EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0941

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

COM/2016/0941 final

Брюксел, 7.12.2016

COM(2016) 941 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Подобряване и модернизиране на образованието

Висококачествено образование за всички

1. Образованието е от стратегическо значение за нашите общества и за икономическото развитие

Благоденствието и начинът на живот в Европа се основават на нейния най-голям актив: нейните граждани. В едно променящо се общество и глобална конкурентна среда качественото образование е от решаващо значение, за да може ЕС да гарантира постоянно социално сближаване, конкурентоспособност и устойчив растеж. Инвестициите в младите хора са от жизнено важно значение, за да могат да бъдат постигнати целите, свързани с работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, като същевременно се отреди централно място на социалната справедливост. Осигуряването на висококачествено образование за всички е една от най-добрите инвестиции, които едно общество може да направи.

Качественото образование за всички е основа за социалното сближаване и постигането на отворено общество. Качественото образование е много повече от икономическа инвестиция. То е от съществено значение за личното, социалното и професионалното развитие, както и за пригодността за заетост през целия живот на всяко лице. То може също така да бъде един от най-ефективните начини за преодоляване на социално-икономическите неравенства и насърчаване на социалното приобщаване. За да бъдат постигнати тези цели, образователните системи трябва да бъдат достъпни и да предоставят равни възможности за всички, независимо от произхода на всяко лице, както и да дават висококачествени резултати.

Системите за образование и обучение в Европа дават добри резултати ... Държавите членки носят основната отговорност за своите системи за образование и обучение и всички те провеждаха съществени реформи и извършваха партньорски проверки през годините. Европа е постигнала добър напредък в подобряването на образованието като цяло. Това се вижда например от нарастващия дял на младите хора, завършващи висше образование, което означава, че водещата цел на „Европа 2020“ този дял да достигне 40 % може да бъде постигната. Също така голям успех е фактът, че делът на преждевременно напускащите училище бе намален с 30 % през периода 2005—2015 г. Понастоящем този дял възлиза на 11 % средно за ЕС.

... но няма причина за самодоволство. Последните резултати от проучването на PISA 1 на ОИСР потвърждават, че основните умения по четене, математика и точни науки на голяма част от 15-годишните ученици са прекалено слаби, както и че — и това е особено притеснително — резултатите са по-слаби от тези през 2012 г. Сравненията между отделните държави показват, че някои държави членки трябва да намалят дела на учениците с много слаби основни умения (в някои държави членки този дял е над 30 %). Що се отнася до пригодността за заетост, необходим е повече напредък, за да бъде постигната заложената цел на ЕС заетостта сред младите висшисти да бъде 82 % до 2020 г. Днес този дял е едва 77 %. Друг съществен проблем е, че много младежи напускат училище преждевременно без официална квалификация, по-специално в групата на родените в чужбина ученици, за които делът на преждевременно напускащите училище е 19 %. Това показва, че очевидно е необходимо работата и резултатите на системите за образование и обучение да бъдат подобрени. Големият неотдавнашен приток на бежанци също налага предприемането на бързи ответни мерки и ефективна стратегия за интеграция.

Качествено образование следва да получават всички ученици. Конкретен повод за безпокойство е, фактът че учениците, които са уязвими в социално-икономическо отношение, са особено силно представени в групата на учащите със слаби постижения. Друго предизвикателство е осигуряването на образование с еднакво качество в целия ЕС, включително в отдалечените райони. Това изтъква риска от разделение в рамките на образователната система. Образованието предлага уникална възможност за противодействане на социално-икономическите различия и на стереотипите, свързани с пола, и за гарантиране на това, че никой няма да бъде оставен без помощ. Понастоящем обаче европейските образователни системи не използват този потенциал достатъчно ефективно.

