EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0554

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ФИНАНСОВА 2016 ГОДИНА

COM/2017/0554 final

Брюксел, 27.9.2017

COM(2017) 554 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ФИНАНСОВА 2016 ГОДИНА


3.2.1. 3.2.1. Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

3.2.2. 3.2.2. Техническа помощ

3.3. 3.3. Анализ на декларираните разходи по оси и/или по мерки

3.4. 3.4. Изпълнение на програмите по ЕЗФРСР

3.4.1. 3.4.1. Програмен период 2007—2013 г.

3.4.2. 3.4.2. Програмен период 2014—2020 г.

1.    Бюджетна процедура

1.1.    Финансова рамка 

Разходите за развитие на селските райони през 2016 г. се финансират в рамките на две многогодишни финансови рамки (МФР): 2007—2013 г. и 2014—2020 г. Финансовата рамка за периода 2014—2020 г. е предвидена в Регламент (ЕС) № 1311/2013 на Съвета. Разпределените средства за развитие на селските райони и разпределените средства за разходи, свързани с пазара, и за преки плащания след годишната техническа корекция на МФР са представени в таблица 1.

Таблица 1 — Финансова рамка за периода 2014—2020 г.

ФУНКЦИЯ 2.

в млн. евро по текущи цени

Устойчив растеж: природни ресурси

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

от които:

— за развитие на селските райониа), б), в), г), д)

5299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 330

14 333

— за разходи, свързани с пазара, и преки помощиа), б), в), г)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

44 241

44 263

а) след нетно прехвърляне на 351,9 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2014 година (вж. бележка е) за подробности)

б) след нетно прехвърляне на 51,6 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2015 година (вж. бележка е) за подробности)

в) след нетно прехвърляне на 28 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2014—2020 години (вж. бележка е) за подробности)

г) след нетно прехвърляне на 3577,2 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2015—2020 години (вж. бележка е) за подробности)

д) след препрограмиране на разпределените средства по линия на ЕЗФРСР за 2014 година вследствие на прилагането на член 19 от Регламент (ЕС) № 1311/2013 за МФР, обща сума в размер на 8705 млн. евро — приспаднати поети задължения за 2014 г. — бе разпределена по равно към поетите задължения за 2015 и 2016 г.

е) прехвърлянията за развитие на селските райони (към ЕЗФРСР), посочени в бележки а) — г) по-горе, включват: 4 млн. евро, прехвърляни годишно за целия период 2014—2020 г. от сектора на памука (EL) въз основа на член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, 296,3 млн. евро за доброволната корекция, прехвърлени за финансовата 2014 година (UK) въз основа на член 10б и член 10в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, 51,6 млн. евро за неизползваните суми, прехвърляни всяка година за финансовите 2014 и 2015 години (SE и DE) въз основа на членове 136 и 136б от Регламент (ЕО) № 73/2009, и 3577,2 млн. евро за намаляването на плащанията и гъвкавостта между стълбовете, въз основа на член 7, параграф 2 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013

1.2.    Проектобюджет за 2016 г.

Проектобюджетът (ПБ) за 2016 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 24 юни 2015 г.

Проектобюджетът включваше 3268 млн. евро бюджетни кредити за плащания за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за програмния период 2007—2013 г. Не бяха поискани бюджетни кредити за поети задължения за 2016 г., тъй като програмният период 2007—2013 г. приключи в края на 2013 г. За програмния период 2014—2020 г. ПБ за 2016 г. включваше 18 672 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 8594 млн. евро бюджетни кредити за плащания.

Таблица 2

Проектобюджет за 2016 г.

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения
(в евро)

Бюджетни кредити за плащания
(в евро)

2007—2013 г.

05.040501 (Програми за развитие на селските райони)

3 268 000 000

05.040502 (Оперативна техническа помощ)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

18 650 559 495

8 574 000 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

21 363 000

20 025 443

Съветът прие своята позиция относно проектобюджета за 2016 г. на 4 септември 2015 г., а Европейският парламент прие позицията си на 28 октомври 2015 г. Наложи се да бъде свикан Помирителният комитет, който постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от 21 дни. Съветът одобри общия проект на 24 ноември 2015 г., а Европейският парламент го одобри на 25 ноември 2015 г.

Бюджетът за 2016 г. беше окончателно приет на 25 ноември 2015 г. Той предвиждаше намаляване на бюджетните кредити за плащания за ЕЗФРСР със 120 млн. евро, от които 33 млн. евро за програмния период 2007—2013 г. и 87 млн. евро за периода 2014—2020 г.

1.3.    Приемане на бюджета за 2016 г.

По отношение на ЕЗФРСР одобреният на 25 ноември 2015 г. бюджет за 2016 г. включваше в глава 05 04 сума в размер на 3235 млн. евро бюджетни кредити за плащания за програмния период 2007—2013 г. и суми в размер на 18 672 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 8507 млн. евро бюджетни кредити за плащания за периода 2014—2020 г.Таблица 3

Приет бюджет за 2016 г.

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения
(в евро)

Бюджетни кредити за плащания
(в евро)

2007—2013 г.

05.040501 (Програми за развитие на селските райони)

3 235 000 000

05.040502 (Оперативна техническа помощ)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

18 650 559 495

8 487 000 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

21 363 000

20 025 443

1.4.    Приемане на коригиращите бюджети

Нито един от коригиращите бюджети не засягаше ЕЗФРСР.

