EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0148

Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 239 - 247

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/28


ДИРЕКТИВА 2009/148/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО) (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Азбестът е особено опасен агент, който може да причини сериозни заболявания и който присъства в значителен брой работни обстановки, и следователно много работници са изложени на потенциален риск за здравето им. Крокидолитът се счита за особено опасен вид азбест.

(3)

Съвременните постижения на науката не са такива, че да може да бъде определено ниво, под което рисковете за здравето да отпаднат, но намаляването на експозицията на азбест все пак ще намали риска от развитие на свързани с азбеста заболявания. В тази връзка е необходимо да се предвиди създаването на специални хармонизирани мерки за защита на работниците по отношение на азбеста. Следователно настоящата директива включва минимални изисквания, които ще бъдат преразгледани въз основа на натрупания опит и развитието на технологиите в тази област.

(4)

Оптичната микроскопия не позволява преброяване на най-малките вредни за здравето влакна и въпреки това тя е най-често използваният метод за редовно измерване на азбеста.

(5)

Важни са превантивните мерки за защита на здравето на експонирани на азбест работници, както и предвидените за държавите-членки ангажименти, свързани с наблюдението на здравето на тези работници.

(6)

За да се осигури яснота на определението за влакната, те следва да бъдат определени или чрез минералогичните термини или чрез техния CAS номер (Chemical Abstract Service — служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества).

(7)

Без да се засягат други общностни разпоредби относно предлагането на пазара и употребата на азбест, ограничаването на дейностите, свързани с експозиция на азбест, следва да играе много важна роля за предотвратяването на заболявания, свързани с подобна експозиция.

(8)

Системата на уведомяване за дейностите, свързани с експозиция на азбест, следва да бъде адаптирана към новите работни обстановки.

(9)

Забраната за прилагане на азбест чрез шприцоване не е достатъчна, за да се предотврати отделянето на азбестови влакна в атмосферата. Важно е също така да се забранят дейности, които водят до експозиция на работниците на азбестови влакна по време на добива на азбест или на производството и преработката на азбестови продукти, съдържащи нарочно добавени азбестови влакна, с оглед на тяхното високо и труднопредотвратимо ниво на експозиция.

(10)

Необходимо е да се определи методологията за вземане на проби с цел измерване на концентрацията на азбест във въздуха, както и методът за преброяване на влакната, като се вземат предвид най-новите технически знания.

(11)

Въпреки че все още не е възможно да се определи праг на експозицията, под който азбестът не поражда риск от ракови заболявания, професионалната експозиция на работниците следва да се намали до минимум.

(12)

От работодателите следва да се изисква, преди да започнат даден проект за отстраняване на азбест, да определят наличието или предполагаемото наличие на азбест в сградите или инсталациите и да съобщят тази информация на лицата, които може да бъдат експонирани на азбест в резултат на употребата му, на дейностите по поддръжката или на други дейности във или по сградите.

(13)

Следва да се гарантира, че работите по разрушаване или по отстраняване на азбеста се извършват от предприятия, които са запознати с всички предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат защитени работниците.

(14)

На работниците, които са експонирани или е вероятно да бъдат експонирани на азбест, следва да бъде предоставено специално обучение, с цел да се допринесе значително за намаляване рисковете, свързани с подобна експозиция.

(15)

С цел ранното откриване на патологии, свързани с азбест, следва да се предвидят практически препоръки за клиничната оценка на експонираните работници, като се вземат предвид най-новите медицински познания.

(16)

Тъй като целта на предложеното действие, а именно подобряването на защитата на работниците по отношение на рисковете, свързани с експозицията на азбест по време на работа, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците на действието, може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17)

Разпоредбите, съдържащи се в настоящата директива, представляват конкретна стъпка към изграждането на социалното измерение на вътрешния пазар. Тези разпоредби се ограничават до минимум, за да не се затруднява в неоправдана степен създаването и развитието на малките и средните предприятия.

(18)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива има за цел защитата на работниците от рискове за тяхното здраве, които произтичат или е вероятно да произтекат от експозиция на азбест по време на работа, включително и предотвратяването на такива рискове.

С нея се определят граничните стойности на тази експозиция, както и други конкретни изисквания.

2.   Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да прилагат или въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби, които осигуряват на работниците по-голяма защита, най-вече по отношение на замяната на азбеста с по-безопасни заместители.