Образователните системи трябва да бъдат модернизирани и качеството на образованието постоянно да се подобрява. Глобализацията и технологичните промени разкриват нови възможности както за образование, така и за работа. Едва една четвърт от учениците в Европа се обучават от преподаватели, които работят уверено с цифровите технологии 2 . Цифровизацията променя пазара на труда и изисква придобиването на нови умения. Цифровите технологии предлагат също така нови начини на учене, когато е осигурен подходящ достъп до тези технологии. За да бъдат извлечени ползите от тези тенденции, системите за образование и обучение трябва да реагират по-добре на променящата се действителност. Висококачественото образование е от съществено значение, за да се предадат на младите хора знанията, начинът на мислене, уменията и нагласите, които са им необходими, за да им се помогне да се възползват от новите възможности. Училищните системи срещат трудности при осигуряването на достатъчни ключови компетентности, като например цифрови и предприемачески умения или социални и граждански компетентности. Този проблем трябва да бъде решен. Всички държави членки трябва да се стремят да подобрят качеството на образованието. Дори държавите, които показват добри резултати, нямат основание да почиват на лаврите си. Осигуряването на висококачествено образование е задача, по която винаги има какво да се прави: тя се нуждае от постоянно внимание, подобряване и адаптиране.

Ефикасността се нуждае от подобрение: поддържането на висококачествени и приобщаващи образователни системи е свързано с разходи и се нуждае от подходящо финансиране. Като публични разходи, които стимулират растежа, разходите за образование имат потенциала да насърчават социалната справедливост, както и иновационната и конкурентоспособна икономика, като предлагат добри перспективи за заетост. През 2014 г. — за първи път от три години, публичните разходи нараснаха в реално изражение и достигнаха 4,9 % от БВП 3 . Няма обаче гаранция, че увеличаването на публичните разходи води автоматично до по-добри резултати. Всъщност, ако се сравнят резултатите на PISA и равнището на публичните разходи за предучилищно и училищно образование, се вижда, че има големи разлики в това доколко ефективно държавите членки използват своите ресурси. Тази информация говори за критичното значение, което има повишаването на ефикасността, т.е. използване на ограничените ресурси по възможно най-добрия начин, за да се осигурят качество, справедливост и добри резултати.

Следва да бъдат повишени полаганите в областта на политиката усилия за по-ефективно финансиране в младите хора. Акцентът в настоящото съобщение е поставен върху подчертаването на съществената роля на образованието и върху определянето на начини за подпомагане на усилията на държавите членки в отделни образователни сектори (глава 2) или в общ план (глава 3). Настоящото съобщение е част от по-голям пакет от мерки, имащи за цел да се помогне на младите хора. Подновените усилия за подобряване и модернизиране на образованието са тясно свързани с Новата европейска програма за умения 4 и се основават частично на нея. Тази програма започна да се изпълнява през юни 2016 г. Действията, предвидени по линия на тези инициативи, се допълват и подсилват взаимно.

2. По-добра подкрепа от ЕС за държавите членки за модернизирането на училищното и висшето образование

ЕС може да подкрепи държавите членки в усилията им за реформа с цел модернизиране на училищното и висшето образование. През 2017 г. Комисията ще представи конкретни инициативи, насочени към разрешаването на ключови проблеми в областта на училищното и висшето образование. Тези инициативи ще бъдат подготвени при пълно спазване на принципа на субсидиарност и в тясно сътрудничество с ключовите заинтересовани страни в държавите членки, като например сдруженията на учащите, преподавателите, училищните ръководители и родителите, социалните партньори и организациите на гражданското общество.

2.1. Образованието в ранна детска възраст и в училищата

Образование и грижи в ранна детска възраст

Качественото образование и грижи в ранна детска възраст са от решаващо значение за осигуряване на базата за личностно развитие и постоянно учене. Първите години от живота са от жизненоважно значение за развиването на когнитивните и некогнитивните умения. Липсите в ранните етапи на развитието трудно се наваксват на по-късен етап от живота. За сметка на това, предоставеното в ранна възраст висококачествено образование е солидна база за по-лесно придобиване на умения през целия живот.

Висококачественото образование в ранна детска възраст е ефективно и ефикасно средство за насърчаване на социалната справедливост. То помага за намаляване на преждевременното напускане на училище и на слабите постижения и играе важна роля за преодоляването на неравностойното положение в сферата на образованието, като дава на уязвимите в социално-икономическо отношение деца по-добър шанс за подобряване на социалното им положение. Освен това осигуряването на качествено образование и грижи в ранна детска възраст е относително евтино и е много по-ефективно от коригиращите мерки на по-късен етап от живота. По тази причина всеки опит за подобряване на образованието и на ефикасността на образователните системи трябва да започне с разглеждане на това, което се случва в ранна детска възраст.