2.    Управление на бюджетните кредити

2.1.    Управление на бюджетните кредити за поети задължения

2.1.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

По отношение на бюджетните кредити за поети задължения одобреният бюджет за 2016 г. възлизаше на 18 651 млн. евро, всичките свързани с програмите за периода 2014—2020 г.

Бюджетът за 2016 г. не включваше бюджетни кредити за поети задължения за програмите по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

Таблица 4

Управление на бюджетните кредити за поети задължения през 2016 г. — ЕЗФРСР

Бюджетна позиция

05.040501

(суми в евро)

Бюджетна позиция

05.046001

(суми в евро)

Бюджетни кредити в началото на 2016 г.

18 650 559 495

Налични бюджетни кредити през 2016 г.

18 650 559 495

Усвоени бюджетни кредити през 2016 г. 1

18 649 599 495

2.1.2.    Техническа помощ

Съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25 % от годишните си средства за финансиране на действия за техническа помощ по инициатива на Комисията. Първоначалната сума, налична за тази цел в бюджета за 2016 г., беше 4,4 млн. евро за неоперативна техническа помощ и 21,4 млн. евро за оперативна техническа помощ.

2.2.    Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

В одобрения бюджет за 2016 г. бюджетните кредити за плащания, предназначени за програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., възлизаха на 8487 млн. евро. Средствата за бюджетни кредити за плащания бяха увеличени с прехвърлянето на 1,0 млн. евро от бюджетния ред за приключване на финансирането на развитието на селските райони от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (позиция 05.040114), където не бяха необходими бюджетни кредити. От друга страна бюджетните кредити за плащания бяха намалени с две прехвърляния на обща стойност 32,1 млн. евро, които бяха прехвърлени към секция „Ориентиране“ на ФЕОГА за периода 2000—2006 г., за да се приключи една от старите програми по цел 1. Освен това 646,1 млн. евро бяха прехвърлени за покриване на спешните нужди, свързани с приключването на програми по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г. Като се вземат предвид всички прехвърляния, общият размер на бюджетните кредити за плащания, налични през 2016 г., възлизаше на 7809,9 млн. евро. Всички бюджетни кредити за 2016 г. бяха усвоени през годината.

В одобрения бюджет за 2016 г. бюджетните кредити за плащания, предназначени за програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г., възлизаха на 3235 млн. евро. Освен това наличните целеви приходи, пренесени от 2015 г. или събрани през годината, възлязоха на 359,1 млн. евро. В края на годината бяха необходими допълнителни бюджетни кредити за плащания за приключването на 64-те програми. Те бяха частично осигурени с прехвърляне от бюджетния ред за програмите по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. (646,1 млн. евро), бюджетния ред за техническа помощ (3,0 млн. евро) и прехвърлянето в края на годината (264,7 млн. евро). Общият размер на бюджетните кредити за плащания, налични през 2016 г., възлизаше на 4507,9 млн. евро. От тази сума бяха автоматично пренесени към 2017 г. целеви приходи в размер на 12,1 млн. евро.

Таблица 5

Управление на бюджетните кредити за плащания през 2016 г.

(в евро)

 

ЕЗФРСР (2014—2020 г.)

Бюджетна позиция — 05.046001

Бюджетни кредити в началото на 2016 г.

8 487 000 000

Прехвърляне към секция „Ориентиране“ на ФЕОГА — региони в обхвата на цел 1 (2000—2006 г.)

-5 124 931

Прехвърляне към секция „Ориентиране“ на ФЕОГА — региони в обхвата на цел 1 (2000—2006 г.)

-26 940 235

Прехвърляне от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА 2000—2006 г.

1 006 524

Прехвърляне към ЕЗФРСР 2007—2013 г.

-646 066 430

Налични бюджетни кредити през 2016 г.

7 809 874 928

Усвоени бюджетни кредити през 2016 г.

7 809 874 920

ЕЗФРСР (2007—2013 г.)

Бюджетна позиция — 05.040501

Бюджетни кредити в началото на 2016 г.

3 235 000 000

Целеви приходи, пренесени от 2015 г.

22 697 504

Целеви приходи, събрани през 2016 г.

336 400 606

Прехвърляне от ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

646 066 430

Прехвърляне от бюджетния ред за техническа помощ по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

3 000 000

Прехвърляне в края на годината

264 739 750

Налични бюджетни кредити през 2016 г.

4 507 904 290

Усвоени бюджетни кредити през 2016 г.

4 495 770 025

2.2.2.    Техническа помощ

По отношение на ЕЗФРСР общият размер на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2016 г. възлизаше на 20,0 млн. евро. 3,0 млн. евро бяха прехвърлени към бюджетния ред за програмите по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г., за да бъде покрито приключването на тези програми по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г. Окончателните бюджетни кредити за плащания бяха в размер на 17,0 млн. евро. Общият размер на плащанията достигна 12,8 млн. евро.

3.    Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2016 г.

3.1.    Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР    

От общия размер на наличните в бюджета за 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения, предназначени за програмите по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. (18 650,6 млн. евро), бяха поети задължения за 18 649,6 млн. евро. Незначителната сума, за която не бяха поети задължения (0,96 млн. евро), се дължеше на изменение в разпределението за Обединеното кралство, посочено в приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 2 (вж. бележка под линия 1).

Таблица 6 показва (по държави членки) разпределението, установено с Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17.12.2013 г., последно изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/142 на Комисията от 2.12.2015 г.1, и сумите, за които са поети задължения през 2016 г.

