EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0018-20140101

Consolidated text: Директива 2004/18/ЕО На европейския парламент и на съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/2014-01-01

2004L0018 — BG — 01.01.2014 — 013.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

▼C1

ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги

▼B

(ОВ L 134, 30.4.2004, p.114)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1874/2004 of 28 October 2004 (*)

  L 326

17

29.10.2004

►M2

ДИРЕКТИВА 2005/51/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 септември 2005 година

  L 257

127

1.10.2005

 M3

ДИРЕКТИВА 2005/75/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2005 година

  L 323

55

9.12.2005

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2083/2005 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2005 година

  L 333

28

20.12.2005

►M5

ДИРЕКТИВА 2006/97/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

107

20.12.2006

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1422/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2007 година

  L 317

34

5.12.2007

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 213/2008 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2007 година

  L 74

1

15.3.2008

►M8

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2008 година

  L 349

1

24.12.2008

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година

  L 188

14

18.7.2009

►M10

ДИРЕКТИВА 2009/81/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 13 юли 2009 година

  L 216

76

20.8.2009

 M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1177/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година

  L 314

64

1.12.2009

 M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1251/2011 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2011 година

  L 319

43

2.12.2011

►M13

ДИРЕКТИВА 2013/16/ЕС НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

184

10.6.2013

►M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1336/2013 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2013 година

  L 335

17

14.12.2013


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 182, 10.7.2008,  282  (2004/18)

 C2

Поправка, ОВ L 018, 21.1.2012,  7  (1251/2011)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

▼C1

ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услугиЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 2 ),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 3 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 4 ), предвид съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 9 декември 2003 г.,

като имат предвид, че:

(1)

По повод последните изменения на Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги ( 5 ), Директива 93/36/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки ( 6 ) и Директива 93/37/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство ( 7 ), необходими за изпълнение на исканията за опростяване и модернизиране, отправени както от възлагащите органи, така и от икономическите оператори в отговорите им на Зелената книга, приета от Комисията на 27 ноември 1996 г., директивите следва да бъдат преработени в интерес на постигане на по-голяма яснота. Настоящата директива се основава на съдебната практика на Съда на Европейските общности, по-специално на съдебната практика относно критериите за възлагане, която изяснява възможностите, с които възлагащите органи разполагат, за да удовлетворят нуждите на съответната част от обществеността, включително в сферата на околната среда и/или в социалната сфера, при условие че тези критерии са свързани с обекта на поръчката, не предоставят неограничена свобода на избор на възлагащия орган, посочени са изрично и се съобразяват с основните принципи, посочени в съображение 2.

(2)

Възлагането на поръчки, които са сключени в държавите-членки за сметка на държавата, регионалните или местните органи и други публичноправни организации, се извършва при съблюдаване на принципите на Договора, и по-специално на принципите на свободно движение на стоки, свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, както и на принципите, произтичащи от тях, като принципа на равнопоставеност, принципа на недискриминация, принципа на взаимно признаване, принципа на пропорционалност и принципа на прозрачност. Въпреки това при обществени поръчки над определена стойност се препоръчва да се изготвят разпоредби за координиране в Общността на националните процедури за възлагане на такива поръчки, които да се основават на тези принципи така, че да гарантират последиците от тях и поставянето на обществените поръчки на конкурентна основа. Тези координиращи разпоредби следва да бъдат тълкувани както в съответствие с посочените правила и принципи, така и в съответствие с другите правила от Договора.

(3)

Тези координиращи разпоредби следва да се придържат максимално към действащите процедури и практики във всяка една от държавите-членки.

(4)

Държавите-членки следва да гарантират, че участието на публичноправна организация като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка няма да причини нарушение на конкуренцията по отношение на частноправните оференти.

(5)

Съгласно член 6 от Договора изискванията за опазване на околната среда следва да бъдат включени при формулирането и прилагането на общностните политики и дейности, посочени в член 3 от Договора, по-специално с оглед насърчаването на устойчивото развитие. Ето защо настоящата директива разяснява по какъв начин възлагащите органи могат да допринесат за опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно осигурят най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

(6)

Никакви разпоредби на настоящата директива не следва да пречат на налагането или прилагането на мерки, които са необходими за защита на обществения ред, обществения морал, обществената сигурност, здравето, човешкия живот, фауната или флората, и по-специално с оглед на устойчивото развитие, при условие че тези мерки са в съответствие с Договора.

(7)

Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) ( 8 ), одобри по-специално Споразумението на СТО за държавни поръчки, наричано по-долу „споразумението“, целта на което е да се създаде многостранна рамка от балансирани права и задължения в областта на възлагането на обществените поръчки с оглед либерализирането и разширяването на световната търговия.

Предвид международните права и ангажименти, произтичащи за Общността в резултат на приемане на споразумението, режимът, който следва да се прилага към оферентите и стоките от трети държави, които са страни по споразумението, е определеният в споразумението. Това споразумение няма директен ефект. Следователно възлагащите органи, обхванати от споразумението, които спазват настоящата директива и които я прилагат към икономически оператори от трети страни, подписали споразумението, следва да спазват споразумението. Подходящо е също така тези координиращи разпоредби да гарантират на икономическите оператори от Общността такива условия за участие в обществените поръчки, които да са толкова благоприятни, колкото са и тези, запазени за икономическите оператори от трети държави, които са подписали споразумението.

(8)

Преди откриването на процедура за възлагане на поръчка възлагащите органи могат, чрез провеждането на технически диалог, да търсят или приемат съвети, които могат да бъдат използвани при подготовката на спецификациите, при условие че тези съвети не водят до препятстване на конкуренцията.

(9)

Предвид многообразието от обществени поръчки за строителство, възлагащите органи следва да могат да предвидят възможност поръчките за проектиране и изпълнение на строителство да бъдат възлагани поотделно или съвместно. Целта на настоящата директива не е да предвижда съвместно или отделно възлагане на обществени поръчки. Решението да се възлагат обществени поръчки съвместно или поотделно трябва да е обусловено от качествени и икономически критерии, които могат да бъдат определени от националното право.

(10)

Дадена поръчка се счита за обществена поръчка за строителство само ако нейният обект изрично предвижда изпълнението на дейностите, включени в приложение I, дори когато поръчката включва други услуги, необходими за изпълнението на тези дейности. Обществените поръчки за услуги, по-специално в областта на услугите по управление на имущество, могат при определени обстоятелства да включват строителни работи. Въпреки това, доколкото такива строителни работи представляват странична дейност по отношение на основния обект на поръчката и са възможно следствие или допълнение към нея, то фактът, че такива строителни работи са включени в поръчката, не дава основание тя да се квалифицира като обществена поръчка за строителство.

(11)

Следва да се даде общностно определение на рамковите споразумения, както и да се установят специални правила за рамковите споразумения, сключени за поръчки, попадащи в приложното поле на настоящата директива. Съгласно тези правила когато възлагащ орган сключи, съгласно разпоредбите на настоящата директива, рамково споразумение, отнасящо се по-специално до обявяването, сроковете и условията за представяне на офертите, той може да сключва договори за поръчки, основаващи се на това рамково споразумение за времето на неговия срок на действие, като прилага условията, определени в рамковото споразумение или ако не всички условия са били определени предварително в него, като възобнови конкурентното възлагане на поръчка между страните по рамковото споразумение относно тези условия. Възобновяването на конкурентното възлагане на поръчка следва да се съобразява с определени правила, целта на които е да се гарантира необходимата гъвкавост и зачитане на общите принципи, и по-специално принципа на равнопоставеност. Поради същите причини срокът на рамковите споразумения не следва да надхвърля четири години, с изключение на случаи надлежно обосновани от възлагащите органи.

(12)

Някои нови електронни техники за покупки постоянно се развиват. Тези техники спомагат за засилване на конкуренцията и правят общественото закупуване по-ефективно, а именно като пестят време и пари, което става възможно чрез използването на такива техники. Възлагащите органи могат да използват електронните техники за покупки, при условие че това отговаря на правилата, установени от настоящата директива и на принципите на равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. С оглед на това офертата, представена от оферент, по-специално когато е било възобновено конкурентното възлагане на поръчка в рамките на рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки, може да бъде под формата на електронен каталог на този оферент, ако последният използва средствата за комуникация, избрани от възлагащия орган съгласно член 42.

(13)

Предвид бързото разпространение на електронните системи за покупки следва да бъдат въведени подходящи правила, които да позволят на възлагащите органи да се възползват напълно от възможностите, които тези системи предлагат. В тази перспектива е необходимо да се определи изцяло електронна динамична система за покупки за обичайно разпространените покупки и да се установят специфични правила за създаването и функционирането на такава система, за да се гарантира справедливо третиране на всеки икономически оператор, който желае да вземе участие в нея. Всеки икономически оператор, който представи ориентировъчна оферта съгласно спецификацията и отговаря на критериите за подбор, следва да бъде допуснат до системата. Тази техника за покупки позволява на възлагащия орган, чрез съставянето на списък с вече избрани оференти и предоставянето на възможност на нови оференти да участват в системата, да разполага с особено голям избор от оферти в резултат на наличните електронни средства, и следователно гарантира оптимално изразходване на обществените средства като последица от широка конкуренция.

(14)

Тъй като вероятно техниката на провеждане на електронни търгове ще получи широко разпространение, следва да се предвиди общностно определение на електронните търгове и те да бъдат регулирани от специфични правила, за да се осигури провеждането им при пълно спазване на принципите на равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. За тази цел следва да се предвиди предмет на такива електронни търгове да бъдат само поръчки за строителство, доставки или услуги, спецификациите на които могат да бъдат точно определени. Такъв може да бъде по-специално случаят за периодично повтарящите се поръчки за доставки, строителство и услуги. Поради същата причина трябва също да бъде възможно да се установи съответното класиране на оферентите на всеки етап от електронния търг. Електронните търгове дават възможност на възлагащите органи да искат от оферентите да предложат нови, по-ниски цени, а когато поръчката е възложена на икономически най-изгодната оферта, да подобрят елементи от офертите, различни от цените. За да се гарантира съответствие с принципа на прозрачност, само елементите, подходящи за автоматично изчисление чрез електронни средства без възможност за намеса и/или оценка от страна на възлагащия орган, могат да бъдат предмет на електронни търгове, тоест само елементите, които са количествено определими и могат да бъдат изразени с цифри или проценти. От друга страна, тези аспекти на офертите, които предполагат оценка на количествено неопределими елементи, не следва да бъдат предмет на електронни търгове. Следователно някои поръчки за строителство и услуги, имащи за предмет интелектуални дейности, като проектиране на строителство, не следва да бъдат предмет на електронни търгове.

(15)

В някои от държавите-членки са разработени техники за централизиране на покупките. Няколко възлагащи органа отговарят за придобиването или възлагането на обществени поръчки или сключването на рамкови споразумения за други възлагащи органи. Предвид големите обеми на покупките тези техники помагат да се засили конкуренцията и правят общественото закупуване по-ефективно. Ето защо следва да се предвиди общностно определение на централен орган за покупки, обслужващ възлагащите органи. Следва да се определят също така и условията, съгласно които в съответствие с принципите на недискриминация и равнопоставеност може да се приеме, че възлагащите органи, които придобиват строителство, доставки и/или услуги чрез централните органи за покупки, спазват разпоредбите на настоящата директива.

(16)

За да се отчетат различните обстоятелства в държавите-членки, на последните следва да бъде позволено да избират дали възлагащите органи могат да използват рамкови споразумения, централни органи за покупки, динамични системи за покупки, електронни търгове или процедурата на състезателния диалог, както те са определени и уредени в настоящата директива.

(17)

Увеличаването на броя на праговете за прилагане на координиращите разпоредби усложнява работата на възлагащите органи. Нещо повече, в контекста на паричния съюз тези прагове следва да бъдат установени в евро. Следователно праговете следва да бъдат установени в евро така, че да се опрости прилагането на такива разпоредби, като едновременно с това се гарантира спазване на праговете, предвидени от споразумението, които се изразяват в специални права на тираж. В този смисъл, също така следва да се предвиди периодично преразглеждане на праговете в евро, за да се коригират, когато е необходимо, в съответствие с възможните колебания в стойността на еврото по отношение на специалното право на тираж.

(18)

За целите на прилагане на процедурните правила на настоящата директива и за целите на мониторинга, сферата на услугите най-добре се очертава, като се раздели на категории, съответстващи на определени подразделения от една обща класификация и като се обединят те в две приложения, II А и II Б, съгласно режима, на който се подчиняват. Що се отнася до услугите в приложение II Б, съответните разпоредби на настоящата директива не следва да засягат прилагането на общностните правила, специфични за съответните услуги.

(19)

Що се отнася до обществените поръчки за услуги, пълното прилагане на настоящата директива следва да бъде ограничено за преходен период до поръчки, при които нейните разпоредби ще позволят да бъде реализиран целият потенциал на нарасналия обем на презграничната търговия. Необходимо е поръчките за останалите видове услуги да бъдат наблюдавани през този преходен период, преди да се вземе решение за пълното прилагане на настоящата директива. Във връзка с това е необходимо да се определи механизмът на този мониторинг. Същевременно механизмът следва да дава на заинтересованите лица достъп до съответната информация.

(20)

Обществените поръчки, които се възлагат от възлагащите органи, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и които попадат в сферата на тези дейности, са в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ( 9 ). Въпреки това поръчките, възлагани от възлагащи органи за услуги, свързани с морския, крайбрежния или речен транспорт, трябва да бъдат включени в приложното поле на настоящата директива.

(21)

Предвид ефективната пазарна конкуренция в сектора на телекомуникациите след прилагане на общностните правила, насочени към либерализирането му, обществените поръчки в тази област следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива, доколкото от тях се очаква главно да дадат възможност на възлагащите органи да упражнят определени дейности в сектора на телекомуникациите. Тези дейности са дефинирани в съответствие с определенията в членове 1, 2 и 8 от Директива 93/38/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ( 10 ), така, че настоящата директива не се прилага към поръчки, които са изключени от приложното поле на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 8 от нея.

(22)

Следва да бъдат предвидени случаи, в които е възможно въздържане от прилагане на мерките за координиране на процедури по причини, свързани с държавната сигурност или държавната тайна, или защото се прилагат специални правила за възлагане на поръчки, които произтичат от международни споразумения,които са свързани с разполагането на войски или са специфични за международни организации.

(23)

Съгласно член 163 от Договора насърчаването на изследователската дейност и технологичното развитие е средство за укрепване на научната и технологична база на промишлеността на Общността, и развитието на обществените поръчки за услуги допринася за осъществяването на тази цел. Съфинансирането на програми за научни изследвания не попада в приложното поле на настоящата директива: обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност, когато ползите не остават изключително за възлагащия орган при извършване на неговата дейност и той изцяло е заплатил услугата, не са в приложното поле на настоящата директива.

(24)

По отношение на услугите, поръчките за придобиването или наемането на недвижимо имущество или права върху такова имущество имат специфични характеристики, които правят прилагането на правилата за обществените поръчки неподходящо.

(25)

Възлагането на обществени поръчки за някои аудиовизуални услуги в областта на радио и телевизионните предавания следва да допуска аспекти с културно-социална значимост да бъдат вземани под внимание, което прави прилагането на правилата за възлагане на обществените поръчки неподходящо. По тези причини от обществените поръчки за услуги трябва да се изключи придобиването, създаването, продуцирането или копродуцирането на програми, готови да бъдат използвани, и други подготвителни услуги, като свързаните със сценарии или художествени изпълнения, необходими за създаването на програмата, както и предоставянето на програмно време. Въпреки това, това изключение не следва да се отнася за доставките на техническо оборудване, необходимо за продуциране, копродуциране и излъчване на такива програми. Излъчването следва да се определя като предаване и разпространение чрез използване на електронна мрежа.

(26)

Арбитражните или помирителни услуги обикновено се предоставят от организации или лица, които са определени или избрани по начин, който не може да се подчинява на правилата за обществените поръчки.

(27)

Съгласно споразумението финансовите услуги по настоящата директива не включват инструменти на паричната политика, обменните курсове, публичния дълг, управлението на резерва или други политики, включващи транзакции с ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално транзакции на възлагащите органи за набиране на пари или капитал. Следователно, поръчки, свързани с емитирането, покупката, продажбата или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, не са включени в приложното поле на настоящата директива, както и услугите, предоставяни от централна банка.

(28)

Заетостта и наличието на работа са ключови елементи при гарантирането на равни възможности за всички и допринасят за интегриране в обществото. В тази връзка предприятията, ползващи се със закрила и програмите за създаване на защитени работни места подпомагат ефективно интегрирането или реинтегрирането на лицата с увреждания на пазара на труда. Въпреки това на такива предприятия не могат да бъдат възложени поръчки съгласно стандартните условия на конкуренция. Следователно уместно е да се предвиди условието, че държавите-членки могат да запазят правото на участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за такива предприятия или да запазят изпълнението на поръчки за програми за създаване на защитени работни места.

(29)

Техническите спецификации, съставени от обществените купувачи, би трябвало да насърчват конкуренцията в сферата на обществените поръчки. За тази цел трябва да се даде възможност да се представят оферти с различни технически решения. Следователно трябва да е възможно техническите спецификации да се изготвят съгласно изискванията за работни характеристики и функционалните изисквания, а когато има позоваване на европейски стандарт или, при отсъствие на такъв, на национален стандарт, офертите, изготвени на базата на еквивалентни договорености, трябва да бъдат разгледани от възлагащите органи. За да се докаже еквивалентност, на оферентите следва да бъде разрешено да използват всякакъв вид доказателства. Възлагащите органи трябва да могат да обосноват всяко свое решение за това, че в даден случай липсва еквивалентност. Възлагащите органи, които желаят да включат в техническите спецификации на дадена поръчка изисквания, свързани с опазване на околната среда, могат да предвидят такива характеристики като определен метод на производство и/или специфично въздействие върху околната среда на група стоки или услуги. Те могат, но не са длъжни, да използват съответните спецификации, определени в екоетикетите, като европейския екоетикет, (мулти)национални екоетикети или който и да е друг екоетикет, при условие че изискванията за екоетикета са формулирани и приети на базата на научна информация съгласно процедура, в която могат да участват заинтересовани страни като държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и при условие че етикетът е достъпен и на разположение на всички заинтересовани лица. Възлагащите органи следва, когато е възможно, да изготвят техническите спецификации, като вземат под внимание критериите за достъпност за лица с увреждания или предназначението за всички потребители. Техническите спецификации следва да бъдат ясно формулирани, така че всички оференти да разберат изискванията на възлагащия орган.

(30)

Допълнителната информация за поръчките, както е прието в държавите-членки, трябва да бъде включена в документацията за всяка поръчка или в еквивалентен документ.

(31)

Възлагащите органи, които изпълняват особено сложни проекти, могат, без да бъдат упреквани за това, да преценят, че е обективно невъзможно да определят средствата за удовлетворяване на своите потребности или за оценка на това, което пазарът може да предложи по отношение на технически решения и/или финансови/правни решения. Тази ситуация може да възникне по-специално при изграждането на важни интегрирани транспортни инфраструктурни проекти, големи компютърни мрежи или проекти със сложно и структурно финансиране, финансовият и правен характер на които не може да бъде предварително определен. Доколкото използването на открити или ограничени процедури не допуска възлагането на такива поръчки, следва да бъде предвидена гъвкава процедура, която запазва не само конкуренцията между икономическите оператори, но и необходимостта възлагащите органи да обсъдят всички аспекти на поръчката с всеки един кандидат. Въпреки това тази процедура не трябва да се използва по начин, който да ограничава или нарушава конкуренцията, по-специално чрез промяна на основните аспекти на офертите или чрез налагане на значителни промени в изискванията на спечелилия оферент, или чрез включване на оферент, различен от избрания, като икономически най-изгоден.

(32)

За да се насърчи участието на малки и средни предприятия на пазара на обществените поръчки, е необходимо да се предвидят разпоредби за участие на подизпълнители.

(33)

Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с настоящата директива, при условие че не са пряко или непряко дискриминационни и са посочени в обявлението за поръчката или в документацията за поръчката. Те могат, по-специално, да бъдат насочени в подкрепа на професионалното обучение на място, наемането на работа на лица, за които представлява трудност да се интегрират в обществото, борбата срещу безработицата или опазване на околната среда. Например наред с останалите изисквания, приложими при изпълнение на поръчката, могат да бъдат включени и такива за наемане на работа на лица, които са безработни от дълго време, или за обучение на безработни и младежи, както и за спазване по същество на разпоредбите на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в случай че подобни разпоредби не са приети в националното законодателство, както и за наемане на по-голям брой лица с увреждания от изисквания по националното законодателство.

(34)

За периода на изпълнение на обществената поръчка се прилагат законите, подзаконовите актове и колективните споразумения на национално и общностно ниво, които са в сила по отношение на условията на труд и безопасност на труда, при условие че тези правила и тяхното прилагане са съобразени с общностното право. В случаите от презграничен характер, когато работници от една държава-членка предоставят услуги в друга държава-членка, с оглед изпълнението на обществена поръчка, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги ( 11 ), определя минималните условия, които трябва да бъдат спазвани от приемащата държава по отношение на тези командировани работници. Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения може да се разглежда като сериозно нарушение на професионалното поведение на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(35)

Предвид новите достижения в областта на информационните технологии и комуникациите и улесненията, до които те могат да доведат по отношение оповестяването на поръчките и ефективността и прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, електронните средства следва да бъдат поставени наравно с традиционните средства за комуникация и обмен на информация. Доколкото това е възможно, избраните средства и технология следва да са съвместими с технологиите, използвани в останалите държави-членки.

(36)

За да се гарантира ефективност на конкуренцията в областта на обществените поръчки, е необходимо обявленията за поръчки, които са изготвени от възлагащите органи на държави-членки, да бъдат оповестени в цялата Общност. Информацията, която се съдържа в тези обявления, трябва да даде възможност на икономическите оператори в Общността да решат дали имат интерес от предложените поръчки. За тази цел е подходящо да им бъде предоставена съответната информация за обекта на поръчката и условията, свързани с нея. Следователно следва да бъде осигурена по-голяма видимост на публикуваните обявления чрез използването на подходящи средства като стандартни формуляри за обявления за поръчки и Общ терминологичен речник, свързан с обществени поръчки (CPV — Common Procurement Vocabulary), предвиден в Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ) като номенклатурен справочник за обществените поръчки. При ограничените процедури с обявяването по-специално се цели да се даде възможност на икономическите оператори от държавите-членки да изразят своя интерес към поръчките, като се стремят да получат от възлагащите органи покани за представяне на оферти съгласно задължителните условия.