Качеството и достъпността имат значение. Държавите членки почти достигнаха референтната цел от 95 %, определена в рамката за сътрудничество в областта на образованието и обучението за 2020 г., при предоставянето на образование и грижи в ранна детска възраст. Средното участие за ЕС през 2014 г. 5 е 94,3 %. Децата от семейства в неравностойно положение и от малцинствените групи продължават обаче да са слабо представени 6 . Образованието и грижите в ранна детска възраст могат да окажат положително въздействие по отношение на равните възможности и социалната мобилност само ако са достъпни за всички, се предоставят на достъпни цени и качеството им е високо. За да бъдат постигнати тези цели, са необходими допълнителни подобрения. По-специално от съществено значение е да се инвестира в добре квалифицирани и обучени преподаватели и да се разработят учебни програми, които стимулират децата и подпомагат техния процес на учене.

Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки в осигуряването на висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст и ще увеличи усилията си, за да им помогне да се учат една от друга и да набележат практиките, които са най-подходящи за съответните им нужди. По този начин ще се гарантира оптимален преход на децата от образованието в ранна възраст към началното училище.

Училищно образование

Европа трябва да развива училищното образование и да прави нововъведения в него. Много системи за училищно образование се затрудняват да реагират на протичащите дълбоки и сложни промени в нашите общества и икономики. Училищата трябва да се адаптират към променящия се контекст, в който работят, включително към цифровата ера и нарастващото многообразие сред учениците. Всички тези проблеми налагат не само адаптиране на учебните програми, но и разнообразяване на преподаването и ученето, за да се отговори на потребностите на всички учащи. Това, че учащите са част от една и съща образователна система, не означава, че на всички тях се предлагат еднакви възможности. В рамките на една и съща образователна система има значителни разлики по отношение на качеството на образованието. Тези предизвикателства водят до все по-голям натиск върху управленските структури на системите за училищно образование да насърчават — посредством устойчиви иновации — предоставянето на образование с по-високо качество и приобщаването. Европа трябва да направи необходимото цифровото разделение да не се задълбочи и за всички да бъде осигурен подходящ достъп до цифрови ресурси и инфраструктура.

Наличието на тясна връзка между училищата и средата, в която те се намират, им позволява да се адаптират по-добре към специфичните местни обстоятелства. Тази връзка позволява на училищата да засилят сътрудничеството си с местната общност и да предлагат по-полезни възможности за учене за младите хора извън училището и официалните образователни структури. Точният баланс между училищната автономия и отчетността помага за подобряването на образователните системи и постигането на висококачествени резултати.

Качеството на преподаването и на училищното ръководство е от решаващо значение. Един от основните начини за подобряване на качеството, социалните резултати и ефикасността на училищата е да се предостави по-голяма подкрепа на преподавателите и училищните ръководители. Преподавателите имат централна роля по отношение на предаването на знания и общи ценности и оказването на помощ на уязвимите в социално-икономическо отношение ученици. За да могат преподавателите да се справят с тези трудни задачи, са необходими стратегически инвестиции в ефективно училищно ръководство и в преподавателска професия, която се основава на отлично формално образование, работа в екип и професионално развитие през цялата кариера. Уменията и компетентностите в цифровата област трябва да бъдат включени в предварителното и текущото обучение на преподавателите и да бъдат подкрепяни активно от училищните ръководители.

Комисията:

- въз основа на новите данни на PISA за 2016 г., както и на сътрудничеството с ОИСР, ще формулира заключения за политиката и ще подкрепи разработването на политики на равнище ЕС и на национално равнище, за да се подобри ефективността на използването на ресурсите в училищата;

- съгласно обявеното в Новата европейска програма за умения ще преразгледа рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот от 2006 г., за да актуализира съществуващите в нея определения, да я адаптира към новите нужди на обществото и икономиката, да привлече отново вниманието към резултатите от ученето и да насърчи развитието на уменията на учащите;

- ще подкрепя предприемаческите нагласи и умения (като насърчава инициативността, творчеството, новаторството и отговорността) и обучението по предприемачество чрез целенасочено действие, с което приканва държавите членки да поощряват придобиването от всички на предприемачески опит преди завършване на формално образование;

