканията за разпределянето на бъдещата печалба между създателя на ПИПДОЗИП и индивидуалния инвеститор, както и останалите допускания за бъдещото поделяне на печалбата, трябва да са реалистични и съобразени с текущите делови практики и делова стратегия на създателя на ПИПДОЗИП. Когато има достатъчно доказателства, че предприятието ще промени своите практики или стратегия, допусканията за бъдещото поделяне на печалбата трябва да са съобразени с променените практики или стратегия. За животозастрахователите в обхвата на Директива 2009/138/ЕО тези допускания трябва да са съобразени с допусканията за бъдещи управленски действия с оглед остойностяването на техническите резерви в баланса по Платежоспособност II;

г)

когато сред компонентите на резултатите е поделяне на печалбата, платимо по усмотрение, този компонент се взима предвид при допусканията само при оптимистичните сценарии за резултатите:

д)

сценариите за резултатите се изчисляват въз основа на инвестираните суми, определени в точка 32 от настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЦЕНАРИИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

ЧАСТ 1

Особености на общото представяне

1.

Сценариите за резултатите се представят така, че информацията в тях да е точна, обективна, ясна и неподвеждаща, а също така да е разбираема за обикновения индивидуален инвеститор.

2.

Когато сценариите за резултатите могат да бъдат показани само на падежа или при изтичането на препоръчителния период на държане — както е при ПИПДОЗИП по точка 21 от приложение IV, това трябва ясно да е посочено в пояснението на елемент Д от част 2 от настоящото приложение.

3.

Пояснения на елементи А, Б, В, Г и Е от част 2 от настоящото приложение се включват при всяко положение, освен при ПИПДОЗИП от категория 1, посочени в точка 17 от приложение IV, където вместо тях се използват поясненията на елементи Ж—К.

ЧАСТ 2

Представяне на сценариите за резултатите

За всички ПИПДОЗИП освен ПИПДОЗИП от категория 1, посочени в точка 17 от приложение IV, създателят на ПИПДОЗИП представя сценарии за резултатите, като използва някой от долупосочените формати в зависимост от това дали ПИПДОЗИП предполага еднократна инвестиция или премия, или редовни инвестиции или премии. Междинните периоди могат да варират в зависимост от дължината на препоръчителния период на държане. При основаните на застраховане инвестиционни продукти са предвидени допълнителни редове за сценария за застрахователните обезщетения, в т.ч. за кумулативната премия за биометричен риск на основан на застраховане инвестиционен продукт с редовно плащана премия. Възвръщаемостта при този сценарий се показва единствено в абсолютни стойности.

Образец А: Плаща се еднократна инвестиция и/или премия.

Платена еднократна инвестиция

Image

Платена еднократна премия

Image

Образец Б: Плащат се редовни инвестиции и/или премии.

Платени редовни инвестиции

Image

Платени редовни премии

Image

Сценарии за резултатите

[Елемент А] В тази [таблица/графика] е показана възвръщаемостта, която бихте получили в рамките на следващите [препоръчителен период на държане] години, според различните сценарии, при допускане, че инвестирате […] евро [годишно].

[Елемент Б] В показаните сценарии са илюстрирани възможните резултати на Вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите при други продукти.

[Елемент В] Представените сценарии не са точен индикатор, а оценка на бъдещите резултати, основана на минали данни за промяната на стойността на тази инвестиция. Вашата възвръщаемост зависи от пазарната динамика и от това колко дълго съхранявате инвестицията/продукта.

[Елемент Г] Кризисният сценарий показва каква би била възвръщаемостта Ви при екстремни пазарни условия и не взима предвид ситуация, при която не сме в състояние да Ви платим.

[Където е приложимо] [Елемент Д] Този продукт не може [лесно] да бъде осребрен. Това означава, че е трудно да се оцени колко бихте получили, ако осребрите преди [края на препоръчителния период на държане/падежа]. Вие или няма да можете да осребрите предсрочно, или, ако го направите, ще понесете значителни разходи или загуба.

[Елемент Е] В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт, [където е приложимо]: [но могат да не са включени разходите за Вашия консултант или дистрибутор] [в т.ч. разходите за Вашия консултант или дистрибутор]. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

[Елемент Ж] Графиката илюстрира възможните резултати на Вашата инвестиция. Можете да ги сравните с графиките на възвръщаемостта при други деривати.

[Елемент З] Представената графика дава набор от възможни варианти и не е точен индикатор за евентуалната Ви възвръщаемост. Вашата възвръщаемост зависи от динамиката на базисния продукт. За всяка стойност на базисния продукт графиката показва каква ще бъде печалбата или загубата от продукта. Хоризонталната ос показва различните възможни стойности на базисния продукт на датата на изтичане, а вертикалната — печалбата или загубата.

[Елемент И] Покупката Ви на този продукт означава, че смятате, че цената на базисния продукт ще [се повиши/намалее].

[Елемент Й] Максималната Ви загуба ще се ограничи до пълната загуба на инвестицията Ви (платената премия).

[Елемент К] В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт, но могат да не са включени разходите за Вашия консултант или дистрибутор. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

ЧАСТ 1

Списък на разходите

I.   СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (АИФ И ПКИПЦК)

Подлежащи на оповестяване разходи

Еднократни разходи

1.

Еднократен е разходът на входа и на изхода, който се:

а)

плаща пряко от индивидуалния инвеститор; или

б)

се приспада от плащанията, които индивидуалният инвеститор получава или му се дължат.

2.

Еднократните разходи са разходите, понесени от индивидуалните инвеститори, които не се приспадат от активите на АИФ или ПКИПЦК.

3.

Еднократните разходи включват, но не само, следните видове предварителни първоначални разходи, които трябва да бъдат взети предвид в размера на разходите, който се оповестява в основния информационен документ:

а)

такса за разпространение, доколкото съответната сума е известна на управляващото дружество. Ако действителната сума не е известна на управляващото дружество се посочва максималният размер на възможните разходи за разпространение за конкретния ПИПДОЗИП;

б)

разходи за учредяване (авансово платима част);

в)

разходи за комерсиализиране (авансово платима част);

г)

такса за записване, включително данъци.

Нееднократни разходи

4.

Нееднократните разходи са плащания, които се приспадат от активите на АИФ или ПКИПЦК, и представляват следното:

а)

разходи, извършени по необходимост в рамките на дейността им;

б)

всички плащания, в т.ч. възнаграждения, към страни, свързани с АИФ или ПКИПЦК или предоставящи им услуги;

в)

разходи по сделките.

5.