(37)

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи ( 13 ) и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) ( 14 ), следва, в контекста на настоящата директива, да се прилагат към изпращането на информация по електронен път. Процедурите за възлагане на обществени поръчки и правилата за провеждане на конкурси за услуги изискват по-високо ниво на сигурност и поверителност от изискваното по тези директиви. Следователно устройствата за електронно получаване на оферти, заявления за участие, и планове и проекти следва да се съобразят с определени допълнителни изисквания. За тази цел използването на електронни подписи, по-специално усъвършенствани електронни подписи, следва да бъде насърчавано. Освен това съществуването на доброволни схеми за акредитиране може да формира една благоприятна рамка за повишаване нивото на услугите по сертифициране на тези устройства.

(38)

Използването на електронни средства спестява време. Следователно е необходимо да се осигури съкращаване на сроковете, когато се използват електронни средства, но при условие че те са съвместими със специфичния режим на изпращане на информация на общностно ниво.

(39)

Проверката на годността на оферентите при открити процедури и на кандидатите при ограничени процедури и при процедури на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, както и при състезателния диалог, и подборът след това следва да се провеждат при прозрачни условия. За тази цел следва да бъдат посочени недискриминационни критерии, които възлагащите органи могат да използват при подбора на конкурентите, както и средства, с които икономическите оператори могат да докажат, че са удовлетворили тези критерии. В същия дух на прозрачност, от възлагащия орган следва да се изисква когато открива процедура за възлагане на поръчка, да посочи критериите за подбор, които ще използва, и нивото на специфична компетентност, което евентуално се изисква от икономическите оператори, за да ги допусне до участие в процедура за възлагане на поръчка.

(40)

Възлагащият орган може да ограничи броя на кандидатите в ограничената процедура, в процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и при състезателния диалог. Това ограничение на броя на кандидатите следва да се извършва на основата на обективни критерии, които са посочени в обявлението за поръчка. Тези обективни критерии не предполагат непременно тежести. За критериите, свързани с личното състояние на икономическите оператори, е достатъчно позоваване в обявлението за поръчка на обстоятелствата по член 45.

(41)

При състезателния диалог и при процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, предвид изискването за гъвкавост, което може да е необходимо, и високите разходи, свързани с тези методи за възлагане на поръчки, възлагащите органи следва да имат право да предвидят провеждането на процедурата на последователни етапи, за да намалят постепенно, на основата на предварително посочени критерии за възлагането на поръчката, броя на оферентите, с които ще продължат да обсъждат или преговарят. Това намаляване на офертите следва да гарантира наличието на реална конкуренция, доколкото го позволява броят на подходящите решения или кандидати.

(42)

Съответните общностни правила за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, се прилагат, когато се изисква доказателство за определена квалификация за участие в процедура за възлагане на поръчка или в конкурс за проект.

(43)

Следва да се избягва възлагането на обществени поръчки на икономически оператори, които са участвали в престъпни организации или които са били признати за виновни за корупция или измама, увреждащи финансовите интереси на Европейските общности или за изпиране на пари. Когато е уместно, възлагащите органи следва да изискват от кандидатите или оферентите да представят съответните документи, а когато имат съмнения относно личното състояние на кандидата или оферента, те могат да потърсят съдействие от компетентните органи на съответната държава-членка. Изключването на такива икономически оператори следва да се извърши веднага щом възлагащият орган узнае за съдебно решение или присъда, свързано с такива престъпления, постановени съгласно националното право и имащи сила на пресъдено нещо. Ако националното право съдържа разпоредби в този смисъл, неспазването на екологичното законодателство или законодателството относно незаконни споразумения в областта на обществените поръчки, което е било предмет на окончателно съдебно решение или присъда или на акт с равностойно действие, може да бъде разглеждано като престъпление, накърняващо професионалното поведение на съответния икономически оператор, или като сериозно нарушение.

Неспазването на разпоредбите на националното законодателство, които транспонират директиви 2000/78/ЕО ( 15 ) и 76/207/ЕИО на Съвета ( 16 ) относно равното третиране на работниците, което е било предмет на окончателно съдебно решение или на акт с равностойно действие, може да бъде разглеждано като деяние, накърняващо професионалното поведение на съответния икономически оператор или като сериозно нарушение.

(44)

В подходящи случаи, в които естеството на строителството и/или услугите оправдава прилагането на мерки или схеми по управление на околната среда по време на изпълнението на обществена поръчка, прилагането на такива мерки или схеми може да стане задължително. Схемите за управление на околната среда, независимо от това дали са регистрирани или не в съответствие с общностни актове, като Регламент (ЕО) № 761/2001 ( 17 ) (EMAS), могат да докажат, че икономическият оператор има техническа възможност да изпълни поръчката. Освен това, описанието на мерките, прилагани от икономическия оператор за гарантиране на същото ниво на опазване на околната среда, следва да бъде прието като алтернативна форма на доказателство на регистрираните схеми за управление на околната среда.

(45)

Настоящата директива допуска държавите-членки да съставят официални списъци на изпълнителите на строителство, доставки или услуги или установяването на система за сертифициране от публичноправни или частноправни организации, и предвижда последиците от такава регистрация или такова сертифициране в рамките на процедурата за възлагане на поръчка в друга държава-членка. Що се отнася до официалните списъци на одобрените икономически оператори, важно е да се вземе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности в случаите, в които икономически оператор, който принадлежи към определена група, заявява, че разполага с икономическите, финансовите или техническите възможности на други дружества от групата в подкрепа на своето заявление за регистрация. В този случай от икономическия оператор зависи да докаже, че той действително ще разполага с тези ресурси за срока на валидност на регистрацията. Следователно, за целите на тази регистрация държава-членка може да определи условията, които трябва да бъдат изпълнени, и по-специално, например, когато икономическият оператор заявява, че ще се ползва от финансовото състояние на друго дружество в групата, тя може да постави условие това дружество да отговаря солидарно, ако е необходимо.

(46)

Поръчките следва да се възлагат на основата на обективни критерии, които гарантират съобразяване с принципите на прозрачност, недискриминация и равнопоставеност, както и че офертите са оценени в условия на ефективна конкуренция. Следователно уместно е да се допусне прилагането само на два критерия за възлагане напоръчка: „най-ниска цена“ и „икономически най-изгодна оферта“.

За да се гарантира спазване на принципа на равнопоставеност при възлагането на поръчките, е уместно да се предвиди задължението, установено от съдебната практика, да се гарантира необходимата прозрачност, която да осигури на всички оференти достатъчно информация за критериите и правилата, които ще се прилагат при определяне на икономически най-изгодната оферта. Ето защо задължение на възлагащите органи е да посочат критериите за възлагането на поръчката, както и относителната тежест, която се придава на всеки един от тези критерии, така че оферентите да разполагат с достатъчно време да се запознаят с тях при подготовката на офертите си. Възлагащите органи могат да се отклонят от изискването за даване на указания за тежестта на критериите за възлагане в надлежно обосновани случаи, когато тежестта не може да бъде установена предварително, по-специално поради сложността на поръчката. В такива случаи те трябва да посочат в низходящ ред важността на критериите.

Когато възлагащите органи вземат решение да възложат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-добро съотношение качество – цена. За тази цел възлагащите органи определят икономическите и качествените критерии, които, взети като цяло, трябва да дадат възможност да се избере икономически най-изгодната оферта за възлагащия орган. Определянето на тези критерии зависи от обекта на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на обекта на поръчката, така както е определен в техническите спецификации, както и съотношението качество — цена за всяка оферта да бъде измерено.

За да се гарантира равнопоставеност, критериите за възлагането на поръчка следва да предоставят възможност на оферентите да бъдат сравнени и оценени обективно. Ако тези условия са изпълнени, икономическите и качествените критерии за възлагане на поръчката, като удовлетворяване изискванията за опазване на околната среда, могат да дадат възможност на възлагащия орган да удовлетвори потребностите на съответната част от обществото, както тези потребности са описани в спецификациите на поръчката. Съгласно същите условия възлагащият орган може да използва критерии, които имат за цел да отговорят на социални изисквания, по-специално в отговор на потребностите, определени в спецификациите на поръчката, на групи лица в особено неравностойно положение, за които са предназначени строителството, доставките или услугите обект на поръчката.

(47)

При обществените поръчки за услуги, критериите за възлагане не трябва да засягат прилагането на национални разпоредби за възнаграждението на определени услуги, като например, услугите, извършвани от архитекти, инженери или адвокати, а при обществените поръчки за доставки – прилагането на националните разпоредби, определящи фиксирани цени за учебници.

(48)

Някои технически условия, и по-специално тези, свързани с обявленията и статистическите отчети, както и използваната номенклатура и условията за позоваване на тази номенклатура, е необходимо да бъдат приети и изменени в светлината на променящите се технически изисквания. Списъците на възлагащите органи в приложенията също е необходимо да бъдат актуализирани. Ето защо за тази цел е уместно да се изработи гъвкава и бърза процедура за приемане.

(49)

Мерките за изпълнението на настоящата директива следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 18 ).

(50)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове ( 19 ) следва да се прилага при изчисляването на сроковете в настоящата директива.

(51)

Настоящата директива не следва да засяга сроковете, определени в приложение XI, в рамките на които държавите-членки са задължени да транспонират и приложат директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

Определения и общи принципи

Член 1

 Определения

Член 2

 Принципи на възлагане на поръчките

Член 3

 Предоставяне на специални или изключителни права: клауза за недискриминация

ДЯЛ II

Правила относно обществените поръчки

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 4

 Икономически оператори

Член 5

 Условия по споразуменията, сключени в рамките на Световната търговска организация

Член 6

 Поверителност

ГЛАВА II

Приложно поле

Раздел 1– Прагове

Член 7

 Прагови стойности на обществените поръчки

Член 8

 Поръчки, субсидирани с повече от 50 % от възлагащите органи

Член 9

 Методи за изчисляване прогнозната стойност на обществените поръчки, рамковите споразумения и динамичните системи за покупки

Раздел 2 – Специални правила

Член 10

 Възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната

Член 11

 Обществени поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централни органи за покупки

Раздел 3 – Поръчки, изключени от приложното поле на настоящата директива

Член 12

 Поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Член 13

 Специални изключения в областта на телекомуникациите

Член 14

 Секретни поръчки и поръчки, изискващи специални мерки за сигурност

Член 15

 Поръчки, възлагани съгласно международни правила

Член 16

 Специални изключения

Член 17

 Концесии за услуги

Член 18

 Поръчки за услуги, възлагани на основата на изключително право

Раздел 4 – Специален режим

Член 19

 Запазени поръчки

ГЛАВА III

Режим за възлагане на обществени поръчки за услуги

Член 20

 Поръчки за услуги, включени в приложение II А

Член 21

 Поръчки за услуги, включени в приложение II Б

Член 22

 Смесени поръчки за услуги, включени в приложение II А и услуги, включени в приложение II Б

ГЛАВА IV

Специални правила относно спецификациите и документацията

Член 23

 Технически спецификации

Член 24

 Варианти

Член 25

 Подизпълнители

Член 26

 Условия за изпълнение на поръчкитe

Член 27

 Задължения, свързани с данъците, опазването на околната среда, закрилата на заетостта и условията на труд

ГЛАВА V

Процедури

Член 28

 Използване на открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне, и на състезателен диалог

Член 29

 Състезателен диалог

Член 30

 Случаи, които оправдават използването на процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за поръчка

Член 31

 Случаи, които оправдават използването на процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Член 32

 Рамкови споразумения

Член 33

 Динамични системи за покупки

Член 34

 Обществени поръчки за строителство: особени правила за субсидираните жилищностроителни обекти

ГЛАВА VI

Правила за обявяване и прозрачност

Раздел 1 - Публикуване на обявления

Член 35

 Обявления

Член 36

 Форма и начин на публикуване на обявленията

Член 37

 Незадължително публикуване

Раздел 2 - Срокове

Член 38

 Срокове за получаване на заявленията за участие и на офертите

Член 39

 Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

Раздел 3 – Съдържание на информацията и средства за изпращане на информация

Член 40

 Покани за представяне на оферти, за участие в диалог или в договаряне

Член 41

 Информиране на кандидатите и оферентите

Раздел 4 - Съобщения

Член 42

 Правила за съобщенията

Раздел 5 – Доклади

Член 43

 Съдържание на докладите

ГЛАВА VII

Провеждане на процедурата

Раздел 1 - Общи разпоредби

Член 44

 Проверка на годността на кандидатите, избор на участници и възлагане на поръчки

Раздел 2 – Критерии за качествен подбор

Член 45

 Лично състояние на кандидата или оферента

Член 46

 Годност за изпълнение на професионална дейност

Член 47

 Икономическо и финансово състояние

Член 48

 Технически възможности и/или професионална квалификация

Член 49

 Стандарти за осигуряване на качеството

Член 50

 Стандарти за управление на околната среда

Член 51

 Допълнителна документация и информация

Член 52

 Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от публичноправни или частноправни организации

Раздел 3 – Възлагане на поръчка

Член 53

 Критерии за възлагане на поръчката

Член 54

 Използване на електронни търгове

Член 55

 Необичайно ниски цени на оферти

ДЯЛ III

Правила за концесии за строителство

ГЛАВА I

Правила за предоставяне на концесии за строителство

Член 56

 Приложно поле

Член 57

 Изключения от приложното поле

Член 58

 Публикуване на обявлението за концесия за строителство

Член 59

 Срокове

Член 60

 Подизпълнители

Член 61

 Възлагане на допълнително строителство на концесионера

ГЛАВА II

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които са възлагащи органи

Член 62

 Приложими правила

ГЛАВА III

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които не са възлагащи органи

Член 63

 Правила за обявяване: прагове и изключения

Член 64

 Публикуване на обявление

Член 65

 Срок за получаване на заявленията за участие и на офертите

ДЯЛ IV

Правила за провеждане на конкурси за проекти

Член 66

 Общи разпоредби

Член 67

 Приложно поле

Член 68

 Изключения от приложното поле

Член 69

 Обявления

Член 70

 Форма и начин на публикуване на обявленията за конкурси

Член 71

 Средства за комуникация

Член 72

 Подбор на конкурентите

Член 73

 Състав на журито

Член 74

 Решения на журито

ДЯЛ V

Статистически задължения, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 75

 Статистически задължения

Член 76

 Съдържание на статистическия отчет

Член 77

 Консултативен комитет

Член 78

 Ревизиране на праговете

Член 79

 Изменения

Член 80

 Изпълнение

Член 81

 Механизми за мониторинг

Член 82

 Отмяна

Член 83

 Влизане в сила

Член 84

 Адресати

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

 Списък на дейностите, посочени в член 1, параграф 2, буква б)

Приложение II

 Услуги, посочени в член 1, параграф 2, буква г)

Приложение II А

Приложение II Б

Приложение III

 Списък на организациите и категориите организации, учредени съгласно публичното право, съгласно от член 1, параграф 9, втора алинея

Приложение IV

 Централни правителствени органи

Приложение V

 Списък на стоките, посочени в член 7 във връзка с поръчките, възлагани от възлагащи органи в областта на отбраната

Приложение VI

 Определяне на някои технически спецификации

Приложение VII

 Информация, която трябва да бъде включена в обявленията

Приложение VII А

 Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за обществени поръчки

Приложение VII Б

 Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за концесия за строителство

Приложение VII В

 Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за поръчки за строителство на концесионери, които не са възлагащи органи

Приложение VII Г

 Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за конкурси за проект

Приложение VIII

 Особености, свързани с публикуването на обявления

Приложение IX

 Регистри

Приложение IX А

 Обществени поръчки за строителство

Приложение IX Б

 Обществени поръчки за доставки

Приложение IX В

 Обществени поръчки за услуги

Приложение X

 Изисквания към оборудването за електронно получаване на оферти, заявления за участие, планове и проекти за конкурси за проекти

Приложение XI

 Срокове за транспониране и прилагане (член 80)

Приложение XII

— Таблица на съответствиетоДЯЛ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат определенията по параграфи 2—15.

2.  

а) „Обществени поръчки“ са писмени договори с определен паричен интерес, сключени между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи, с обект изпълнение на строителство, доставяне на стоки или предоставяне на услуги по смисъла на настоящата директива.

б) „Обществени поръчки за строителство“ са обществени поръчки с обект изпълнение или проектиране и изпълнение на строителни работи, свързани с една от дейностите по смисъла на приложение I, или строеж, или извършване, независимо с какви средства, на строеж, отговарящ на изискванията на възлагащия орган. „Строеж“ е резултатът от строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

в) „Обществени поръчки за доставки“ са обществени поръчки, различни от тези по буква б), които имат за обект покупката, наемането,финансовия лизинг или лизинга, със или без правото назакупуване, на стоки.

Обществена поръчка с обект доставка на стоки, която включва също така като съпътстващи дейности разполагане на място и монтажни работи, се счита за „обществена поръчка за доставки“.

г) „Обществени поръчки за услуги“ са обществени поръчки, различни от обществените поръчки за строителство или обществените поръчки за доставки, с обект предоставянето на услуги, посочени в приложение II.

Обществена поръчка с обект едновременно стоки и услуги по смисъла на приложение II се разглежда като „обществена поръчка за услуги“, ако стойността на съответните услуги надвишава тази на стоките обект на поръчката.

Обществена поръчка с обект услуги по смисъла на приложение II и която включва дейности по смисъла на приложение I, които единствено съпъстстват основния обект на поръчката, се разглежда като обществена поръчка за услуги.

3.  „Концесията за строителство“ представлява договор от същия вид като обществените поръчки за строителство с изключение на факта, че насрещната престация за строителството, което трябва да се извърши, се състои или единствено в право да се експлоатира строежа, или в това право заедно с плащане.

4.  „Концесия за услуги“ е договор от същия вид като обществена поръчка за услуги с изключение на факта, че насрещната престация за предоставянето на услугите се състои или единствено в правото да се експлоатира услугата или в това право заедно с плащане.

5.  „Рамково споразумение“ е споразумение между един или повече възлагащи органи и един или повече икономически оператори, чиято цел е да се определят условията на поръчките, които следва да бъдат възложени в рамките на определен период, по-специално относно цените и, при възможност – предвидените количества.

6.  „Динамична система за покупки“ е изцяло електронен процес за извършване на обичайните покупки, чиито характеристики, които обикновено са налице на пазара, удовлетворяват изискванията на възлагащия орган, като този процес е ограничен по времетраене и е отворен за срока на своето действие за всеки икономически оператор, който отговаря на критериите за подбор и е представил ориентировъчна оферта, която съответства на спецификацията.

7.  „Електронен търг“ е повтарящ се процес, който включва електронно устройство за представяне на нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои елементи от офертите след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване.

Следователно някои поръчки за услуги и строителство, които имат за обект интелектуална дейност като проектиране на строителство, не могат да бъдат предмет на електронни търгове.

8.  Понятията „изпълнител на строителство“, „изпълнител на доставки“ и „изпълнител на услуги“ означават всяко физическо или юридическо лице или публичноправно образувание или група от такива лица и/или организации, които предлагат на пазара, съответно, изпълнението на строителство и/или строеж, стоки или услуги.

Понятието „икономически оператор“ обхваща едновременно понятията за изпълнител на строителство, изпълнител на доставки и изпълнител на услуги. Той се използва единствено с цел опростяване на текста.

„Оферент“ е икономически оператор, който е представил оферта. Този, който се стреми да получи покана за участие в ограничена процедура или процедура на договаряне, или състезателен диалог, се обозначава като „кандидат“.

9.  „Възлагащи органи“ са държавата, регионалните или местните органи, публичноправните организации или асоциации от един или няколко такива органи или от една или няколко публичноправни организации.

„Публичноправна организация“ е всяка организация:

а) създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер;

б) която има правосубектност и е

в) финансирана в по-голямата част от държавата, регионалните или местните органи или други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от последните; или има административен, управителен или надзорен орган, повече от половината членове на който са назначени от държавата, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации.

Неизчерпателни списъци на публичноправните организации и категориите публичноправни организации, които удовлетворяват критериите по букви а), б) и в) от втора алинея, са включени в приложение III. Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за всички промени в своите списъци на организации и категории организации.

10.  „Централен орган за покупки“ е възлагащ орган, който:

 придобива доставки и/или услуги, предназначени за възлагащи органи, или

 възлага обществени поръчки или сключва рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възлагащи органи.

11.  

а) „Открити процедури“ са тези процедури, при които всеки икономически оператор, който има интерес, може да представи оферта.

б) „Ограничени процедури“ са процедурите, при които всеки икономически оператор може да заяви участие и при които оферта може да подаде само икономически оператор, който е получил покана от възлагащия орган.

в) „Състезателен диалог“ е процедура, при която всеки икономически оператор може да заяви участие и при която възлагащият орган провежда диалог с кандидатите, които са допуснати до тази процедура, с цел да определи една или повече подходящи алтернативи, които могат да отговорят на неговите изисквания, и на основата на която избраните кандидати получават покана да представят оферти.

За целите на използването на процедурата, посочена в първата алинея, обществена поръчка се счита за „особено сложна“, когато възлагащите органи:

 по обективни причини не могат да определят техническите средства съгласно член 23, параграф 3, букви б), в) или г), способни да удовлетворят техните потребности или цели, и/или

 по обективни причини не могат да определят правната и/или финансова рамка на проекта.

г) „Процедури на договаряне“ са процедури, при които възлагащите органи се консултират с икономическите оператори по техен избор и договарят условията на поръчката с един или повече от тях.

д) „Конкурс за проект“ е процедурата, при която възлагащият орган придобива, главно в областта на териториалното и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни, план или проект, избран от жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

12.  „Писмен/а/о“ или „в писмен вид“ означава всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

13.  „Електронни средства“ означава използването на електронно оборудване за обработката (включително цифрово компресиране) и съхраняването на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.

14.  „Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV — Common Procurement Vocabulary)“ определя справочната номенклатурата, приложима към обществените поръчки, приета с Регламент (ЕО) № 2195/2002, като едновременно с това гарантира съответствието с другите съществуващи номенклатури.

При различно тълкуване на приложното поле на настоящата директива поради възможни разлики между CPV номенклатурата и NACE номенклатурата, посочена в приложение I, или между CPV номенклатурата и СРС номенклатурата (предварителна версия), посочена в приложение II, предимство имат съответно NACE номенклатурата или СРС номенклатурата.

15.  За целите на член 13, член 57, буква а) и член 68, буква б), следните изрази имат следните значения:

а) „публична телекомуникационна мрежа“ е публичната телекомуникационна инфраструктура, която дава възможност да бъдат предавани сигнали между определени крайни точки на мрежата по кабел, чрез микровълново излъчване, по оптичен път или с други електромагнитни средства;

б) „крайна точка на мрежа“ са всички физически връзки и техните технически спецификации за достъп, които представляват част от публичната телекомуникационна мрежа и са необходими за достъп до и ефективна комуникация чрез публичната мрежа;

в) „публични телекомуникационни услуги“ са телекомуникационни услуги, предоставянето на които държавите-членки са възложили специално на едно или повече образувания в областта на телекомуникациите;

г) „телекомуникационни услуги“ са услуги, предоставянето на които се състои изцяло или частично в предаването и рутирането на сигнали по публичната телекомуникационна мрежа посредством телекомуникационни процеси с изключение на радио- и телевизионното излъчване.