- съгласно обявеното в Новата европейска програма за умения ще засили работата по въпросите на цифровите умения с държавите членки, със заинтересованите страни и с промишлеността в рамките на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии, включително работната група „Образование и обучение 2020“, за да идентифицира предизвикателствата и приложи най-добрите практики за цифрово образование;

- ще предложи рамка на политиката и проект на препоръка на Съвета относно насърчаването на социалното приобщаване и общите ценности чрез образованието и неформалното учене, за да предостави подкрепа и насоки на държавите членки;

- ще подкрепя активно подготовката на преподавателите и непрекъснатото професионално развитие във връзка с ефективното предаване на общите ценности, на които е основан Съюзът;

- ще насърчава приобщаващото образование посредством доразработването на Европейския инструментариум за училищата, както и използването на средства по линия на програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“, включително подкрепата на сдружение на училищата за приобщаване, с цел насърчаване на добрите практики в областта на приобщаващото учене (напр. интегриране на учениците мигранти и предаване на общите ценности);

- ще предлага целенасочени и новаторски дейности за партньорско обучение, за да стимулира ученето в областта на политиката, свързана с управлението на училищните системи (осигуряване на качеството, оптимизиране на използването на ресурсите, преминаване на учащите през различните етапи на образованието);

- ще използва транснационалните мрежи на Европейския социален фонд с цел обмен на добри практики, и по-специално мрежата за учене и квалификация. Тази мрежа осигурява пространство за взаимно обучение през границите, за да се помогне на държавите членки и други заинтересовани страни да подобрят своите политики и практики при управлението на инвестициите, които се правят в ученето и уменията по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове;

- ще насърчава използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за модернизиране на системите за образование и обучение, за осигуряване на по-добър достъп до висококачествено образование и за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище; 

- ще продължи да развива eTwinning и портала за училищно образование (School Education Gateway), за да подкрепи конструктивния обмен между преподаватели и други специалисти във връзка с практиките, които дават резултати в училищното образование.

2.2. Висше образование

Европа трябва да продължи модернизирането на висшето образование. 
Увеличаването на достъпа до висше образование през последните години несъмнено е един от най-важните европейски успехи. Задоволяването на търсенето на умения на високо равнище в обществото и икономиката продължава обаче да представлява огромно предизвикателство за европейските университети и колежи. Въпреки многобройните примери за високи постижения и посветеността на персонала, на студентите и на заинтересованите страни, проведена неотдавна от Комисията обществена консултация
7 разкри опасения по отношение на несъответствието между това, което институциите за висше образование предлагат в момента, и уменията, от които дипломираните висшисти се нуждаят, за да успеят.

Качеството на преподаването е съществен фактор за подобряването на качеството на висшето образование. Необходими са повече усилия за инвестиране в педагогическото обучение на преподавателите. Това е област, която по принцип се цени по-малко от научноизследователските резултати. По-специално трябва да бъдат подобрени статусът и качеството на преподаването във висшето образование. За тази цел е необходим напредък в разработването, признаването и възнаграждаването на висококачественото преподаване. Освен това поради нарастващото многообразие сред студентите нуждата от професионално преподаване става все по-неотложна. Преподавателите трябва да са добре подготвени и обучени, за да могат да обучават студенти с различен произход, очаквания и нужди.

През 2017 г. Комисията ще представи пакет от инициативи в областта на висшето образование. Програмата за модернизиране на висшето образование подкрепя държавите членки, образователните институции, университетския персонал и студентите, за да се подобрят образованието и обучението в целия ЕС. За да се осигури солидна база за бъдещата работа, през 2017 г. Комисията ще представи актуализирана 8 и обновена програма за висшето образование, основана на отговорите, получени в рамките на обществената консултация относно приоритетите за сътрудничеството на ЕС, която приключи в началото на 2016 г.

