Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015JC0032

СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗA ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ относно участието на Европейския съюз в различни организации за сътрудничество за предотвратяване и борба с тероризма

JOIN/2015/032 final

Брюксел, 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗA ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ

относно участието на Европейския съюз в различни организации за сътрудничество за предотвратяване и борба с тероризма


СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗA ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ

относно участието на Европейския съюз в различни организации за сътрудничество за предотвратяване и борба с тероризма

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ВЪРХОВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗA ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 17, параграф 1 и член 27, параграф 2 от него,

като имат предвид, че:

(1)Глобалният форум за борба с тероризма служи като многостранен форум за укрепване на международното сътрудничество в областта на борбата с тероризма, където участващите в него членове обсъждат необходимостта от мобилизиране на експертен опит, средства и инициативи за по-ефективната борба с тероризма. В тази рамка членовете предприеха действия, като учредиха специализирани международни органи по въпросите на предотвратяването и борбата срещу насилническия екстремизъм: Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“, Международния институт по правосъдие и върховенство на закона и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост.

(2)Центърът за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“ беше създаден в отговор на появилата се необходимост от учредяването на независим, многостранен център, чиято дейност е посветена на обучение, диалог, сътрудничество и проучвания в областта на борбата срещу насилническия екстремизъм във всичките му форми и прояви и който може да обедини експерти, експертни знания и опит от целия свят.

(3)Мисията на Международния институт по правосъдие и върховенство на закона е да предоставя обучение в областта на върховенството на закона за законодатели, полицейски служители, прокурори, съдии, охранители в затвори и други заинтересовани лица от правосъдния сектор относно начините за справяне с тероризма и със свързаните с него транснационални престъпни дейности, за усъвършенстване на системите на наказателно правосъдие и за изграждане на регионални мрежи между съдебните органи, полицията и други професионалисти в наказателноправния сектор с цел насърчаване на правосъдието, сигурността и правата на човека. Институтът служи и като форум за сходни дейности на партньорите в сътрудничеството, като например, наред с останалите, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Изпълнителната дирекция на ООН за борба с тероризма и Глобалния форум за борба с тероризма.

(4)Глобалният фонд за обществена ангажираност и устойчивост беше създаден в рамките на Глобалния форум за борба с тероризма, за да оказва допълнителна подкрепа за текущите и бъдещите усилия на правителствата и местните организации за справяне с насилническия екстремизъм и за изграждане на устойчивост спрямо проявите му. Целта на фонда е да подкрепя инициативите на местните общности за борба срещу насилническия екстремизъм.

(5)В качеството си на учредител на Глобалния форум за борба с тероризма и активен участник в създаването на Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“, Международния институт по правосъдие и върховенство на закона и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост Европейският съюз счита, че тези органи имат централна роля в неговите усилия за международно сътрудничество за борба срещу насилническия екстремизъм като цяло и по-конкретно срещу тероризма.

(6)С Решението за изпълнение на Комисията за приемане на тематичния стратегически документ за периода 2014—2020 г., което придружава Многогодишната индикативна програма за периода 2014—2017 г. на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (C(2014) 5607) от 11 август 2014 г., се установяват разпоредби за дългосрочни действия за осъществяване на специфични дейности за сътрудничество между Съюза и страните и регионите партньори с цел борба с глобалните, трансрегионалните и възникващите заплахи, както е предвидено в член 5 от Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира( 1 ).

(7)В стратегията, един от основните приоритети на която е борбата с тероризма, Европейският съюз се призовава да допринесе за първостепенната си цел, изразяваща се в насърчаване на ефективното многостранно сътрудничество и извеждане на преден план на трансрегионалното сътрудничество. Като една от възможностите по линия на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, е изрично посочена подкрепата за специфични програми за сътрудничество за борба с тероризма, разработени в рамките на Организацията на обединените нации или други многостранни рамки като Глобалния форум за борба с тероризма.

(8)Като се основава на стратегията, в Многогодишната индикативна програма за периода 2014—2017 г. е даден приоритет на насърчаването на многостранното сътрудничество за борба с тероризма в дългосрочен план, по-специално в рамките на Организацията на обединените нации и на Глобалния форум за борба с тероризма, както и на подкрепата за международни контакти и диалог относно предотвратяването на тероризма и борбата срещу насилническия екстремизъм, в това число с многостранни инициативи, правителства, организации на гражданското общество и местни общности.