Член 2

Принципи на възлагане на поръчките

Възлагащите органи третират икономическите оператори равнопоставено, недискриминационно и действат по прозрачен начин.

Член 3

Предоставяне на специални или изключителни права: клауза за недискриминация

Когато възлагащ орган предоставя специални или изключителни права за извършване на дейност, свързана с обществена услуга, на образувание, различно от този възлагащ орган, актът, с който това право се предоставя, предвижда, че по отношение на поръчките за доставки, които образуванието възлага на трети страни като част от своята дейност, то трябва да се съобразява с принципа на недискриминация на основата на националност.ДЯЛ II

ПРАВИЛА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 4

Икономически оператори

1.  Кандидати или оференти, които съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени, имат право да предоставят съответната престация, не могат да бъдат отхвърлени единствено на основание, че съгласно законодателството на държавата-членка, в която е възложена поръчката, от тях се изисква да бъдат физически или юридически лица.

Въпреки това при обществените поръчки за услуги и строителство, както и при обществените поръчки за доставки, включващи освен това услуги и/или действия, свързани с разполагане на място и монтажни работи, към юридическите лица може да бъде предявено изискване да посочат в офертата или заявлението си за участие имената и съответната професионална квалификация на служителите, които отговарят за изпълнението на съответната поръчка.

2.  Групи от икономически оператори могат да представят оферти или да бъдат кандидати. Възлагащите органи не могат да изискват от тези групи да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта или заявление за участие; въпреки това, може да бъде поставено изискването избраната група да има определена правна форма, след като й бъде възложена поръчката, доколкото тази промяна е необходима за задоволителното изпълнение на поръчката.

Член 5

Условия по споразуменията, сключени в рамките на Световната търговска организация

За целите на възлагането на поръчките от възлагащите органи държавите-членки прилагат в своите отношения същите благоприятни условия, каквито предоставят на икономическите оператори от трети страни при изпълнение разпоредбите на Споразумението за държавни поръчки (наричано по-долу „споразумението“), сключено в рамките на Уругвайския кръг на многостранните преговори. За тази цел държавите-членки провеждат взаимни консултации в рамките на Консултативния комитет по обществените поръчки, посочен в член 77, относно мерките, които трябва да бъдат предприети съгласно споразумението.

Член 6

Поверителност

Без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, и по-специално тези за задълженията, свързани с обявяването на възложените поръчки и с информацията, предоставяна на кандидатите и оферентите съгласно член 35, параграф 4 и член 41, и в съответствие с националното право, на което възлагащияторган е субект, последният не трябва д орган е субект, последният не трябва да разкрива информация, предоставена му от икономически оператори, която те са обозначили като поверителна; такава информация включва, по-специално, технически или търговски тайни и поверителните аспекти на офертите.ГЛАВА II

Приложно полеРаздел 1

Прагове

Член 7

Прагови стойности на обществените поръчки

Настоящата директива се прилага към обществените поръчки, които не са изключени съгласно изключенията, предвидени в членове 10 и 11 и членове 12—18 и които имат стойност без ДДС, равна или по-висока от следните прагове:

а)  ►M14  134 000 EUR ◄ — за обществени поръчки за доставки и услуги, различни от тези по буква б), трето тире, възлагани от възлагащи органи, включени като централни държавни органи в приложение IV; при обществени поръчки за доставки, възлагани от възлагащи органи в областта на отбраната, това се отнася само до поръчките, включващи стоките, посочени в приложение V;

б)  ►M14  207 000 EUR ◄ :

 за обществени поръчки за доставки и услуги, възлагани от възлагащи органи, различни от тези, посочени в приложение IV,

 за обществени поръчки за доставки, възлагани от възлагащи органи в областта на отбраната, включени в приложение IV, когато тези поръчки включват стоки, които не са посочени в приложение V,

 за обществени поръчки за услуги, възлагани от който и да е възлагащ орган по отношение на услугите, включени в категория 8 от приложение II А, телекомуникационните услуги от категория 5, позициите на които в СРV са еквивалентни на референтните номера 7524, 7525 и 7526 от СРС, и/или услугите, посочени в приложение II Б;

в)  ►M14  5 186 000 EUR ◄ — за обществени поръчки за строителство.

Член 8

Поръчки, субсидирани с повече от 50 % от възлагащите органи

Настоящата директива се прилага при възлагане на:

а) обществени поръчки, които се субсидират пряко от възлагащите органи с повече от 50 % и прогнозната стойност на които, без ДДС, е равна или по-висока от ►M14  5 186 000 EUR ◄ ,

 когато тези поръчки включват дейности, свързани с гражданското строителство по смисъла на приложение I,

 когато тези поръчки включват изграждане на болници, спортни съоръжения, съоръжения за възстановяване, отдих и развлечения, училищни и университетски сгради, както и сгради, използвани за административни цели;

б) обществени поръчки за услуги, които се субсидират пряко от възлагащите органи с повече от 50 % и прогнозната стойност на които, без ДДС, е равна или по-висока от ►M14  207 000 EUR ◄ и които са свързани с поръчка за строителство по смисъла на буква а).

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че възлагащите органи, които отпускат такива субсидии, осигуряват спазване на разпоредбите на настоящата директива, когато тази поръчка се възлага от едно или повече образувания, различни от тях, или че спазват настоящата директива, когато те самите възлагат тази поръчка за и от името на тези други образувания.

Член 9

Методи за изчисляване прогнозната стойност на обществените поръчки, рамковите споразумения и динамичните системи за покупки

1.  Изчисляването на прогнозната стойност на обществена поръчка се базира на общата дължима сума без ДДС по оценка на възлагащия орган. При изчисляването се взема предвид прогнозната обща стойност, включително всякакви опции и подновявания на поръчката.

Когато възлагащият орган предвижда награди или плащания за кандидатите или оферентите, той ги взема предвид при изчисляването на прогнозната стойност на поръчката.

2.  Тази прогноза трябва да бъде валидна към момента на изпращане на обявлението за поръчката, както е предвидено в член 35, параграф 2, или в случаите, когато не се изисква подобно обявление — към момента, в който възлагащият орган открива процедурата по възлагане на поръчката.

3.  Не се допуска разделяне на проект за строителство или на планирана покупка на определено количество доставки и/или услуги с цел заобикаляне прилагането на настоящата директива.

4.  По отношение на обществени поръчки за строителство при определянето на прогнозната стойност се взема предвид както стойността на строителството, така и общата прогнозна стойност на доставките, необходими за изпълнение на строителството и предоставени от възлагащия орган на изпълнителя.

5.  

а) Когато планиран строеж или закупуване на услуги може да доведе до едновременно възлагане на поръчки по отделни обособени позиции, се взема предвид общата прогнозна стойност на всички тези обособени позиции.

Когато сумарната стойност на позициите е равна или надвишава прага, определен в член 7, настоящата директива се прилага към възлагането на всяка обособена позиция.

Въпреки това, възлагащите органи могат да дерогират това прилагане по отношение на обособени позиции, прогнозната стойност на които, без ДДС, е по-ниска от 80 000 EUR за услуги или 1 милион EUR за строителство, при условие че сумарната стойност на тези обособени позиции не надвишава 20 % от сумарната стойност на позициите като цяло.

б) Когато предложение за придобиване на подобни доставки може да доведе до едновременно възлагане на поръчки по отделни обособени позиции, се взема предвид общата прогнозна стойност на всички тези позиции при прилагането на член 7, букви а) и б).

Когато сумарната стойност на позициите е равна или надвишава прага, определен в член 7, настоящата директива се прилага при възлагането на всяка обособена позиция.

Въпреки това възлагащите органи могат да дерогират това прилагане по отношение на обособени позиции, прогнозната стойност на които, без ДДС, е по-ниска от 80 000 EUR, при условие че сумарната стойност на тези обособени позиции не надвишава 20 % от сумарната стойност на позициите като цяло.

6.  При обществени поръчки за доставка, свързани с финансов лизинг, наемане или лизинг на стоки, стойността, която се приема като база за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка е, както следва:

а) при обществени поръчки с фиксирана продължителност, ако тази продължителност е по-кратка или равна на 12 месеца — общата прогнозна стойност за продължителноста на поръчката, или ако продължителността на поръчката е по-дълга от 12 месеца — общата стойност, включваща прогнозната остатъчна стойност;

б) при обществени поръчки без фиксирана продължителност или продължителността на които не може да бъде определена — месечната стойност, умножена по 48.

7.  При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или са предназначени да бъдат подновявани в рамките на определен период от време, изчисляването на прогнозната стойност на обществената поръчка се базира на следното:

а) или действителната обща стойност на последователните еднотипни поръчки, възложени в рамките на предходните 12 месеца или финансова година и коригирана, ако е възможно, за да се отчетат промените в количеството или стойността, които биха настъпили през следващите 12 месеца след първоначалната поръчка;

б) или общата прогнозна стойност на последователните поръчки, възложени в рамките на 12 месеца след първата доставка, или през финансовата година, когато тя е по-дълга от 12 месеца.

Изборът на метод за изчисляване на стойността на обществената поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на настоящата директива.

8.  При обществени поръчки за услуги, стойността, която трябва да бъде взета като база за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката е, според случая, както следва:

а) за следните видове услуги:

i) застрахователни услуги: платимата застрахователна премия и други форми на възнаграждение;

ii) банкови и други финансови услуги: таксите, комисионите, лихвите и други форми на възнаграждение;

iii) поръчки за проекти: такси, комисиони и други форми на възнаграждение;

б) за поръчки за услуги, в които не се посочва обща цена:

i) при поръчка с фиксирана продължителност, ако тази продължителност е по-кратка или равна на 48 месеца: общата стойност за цялата им продължителност;

ii) при поръчки без фиксирана продължителност или с продължителност по-дълга от 48 месеца: месечната стойност, умножена по 48.

9.  По отношение на рамковите споразумения и динамичните системи за покупки, стойността, която трябва да се вземе предвид, е максималната прогнозна стойност, без ДДС, на всички поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.Раздел 2

Специални правила

▼M10

Член 10

Поръчки в областта на отбраната и сигурността

При условията на член 296 от Договора настоящата директива се прилага за обществените поръчки, възлагани в областта на отбраната и на сигурността, с изключение на поръчките, спрямо които се прилага Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността ( 20 ).

Настоящата директива не се прилага за поръчките, за които не се прилага Директива 2009/81/ЕО по силата на членове 8, 12 и 13 от нея.

▼C1

Член 11

Обществени поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централни органи за покупки

1.  Държавите-членки могат да предвидят възлагащите органи да могат да придобиват строителство, доставки и/или услуги от или чрез централен орган за покупки.

2.  За възлагащите органи, които придобиват строителство, доставки и/или услуги от или чрез централен орган за покупки в случаите по член 1, параграф 10, се счита, че са спазили разпоредбите на настоящата директива, доколкото централният орган за покупки ги е спазил.Раздел 3

Поръчки, изключени от приложното поле на настоящата директива

Член 12

Поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, които съгласно Директива 2004/17/ЕО се възлагат от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите, посочени в членове 3—7 от нея и се възлагат за изпълнение на тези дейности, нито за обществени поръчки, изключени от приложното поле на Директива 2004/17/ЕО съгласно член 5, параграф 2 и членове 19, 26 и 30 от нея.

Въпреки това настоящата директива продължава да се прилага за обществени поръчки, възлагани от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите, посочени в член 6 от Директива 2004/17/ЕО и възлагани за изпълнение на тези дейности, доколкото съответната държава-членка се възползва от възможността, посочена във втора алинея на член 71 от нея, за да отложи прилагането ѝ.

Член 13

Специални изключения в областта на телекомуникациите

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки с основна цел да се позволи на възлагащите органи да предоставят или експлоатират публични телекомуникационни мрежи или да предоставят на обществото една или повече телекомуникационни услуги.

Член 14

Секретни поръчки и поръчки, изискващи специални мерки за сигурност

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, които са обявени за секретни, когато изпълнението им трябва да е придружено от специални мерки за сигурност в съответствие със законите, подзаконовите актове или административните разпоредби, които са в сила в съответната държава-членка, или когато защитата на основните интереси на тази държава-членка изисква това.

Член 15

Поръчки, възлагани съгласно международни правила

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, регулирани с различни процедурни правила и възлагани:

а) съгласно международно споразумение, сключено в съответствие с Договора между държава-членка и една или повече трети държави, за доставки или строителство, предназначени за съвместната реализация или експлоатация на строеж от подписалите го държави, или за услуги, предназначени за съвместната реализация или експлоатация на проект от подписалите го страни; всички споразумения се съобщават на Комисията, която може да се консултира с Консултативния комитет по обществени поръчки съгласно член 77;

б) съгласно сключено международно споразумение, свързано с разполагане на войски и отнасящо се до предприятия на държава-членка или трета държава;

в) съгласно определена процедура на международна организация.

Член 16

Специални изключения

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки за:

а) придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това, поръчки за финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата директива;

б) придобиване, създаване, продуциране или копродуциране на програмен материал от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;

в) арбитражни и помирителни услуги;

г) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално операциите, извършвани от възлагащите органи за набиране на пари или капитал, както и услугите, предоставяни от централна банка;

д) трудови договори;

е) услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато ползите не остават изключително за възлагащия орган за негова собствена употреба при извършване на неговата дейност, при условие че той изцяло е заплатил услугата.

Член 17

Концесии за услуги

Без да засяга прилагането на член 3, настоящата директива не се прилага за концесии за услуги, така както са определени в член 1, параграф 4.

Член 18

Поръчки за услуги, възлагани на основата на изключително право

Настоящата директива не се прилага за обществени поръчки за услуги, възлагани от възлагащ орган на друг възлагащ орган или на асоциация на възлагащи органи на основата на изключително право, което те упражняват по силата на публикувани законови, подзаконови или административни разпоредби, съвместими с Договора.Раздел 4

Специален режим

Член 19

Запазени поръчки

Държавите-членки могат да запазят правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за предприятия, ползващи се със закрила, или да предвидят такива поръчки да бъдат изпълнявани по програми за създаване на защитени работни места, когато по-голяма част от заетите лица са лица с увреждания, които поради естеството или сериозността на тези увреждания не могат да работят при нормални условия.

Обявлението за поръчката съдържа позоваване на настоящия член.ГЛАВА III

Режим за възлагане на обществени поръчки за услуги

Член 20

Поръчки за услуги, включени в приложение II А

Поръчки с обект услуги, включени в приложение II А, се възлагат в съответствие с членове 23—55.

Член 21

Поръчки за услуги, включени в приложение II Б

Възлагането на поръчки с обект услуги, включени в приложение II Б, се подчинява единствено на член 23 и член 35, параграф 4.

Член 22

Смесени поръчки за услуги, включени в приложение II А и услуги, включени в приложение II Б

Поръчки с обект услуги, включени едновременно в приложение II А и приложение II Б, се възлагат в съответствие с членове от 23 до 55, когато стойността на услугите, включени в приложение II А, е по-голяма от стойността на услугите, включени в приложение II Б. В останалите случаи поръчките се възлагат в съответствие с член 23 и член 35, параграф 4.ГЛАВА IV

Специални правила относно спецификациите и документацията

Член 23

Технически спецификации

1.  Техническите спецификации, така както са определени в точка 1 от приложение VI, се съдържат в документацията за поръчката, като обявленията за поръчки, документите за поръчката или допълнителните документи. Когато това е възможно, тези технически спецификации следва да бъдат определени така, че да отчитат критериите за достъп на лица с увреждания или предназначението за всички потребители.

2.  Техническите спецификации предоставят равен достъп на оферентите и не създават неоснователни пречки пред отварянето на обществените поръчки за конкуренция.

3.  Без да се засягат задължителните национални технически правила, доколкото те съответстват на общностното право, техническите спецификации се определят:

а) чрез позоваване на техническите спецификации, определени в приложение VI и, в установената поредност, чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейските технически одобрения, общите технически спецификации, международните стандарти, други технически еталони, установени от европейски организации по стандартизация или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и използване на стоките. При всяко позоваване се добавят думите „или еквивалентно“;

б) или чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания; последните могат да включват изисквания за опазване на околната среда. Въпреки това тези параметри трябва да бъдат достатъчно точни, за да позволят на оферентите да определят обекта на поръчката и на възлагащите органи — да възложат поръчката;

в) или чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания по буква б), с позоваване на спецификациите по буква а) като начин за установяване на презумпция за съответствие с тези работни характеристики или функционални изисквания;

г) или чрез позоваване на спецификациите по буква а) за определени характеристики, както и чрез позоваване на работните характеристики или функционалните изисквания по буква б) за други характеристики.

4.  Когато възлагащият орган се възползва от възможността за позоваване на спецификациите, посочени в параграф 3, буква а), той не може да отхвърли оферта на основание, че предложените стоки и услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато оферентът докаже в своята оферта с всяко подходящо средство, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.

Подходящо средство може да бъде техническото досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от призната организация.

5.  Когато възлагащ орган се възползва от възможността по параграф 3 да посочи работни характеристики или функционални изисквания, той не може да отхвърли оферта за строителство, стоки или услуги, които съответстват на национален стандарт, който транспонира европейски стандарт, на европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до определените от възлагащия орган работни характеристики и функционални изисквания.

В своята оферта оферентът трябва да докаже с всякакви подходящи средства пред възлагащия орган, че строителството, стоките или услугите, които съответстват на стандарта, отговарят на работните характеристики и функционалните изисквания на възлагащия орган.

Подходящо средство може да бъде техническото досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от призната организация.

6.  Когато възлагащите органи предписват характеристики за опазване на околната среда като работни характеристики или функционални изисквания, както са определени в параграф 3, буква б), те могат да използват подробни спецификации или, ако е необходимо, части от тях, както са определени в европейските или (мулти) национални екоетикети, или всеки друг екоетикет, при условие че:

 тези спецификации са подходящи за определяне характеристиките на доставките или услугите, които са обект на поръчката,

 изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация,

 екоетикетите са приети съгласно процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни като държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и

 те са достъпни за всички заинтересовани лица.

 Възлагащите органи могат да посочат, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, определени в документацията за поръчката; те трябва да приемат всяко подходящо доказателство, като техническо досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от призната организация.

7.  „Признати организации“ по смисъла на настоящия член са лабораториите за тестване, стандартизация и сертифициране, както и контролните организации, които спазват приложимите европейски стандарти.

Възлагащите органи приемат сертификати от признати организации, установени в други държави-членки.

8.  Освен ако е оправдано поради обекта на поръчката, техническите спецификации не трябва да се позовават на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени предприятия или стоки. Подобно позоваване се разрешава в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо съгласно параграфи 3 и 4; към това позоваване се добавят думите „или еквивалентно“.

Член 24

Варианти

1.  Когато критерият за възлагане е икономически най-изгодната оферта, възлагащите органи могат да разрешат на оферента да предложи варианти в офертата си.

2.  Възлагащите органи посочват в обявлението за поръчка дали разрешават или не представянето на варианти; без това посочване представянето на варианти не се разрешава.

3.  Възлагащите органи, които разрешават представянето на варианти, излагат в документацията за поръчката минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специфичните изисквания за тяхното представяне.

4.  Само варианти, които отговарят на минималните изисквания, предвидени от тези възлагащи органи, се приемат за разглеждане.

При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги, възлагащите органи, които са разрешили представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключването на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

Член 25

Подизпълнители

В документацията за поръчката възлагащият орган може да постави изискване или може да бъде задължен от държава-членка да постави такова, оферентът да посочи в своята оферта дела от поръчката, който възнамерява да възложи на подизпълнители или на предложени подизпълнители.

Това указание не засяга въпроса за отговорността на основния икономически оператор.

Член 26

Условия за изпълнение на поръчките

Възлагащите органи могат да предвидят специални условия, свързани с изпълнението на поръчката, при условие че те са съвместими с общностното право и са посочени в обявлението за поръчката или в спецификациите. Условията за изпълнение на поръчката могат, по-специално, да са насочени към социалната сфера и опазването на околната среда.

Член 27

Задължения, свързани с данъците, опазването на околната среда, закрилата на заетостта и условията на труд

1.  Възлагащ орган може да обяви в документацията за поръчката или да бъде задължен от държава-членка да обяви организацията или организациите, от които кандидат или оферент може да получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъците, опазването на околната среда, за разопредбите за закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в държавата-членка, региона или мястото, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите и които са приложими към строителството, извършвано на място, или към услугите, предоставяни по време на изпълнение на поръчката.

2.  Възлагащ орган, който предоставя информацията, посочена в параграф 1, изисква от кандидатите или оферентите в процедурата за възлагане на поръчка да посочат, че при изготвянето на офертите си са взели предвид задълженията, свързани с разпоредбите за закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила на мястото, където трябва да бъде извършено строителството или да бъде предоставена услугата.

Първата алинея не засяга прилагането на член 55 относно разглеждането на оферти с необичайно ниска цена.ГЛАВА V

Процедури

Член 28

Използване на открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне, и на състезателен диалог

При възлагане на обществени поръчки възлагащите органи прилагат националните процедури, адаптирани за целите на настоящата директива.

Те възлагат тези обществени поръчки чрез провеждане на открита или ограничена процедура. При определени обстоятелства, изрично предвидени в член 29, възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез провеждане на състезателен диалог. При определени случаи и обстоятелства, изрично посочени в членове 30 и 31, възлагащите органи могат да използват процедура на договаряне, със или без публикуване на обявление за поръчка.

Член 29

Състезателен диалог

1.  При особено сложни поръчки държавите-членки могат да предвидят, когато възлагащите органи считат, че използването на открита или ограничена процедура няма да доведе до възлагане на поръчката, последните да могат да използват състезателния диалог в съответствие с настоящия член.

Обществена поръчка се възлага единствено на базата на критерия за икономически най-изгодна оферта.

2.  Възлагащите органи публикуват обявление за поръчка с описание на техните потребности и изисквания, определени в това обявление и/или в описателен документ.

3.  Възлагащите органи започват с кандидатите, избрани съгласно съответните разпоредби на членове от 44 до 52, диалог, целта на който е да се установят и определят най-подходящите средства за удовлетворяване на техните потребности. По време на диалога те могат да обсъждат всички аспекти на поръчката с избраните кандидати.