Нееднократните разходи включват, но не само, следните видове разходи, които се приспадат от активите на АИФ и ПКИПЦК и се вземат предвид в размера на разходите, който се оповестява в основния информационен документ:

а)

всички плащания в полза на следните лица, включително всички следни лица, на които са делегирани функции:

i)

управляващото фонда дружество;

ii)

директорите на фонда, ако той е инвестиционно дружество;

iii)

депозитарят

iv)

попечителят;

v)

всеки инвестиционен консултант;

б)

всички плащания в полза на лицата, предоставящи възложени им услуги на някое от изброените по-горе, включително:

i)

доставчиците на услуги по остойностяване и счетоводни услуги на фонда;

ii)

доставчиците на услуги за акционерите като агента по прехвърляне на ценни книжа и брокерите и дилърите, които съхраняват регистрите на собствениците на акциите на фонда и така им предоставят счетоводни услуги;

iii)

доставчиците на услуги по управление на обезпеченията;

iv)

доставчиците на основни посреднически услуги;

v)

агенти по предоставяне в заем на ценни книжа;

vi)

доставчици на услуги по управление на собствеността и сходни услуги;

в)

такси за регистрация, такси за вписване, норматично изискуеми такси и други подобни налози, включително такси за упражняване на дейност в ЕИП въз основа на един лиценз;

г)

провизии за такси за специално третиране на печалбите и загубите;

д)

одиторски такси;

е)

плащания за правни и професионални консултанти;

ж)

всякакви такси за разпространение или комерсиализиране, доколкото съответната сума е известна на управляващото дружество. Ако действителната сума не е известна на управляващото дружество се посочва максималният размер на възможните разходи за разпространение за конкретния ПИПДОЗИП;

з)

разходи за финансиране, свързани със заеми (предоставени от свързани лица);

и)

разходи за капиталова гаранция, предоставена от трета страна гарант;

й)

плащания в полза на трети страни, за да покрият необходимите разходи, направени във връзка с придобиването или продажбата на даден актив в портфейла на фонда (включително разходите по сделки, посочени в точки 7—23 от настоящото приложение);

к)

стойността на стоките или услугите, получени от управляващото дружество или от всяко свързано лице в замяна на изпълнение на нареждания за покупка/продажба;

л)

когато фондът инвестира активите си в ПКИПЦК или АИФ, неговият обобщен показател за разходите отчита таксите, платени при ПКИПЦК или АИФ. В изчислението се включва следното:

i)

ако базата е ПКИПЦК или АИФ се използва най-актуалната налична стойност на обобщения показател за разходите; това може да бъде стойността, обявена от ПКИПЦК, АИФ, неговото управляващо дружество или оператор, или стойността, получена от надежден източник трета страна, ако е по-актуална от обявената стойност;

ii)

обобщеният показател за разходите може да бъде намален, доколкото съществува договореност (която не е вече отразена в отчета за приходите и разходите на фонда) за предоставяне на инвестиционния фонд на отстъпка или на преотстъпване на такси от базовия АИФ или ПКИПЦК;

iii)

когато придобиването или продажбата на дялови единици не се извършва на средната цена на ПКИПЦК или АИФ, разликата между цената на сделката и средната цена се взима предвид като разход по сделката, доколкото не е включена в обобщения показател за разходите;

м)

когато фондът инвестира в ПИПДОЗИП, различен от ПКИПЦК или АИФ, неговият обобщен показател за разходите отчита таксите, платени при базисния ПИПДОЗИП. В изчислението се включва следното:

i)

най-актуалният наличен обобщен показател за разходите на базовия ПИПДОЗИП;

ii)

обобщеният показател за разходите може да бъде намален, доколкото съществува договореност (която не е вече отразена в отчета за приходите и разходите на фонда) за предоставяне на инвестиционния фонд на отстъпка или на преотстъпване на такси от базовия ПИПДОЗИП;

iii)

когато придобиването или продажбата на дялови единици не се извършва на средната цена на базовия ПИПДОЗИП, разликата между цената на сделката и средната цена се взима предвид като разход по сделката, доколкото не е включена в обобщения показател за разходите;

н)

когато фондът инвестира в инвестиционен продукт, различен от ПИПДОЗИП, неговият обобщен показател за разходите отчита таксите, платени при базовия инвестиционен продукт. Създателят на ПИПДОЗИП използва всяка публикувана информация, която представлява приемлив заместител на обобщения показател за разходите, или прави най-добра прогнозна оценка на максималното му равнище въз основа на анализ на текущия проспект на инвестиционния продукт и на най-актуалните публикувани доклад и отчети;

о)

оперативните разходи (или каквото и да е възнаграждение) при договореност с трета страна за поделяне на таксите, доколкото те не са вече включени в друг вид от горепосочените разходи;

п)

приходите от ефективни техники за управление на портфейла, ако не са изплатени в портфейла;

р)

косвените разходи, направени от структурните фондове, както е посочено в раздел II от настоящото приложение, и по-специално в точки 36—46;

с)

дивидентите от акции, държани в портфейла на фондовете, ако дивидентите не се натрупват във фонда.

Съпътстващи разходи

6.

В сумата, подлежаща на оповестяване, се взимат предвид следните видове съпътстващи разходи:

а)

такса за постигнати резултати, дължима на управляващото дружество или на инвестиционния консултант, включително таксите за постигнати резултати по точка 24 от настоящото приложение;

б)

отсрочените възнаграждения по точка 25 от настоящото приложение

Изчисляване на специфични видове разходи на инвестиционните фондове

Разходи по сделки

7.

Разходите по сделки се изчисляват на годишна основа, като се основават на средните разходи по сделки, направени от ПИПДОЗИП през предходните три години. Ако ПИПДОЗИП е извършвал дейност по-малко от три години, разходите по сделки се изчисляват по метода в точка 21 от настоящото приложение.

8.

Общите разходи по сделки за даден ПИПДОЗИП се изчисляват като сбор от разходите по сделки, изчислени в съответствие с точки 9—23 от настоящото приложение в основната валута на ПИПДОЗИП за всички отделни сделки, предприети от ПИПДОЗИП в дадения период. Тази сума се преобразуван в процент, като се раздели със средната стойност на нетните активи на ПИПДОЗИП през същия период.

9.

При изчисляването на разходите по сделки, направени от ПИПДОЗИП през предходните три години, действителните разходи по сделки се изчисляват по метода в точки 12—18 от настоящото приложение при инвестициите в следните инструменти:

а)

прехвърлими ценни книжа по смисъла на член 2 от Директива 2007/16/ЕО на Комисията (1);

б)

други инструменти, при които има чести възможности за продажба, обратно изкупуване или реализиране по друг начин при цени, които са публично достъпни за участниците на пазара и които цени са или пазарни, или публично достъпни, или утвърдени със системи за оценка, независими от емитента.

10.

Разчетите за разходите по сделки по описаната по-долу методика в точки 19—20 от настоящото приложение трябва да се използват за инвестиции в други инструменти или активи.

Третиране на механизмите за предотвратяване на разсейването

11.

Когато даден ПИПДОЗИП има ценови механизъм, който неутрализира ефекта на разсейване от сделките в самия ПИПДОЗИП, размерът на ползите за текущите притежатели на ПИПДОЗИП от механизмите за предотвратяване на разсейването може да бъде приспаднат от разходите по сделките, поети в рамките на ПИПДОЗИП, въз основа на следната методика:

а)

паричната стойност на всички такси за предотвратяване на разсейване или други плащания във връзка със сделка в самия ПИПДОЗИП, платими на ПИПДОЗИП, могат да се извадят от общите разходи по сделката;

б)

ползата за ПИПДОЗИП от емитирането на дялови единици (или от друг инструмент, позволяващ инвестиция в дадения ПИПДОЗИП) на цена, различна от средната, или от анулирането на дялови единици (или на друг инструмент, позволяващ възстановяването на средства от ПИПДОЗИП) на цена, различна от средната, при условие че самият ПИПДОЗИП получава ползата, се изчислява, както следва, и може да бъде извадена от общите разходи по сделката:

i)

разликата между цената на емитираните дялови единици и средната цена, умножена по нетния брой емитирани дялови единици;

ii)

разликата между цената на анулираните дялови единици и средната цена, умножена по нетния брой анулирани дялови единици;

Действителни разходи по сделка

12.