Член 2

За целите на настоящата директива с понятието „азбест“ се означават следните влакнести силикати:

а)

азбестов актинолит, CAS № 77536-66-4 (5);

б)

азбестов грунерит (амозит), CAS № 12172-73-5 (5);

в)

азбестов антофилит, CAS № 77536-67-5 (5);

г)

хризотил, CAS № 12001-29-5 (5);

д)

крокидолит, CAS № 12001-28-4 (5);

е)

азбестов тремолит, CAS № 77536-68-6 (5).

Член 3

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на дейности, при които по време на работа работниците са или може да бъдат експонирани на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

2.   При всяка дейност, при която е вероятно да съществува риск от експозиция на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, рискът трябва да бъде оценен така, че да бъдат определени естеството и степента на експозиция на работниците на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

3.   При условие че експозицията на работниците е спорадична и с ниска интензивност и когато от резултатите от оценката на риска, посочена в параграф 2, е ясно, че граничните стойности на експозиция на азбест няма да бъдат превишавани във въздуха в зоната на работа, членове 4, 18 и 19 може да не се прилагат, когато работата е свързана със:

а)

кратки, непродължителни дейности по поддръжка, при които се работи само с нечупливи материали;

б)

отстраняване без повреждане на неразпаднали се материали, в които азбестовите влакна са здраво свързани в една матрица;

в)

капсуловане или уплътняване на материали, съдържащи материали, които са в добро състояние;

г)

наблюдение и контрол на въздуха и вземане на проби, предназначени за откриване на наличието на азбест в конкретен материал.

4.   След консултация с представителите на социалните партньори, в съответствие с националното законодателство и практика държавите-членки предвиждат практически насоки за определянето на спорадичната експозиция и на експозицията с ниска интензивност, както е предвидено в параграф 3.

5.   Посочената в параграф 2 оценка е предмет на консултации с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението и се преразглежда, ако има причина да се смята, че е неправилна или че в работата е настъпила значителна промяна.

Член 4

1.   Мерките, посочени в параграфи 2—5, се предприемат при спазване на член 3, параграф 3.

2.   Посочените в член 3, параграф 1 дейности се обхващат от система за уведомление, администрирана от съответния отговорен орган на държавата-членка.

3.   Уведомлението, посочено в параграф 2, се изпраща от работодателя на отговорния орган на държавата-членка преди започване на работата в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби.

Уведомлението трябва да включва най-малкото кратко описание на:

а)

местонахождението на работната площадка;

б)

вида и количествата на използвания или обработван азбест;

в)

провежданите дейности и процеси;

г)

броя на участващите работници;

д)

началната дата и продължителността на работата;

е)

мерките, предприети за ограничаване на експозицията на работниците на азбест.

4.   Работниците и/или техните представители в съответното предприятие или учреждение получават достъп до документите, във връзка с които се изпраща уведомлението, посочено в параграф 2, свързани със собственото им предприятие или учреждение, в съответствие с националното законодателство.

5.   Винаги, когато дадена промяна в условията на работа може да доведе до значително увеличаване на експозицията на прах от азбест или съдържащи азбест материали, трябва да бъде изпратено ново уведомление.

Член 5

Забраняват се прилагането на азбест посредством шприцоване и дейностите, включващи използване на изолационни или звуконепроницаеми материали с ниска плътност (под 1 g/cm3), които съдържат азбест.

Без да се засяга прилагането на други общностни разпоредби относно предлагането на пазара и употребата на азбест, се забраняват дейностите, при които работниците са експонирани на азбестови влакна по време на добива на азбест, на производството и преработката на азбестови продукти или на производството и преработката на продукти, съдържащи нарочно добавен азбест, с изключение на обработката и обезвреждането на продукти, получени в резултат на разрушаване или отстраняване на азбест.

Член 6

За всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, експозицията на работниците на прах от азбест или от съдържащи азбест материали на мястото на работа трябва да бъде намалена до минимум и във всички случаи под граничната стойност, определена в член 8, по-специално чрез следните мерки:

а)

броят на работниците, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, трябва да бъде ограничен във възможно най-голяма степен;

б)

работните процеси трябва да бъдат разработени така, че да не се получава азбестов прах или ако това се окаже невъзможно, да се избягва изпускането на азбестов прах във въздуха;

в)

всяко помещение и оборудване, в което се обработва азбест, трябва да може да бъде редовно и ефективно почиствано и поддържано;

г)

азбестът или материалите, които са източник на азбестов прах, трябва да бъдат съхранявани и транспортирани в подходящи плътно затворени опаковки;

д)

отпадъците трябва да се събират и отстраняват от работното място в най-кратки срокове, в подходящи плътно затворени опаковки с етикети, указващи, че същите съдържат азбест; тази мярка не се прилага за дейностите в областта на минното дело; след това тези отпадъци се третират в съответствие с Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (6).

