EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — BG — 01.10.2003 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2965/94 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 1994 година

относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз

(ОВ L 314, 7.12.1994, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2610/95 НА СЪВЕТА от 30 октомври 1995 година

  L 268

1

10.11.1995

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1654/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година

  L 245

13

29.9.2003
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2965/94 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 1994 година

относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюзСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 235 от него,

като взе предвид предложението от Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че в допълнение към решението от 29 октомври 1993 г., взето с общо съгласие между представителите на правителствата на държавите-членки на срещата им на ниво държавни и правителствени ръководители за местонахождението на седалищата на някои органи и отдели на Европейските общности и Европол ( 1 ), представителите на правителствата на държавите-членки приеха с общо съгласие декларация за създаването на Център за преводи за органите на Съюза към отделите за превод на Комисията, разположени в Люксембург, за осигуряване на необходимите преводачески услуги за работата на органите на Съюза, чиито седалища бяха определени с решението от 29 октомври 1993 г., с изключение на Европейския паричен институт;

като има предвид, че създаването на единен специализиран център осигурява практическо разрешение на проблема за посрещане на нуждите от преводи на голям брой органи с различно разположение из целия Съюз;

като има предвид, че правилата, ръководещи Центъра за преводи, следва да позволяват той да осигурява услуги на органи с правосубектност, административна независимост и собствен бюджет, като същевременно поддържа оперативна връзка с Комисията;

като има предвид, че Договорът не предвижда специфични правомощия за действие за приемане на настоящия регламент, освен тези, съдържащи се в член 235,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

С настоящото се създава Център за преводи за органите на Съюза (наричан по-нататък „Центърът“).

▼M1

Член 2

1.  Центърът предоставя необходимите преводачески услуги за работата на следните агенции и служби:

 Европейската агенция за околна среда,

 Европейската фондация за обучение,

 Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании,

 Европейската агенция за оценка на медицински продукти,

 Агенцията за здравословни и безопасни условия на работа,

 Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайн и модели),

 Европейската полицейска служба (Европол) и Звеното по наркотици към Европол.

Центърът и всяка една от агенциите и службите, споменати по-горе, сключват споразумения, които обхващат начините, по които те си сътрудничат.

2.  Агенциите и службите, създадени от Съвета, различни от посочените в параграф 1, могат да имат достъп до услугите на центъра въз основа на споразумения, сключени с Центъра.

3.  Институциите и органите на Съюза, които вече имат свои преводачески служби, могат на доброволна основа да получат достъп до Центъра в съответствие със споразумения сключени между страните, с цел ползване на услугите на Центъра.

4.  Центърът участва изцяло в работата на Междуведомствения комитет по преводи.

▼B

Член 3

1.  Центърът е юридическо лице.

2.  За да изпълнява задачите, с които е натоварен, всяка държава-членка предоставя на Центъра възможно най-широката правоспособност, която се признава на юридически лица съгласно законите си.

Член 4

▼M1

1.  Центърът има управителен съвет, състоящ се от:

а) представител на всяка от агенциите и службите, изброени в член 2, параграф 1; всяко споразумение, посочено в член 2, параграф 2 може да предвиди представителство от страна на агенцията или службата;

б) представител на всяка държава-членка на Европейския съюз;

в) двама представители на Комисията; и

г) един представител от всяка институция или орган, които имат свои преводачески служби, но са сключили споразумения с Центъра за сътрудничество на доброволна основа.

▼B

2.  Определят се заместници на представителите, посочени в параграф 1, които заместват представителите при техните отсъствия.

3.  Управителният съвет се председателства от един от представителите на Комисията.

Член 5

1.  Членовете на управителния съвет се назначават за срок от три години.

2.  Назначението на членове на управителния съвет може да се подновява.

Член 6

1.  Председателят свиква заседание на управителния съвет най-малко два пъти годишно и по молба на най-малко една трета от членовете, посочени в член 4, параграф 1, буква а).

2.  Решения на управителния съвет се взимат с мнозинство от две трети.

3.  Всеки член на управителния съвет има един глас.

4.  Председателят не гласува.

Член 7

Управителният съвет приема процедурен правилник.

