EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0089

2014/89/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 14 февруари 2014 година относно пилотен проект за изпълнение посредством информационната система за вътрешния пазар на задълженията за административно сътрудничество по Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 45, 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/36


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2014 година

относно пилотен проект за изпълнение посредством информационната система за вътрешния пазар на задълженията за административно сътрудничество по Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2014/89/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Официално създадената с Регламента за ИСВП информационна система за вътрешния пазар („ИСВП“) е достъпно по интернет софтуерно приложение, разработено от Комисията в сътрудничество с държавите членки с цел подпомагането им при практическото изпълнение на посочените в законодателството на Съюза в областта на вътрешния пазар изисквания за информационен обмен чрез осигуряването на централизиран механизъм за комуникация, с който да се улесни трансграничният обмен на информация и взаимната помощ.

(2)

С Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят някои общи правила за сертифицирането на машинистите с оглед преодоляване на националните различия и оттам — допринасяне за целите на дейността на Съюза в областта на свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги в контекста на общата транспортна политика, сред които е улесняване движението на машинистите от една държава членка в друга. Това по-специално включва взаимното свързване на националните регистри на издадените на машинистите свидетелства и удостоверения.

(3)

Създадената с Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) Европейска железопътна агенция (ЕЖА) има за цел да подпомага Комисията при осигуряването на съгласуван подход към железопътната оперативна съвместимост и безопасност в Съюза.

(4)

В приетото на 2 април 2013 г. проучване на ЕЖА за осъществимостта на оперативна съвместимост на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителни удостоверения се посочва, че ИСВП е подходящ инструмент за обмена на информация между съответните национални регистри и се препоръчва организирането на пилотен проект.

(5)

С Решение 2010/17/ЕО на Комисията (4) Европейската железопътна агенция се натоварва с текущия контрол и отчетността във връзка с функционирането на пилотния проект. В Регламента за ИСВП от Комисията се изисква да направи оценка на резултатите от пилотния проект.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета на Информационната система за вътрешния пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цели и обхват на пилотния проект

Комисията изпълнява пилотен проект с цел да се изпробва ефективността на информационната система за вътрешния пазар („ИСВП“) за прилагането на членове 4 и 5 по-долу.

Член 2

Компетентни органи

За целите на настоящото решение органите по член 16 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) (наричани по-нататък „компетентни органи“) са тези на държавите членки.

Член 3

Текущ контрол и отчетност

Комисията предоставя на Европейската железопътна агенция статистически данни и информация относно използването на ИСВП, необходими на агенцията за изпълнението на възложените ѝ по член 3, параграф 2 от Решение 2010/17/ЕО задачи за текущ контрол и отчитане.

Член 4

Административно сътрудничество между компетентните органи

1.   За целите на пилотния проект ИСВП се използва за обмена на информация между компетентните органи по силата на следните разпоредби:

а)

член 22, параграф 1, буква б) от Директива 2007/59/ЕО във връзка с точки 4 и 5 от приложение I към Решение 2010/17/ЕО;

б)

член 29, параграф 2 от Директива 2007/59/ЕО;

в)

член 29, параграф 3 от Директива 2007/59/ЕО;

г)

член 29, параграф 4, буква б) от Директива 2007/59/ЕО, за исканията за допълнителна инспекция или спиране.

2.   Административното сътрудничество по параграф 1 се изпълнява съгласно процедурата в приложение I.

Член 5

Административно сътрудничество между компетентните органи и Комисията

1.   За целите на пилотния проект ИСВП се използва за обмена на информация между компетентните органи, както и между тях и Комисията по силата на следните разпоредби:

а)

член 29, параграф 4, буква б) от Директива 2007/59/ЕО, за информиране на Комисията и останалите компетентни органи;

б)

член 29, параграф 4, буква в) от Директива 2007/59/ЕО, за информиране на Комисията и останалите компетентни органи;

в)

член 29, параграф 4, втора алинея от Директива 2007/59/ЕО, за информиране на Комисията и останалите компетентни органи;

г)

член 29, параграф 5 от Директива 2007/59/ЕО, за препращане към Комисията.

2.   Административното сътрудничество по параграф 1 се изпълнява съгласно процедурата в приложение II.

Член 6

Оценка

1.   Комисията оценява доколко пилотният проект е постигнал определената в член 1 цел и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от три години след неговото начало, като взима предвид следните критерии:

а)

въпроси, свързани със защитата на данните;

б)

ефективност на разходите;

в)

ефективни функции за осъществяване на превод;

г)

удобство за ползване;

д)

обща удовлетвореност на ползвателя.

2.   Оценяването на пилотния проект се основава на извлечена от ИСВП статистическа информация и обратна информация от участниците, включително най-малко една проведена по електронен път анкета, адресирана до компетентните органи.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51).

(3)  Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за създаване на Европейска железопътна агенция („Регламент за създаване на Агенция“) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Решение 2010/17/ЕО на Комисията от 29 октомври 2009 година относно приемането на основни параметри на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения, предвидени в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 8, 13.1.2010 г., стр. 17).

(5)  Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЦЕДУРА ЗА ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

Image


Top