За всяка сделка действителните разходи по нея се изчисляват въз основа на следното:

а)

за всяка покупка, предприета от ПИПДОЗИП, цената на инструмента в момента на предаване на нареждането за покупка за изпълнение от друго лице („пристигнала покупна цена“) се изважда от нетната цена, по която е изпълнена сделката. Получената стойност се умножава по броя закупени дялови единици;

б)

за всяка продажба, предприета от ПИПДОЗИП, нетната цена, по която е изпълнена сделката, се приспада от цената на инструмента в момента на предаване на нареждането за продажба за изпълнение от друго лице („пристигнала продажбена цена“). Получената стойност се умножава по броя продадени дялови единици.

13.

Нетната цена, по която е изпълнена сделката, се определя като цената, на която се извършва сделката, включително всички такси, комисиони и други разходи и плащания (като например такси за предотвратяване на разсейване), свързани със сделката, пряко или косвено, когато тези плащания са направени от активите на ПИПДОЗИП.

14.

Пристигналата цена е средната пазарна цена на инвестицията в момента, в който нареждането за извършване на сделка е предадено на друго лице. За нарежданията, изпълнени в ден, който не е денят на първоначалното им подаване на друго лице, пристигналата цена е началната цена на инвестицията в деня на сделката или, когато няма такава цена — заключителната цена предходния ден. Когато в момента, в който нареждането за извършване на сделка е предадено на друго лице, цена не е налична (например при нареждане, подадено извън пазарното работно време или на извънборсовите пазари, на които липсва прозрачност за цените в рамките на деня), цената се определя като началната цена в деня на сделката или, когато няма такава цена — заключителната цена предходния ден. Когато нареждане се изпълнява без да се предава на друго лице, пристигналата цена е средната пазарна цена на инвестицията в момента на изпълнение на сделката.

15.

Когато информация за момента, в който нареждането за сключване на сделка е предадено на друго лице, няма (или не е достатъчно точна), или когато няма информация за цената в този момент, за пристигнала цена може да се използва началната цена на инвестицията в деня на сделката или, когато няма такава цена — заключителната цена предходния ден. При изчисляването на разходите по сделки с използването на данни преди 31 декември 2017 г. може да се приеме, че не са налице цени в рамките на деня.

16.

Разходите по сделките, предприемани от ПИПДОЗИП и свързани с финансовите инструменти, които попадат в някоя от категориите в раздел В, точки 4—10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, се изчисляват по следния начин:

а)

за инструментите, които са стандартизирани и при които има редовно търгуване (например фючърс върху основен капиталов индекс), разходите по сделката се изчисляват спрямо самия инструмент. Пристигналата цена е средната цена на инструмента;

б)

за специално пригодените линейни инструменти и когато няма ценова прозрачност или редовно търгуване със самия инструмент, разходите по сделката се изчисляват спрямо базовите активи. Пристигналата цена се изчислява въз основа на цената (или цените) на базовите активи, като при наличието на повече от един базов актив се използват подходящи коефициенти. Когато разходите по сделка с инструмента са значително по-високи от разходите по сделка с базовия актив, това трябва да бъде отразено в изчисляването на разходите по сделката;

в)

при нелинейните инструменти се допуска разходите по сделката да се пресметнат като разликата между платената или получената цена за инструментите и справедливата стойност на инструмента, съгласно основата, посочена в точки 36—46 от настоящото приложение.

17.

При изчисляването на разходите, свързани с валутен обмен, пристигналата цена трябва да отразява разумната оценка на консолидираната цена, а не да бъде просто цената, предлагана от определен контрагент или платформа за валутен обмен, дори ако съществува споразумение за извършване на всички валутни сделки с определен контрагент.

18.

При изчисляването на разходите във връзка с нареждания, които първоначално са участвали в наддаване, пристигналата цена се изчислява като средната цена непосредствено преди наддаването.

Разходи по сделки с други активи

19.

При изчисляването на разходите по сделки с активи, различни от активите по точка 9 от настоящото приложение, се използва методиката в точка 12 от настоящото приложение, като пристигналата цена се изчислява, както следва:

а)

при продажба:

i)

пристигналата цена е предишната независима оценъчна цена на актива, коригирана с динамиката на пазара, когато това е целесъобразно, като се използва подходящ референтен индекс;

ii)

ако няма предишна независима оценъчна цена, разходите по сделката трябва да се изчисляват въз основа на разликата между цената на сделката и оценката на справедливата стойност на актива преди продажбата;

б)

при покупка:

i)

пристигналата цена е предишната независима оценъчна цена на актива, коригирана с динамиката на пазара, когато това е целесъобразно, като се използва подходящ референтен индекс — ако има такава цена;

ii)

ако няма предишна независима оценъчна цена, разходите по сделката трябва да се изчисляват въз основа на разликата между цената на сделката и оценката на справедливата стойност на актива преди покупката.

20.

Разходите по сделката не трябва да бъдат оценени като по-ниски от действително установимите разходи, пряко свързани със сделката.

Разходи по сделки при нови ПИПДОЗИП

21.

За ПИПДОЗИП, които имат дейност по-малко от 3 години и инвестират предимно в активите по точка 9 от настоящото приложение, разходите по сделки могат да бъдат изчислени като се умножи оценката на оборота при всеки клас активи в портфейла с разходите, изчислени по методиката в буква в), или като средната стойност между действителните разходи по сделки, поети по време на периода на дейност, и стандартизираната оценка, въз основа на следното:

а)

за най-високия множител за шестмесечен период на дейност на ПИПДОЗИП разходите по сделки се изчисляват съгласно основата в точки 12—18 от настоящото приложение;

б)

за оставащия период до трите години разходите по сделки се изчисляват, като се умножи оценката на оборота при всяка категория активи в портфейла съгласно методиката в буква в);

в)

коя методика ще се използва зависи от категорията на активите и се определя, както следва:

i)

за категориите активи, посочени в таблицата по-долу, разходите по сделката могат да се изчислят като средната стойност на очакваната цена на сделката (въз основа на спредовете купува-продава, разделено на две) за съответната категория активи при обичайни пазарни условия.

За да се оценят разходите, за всяка категория активи се определят един или повече референтни индекси. След това се взима средната стойност на спредовете купува-продава на базисните индекси. Събраните данни се отнасят до крайния спред купува-продава на десетия работен ден от всеки месец през предишната година.

След това взетите спредове купува-продава се разделят на две, за да се получат приблизителните разходи по сделка за всеки един момент. Средната стойност на тези величини е оценката на разходите по сделки с всяка категория активи при обичайни пазарни условия.