Член 7

1.   В зависимост от резултатите от първоначалната оценка на риска и за да се осигури спазването на граничната стойност, определена в член 8, се извършва редовно измерване на концентрацията на азбестови влакна във въздуха на работното място.

2.   Взетите проби трябва да бъдат представителни за личната експозиция на работника на прах от азбест или от съдържащи азбест материали.

3.   Вземането на проби се извършва след консултация с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението.

4.   Вземането на проби се извършва от персонал с необходимата квалификация. Взетите проби трябва да бъдат анализирани впоследствие в съответствие с параграф 6 в лаборатории, оборудвани за преброяване на влакната.

5.   Продължителността на вземането на проби трябва да бъде такава, че да може да бъде установена представителната експозиция за осемчасов референтен период (една смяна) чрез измервания или изчисления, представени като средна стойност за определен референтен период.

6.   Преброяването на влакната се извършва по възможност с фазово-контрастен микроскоп (РСМ) в съответствие с метода, препоръчан през 1997 г. от Световната здравна организация (СЗО) (7) или посредством всеки друг метод, даващ равностойни резултати.

За целите на измерването на концентрацията на азбест във въздуха, както е посочено в параграф 1, се вземат предвид само влакна с дължина по-голяма от пет микрометра, ширина по-малка от три микрометра и съотношение между дължината и ширината по-голямо от 3:1.

Член 8

Работодателите следят никой работник да не бъде експониран на концентрация на азбест във въздуха, превишаваща 0,1 влакна на cm3, измерена като средна стойност за осемчасов референтен период (TWA).

Член 9

Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на приложение I към настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (8).

Член 10

1.   При превишаване на граничната стойност, определена в член 8, колкото е възможно по-скоро трябва да се определят причините за превишаването на граничната стойност, както и да бъдат предприети подходящи мерки за подобряване на ситуацията.

Работата в засегнатите зони трябва да бъде прекъсната до предприемането на подходящи мерки за защита на работниците.

2.   За да бъде проверена ефективността на мерките, посочени в параграф 1, първа алинея, незабавно се извършва ново определяне на концентрацията на азбест във въздуха.

3.   Когато експозицията не може да бъде намалена с други средства и спазването на граничната стойност налага носенето на лични средства за защита на дихателните органи, това не може да продължава постоянно и се ограничава до минимум по отношение на всеки работник. При работа, която изисква използването на такива средства, се предвиждат почивки, съобразени с физическите и климатичните условия, които при необходимост се предвиждат след съгласуване с работниците и/или техните представители в съответствие с националното законодателство и практика.

Член 11

Преди започването на работи по разрушаване или поддръжка, работодателите предприемат всички подходящи мерки, ако е необходимо чрез получаване на информация от собствениците на помещенията, за да установят наличието на материали, за които се предполага, че съдържат азбест.

Ако има някакво съмнение за наличието на азбест в даден материал или конструкция, се спазват приложимите разпоредби по настоящата директива.

Член 12

При определени дейности, като например разрушаване, отстраняване на азбест, ремонт и поддръжка, по отношение на които може да се очаква превишаване на граничната стойност, определена в член 8, въпреки използването на технически превантивни мерки за ограничаването на концентрацията на азбест във въздуха, работодателят определя мерките, предназначени за осигуряване на защитата на работниците по време на тези дейности, и по-специално следните:

а)

на работниците се раздават подходящи средства за защита на дихателните органи и други лични предпазни средства, които трябва да бъдат носени от тях;

б)

поставят се предупредителни табели, указващи, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в член 8; и

в)

предотвратява се разпространяването на прах от азбест или от съдържащи азбест материали извън работните помещения или работната площадка.

Преди започване на дейностите с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението се провеждат консултации във връзка с тези мерки.

Член 13

1.   Преди започване на работи по разрушаване или отстраняване на азбест и/или съдържащи азбест материали от сгради, строителни конструкции, машини, инсталации или от кораби, се изготвя план за работа.

2.   Планът, посочен в параграф 1, трябва да предвижда мерките, необходими за осигуряване на безопасността и здравето на работниците на работното място.