По време на диалога възлагащите органи гарантират равнопоставеност на всички оференти. По-специално, те не предоставят информация, която да дискриминира и облагодетелства някои оференти за сметка на други.

Възлагащите органи не могат да разкриват на другите участници предложените решения или друга поверителна информация, предоставена от кандидат, участващ в диалога, без неговото съгласие.

4.  Възлагащите органи могат да предвидят процедурата да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията, които да бъдат обсъждани на етапа на диалога, като приложат критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчка или в описателния документ. Обявлението за поръчка или описателният документ посочват, че е възможно използване на тази възможност.

5.  Възлагащият орган продължава този диалог, докато определи решението или решенията, ако е необходимо след сравняването им, които могат да удовлетворят неговите потребности.

6.  След като обявят диалога за приключен и информират участниците за това, възлагащите органи ги канят да представят своите окончателни оферти на базата на решението или решенията, представени и конкретизирани по време на диалога. Офертите съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнението на проекта.

Офертите могат да бъдат изяснявани, уточнявани и подобрявани по искане на възлагащия орган. Подобни изяснения, уточнения, подобрения и допълнителна информация не могат да променят основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферти, промените в които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията или до дискриминационни последици.

7.  Възлагащите органи оценяват получените оферти на базата на критериите за възлагане, определени в обявлението за поръчка или в описателния документ, и избират икономически най-изгодната оферта в съответствие с член 53.

Възлагащият орган може да поиска от оферента, определен като представилия икономически най-изгодната оферта, да изясни някои аспекти на офертата или да потвърди ангажиментите, съдържащи се в нея, при условие че това не води до промяна в основните аспекти на офертата или на поканата за представяне на оферти, както и до опасност от нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.

8.  Възлагащите органи могат да уточнят цени или плащания на участниците в диалога.

Член 30

Случаи, които оправдават използването на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка

1.  Възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне след публикуване на обявление за поръчка в следните случаи:

а) когато офертите, представени в отговор на открита или ограничена процедура или състезателен диалог, са нередовни или неприемливи съгласно националните разпоредби, съвместими с членове 4, 24, 25, 27 и Глава VII, доколкото първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

Не е необходимо възлагащите органи да публикуват обявление за поръчка, когато включват в процедурата на договаряне всички оференти или само оферентите, които удовлетворяват критериите на членове 45—52 и които при предишното си участие в открита или ограничена процедура или в състезателен диалог са представили оферти, отговарящи на формалните изисквания на процедурата за представяне на оферти;

б) по изключение, когато естеството на строителството, доставките или услугите, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително общо определяне на цените;

в) при услуги, особено услугите в категория 6 от приложение II А и интелектуални услуги като проектиране на строителство, доколкото естеството на услугите не позволява да се определят достатъчно точно спецификациите на поръчката, за да се възложи последната чрез избор на най-добрата оферта съгласно правилата за откритата или ограничената процедура;

г) по отношение на обществени услуги за строителство, когато строителството се извършва единствено за целите на научноизследователската, експерименталната или развойната дейност, а не с цел извличане на печалба или възстановяване на разходите за научноизследователска и развойна дейност.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, възлагащите органи преговарят с оферентите по представените от тях оферти, за да ги пригодят към изискванията, определени от тях в обявлението за поръчка, спецификациите и допълнителните документи, ако има такива, както и за да определят най-добрата оферта съгласно член 53, параграф 1.

3.  По време на преговорите възлагащите органи гарантират равнопоставеност на всички оференти. По-специално, те не предоставят информация по дискриминационен начин, която може да облагодетелства някои оференти за сметка на други.

4.  Възлагащите органи могат да предвидят процедурата на договаряне да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на офертите, по които да се преговаря, като приложат критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчка или в спецификациите. Обявлението за поръчка или спецификациите посочват, че е възможно използване на тази възможност.

Член 31

Случаи, които оправдават използването на процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в следните случаи:

1) за обществени поръчки за строителство, обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:

а) когато не са били подадени оферти или подадените оферти не са били подходящи, или не са били подадени заявления в отговор на открита или ограничена процедура, при условие че първоначално обявените условия за поръчката не са съществено променени и че е изпратен доклад до Комисията по нейно искане;

б) когато, по технически или творчески причини, или по причини, свързани със защитата на изключителни права, обществената поръчка може да бъде възложена само на определен икономически оператор;

в) доколкото това е строго необходимо, когато при възникване на изключително неотложни обстоятелства, предизвикани от събития, които възлагащият орган не е могъл да предвиди, не може да бъде спазен срокът за провеждане на открита или ограничена процедура, или на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, както е посочено в член 30. Обстоятелствата, предявени с цел обосноваване на изключителната спешност, в никакъв случай не трябва да се дължат на възлагащия орган;

2) за обществени поръчки за доставки:

а) когато стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; тази разпоредба не обхваща производството в количество, което позволява да се установи търговската жизнеспособност или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;

б) за допълнителни доставки от първоначалния изпълнител на доставки, предназначени за частична замяна на обичайните доставки или съоръжения, или за увеличаване на наличните доставки или съоръжения, когато смяната на изпълнителя на доставки би принудила възлагащия орган да придобие материали с различни технически характеристики, което би довело до несъвместимост или прекомерни технически затруднения при експлоатацията и поддържането; продължителността на такива поръчки, както и на периодично повтарящи се поръчки, като правило не може да надвишава три години;

в) за доставки, котирани и купувани на стоковата борса;

г) за закупуването на доставки при особено изгодни условия от изпълнител на доставки, който прекратява стопанската си дейност, или от ликвидатори или синдици по производство за несъстоятелност, споразумение с кредиторите или друга сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови актове;

3) за обществени поръчки за услуги, когато обществената поръчка следва проведен конкурс за проект и трябва, съгласно приложимите правила, да бъде възложена на спечелилия или на един от спечелилите конкурса, като в последния случай всички спечелили трябва да бъдат поканени за участие в преговорите;

4) за обществени поръчки за строителство и услуги:

а) за допълнително строителство или допълнителни услуги, невключени в първоначално разглеждания проект или в първоначалната поръчка, но които поради непредвидени обстоятелства са станали необходими за изпълнението на строителните работи или услугите, описани там, при условие че са възложени на същия икономически оператор, който извършва тези строителни работи или услуги:

 когато допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или икономически да се отделят от първоначалната поръчка без значителни затруднения за възлагащите органи,

 или

 когато това строителство или тези услуги, въпреки че могат да се отделят от първоначалната поръчка, са строго необходими за нейното изпълнение.

Въпреки това сумарната стойност на поръчките, възложени за допълнително строителство или допълнителни услуги, не може да надхвърля 50 % от стойността на първоначалната поръчка;

б) за ново строителство или нови услуги, които се състоят в повторение на сходно строителство или сходни услуги, възложени на икономическия оператор, на когото същият възлагащ орган е възложил първоначалната поръчка, при условие че новото строителство или новите услуги съответстват на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка чрез открита или ограничена процедура.

Възможността за използване на тази процедура се посочва при обявяването на конкурентното възлагане на първата поръчка и общата прогнозна стойност на последващото строителство се взема предвид от възлагащите органи при прилагането на член 7.

Тази процедура може да се използва само за срок от три години след сключване на първоначалния договор.

Член 32

Рамкови споразумения

1.  Държава-членка може да предвиди възможност възлагащите органи да сключват рамкови споразумения.

2.  При сключване на рамково споразумение възлагащите органи следват процедурните правила, предвидени в настоящата директива, през всички етапи до възлагане на поръчките, които се основават на рамковото споразумение. Страните по рамковото споразумение се избират съгласно критериите за възлагане, определени в съответсвие с член 53.

Поръчките, основаващи се на рамково споразумение, се възлагат в съответствие с процедурите, предвидени в параграфи 3 и 4. Тези процедури могат да бъдат прилагани само между възлагащите органи и икономическите оператори, които първоначално са били страни по рамковото споразумение.

Когато се възлагат поръчки, основаващи се на рамково споразумение, страните в никакъв случай не могат да правят значителни промени в условията, предвидени в това рамково споразумение, по-специално в случая по параграф 3.

Срокът на рамковото споразумение не може да надвишава четири години, освен в изключителни надлежно обосновани случаи, по-специално когато предметът на рамковото споразумение го оправдава.

Възлагащите органи не могат да използват неправомерно рамкови споразумения или за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията.

3.  Когато се сключва рамково споразумение с един икономически оператор, поръчките, основаващи се на това споразумение, се възлагат в рамките на условията, предвидени в рамковото споразумение.

При възлагането на тези поръчки възлагащите органи могат да се обърнат писмено към икономическия оператор, страна по рамковото споразумение, с искане да допълни своята оферта, ако е необходимо.

4.  Когато рамковото споразумение се сключва с няколко икономически оператори, последните трябва да бъдат най-малко трима на брой, в случай че има достатъчен брой икономически оператори, които удовлетворяват критериите за подбор и/или достатъчно на брой приемливи оферти, които удовлетворяват критериите за възлагане.

Поръчки, основаващи се на рамкови споразумения, сключени с няколко икономически оператори, могат да бъдат възложени:

 като се приложат условията, предвидени в рамковото споразумение, без възобновяване на конкурентно възлагане на поръчка, или

 в случаите, в които не всички условия са предвидени в рамковото споразумение, когато страните отново се състезават на основата на същите и, ако е необходимо, при по-точно формулирани условия, а когато е приложимо, на основата на други условия, посочени в спецификациите на рамковото споразумение, съгласно следната процедура:

 

а) за всяка поръчка, която трябва да бъде възложена, възлагащите органи се обръщат писмено към икономическите оператори, способни да я изпълнят;

б) възлагащите органи определят достатъчно дълъг срок за представяне на офертите за всяка отделна поръчка, като вземат предвид такива фактори като сложността на обекта на поръчката и времето, необходимо за изпращане на офертите;

в) офертите се представят в писмен вид и тяхното съдържание е поверително до изтичане на предвидения срок за отговор;

г) възлагащите органи възлагат всяка поръчка на оферента, който е представил най-добрата оферта на основата на критериите за възлагане, определени в спецификациите на рамковото споразумение.

Член 33

Динамични системи за покупки

1.  Държавите-членки могат да предвидят възможност възлагащите органи да използват динамични системи за покупки.

2.  За да въведат динамична система за покупки, възлагащите органи следват правилата за провеждане на откритата процедура във всичките й етапи до възлагането на поръчките, което трябва да бъде направено съгласно тази система. Всички оференти, които отговарят на критериите за подбор и са представили ориентировъчна оферта, която съответства на спецификацията, и всички възможни допълнителни документи, се допускат до системата; ориентировъчните оферти могат да бъдат подобрени по всяко време, при условие че продължават да съответстват на спецификацията. С оглед въвеждането на системата и възлагането на поръчки съгласно тази система възлагащите органи използват единствено електронни средства в съответствие с член 42, параграфи 2—5.

3.  За целите на въвеждането на динамичната система за покупки възлагащите органи:

а) публикуват обявление за поръчка, от което да е ясно, че става дума за динамична система за покупки;

б) посочват в спецификацията, освен всичко останало, естеството на планираните покупки по тази система, както и необходимата информация за системата за покупки, използваното електронно оборудване и техническите условия и уточнения за свързване;

в) предлагат чрез електронни средства, при публикуване на обявлението и до изтичане на срока на действие на системата, неограничен, пряк и пълен достъп до спецификацията и до всички допълнителни документи, а в обявлението посочват интернет адреса, на който могат да бъдат разгледани документите.

4.  Възлагащите органи предоставят на всеки икономически оператор през целия срок на действие на динамичната система за покупки възможност за представяне на ориентировъчна оферта и за допускане до системата съгласно условията, посочени в параграф 2. Те приключват оценките в рамките на не повече от 15 дни от датата на представяне на ориентировъчната оферта. Въпреки това те могат да удължат периода за оценка, при условие че междувременно не е обявено конкурентно възлагане на поръчка.

Възлагащият орган информира оферента, посочен в първа алинея, възможно най-скоро за неговото допускане до динамичната система за покупки или за отхвърлянето на неговата ориентировъчна оферта.

5.  Всяка отделна поръчка трябва да бъде предмет на обявяване на конкурентно възлагане на поръчка. Преди да се пристъпи към обявяването на конкурентното възлагане на поръчка, възлагащите органи публикуват опростено обявление, с което канят всички заинтересовани икономически оператори да представят ориентировъчна оферта в съответствие с параграф 4 в рамките на срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на опростеното обявление. Възлагащите органи не могат да пристъпят към възлагането, преди да са приключили с оценката на всички ориентировъчни оферти, получени в срок.

6.  Възлагащите органи канят всички оференти, допуснати до системата, да представят оферта за всяка отделна поръчка, която трябва да бъде възложена чрез системата. За тази цел те определят срок за представяне на офертите.

Те възлагат поръчката на оферента, който е представил най-добрата оферта на базата на критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчка за въвеждане на динамичната система за покупки. Тези критерии могат, в подходящите случаи, да бъдат формулирани по-точно в поканата, посочена в първа алинея.

7.  Срокът на действие на динамичната система за покупки не може да бъде по-дълъг от четири години освен в надлежно обосновани изключителни случаи.

Възлагащите органи не могат да използват тази система, за да предодвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията.

Не се начисляват такси на заинтересованите икономически оператори или на страните по системата.

Член 34

Обществени поръчки за строителство: особени правила за субсидираните жилищностроителни обекти

При обществени поръчки, свързани с проектирането и изграждането на субсидирани жилищностроителни обекти, размерът и сложността на които, както и прогнозираната продължителност на строителството изискват планирането да се основава от самото начало на тясно сътрудничество в рамките на екипа от представители на възлагащите органи, експерти и изпълнителя, носещ отговорност за изпълнението на строителството, може да бъде използвана специална процедура за възлагане, за да се избере изпълнителят, който ще бъде най-подходящ за работа в екипа.

По-специално, възлагащите органи включват в обявлението за поръчка, колкото е възможно по-точно описание на строителството, което трябва да се извърши, за да се даде възможност на заинтересованите изпълнители да добият пълна представа за проекта. Освен това възлагащите органи, в съответствие с изискванията за качествен подбор, посочени в членове от 45 до 52, включват в това обявление за поръчка личните, техническите, икономическите и финансовите условия, които трябва да бъдат изпълнени от кандидатите.

Когато се използва такава процедура, възлагащите органи прилагат членове 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 и от 45 до 52.ГЛАВА VI

Правила за обявяване и прозрачностРаздел 1

Публикуване на обявления

Член 35

Обявления

1.  Възлагащите органи оповестяват чрез обявление за предварителна информация, публикувано от Комисията или от тях в техния „профил на купувача“, както е посочен в точка 2, буква б) от приложение VIII:

а) когато се отнася за доставки: общата прогнозна стойност на поръчките или на рамковите споразумения по групи стоки, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, когато общата прогнозна стойност, като се вземат предвид членове 7 и 9, е равна или по-голяма от 750 000 EUR.

Групите стоки се определят от възлагащите органи чрез позоваване на СРV номенклатурата;

б) когато се отнася за услуги: общата прогнозна стойност на поръчките или на рамковите споразумения за всяка от категориите услуги, включени в приложение II А, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, когато общата прогнозна стойност, като се вземат предвид членове 7 и 9, е равна или по-голяма от 750 000 EUR;

в) когато се отнася за строителство: основните характеристики на поръчките или на рамковите споразумения, които те възнамеряват да възложат, прогнозната стойност на които е равна или по-голяма от прага, посочен в член 7, като се вземе предвид член 9.

Обявленията, посочени в букви а) и б), се изпращат на Комисията или се публикуват в профила на купувача, колкото е възможно по-скоро след началото на бюджетната година.

Обявлението, посочено в буква в), се изпраща на Комисията или се публикува в профила на купувача, колкото е възможно по-скоро след вземането на решение за одобрение на планираните поръчки за строителство или рамковите споразумения, които възлагащите органи възнамеряват да възложат.

Възлагащите органи, които публикуват обявление за предварителна информация в техния профил на купувача, изпращат на Комисията по електронен път обявление за публикуването на обявление за предварителна информация в профила на купувача в съответствие с формата и подробните процедури за изпращане на обявления, посочени в точка 3 от приложение VIII.

Публикуването на обявленията, посочени в букви а), б) и в), е задължително само когато възлагащите органи използват възможността за съкращаване на сроковете за получаване на оферти съгласно член 38, параграф 4.

Настоящият параграф не се прилага към процедурите на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка.

2.  Възлагащи органи, които желаят да възложат обществена поръчка или рамково споразумение чрез открита или ограничена процедура или съгласно условията, определени в член 30, чрез процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка или съгласно условията, определени в член 29, чрез състезателен диалог, оповестяват своите намерения с обявление за поръчка.

3.  Възлагащите органи, които желаят да въведат динамична система за покупки, оповестяват своето намерение с обявление за поръчка.

Възлагащите органи, които желаят да възложат поръчка, основаваща се на динамична система за покупки, оповестяват своето намерение с опростено обявление за поръчка.

4.  Възлагащите органи, които са възложили обществена поръчка или са сключили рамково споразумение, изпращат обявление за резултатите от процедурата на възлагане не по-късно от 48 дни след възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение.

Когато рамково споразумение е сключено в съответствие с член 32, възлагащите органи не са задължени да изпращат обявление за резултатите от процедурата на възлагане за всяка поръчка, основаваща се на това споразумение.

Възлагащите органи изпращат обявление за резултата от възлагането на поръчките, основаващи се на динамична система за покупки, в срок до 48 дни от възлагането на всяка поръчка. Те могат обаче да изпращат тези обявления веднъж на тримесечие. В този случай те изпращат събраните за тримесечието обявления в срок до 48 дни от края на всяко тримесечие.

При обществени поръчки за услуги, включени в приложение II Б, възлагащите органи посочват в обявлението дали са съгласни с неговото публикуване. За такива обществени поръчки за услуги Комисията изработва правила за изготвяне на статистически отчети на базата на подобни обявления и за публикуването на такива отчети в съответствие с процедурата, посочена в член 77, параграф 2.

Може да бъде отказано публикуването на определена информация за възлагането на поръчката или за сключването на рамковото споразумение, когато разкриването ѝ би попречило на правоприлагането или би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило законни търговски интереси на публични или частни икономически оператори или би накърнило лоялната конкуренция между тях.

Член 36

Форма и начин на публикуване на обявленията

1.  Обявленията съдържат информацията, посочена в приложение VII А и, когато е приложимо, всяка друга информация, която се счита за полезна от възлагащия орган, под формата на стандартните формуляри, приети от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 77, параграф 2.

2.  Обявленията, изпратени от възлагащите органи на Комисията, се изпращат чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в приложение VIII, точка 3, или по друг начин. Когато се използва ускорената процедура, предвидена в член 38, параграф 8, обявленията трябва да се изпращат по факс или чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение VIII.

Обявленията се публикуват в съответствие с техническите характеристики за публикуване, определени в точка 1, букви а) и б) от приложение VIII.

3.  Обявленията, изготвени и изпратени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение VIII, се публикуват не по-късно от пет дни след изпращането им.

Обявления, които не са изпратени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение VIII, се публикуват не по-късно от 12 дни след изпращането им или при ускорената процедура, посочена в член 38, параграф 8 — не по-късно от пет дни след изпращането им.

4.  Обявленията за поръчки се публикуват изцяло на един от официалните езици на Общността по избор на възлагащия орган, като за автентичен се приема единствено текста на този език. Резюме от основните елементи на всяко обявление се публикува на останалите официални езици.

Разходите по публикуването на такива обявления от Комисията се поемат от Общността.

5.  Обявленията и тяхното съдържание не могат да бъдат публикувани на национално ниво преди датата на изпращането им до Комисията.

Обявленията, публикувани на национално ниво, не могат да съдържат информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, изпратени до Комисията или публикувани в профила на купувача съгласно първа алинея на член 35, параграф 1, но в тях се посочва датата на изпращането на обявлението до Комисията или неговото публикуване в профила на купувача.

Обявленията за предварителна информация не могат да бъдат публикувани в профила на купувача, преди до Комисията да бъде изпратено обявлението за тяхното публикуване в тази форма; в тях се посочва датата на изпращането.

6.  Съдържанието на обявленията, които не се изпращат чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение VIII, трябва да бъде ограничено до приблизително 650 думи.

7.  Възлагащите органи трябва да са в състояние да представят доказателство за датите, на които обявленията са изпратени.

8.  Комисията предоставя на възлагащия орган потвърждение за публикуването на изпратената информация, като посочва датата на публикуването. Това потвърждение представлява доказателство за публикуване.

Член 37

Незадължително публикуване

Възлагащите органи могат да публикуват в съответствие с член 36 обявления за обществени поръчки, които не са предмет на изискванията за публикуване, определени в настоящата директива.Раздел 2

Срокове

Член 38

Срокове за получаване на заявленията за участие и на офертите

1.  При определяне на сроковете за получаване на офертите и заявленията за участие възлагащите органи отчитат, по-специално, сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове, определени в настоящия член.

2.  При откритите процедури минималният срок за получаване на офертите е 52 дни от датата, на която е било изпратено обявлението за поръчка.

3.  При ограничените процедури, процедурите на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, посочени в член 30, и състезателния диалог:

а) минималният срок за получаване на заявленията за участие е 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчка;

б) при ограничените процедури минималният срок за получаване на офертите е 40 дни от датата, на която е изпратена поканата.

4.  Когато възлагащите органи са публикували обявление за предварителна информация, минималният срок за получаване на оферти съгласно параграф 2 и параграф 3, буква б) може като правило да бъде съкратен до 36 дни, но при никакви обстоятелства не може да бъде по-малко от 22 дни.

Срокът тече от датата, на която обявлението за поръчка е било изпратено — при открити процедури, и от датата, на която е била изпратена поканата за представяне на оферта — при ограничени процедури.

Съкратените срокове, посочени в първа алинея, се допускат, при условие че в обявлението за предварителна информация се съдържа цялата необходима информация за обявлението за поръчка съгласно приложение VII А, доколкото тази информация съществува по време на публикуването на обявлението и обявлението за предварителна информация е било изпратено за публикуване в срок от 52 дни до 12 месеца преди датата, на която е било изпратено обявлението за поръчка.

5.  Когато обявленията се изготвят и изпращат чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение VIII, сроковете за получаване на оферти, посочени в параграфи 2 и 4 при открити процедури, както и срокът за получаване на заявления за участие, посочен в параграф 3, буква а), при ограничени процедура, процедури на договаряне и състезателния диалог, могат да бъдат съкратени със седем дни.