Категории активи

Държавни облигации

Държавни облигации и подобни инструменти, развити пазари, рейтинг AAA-A

Държавни облигации и подобни инструменти, развити пазари, рейтинг под A

Държавни облигации, развиващи се пазари (силна и слаба валута)

Държавни облигации, развиващи се пазари (силна и слаба валута)

Корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг

Корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг

Други корпоративни облигации

Корпоративни облигации с висока доходност

ii)

за категориите активи, посочени в таблицата по-долу, разходите по сделки (включително явните и имплицитните разходи) се изчисляват, като се използва сравнима информация или като се добавят оценки на явните разходи към оценките, по методиката в подточка i), на половината от спреда купува-продава.

Категории активи

Ликвидност

Инструменти на паричния пазар (за по-голяма яснота не се включват фондовете на паричния пазар)

Акции, развити пазари

Акции на дружества с голяма пазарна капитализация (развити пазари)

Акции на дружества със средна пазарна капитализация (развити пазари)

Акции на дружества с малка пазарна капитализация (развити пазари)

Акции, развиващи се пазари

Акции на дружества с голяма пазарна капитализация (развиващи се пазари)

Акции на дружества със средна пазарна капитализация (развиващи се пазари)

Акции на дружества с малка пазарна капитализация (развиващи се пазари)

Котирани деривати

Котирани деривати

iii)

за категориите активи, посочени в таблицата по-долу, разходите по сделката са средната стойност на наблюдаваната цена на сделката (въз основа на спредовете купува-продава, разделено на две) за тази категория активи при обичайни пазарни условия.

За да се определи наблюдаваната цена на сделката могат да се вземат резултатите от проучване на извадка.

Категории активи

Извънборсови пазари

Извънборсови пазари, необичайни опции

Извънборсови пазари, обикновени опции

Извънборсови пазари, лихвени суапове, суапове за кредитно неизпълнение и други подобни

Извънборсови пазари, суапове и подобни инструменти (различни от лихвени суапове, суапове за кредитно неизпълнение и други подобни)

Извънборсови пазари, валутни форуърди, развити пазари

Извънборсови пазари, валутни форуърди, развиващи се пазари

22.

Оборотът на портфейл на ПИПДОЗИП с дейност по-малко от една година се оценява в съответствие с инвестиционната политика, оповестена в документите за предлагане на ПИПДОЗИП. Оценките на оборота на портфейла на ПИПДОЗИП с дейност над една година трябва да бъдат съобразени с действителния оборот на портфейла.

23.

За ПИПДОЗИП, които имат дейност по-малко от три години и които инвестират предимно в активи, различни от активите по точка 9 от настоящото приложение, създателят на ПИПДОЗИП оценява разходите по сделка по метода на справедливата стойност, като използва сравними активи.

Такси за постигнати резултати

24.

Таксите за постигнати резултати се изчисляват поетапно, както следва:

а)

таксите се изчисляват въз основа на данните за последните 5 години. Средната стойност на годишните такси за постигнати резултати се изчислява в проценти;

б)

ако няма пълни данни за таксите за постигнати резултати, тъй като фондът/категорията акции е нов или условията на фонда са се променили поради въвеждането на такса за постигнати резултати или промяната на някой от нейните параметри, гореспоменатият метод се коригира поетапно, както следва:

i)

взимат се съответните налични хронологични данни за таксите за постигнати резултати на фонда/категорията акции;

ii)

за всяка година, за която няма данни, се оценява възвръщаемостта на фонда/категорията акции и, в случай на модел на такса за относителна резултатност, се отчитат хронологичните поредици на стандартния/минималния процент;

за новите фондове възвръщаемостта се оценява, като се взима възвръщаемостта на подобен фонд или на браншова група. Приблизителната възвръщаемост се взима бруто — с всички разходи, начислени на новия фонд. Следователно възвръщаемостта при браншовата група трябва да бъде коригирана, като се прибавят начислените съответни средни разходи съгласно правилата на новия фонд. Например при нова категория с различна структура на таксите възвръщаемостта се коригира с отчитане на разходите за съществуващата категория;

iii)

изчисляват се таксите от началото на референтния период, както се изисква в буква а), до датата на наличие на данни за действителните такси за постигнати резултати на фонда, като се използва съответният алгоритъм за горепосочените хронологични поредици;

iv)

обединяват се двете поредици такси за постигнати резултати в една поредица за целия референтен период, както се изисква в буква а);

v)

изчисляват се таксите за постигнати резултати по методиката в буква а) (средна стойност на годишните такси за постигнати резултати).

Отсрочени възнаграждения

25.

Отсрочените възнаграждения се изчисляват поетапно, както следва:

а)

таксите се изчисляват въз основа на данните за последните 5 години. Средната стойност на годишните отсрочени възнаграждения се изчислява в проценти;

б)

ако няма пълни данни за отсрочените възнаграждения, тъй като фондът/категорията акции е нов или условията на фонда са се променили поради въвеждането на отсрочено възнаграждение или промяната на някой от неговите параметри, гореспоменатият метод се коригира поетапно, както следва:

i)

взимат се съответните налични хронологични данни за отсрочените възнаграждения на фонда/категорията акции;

за всяка година, за която няма данни, се оценява възвръщаемостта на фонда/категорията акции;

за новите фондове възвръщаемостта се оценява, като се взима възвръщаемостта на подобен фонд или на браншова група. Приблизителната възвръщаемост се взима бруто — с всички разходи, начислени на новия фонд. Следователно възвръщаемостта при браншовата група трябва да бъде коригирана, като се прибавят начислените съответни средни разходи съгласно правилата на новия фонд. Например при нова категория с различна структура на таксите възвръщаемостта се коригира с отчитане на разходите за съществуващата категория;

ii)

изчисляват се отсрочените възнаграждения от началото на референтния период, както се изисква в буква а), до датата на наличие на данни за действителните отсрочени възнаграждения на фонда, като се използва съответният алгоритъм за горепосочените хронологични поредици;

iii)

обединяват се двете поредици отсрочени възнаграждения в една поредица за целия референтен период, както се изисква в буква а);

iv)

изчисляват се отсрочените възнаграждения по методиката в буква а) (средна стойност на годишните отсрочени възнаграждения).

26.

Ако по време на цялата инвестиция не са начислени отсрочени възнаграждения, предупреждение трябва да придружава информацията за нулево отсрочено възнаграждение в състава на таблицата на разходите, за да се поясни, че плащането на х % от окончателната възвръщаемост се извършва след приключване на инвестицията.

II.   СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ НА ПИПД, РАЗЛИЧНИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Подлежащи на оповестяване разходи

Еднократни разходи

27.

Еднократен разход е разход на входа и на изхода, който включва първоначалните такси, комисиони или други суми, пряко платими от индивидуалния инвеститор или приспадани от плащанията, които той получава или му се дължат.

28.

Еднократните разходи се поемат от даден ПИПД, различен от инвестиционен фонд, независимо дали представляват разходи, поети по необходимост в рамките на дейността му, или възнаграждение на която и да е страна, свързана с него или която му предоставя услуги.