Таблица 6

Регламент (ЕС) № 1305/2013 (с измененията) спрямо сумите, за които са поети задължения до края на 2016 г.

Бюджетна позиция: 05.046001

(в евро)

ДЧ

Регламент (ЕС) № 1305/2013

Суми, за които са поети задължения през 2016 г.

Разпределение за 2016 г.

 

(а)

(б)

AT

560 883 465

560 883 465

BE

109 821 794

109 821 794

BG

505 020 057

505 020 057

CY

28 345 126

28 345 126

CZ

503 130 504

503 130 504

DE

1 685 574 112

1 685 574 112

DK

136 397 742

136 397 742

EE

111 192 345

111 192 345

ES

1 780 403 445

1 780 403 445

FI

338 456 263

338 456 263

FR

2 363 567 980

2 363 567 980

GR

1 007 736 821

1 007 736 821

HR

448 426 250

448 426 250

HU

737 099 981

737 099 981

IE

469 724 442

469 724 442

IT

2 231 599 688

2 231 599 688

LT

230 431 887

230 431 887

LU

21 432 133

21 432 133

LV

153 066 059

153 066 059

MT

20 878 690

20 878 690

NL

118 496 585

118 496 585

PL

1 193 429 059

1 193 429 059

PT

578 913 888

578 913 888

RO

1 751 613 412

1 751 613 412

SE

378 153 207

378 153 207

SI

119 342 187

119 342 187

SK

215 603 053

215 603 053

UK

850 859 320

850 859 320

Общо

18 649 599 495

18 649 599 495

3.1.2.    Техническа помощ

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за поети задължения за оперативна техническа помощ в бюджета за 2016 г. беше 21,4 млн. евро. Средствата по този бюджетен ред бяха увеличени с 1,0 млн. евро, прехвърлени от бюджетния ред за програмите по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. с цел покриване на нуждите, свързани с вноската на ЕЗФРСР в Европейския корпус за солидарност. В таблица 7 е показано усвояването на бюджетните кредити за поети задължения, налични за техническа помощ през 2016 г. Най-голямата част се отнася до Техническата експертна платформа за финансови инструменти и до Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Таблица 7

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Сума, за която са поети задължения

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

4 800 000

Европейска мрежа за развитие на селските райони

4 455 468

Информационни технологии*

3 094 064

Институционална комуникация

2 600 000

Европейско партньорство за иновации

2 570 801

Европейска мрежа за оценка

1 845 650

Европейски корпус за солидарност

1 300 000

Одит и контрол

1 269 555

Защита на символи

57 093

Общо

21 992 630

* Включително СШД (службите по широколентов достъп).

3.2.    Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

За програмния период 2014—2020 г. бяха използвани почти всички налични след прехвърлянията бюджетни кредити за плащания (7810 млн. евро), от които 1001 млн. евро — за предварително финансиране.

За програмния период 2007—2013 г. бяха усвоени всички налични в бюджета бюджетни кредити за плащания (3235 млн. евро). Бяха извършени допълнителни плащания в размер на 1261 млн. евро с бюджетни кредити от бюджетния ред за програмите по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., бюджетния ред за оперативна техническа помощ, целевите приходи и прехвърлянето в края на годината. В края на 2016 г. общият размер на изплатените средства по програмите на ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г., включително приключването на 64 програми, беше 4496 млн. евро.

В таблица 8 е показано разпределението на плащанията, извършени през 2016 г., по периоди на деклариране:

Таблица 8

Плащания за 2016 г. за програмите за развитие на селските райони по ЕЗФРСР (в млн. евро)

2007—2013 г.

2014—2020 г.

 

Позиция 05.040501

Позиция 05.046001

Предварително финансиране за периода 2014—2020 г.

0,00

1000,59

Възстановяване на разходи по искания за плащане преди четвъртото тримесечие на 2015 г.

277,49

554,36

Възстановяване на разходи по искания за плащане за четвъртото тримесечие на 2015 г.

1547,84

1346,31

Възстановяване на разходи по искания за плащане за първото тримесечие на 2016 г.

8,01

1257,34

Възстановяване на разходи по искания за плащане за второто тримесечие на 2016 г.

0,00

2038,53

Възстановяване на разходи по искания за плащане за третото тримесечие на 2016 г.

0,00

1612,74

Плащания за приключване 2007—2013 г.

2662,43

0,00

Общо за 2016 г.

4495,77

7809,87

Месечното усвояване на бюджетните кредити за плащания през годината (януари — декември 2016 г.) е показано в графиката по-долу.

Графика 1

В таблици 9а и 9б е показано разпределението по държави членки и по периоди на деклариране на сумите, изплатени от Комисията през бюджетната 2016 година.Таблица 9a

Реално извършени плащания в периода 1.1.2016 г. — 31.12.2016 г.

ЕЗФРСР 2007—2013 г. — бюджетна позиция 05.040501 (в евро)

ДЧ

Преди четвъртото тримесечие на 2015 г.

Т4 2015 г.