Планът трябва по-специално да предвижда, че:

а)

азбестът и/или съдържащите азбест материали следва да се отстранят, преди да бъдат приложени техниките за разрушаване, освен когато това би причинило по-голям риск за работниците, отколкото ако азбестът и/или съдържащите азбест материали бъдат оставени на място;

б)

при необходимост се предоставят личните предпазни средства, посочени в член 12, първа алинея, буква а);

в)

след приключване на работите по разрушаване или отстраняване на азбеста в съответствие с националното законодателство и практики трябва да се провери отсъствието на рискове, свързани с експозиция на азбест на работното място.

По искане на компетентните органи планът трябва да съдържа информация за следното:

а)

естеството и вероятната продължителност на работата;

б)

мястото, където се изпълнява работата;

в)

прилаганите методи, когато работата налага боравене с азбест или със съдържащи азбест материали;

г)

характеристиките на средствата, използвани за:

i)

защита и обеззаразяване на натоварените с работата работници;

ii)

защита на други лица, намиращи се на работната площадка или в близост до нея.

3.   По искане на компетентните органи те трябва да бъдат уведомени за плана, посочен в параграф 1, преди началото на планираната работа.

Член 14

1.   Работодателите трябва да осигурят подходящо обучение за всички работници, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах от азбест или от съдържащи азбест материали. Подобно обучение трябва да бъде предоставяно на редовни интервали и без разходи за работниците.

2.   Съдържанието на обучението трябва да бъде лесно разбираемо за работниците. То трябва да им даде възможност да придобият необходимите знания и умения по отношение на профилактиката и безопасността, особено във връзка със:

а)

свойствата на азбеста и неговото въздействие върху здравето, включително синергичния ефект с тютюнопушенето;

б)

видовете продукти или материали, които е вероятно да съдържат азбест;

в)

операциите, които могат да доведат до експозиция на азбест и значението на профилактичния контрол за минимизиране на експозицията;

г)

практиките за безопасна работа, контрол и защитни средства;

д)

подходящата роля, избора, подбора, ограниченията и правилното използване на средствата за защита на дихателните органи;

е)

аварийните процедури;

ж)

процедурите за обеззаразяване;

з)

процедурите за обезвреждане на отпадъците;

и)

изискванията в областта на медицинското наблюдение.

3.   На общностно равнище се разработват практически насоки за обучение на работниците, занимаващи се с отстраняване на азбест.

Член 15

Преди извършването на работи по разрушаване или отстраняване на азбест предприятията трябва да предоставят доказателства за техните възможности в тази област. Доказателствата се изготвят в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Член 16

1.   При спазване на член 3, параграф 3, за всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, се предприемат подходящи мерки, които да гарантират, че:

а)

местата, в които ще бъдат извършени тези дейности, са:

i)

ясно разграничени и обозначени с табели;

ii)

недостъпни за работниците, освен за онези от тях, които поради своята работа или задължения трябва да влязат в тях;

iii)

райони, в които пушенето е забранено;

б)

съществуват зони, където работниците могат да се хранят и пият без риск от замърсяване с азбестов прах;

в)

работниците разполагат с подходящо работно или защитно облекло; работното или защитното облекло остава в рамките на предприятието; то обаче може да бъде почистено на места извън предприятието, специално оборудвани за този вид дейност, ако предприятието само не извършва тяхното почистване; в такива случаи облеклото се транспортира в затворени контейнери;

г)

за работното или защитното облекло, от една страна, и личните дрехи, от друга, са осигурени отделни помещения за съхранение;

д)

в случай на свързана с прах работа на работниците са предоставени подходящи и достатъчни помещения за измиване и личен тоалет, включително душове;

е)

защитното облекло се съхранява на предварително определено за целта място; то се проверява и почиства след всяка употреба, като се предприемат подходящи мерки за поправката или подмяната на повреденото облекло или лични предпазни средства преди по-нататъшната им употреба.

2.   Работниците не могат да бъдат заставяни да заплащат стойността на мерките, предприети при прилагане на разпоредбите на параграф 1.

Член 17

1.   При всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, се предприемат подходящи мерки за предоставяне на работниците и на техните представители в предприятието или учреждението на достатъчна информация относно:

а)

потенциалния риск за здравето от експозиция на прах от азбест или съдържащи азбест материали;

б)

наличието на нормативно определени гранични стойности, както и необходимостта от мониторинг на въздуха;

в)

хигиенните изисквания, включително и необходимостта от въздържане от пушене;

г)

необходимите предпазни мерки, свързани с носенето и използването на защитно облекло и предпазни средства;

д)

специалните предпазни мерки, предназначени да минимизират експозицията на азбест.

