Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1260

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1260 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

C/2017/3984

OJ L 182, 13.7.2017, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1260/oj

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/20


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1260 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2017 година

за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (1), и по-специално член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложенията към Регламент (ЕО) № 1896/2006 се установяват формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане.

(2)

Регламент (ЕО) № 1896/2006 бе изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета (2), който се прилага от 14 юли 2017 г. Считано от тази дата, когато се подава възражение срещу европейска заповед за плащане, ищецът има възможността да поиска производството да продължи в съответствие с правилата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, установена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета (3). В допълнение 2 и насоките към него в приложение I следва да бъде отразена тази възможност. За по-голяма яснота е целесъобразно цялото приложение I да бъде заменено.

(3)

Тъй като измененията на Регламент (ЕО) № 1896/2006 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., настоящият регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.

(4)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 и на Регламент (ЕС) 2015/2421 и следователно са обвързани от настоящия регламент.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Следователно е необходимо приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 да бъде заменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

Top