Еднократни разходи и такси на входа

29.

Еднократните разходи и такси на входа включват, но не само, следните видове, които трябва да бъдат взети предвид в размера на разходите, който се оповестява за ПИПД, различен от инвестиционен фонд:

а)

комисионите за продажби;

б)

разходите за структуриране, в т.ч. разходите по поддържане на пазара (спред) и по уреждане на сделки;

в)

разходите за хеджиране (за да се гарантира, че създателят на ПИПДОЗИП е в състояние да дублира резултата на дериватния компонент на структурирания продукт — тези разходи включват разходите по сделките);

г)

правните разходи;

д)

разходите за капиталови гаранции;

е)

имплицитната премия, платена на емитента.

Еднократни разходи и такси на изхода

30.

Еднократните разходи и такси на изхода включват, но не само, следните видове, които трябва да бъдат взети предвид в размера, който се оповестява за ПИПД, различен от инвестиционен фонд:

а)

пропорционалните такси;

б)

спреда „купува-средна цена“ за продажбата на продукта и всички явни приложими разходи или санкции за предсрочно изтегляне на вложените средства. Оценката на спреда „купува-средна цена“ се извършва с оглед на наличието на вторичен пазар, както и на пазарните условия и вида на продукта. Когато създателят на ПИПДОЗИП (или свързана трета страна) е единственият наличен контрагент за покупка на продукта на вторичния пазар, той оценява разходите на изхода, които да се добавят към справедливата стойност на продукта, в съответствие с вътрешните си правила;

в)

разходите, свързани с договора за разлика, като например:

i)

комисионите, събирани от доставчиците на договори за разлика — обща комисия или комисия за всяка сделка, т.е. при сключването и прекратяването на договор;

ii)

разходите по сделки, свързани с договорите за разлика като спредове „купува-продава“; разходи за дневно и овърнайт финансиране; такси и налози за управление на сметки, които не са били включени в оценката на справедливата стойност.

Нееднократни разходи

31.

Нееднократните разходи са плащания, периодично приспадани от всички плащания, дължими на индивидуалния инвеститор, или от инвестираната сума.

32.

Нееднократните разходи включват всички разходи, които се поемат от даден ПИПД, различен от инвестиционен фонд, независимо дали представляват разходи, поети по необходимост в рамките на дейността му, или възнаграждение на която и да е страна, свързана с него или която му предоставя услуги.

33.

В сумата, подлежаща на оповестяване, се взима предвид следният списък на видовете нееднократни такси, приспадани или таксувани отделно — който е примерен, но не изчерпателен:

а)

разходи, свързани с плащания на купони;

б)

разходи, свързани с базата, ако има такива.

Разходи на ПИПД, посочени в точка 17 от приложение IV

34.

Еднократните разходи и такси на изхода са таксите за обмен на валута, за клиринг и за сетълмент, когато са известни.

35.

Нееднократните разходи са разходите за хеджиране, поети при обичайни и при неблагоприятни пазарни условия.

Изчисляване на имплицитните разходи на ПИПД, различни от инвестиционни фондове

36.

За целите на изчисляването на имплицитните разходи, внедрени в ПИПД, създателят на ПИПДОЗИП се позовава на емисионната цена, а след периода на поемане — на цената за закупуване на продукта на вторичния пазар.

37.

Разликата между цената и справедливата стойност на продукта се приема за оценка на общите разходи на входа, включени в цената. Ако създателят на ПИПДОЗИП не може да установи съответните имплицитни разходи, които трябва да бъдат оповестени, както е посочено в точка 29 от настоящото приложение, посредством разликата между цената и справедливата стойност, той се свързва с емитента на различните компоненти на продукта или със съответния орган, за да получи съответната информация за тези разходи.

38.

Справедливата стойност е получената при продажба на актив или платената при прехвърляне на пасив цена при обичайна сделка на основния (или най-изгодния) пазар към датата на оценяване при актуалните тогава пазарни условия (т.е. продажбена цена), независимо дали тази цена е непосредствено достъпна или определена чрез друг метод за остойностяване.

39.

Подходът спрямо справедливата стойност, който урежда оценяването ѝ, изисква набор от правила, в т.ч. в следните области:

а)

управление;

б)

методика за изчисляване на справедливата стойност.

40.

С правилата в точка 39 от настоящото приложение се цели да се очертае такъв оценъчен процес, който:

а)

по отношение на справедливата стойност съблюдава приложимите счетоводни стандарти;

б)

прилага вътрешни модели на ценообразуване за ПИПДОЗИП в съответствие с методиките, моделите и стандартите, които създателят на ПИПДОЗИП използва за остойностяване на портфейла си при допускането, че продуктът се предлага за продажба или е държан за търгуване;

в)

съблюдава равнището на сложност на продукта и вида на базата;

г)

отчита кредитния риск на емитента и несигурността, свързана с базата;

д)

определя параметрите за определяне на активен пазар, за да избегне риска от неподходящо ценообразуване, което при извънредни обстоятелства би могло да доведе до значително неточни оценки;

е)

използва максимално съответните наблюдаеми пазарни данни и свежда до минимум използването на ненаблюдаеми данни.

41.

Справедливата стойност на даден структуриран продукт се определя въз основа на:

а)

пазарните цени, когато са налични или образувани по ефикасен начин;

б)

вътрешни оценъчни модели, които използват за входящи данни пазарни стойности, непряко свързани с продукта и получени от продукти със сходни характеристики (съпоставителен подход);

в)

вътрешни оценъчни модели, които се основават на входящи данни, които не са извлечени директно от пазарни данни и за които трябва да бъдат формулирани оценки и допускания (оценка по модел).

42.

Ако справедливата стойност не може да се определи въз основа на пазарните цени, тя се изчислява, като се използва метод за остойностяване, способен подходящо да отразява различните фактори с въздействие върху структурата на доходност на продукта и който използва максимално пазарните данни.

43.

При метода за остойностяване по точка 42 от настоящото приложение се разглеждат следните елементи в зависимост от сложността на продукта:

а)

използване на актуални справедливи пазарни сделки между информирани и професионални контрагенти;

б)

позоваване на текущата пазарна цена на друг инструмент, който в основата си е същият;

в)

използване на подходящ модел на дисконтираните парични потоци, при които вероятността за всеки паричен поток се определя, като се използва подходящ модел на динамика на цените на активите.

44.

При продукти със записване, справедливата стойност се изчислява на датата, на която са определени условията на продукта. Тази дата за целите на остойностяването е близо до началото на периода на записване. При наличието на дълги периоди на предлагане или значителна променливост на пазарните цени се определя критерий за актуализиране на информацията за разходите.

45.

Когато се използват предварителни условия, разходите се изчисляват, като се използват минималните приложими към продукта условия.

46.

Когато се използва променлива цена на записване се определя процедура за това как да се включи и да се оповести въздействието на тази променлива цена върху разходите.

III.   СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ НА ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ

Подлежащи на оповестяване разходи

Еднократни разходи

47.

