Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0752

Решение на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба

OJ L 333, 9.11.2004, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 84–88 (MT)
OJ L 296M , 26.10.2006, p. 8–12 (GA)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 142 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 142 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 76 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2016; отменен от 32016R1192

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/752/oj

01/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

142


32004D0752


L 333/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 2 ноември 2004 година

за създаване на Съда на публичната служба

(2004/752/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 225а и 245 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 140б и 160 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Съда на Европейските общности,

като има предвид, че:

(1)

Член 225а от Договора за ЕО и член 140б от Договора за Евратом оправомощават Съвета да създава съдебни състави, натоварени да разглеждат като първа инстанция някои определени категории искове в специфични материи, да определя правилата за организацията на съставите и да уточнява обхвата на компетенциите, които им се предоставят.

(2)

Създаването на специализирана юрисдикция, която да решава като първа инстанция споровете, свързани с публичната служба, понастоящем подсъдни на Първоинстанционния съд на Европейските общности, ще подобри работата на правораздавателната система на Общността. Това отговаря на призива в Декларация № 16 относно член 225а от Договора за ЕО (1), приета при подписване на Договора от Ница на 26 февруари 2001 г.

(3)

Следва да се създаде съдебен състав към Първоинстанционния съд, който в институционален и организационен план да бъде неделима част от институцията на Съда на Европейските общности и чиито членове ще бъдат със същия статут като членовете на Първоинстанционния съд.

(4)

Новата юрисдикция следва да получи наименование, което да я отличава от нейните съдебни състави, както и от съдебните състави на Първоинстанционния съд.

(5)

За да е разбираема системата на съдилищата в нейната цялост, разпоредбите, отнасящи се до правомощията, състава, организацията и производството пред съдебния състав, следва да се включат в приложение към Статута на Съда на Европейските общности.

(6)

Броят на съдиите в съдебния състав следва да бъде съобразен с броя на делата. За да се улесни Съветът при вземането на решения за назначаване на съдии, следва да му се възложи учредяването на независим консултативен комитет, който да проверява съответствието на кандидатурите с предвидените условия.

(7)

Съдебният състав се произнася в рамките на производство, съобразено с особения характер на подсъдните му спорове, като преценява възможността за постигане на споразумение между страните на уреждане на споровете на всички етапи на процедурата.

(8)

В съответствие с член 225а, алинея трета от Договора за ЕО и член 140б, алинея трета от Договора за Евратом, решенията на съдебния състав подлежат на обжалване пред Първоинстанционния съд само по правни въпроси при условията предвидени за обжалване на решенията на Първоинстанционния съд пред Съда на Европейските общности. Съответните разпоредби на Статута на Съда на Европейските общности са възпроизведени в приложението към Статута относно съдебния състав, за да се избегнат препращания, които ще създадат неяснота в цялата правна уредба.

(9)

В настоящото решение следва да се предвидят преходни разпоредби, за да може съдебният състав да започне да упражнява функциите си непосредствено след учредяването си.

РЕШИ:

Член 1

Създава се съдебен състав към Първоинстанционния съд на Европейските общности за разглеждане на спорове, свързани с публичната служба на Европейския съюз, наричан по-долу „Съд на публичната служба на Европейския съюз“. Седалището на Съда на публичната служба съвпада с това на Първоинстанционния съд.

Член 2

Протоколът за статута на Съда на Европейските общности се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният дял:

„ДЯЛ IVа

СЪДЕБНИ СЪСТАВИ

Член 62а

Разпоредбите, отнасящи се до правомощията, състава, организацията и производството пред съдебните състави, създадени съгласно член 225а от Договора за ЕО и член 140б от Договора за Евратом, са възпроизведени в приложението към настоящия статут.“;

2.

Добавя се приложение I, чийто текст се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 3

1.   Първият председател на Съда на публичната служба на Европейския съюз се назначава за три години при същите условия както съдиите, освен ако Съветът не реши да бъде приложена процедурата, установена в член 4, параграф 1 от приложение I към статута на Съда на Европейските общности, чийто текст се съдържа в приложението към настоящото решение.

2.   Непосредствено след полагане на клетва от всички съдии на Съда на публичната служба на Европейския съюз, председателят на Съвета избира чрез жребий трима съдии от този съд, чиито функции се прекратяват след изтичане на първите три години от назначаването им, при дерогиране на член 2, втори параграф, първо изречение от приложение I към статута на Съда на Европейските общности.

3.   Делата, посочени в член 1 от приложение I към статута на Съда на Европейските общности, с които Първоинстанционният съд е сезиран към датата на влизане в сила на тази разпоредба и по които писменото производство, съгласно член 52 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, не е приключило, се препращат на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

4.   До влизането в сила на Процедурния му правилник Съдът на публичната служба на Европейския съюз прилага mutatis mutandis Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, с изключение на разпоредбите относно състав от един-единствен съдия.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз с изключение на член 1 от приложение I към статута на Съда на Европейските общности, чийто текст се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 1 от приложение I към статута на Съда на Европейските общности влиза в сила в деня на публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на решението на председателя на Съда на Европейските общности, установяващо, че Съдът на публичната служба на Европейския съюз е надлежно конституиран.

