EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1985 на Комисията от 4 ноември 2015 година по реда на член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно антивирусна носна кърпичка, импрегнирана с цитрусова киселина (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1985 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2015 година

по реда на член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно антивирусна носна кърпичка, импрегнирана с цитрусова киселина

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 април 2015 г. Белгия поиска от Комисията да вземе решение съгласно предвиденото в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дали антивирусна носна кърпичка, пусната на пазара с претенцията „унищожава 99,9 % от вирусите на настинка и грип в кърпичката“, представлява биоцид, или третирано изделие, и в случай че се счита за биоцид, дали принадлежи към продуктов тип 1 (хигиена на човека), или 2 (дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни).

(2)

Съгласно предоставената от Белгия информация носната кърпичка представлява трипластова кърпичка, като средният пласт е импрегниран с цитрусова киселина. Посочва се, че цитрусовата киселина е необратимо свързана с влакната на кърпичката и остава в продукта през целия му жизнен цикъл. Твърди се, че след използването на носната кърпичка, т.е. когато след кихане, кашляне или издухване на носа в нея влагата достигне до средния слой, цитрусовата киселина дезактивира вирусното натоварване в кърпичката, за да предотврати прехвърлянето на вирусите обратно към ръцете, предаването им при контакт от ръка с ръка и пренасянето им върху повърхности, с които кърпичката влиза в контакт.

(3)

Носната кърпичка отговаря на определението за изделие в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

Носната кърпичка отговаря на определението за третирано изделие в член 3, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕС) № 528/2012, тъй като цитрусовата киселина целенасочено е включена в нея с цел вирусите да бъдат дезактивирани и кръстосаното замърсяване с тях да бъде ограничено.

(5)

Вирусите отговарят на определението за вредни организми в член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 528/2012, тъй като могат да имат вредно въздействие върху хората.

(6)

Унищожаването, възпирането, обезвреждането, предотвратяването на действието или оказването по друг начин на контролиращо въздействие върху всякакви вредни организми са функции на биоцидите.

(7)

Следователно, за да се определи дали носната кърпичка е третирано изделие, или биоцид, е от съществено значение да се определи дали нейната главна функция е на биоцид, или не.

(8)

Претенцията, изписана върху опаковката на носната кърпичка и в нейната реклама, гласи: „унищожава 99,9 % от вирусите на настинка и грип в кърпичката“. С тази претенция се набляга по-силно и се отдава първостепенно значение на функцията на носната кърпичка като биоцид, отколкото на останалите ѝ функции (например за издухване на носа). Следователно главната функция на антивирусната носна кърпичка е като биоцид.

(9)

Тъй като продуктов тип 1 обхваща биоциди, използвани за дезинфекция на кожата или на скалпа, а продуктов тип 2 — биоцидите, използвани за по-широк кръг приложения, като например дезинфекция на повърхности, материали или въздуха, начинът на употреба на носната кърпичка съответства в по-голяма степен на втория продуктов тип.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Антивирусна носна кърпичка, импрегнирана с цитрусова киселина и пусната на пазара с претенцията „унищожава 99,9 % от вирусите на настинка и грип в кърпичката“, се счита за биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 и влиза в обхвата на продуктов тип 2 съгласно определеното в приложение V към посочения регламент.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.


Top