Еднократен разход е разход на входа и на изхода, който включва първоначалните такси, комисиони или други суми, пряко платими от индивидуалния инвеститор или приспадани от първоначалното плащане, от ограничен брой плащания, които му се дължат, или от плащането при обратното изкупуване или прекратяването на продукта.

48.

Еднократните разходи се поемат от даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, независимо дали представляват разходи, поети по необходимост в рамките на дейността му, или възнаграждение на която и да е страна, свързана с него или която му предоставя услуги.

49.

Еднократните разходи включват, но не само, следните видове разходи и такси на входа, които трябва да бъдат взети предвид в размера, който се оповестява за основания на застраховане инвестиционен продукт:

а)

разходи за структуриране или за комерсиализиране;

б)

разходи за придобиване, разпространение и продажба;

в)

разходи за обработка/оперативни разходи (включително разходи за управление на застрахователното покритие);

г)

разходна част на премиите за биометричен риск по точка 59 от настоящото приложение;

д)

разходи за притежаване на изискуемия капитал (периодично удържаната част се оповестява при удържането ѝ).

Нееднократни разходи

50.

Нееднократните разходи са плащания, периодично приспадани от всички плащания от индивидуалния инвеститор, от инвестираната сума или от сумите, които не са разпределени на титуляря на полица съгласно механизъм за споделяне на печалбата.

51.

Нееднократните разходи включват всички видове разходи, които се поемат от даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, независимо дали представляват разходи, поети по необходимост в рамките на дейността му, или възнаграждение на която и да е страна, свързана с него или която му предоставя услуги.

52.

Следният примерен — но не изчерпателен — списък представя видовете нееднократни такси, които трябва да се вземат предвид в рубриката „Други текущи разходи“ на таблица 2 от приложение VII:

а)

разходи за структуриране или за комерсиализиране;

б)

разходи за придобиване, разпространение и продажба;

в)

разходи за обработка/оперативни разходи (включително разходи за управление на застрахователното покритие);

г)

разходна част на премиите за биометричен риск по точка 59 от настоящото приложение;

д)

други административни разходи;

е)

разходи за притежаване на капитал (периодично удържаната част се оповестява при удържането ѝ);

ж)

всяка сума, която имплицитно се начислява върху инвестираната сума, като разходите за управление на инвестициите на застрахователното дружество (депозитни такси, разходи за нови инвестиции и др.);

з)

плащания в полза на трети страни, за да покрият необходимите разходи, направени във връзка с придобиването или продажбата на даден актив, притежаван от основания на застраховане инвестиционен продукт (включително разходите по сделки, посочени в точки 7—23 от настоящото приложение);

53.

Когато даден основан на застраховане инвестиционен продукт инвестира част от активите си в ПКИПЦК или АИФ, в ПИПДОЗИП, различен от ПКИПЦК или АИФ, или в инвестиционен продукт, различен от ПИПДОЗИП, се прилагат съответно точка 5, букви л), м) и н) от настоящото приложение.

Оповестяване на премията за биометричен риск на основаните на застраховане инвестиционни продукти

Разходна част на премиите за биометричен риск

54.

Тези премии за биометричен риск са премиите, пряко платими от индивидуалния инвеститор или приспадани от сумите, с които е кредитирана математическата провизия, или от бонуса за участие на застрахователната полица, които са предназначени за покриване на статистическия риск при плащанията от застрахователното покритие.

55.

Справедливата стойност на премиите за биометричен риск е очакваната настояща стойност (в зависимост от лихвените проценти по точка 71, буква а) от настоящото приложение) на бъдещите плащания от застрахователното покритие, като се взима предвид следното:

а)

най-добрите прогнозни допускания за тези плащания в зависимост от индивидуалния рисков профил на портфейла на отделния създател;

б)

другите свързани със застрахователното покритие плащания (намаляване на премиите за биометричен риск, което се възстановява на индивидуалните инвеститори, увеличаване на плащанията на обезщетение, намаляване на бъдещите премии и т.н.), произтичащи от механизмите за споделяне на печалбата (правни и/или по договор).

56.

Най-добрите прогнозни допускания за бъдещите плащания от застрахователното покритие се определят по реалистичен начин.

57.

Очакваните бъдещи плащания не включват пруденциални маржове, нито разходи за управление на застрахователното покритие.

58.

За създателите в обхвата на Директива 2009/138/ЕО тези най-добри прогнозни допускания трябва да са съгласувани със съответните допускания, използвани за изчисляването на техническите резерви в баланса по Платежоспособност II.

59.

Разходната част от премиите за биометричен риск е разликата между посочените в точка 54 от настоящото приложение премии за биометричен риск, които са за сметка на индивидуалния инвеститор, и посочената в точка 55 от настоящото приложение справедлива стойност на премиите за биометричен риск.

60.

Когато пресмята еднократните или нееднократните разходи създателят на ПИПДОЗИП може да включи изцяло премиите за биометричен риск на мястото на разходната част на тези премии.

ЧАСТ 2

Обобщени показатели за разходите и комбиниран ефект на разходите

I.   ОБОБЩЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОДИТЕ

61.

Обобщеният показател за разходите на ПИПДОЗИП е намаляването на доходността поради общите разходи, изчислена в съответствие с точки 70—72 от настоящото приложение.

62.

За целите на изчисляването на обобщения показател за разходите, разходите, подлежащи на оповестяване, посочени в точка 72 от настоящото приложение, са общите разходи. Това за инвестиционните фондове е сборът на разходите по точки 1 и 2 от настоящото приложение плюс сбора на разходите по точки 4 и 6 от настоящото приложение; за ПИПД, различни от инвестиционни фондове, с изключение на ПИПД по точка 17 от приложение IV, това е сборът на разходите по точки 28 и 29 от настоящото приложение плюс сбора на разходите по точки 31 и 32 от настоящото приложение; за ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV, това е сборът на разходите по точки 34 и 35 от настоящото приложение; а за основаните на застраховане инвестиционни продукти, това е сборът на разходите по точки 47 и 48 от настоящото приложение плюс сбора на разходите по точки 50 и 51 от настоящото приложение. Общите разходи включват също така, когато е приложимо, санкциите за предсрочно изтегляне на вложените средства.

Еднократни разходи и отношения на еднократните разходи

63.

Отношението на разходите на входа и на изхода на ПИПДОЗИП е намаляването на годишната доходност поради разходите на входа и на изхода, изчислена съгласно точки 70—72 от настоящото приложение.

64.

За целите на изчисляването на отношението на разходите на входа и на изхода, за инвестиционните фондове подлежащите на оповестяване разходи по точка 72 от настоящото приложение са разходите на входа и на изхода по точки 1 и 2 от настоящото приложение; за ПИПД, различни от инвестиционни фондове, с изключение на ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV — по точки 27 и 28 от настоящото приложение; за ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV — по точка 35 от настоящото приложение; а за основаните на застраховане инвестиционни продукти — точки 47 и 48 от настоящото приложение. Разходите на изхода включват също така, когато е приложимо, санкциите за предсрочно изтегляне на вложените средства.

Отношения на нееднократни разходи, разходите по сделките от портфейла и застрахователните разходи/други нееднократни разходи

65.