Съставено в Брюксел, на 2 ноември 2004 година.

За Съвета

Председател

B. R. BOT


(1)  ОВ C 80, 10.3.2001 г., стр. 80.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪД НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

Член 1

Съдът на публичната служба на Европейския съюз (наричан по-долу „Съд на публичната служба“) е компетентен да разглежда като първа инстанция споровете между Европейските общности и техните служители, по силата на член 236 от Договора за ЕО и член 152 от Договора за Евратом, както и споровете между всички органи и учреждения и техни служители, относно които е предоставена компетентност на Съда на Европейските общности.

Член 2

Съдът на публичната служба се състои от седем съдии. По искане на Съда на Европейските общности, Съветът може да увеличи броя на съдиите въз основа на решение, взето с квалифицирано мнозинство.

Съдиите се назначават за срок от шест години. Те могат да бъдат преназначавани.

На вакантните места се назначава нов съдия за срок от шест години.

Член 3

1.   Съдиите се назначават от Съвета, в съответствие с член 225а, четвърти параграф от Договора за ЕО и член 140б, четвърти параграф от Договора за Евратом, след консултиране на комитета, предвиден в настоящия член. При назначаването на съдиите Съветът осигурява балансиран състав на Съда на публичната служба на най-широка географска основа сред гражданите на държавите-членки, както и по отношение на представените национални правни системи.

2.   Всяко лице, което е гражданин на Съюза и отговаря на условията, установени в член 225а, четвърти параграф от Договора за ЕО и в член 140б, четвърти параграф от Договора за Евратом, може да представи кандидатурата си. Съветът с квалифицирано мнозинство и по препоръка на Съда определя условията и реда за подаването и разглеждането на кандидатурите.

3.   Учредява се комитет, съставен от седем члена, избрани сред бивши членове на Съда на Европейските общности и Първоинстанционния съд и юристи с призната компетентност. Правилата за назначаването и дейността на комитета се определят от Съвета с квалифицирано мнозинство по препоръка на председателя на Съда.

4.   Комитетът дава становище относно способността на кандидатите да упражняват функциите на съдия в Съда на публичната служба. Към становището си комитетът прилага списък на кандидати с най-подходящ опит на високо ниво. Този списък следва да съдържа поне два пъти повече кандидати от броя на съдиите, които трябва да бъдат назначени от Съвета.

Член 4

1.   Съдиите избират измежду си председател на Съда на публичната служба за срок от три години. Той може да бъде преизбиран.

2.   Съдът на публичната служба заседава в състав от трима съдии. В определени случаи, посочени в процедурния му правилник, той може да заседава в пленум или в състав от петима съдии или от един-единствен съдия.

3.   Председателят на Съда на публичната служба председателства пленума и състава от петима съдии. Председателите на съставите от трима съдии се определят съгласно условията, предвидени в параграф 1. Ако председателят на Съда на публичната служба е член на състав от трима съдии, той председателства този състав.

4.   Процедурният правилник урежда правомощията и кворума на пленума, както и образуването на съставите и разпределянето на делата.

Член 5

Членове 2—6, 14, 15, 17, първи, втори и пети параграф, както и член 18 от статута на Съда се прилагат спрямо Съда на публичната служба и неговите членове.

Клетвата, предвидена в член 2 от статута, се полага пред Съда, а решенията, посочени в членове 3, 4 и 6, се вземат от Съда след консултиране на Съда на публичната служба.

Член 6

1.   Съдът на публичната служба се подпомага от службите на Съда и на Първоинстанционния съд. Председателят на Съда или в определени случаи председателят на Първоинстанционния съд определя по общо съгласие с председателя на Съда на публичната служба условията, при които длъжностните лица и другите служители към Съда или Първоинстанционния съд предоставят услугите си на Съда на публичната служба, за да се позволи неговото функциониране. Определени длъжностни лица или други служители отговарят пред секретаря на Съда на публичната служба, под ръководството на председателя на посочения съд.

2.   Съдът на публичната служба назначава секретар и определя неговия статут. Член 3, четвърти параграф и членове 10, 11 и 14 от статута на Съда се прилагат спрямо секретаря на Съда на публичната служба.

Член 7

1.   Производството пред Съда на публичната служба се урежда от Дял III на статута на Съда, с изключение на членове 22 и 23. Уредбата на това производство се развива и допълва, ако е необходимо, от процедурния правилник на този съд.

2.   Разпоредбите, отнасящи се до езиковия режим на Първоинстанционния съд, се прилагат спрямо Съда на публичната служба.