Член 8

1.  Управителният съвет приема годишна работна програма на центъра въз основа на проект, изготвен от директора.

2.  Програмата може да бъде изменяна през годината съгласно процедурата, посочена в параграф 1.

▼M2

3.  Управителният съвет приема годишния доклад за дейността на центъра и го предава най-късно до 15 юни на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Сметната палата и на органите, посочени в член 2.

4.  Веднъж годишно центърът изпраща на бюджетния орган всяка необходима информация за резултатите от процедурите за оценка.

▼B

Член 9

1.  Центърът се управлява от директор, назначен от управителния съвет по предложение на Комисията за срок от пет години; назначението може да се подновява.

2.  Директорът е законен представител на центъра. Той или тя са отговорни за:

 надлежно изготвяне и изпълнение на работната програма и на решенията, взети от управителния съвет,

 ежедневното управление,

 изпълнение на задачите, определени на центъра,

 изпълнение на бюджета,

 всички въпроси, свързани със служителите,

 подготовка на заседанията на управителния съвет.

3.  Директорът отговаря пред управителния съвет.

Член 10

1.  За всяка финансова година се изготвя оценка на всички приходи и разходи на Центъра и се включва в бюджета на Центъра, като всяка финансова година съответства на календарната година.

▼M1

2.  

а) Приходите и разходите, посочени в бюджета на центъра, са балансирани.

▼M2

б) Приходите на центъра включват плащанията от страна на органите, за които центърът работи, и тези от европейските институции и органи за заплащането на извършените услуги, включително на дейности с междуниституционален характер, както и субсидия на Общността.

▼M2 —————

▼B

3.  Разходите на Центъра включват възнаграждения за служителите, административни и инфраструктурни разходи и оперативни разходи.

▼M1

Член 11

1.  Преди преразглеждането, предвидено в член 19, всяка агенция или служба, посочени в член 2, параграф 1, която изпитва особени затруднения във връзка с осигуряването на услуги от страна на Центъра, може да се обърне към Центъра, за да търси най-добрите възможни разрешения на тези затруднения.

2.  Ако се окаже невъзможно да се достигне до такива решения в рамките на три месеца, съответната агенция или служба може да изпрати надлежно обосновано известие до Комисията, така че Комисията да предприеме необходимите мерки и при възможност да организира със съдействието на Центъра по-систематичен подход при обръщане към трети страни за превод на съответните документи.

▼B

Член 12

Комисията осигурява на Центъра, въз основа на споразумения, сключени с Центъра и срещу възстановяване на разходи, следната помощ:

1. помощни услуги: терминология, бази данни, документация, машинен превод, обучение и данни на преводачи на свободна практика, както и назначение на служители на работа в Центъра;

2. управление на основни административни услуги: изплащане на заплати, предоставяне на здравно осигуряване, пенсионни схеми, организация на социални услуги.

▼M2

Член 13

1.  Оценки на приходите и разходите на Центъра се изготвят предварително за всяка финансова година, съвпадаща с календарната година, и се записват в бюджета на центъра, който включва и план за установяване.

2.  Приходите и разходите в бюджета на Центъра се разпределя в баланса.

3.  Всяка година Управителният съвет, въз основа на изготвен от директора проект, прави прогноза на приходите и разходите на центъра за следващата финансова година. Тази оценка, която включва и проект на плана за създаване, се изпраща от Управителния съвет на Комисията най-късно до 31 март.

4.  Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета (по-долу наречен „бюджетен орган“) заедно с предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз.

5.  Въз основа на оценката Комисията вписва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз оценките, които счита за необходими за плана за създаване и размера на субсидията, която трябва да бъде начислена към общия бюджет, като съответно информира бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.

6.  Бюджетния орган разрешава кредитите за субсидиране на центъра.

Бюджетния орган одобрява плана за създаване на центъра.

7.  Бюджетът на центъра се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след крайното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е уместно, той се изменя в съответствие в него.

8.  Управителният съвет нотифицира бюджетния орган в най-кратък срок намерението си да реализира всеки проект, които може да има сериозно финансово отражение върху финансирането на бюджета, и по-специално проектите за сделки с недвижимо имущество като купуване или наемане на сгради. Той информира Комисията за това.