6.  Сроковете за получаване на оферти, посочени в параграф 2 и параграф 3, буква б), могат да бъдат съкратени с пет дни, когато възлагащият орган предложи неограничен и пълен пряк достъп чрез електронни средства до документацията за поръчката и всички допълнителни документи от датата на публикуване на обявлението в съответствие с приложение VIII, като в текста на обявлението посочи интернет адреса, на който е достъпна документацията.

Това съкращаване на срока може да бъде добавено към това, посочено в параграф 5.

7.  Ако, независимо по каква причина, спецификациите и допълнителните документи или информация, въпреки че са изискани своевременно, не са представени в сроковете, определени в членове 39 и 40, или когато офертите могат да бъдат изготвени само след оглед на мястото или след разглеждане на място на допълнителните документи към документацията за поръчката, сроковете за получаване на оферти се удължават, за да могат съответните икономически оператори да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.

8.  При ограничените процедури и процедурите на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, посочени в член 30, когато спешността обезсмисля сроковете, предвидени в настоящия член, възлагащите органи могат да определят:

а) срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчка, или по-кратък от 10 дни, ако обявлението е изпратено чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурата за изпращане на обявления, посочени в точка 3 от приложение VIII;

б) и при ограничените процедури, срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферта.

Член 39

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

1.  При откритите процедури когато възлагащите органи не предоставят неограничен и пълен пряк достъп чрез електронни средства в съответствие с член 38, параграф 6 до спецификациите и допълнителните документи, спецификациите и допълнителните документи се изпращат на икономическите оператори в рамките на шест дни от получаване на искането, при условие че искането е подадено своевременно преди крайния срок за представяне на офертите.

2.  При условие че е поискана своевременно допълнителната информация, отнасяща се до спецификациите и всички допълнителни документи, се осигурява от възлагащите органи или компетентните отдели не по-късно от шест дни преди крайния срок, определен за получаване на офертите.Раздел 3

Съдържание на информацията и средства за изпращане на информация

Член 40

Покани за представяне на оферта, за участие в диалог или в договаряне

1.  При ограничени процедури, процедури на състезателен диалог и процедури на договаряне с публикуване на обявление за поръчка по смисъла на член 30, възлагащите органи едновременно и в писмен вид канят избраните кандидати да представят своите оферти или да участват в договаряне, или при състезателен диалог — да участват в диалог.

2.  Поканата до кандидатите включва:

 копие от спецификациите или от описателния документ и всички допълнителни документи, или

 адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, посочени в първото тире, когато те са направени пряко достъпни чрез електронни средства в съответствие с член 38, параграф 6.

3.  Когато образувание, което не е възлагащият орган, отговорен за процедурата на възлагане, притежава спецификациите, описателния документ и/или допълнителните документи, поканата посочва адреса, на който тези спецификации, описателният документ и допълнителните документи могат да бъдат поискани, както и когато е подходящо, крайния срок за отправяне на искането за тези документи, цената за получаването им и начините за плащането й. Компетентният отдел изпраща документацията на икономическия оператор незабавно след получаване на искането.

4.  Допълнителната информация за спецификациите, описателния документ или допълнителните документи се изпраща от възлагащия орган или компетентния отдел не по-късно от шест дни преди крайния срок, определен за получаване на офертите, при условие че е поискана своевременно. При ограничена или ускорена процедура този срок е четири дни.

5.  Освен това поканата за представяне на оферта, за участие в диалог или в договаряне трябва да съдържа най-малко:

а) позоваване на публикуваното обявление за поръчка;

б) краен срок за получаване на офертите, адреса, на който трябва да бъдат изпратени офертите и езика или езиците, на които трябва да бъдат изготвени офертите;

в) при състезателен диалог — датата и адреса, определени за начало на консултациите и езика или езиците, които ще бъдат използвани;

г) позоваване на всички възможни придружителни документи, които трябва да бъдат представени в подкрепа на проверимите декларации, подадени от оферента съгласно член 44, или с цел да се допълни информацията, посочена в същия член, и съгласно условията, предвидени в членове 47 и 48;

д) относителната тежест на критериите за възлагане на поръчката или, когато е приложимо, тези критерии, подредени по важност в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за поръчка, спецификациите или в описателния документ.

Въпреки това при обществени поръчки, възлагани в съответствие с правилата, определени в член 29, информацията, посочена в буква б) от настоящия параграф, не се включва в поканата за участие в диалога, но се включва в поканата за представяне на оферта.

Член 41

Информиране на кандидатите и оферентите

1.  Възлагащите органи информират във възможно най-кратък срок кандидатите и оферентите за решенията, взети във връзка със сключването на рамково споразумение, възлагането на поръчка или допускането до динамичната система за покупки, включително и за основанията за всяко решение да не се сключва рамково споразумение или да не се възложи поръчка, за която е имало обявяване на конкурентно възлагане на поръчка и да се възобнови процедурата, или да не се въведе динамична система за покупки; тази информация се предоставя в писмен вид при отправяне на искане до възлагащите органи.

2.  По искане на заинтересованата страна възлагащият орган своевременно информира:

 всеки неуспял кандидат за причините за отхвърляне на неговото заявление,

 всеки неуспял оферент за причините за отхвърляне на неговата оферта, включително за случаите, посочени в член 23, параграфи 4 и 5, за причините за своето решение за липса на еквивалентност или за решението си, че строителните работи, доставките или услугите не отговарят на работните или функционалните изисквания,

 всеки оферент, който е изготвил допустима оферта, за характеристиките и преимуществата на избраната оферта, както и за името на спечелилия оферент или за страните по рамковото споразумение.

Срокът за информиране при никакви обстоятелства не може да надхвърли 15 дни от получаване на писменото искане.

3.  Въпреки това възлагащите органи могат да откажат достъп до определена информация, посочена в параграф 1, свързана с възлагането на поръчката, сключването на рамкови споразумения или допускането до динамична система за покупки, когато разкриването на такава информация би попречило на правоприлагането, би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило легитимните търговски интереси на икономическите оператори, публични или частни, или би накърнило лоялната конкуренция между тях.Раздел 4

Съобщения

Член 42

Правила за съобщенията

1.  Всички съобщения и всеки обмен на информация, посочени в настоящия дял, могат да се извършват по пощата, по факса, чрез електронни средства в съответсвие с параграфи 4 и 5, по телефона в случаите и при обстоятелствата, посочени в параграф 6, или като се комбинират тези средства според избора на възлагащия орган.

2.  Избраните средства за комуникация трябва да бъдат широко достъпни и следователно да не ограничават достъпа на икономическите оператори до процедурата на възлагане.

3.  Съобщенията, обменът и съхраняването на информация се извършват по начин, който да гарантира, че целостта на данните и поверителността на офертите и заявленията за участие са запазени, както и че възлагащите органи проучват съдържанието на офертите и заявленията за участие само след изтичане на срока за представянето им.

4.  Средствата, които трябва да бъдат използвани за осъществяване на комуникацията чрез електронни средства, както и техните технически характеристики, трябва да са недискриминационнии, широкодостъпни и съвместими с продуктите на информационната и комуникационната технологии за обща употреба.

5.  Правилата, приложими към устройствата за електронно изпращане и получаване на оферти, както и към устройствата за електронно получаване на заявления за участие са, както следва:

а) информацията относно спецификациите, необходима за електронно представяне на оферти и заявления за участие, включително криптиране, се намира на разположение на заинтересованите страни. Освен това устройствата за електронно получаване на оферти и заявления за участие отговарят на изискванията на приложение X;

б) държавите-членки могат, съгласно член 5 от Директива 1999/93/ЕО, да изискват електронните оферти да бъдат придружавани от усъвършенстван електронен подпис в съответствие с параграф 1 от нея;

в) държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни схеми за акредитиране, насочени към повишаване на нивото на услугата сертифициране, предоставяна за тези устройства;

г) оферентите или кандидатите се ангажират да представят, преди да изтече срокът, предвиден за представяне на оферти или заявления за участие, документите, сертификатите и декларациите, посочени в членове 45—50 и член 52, ако те не съществуват в електронен формат.

6.  Подаването на заявления за участие се извършва по следните правила:

а) заявленията за участие при процедури за възлагане на обществени поръчки се подават писмено или по телефона;

б) когато заявленията за участие се подават по телефона, писмено потвърждение трябва да бъде изпратено, преди да изтече срокът, определен за тяхното получаване;

в) възлагащите органи могат да поставят изискване заявленията за участие, изпратени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или чрез електронни средства, когато това е необходимо за целите на правното доказване. Всяко подобно изискване, заедно със срока за изпращане на потвърждение по пощата или чрез електронни средства, трябва да бъде посочено от възлагащия орган в обявлението за поръчка.Раздел 5

Доклади

Член 43

Съдържание на докладите

За всяка поръчка, рамково споразумение и всяко въвеждане на динамична система за покупки възлагащите органи изготвят писмен доклад, който включва най-малко следната информация:

а) името и адреса на възлагащия орган, обект и стойност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки;

б) имената на спечелилите кандидати или оференти и мотивите за техния избор;

в) имената на отхвърлените кандидати или оференти и мотивите за тяхното отхвърляне;

г) мотивите за отхвърляне на офертите, цената на които е приета за необичайно ниска;

д) името на спечелилия оферент и мотивите за избора на неговата оферта и, ако е известен, дела от обществената поръчка или рамковото споразумение, който той възнамерява да възложи на трети лица като подизпълнители;

е) за процедури на договаряне, обстоятелствата по членове 30 и 31, които са основания за използването им;

ж) по отношение на състезателния диалог, обстоятелствата по член 29, които са основания за използването на тази процедура;

з) ако е необходимо, мотивите на възлагащия орган за решението му да не възложи поръчка, рамковo споразумение или да не въведе динамична система за покупки.

Възлагащите органи предприемат съответните мерки за документиране на хода на процедурите на възлагане, провеждани чрез електронни средства.

Докладът или основните му характеристики се изпращат на Комисията, ако тя поиска това.ГЛАВА VII

Провеждане на процедуратаРаздел 1

Общи разпоредби

Член 44

Проверка на годността на кандидатите, избор на участници и възлагане на поръчки

1.  Поръчките се възлагат на основата на критериите, предвидени в членове 53 и 55, като се вземе предвид член 24, след като годността на икономическите оператори, които не са изключени съгласно членове 45 и 46, бъде проверена от възлагащите органи в съответствие с критериите за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, предвидени в членове 47—52 и, когато е подходящо, с недискриминационните правила и критерии, посочени в параграф 3.

2.  Възлагащите органи могат да предявят изискване кандидатите и оферентите да изпълнят минималните изисквания съгласно членове 47 и 48.

Обхватът на информацията, посочена в членове 47 и 48, и минималните изисквания, които се изискват за определена поръчка, трябва да съответстват и да бъдат пропорционални на обекта на поръчката.

Минималните изисквания се посочват в обявлението за поръчка.

3.  При ограничени процедури, процедури на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и процедура на състезателен диалог възлагащите органи могат да ограничат броя на подходящите кандидати, които ще бъдат поканени от тях да представят оферти, да преговарят или да участват в диалога, при условие че има достатъчен брой подходящи кандидати. Възлагащите органи посочват в обявлението за поръчка обективните и недискриминационни критерии или правила, които възнамеряват да приложат, минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят и, когато е подходящо, максималния им брой.

При ограничената процедура минималният брой кандидати е пет. При процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и процедура на състезателен диалог минималният брой е трима. При всички случаи броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

Възлагащите органи канят такъв брой кандидати, който най-малкото да бъде равен на предварително определения минимум. Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под минимума, възлагащият орган може да продължи процедурата, като покани кандидата/кандидатите, които притежават необходимите възможности. По отношение на същата процедура възлагащият орган не може да включва други икономически оператори, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.

4.  Когато възлагащите органи използват възможността за намаляване броя на решенията, които трябва да бъдат обсъдени или на офертите, които подлежат на договаряне, предвидена в член 29, параграф 4 и член 30, параграф 4, те прилагат критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчка, в спецификациите или в описателния документ. На крайния етап окончателният брой трябва да осигури реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения или подходящи кандидати.Раздел 2

Критерии за качествен подбор

Член 45

Лично състояние на кандидата или оферента

1.  От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка се изключва всеки кандидат или оферент, който е осъден с влязла в сила присъда, по една или няколко от причините, посочени по-долу и това е известно на възлагащия орган:

а) участие в престъпна организация съгласно определението в член 2, параграф 1 от Съвместно действие 98/733/ПВР на Съвета ( 21 );

б) корупция съгласно определението в член 3 от Акт на Съвета от 26 май 1997 г. ( 22 ) и член 3, параграф 1 от Съвместно действие 98/742/ПВР на Съвета ( 23 );

в) измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности ( 24 );

г) изпиране на пари съгласно определението в член 1 от Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари ( 25 );

Държавите-членки определят, в съответствие с националното си право и при спазване на общностното право, условията за прилагането на настоящия параграф.

Те могат да предвидят дерогация от изискванията, посочени в първата алинея, в полза на първостепенни изисквания от обществен интерес.

За целите на настоящия параграф възлагащите органи, когато е приложимо, канят кандидатите или оферентите да представят документите, посочени в параграф 3, и могат, когато не са сигурни в личното състояние на такива кандидати или оференти, да се обърнат към компетентните органи, за да получат информацията за личното състояние на съответните кандидати или оференти, която считат за необходима. Когато информацията се отнася до кандидат или оферент, който е установен в държава, различна от тази на възлагащия орган, възлагащият орган може да потърси съдействието на компетентните органи. Като се вземе предвид националното законодателство на държавата-членка, където са установени кандидатите или оферентите, такива запитвания са свързани с юридически и/или физически лица, включително, когато е подходящо, управители на дружества и всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол по отношение на кандидата или оферента.

2.  Всеки икономически оператор може да бъде изключен от участие в процедура за възлагане на поръчка, когато този икономически оператор:

а) е в несъстоятелност или е в ликвидация, когато неговата дейност се управлява от съда, когато е сключил споразумение с кредитори, когато е преустановил дейността си или се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б) е в производство по обявяване в несъстоятелност, производство за налагане на принудителна ликвидация или за управление на неговата дейност от съда, или е в процес на сключване на споразумение с кредитори или е обект на подобно производство съгласно националните законови и подзаконови актове;

в) е осъден със съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо съгласно правните норми на страната и с което се установява правонарушение, свързано с професионалното му поведение;

г) е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано с всяко средство, с което могат да си послужат възлагащите органи;

д) не е изпълнил задълженията си, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване, съгласно правните норми на страната, в която той е установен или съгласно тези на страната на възлагащия орган;

е) не е изпълнил задълженията си, свързани с плащането на данъци, съгласно правните норми на страната, в която той е установен или съгласно тези на страната на възлагащия орган;

ж) е виновен за сериозно по своя характер даване на невярна информация, изисквана по настоящия раздел, или не е предоставил изискваната информация.

Държавите-членки определят, в съответствие с националното си право и при спазване на общностното законодателство, условията за прилагането на настоящия параграф.

3.  Възлагащите органи приемат следното като достатъчно доказателство, че никой от случаите по параграф 1 или параграф 2, букви а), б), в), д) или е) не се отнася до икономическия оператор:

а) по отношение на параграф 1 и параграф 2, букви а), б) и в), представяне на извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата на произход или в държавата, от която лицето идва, който показва, че тези изисквания са изпълнени;

б) по отношение на параграф 2, букви д) и е), удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава-членка.

Когато съответната държава не издава такива документи или удостоверения, или когато те не включват всички случаи по параграф 1 и параграф 2, букви а), б) и в), те могат да бъдат заменени от клетвена декларация, или в държава-членка, в която не съществува такъв тип декларации — от тържествена декларация, направена от съответното лице пред компетентен съдебен или административен орган, нотариус или компетентна професионална или търговска организация в държавата на произход или в държавата, от която това лице идва.

4.  Държавите-членки определят органите и организациите, които са компетентни да издават документите, удостоверенията или декларациите, посочени в параграф 3, и ги съобщават на Комисията. Това съобщение не засяга разпоредбите на законодателството за защита на данните.

Член 46

Годност за изпълнение на професионална дейност

От всеки икономически оператор, който желае да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде поискано да докаже вписването си, съгласно предвиденото в държавата-членка, в която е установен, в някой от професионалните или търговски регистри или да представи клетвена декларация или сертификат съгласно приложение IX А за обществените поръчки за строителство, съгласно приложение IX Б — за обществените поръчки за доставки и съгласно приложение IX В — за обществените поръчки за услуги.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или оферентите трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна на произход съответната услуга, възлагащият орган може да поиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

Член 47

Икономическо и финансово състояние

1.  Икономическото и финансовото състояние на икономическия оператор може да бъде доказано, като общо правило, с един или няколко от следните документи:

а) съответни удостоверения от банки или, когато е подходящо, доказателство за наличието на застраховка за професионална отговорност;

б) финансови отчети или извлечения от тях, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която икономическият оператор е установен;

в) декларация за общия оборот и, когато е подходящо, за оборота от дейностите, които са обект на поръчката, за най-много последните три налични финансови години, в зависимост от датата, на която предприятието е било учредено или икономическият оператор е започнал дейността си, доколкото такава информация за оборотите съществува.

2.  Икономическият оператор може, когато това е приложимо и за конкретна поръчка, да разчита на възможностите на други образувания, независимо от правното естество на връзките между тях. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възлагащия орган, че ще има на разположение необходимите ресурси, например, чрез представянето на доказателство за ангажимента, поет от тези образувания за тази цел.

3.  При същите условия група от икономически оператори, посочена в член 4, може да разчита на възможностите на участниците в групата или на други образувания.

4.  Възлагащите органи изрично посочват в обявлението за поръчка или в поканата за представяне на оферта кои от документите, посочени в параграф 1, са избрали, както и останалите документи, които трябва да бъдат представени.

5.  Когато по обективни причини икономическият оператор не може да представи исканите от възлагащия орган документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възлагащият орган приеме за подходящ.

Член 48

Технически възможности и/или професионална квалификация

1.  Техническите възможности и/или професионалната квалификация на икономическите оператори се оценява и проучва съгласно параграфи 2 и 3.

2.  Техническите възможности на икономическите оператори могат да бъдат доказани по един или няколко от следните начини в зависимост от характера, количеството и значимостта на поръчката, както и предназначението на строителството, доставките или услугите:

а) 

i) списък на строителството, извършено през последните пет години, придружен от удостоверения за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези удостоверения посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с изискванията на отрасъла. Когато е подходящо, компетентният орган изпраща директно на възлагащия орган тези удостоверения;

ii) списък на основните осъществени доставки или предоставени услуги през последните три години, включително сумите, датите и получателите, независимо дали публични или частни. Доказателство за осъществената доставка и предоставената услуга се представя:

 когато получателят е бил възлагащ орган, под формата на удостоверения, издадени или заверени от компетентния орган,

 когато получателят е частен купувач, с удостоверение от купувача, или, ако това не е възможно, само с декларация от икономическия оператор;

б) списък на техническите лица или техническите организации, които участват, независимо дали са свързани пряко или не с предприятието на икономическия оператор, и особено на тези, които отговарят за контрола на качеството и, при обществени поръчки за строителство — списък на тези, които изпълнителят може да използва за изпълнение на на строежа;

в) описание на техническото оборудване и мерките, предприети от изпълнителя на доставки или услуги за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване на предприятието му;

г) когато стоките или услугите, които трябва да бъдат предоставени, са сложни или по изключение имат специално предназначение, проверка, извършена от възлагащите органи или от тяхно име от компетентна официална организация в страната, в която изпълнителят на доставки или услуги е установен, при условие че тази организация е дала съгласието си; тази проверка има за предмет производствените възможности на изпълнителя на доставки или техническите възможности на изпълнителя на услуги и, ако е необходимо, средствата за изпитване и изследване, с които той разполага, както и мерките за контрол на качеството, които той прилага;

д) посочване на образованието и професионалната квалификация на изпълнителя на услуги или на изпълнителя на строителство и/или на ръководните служители на предприятието и, по-специално, на лицето или лицата, които отговарят за доставянето на услугата или извършване на строителството;

е) за обществените поръчки за строителство и обществени поръчки за услуги и само в подходящите случаи, посочване на мерките за управление на околната среда, които икономическият оператор ще може да приложи при изпълнение на поръчката;

ж) декларация за средния годишен брой на работна сила на изпълнителя на услуги или на изпълнителя на строителство, както и за броя на ръководния състав за последните три години;

з) декларация за работните средства, материала или за техническото оборудване, с което разполага изпълнителят на услуги или изпълнителят на строителство за изпълнение на поръчката;

и) указване на дела от поръчката, която изпълнителят на услуги възнамерява евентуално да предостави на подизпълнител;

й) по отношение на стоките, които ще се доставят:

i) образци, описания и/или фотографски снимки, чиято автентичност трябва да бъде удостоверена, ако възлагащият орган изисква това;

ii) сертификати, издадени от официални и признати за компетентни институти или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките, което е ясно посочено чрез позоваване на определени спецификации или стандарти.

3.  Икономическият оператор може, когато това е приложимо и за конкретна поръчка, да разчита на възможностите на други образувания, независимо от правното естество на връзките помежду им. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възлагащия орган, че ще има на разположение необходимите ресурси за изпълнението на поръчката, например чрез представянето на доказателство за ангажимента, поет от тези образувания за поставяне на необходимите ресурси на разположение на икономическия оператор.

4.  При същите условия група от икономически оператори, посочена в член 4, може да разчита на възможностите на участниците в групата или на други образувания.

5.  При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват разполагане на място или монтажни работи, предоставянето на услуги и/или изпълнението на строителство, способността на икономическите оператори да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителството, могат да бъдат оценявани, по-специално във връзка с техните умения, ефективност, опит и надеждност.

6.  Възлагащият орган посочва в обявлението за поръчка или в поканата за представяне на оферти кои от документите по параграф 2 желае да получи.

Член 49

Стандарти за осигуряване на качеството

Когато възлагащите органи изискват представяне на сертификати, изготвени от независими организации, които удостоверяват съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за осигуряване на качеството, те се позовават на системите за осигуряване на качеството, основаващи се на сериите европейски стандарти в съответната област и сертифицирани от организации, спазващи сериите европейски стандарти относно сертифицирането. Те признават еквивалентни сертификати, издадени от организации, които са установени в други държави-членки. Възлагащите органи приемат и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от икономическите оператори.

Член 50

Стандарти за управление на околната среда

Когато възлагащите органи в случаите по член 48, параграф 2, буква е) изискват представянето на сертификати, изготвени от независими организации, удостоверяващи съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за управление на околната среда, те се позовават на схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) или на стандартите за управление на околната среда, основаващи се на европейските или международните стандарти в съответната област и сертифицирани от организации, спазващи общностното право или европейски или международни стандарти относно сертифицирането. Те признават еквивалентни сертификати, издадени от организации, установени в други държави-членки. Възлагащите органи приемат и други доказателства за еквивалентни мерки по управление на околната среда от икономическите оператори.