Отношението на разходите по сделките от портфейла, застрахователните разходи и другите нееднократни разходи на ПИПДОЗИП е намаляването на годишната доходност поради разходите по сделките от портфейла и другите нееднократни разходи, изчислена съгласно точки 70—72 от настоящото приложение.

66.

За изчисляването на отношението на разходите по сделките от портфейла и на отношението на застрахователните разходи се прилага следното:

а)

за целите на изчисляването на портфейлната трансакция, подлежащите на оповестяване разходи по точка 72 са разходите по сделките от портфейла по точки 7—23 от настоящото приложение — за инвестиционните фондове, по точка 29, буква в) от настоящото приложение — за ПИПД, различни от инвестиционни фондове, с изключение на ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV, и по точка 52, буква з) от настоящото приложение — за основаните на застраховане инвестиционни продукти;

б)

за целите на изчисляването на отношението на застрахователните разходи, за основаните на застраховане инвестиционни продукти подлежащите на оповестяване разходи по точка 72 от настоящото приложение са застрахователните разходи по точки 59 и 60 от настоящото приложение.

67.

Отношението на другите нееднократни разходи е намаляването на годишната доходност поради другите нееднократни разходи, изчислена като разликата между обобщения показател за разходите по точка 61 от настоящото приложение и сумата на отношението на еднократните разходи по точка 63 от настоящото приложение, плюс отношението на разходите по сделките от портфейла по точка 66, буква а), плюс отношението на застрахователните разходи по точка 66, буква б) от настоящото приложение, плюс отношението на съпътстващите разходи по точка 68 от настоящото приложение.

Съпътстващи разходи и отношения на съпътстващите разходи (отношения на таксите за постигнати резултати и на отсрочените възнаграждения)

68.

За целите на изчисляването на отношението на таксите за постигнати резултати, за инвестиционните фондове подлежащите на оповестяване разходи по точка 72 са съпътстващите разходи във връзка с портфейла по точка 6, буква а) от настоящото приложение. За целите на изчисляването на отношението на отсрочените възнаграждения, за инвестиционните фондове подлежащите на оповестяване разходи по точка 72 от настоящото приложение са съпътстващите разходи във връзка с портфейла по точка 6, буква б) от настоящото приложение.

69.

Посочените в приложение VII „текущи разходи“, „такси за постигнати резултати“ и „отсрочени възнаграждения“ са съответно „нееднократни разходи“, „отношение на таксите за постигнати резултати“ и „отношение на отсрочените възнаграждения“, както са посочени в настоящото приложение и в член 5.

Изчисляване на обобщения показател за разходите

70.

Обобщеният показател за разходите се изчислява като разликата между два процента „i“ и „r“, където „r“ е годишната вътрешна норма на възвръщаемост по отношение на брутните плащания от индивидуалния инвеститор и очакваните плащания в полза на индивидуалния инвеститор по време на препоръчителния период на държане, а „i“ е годишната вътрешна норма на възвръщаемост за съответния сценарий при нулеви разходи.

71.

Оценката на бъдещите плащания по точка 70 от настоящото приложение се определя въз основа на следните допускания:

а)

с изключение на ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV, годишната вътрешна норма на възвръщаемост, т.е. резултатите, на ПИПДОЗИП се изчислява съгласно методиката и основните допускания, използвани за оценката на умерения сценарий от раздела за сценариите за резултатите в основния информационен документ;

б)

плащанията се оценяват при допускането, че са приспаднати всички разходи, включени в общите разходите по точка 62 от настоящото приложение;

в)

за ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV, както и за ПКИПКЦ и фондовете, които не са ПКИПЦК, за които създателите на ПИПДОЗИП използват основния информационен документ в съответствие с член 14, параграф 2 от настоящия регламент, резултатността е 3 %.

72.

За целите на изчисляването на сценария при нулеви разходи по точка 70 от настоящото приложение се прилага следното:

а)

за изчисляването на „i“ брутните плащания от индивидуалния инвеститор от изчисляването на „r“ се намаляват с подлежащите на оповестяване разходи или прогнозираните плащания в полза на индивидуалния инвеститор на дребно от изчисляването на „r“ се увеличават при допускането, че подлежащите на оповестяване разходи са били инвестирани допълнително. След това „i“ е годишната вътрешна норма на възвръщаемост по отношение на тези коригирани плащанията от и в полза на индивидуалния инвеститор;

б)

когато подлежащите на оповестяване разходи могат да бъдат изразени като постоянен процент от стойността на активите, те могат да не се вземат предвид при изчислението, описано в точка 72, буква а) от настоящото приложение, а след това да бъдат добавени към процента на годишната вътрешна норма на възвръщаемост („i“) за съответния сценарий при нулеви разходи.

Специфични изисквания за ПИПД, които не са инвестиционни фондове

73.

За целите на изчисляването на сценария при нулеви разходи по точка 70 от настоящото приложение, за ПИПД, различни от инвестиционни фондове, брутните плащания от индивидуалния инвеститор от изчисляването на „r“, както са посочени в точка 72 от настоящото приложение, се намаляват с подлежащите на оповестяване разходи.

Специфични изисквания за основаните на застраховане инвестиционни продукти

74.

За целите на изчисленията, описани в точки 70—72 от настоящото приложение, се допуска, че за основаните на застраховане инвестиционни продукти няма плащания, произтичащи от застрахователното покритие, по време на периода на държане. Следователно изчисляването на обобщения показател за разходите се основава единствено на очакваните плащания.

75.

Доколкото нееднократните и еднократните разходи са покрити от явните разходи, които представляват фиксирана част от изчисляването на премията на продукта, изчисляването на нееднократните и еднократните разходи се основава на тези явни разходи.

76.

По отношение на участието в печалбата при основаните на застраховане инвестиционни продукти се прилага следното:

а)

при изчисляването на нееднократните и еднократните разходи за основаните на застраховане инвестиционни продукти, сумите, удържани от възвръщаемостта от инвестицията посредством механизми за споделяне на печалбата, се считат за разходи;

б)

когато част от разходите се връща на индивидуалните инвеститори чрез бонуси във връзка с разходите, това се разглежда като отстъпка върху разходите, която намалява приспаданията за разходи, при условие че:

i)

бонусите върху разходите са декларирани отделно от останалите части на бонуса за участие и са предвидени от договорните условия на продукта за възстановяване на част от разходите;

ii)

създателят на ПИПДОЗИП може да докаже въз основа на доказани актюерски методи, че в резултат на разумни допускания за бъдещите разходи очакваните бъдещи бонуси върху разходите са покрити от очаквани бъдещи печалби.

Изчисляване на отношенията

Принцип на избягване на двойното отчитане

77.

Ако даден вид разходи е покрит от два или повече вида разходи, посочени в настоящото приложение, този тип разходи се отчита само веднъж при изчисляването на показателите (отношенията), които се основават на него.

Други особености

78.

Отношенията се изразяват като процент до два знака след десетичната запетая.

79.

Отношенията се изчисляват поне веднъж годишно.

80.

Отношенията се основават на най-актуалните изчисления на разходите, който създателят на ПИПДОЗИП е определил. Без да се засяга точка 77 от настоящото приложение, разходите се оценяват с включени всички данъци.