Комисията:

- ще спомогне за това висшето образование да подготвя по-добре младите хора с уменията и компетентностите, от които се нуждаят в съвременното общество, като подпомага засиленото сътрудничество за ефективно създаване на програми и за изготвянето на добра политика. Както бе обявено в Новата европейска програма за умения и в рамките на усилията си за подобряване на информационната база за политиката и практиките в областта на висшето образование, Комисията ще работи с държавите членки, за да се подобри наличието на данни за заетостта на дипломираните висшисти и социалните резултати („проследяване на дипломираните висшисти“), които данни обхващат също сектора за професионално образование и обучение;

- ще увеличи приноса на институциите за висше образование към иновациите на регионално равнище, като изгради повече и по-здрави връзки между университетите, предприятията и други организации, осъществявайки също така връзка със стратегиите за интелигентна специализация по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и създавайки възможности за преход между висшето образование и работното място;

- ще подобри взаимодействието между научните изследвания и преподаването, като гарантира, че преподаването се опира на съвременни знания и се признава по подходящ начин, както и че дипломираните висшисти притежават добри аналитични умения и умения за решаване на проблеми;

- за да насърчава подходящите и ефективни инвестиции във висшето образование и да помогне на органите на държавите членки, през 2017 г. Комисията ще се съсредоточи върху три направления на дейността:

   преглед на ефективността на разходите за висше образование, който ще се извърши от външни експерти и е съгласуван с текущата работа на ОИСР. Комисията ще докладва в началото на 2018 г.;

   усъвършенствана програма за партньорски консултации относно проектирането на системата за финансиране, която програма се основава на успешни пилотни проекти, осъществени в Чешката република, и на инициатива, чието изпълнение сега започва в Словения;

   проучвателни действия, имащи за цел повишаване на ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове в подкрепа на висшето образование. Като се ръководи от Съвместния изследователски център и се финансира чрез програмата „Еразъм+“, тази дейност включва анализ на начина, по който висшето образование участва в изпълнението на стратегиите за интелигентна специализация, и предоставяне на конкретни съвети на регионалните органи и на заинтересованите страни за това как да се оптимизират дейностите с цел постигане на максимално въздействие. Ще се започне с два пилотни региона, като намерението е дейността да обхване още региони на базата на резултатите от текущата работа.

3. По-добра подкрепа за държавите членки, за да насърчават реформите за подобряване на образователните системи

Поставяне на образованието на приоритетно място в дневния ред. В рамките на усилията за насърчаване на програма за подобряване на качеството и постиженията в областта на образованието трябва най-напред да се повиши осведомеността относно неотложната необходимост от предприемане на действия. Тъй като много от ползите от доброто образование се виждат в други области на политиката — като например политиката в социалната сфера и в областта на гражданството, заетостта, икономиката или сигурността — трябва да се проведат образователни реформи в широк контекст. Дискусиите на най-високо равнище могат да помогнат да се даде необходимият импулс на политиката, така че да се обърне повече внимание на качеството на образователните системи и да се предприемат действия за неговото подобряване.

Провеждане на образователни реформи в рамките на европейския семестър за координация на икономическите политики. Насоките за заетостта 9 вече съдържат мандат за стимулиране на образователните реформи и свързаните с образованието въпроси са част от работата по линия на европейския семестър. Информационната база за образованието в рамките на европейския семестър може да бъде подсилена допълнително чрез по-добро използване на аналитичния доклад „Обзор на образованието и обучението“. Освен това може да се проучи също как данните на ОИСР за уменията могат да се използват по-добре като показател или референтна мярка за проследяване на напредъка за подобряването на качеството на образователните резултати. 

Подпомагане на усилията за реформа на държавите членки. Решението за това как да развият системите си за образование и обучение зависи от държавите членки. Модернизирането и подобряването на образованието изискват реформи, основани на надеждни знания за мерките, които дават добри резултати в областта на образованието. С действия на равнище ЕС изборът на вземащите решения в държавите членки по отношение на политиката може да бъде подпомогнат чрез предоставяне на сравнителни данни, подсилване на информационната база, извършване на анализ, включително на сравнителен анализ, насърчаване на взаимното обучение, споделяне на знания относно добри практики и предоставяне на целенасочена подкрепа въз основа на съществуващото сътрудничество с няколко вътрешни и външни доставчици на данни, включително ОИСР.

Подобряване на сътрудничеството между различните области на политиката. Като се имат предвид връзките между образованието и други области на политиката, може да бъде подсилено сътрудничеството между различните области на политиката. Това би могло да бъде постигнато под формата на съвместни дискусии по политиката, в които се прави връзка между образованието и икономиката, финансите, заетостта, социалната закрила, здравеопазването и политиките за приобщаване, включително по отношение на интегрирането на граждани на трети държави. Образованието има важна роля и за предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм 10 . Това сътрудничество ще бъде от ключово значение и за подобряването на информационната база за мерките, които дават добри резултати в областта на образованието.