Член 51

Допълнителна документация и информация

Възлагащият орган може да покани икономическите оператори да допълнят или да пояснят сертификатите и документите, представени съгласно членове 45—50.

Член 52

Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от публичноправни или частноправни организации

1.  Държавите-членки могат да въведат официални списъци на одобрените изпълнители на строителство, доставки или услуги, или сертифициране от публичноправни или частноправни организации.

Държавите-членки адаптират условията за вписване в тези списъци и за издаването на сертификати от сертифициращите организации към разпоредбите на член 45, параграф 1, член 45, параграф 2, букви а)—г) и ж), член 46, член 47, параграфи 1, 4 и 5, член 48, параграфи 1, 2, 5 и 6, член 49 и — където е приложимо — член 50.

Държавите-членки адаптират тези условия и към разпоредбите на член 47, параграф 2 и член 48, параграф 3 по отношение на заявленията за вписване, подадени от икономическите оператори, които са част от група и които заявяват, че имат на разположение ресурси, предоставени им от други дружества в групата. В такъв случай тези икономически оператори трябва да докажат пред органа, който изготвя официалния списък, че те ще разполагат с тези ресурси през целия период на валидност на сертификата, удостоверяващ тяхното вписване в официалния списък и че през същия период тези дружества продължават да изпълняват изискванията за качествен подбор, предвидени в членовете, изброени във втора алинея, на които икономическите оператори разчитат за вписването си.

2.  Икономическите оператори, вписани в официалните списъци или притежаващи сертификат, могат за всяка отделна поръчка да представят на възлагащия орган сертификат за вписване, издаден от компетентния орган или сертификата, издаден от компетентната сертифицираща организация. В сертификатите се посочват документите, на чиято основа е станало възможно вписването в списъка или сертифицирането, както и класификацията по този списък.

3.  Удостоверено от компетентните органи вписване в официалните списъци или сертификат, издаден от сертифициращата организация, не представлява, за възлагащите органи от други държави-членки, презумпция за годност освен по отношение на член 45, параграф 1 и параграф 2, букви а)—г) и ж), член 46, член 47, параграф 1, букви б) и в), и член 48, параграф 2, буква а), i) и букви б), д), ж) и з) — за изпълнителите на строителство, параграф 2, буква а), ii) и букви б), в), г) и й) — за изпълнителите на доставки и параграф 2, буква а), ii) и букви в)—и) — за изпълнителите на услуги.

4.  Информацията, която може да бъде извлечена от вписването в официалните списъци или сертифицирането, не може да бъде оспорвана без наличието на доказателства. По отношение на плащането на вноските за социално осигуряване и данъците, от всеки вписан икономически оператор може бъде изискван допълнителен сертификат по повод на всяка обществена поръчка.

Възлагащите органи от други държави-членки прилагат параграф 3 и първа алинея от настоящия параграф единствено в полза на икономически оператори, установени в държавата-членка, която е изготвила официалния списък.

5.  При вписването на икономически оператори от други държави-членки в официалния списък или при тяхното сертифициране от организациите, посочени в параграф 1, от тях не могат да бъдат изисквани допълнителни доказателства или декларации освен тези, които се изискват от националните икономически оператори и, във всеки случай, единствено тези, предвидени в членове 45—49 и, когато е приложимо, по член 50.

Въпреки това икономическите оператори от други държави-членки не могат да бъдат задължавани да преминават през процеса на вписване и сертифициране, за да участват в обществена поръчка. Възлагащите органи признават еквивалентни сертификати, издадени от организации, установени в други държави-членки. Те приемат също и други еквивалентни доказателства.

6.  Икономическите оператори могат да поискат да бъдат вписани в официалния списък или да им бъде издаден сертификат по всяко време. Те трябва да бъдат информирани в разумно кратък срок за решението на органите, които изготвят списъка, или на компетентната сертифицираща организация.

7.  Сертифициращите организации, посочени в параграф 1, са организации, които спазват европейските стандарти за сертифициране.

8.  Държави-членки, които имат официални списъци или сертифициращи организации съгласно параграф 1, са задължени да съобщят на Комисията и на останалите държави-членки адреса на организацията, на която могат да бъдат изпращани заявленията.Раздел 3

Възлагане на поръчка

Член 53

Критерии за възлагане на поръчката

1.  Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критериите, по които възлагащите органи възлагат обществените поръчки са следните:

а) при възлагане на икономически най-изгодната оферта от гледна точка на възлагащия орган, различни критерии, свързани с обекта на конкретната обществена поръчка, например качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение, или

б) само най-ниската цена.

2.  Без да се засягат разпоредбите на трета алинея, в случая по параграф 1, буква а) възлагащият орган посочва в обявлението за поръчка или в документацията за поръчката, или при състезателен диалог — в описателния документ, относителната тежест, която той дава на всеки от критериите, избрани да определят икономически най-изгодната оферта.

Тези тежести могат да бъдат изразени, като се определи диапазон с подходящ максимален размер.

Когато по мнение на възлагащия орган определянето на тежестите е невъзможно по причини, които могат да бъдат обосновани, възлагащият орган посочва в обявлението за поръчката или в документацията за поръчката, или, при състезателен диалог — в описателния документ, критериите, подредени по важност в низходящ ред.

Член 54

Използване на електронни търгове

1.  Държавите-членки могат да предвидят възможност възлагащите органи да използват електронни търгове.

2.  При открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне в случая по член 30, параграф 1, буква а) възлагащите органи могат да вземат решение възлагането на обществената поръчка да бъде предшествано от електронен търг, когато спецификациите на поръчката могат да бъдат точно съставени.

При същите обстоятелства електронният търг може да бъде проведен при възобновяването на конкурентното възлагане на поръчката между страните по рамково споразумение съгласно второто тире от втора алинея на член 32, параграф 4, както и при възобновяване на конкурентното възлагане на поръчка за поръчки, които ще бъдат възлагани съгласно динамичната система за покупки, посочена в член 33.

Електронният търг се основава:

 или единствено на цените, когато поръчката се възлага по критерия за най-ниската цена,

 или на цени и/или на новите стойности на елементите на офертите, посочени в спецификацията, когато поръчката се възлага по критерия за икономически най-изгодната оферта.

3.  Възлагащите органи, които вземат решение за провеждане на електронен търг, посочват този факт в обявлението за поръчка.

Спецификациите включват, inter alia, следните данни:

а) елементите, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези елементи са количествено определими и могат да бъдат изразени с цифри или проценти;

б) всички ограничения на стойностите, които могат да бъдат представени, както произтичат от спецификациите, свързани с обекта на поръчката;

в) информацията, която ще бъде предоставена на оферентите в хода на електронния търг, и ако е приложимо, кога ще им бъде предоставена;

г) съответната информация, свързана с провеждането на електронния търг;

д) условията, при които оферентите ще могат да наддават, по-специално, ако е приложимо, минималната стъпка при наддаването;

е) релевантната информация, свързана с използваното електронно оборудване и условията и техническите уточнения за свързване.

4.  Преди да пристъпят към електронния търг, възлагащите органи правят пълна начална оценка на офертите съгласно определения/определените критерий/критерии за възлагане и установените за тях тежести.

Всички оференти, които са представили допустими оферти, се канят едновременно чрез електронни средства да представят нови цени и/или нови стойности; поканата съдържа цялата информация за индивидуалното свързване към използваното електронно оборудване и посочва датата и часа на началото на електронния търг. Електронният търг може да се проведе в няколко последователни етапа. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.

5.  Когато обществената поръчка се възлага на основата на икономически най-изгодната оферта, поканата се придружава от резултата от пълната оценка на съответната оферта, извършена в съответствие с установените тежести, предвидени в член 53, параграф 2, първа алинея.

Поканата съдържа също и математическата формула, която трябва да бъде използвана в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на основата на представените нови цени и/или нови стойности. Формулата включва тежестта на всички критерии, които са съставени, за да определят икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за поръчка или в спецификациите; за тази цел обаче всички обхвати се редуцират предварително до определената стойност.

Когато са разрешени варианти, за всеки вариант се изготвя отделна формула.

6.  В течение на всеки етап от електронния търг възлагащите органи незабавно съобщават на всички оференти достатъчно информация, която да им даде възможност да проверят мястото си в класирането във всеки един момент. Те могат да съобщават и друга информация за предложени други цени или стойности, при условие че това е посочено в спецификациите. Възлагащите органи могат също така да съобщават по всяко време броя на участниците на този етап от търга. Въпреки това те в никакъв случай не могат да разкриват самоличността на оферентите на който и да е етап от електронния търг.

7.  Възлагащите органи приключват електронния търг по един или повече от следните начини:

а) в поканата за участие в търга те посочват датата и часа, които са определени предварително;

б) когато престанат да получават нови цени или нови стойности, които да отговарят на изискванията относно минималната стъпка. В този случай възлагащите органи посочват в поканата за участие в търга времето, след получаване на последното предложение, след изтичането на което те приключват електронния търг;

в) когато всички етапи на търга, определени в поканата за участие в търга, са завършили.

Когато възлагащите органи са решили да приключат електронния търг в съответствие с буква в), евентуално в съчетание с условията, предвидени в буква б), поканата за участие в търга включва график за всеки етап от търга.

8.  След приключване на електронния търг възлагащите органи възлагат поръчката в съответствие с член 53 на основата на резултатите от електронния търг.

Възлагащите органи не могат да си служат неправомерно с електронните търгове, нито могат да ги използват, за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията или да променят обекта на поръчката, както е определен в обявлението за поръчка и в спецификацията.

Член 55

Необичайно ниски цени на оферти

1.  Ако за дадена поръчка офертите се окажат с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителството или услугите, възлагащият орган, преди да отхвърли тези оферти, изисква уточнения в писмен вид относно съставните елементи на офертата, които той сметне за уместни.

Тези уточнения могат да бъдат свързани по-специално със:

а) ефективността на строителния метод, производствения процес или на предоставяните услуги;

б) избраните технически решения и/или наличието на изключително благоприятни условия за оферента за изпълнение на строежа, доставката на стоки или предоставянето на услуги;

в) оригинално решение, предложено от оферента относно строителството, доставките или услугите;

г) съответствието с разпоредбите, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила там, където се изпълнява поръчката;

д) възможността оферентът да получи държавна помощ.

2.  Възлагащият орган проверява тези съставни елементи, като провежда консултации с оферента, като взема предвид представените доказателства.

3.  Когато възлагащият орган установи, че офертата е с необичайно ниска цена, тъй като оферентът е получил държавна помощ, офертата може да бъде отхвърлена само на това основание единствено след консултации с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възлагащия орган, че съответната помощ е предоставена законно. Когато възлагащият орган отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.ДЯЛ III

ПРАВИЛА ЗА КОНЦЕСИИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОГЛАВА I

Правила за предоставяне на концесии за строителство

Член 56

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за концесионни договори за строителство, сключени от възлагащите органи, когато стойността на договорите е равна или по-голяма от ►M14  5 186 000 EUR ◄ .

Стойността се изчислява в съответствие с правилата, приложими към обществените поръчки за строителство, определени в член 9.

Член 57

Изключения от приложното поле

Настоящият дял не се прилага за концесии за строителство, които са предоставени:

а) в случаите, посочени в членове 13, 14 и 15 от настоящата директива, във връзка с обществени поръчки за строителство;

б) от възлагащи органи, извършващи една или няколко от дейностите, посочени в членове 3—7 от Директива 2004/17/ЕО, когато тези концесии се предоставят за изпълнение на тези дейности.

Въпреки това, настоящата директива продължава да се прилага за концесии за строителство, предоставени от възлагащи органи, извършващи една или няколко от дейностите, посочени в член 6 от Директива 2004/17/ЕО, и предоставени за тези дейности, доколкото съответната държава-членка се възползва от възможността, посочена във втора алинея на член 71 от нея, за да отложи прилагането ѝ.

Член 58

Публикуване на обявлението за концесия за строителство

1.  Възлагащите органи, които желаят да предоставят концесия за строителство, известяват за своето намерение посредством обявление.

2.  Обявленията за концесии за строителство съдържат информацията, посочена в приложение VII В и, когато е приложимо, всяка друга информация, която се счита за полезна от възлагащия орган в съответствие със стандартните формуляри, приети от Комисията съгласно процедурата в член 77, параграф 2.

3.  Обявленията се публикуват в съответствие с член 36, параграфи 2—8.

4.  Член 37 относно публикуването на обявления се прилага и при концесиите за строителство.

Член 59

Срокове

Когато възлагащите органи използват концесиите за строителство, срокът за представяне на заявленията за концесия не може да бъде по-кратък от 52 дни от датата на изпращане на обявлението, освен когато се прилага член 38, параграф 5.

Прилага се член 38, параграф 7.

Член 60

Подизпълнители

Възлагащият орган може:

а) да изиска от концесионера да възложи поръчки, представляващи минимум 30 % от общата стойност на строителството, за което се предоставя концесионният договор, на трети лица, като същевременно дава на кандидатите възможност да увеличат този процент, като този минимален процент се определя в концесионния договор, или

б) да изиска от кандидатите за концесионен договор да определят в своите оферти процента, ако има такъв, от общата стойност на строителството, за което се възлага концесионният договор и който те възнамеряват да прехвърлят на трети лица.

Член 61

Възлагане на допълнително строителство на концесионера

Настоящата директива не се прилага за допълнително строителство, което не е включено в първоначално разглеждания концесионен проект или в първоначалния договор, но което, поради непредвидени обстоятелства, е станало необходимо за изпълнение на строителството, описано там, което възлагащият орган е възложил на концесионера, при условие че възлагането е в полза на икономическия оператор, извършващ строежа:

 когато това допълнително строителство не може технически или икономически да бъде отделено от първоначалния договор, без това да предизвика големи неудобства на възлагащите органи, или

 когато това строителство, макар и отделимо от първоначалния договор, е абсолютно необходимо за неговото завършване.

Въпреки това, сумарната стойност на договорите, възложени за допълнително строителство, не може да надвишава 50 % от сумата на първоначалния строеж, обект на концесията.ГЛАВА II

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които са възлагащи органи

Член 62

Приложими правила

Когато концесионерът е възлагащ орган по смисъла на член 1, параграф 9, той спазва разпоредбите, предвидени в настоящата директива за обществени поръчки за строителство, в случаите, в които строителството трябва да се извърша от трети лица.ГЛАВА III

Правила за възлагане на поръчки от концесионери, които не са възлагащи органи

Член 63

Правила за обявяване: прагове и изключения

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че концесионерите на строителство, които не са възлагащи органи, прилагат правилата за обявяване, определени в член 64, когато възлагат поръчки за строителство на трети лица, чиято стойност е равна или по-голяма от ►M14  5 186 000 EUR ◄ .

Не се изисква обаче обявяване, когато поръчките за строителство спазват условията по член 31.

Стойността на поръчките се изчислява в съответствие с правилата, приложими за обществените поръчки за строителство, определени в член 9.

2.  Групи от предприятия, създадени за получаване на концесия, или предприятия, свързани с тях, не се считат за трети лица.

„Свързано предприятие“ означава предприятие, върху което концесионерът може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние или предприятие, което може да упражнява доминиращо влияние върху концесионера, или което, заедно с концесионера, е обект на доминиращо влияние на друго предприятие по силата на собственост, финансово участие или правилата, на които се подчинява. Счита се, че е налице доминиращо влияние от страна на дадено предприятие, когато то пряко или непряко по отношение на друго предприятие:

а) притежава мажоритарния дял от записания капитал на предприятието;

б) контролира мнозинството от гласовете, свързани с дяловете на предприятието; или

в) може да назначава повече от половината от членовете наадминистративния, управителния или надзорния орган на предприятието.

Изчерпателен списък на тези предприятия се включва в заявлението за концесия. Този списък се актуализира след всяка промяна във взаимоотношенията между предприятията.

Член 64

Публикуване на обявление

1.  Концесионерите на строителство, които не са възлагащи органи и които искат да възложат поръчки за строителство на трето лице, оповестяват своето намерение с обявление.

2.  Обявленията съдържат информацията, посочена в приложение VII В, и когато е приложимо, всяка друга информация, която концесионерът сметне за необходима, в съответствие със стандартния формуляр, приет от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 77, параграф 2.

3.  Обявлението се публикува в съответствие с член 36, параграфи 2—8.

4.  Прилага се също и член 37 за доброволното публикуване на обявления.

Член 65

Срок за получаване на заявленията за участие и на офертите

При поръчки за строителство, възлагани от концесионер на строителство, който не е възлагащ орган, срокът за получаване на заявленията за участие, определен от концесионера, не трябва да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчка, а срокът за получаване на офертите — не по-кратък от 40 дни от датата, на която са изпратени обявлението за поръчка или поканата за представяне на оферта.

Прилага се член 38, параграфи 5, 6 и 7.ДЯЛ IV

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ

Член 66

Общи разпоредби

1.  Правилата за провеждането на конкурси за проекти са в съответствие с разпоредбите на членове 66—74 и се съобщават на тези, които са заинтересовани от участие в конкурса.

2.  Допускането на участници в конкурсите за проект не може да бъде ограничавано:

а) по отношение на територията или на част от територията на държава-членка;

б) на основание че съгласно правото на държавата-членка, в която се организира конкурсът, към тях би могло да бъде предявено изискване да бъдат физически или юридически лица.

Член 67

Приложно поле

1.  В съответствие с настоящия дял, конкурсите за проект се провеждат от:

а) възлагащи органи, които са включени в списъка на централните държавни органи в приложение IV — от праг, равен на или по-висок от ►M14  134 000 EUR ◄ ;

б) възлагащи органи, които не са включени в приложение IV — от праг, равен на или по-висок от ►M14  207 000 EUR ◄ ;

в) всички възлагащи органи — от праг, равен или по-висок от ►M14  207 000 EUR ◄ , когато конкурсите се отнасят до услугите в категория 8 от приложение II А, категория 5 — телекомуникационни услуги, позициите на които в СРV са еквивалентни на референтни номера СРС 7524, 7525 и 7526 и/или услугите, включени в приложение II Б.

2.  Настоящият дял се прилага за:

а) конкурси за проект, които са организирани като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги;

б) конкурси за проект с присъждане на награди и/или плащания на участниците.

В случаите, посочени в буква а), прагът се отнася за прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, включително стойността на наградите и/или плащанията за участниците.

В случаите, посочени в буква б), прагът се отнася до общата стойност на наградите и плащанията, включително прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчката за услуги, която по-късно може да бъде възложена по реда на член 31, параграф 3, ако възлагащият орган не изключи такова възлагане в обявлението за поръчка.

Член 68

Изключения от приложното поле

Настоящият дял не се прилага за:

а) конкурси за проект по смисъла на Директива 2004/17/ЕО, които са организирани от възлагащи органи, извършващи една или повече от дейностите, посочени в членове 3—7 от същата директива, и са организирани за изпълнение на такива дейности; не се прилага и за конкурси, изключени от приложното поле на настоящата директива.

Въпреки това настоящата директива продължава да се прилага за конкурси за проект, възлагани от възлагащи органи, извършващи една или няколко от дейностите, посочени в член 6 от Директива 2004/17/ЕО, и възлагани за тези дейности, доколкото съответната държава-членка се възползва от възможността, посочена във втората алинея на член 71 от нея за отлагане на нейното прилагане.

б) конкурси, които се организират в случаите като тези по членове 13, 14 и 15 от настоящата директива за обществени поръчки за услуги.

Член 69

Обявления

1.  Възлагащите органи, които желаят да проведат конкурс за проект, оповестяват своето намерение с обявление за конкурс за проект.

2.  Възлагащите органи, които са провели конкурс за проект, изпращат обявление за резултатите от конкурса в съответствие с член 36 и трябва да могат да докажат датата на изпращането.

Когато разкриването на информация за резултата от конкурса би попречило на правоприлагането, би противоречало на обществения интерес, би увредило законните търговски интереси на дадено предприятие, публично или частно, или би накърнило лоялната конкуренция между изпълнителите на услуги, подобна информация не може да бъде публикувана.

3.  Член 37 относно публикуване на обявления се прилага и за конкурсите.

Член 70

Форма и начин на публикуване на обявленията за конкурси

1.  Обявленията по член 69 съдържат информацията, посочена в приложение VII Г съгласно стандартните формуляри на обявленията, приет от Комисията в съответствие с процедурата по член 77, параграф 2.

2.  Обявленията се публикуват в съответствие с член 36, параграфи 2—8.

Член 71

Средства за комуникация

1.  Член 42, параграфи 1, 2 и 4 се прилагат за всички видове съобщения, свързани с конкурсите.

2.  Съобщенията, обменът и съхраняването на информация трябва да гарантират запазване на целостта и поверителността на цялата информация, която се изпраща от участниците в конкурса, както и това, че журито проверява съдържанието на плановете и проектите само след изтичане на срока за тяхното представяне.

3.  Следните правила се прилагат за устройствата за електронно получаване на плановете и проектите:

а) информацията относно спецификациите, необходима за представянето на плановете и проектите по електронен път, включително криптирането, се намира на разположение на заинтересованите лица. Освен това, устройствата за електронно получаване на плановете и проектите трябва да отговарят на изискванията на приложение X;

б) държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни схеми за акредитиране, насочени към повишаване на нивото на услугата сертифициране за тези устройства.

Член 72

Подбор на конкурентите

Когато конкурсите за проект се провеждат с ограничен брой участници, възлагащите органи определят ясни и недискриминационни критерии за подбор. Във всеки случай броят на кандидатите, поканени да участват, трябва да бъде достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

Член 73

Състав на журито

Журито се състои изключително от физически лица, които са независими от участниците в конкурса. Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация, най-малко една трета от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация.

Член 74

Решения на журито

1.  Журито трябва да бъде независимо при вземането на решения или изразяването на становища.

2.  Разглеждането на плановете и проектите, представени от кандидатите, е анонимно и се извършва единствено на базата на критериите, посочени в обявлението за конкурс за проект.

3.  Журито съставя протокол за класиране на проектите, подписан от неговите членове, в съответствие с качествата на всеки проект, като включва в него своите забележки и всички въпроси, които се нуждаят от допълнително изясняване.

4.  Докато журито вземе решение или изрази становище, трябва да бъде съблюдавана анонимност.

5.  Кандидатите могат да бъдат поканени, ако това е необходимо, да отговорят на въпросите, които журито е записало в протокола, за изясняване на някои от аспектите на проектите.