По отношение на инвестиционните фондове се прилага следното:

а)

за всяка категория акции се прави отделно изчисление, но ако дяловите единици на две или повече категории се подреждат pari passu, за тях може да се направи само едно изчисление;

б)

при глобален фонд, всяка съставна част или подфонд се третира отделно за целите на настоящото приложение, но всички разходи, които могат да бъдат отнесени към фонда като цяло, се разпределят между всички подфондове на база, която е справедлива за всички инвеститори.

81.

Освен първото изчисление за нов ПИПДОЗИП и ако не е предвидено друго, отношенията се изчисляват поне веднъж годишно на последваща основа. Когато поради съществена промяна използването на последваща стойност се сметне за неподходящо, може вместо това да се използва оценка, докато бъдат налице надеждни последващи данни, които отразяват въздействието на съществената промяна.

82.

Последващите стойности се основават на актуални изчисления на разходите, който създателят на ПИПДОЗИП обективно е определил като подходящи за целта. Стойностите могат да се основават на разходите, посочени в декларацията на ПИПДОЗИП за операциите, публикувана в последния негов годишен или шестмесечен доклад, ако тази декларация е достатъчно актуална. Ако случаят не е такъв, вместо това се използва съпоставимо изчисление, основано на начислените разходи за по-скорошен 12-месечен период.

83.

Информацията за отношенията, прилагани през предходните години/периоди, се публикува на мястото, което е посочено в основния информационен документ като общ източник на допълнителна информация за инвеститорите, които се нуждаят от нея.

84.

Когато трябва да се вземат предвид разходите на базов ПКИПЦК или АИФ се прилага следното:

а)

на показателя за разходите за всеки базов ПКИПЦК или АИФ се отрежда пропорционален дял в зависимост от дела на нетната стойност на активите на ПИПДОЗИП, който това ПКИПЦК или АИФ представлява към съответната дата, която е датата, когато са взети данните за ПИПДОЗИП;

б)

всички пропорционално изчислени стойности се добавят към общия размер на разходите на самия ПИПДОЗИП, за да се получи един цялостен сбор.

Методика за изчисляване при нови ПИПДОЗИП

85.

При изчисляването на различните видове разходи, на мястото на последващите данни се използват оценки. Тези оценки се правят, като за база се използва съпоставим ПИПДОЗИП или браншова група.

86.

При ПИПДОЗИП, които начисляват фиксирана глобална такса, се използва тази такса, стига да включва всички подлежащи на представяне разходи съгласно изискванията на ПИПДОЗИП за оповестяване на разходите.

87.

При ПИПДОЗИП, които определят горна или максимална граница на сумата, която може да бъде начислена, и стига тя да включва всички подлежащи на представяне разходи съгласно изискванията на ПИПДОЗИП за оповестяване на разходите, се използва тази горна или максимална граница, при условие че създателят на ПИПДОЗИП се задължи да съблюдава публикуваната стойност и да поеме всички разходи, които иначе биха причинили надхвърлянето ѝ.

88.

Ако според създателя на ПИПДОЗИП стойност, разбита до втория десетичен знак, би могла да предположи изкуствена степен на точност за инвеститорите, е достатъчно тази стойност да бъде до един знак след десетичната запетая.

89.

Създателят на ПИПДОЗИП се уверява, че точността на приблизителната стойност се наблюдава. Създателят на ПИПДОЗИП определя кога е уместно да започне да използва последващи данни, а не оценка; във всеки случай обаче, не по-късно от 12 месеца след датата, на която ПИПДОЗИП за първи път е предложен за продажба в държава членка, той проучва точността на оценката, като изчислява стойност, използвайки последващи данни.

II.   КОМБИНИРАН ЕФЕКТ НА РАЗХОДИТЕ

Общи изисквания за всички видове ПИПДОЗИП

90.

В таблиците, посочени в член 5, се съдържа информация за общите разходи в парично и процентно изражение в случай, че индивидуалният инвеститор инвестира съответно 10 000 евро (за всички ПИПДОЗИП с изключение на основаните на застраховане инвестиционни продукти с периодична премия) или 1 000 евро годишно (за основаните на застраховане инвестиционни продукти с периодична премия) през различните периоди на държане, в т.ч. през препоръчителния период на държане. Периодите на държане, които трябва да бъдат посочени, са тези в точки 14—16 от приложение IV. Когато за даден продукт се счита, че не разполага с алтернативен механизъм за ликвидност, насърчаван от създателя на ПИПДОЗИП или трето лице, или когато няма споразумения за ликвидност, или при ПИПДОЗИП по точка 17 от приложение IV, тази информация за разходите може да бъде посочена само на падежа или при изтичането на препоръчителния период на държане.

91.

Когато валутата на ПИПДОЗИП не е евро се използва сума, която е сходна на предвидените в точка 90 от настоящото приложение и се дели точно на 1 000.

92.

Общите разходи включват еднократните, нееднократните и съпътстващите разходи, а когато е уместно — и санкциите за предсрочно изтегляне на вложените средства.

93.

Санкции за предсрочно изтегляне на вложените средства трябва да бъдат разграничени от другите разходи на изхода, които трябва да се заплатят във всички случаи и следователно винаги трябва да бъдат включвани в еднократните разходи.

94.

Уместността на санкциите за предсрочно изтегляне на вложените средства зависи от срока на държане на инвестицията и точния момент на осребряване на продукта. Санкциите за предсрочно изтегляне на вложените средства не са уместни, ако инвестицията е съхранена за препоръчителния период на държане.


(1)  Директива 2007/16/ЕО на Комисията oт 19 март 2007 г. за изпълнение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения (ОВ L 79, 20.3.2007 г., p. 11)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Намаляването на възвръщаемостта (RIY) показва какво въздействие платените от Вас съвкупни разходи ще имат върху възвръщаемостта от инвестицията, която можете да получите. При общите разходи се взимат предвид еднократните, текущите и съпътстващите разходи.

Посочените тук суми са кумулативните разходи на самия продукт, за три различни периоди на държане. Те включват потенциални санкции за предсрочно изтегляне на вложените средства. Числата са при допускане, че инвестирате [10 000 евро (ИЛИ 1 000 евро годишно за редовни премиални ПИПДОЗИП)]. Числата са приблизителни и могат да се променят в бъдеще.

Таблица 1

Разходи във времето

Лицето, което Ви продава или Ви предоставя консултация за този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, това лице ще Ви предостави информация за тези разходи и е Ви покаже въздействието, което всички разходи ще имат върху вашата инвестиция с течение на времето.

Image

Таблица 2

Елементи на разходите

В таблицата по-долу е посочено следното:

годишното въздействие на различните видове разходи върху възвръщаемостта от инвестицията, която можете да получите при изтичането на препоръчителния период на държане;

значението на различните категории разходи.

Image

За ПИПДОЗИП, които предлагат набор от инвестиционни варианти, създателите на ПИПДОЗИП използват таблица 1 и таблица 2 от настоящото приложение за представянето на разходите, като за всяко число във всяка таблица, както е уместно, посочват обхвата на разходите.


Top