Положителни плащания, главно вследствие на решенията на Съда на ЕС

Приключване

Общо

AT

0

 

 

201 048 843

201 048 843

BE

0

 

 

11 915 307

11 915 307

BG

211 263

104 910 087

 

 

105 121 350

CY

0

 

 

8 138 265

8 138 265

CZ

0

 

584 299

138 417 270

139 001 569

DE

10 959 942

995 397

 

388 608 987

400 564 326

DK

7 243 066

 

 

20 963 291

28 206 357

EE

0

 

 

35 481 510

35 481 510

ES

49 444 612

254 214 733

28 301

138 757 741

442 445 387

FI

0

 

927 828

73 189 520

74 117 347

FR

24 430 594

34 997 367

4 746 784

 

64 174 744

GR

3 215 169

451 499 242

1 726 644

 

456 441 055

HU

0

 

 

100 146 037

100 146 037

IE

0

 

 

123 238 683

123 238 683

IT

123 857 373

215 437 259

 

117 416 941

456 711 574

LT

0

 

 

86 077 487

86 077 487

LU

0

 

 

4 310 828

4 310 828

LV

0

 

303 187 

52 512 931

52 816 118

MT

1 310 503

560 059

 

2 656 238

4 526 801

NL

0

 

 

27 849 916

27 849 916

PL

0

 

 

654 646 405

654 646 405

PT

0

3 922 417

 

166 884 840

170 807 257

RO

54 175 098

481 300 950

 

 

535 476 048

SE

0

 

 

39 280 927

39 280 927

SI

0

 

 

42 697 633

42 697 633

SK

0

 

 

86 339 546

86 339 546

UK

2 637 812

 

 

141 550 893

144 188 705

Общо

277 485 432

1 547 837 509

8 317 043

2 662 130 040

4 495 770 025Таблица 9б

Реално извършени плащания в периода 1.1.2016 г. — 31.12.2016 г.

ЕЗФРСР 2014—2020 г. — бюджетна позиция 05.046001

(в евро)

ДЧ

Предварително финансиране

Преди четвъртото тримесечие на 2015 г.

Т4 2015 г.

Т1 2016 г.

Т2 2016 г.

Т3 2016 г.

Общо

AT

39 375 520

 

3 265 091

17 539 570

339 778 144

33 993 775

433 952 101

BE

6 477 978

4 864 566

3 635 803

2 443 352

20 679 176

7 880 154

45 981 029

BG

23 667 170

 

 

84 793 197

15 018 210

29 248 636

152 727 213

CY

1 322 444

 

54 702

2 367 776

3 429 608

1 325 612

8 500 142

CZ

23 056 740

4 850 094

31 962 882

50 356 787

60 232 281

34 480 775

204 939 559

DE

93 607 201

17 663 132

218 875 742

165 939 180

148 021 290

97 342 001

741 448 545

DK

14 976 097

991 945

20 595 204

17 020 883

17 784 549

18 536 432

89 905 110

EE

8 233 416

4 138 495

6 567 382

48 892 142

13 093 427

15 209 984

96 134 846

ES

82 973 888

14 051 954

67 590 620

81 033 254

68 486 032

147 428 430

461 564 178

FI

23 804 083

48 031 959

106 332 534

5 276 183

57 387 698

110 154 555

350 987 012

FR

113 848 442

315 907 655

90 883 881

22 904 483

41 866 580

52 994 771

638 405 812

GR

47 182 918

 

 

8 494 055

26 664 899

192 679 994

275 021 867

HR

20 262 225

388 120

10 181 227

5 305 518

72 442 372

42 726 922

151 306 384

HU

34 306 645

 

 

 

196 249 540

12 218 585

242 774 769

IE

21 905 922

49 948 020

77 659 945

10 385 332

8 342 894

107 486 601

275 728 714

IT

104 443 808

11 074 939

40 546 961

64 506 841

174 280 211

129 139 789

523 992 549

LT

16 130 882

1 147 244

32 577 397

33 299 991

61 974 997

44 957 701

190 088 212

LU

1 005 746

13 645

3 306 700

867 396

 

2 168 098

7 361 586

LV

10 756 038

2 527 228

31 848 828

33 063 678

19 549 712

21 843 592

119 589 076

MT

973 269

 

 

 

565 944

23 513

1 562 726

NL

10 812 454

943 989

4 002 744

23 346 116

5 065 312

1 091 765

45 262 379

PL

88 961 088

 

 

73 652 412

238 330 817

50 868 806

451 813 122

PT

40 601 404

35 704 235

284 545 887

114 089 541

51 094 441

51 511 050

577 546 557

RO

81 279 964

 

 

56 984 320

231 935 189

235 097 590

605 297 063

SE

17 455 653

430 800

51 589 535

55 384 861

15 530 153

68 470 024

208 861 025

SI

8 378 498

1 163 339

22 175 367

26 250 286

26 101 394

1 570 151

85 639 035

SK

15 885 298

673 179

34 644 205

6 584 291

37 635 408

26 144 967

121 567 349

UK

48 906 195

39 849 997

203 467 861

246 560 880

86 990 969

76 141 057

701 916 960

Общо

1 000 590 984

554 364 534

1 346 310 501

1 257 342 323

2 038 531 245

1 612 735 333

7 809 874 920

В таблици 10a и 10б са сравнени, по държави членки, извършените плащания по ЕЗФРСР през 2016 г. с извършените плащания по ЕЗФРСР през 2015 г. Общият размер на плащанията за програмите по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г. е намалял с 31 % (4,5 млрд. евро спрямо 6,5 млрд. евро); това отразява факта, че крайната дата за допустимост като разходи на Съюза за програмите за периода 2007—2013 г. е била 31 декември 2015 г. и че следователно плащанията за 2016 г. обхващат възстановените разходи за четвъртото тримесечие на 2015 г., както и плащанията по приключилите през 2016 г. програми на ЕЗФРСР. Същевременно плащанията за програмите по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. са нараснали значително (с 49 %) в сравнение с 2015 г. (7,8 млрд. евро спрямо 5,3 млрд. евро).

