EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0939

Регламент за изпълнение (ЕС) № 939/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

OB L 263, 3.9.2014, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/939/oj

3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 939/2014 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2014 година

за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

За правилното прилагане на Регламент (ЕС) № 606/2013 следва да бъдат изготвени две удостоверения.

(2)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕС) № 606/2013 и следователно са обвързани от настоящия регламент.

(3)

Дания не е обвързана нито от Регламент (ЕС) № 606/2013, нито от настоящия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 606/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Формулярът, който следва да се използва за заявление за издаване на удостоверение по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013, е формуляр I, установен в приложение I.

2.   Формулярът, който следва да се използва за заявление за издаване на удостоверение по член 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013, е формуляр II, установен в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image


Top