3.   Писмената фаза на производството обхваща подаването на исковата молба и на писмената защита, освен ако Съдът на публичната служба не реши, че е необходима повторна размяна на писмени изявления. При наличието на повторна размяна, Съдът на публичната служба може, със съгласието на страните, да реши да се произнесе без провеждане на устно производство.

4.   На всеки един от етапите на производството, включително непосредствено след подаване на исковата молба, Съдът на публичната служба може да прецени възможността за доброволно уреждане на спора между страните, както и да им окаже съдействие в тази насока.

5.   Съдът на публичната служба се произнася по съдебните разноски. При спазване на особените разпоредби на Процедурния правилник, страната, изгубила делото, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е било направено искане в този смисъл.

Член 8

1.   Когато искова молба или друг процесуален документ, адресиран до Съда на публичната служба, по погрешка е подаден до секретаря на Съда или до Първоинстанционния съд, той незабавно се препраща от тях до секретаря на Съда на публичната служба. Аналогично, когато искова молба или друг процесуален документ, адресиран до Съда или Първоинстанционния съд, по погрешка е подаден до секретаря на Съда на публичната служба, той незабавно се препраща от него до секретаря на Съда или на Първоинстанционния съд.

2.   Когато Съдът на публичната служба установи, че не е компетентен да разгледа и реши дело, по което са компетентни Съдът или Първоинстанционният съд, той изпраща делото на Съда или на Първоинстанционния съд. Също така, когато Съдът или Първоинстанционният съд установят, че не са компетентни да разгледат и решат дело, по което е компетентен Съдът на публичната служба, сезираният съд изпраща делото на последния, който в този случай не може да откаже да разгледа делото.

3.   Когато Съдът на публичната служба или Първоинстанционният съд са сезирани с искове, повдигащи еднакъв въпрос за тълкуване или оспорващи валидността на един и същи акт, Съдът на публичната служба, след изслушване на страните, може да спре висящото пред него производство до постановяване на решението на Първоинстанционния съд.

Когато Съдът на публичната служба и Първоинстанционният съд са сезирани с искове, които имат еднакъв предмет, Съдът на публичната служба отказва да правораздава, за да може Първоинстанционният съд да постанови решение по тези дела.

Член 9

Окончателните решения на Съда на публичната служба и решенията, с които частично се разрешават материалноправни въпроси или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост, подлежат на обжалване пред Първоинстанционния съд в срок от два месеца от съобщаване на решението.

Всяка страна, чиито искания са били изцяло или частично отхвърлени, има право да обжалва. При все това встъпващите страни, различни от държавите-членки и институциите на Европейските общности, могат да обжалват, само когато решението на Съда на публичната служба ги засяга пряко.

Член 10

1.   Всяко лице, чието искане за встъпване е било отхвърлено от Първоинстанционния съд, може да обжалва пред Съда на ЕО в срок от две седмици от съобщаването на решението за отхвърляне на неговото искане.

2.   Страните в производство могат да обжалват пред Първоинстанционния съд всяко решение на Съда на публичната служба, което е прието в съответствие с членове 242 или 243 или четвърти параграф на член 256 от Договора за ЕО, или на член 157 или член 158, или член трети параграф на член 164 от Договора за Евратом в срок от два месеца от уведомяването им.

3.   Председателят на Първоинстанционния съд може да се произнесе по жалбите по параграф 1 и 2 в ускорено производство, което ако е необходимо, може да се отклонява от правилата, съдържащи се в настоящото приложение, и което следва да бъде уредено в Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

Член 11

1.   Обжалването пред Първоинстанционния съд се ограничава само до правни въпроси. Основанията за обжалване са липса на компетентност на Съд на публичната служба, нарушение на процесуални правила, което накърнява интересите на жалбоподателя, както и нарушение на правото на Общността от страна на Съда на публичната служба.

2.   Размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не подлежат на отделно обжалване.

Член 12

1.   Без да се накърняват разпоредбите на членове 242 и 243 от Договора за ЕО или членове 157 и 158 от Договора за Евратом, обжалването пред Първоинстанционния съд няма суспензивно действие.

2.   Когато се обжалва решение на Съда на публичната служба, производството пред Първоинстанционния съд се състои от писмена и устна фаза. В съответствие с условията, предвидени в неговия Процедурен правилник, Първоинстанционният съд, след като изслуша страните, може да се произнесе без провеждане на устно производство.

Член 13

1.   Ако жалбата е основателна, Първоинстанционният съд отменя решението на Съда на публичната служба и решава сам спора. Когато фазата на производството не позволява това, той връща делото на Съда на публичната служба за постановяване на решение.

2.   Когато делото е върнато на Съда на публичната служба, този съд е обвързан от всяко решение на Първоинстанционния съд по правни въпроси.“


Top