Когато отдел на бюджетния орган е нотифицирал намерението си да даде становище, той го предава на Управителния съвет в срок от шест седмици от датата на нотифицирането на проекта.

▼B

Член 14

1.  Директорът изпълнява бюджета на Центъра.

▼M2

2.  Най-късно до 1 март след приключване на всяка финансова година, счетоводителят на центъра съобщава на счетоводителя на Комисията временните счетоводни сметки и отчета за финансово и бюджетно управление. Счетоводителят на Комисията консолидира временните сметки на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от общия финансов регламент.

3.  Най-късно до 31 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Комисията предава временните сметки на центъра заедно с отчета за финансово и бюджетно управление на Сметната палата. Отчетът за бюджетно и финансово управление се предава също на Европейския парламент и на Съвета.

4.  При получаване на съображенията на Сметната палата по предварителните сметки на центъра, съгласно член 129 от общия Финансов регламент директорът изготвя окончателните сметки на центъра на своя отговорност и ги предава за становище на Управителния съвет.

5.  Управителният съвет дава становище по окончателните сметки на центъра.

6.  Директорът предава окончателните сметки заедно със становището на Управителния съвет на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата най-късно до 1 юли след приключването на съответния счетоводен период.

7.  Окончателните сметки се публикуват.

8.  Директорът изпраща на Сметната палата отговор на съображенията си, формулирани от нея, най-късно до 30 септември. Той също така изпраща този отговор и на Управителния съвет.

9.  Директорът, по искане на Европейския парламент му предава всяка информация, необходима за безпрепятственото протичане на процедурата за освобождаване за съответния счетоводен период в съответствие с член 146, параграф 3 от общия Финансов регламент.

10.  По препоръка на Съвета, приета с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава директор за изпълнението на бюджета за счетоводен период N до 30 април на годината N + 2.

Член 15

Финансовите правила, приложими за центъра, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняватот Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за организациите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложими към общия бюджет на Европейските общности, освен ако спецификата на дейността на Центъра го налага и с предварителното съгласие на Комисията ( 2 ).

▼B

Член 16

Протоколът за привилегиите и имунитета на Европейските общности се прилага за Центъра.

Член 17

1.  За служителите на Центъра се прилагат правилата и разпоредбите, приложими за длъжностните лица и другите служители на Европейските общности.

2.  По отношение на служителите си Центърът упражнява правомощията, които са възложени на назначаващия орган.

3.  Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящите правила за прилагане, за да осигури също така поверителност на определени задачи.

Член 18

1.  Договорните задължения на Центъра се уреждат от приложимото спрямо съответния договор право.

Съдът на Европейските е компетентен да се произнася съгласно арбитражната клауза, съдържаща се в договори, сключени от Центъра.

2.  В случай на извъндоговорна отговорност, Центърът в съответствие с основните принципи, общи на законодателствата на държавите-членки, е поправя всички вреди, причинени от негови служители при изпълнение на служебните им задължения.

Споровете, свързан с обезщетение на такива вреди са подведомствени на Съда.

3.  Личната отговорност на служителите на Центъра се урежда от разпоредбите, приложими към служителите на Центъра.

▼M2

Член 18а

1.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно достъпа на обществеността до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията се прилага за документите на центъра ( 3 ).

2.  Управителният съвет приема практическите договорености за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в шестмесечен срок от влизането в сила на регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на регламент (ЕО) № 2965/94 относно създаването на център за преводи към органите на Европейския съюз ( 4 ).

3.  Решенията, взети от Центъра съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 могат да бъдат обжалвани пред омбудсмана или пред Съда на европейските общности при условията, установени в членове 195 и 230 от Договора.

▼B

Член 19

Оперативните процедури на Центъра, определени в настоящия регламент, могат да се преразглеждат от Съвета въз основа на предложение на Комисията и след като Европейския парламент е дал становището си, не по-късно от три години след изтичане на първоначалния период на Центъра, който не може да надхвърля три финансови години.

Член 20

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ С 323, 30.11.1993 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72, с поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.

( 3 ) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

( 4 ) ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13.

Top