2.   В допълнение към посочените в параграф 1 мерки и при спазване на член 3, параграф 3 се предприемат подходящи мерки с цел:

а)

работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението да имат достъп до резултатите от измерването на концентрацията на азбест във въздуха и да могат да получат обяснение за значението на тези резултати;

б)

ако резултатите превишават граничната стойност, предвидена в член 8, засегнатите работници и техните представители в предприятието или учреждението да се уведомяват, колкото е възможно по-бързо, за факта и причините за това и да се провеждат консултации с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението относно мерките, които да се предприемат или при неотложни случаи, те да бъдат уведомени за предприетите мерки.

Член 18

1.   Мерките, посочени в параграфи 2—5, се предприемат при спазване на член 3, параграф 3.

2.   Преди да започне експозицията на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, трябва да бъде изготвена оценка на здравето на всеки един работник.

Тази оценка включва специален преглед на гръдния кош. В приложение I са дадени практически препоръки, които държавите-членки може да използват при клинична оценка на работниците; тези препоръки се адаптират към техническия прогрес в съответствие с процедурата, посочена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

Докато продължава експозицията, трябва да се изготвя нова оценка най-малко веднъж на 3 години.

За всеки работник се създава личен медицински картон в съответствие с националното законодателство и/или практика.

3.   След клиничната оценка, посочено в параграф 2, втора алинея, лекарят или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на работника, следва в съответствие с националното законодателство да даде своето мнение относно евентуалните индивидуални защитни или превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети, или да определи посочените мерки.

При необходимост те може да включват изтегляне на въпросния работник от работа, свързана с експозиция на прах от азбест или от съдържащи азбест материали.

4.   На работниците трябва да бъдат предоставени информация и съвети във връзка с всякаква оценка на тяхното здраве, на която те могат да се подложат след края на експозицията.

Лекарят или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на работниците, може да предпише, че медицинското наблюдение трябва да продължи след края на експозицията за срок, който прецени за необходим за защитата на здравето на съответния работник.

Подобно продължаващо наблюдение се извършва в съответствие със законодателството и/или практиката на отделните държави-членки.

5.   Всеки засегнат работник или работодател може да поиска преразглеждане на оценките, посочени в параграф 3, в съответствие с националното законодателство.

Член 19

1.   Мерките, посочени в параграфи 2, 3 и 4, се предприемат при спазване на член 3, параграф 3.

2.   Работодателят трябва да впише в регистър всички работници, които отговарят за извършването на изброените в член 3, параграф 1 дейности, като посочи естеството и продължителността на всяка дейност, както и експозицията, на която са изложени работниците. Лекарят и/или отговарящият за медицинското наблюдение орган има достъп до този регистър. Всеки засегнат работник има достъп до личните си резултати в регистъра. Работниците и/или техните представители в предприятието имат достъп до анонимната агрегирана информация, съдържаща се в регистъра.

3.   Регистърът, посочен в параграф 2, и личните медицински картони, посочени в член 18, параграф 2, четвърта алинея, се съхраняват най-малко в продължение на 40 години след края на експозицията в съответствие с националното законодателство и/или практика.

4.   Документите, посочени в параграф 3, се предоставят на отговорния орган в случаите, когато предприятието преустанови дейността, в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Член 20

Държавите-членки установяват подходяща система от санкции за нарушаване на националното законодателство, прието в съответствие с настоящата директива. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 21

Държавите-членки водят регистър на доказаните случаи на азбестоза и мезотелиома.

Член 22

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад относно практическото изпълнение на настоящата директива под формата на отделна глава от единния доклад, предвиден в член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката, която Комисията извършва в съответствие с член 17а, параграф 4 от същата директива.

Член 23

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 24

Директива 83/477/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение II, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 25

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Становище от 10 юни 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 ноември 2009 г.

(3)  ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  Номер в Регистъра на Chemical Abstract Service (CAS).

(6)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(7)  Определяне на концентрациите на влакна във въздуха. Препоръчан метод чрез фазово-контрастен оптически микроскоп (метод на мембранен филтър), СЗО, Женева, 1997 г. (ISBN 92 4 154496 1).

(8)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Практически препоръки за клиничната оценка на работниците, посочени в член 18, параграф 2, втора алинея

1.

Съвременните научни познания показват, че експозицията на азбестови влакна може да предизвика следните заболявания:

азбестоза,

мезотелиом,

карцином на белия дроб,

гастроинтестинален карцином.

2.

Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на експонираните на азбест работници, трябва да е запознат с условията или обстоятелствата, свързани с експозицията на всеки отделен работник.

3.

Медицинският преглед на работниците следва да се извършва в съответствие с принципите и практиките на трудовата медицина. Същият следва да включва най-малко следните мерки:

изготвяне на медицинска и професионална анамнеза на работника,

персонално интервю,

общ клиничен преглед, по-специално на гръдния кош,

изследване на белодробните функции (респираторни обеми и честота на дишането).

Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение, следва да вземе решение относно провеждането на допълнителни прегледи, като например цитологични тестове на слюнка или рентгеново изследване на белите дробове или томоденситометрия, като отчита най-новите познания в областта на трудовата медицина.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 24)

Директива 83/477/ЕИО на Съвета

(ОВ L 263, 24.9.1983 г., стp. 25)

 

Директива 91/382/ЕИО на Съвета

(ОВ L 206, 29.7.1991 г., стp. 16)

 

Директива 98/24/ЕО на Съвета

(ОВ L 131, 5.5.1998 г., стp. 11)

единствено в член 13, параграф 2

Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 97, 15.4.2003 г., стp. 48)

 

Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21)

единствено член 2, параграф 1

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 24)

Директива

Срок за транспониране

83/477/ЕИО

31 декември 1986 г. (1)

91/382/ЕИО

1 януари 1993 г. (2)

98/24/ЕО

5 май 2001 г.

2003/18/ЕО

14 април 2006 г.

2007/30/ЕО

31 декември 2012 г.


(1)  Тази дата се заменя с датата 31 декември 1989 г. що се отнася до дейностите, свързани с добив на азбест.

(2)  По отношение на Република Гърция срокът за транспониране на директивата е 1 януари 1996 г. Въпреки това срокът за транспониране на разпоредбите, отнасящи се до дейностите, свързани с добив на азбест, е 1 януари 1996 г. за всички държави-членки и 1 януари 1999 г. за Република Гърция.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 83/477/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 2, първо—шесто тире

Член 2, букви a)—е)

Член 3, параграфи 1—3

Член 3, параграфи 1—3

Член 3, параграф 3а

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 5

Член 4, уводни думи

Член 4, параграф 1

Член 4, точка 1

Член 4, параграф 2

Член 4, точка 2

Член 4, параграф 3

Член 4, точка 3

Член 4, параграф 4

Член 4, точка 4

Член 4, параграф 5

Член 5

Член 5

Член 6, точки 1—5

Член 6, букви a)—д)

Членове 7 и 8

Членове 7 и 8

Член 9, параграф 2

Член 9

Член 10

Член 10

Член 10а

Член 11

Член 11, параграфи 1 и 2

Член 12, първа и втора алинея

Член 12, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 2, първа алинея

Член 13, параграф 2, първа алинея

Член 12, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 12, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 12, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 12, параграф 2, трета алинея, първо тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква a)

Член 12, параграф 2, трета алинея, второ тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква б)

Член 12, параграф 2, трета алинея, трето тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква в)

Член 12, параграф 2, трета алинея, четвърто тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква г)

Член 12, параграф 2, трета алинея, четвърто тире, първо подтире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква г), подточка i)

Член 12, параграф 2, трета алинея, четвърто тире, второ подтире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква г), подточка ii)

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 12а

Член 14

Член 12б

Член 15

Член 13, параграф 1, буква a)

Член 16, параграф 1, буква a)

Член 13, параграф 1, буква б)

Член 16, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1, буква в), подточки i) и ii)

Член 16, параграф 1, буква в)

Член 13, параграф 1, буква в), подточка iii)

Член 16, параграф 1, буква г)

Член 13, параграф 1, буква в), подточка iv)

Член 16, параграф 1, буква д)

Член 13, параграф 1, буква в), подточка v)

Член 16, параграф 1, буква е)

Член 13, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 14, параграф 1, уводно изречение

Член 17, параграф 1, уводно изречение

Член 14, параграф 1, първо—пето тире

Член 17, параграф 1, букви a)—д)

Член 14, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 15, уводно изречение

Член 18, параграф 1

Член 15, точки 1—4

Член 18, параграфи 2—5

Член 16, уводно изречение

Член 19, параграф 1

Член 16, точки 1—3

Член 19, параграфи 2—4

Член 16а

Член 20

Член 17

Член 21

Член 17а

Член 22

Член 18, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 23

Член 24

Член 25

Член 19

Член 26

Приложение II

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top