Засилване на фокуса върху ефикасността. За усилията в областта на политиката, насочени към повишаване на ефикасността на образованието, ще бъде полезно да бъдат обединени експертните знания на участниците в сферата на образованието и други области на политиката, по-специално социалното приобщаване, заетостта, икономическата политика и публичните финанси. Целта е да се постигнат по-добри резултати. Новаторският елемент ще бъде съвместната работа, например с Комитета за икономическа политика, Комитета по заетостта или Комитета за социална закрила. Като се опират на положителния опит, добит в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, службите на Комисията могат да направят съвместно с Комитета за икономическа политика (и други имащи отношение органи) анализ на образователните политики и системи и на тяхната ефикасност и техните резултати. Тази дейност може да допринесе също така за постигането на по-тясно сътрудничество между различните състави на Съвета, напр. между Съвета по образование, младеж, култура и спорт, Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси и Съвета по икономически и финансови въпроси.

Комисията:

- ще създаде лесен онлайн достъп до добри практики относно мерките, които дават резултати в образованието, който служи като единна лесна за ползване платформа, като доразвива и допълва съществуващите онлайн инструменти;

- ще подкрепя продължаващите усилия на държавите членки за съобразяване с цифровата трансформация в образованието;

- ще предложи засилена и усъвършенствана подкрепа за политиката, съобразена с нуждите на всяка държава членка, чрез партньорски консултации, като събере заедно работещи в една сфера специалисти от националните администрации, за да предоставят външни консултации на всяка държава, поискала помощ по отношение на образователната реформа;

- ще подсили информационната база (по-специално с помощта на годишния обзор на образованието и обучението) и ще подобри качеството на анализа (напр. чрез насърчаване на сътрудничеството между различните области на политиката и чрез участието на органи като Комитета за икономическа политика), за да се преодолее липсата на знания относно ключовите фактори, на които се основават добре работещите системи.

4. Заключение

За модернизирането и подобряването на качеството на образованието са необходими реформи. Решението за провеждането на тези реформи зависи от държавите членки. Същевременно всички държави членки имат интерес тези реформи да напредват и постигат резултати, от които Европа като цяло извлича ползи, например под формата на социално сближаване и справедливост, по-висок растеж, заетост, иновации и конкурентоспособност.

ЕС може да подпомогне усилията на държавите членки. Настоящото съобщение поставя подобряването и модернизирането на образованието като ключов приоритет в дневния ред на ЕС. В него се посочват целенасочени действия на равнище ЕС, които могат да помогнат на държавите членки в усилията им за реформа и да подпомогнат изготвянето на обща програма за превръщането на висококачественото образование в реалност за всички.

(1)

http://www.oecd.org/pisa/

(2)

Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools (https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf).

(3)

Това средно равнище за ЕС не разкрива съществуващите значителни разлики между държавите членки. Разходите за образование като процент от БВП за конкретни държави членки варират от 3 % до 7,2 %.

(4)

COM(2016) 381 final — „Нова европейска програма за умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“. Програмата е съсредоточена върху развиването у повече хора на по-добри умения, върху по-доброто използване на съществуващите умения и върху подобряването на знанията и информацията в областта на уменията.

(5)

Обзор на образованието и обучението, 2016 г. (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_bg).

(6)

J. Bennet, 2012, Early childhood education and care (ECEC) for children from disadvantaged backgrounds: Findings from a European literature review and two case studies.

(7)

SWD(2016) 195 final.

(8)

На 20 септември 2011 г. Комисията представи съобщението „В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011) 567 окончателен).

(9)

В член 146 от ДФЕС се постановява, че държавите членки трябва да считат насърчаването на заетостта за въпрос от общ интерес и да координират действията си в това отношение в рамките на Съвета. В съответствие с член 148 от ДФЕС Съветът изготвя насоки, които държавите членки вземат предвид при осъществяването на политиките си за заетостта.

(10)

Относно ролята на образованието за предотвратяването на радикализацията вж. „Подпомагане на предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм“ (COM(2016) 379).

Top