6.  Цялостният протокол се изготвя след разговора между членовете на журито и кандидатите.ДЯЛ V

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 75

Статистически задължения

За да се направи оценка на резултатите от прилагането на настоящата директива, държавите-членки изпращат на Комисията статистически отчет не по-късно от 31 октомври всяка година, изготвен в съответствие с член 76, поотделно за обществените поръчки за доставки, услуги и строителство, възложени от възлагащите органи през изминалата година.

Член 76

Съдържание на статистическия отчет

1.  За всеки възлагащ орган по приложение IV статистическият отчет включва най-малко информация за:

а) броя и стойността на възложените поръчки по настоящата директива;

б) броя и общата стойност на поръчките, възложени съгласно дерогациите на споразумението.

Доколкото е възможно, данните, посочени в буква а) от първа алинея, се разбиват по:

а) използвани процедури за възлагане на поръчки и

б) за всяка от тези процедури, строителните работи по приложение I и стоките и услугите по приложение II съгласно категориите от СРV номенклатурата;

в) националност на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката.

Когато поръчките са сключени съгласно процедурата на договаряне, данните, посочени в буква а) от първата алинея, също се разбиват според обстоятелствата, посочени в членове 30 и 31, и посочват броя и стойността на възложените поръчки по държава-членка и трета страна на спечелилия изпълнител.

2.  За всяка категория възлагащ орган, който не е включен в приложение IV, статистическият отчет включва най-малко следната информация:

а) броя и стойността на възложените поръчки, разбити съгласно втора алинея на параграф 1;

б) общата стойност на поръчките, възложени съгласно дерогациите на споразумението.

3.  Статистическият отчет включва всяка друга статистическа информация, която се изисква по споразумението.

Информацията, посочена в първа алинея, се определя съгласно процедурата по член 77, параграф 2.

▼M9

Член 77

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с Решение 71/306/ЕИО на Съвета ( 26 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4, параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него. Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на четири, две и шест седмици.

5.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

▼C1

Член 78

Ревизиране на праговете

1.   ►M9  Комисията проверява праговете, установени в член 7, на всеки две години от 30 април 2004 г. и при необходимост ги ревизира. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 77, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 77, параграф 5. ◄

Изчисляването на стойността на тези прагове се базира на среднодневната стойност на еврото, изразена в СПТ, за 24-месечен период, който приключва в последния ден от месец август, предшестващ ревизията, пораждаща действие на 1 януари. Ревизираната по такъв начин стойност на праговете, когато е необходимо, се закръгля надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че праговете, които са в сила съгласно споразумението, изразени в СПТ, са спазени.

▼M9

2.  Едновременно с ревизирането съгласно параграф 1 Комисията приравнява следните прагове:

а) праговете, установени в член 8, първа алинея, буква а), в член 56 и в член 63, параграф 1, първа алинея, към ревизирания праг, приложим по отношение на обществените поръчки за строителство;

б) прага, установен в член 67, параграф 1, буква a), към преразгледания праг, приложим за договорите за обществени поръчки за услуги, сключени от възлагащите органи, посочени в приложение IV;

в) прага, установен в член 8, първа алинея, буква б) и в член 67, параграф 1, букви б) и в), към преразгледания праг, приложим за договорите за обществени поръчки за услуги, възлагани от възлагащи органи, различни от упоменатите в приложение IV.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 77, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 77, параграф 5.

▼C1

3.  Стойността на праговете, определени съгласно параграф 1 в националните валути на държавите-членки, които не участват в паричния съюз, обикновено трябва да се ревизира на всеки две години след 1 януари 2004 г. Изчисляването на тази стойност се базира на среднодневните стойности на тези валути, изразени в евро, за 24-месечен период, приключващ в последния ден от месец август, предшестващ ревизията, пораждаща действие на 1 януари.

4.  Ревизираните прагове по параграф 1 и съответните им стойности в националните валути, посочени в параграф 3, се публикуват от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември, който следва тяхната ревизия.

▼M9

Член 79

Изменения

1.  Комисията може да измени в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 77, параграф 2:

а) процедурите за изготвяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на обявленията по членове 35, 58, 64 и 69, както и на статистическите отчети съгласно член 35, параграф 4, четвърта алинея и членове 75 и 76;

б) процедурата за изпращане и публикуване на данните, посочени в приложение VIII, по технически или административни причини.

2.  Комисията може да изменя следните елементи:

а) техническите процедури за методите за изчисляване, определени в член 78, параграф 1, втора алинея и параграф 3;

б) процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от СРV номенклатурата;

в) списъците на органите и категориите публичноправни органи от приложение III, когато на базата на уведомленията от държавите-членки такова изменение се окаже необходимо;

г) списъците на централните правителствени органи от приложение IV след адаптациите, необходими за прилагане на споразумението;

д) референтните номера в номенклатурата съгласно приложение I, доколкото това не променя приложното поле на настоящата директива, и процедурите за позоваване на определени позиции от тази номенклатура в обявленията;

е) референтните номера в номенклатурата съгласно приложение II, доколкото това не променя приложното поле на настоящата директива, и процедурите за позоваване в обявленията на определени позиции от тази номенклатура в категориите услуги, включени в приложението;

ж) техническите подробности и характеристики на средствата за електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение X.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 77, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 77, параграф 5.

▼C1

Член 80

Изпълнение

1.  Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 31 януари 2006 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 81

Механизми за мониторинг

Съгласно Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство ( 27 ), държавите-членки гарантират изпълнението на настоящата директива с помощта на ефективни, достъпни и прозрачни механизми.

За тази цел те могат, наред с другото, да посочат или учредят независим орган.

Член 82

Отмяна

Директива 92/50/ЕИО, с изключение на член 41 от нея, и Директиви 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО се отменят, считано от датата, посочена в член 80, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране и за прилагане, определени в приложение XI.

Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XII.

Член 83

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 84

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б) ( 28 )

▼M7NACE (1)

Код по СРV

ЧАСТ Е

СТРОИТЕЛСТВО

Подразделение

Група

Клас

Предмет

Бележки

45

 
 

Строителни и монтажни работи

Това подразделение включва:

изграждане на нови сгради, реконструкция и ремонтни работи

45000000

 

45.1

 

Подготовка на строителната площадка

 

45100000

 
 

45.11

Събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Този клас включва:

— разрушаване на сгради и други конструкции

— разчистване на строителни площадки

— земни работи: изкопни работи, отстраняване на замърсен пласт от почвата, изравняване и нивелиране на строителни площадки, работи по изкопаване на канали, почистване от камъни, взривни работи, и др.

— работи по подготовка на участъци за добив:

— 

— отстраняване на наноси и друга подготовка на участъци за добив

Този клас включва също:

— отводняване на строителна площадка

— пресушаване на селскостопански земи и гори

45110000

 
 

45.12

Сондажни и пробивни работи

Този клас включва:

— сондажни, пробивни работи и вземане на проби за строителни, геофизични, геологични или подобни цели

Този клас изключва:

— сондажи за петролни или газови кладенци, вж. 11.20

— сондажи за водни кладенци, вж. 45.25

— изкопаване на шахти, вж. 45.25

— изследване на петролни и газови находища, геофизични, геологични и сеизмични проучвания, вж. 74.20

45120000

 

45.2

 

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; гражданско строителство

 

45200000

 
 

45.21

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и строителни съоръжения

Този клас включва:

— изграждане на всякакви видове сгради, строителни и монтажни работи по общо изграждане

— мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези

— 

— преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

— градски проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

— помощно градско строителство

— монтаж и инсталиране на сглобяеми конструкции на място

Този клас изключва:

— услуги, свързани с добива на нефт и газ, вж. 11.20

— инсталиране на завършени сглобяеми конструкции от части собствено производство, не от бетон, вж. попразпеления 20, 26 и 28

— строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения, вж. 45.23

— строителни и монтажни работи на инсталации, вж. 45.3

— довършителни строителни работи, вж. 45.4

— архитектурни и инженерни услуги, вж. 74.20

— услуги по управление на проекти, свързани със строителството, вж. 74.20

45210000

с изключение на:

-45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Покривни и хидроизолационни работи

Този клас включва:

— строителни и монтажни работи на покривни конструкции

— работи по изпълнение на покривни покрития

— хидроизолационни работи

45261000

 
 

45.23

Строителни и монтажни работи на магистрали, пътища, самолетни писти и спортни терени

Този клас включва:

— строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета

— строителство на релсови пътища

— строителство на самолетни писти

— строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения

— работи по пътна маркировка

Този клас изключва:

— земни работи, вж. 45.11

45212212 и DA03

45230000

с изключение на:

-45231000

-45232000

-45234115

 
 

45.24

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

Този клас включва:

строителни и монтажни работи на:

— водни канали, пристанищни и брегови съоръжения, яхтени пристанища (яхтклубове), шлюзи и др.

— язовири и диги

— драгажни работи

— строителни и монтажни работи под вода

45240000

 
 

45.25

Други специализирани строителни и монтажни работи

Този клас включва:

— строителни и монтажни работи, специализирани за една дейност, обща за различни конструкции, изискващи специализирани умения или оборудване

— 

— фундиране, включително укрепване чрез пилоти

— строително – пробивни работи на кладенци за вода, изкопаване на шахти

— монтажни работи на метални елементи

— изливане на стоманобетон

— зидарски работи

— монтиране и демонтиране на скелета и платформи, наемане на скелета и платформи

— изграждане на комини и промишлени пещи

Този клас изключва:

— даване под наем на скелета без изграждане и демонтиране, вж. 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Строителни и монтажни работи на инсталации

 

45300000

 
 

45.31

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Този клас включва:

— инсталиране в сгради или други строителни съоръжения на:

— 

— електрически инсталации и други електрически уредби

— далекосъобщителни системи

— системи за електрическо отопление

— антени за жилищни сгради

— пожароизвестителни системи

— сигнално-охранителни системи

— асансьори и ескалатори

— гръмоотводи и др.

45213316

45310000

с изключение на:

-45316000

 
 

45.32

Изолационни строителни работи

Този клас включва:

— инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации

Този клас изключва:

— хидроизолация, вж. 45.22

45320000

 
 

45.33

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

Този клас включва:

— инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на:

— 

— водоснабдителни и канализационни инсталации

— газови инсталации

— отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи

— разпръсквателни системи

Този клас изключва:

— монтаж на системи за електрическо отопление, вж. 45.31

45330000

 
 

45.34

Строителни и монтажни работи на други инсталации

Този клас включва:

— монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, железопътни линии, летища и пристанища

— монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения на други инсталации

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Довършителни строителни работи

 

45400000

 
 

45.41

Работи по полагане на мазилки

Този клас включва:

— полагане в сгради или в други строителни съоръжения на вътрешна и външна мазилка или други облицовъчни материали

45410000

 
 

45.42

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

Този клас включва:

— монтажни работи на врати, прозорци, дограма, интериорни и други завършващи елементи от дърво или други материали

— довършителни работи по интериора като дървени обшивки на тавани и стени, подвижни прегради и др.

Този клас изключва:

— полагане на паркет и други дървени подови настилки, вж. 45.43

45420000

 
 

45.43

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

Този клас включва:

— работи по полагане в сгради или в други строителни съоръжения на:

— 

— керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки

— паркет и други подови покрития

— гъвкави подови покрития (килими, линолеум), включително гумени или пластмасови

— мозаечни, мраморни, гранитни подови настилки или стенни облицовки

— тапети

45430000

 
 

45.44

Работи по боядисване и стъклопоставяне

Този клас включва:

— вътрешно и външно боядисване на сгради

— работи по боядисване на други обекти

— работи по стъклопоставяне

Този клас изключва:

— поставяне на прозорци, вж. 45.42

45440000

 
 

45.45

Други довършителни строителни работи

Този клас включва:

— монтаж на покрити плувни басейни

— паропочистване, песъкоструйно почистване и друго външно почистване на сгради

— други довършителни строителни работи

Този клас изключва:

— вътрешно почистване на сгради и други строителни съоръжения, вж. 74.70

45212212 и DA04

45450000

 

45.5

 

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

 

45500000

 
 

45.50

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

Този клас изключва:

— даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор, вж. 71.32

45500000

(1)   Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация по икономически дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 761/93 на Комисията (ОВ L 83, 3.4.1993 г., стр. 1).

▼C1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА г)
ПРИЛОЖЕНИЕ II А ( 29 )

▼M7Категория №

Услуги

Референтен № по СРС (1)

Референтен № по СРV

1

Услуги по поддръжка и ремонт

6112, 6122, 633, 886

От 50100000-6 до 50884000-5 (с изключение на номepa от 50310000-1 до 50324200-4 и 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) и от 51000000-9 до 51900000-1

2

Услуги, свързани със сухопътен транспорт (2), включително услуги с блиндирани превозни средства и куриерски услуги, без транспортиране на поща

712 (с изключение на 71235), 7512, 87304

От 60100000-9 до 60183000-4 (с изключение на 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) и от 64120000-3 до 64121200-2

3

Услуги по въздушен превоз: превоз на пътници и стоки, с изключение на превоз на поща

73 (с изключение на 7321)

От 60410000-5 до 60424120-3

(с изключение на 60411000-2, 60421000-5) и 60500000-3

От 60440000-4 до 60445000-9

4

Превоз на поща по земя (2) и по въздух

71235, 7321

60160000-7,60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5

Услуги, свързани с далекосъобщения

752

От 64200000-8 до 64228200-2

72318000-7 и

от 72700000-7 до 72720000-3

6

Финансови услуги:

а)  застрахователни услуги

б)  банкови и инвестиционни услуги (3)

ex 81, 812, 814

От 66100000-1 до 66720000-3 (3)

7

Компютърни услуги и свързани с тях услуги

84

От 50310000-1 до 50324200-4

от 72000000-5 до 72920000-5

(с изключение на 72318000-7 и от 72700000-7 до 72720000-3), 79342410-4

8

Услуги, свързани с научни изследвания и разработки (4)

85

От 73000000-2 до 73436000-7

(с изключение на 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9

Услуги по счетоводство, одит и водене на счетоводни книги

862

От 79210000-9 до 79223000-3

10

Услуги по проучване на пазара и извършване на анкети

864

От 79300000-7 до 79330000-6 и

79342310-9, 79342311-6

11

Консултантски услуги, свързани с управление (5) и свързани с тях услуги

865, 866

От 73200000-4 до 73220000-0

от 79400000-8 до 79421200-3

и

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12

Архитектурни услуги, инженерингови услуги и интегрирани инженерингови услуги; услуги по градско благоустройство и ландшафтна архитектура; услуги, свързани с научни и технически консултации; услуги, свързани с технически изпитания и анализи

867

От 71000000-8 до 71900000-7 (с изключение на 71550000-8) и 79994000-8

13

Рекламни услуги

871

От 79341000-6 до 79342200-5

(с изключение на 79342000-3 и 79342100-4

14

Услуги по почистване на сгради и услуги по управление на частни имоти

874, от 82201 до 82206

От 70300000-4 до 70340000-6 и

от 90900000-6 до 90924000-0

15

Услуги, свързани с издаване и отпечатване на базата на такса или на базата на договореност

88442

От 79800000-2 до 79824000-6

От 79970000-6 до 79980000-7

16

Услуги, свързани с поддръжка и почистване на уличната мрежа и със сметосъбиране; канализационни и отводнителни услуги и свързани с тях услуги

94

От 90400000-1 до 90743200-9 (с изключение на 90712200-3

От 90910000-9 до 90920000-2 и

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1)   СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО.

(2)   C изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18.

(3)   C изключение на обществените поръчки за финансови услуги, свързани с емисия, покупка, продажба и трансфер на ценни книжа или други финансови инструменти, както и услуги, извършвани от централни банки. Изключени са също така: обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови услуги, сключени едновременно, предварително или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на действие на настоящата директива.

(4)   C изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научно-изследователска и развойна дейност, различни от тези, ползите от които принадлежат изключително на договарящия орган и/или възложителя на поръчките при упражняването на собствената им дейност, при условие че извършената услуга е заплатена изцяло от договарящия орган и/или възложителя.

(5)   C изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.

▼C1
ПРИЛОЖЕНИЕ II Б ►M7   ( 30 ) ◄

▼M7Категория №

Услуги

Референтен № по СРС (1)

Референтен № по СРV

17

Хотелиерски и ресторантьорски услуги

64

От 55100000-1 до 55524000-9 и от 98340000-8 до 98341100-6

18

Услуги, свързани с железопътен транспорт

711

От 60200000-0 до 60220000-6

19

Транспортни услуги по вода

72

От 60600000-4 до 60653000-0 и от 63727000-1 до 63727200-3

20

Допълнителни и спомагателни транспортни услуги

74

От 63000000-9 до 63734000-3

(с изключение на 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 и от 63727000-1 до 63727200-3) и

98361000-1

21

Юридически услуги

861

От 79100000-5 до 79140000-7

22

Услуги, свързани с наемане на работна ръка и осигуряване на персонал (2)

872

От 79600000-0 до 79635000-4

(с изключение на 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) и от 98500000-8 до 98514000-9

23

Услуги по разследване и осигуряване на безопасност, без услуги, свързани с блиндирани превозни средства

873 (с изключение на 87304)

От 79700000-1 до 79723000-8

24

Услуги, свързани с образование и професионална подготовка

92

От 80100000-5 до 80660000-8 (с изключение на 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Социални и санитарни услуги

93

79611000-0 и от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение на 85321000-5 и 85322000-2

26

Услуги със занимателен, културен и спортен характер (3)

96

От 79995000-5 до 79995200-7 и от 92000000-1 до 92700000-8

(с изключение на 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27

Други услуги

 
 

(1)   СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО.

(2)   С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.

(3)   С изключение на обществените поръчки, имащи за цел закупуване, развитие, индивидуална или съвместна продукция на програми от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят до времето на излъчване.

▼M8
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И КАТЕГОРИИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДЕНИ СЪГЛАСНО ПУБЛИЧНОТО ПРАВО, СЪГЛАСНО ОТ ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 9, ВТОРА АЛИНЕЯ

I —   БЕЛГИЯ

Органи

A.

 Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

 Agence wallonne à l'Exportation

 Agence wallonne des Télécommunications

 Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

 Aquafin

 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

В.

 Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België

 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Berlaymont 2000

 Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I

 Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid

 Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau

 Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau

С.

 Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

 Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes“) — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten“)

 Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie

 Centre de recherches agronomiques de Gembloux

 Centre hospitalier de Mons

 Centre hospitalier de Tournai

 Centre hospitalier universitaire de Liège

 Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

 Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

 Centre régional d'Aide aux Communes

 Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

 Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

 Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

 Comité national de l'Energie — Nationaal Comité voor de Energie

 Commissariat général aux Relations internationales

 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

 Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

 Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

 Conseil économique et social de la Région wallonne

 Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad

 Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie

 Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

 Conseil supérieur des Classes moyennes

 Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie

D.

 Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

 Dienst voor de Scheepvaart

 Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

 Domus Flandria

E.

 Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

 Export Vlaanderen

F.

 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

 Fonds bijzondere Jeugdbijstand

 Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

 Fonds culturele Infrastructuur

 Fonds de Participation

 Fonds de Vieillissement — Zilverfonds

 Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

 Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

 Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

 Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen

 Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

 Fonds Film in Vlaanderen

 Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

 Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

 Fonds piscicole de Wallonie

 Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

 Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens

 Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

 Fonds voor flankerend economisch Beleid

 Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G.

 Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

 Grindfonds

H.

 Herplaatsingfonds

 Het Gemeenschapsonderwijs

 Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I.

 Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie

 Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

 Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

 Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer

 Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie

 Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

 Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen

 Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring

 Institut du Patrimoine wallon

 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

 Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut

 Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

 Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

 Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

 Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

 Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

 Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

 Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

 Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

 Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

 Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België

 Institut scientifique de Service public en Région wallonne

 Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur

 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

 Instituut voor het archeologisch Patrimonium

 Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J.

 Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België

K.

 Kind en Gezin

 Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L.

 Loterie nationale — Nationale Loterij

M.

 Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

 Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

 Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O.

 Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België

 Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

 Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi

 Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen

 Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

 Office de la Naissance et de l'Enfance

 Office de Promotion du Tourisme

 Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

 Office for Foreign Investors in Wallonia

 Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

 Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

 Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

 Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst

 Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

 Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

 Office régional pour le Financement des Investissements communaux

 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

 Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België

 Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P.

 Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten

 Participatiemaatschappij Vlaanderen

 Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R.

 Radio et Télévision belge de la Communauté française

 Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S.

 Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

 Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

 Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

 Société de Garantie régionale

 Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

 Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

 Société publique de Gestion de l'Eau

 Société wallonne du Logement et sociétés agréées

 Sofibail

 Sofibru

 Sofico

T.

 Théâtre national

 Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg

 Toerisme Vlaanderen

 Tunnel Liefkenshoek

U.

 Universitair Ziekenhuis Gent

V.

 Vlaams Commissariaat voor de Media

 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 Vlaams Egalisatie Rente Fonds

 Vlaamse Hogescholenraad

 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

 Vlaamse interuniversitaire Raad

 Vlaamse Landmaatschappij

 Vlaamse Milieuholding

 Vlaamse Milieumaatschappij

 Vlaamse Onderwijsraad

 Vlaamse Opera

 Vlaamse Radio- en Televisieomroep

 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

 Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

 Vlaams Fonds voor de Lastendelging

 Vlaams Fonds voor de Letteren

 Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

 Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

 Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

 Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

 Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

 Vlaams Zorgfonds

 Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II —   БЪЛГАРИЯ

Органи

 Икономически и социален съвет

 Национален осигурителен институт

 Национална здравноосигурителна каса

 Български червен кръст

 Българска академия на науките

 Национален център за аграрни науки

 Български институт за стандартизация

 Българско национално радио

 Българска национална телевизия

Категории

Държавни предприятия по смисъла на член 62, параграф 3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991 г.)