Таблица 10a

Плащания, извършени към държавите членки — сравнение между 2016 г. и 2015 г. — по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

(в евро)

ДЧ

2015 г.

2016 г.

Разлика между 2016 г. и 2015 г.

Междинни плащания

Приключване

Общо

Междинни плащания

Приключване

Общо

(в евро)

(в %)

AT

0

0

0

0

201 048 843

201 048 843

201 048 843

BE

5 360 020

0

5 360 020

0

11 915 307

11 915 307

6 555 287

122,30 %

BG

404 510 426

0

404 510 426

105 121 350

 

105 121 350

-299 389 076

-74,01 %

CY

18 280 429

0

18 280 429

0

8 138 265

8 138 265

-10 142 164

-55,48 %

CZ

0

0

0

584 299

138 417 270

139 001 569

139 001 569

DE

287 887 731

0

287 887 731

11 955 339

388 608 987

400 564 326

112 676 595

39,14 %

DK

60 727 573

0

60 727 573

7 243 066

20 963 291

28 206 357

-32 521 216

-53,55 %

EE

0

0

0

0

35 481 510

35 481 510

35 481 510

ES

953 334 892

0

953 334 892

303 687 646

138 757 741

442 445 387

-510 889 505

-53,59 %

FI

0

0

0

927 828

73 189 520

74 117 347

74 117 347

FR

239 865 433

0

239 865 433

64 174 744

 

64 174 744

-175 690 689

-73,25 %

GR

379 109 303

0

379 109 303

456 441 055

 

456 441 055

77 331 752

20,40 %

HR

0

0

0

0

0

0

0

HU

382 092 959

0

382 092 959

0

100 146 037

100 146 037

-281 946 922

-73,79 %

IE

0

0

0

0

123 238 683

123 238 683

123 238 683

IT

1 143 347 348

0

1 143 347 348

339 294 632

117 416 941

456 711 574

-686 635 774

-60,05 %

LT

38 115 984

0

38 115 984

0

86 077 487

86 077 487

47 961 503

125,83 %

LU

0

0

0

0

4 310 828

4 310 828

4 310 828

LV

0

0

0

303 187

52 512 931

52 816 118

52 816 118

MT

8 590 730

0

8 590 730

1 870 562

2 656 238

4 526 801

-4 063 929

-47,31 %

NL

10 583 063

0

10 583 063

0

27 849 916

27 849 916

17 266 853

163,16 %

PL

1 170 599 020

0

1 170 599 020

0

654 646 405

654 646 405

-515 952 615

-44,08 %

PT

31 039 518

0

31 039 518

3 922 417

166 884 840

170 807 257

139 767 739

450,29 %

RO

1 257 624 319

0

1 257 624 319

535 476 048

 

535 476 048

-722 148 271

-57,42 %

SE

0

0

0

0

39 280 927

39 280 927

39 280 927

SI

0

0

0

0

42 697 633

42 697 633

42 697 633

SK

29 960 498

0

29 960 498

0

86 339 546

86 339 546

56 379 048

188,18 %

UK

43 269 312

0

43 269 312

2 637 812

141 550 893

144 188 705

100 919 393

233,24 %

Общо

6 464 298 560

0

6 464 298 560

1 833 639 985

2 662 130 040

4 495 770 025

-1 968 528 535

-30,45 %

Таблица 10б

Плащания, извършени към държавите членки — сравнение между 2016 г. и 2015 г. — по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

(в евро)

 

ДЧ

2015 г.

2016 г.

Разлика между 2016 г. и 2015 г.

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

(в евро)

(в %)