(9)Чрез Международния институт по правосъдие и върховенство на закона — притежаващ необходимия експертен опит и мандат за насърчаване на реформи в наказателното право, съобразени с върховенството на закона — и съгласно Решение за изпълнение на Комисията за приемане на годишната програма за действие за 2013 г. (C(2013) 4599) Комисията финансира дейности, отнасящи се до аспектите в системите за наказателно правосъдие в Близкия изток и Северна Африка, свързани с борбата с тероризма.

(10)С Решение за изпълнение на Комисията за приемане на годишната програма за действие за 2014 г. (C(2014) 5647) Комисията реши, че ще участва в работата на Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“ и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост. По силата на посоченото решение Комисията предоставя безвъзмездни средства както за Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“, така и за Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост с цел вторично отпускане на безвъзмездни средства за финансиране на инициативи на местните общности за борба срещу насилническия екстремизъм по света чрез използване на международния опит и многостранния характер на тези два органа. Освен това в същото решение се предвижда, че Комисията ще участва в управителния съвет на Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост.

(11)Този подход беше утвърден и потвърден в заключенията на Съвета относно борбата с тероризма от 9 февруари 2015 г. 2 , в които Съветът приветства, наред с другото, „подкрепата за международните инициативи за борба с радикализацията и тероризма като първия по рода си международен Център за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм („Хедая“) в Абу Даби и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост в Женева [...].“

(12)Освен това Съветът заяви, че „ЕС допълнително ще засили ангажимента си в Глобалния форум за борба с тероризма (GCTF), включително чрез активното формиране на инициативи, вдъхновени от работата на форума, като инициативата Hedayah в Абу Даби, Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост (GCERF) и Международния институт за правосъдие и върховенството на закона в Малта.“ Това беше подчертано още веднъж в изявлението на държавните и правителствените ръководители на 12 февруари 2015 г., дадено от членовете на Европейския съвет, които настояха за постоянна и координирана ангажираност с Обединените нации и Глобалния форум за борба с тероризма, както и със значимите регионални инициативи.

(13)В своите насоки относно „Участие на Комисията в частноправни субекти“, приложени към Решение C(2004) 2958 от 4 август 2004 г., Комисията определя общото правило за своето неучастие в частноправни субекти.

(14)Правилото беше прието поради сериозните рискове, свързани с подобни участия, а именно риска за репутацията на Комисията, финансовия риск, възможните конфликти на интереси за съответните длъжностни лица, възможната злоупотреба с финансови процедури, риска от непотизъм и политически патронаж при наемането на персонал в тези органи, риска от ограничаване на възможностите за сътрудничество и неефективност, като и риска от нелоялна конкуренция с други доставчици на услуги.

(15)Комисията си запази обаче възможността да се предвиди дерогация от това общо правило в изключителни ситуации, когато има доказателства, че участието е от изключително голямо значение. В случай на такава дерогация Комисията следва да вземе под внимание някои общи критерии, като се имат предвид характерът и целите на въпросния орган.

(16)По отношение на органи за международно сътрудничество, в които Комисията би имала като партньори държави членки и трети държави, участието на Комисията би следвало да е обосновано от изключително важни политически интереси. Като се има предвид, че естеството на тези органи е почти междуправителствено, тясното участие в техните управителни органи може да се приеме, когато е целесъобразно и в съответствие с член 4, буква a) от Насоките (C(2004) 2958).

(17)С цел да се потвърди неотменният ангажимент на Европейската комисия спрямо Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“, Международния институт по правосъдие и върховенство на закона и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост в съответствие с многостранния подход на Европейския съюз за борба с тероризма и с тематичния стратегически документ за периода 2014—2020 г., който придружава Многогодишната индикативна програма за периода 2014—2017 г. на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, в който трите органа са посочени като първостепенни елементи на стратегията на Съюза за борба и предотвратяване на тероризма по целия свят, е от съществено значение Европейският съюз да гарантира своето пълноценно участие в управителните съвети на горепосочените структури. Това е необходимо и за да се въздейства на планирането, както и — в случая на Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост — на решенията за финансиране на тези органи в съответствие с приоритетите на Европейския съюз, така че да се гарантират съгласуваността и взаимното допълване на дейността на тези организации със собствените програми на Съюза и с неговите ангажименти чрез Организацията на обединените нации. Освен това в Заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г. относно борбата с тероризма Европейският съюз се призовава да подобри взаимодействието си с трите горепосочени структури, а в Стратегията на ЕС за борба с тероризма/чуждестранните бойци 3 , одобрена от Съвета на 20 октомври 2014 г. и оповестена на 16 януари 2015 г., Европейският съюз е призован да се ангажира със съответните инициативи на Глобалния форум за борба с тероризма. Нещо повече, гореспоменатите органи дават възможност на ЕС да си сътрудничи по-ефективно с различните партньори в борбата с тероризма. Що се отнася до Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост, поради неговия финансов и оперативен характер и предназначението му да администрира финансови средства, финансовите интереси на Комисията налагат тя да участва в управителния съвет и да има пълни права на гласуване.