AT

381 361 904

39 375 520

420 737 424

394 576 581

39 375 520

433 952 101

13 214 677

3,14 %

BE

60 955 847

12 955 955

73 911 803

39 503 051

6 477 978

45 981 029

-27 930 774

-37,79 %

BG

0

47 334 339

47 334 339

129 060 043

23 667 170

152 727 213

105 392 874

222,66 %

CY

0

3 967 331

3 967 331

7 177 699

1 322 444

8 500 142

4 532 811

114,25 %

CZ

187 621 864

46 113 480

233 735 344

181 882 819

23 056 740

204 939 559

-28 795 785

-12,32 %

DE

270 520 722

171 219 696

441 740 417

647 841 345

93 607 201

741 448 545

299 708 128

67,85 %

DK

1 704 161

6 294 007

7 998 168

74 929 013

14 976 097

89 905 110

81 906 942

1024,07 %

EE

31 042 916

16 466 831

47 509 747

87 901 431

8 233 416

96 134 846

48 625 099

102,35 %

ES

12 750 662

207 434 721

220 185 382

378 590 289

82 973 888

461 564 178

241 378 796

109,63 %

FI

382 518 728

24 011 173

406 529 902

327 182 929

23 804 083

350 987 012

-55 542 890

-13,66 %

FR

345 362 039

227 696 885

573 058 924

524 557 370

113 848 442

638 405 812

65 346 888

11,40 %

GR

0

141 548 754

141 548 754

227 838 949

47 182 918

275 021 867

133 473 113

94,29 %

HR

54 335 233

40 524 450

94 859 683

131 044 159

20 262 225

151 306 384

56 446 701

59,51 %

HU

0

68 613 290

68 613 290

208 468 125

34 306 645

242 774 769

174 161 479

253,83 %

IE

327 135 539

54 764 804

381 900 343

253 822 792

21 905 922

275 728 714

-106 171 629

-27,80 %

IT

7 578 868

208 887 615

216 466 483

419 548 741

104 443 808

523 992 549

307 526 066

142,07 %

LT

38 414 223

32 261 765

70 675 988

173 957 330

16 130 882

190 088 212

119 412 224

168,96 %

LU

12 209 640

2 011 492

14 221 132

6 355 840

1 005 746

7 361 586

-6 859 546

-48,23 %

LV

53 339 164

21 512 076

74 851 240

108 833 038

10 756 038

119 589 076

44 737 836

59,77 %

MT

0

1 946 538

1 946 538

589 457

973 269

1 562 726

-383 812

-19,72 %

NL

27 621 653

12 146 107

39 767 761

34 449 926

10 812 454

45 262 379

5 494 618

13,82 %

PL

174 360 865

85 982 808

260 343 673

362 852 034

88 961 088

451 813 122

191 469 449

73,54 %

PT

226 596 314

47 698 857

274 295 171

536 945 153

40 601 404

577 546 557

303 251 386

110,56 %

RO

0

243 839 892

243 839 892

524 017 099

81 279 964

605 297 063

361 457 171

148,24 %

SE

140 723 643

34 911 305

175 634 948

191 405 372

17 455 653

208 861 025

33 226 077

18,92 %

SI

29 933 496

16 756 996

46 690 492

77 260 537

8 378 498

85 639 035

38 948 543

83,42 %

SK

61 667 351

30 905 457

92 572 808

105 682 050

15 885 298

121 567 349

28 994 541

31,32 %

UK

479 188 117

98 067 330

577 255 447

653 010 765

48 906 195

701 916 960

124 661 513

21,60 %

Общо

3 306 942 948

1 945 249 474

5 252 192 422

6 809 283 936

1 000 590 984

7 809 874 920

2 557 682 498

48,70 %

3.2.2.    Техническа помощ 

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за плащания за техническа помощ беше 20,0 млн. евро. Част от тези бюджетни кредити (3,0 млн. евро) бяха прехвърлени за покриване на нуждите от плащания във връзка с програмите за развитие на селските райони по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

В следващата таблица 12 са представени плащанията, групирани по основни дейности. Най-голямата част се отнася до Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Таблица 11

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за плащания

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Изплатена сума

Европейска мрежа за развитие на селските райони

3 807 289

Информационни технологии

2 331 319

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

2 198 479

Европейско партньорство за иновации

2 159 784

Европейска мрежа за оценка

1 404 023

Одит и контрол

812 715

Защита на символи

100 000

Мероприятия

214

Общо

12 813 822

3.3.    Анализ на декларираните разходи по оси и/или по мерки

В таблици 12а и 12б са показани декларираните искания за плащане, по държави членки и по оси/мерки, за развитието на селските райони през 2016 г. (от 4-ото тримесечие на 2015 г. до 3-ото тримесечие на 2016 г.), кумулативните декларирани разходи от началото на програмите, както и финансовите планове за програмите по ЕЗФРСР.

Следва да се отбележи, че 4-ото тримесечие на 2015 г. е било последното тримесечие за деклариране на разходи по ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г. През това тримесечие разходите са били съсредоточени по ос 1 (40,3 %), следвани от тези по ос 2 с 23,3 %, ос 3 с 20,8 % и ос 4 с 12,8 %. Кумулативните декларирани разходи от началото на програмите (съответно 32,0 %, 47,7 %, 12,4 % и 5,9 % за оси 1—4) до голяма степен съответстват на програмирането по оси.

Мерките по ос 2 включват главно годишни плащания (напр. агроекологични мерки), докато оси 1, 3 и в по-малка степен ос 4 са свързани предимно с многогодишни мерки, които изискват по-продължителна процедура за тяхното одобрение и прилагане (напр. инвестиционни проекти).

Разходите през 2016 г. по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. са били насочени основно по мярка 13 (Плащания за райони с природни или други специфични ограничения) и мярка 10 (Агроекология и климат).Таблица 12a

Декларирани разходи по ЕЗФРСР за 2016 г. (четвъртото тримесечие на 2015 г.) и общи кумулативни разходи (от четвъртото тримесечие на 2006 г. до четвъртото тримесечие на 2015 г.)

в сравнение с финансовите планове — ЕЗФРСР 2007—2013 г.

 

Декларирани разходи за 2016 г. (четвъртото тримесечие на 2015 г.)

Кумулативни декларирани разходи (от четвъртото тримесечие на 2006 г. до четвъртото тримесечие на 2015 г.)

Финансови планове за 2007—2013 г.

Ос/мярка по ЕЗФРСР

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

111 Професионално обучение и информационни дейности

53,4

1,0 %

840,5

0,9 %

902,3

0,9 %

112 Създаване на стопанства на млади земеделски стопани

348,9

6,9 %

3 271,4

3,5 %

3310,8

3,5 %

113 Ранно пенсиониране

67,8

1,3 %

2655,2

2,8 %

2593,8

2,7 %

114 Използване на консултантски услуги

3,7

0,1 %

133,3

0,1 %

139,4

0,1 %

115 Създаване на служби за управление, подпомагане и ....

1,2

0,0 %

31,7

0,0 %

33,8

0,0 %

121 Модернизация на земеделските стопанства

656,4

12,9 %

11 693,4

12,5 %

11 828,7

12,3 %

122 Подобряване на икономическата стойност на горите

6,5

0,1 %

308,7

0,3 %

324,1

0,3 %

123 Повишаване стойността на селскостопанските и горските продукти...

318,0

6,2 %

4412,6

4,7 %

4643,0

4,8 %

124 Сътрудничество за разработване на нови продукти

28,7

0,6 %

234,3

0,2 %

252,5

0,3 %

125 Инфраструктура, свързана с развитието …

477,4

9,4 %

4317,6

4,6 %

4366,9

4,6 %

126 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал

36,5

0,7 %

648,5

0,7 %

652,9

0,7 %

131 Спазване на стандартите, основани на законодателството на Общността…

0,1

0,0 %

62,1

0,1 %

64,1

0,1 %

132 Участие на земеделските стопани в системи за качество на храните…

3,0

0,1 %

91,3

0,1 %

99,4

0,1 %

133 Информационни и рекламни дейности

11,8

0,2 %

128,4

0,1 %

131,3

0,1 %

141 Полупазарни стопанства

27,5

0,5 %

771,6

0,8 %

792,2

0,8 %

142 Групи на производители

10,5

0,2 %

234,9

0,3 %

250,7

0,3 %

143 Директни плащания (BG + RO)

0,0

0,0 %

9,5

0,0 %

15,7

0,0 %

144 Стопанства в процес на преструктуриране

0,1

0,0 %

180,8

0,2 %

190,0

0,2 %

Ос 1

2051,6

40,3 %

30 025,7

32,0 %

30 591,8

31,9 %

211 Плащания за неблагоприятни природни условия на земеделски стопани в ...

181,1

3,6 %

7391,1

7,9 %

7128,0

7,4 %

212 Плащания на земеделски стопани в области с неблагоприятни природни условия...

87,9

1,7 %

7681,4

8,2 %

8062,5

8,4 %

213 Плащания в рамките на „Натура 2000“ и плащания, свързани с ..

13,3

0,3 %

267,5

0,3 %

272,6

0,3 %

214 Плащания за агроекологични мерки

464,2

9,1 %

23 619,4

25,2 %

23 845,5

24,9 %

215 Плащания за осигуряване на хуманно отношение към животните

106,3

2,1 %

1006,2

1,1 %

1040,6

1,1 %

216 Инвестиции в непроизводствени дейности

40,2

0,8 %

621,0

0,7 %

656,4

0,7 %

221 Първоначално залесяване на земеделски земи

41,8

0,8 %

1585,5

1,7 %

1584,4

1,7 %

222 Първоначално установяване на агро-лесовъдни системи…

0,3

0,0 %

1,5

0,0 %

2,5

0,0 %

223 Първоначално залесяване на неземеделски земи

7,6

0,1 %

168,2

0,2 %

176,1

0,2 %

224 Плащания по програма „Натура 2000“

11,8

0,2 %

74,3

0,1 %

69,6

0,1 %

225 Плащания за опазване на околната среда в горите

8,0

0,2 %

70,1

0,1 %

79,4

0,1 %

226 Възстановяване на потенциала на горското стопанство и …

148,8

2,9 %

1542,1

1,6 %

1603,3

1,7 %

227 Инвестиции в непроизводствени дейности

75,2

1,5 %

698,6

0,7 %

738,5

0,8 %

Ос 2

1186,4

23,3 %

44 727,1

47,7 %

45 259,23

47,2 %

311 Разнообразяване с неселскостопански дейности

74,6

1,5 %

1078,8

1,1 %

1110,5

1,2 %

312 Създаване и развитие на бизнес

111,5

2,2 %

1430,3

1,5 %

1570,0

1,6 %

313 Насърчаване на туристическите дейности

96,1

1,9 %

887,9

0,9 %

1112,0

1,2 %

321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони ...

522,1

10,3 %

3683,0

3,9 %

3745,6

3,9 %

322 Обновяване и развитие на селата

164,3

3,2 %

3199,6

3,4 %

3327,0

3,5 %

323 Съхраняване и възобновяване на селското наследство....

85,8

1,7 %

1154,9

1,2 %

1194,2

1,2 %

331 Обучение и информация

2,7

0,1 %

92,2

0,1 %

96,4

0,1 %

341 Придобиване на умения, мероприятия за насърчаване и прилагане на...

4,3

0,1 %

100,4

0,1 %

101,0

0,1 %

Ос 3

1061,3

20,8 %

11 627,1

12,4 %

12 256,8

12,8 %

411 Прилагане на стратегии за местно развитие…

80,1

1,6 %

471,5

0,5 %

505,2

0,5 %

412 Прилагане на стратегии за местно развитие…

7,5

0,1 %

58,9

0,1 %

73,8

0,1 %

413 Прилагане на стратегии за местно развитие....

456,4

9,0 %

3977,0

4,2 %

4059,9

4,2 %

421 Изпълнение на проекти за сътрудничество

39,1

0,8 %

170,8

0,2 %

189,9

0,2 %

431 Ръководство на местната група за действие, придобиване ...