(18)Всяко решение на Комисията относно искане за дерогация от общото правило за неучастие (а именно в случай на пълно участие или членство с право на глас) в частноправни субекти следва да отговаря на условията, посочени в точки 5 и 6 от Насоките, приложени към Решение C(2004) 2958.

(19)Конкретно съвместно решение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност трябва да бъде взето относно участието на Съюза в новосъздадения Международен институт по правосъдие и върховенство на закона, Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“ и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Европейският съюз ще участва в следните организации, чиято цел е предотвратяването и борбата с тероризма:

Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“ в Абу Даби, Обединени арабски емирства;

Международния институт по правосъдие и върховенство на закона във Валета, Република Малта;

Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост в Женева, Конфедерация Швейцария.

Член 2

Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност одобряват приложения проект за размяна на писма (притурка I) като придружаващи документи към настоящото решение и се стремят да получат статут на пълноправен член, представляващ Европейския съюз, в управителния съвет на:

Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“ в Абу Даби, Обединени арабски емирства;

Международния институт по правосъдие и върховенство на закона във Валета, Република Малта;

Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост в Женева, Конфедерация Швейцария.

Участието на Европейската комисия в посочените по-горе органи е в съответствие с насоките, установени в Решение на Комисията C(2004) 2958.

Член 3

Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност одобряват работните договорености, приложени към настоящото решение (приложение I).
Съставено в Брюксел на [...] година.

За Комисията

Neven MIMICA

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Federica MOGHERINI

(1)

   Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира. ОВ L 77, 15.3.2014 г.

(2)

   Документ 6044/15, 3367-о заседание на Съвета по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г.

(3)

   Документ 5369/15, „Общо изложение на стратегията за борба с тероризма по отношение на Сирия и Ирак, с особен акцент върху чуждестранните бойци“, 233494-о заседание на работна група „Тероризъм“ (Международни аспекти), Брюксел, 15 януари 2015 г.

Top

Брюксел, 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪВМЕСТНОТО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗA ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ

относно участието на Европейския съюз в различни организации за сътрудничество за предотвратяване и борба с тероризма


ПРИЛОЖЕНИЕ I: РАБОТНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Във връзка с участието на Европейския съюз в Международния институт по правосъдие и върховенство на закона, Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“ и Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост се спазват следните договорености:

1)върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателят на Комисията или нейните представители (от Европейската служба за външна дейност или от службите на Комисията) ще представляват Съюза в Международния институт по правосъдие и върховенство на закона и Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“. Европейската комисия ще представлява Съюза в Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост.

Водещата служба, представляваща Съюза във всеки от посочените органи, ще организира координационни срещи с всички засегнати служби най-малко пет работни дни преди всяко заседание на управителния съвет на посочените органи.

2)Във връзка с въпроси от компетентността на Комисията и въпроси, имащи оперативни и финансови последици, Комисията присъства и е представлявана на заседанията на управителния съвет на Международния институт по правосъдие и върховенство на закона и в Центъра за високи постижения в борбата срещу насилническия екстремизъм „Хедая“.

В съответствие с член 4, буква а) и член 5, букви а) и б) от Насоките относно участието на Комисията в частноправни субекти (C(2004) 2958) представителят на Европейската комисия няма да има йерархическа връзка със службите на Комисията, които отговарят за финансирането от ЕС на посочените органи, освен ако не се прилага член 5, буква г), съгласно който размерът на вноската се определя с решение на колегиума на членовете на Комисията. Освен това представителят на Европейската комисия няма да бъде свързан по никакъв начин с обществените поръчки, в които участват посочените органи.

3)Във връзка с въпроси от компетентността на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност или със стратегически и съществени за политиката въпроси, Европейската служба за външна дейност присъства и е представлявана на заседанията на управителния съвет на Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост.

Top

Брюксел, 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИТУРКА

към

Съвместното решение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

относно участието на Европейския съюз в различни организации за сътрудничество за предотвратяване и борба с тероризма


ПРИТУРКА

РАЗМЯНА НА ПИСМА

Top