70,9

1,4 %

897,7

1,0 %

928,6

1,0 %

Ос 4

654,0

12,8 %

5575,9

5,9 %

5757,4

6,0 %

511 Техническа помощ

139,6

2,7 %

1440,7

1,5 %

1531,1

1,6 %

611 Директни плащания (BG и RO)

0,0

0,0 %

436,4

0,5 %

437,4

0,5 %

Общ сбор

5092,8

100,0 %

93 832,7

100,0 %

95 833,8

100,0 %

Таблица 12б

Декларирани разходи по ЕЗФРСР за 2016 г. (от четвъртото тримесечие на 2015 г. до третото тримесечие на 2016 г.) и общи кумулативни разходи (от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2016 г.)

в сравнение с финансовите планове — ЕЗФРСР 2014—2020 г.

 

Декларирани разходи за 2016 г. (от четвъртото тримесечие на 2015 г. до третото тримесечие на 2016 г.)

Кумулативни декларирани разходи (от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2016 г.)

Финансови планове за 2014—2020 г.

Мярка по ЕЗФРСР

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

Мярка 01

Трансфер на знания и действия за осведомяване

20,3

0,3 %

21,9

0,2 %

1132,8

1,1 %

Мярка 02

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанства и услуги по заместване в стопанствата

10,7

0,2 %

11,4

0,1 %

865,9

0,9 %

Мярка 03

Схеми за качество на селскостопанските продукти и храните

8,8

0,1 %

10,5

0,1 %

379,1

0,4 %

Мярка 04

Инвестиции във физически активи

963,6

15,0 %

1183,4

11,7 %

22 679,2

22,8 %

Мярка 05

Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

38,0

0,6 %

53,1

0,5 %

906,2

0,9 %

Мярка 06

Развитие на стопанствата и предприятията

344,7

5,4 %

416,0

4,1 %

7399,6

7,4 %

Мярка 07

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

117,4

1,8 %

120,3

1,2 %

6664,3

6,7 %

Мярка 08

Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

247,8

3,9 %

328,2

3,2 %

4557,5

4,6 %

Мярка 09

Учредяване на групи и организации на производителите

16,0

0,2 %

16,0

0,2 %

476,3

0,5 %

Мярка 10

Агроекология и климат

1734,3

27,1 %

3098,0

30,5 %

16 365,7

16,5 %

Мярка 11

Биологично земеделие

583,7

9,1 %

799,7

7,9 %

6444,6

6,5 %

Мярка 12

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

61,1

1,0 %

95,9

0,9 %

573,9

0,6 %

Мярка 13

Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

1704,5

26,6 %

3217,7

31,7 %

16 059,2

16,2 %

Мярка 14

Хуманно отношение към животните

182,5

2,8 %

231,5

2,3 %

1475,2

1,5 %

Мярка 15

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

6,8

0,1 %

9,4

0,1 %

266,4

0,3 %

Мярка 16

Сътрудничество

20,7

0,3 %

21,9

0,2 %

1762,6

1,8 %

Мярка 17

Управление на риска

10,4

0,2 %

15,6

0,2 %

1715,9

1,7 %

Мярка 18

Финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

36,1

0,6 %

90,7

0,9 %

111,9

0,1 %

Мярка 19

Подпомагане на местното развитие в рамките на LEADER – водено от общностите местно развитие (ВОМР)

116,8

1,8 %

125,7

1,2 %

6900,4

6,9 %

Мярка 20

Техническа помощ на държавите членки

65,4

1,0 %

83,7

0,8 %

2080,9

2,1 %

Мярка 113

Ранно пенсиониране

117,0

1,8 %

197,7

1,9 %

529,2

0,5 %

Мярка 131

Спазване на стандартите, основани на законодателството на Общността

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Мярка 341

Придобиване на умения и прилагането им на практика

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,6

0,0 %

Общ сбор

6406,6

100,0 %

10 148,5

100,0 %

99 347,5

100,0 %

*Държавите членки декларират разходите си на тримесечие. Декларациите за четвъртото тримесечие на година n обаче се подават през януари на година n+1. Следователно съответните възстановявания от Комисията на разходите на държавите членки през година n обхващат периода от четвъртото тримесечие на година n-1 до третото тримесечие на година n.

3.4.    Изпълнение на програмите по ЕЗФРСР

3.4.1.    Програмен период 2007—2013 г.

Графика 2 показва процента на усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период до 31 декември 2016 г., включително плащанията за приключване на програмите, които вече са приключили към посочената дата, в сравнение с общото разпределение за периода 2007—2013 г.

До края на 2016 г. прилагането на правилото N+2 е довело до отмяната на бюджетни кредити, възлизащи общо на 1722 млн. евро. Тази сума се отнася за годините 2008—2013.

3.4.2.    Програмен период 2014—2020 г.

Графика 3 показва процента на усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период, включително извършените плащания за 4-ото тримесечие на 2016 г., разходите за които се възстановяват през финансовата 2017 година, в сравнение с общото разпределение за периода 2014—2020 г.

 

(1) Вследствие на издадената на 12 декември 2014 г. заповед по процедура за съгласие на Висшия съд на Обединеното кралство, поетите задължения по програмата на Обединеното кралство-Уелс бяха намалени с 4,2 млн. евро за годините 2016—2020, която сума беше добавена към тавана за преки плащания на Обединеното кралство. Непълното усвояване в размер на 960 000 EUR представлява годишното отражение на общото намаление през 2016 г.
(2)  ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/142 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 28, 4.2.2016 г., стр. 8).
Top