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 ДП „Пристанищна инфраструктура“

 ДП „Ръководство на въздушното движение“

 ДП „Строителство и възстановяване“

 ДП „Транспортно строителство и възстановяване“

 ДП „Съобщително строителство и възстановяване“

 ДП „Радиоактивни отпадъци“

 ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“

 ДП „Български спортен тотализатор“

 ДП „Държавна парично-предметна лотария“

 ДП „Кабиюк“, Шумен

 ДП „Фонд затворно дело“

 Държавни дивечовъдни станции

Държавни университети, създадени съгласно член 13 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995 г.):

 Аграрен университет — Пловдив

 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив

 Академия на Министерството на вътрешните работи

 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

 Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ — Варна

 Висше строително училище „Любен Каравелов“ — София

 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ — София

 Военна академия „Г. С. Раковски“ — София

 Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ — София

 Икономически университет — Варна

 Колеж по телекомуникации и пощи — София

 Лесотехнически университет — София

 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ — Варна

 Медицински университет — Плевен

 Медицински университет — Пловдив

 Медицински университет — София

 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ — София

 Национален военен университет „Васил Левски“ — Велико Търново

 Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ — София

 Национална спортна академия „Васил Левски“ — София

 Национална художествена академия — София

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 Русенски университет „Ангел Кънчев“

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София

 Стопанска академия „Д. А. Ценов“ — Свищов

 Технически университет — Варна

 Технически университет — Габрово

 Технически университет — София

 Тракийски университет — Стара Загора

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ — Бургас

 Университет за национално и световно стопанство — София

 Университет по архитектура, строителство и геодезия — София

 Университет по хранителни технологии — Пловдив

 Химико-технологичен и металургичен университет — София

 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 Югозападен университет „Неофит Рилски“ — Благоевград

Държавни и общински училища по смисъла на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991 г.)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999 г.):

 Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

 Българска национална фонотека

 Българска национална филмотека

 Национален фонд „Култура“

 Национален институт за паметниците на културата

 Театри (Theatres)

 Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

 Музеи и галерии (Museums and galleries)

 Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

 Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

Държавни и/или общински лечебни заведения, посочени в член 3, параграф 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999 г.):

Лечебни заведения, посочени в член 5, параграф 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999 г.):

 Домове за медико-социални грижи за деца

 Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ

 Центрове за спешна медицинска помощ

 Центрове за трансфузионна хематология

 Болница „Лозенец“

 Военномедицинска академия

 Медицински институт на Министерство на вътрешните работи

 Лечебни заведения към Министерството на правосъдието

 Лечебни заведения към Министерството на транспорта

Юридически лица с нестопанска цел, създадени в отговор на нуждите на общия интерес съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), и отговарящи на условията на § 1, точка 21 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

III —   ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

 Pozemkový fond и други държавни фондове

 Česká národní banka

 Česká televize

 Český rozhlas

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 Университети

и други юридически лица, създадени със специален закон, които за целите на своята дейност и в съотвествие с бюджетните законодателни норми, използват средства от държавния бюджет, държавни фондове, вноски от международни институции, бюджети на местните власти или бюджети на самоуправляващи се териториални подразделения.

IV —   ДАНИЯ

Органи

 Danmarks Radio

 Det landsdækkende TV2

 Danmarks Nationalbank

 Sund og Bælt Holding A/S

 A/S Storebælt

 A/S Øresund

 Øresundskonsortiet

 Metroselskabet I/S

 Arealudviklingsselskabet I/S

 Statens og Kommunernes Indkøbsservice

 Arbejdsmarkedets Tillægspension

 Arbejdsmarkedets Feriefond

 Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 Naviair

Категории

 De Almene Boligorganisationer (организации за социално жилищно настаняване)

 Andre forvaltningssubjekter (други обществени административни органи)

 Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Университети, виж Закон № 1368 за консолидиране на университетите от 7 декември 2007 г.)

V —   ГЕРМАНИЯ

Категории

Публичноправни юридически субекти

Органи, учреждения и фондации, регулирани от публичното законодателство и създадени с акт на федерални, държавни или местни власти, по-специално в следните области:

(1) Органи

 Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften — (университети и установани студентски органи),

 Berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) — [професионални асоциации, представляващи адвокати, нотариуси, данъчни консултанти, счетоводители, архитекти, лекари и фармацевти],

 Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) — [бизнес и търговски асоциации: земеделски и занаятчийски асоциации, търговски и промишлени камари, гилдии на занаятчии, търговски сдружения],

 Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)— [социално осигурителни институции: здравни и пенсионни осигурителни фондове и застрахователни фондове срещу злополука],

 Kassenärztliche Vereinigungen — (асоциации на лекари, сключили договор със здравни каси),

 Genossenschaften und Verbände — (кооперативи и други сдружения).

(2) Учреждения и фондации

Непромишлени и нетърговски учреждения, които подлежат на държавен контрол и извършват обществено полезна дейност, по-специално в следните области:

 Rechtsfähige Bundesanstalten — (правоспособни федерални институции),

 Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (пенсионерски организации и студентски съюзи),

 Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen — (културни и благотворителни фондации).

Юридически лица, предмет на частното право

Непромишлени и нетърговски учреждения, които подлежат на държавен контрол, извършващи обществено полезна дейност, включително kommunale Versorgungsunternehmen (комунални услуги):

 Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)— [здравеопазване: болници, балнеосанаториуми, институти за медицински изследвания, служби за изследвания и премахване на животински останки],

 Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) — [култура: обществени театри, оркестри, музеи, библиотеки, архиви, зоологически и ботанически градини],

 Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — [социално подпомагане: детски градини, импровизирани детски градини, почивни домове, детски домове, младежки общежития, места за отдих и развлечения, обществени културни центрове, домове за жени — жертви на домашно насилие, старчески домове, настаняване на бездомни],

 Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [спортни: закрити плувни басейни, спортни съоръжения],

 Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — [безопасност: противопожарни служби, други услуги, свързани със спешната помощ],

 Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) — [образование: центрове за обучения, квалификация и преквалификация, вечерно обучение за възрастни],

 Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) — [научноизследователска и развойна дейност: големи научноизследователски институти, научни дружества, сдружения за подпомагане на науката],

 Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — [услуги, свързани с изхвърлянето на отпадъци: почистване на улици, отвеждане и пречистване на отпадъчни води],

 Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) — [жилищно и гражданско строителство: градоустройство, благоустройство, жилищно-строителни организации (доколкото извършват общественополезна дейност), услуги на жилищно-строителни агенции],

 Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (икономика: организации, насърчаващи икономическото развитие),

 Friedhofs- und Bestattungswesen (погребални услуги),

 Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [сътрудничество с развиващите се страни: финансиране, техническо сътрудничество и помощ, обучение].

VI —   ЕСТОНИЯ

 Eesti Kunstiakadeemia

 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 Eesti Maaülikool

 Eesti Teaduste Akadeemia

 Eesti Rahvusringhaaling

 Tagatisfond

 Kaitseliit

 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

 Eesti Haigekassa

 Eesti Kultuurkapital

 Notarite Koda

 Rahvusooper Estonia

 Eesti Rahvusraamatukogu

 Tallinna Ülikool

 Tallinna Tehnikaülikool

 Tartu Ülikool

 Eesti Advokatuur

 Audiitorkogu

 Eesti Töötukassa

 Eesti Arengufond

Категории

Други публичноправни или частноправни субекти в съответствие с член 10, параграф 2 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76).

VII —   ИРЛАНДИЯ

Органи

 Enterprise Ireland [развитие на маркетинга, технологиите и предприятията]

 Forfás [политика и съвети в областта на предприятията, търговията, науката, технологията и иновациите]

 Industrial Development Authority

 FÁS [Обучение в областта на промишлеността и заетостта]

 Health and Safety Authority

 Bord Fáilte Éireann — [Развитие на туризма]

 CERT [Обучение в отраслите на хотелиерството, кетъринг услугите и туризма]

 Irish Sports Council

 National Roads Authority

 Údarás na Gaeltachta — [органи в районите, в които се говори ирландски език]

 Teagasc [земеделски изследвания, обучение и развитие]

 An Bord Bia — [насърчаване на хранителната промишленост]

 Irish Horseracing Authority

 Bord na gCon — [Поддържане и развитие на надбяганията с хрътки]

 Marine Institute

 Bord Iascaigh Mhara — [Развитие на рибарството]

 Equality Authority

 Legal Aid Board

 Forbas [Forbairt]

Категории

 Здравеопазване

 Болници и подобни обществени институции

 Комитети за професионално образование

 Обществени колежи и образователни институции

 Централни и регионални съвети по рибарството

 Регионални туристически организации

 Национални регулаторни и апелативни органи [в области като далекосъобщенията, енергетиката, планирането и т.н.]

 Агенции, създадени, за да изпълняват специални функции или да отговарят на нуждите в различни обществени сектори [например: Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, т.н.]

 Други публични органи, попадащи под определението на публичноправни органи.

VIII —   ГЪРЦИЯ

Категории

 Публични предприятия и публични структури

 Частноправни юридически субекти, които са държавна собственост или които редовно получават най-малко 50 % от своя годишен бюджет под формата на държавни субсидии съгласно съществуващата нормативна уредба, или в които държавата има най-малко 51 % участие.

 Частноправни юридически субекти, собственост на публичноправни юридически лица, на местни органи на всяко ниво, включително Гръцката централна асоциация на местните органи (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), на местни сдружения на общините, (местни административни области) или на държавни предприятия или субекти, или на юридически лица по б), или които редовно получават най-малко 50 % от годишния си бюджет под формата на субсидии от такива юридически лица съгласно съществуващата нормативна уредба или съгласно техните устави, или като горепосочените юридически лица, които притежават най-малко 51 % от капитала на такива публичноправни юридически лица.

IX —   ИСПАНИЯ

Категории

 Публичноправни органи и субекти, които са предмет на „Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público“, [испанското законодателство относно възлагането на обществени поръчки], съгласно член 3 от него, различни от тези, които са част от Administración General del Estado (общата национална администрация), Administración de las Comunidades Autónomas (администрацията на автономните области), и Corporaciones Locales (местните органи).

 Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (административни субекти и обществени здравни и социални услуги).

X —   ФРАНЦИЯ

Органи

 Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture.

Категории

(1) Национални публични органи:

 Académie des Beaux-arts

 Académie française

 Académie des inscriptions et belles-lettres

 Académie des sciences

 Académie des sciences morales et politiques

 Banque de France

 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

 Ecoles d’architecture

 Institut national de la consommation

 Reunion des musées nationaux

 Thermes nationaux — Aix-les-Bains

 Groupements d’intérêt public; exemples:

 Agence EduFrance

 ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

(2) Административни публични органи на регионално, областно и местно равнище:

 Collèges

 Lycées

 Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

 Etablissements publics hospitaliers

 Offices publics de l’habitat

(3) Обединения на териториални органи:

 Etablissements publics de coopération intercommunale

 Institutions interdépartementales et interrégionales

 Syndicat des transports d’Ile-de-France

▼M13

XI —   ХЪРВАТИЯ

Възложители, посочени в член 5, параграф 1, точка 3 от Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), т.е. юридически лица, учредени с конкретната цел да задоволяват потребности от общ интерес, без да имат промишлен или търговски характер, и които отговарят на едно от следните условия:

 да са финансирани в размер над 50 % от държавния бюджет или от бюджета на единици на регионалното или местното самоуправление или от бюджетите на други такива юридически образувания, или

 да подлежат на управленски надзор от страна на правителствени органи, единици на местното или регионалното самоуправление или други такива юридически образувания, или

 да имат надзорен, административен или управителен съвет, като повече от половината от членовете му да са назначени от правителствените органи, единиците на местното или регионалното самоуправление или други такива юридически образувания.

Например:

 Агенция Alan d.o.o.;

 APIS IT d.o.o. – Агенция за подкрепа на информационните системи и информационните технологии;

 Национален ансамбъл за народни танци на Хърватия „Lado“;

 Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (Автомагистрала „Rijeka — Zagreb“ АД);

 CARnet (Хърватска академична и научноизследователска мрежа);

 Центрове за помощ и за полагане на грижи;

 Центрове за социално подпомагане;

 Домове за социални грижи;

 Здравни центрове;

 Държавни архиви;

 Държавен институт за опазване на природата;

 Фонд за финансиране на извеждането от експлоатация на Атомната електроцентрала Krško и изхвърляне на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво;

 Фонд за обезщетение на отнетото имущество;

 Фонд за реконструкция и развитие на Вуковар;

 Фонд за професионална рехабилитация и заетост на хората с увреждания;

 Фонд за защита на околната среда и енергийната ефективност;

 Хърватска академия на науките и изкуствата;

 Хърватска банка за възстановяване и развитие;

 Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Хърватски контрол Ltd.);

 Hrvatska lutrija d.o.o. (Хърватска лотария);

 Хърватска фондация за културното наследство;

 Хърватска селскостопанска камара;

 Хърватска радио- и телевизия;

 Хърватска асоциация за технологична култура;

 Hrvatske autoceste d.o.o. (Хърватски автомагистрали Ltd.);

 Hrvatske ceste d.o.o. (Хърватски пътища Ltd.);

 Hrvatske šume d.o.o. (Хърватски гори);

 Hrvatske vode (Хърватско дружество за управление на водите);

 Хърватски аудио-визуален център;

 Хърватски център за коневъдството – Държавни конски стопанства Đakovo и Lipik;

 Хърватски център по селско стопанство, храни и въпроси на селските райони;

 Хърватски център за действия в областта на мините;

 Хърватски мемориален и документален център за войната за независимост;

 Хърватски олимпийски комитет;

 Хърватски оператор на енергийния пазар;

 Хърватски параолимпийски комитет;

 Хърватски корабен регистър;

 Хърватски институт за опазване на културното наследство;

 Хърватска спортна федерация на хората с увреден слух;

 Хърватски институт по спешна медицина;

 Хърватски национален институт по обществено здраве;

 Хърватски институт за психично здраве;

 Хърватски институт за пенсионно осигуряване;

 Хърватски институт за стандартите;

 Хърватски институт за телемедицина;

 Хърватски институт за токсикология и борба с допинга;

 Хърватски национален институт по трансфузионна медицина;

 Хърватска служба по заетостта;

 Хърватски институт за опазване на здравето и безопасност на работното място;

 Хърватски институт за здравно осигуряване;

 Хърватски институт за здравно осигуряване и безопасни условия на труд;

 Jadrolinija (корабоплавателна компания);

 Публична институция Хърватски олимпийски център;

 Публични институции за висше образование;

 Публични институции национални паркове;

 Публични институции природни паркове;

 Публични научни институти;

 Театри, музеи, галерии, библиотеки и други институции в областта на културата, създадени от Република Хърватия или от единици на местното и регионалното самоуправление;

 Места за лишаване от свобода;

 Клинични болници;

 Клинични болнични центрове;

 Клиники;

 Институт по лексикография „Miroslav Krleža“;

 Пристанищни органи

 Санаториуми;

 Аптеки, основани от единици на регионалното самоуправление;

 Matica hrvatska (Хърватски център);

 Международен център за подводна археология;

 Национална и университетска библиотека;

 Национална фондация за подпомагане на стандарта на живот на учениците и студентите;

 Национална фондация за развитието на гражданското общество;

 Национална фондация за науката, висшето образование и технологичното развитие на Република Хърватия;

 Национален център за външна оценка на образованието;

 Национален съвет за висшето образование;

 Национален съвет за наука;

 Официален вестник (Narodne novine d.d.);

 Образователни/изправителни институти;

 Образователни институции, основани от Република Хърватия или от единици на местното и регионалнотосамоуправлениe

 Общи болници;

 Plovput d.o.o. (Държавна компания, отговарящи за безопасността на корабоплаването);

 Поликлиники;

 Специални болници;

 Централен регистър на застрахованите лица;

 Университетски изчислителен център;

 Спортни асоциации;

 Спортни федерации;

 Институции за спешна медицинска помощ;

 Институции за палиативни грижи;

 Лечебни заведения;

 Фондация за полицейска солидарност;

 Затвори;

 Институт за възстановяване на Дубровник;

 Институт за семена и посадъчен материал;

 Институти за обществено здраве;

 Авиационен технически център (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);

 Администрации на регионалните пътища.

▼M8

XII —   ИТАЛИЯ

Органи

 Società Stretto di Messina S.p.A.

 Mostra d’oltremare S.p.A.

 Ente nazionale per l’aviazione civile — ENAC

 Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. — ENAV

 ANAS S.p.A

Категории

 Consorzi per le opere idrauliche (консорциуми за строителство на хидротехнически съоръжения)

 Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (държавни университети, организации на държавните университети, консорциуми за развитие на университетската дейност),

 Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (публични институции за социални грижи и благотворителност),

 Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (висши научни и културни институти, астрономически, астрофизически, геофизични и вулканологични обсерватории),

 Enti di ricerca e sperimentazione (организации за научноизследователска и експериментална дейност),

 Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (агенции за управление на схеми за задължително социално осигуряване и обществено подпомагане),

 Consorzi di bonifica (консорциуми за култивиране на земя),

 Enti di sviluppo e di irrigazione (агенции за разработване и иригация),

 Consorzi per le aree industriali (сдружения за промишлените зони),

 Enti preposti a servizi di pubblico interesse (организации за общественополезни услуги),

 Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (публични органи за развлечения, спорт, туризъм и дейности за свободното време),

 Enti culturali e di promozione artistica (организации за подпомагане на културните и художествени дейности).

XIII —   КИПЪР

 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

 Εφοριακό Συμβούλιο

 Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Ένωση Δήμων

 Ένωση Κοινοτήτων

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

 Κεντρικό Ταμείο Αδειών

 Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

 Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

 Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

 Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

 Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

 Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

 Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

 Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

 Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

 Συμβούλια Αποχετεύσεων (Тази категория се отнася до Συμβούλια Αποχετεύσεων, създаден и извършващ дейност съгласно разпоредбите на Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) от 1971 г.)

 Συμβούλια Σφαγείων (Тази категория се отнася до Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων, управляван от местни органи, създадени и действащи съгласно разпоредбите на Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) от 2003 г.)

 Συμβούλια Αποχετεύσεων (Тази категория се отнася до Σχολικές Εφορείες създаден и извършващ дейност съгласно разпоредбите на Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 от 2003 г.)

 Ταμείο Θήρας

 Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

 Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

 Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

 Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

 Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

 Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

XIV —   ЛАТВИЯ

 Частноправни субекти, които извършват покупки съгласно „Publisko iepirkumu likuma prasībām“.

XV —   ЛИТВА

 Заведения за изследване и образование (институти за висше образование, заведения за научни изследвания, изследователски и технологични паркове, както и други заведения и институции, чиито дейности спадат към оценяване или организация на изследванията и образование).

 Образователни заведения (заведения за висше образование, професионални колежи, общообразователни училища, заведения за предучилищно обучение, институти за неформално образование, институти за специално образование и други заведения).

 Културни заведения (театри, музеи, библиотеки и други заведения).

 Национални учреждения на литовската система на здравеопазване (отделни заведения за здравна защита, обществени заведения за здравна защита, фармацевтични и други здравни заведения).

 Институции за социални грижи

 Институции за физическа култура и спорт (спортни клубове, спортни училища, спортни центрове, спортни съоръжения и други структури).

 Учреждения на националната система за отбрана

 Учреждения за защита на околната среда

 Учреждения за гарантиране на обществената сигурност и ред

 Учреждения на гражданска защита и на систамата за оказване на помощ

 Доставчици на туристически услуги (туристически информационни центрове и други заведения, предлагащи туристически усулуги).

 Други публичноправни и частноправни субекти в съотвествие с условията, предвидени в член 4, параграф 2 от Закона за обществените поръчки („Valstybės žinios“(Официален вестник) No. 84-2000, 1996 г.; No 4-102, 2006).

XVI —   ЛЮКСЕМБУРГ

 Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:

 

 Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

 Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

 Fonds Belval

 Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

 Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

XVII —   УНГАРИЯ

Органи

 Egyes költségvetési szervek (определени бюджетни органи)

 Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (управителни органи на отделни държавни фондове)

 A közalapítványok (обществени фондации)

 A Magyar Nemzeti Bank

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

 A közszolgálati műsorszolgáltatók (обществени радио- и телевизионни разпространители)

 Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (радио- и телевизионни разпространители с обществена цел, финансирани в по-голямата част от държавния бюджет)

 Az Országos Rádió és Televízió Testület

Категории

 Организации, създадени с цел задоволяване на обществени интереси, които нямат промишлен или търговски характер и се контролират от публични субекти или се финансират в по-голямата част от публични субекти (от държавния бюджет)

 Организации, създадени по силата на закон, определящ техните обществени задължения и дейност, и контролирани от публични субекти или финансирани в по-голямата част от публични субекти (от държавния бюджет).

 Организации, създадени от публични субекти с цел осъществяването на техните основни дейности и контролирани от публичните субекти.

XVIII —   МАЛТА

 Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

 

 Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

 Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority).

 Industrial Projects and Services Ltd.

 Kunsill ta’ Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

 Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

 

 Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (Malta Financial Services Authority).

 Borża ta’ Malta (Malta Stock Exchange).

 Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority).

 Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta (Malta Statistics Authority).

 Sezzjoni ta’ Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit).

 Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

 

 Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre).

 Kunsilli Lokali (Local Councils).

 Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

 

 Junior College.

 Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology).

 Università' ta’ Malta (University of Malta).

 Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies).

 Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (Foundation for Tomorrow’s Schools).

 Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services).

 Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation).

 Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority).

 Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies).

 Kunsill Malti għall-Isport.

 Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board).

 Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq).

 Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

 

 Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority).

 Heritage Malta.

 Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts).

 Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre).

 Orkestra Nazzjonali (National Orchestra).

 Teatru Manoel (Manoel Theatre).

 Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre).

 Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration).

 Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage).

 Fondazzjoni Patrimonju Malti.

 Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority).

 Awtorità' ta’ Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority).

 Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority).

 Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council).

 Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

 Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

 

 Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services).

 Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital).

 Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital).

 Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital).

 Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority).

 Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee).

 Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

 

 Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Malta National Laboratory).

 MGI/Mimcol.

 Gozo Channel Co. Ltd.

 Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission).

 MITTS

 Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit).

 Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit).

 Malta Enterprise.

 Malta Industrial Parks.

 Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

 

 Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

 Wasteserv Malta Ltd.

 Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

 Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

 

 Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

 Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).

 Sedqa.

 Appoġġ.

 Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b’Diżabilità (National Commission for Disabled Persons).

 Sapport.

 Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

 

 Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing).

XIX —   НИДЕРЛАНДИЯ

Органи

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)

 Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

 Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)

 25 afzonderlijke politieregio's — (25 отделни полицейски района)

 Stichting ICTU

 Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

 Ministerie van Economische Zaken

 

 Stichting Syntens

 Van Swinden Laboratorium B.V.

 Nederlands Meetinstituut B.V.

 Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

 Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

 Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.)

 LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

 Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

 Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)

 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)

 Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 Kamer van Koophandel Nederland

 Ministerie van Financiën

 

 De Nederlandse Bank N.V.

 Autoriteit Financiële Markten

 Pensioen- & Verzekeringskamer

 Ministerie van Justitie

 

 Stichting Reclassering Nederland (SRN)

 Stichting VEDIVO

 Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen — (институции за попечителство и семейно попечителство)

 Stichting Halt Nederland (SHN)

 Particuliere Internaten — (частни пансиони)

 Particuliere Jeugdinrichtingen — (наказателни институции за малолетни извършители на престъпления)

 Schadefonds Geweldsmisdrijven

 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

 Landelijke organisaties slachtofferhulp

 College Bescherming Persoongegevens

 Raden voor de Rechtsbijstand

 Stichting Rechtsbijstand Asiel

 Stichtingen Rechtsbijstand

 Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

 Clara Wichman Instituut

 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 Bureau Beheer Landbouwgronden

 Faunafonds

 Staatsbosbeheer

 Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

 Universiteit Wageningen

 Stichting DLO

 (Hoofd) productschappen — (Обединения на стокопроизводителите)

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

 Компетентните органи на:

 

 обществени училища или публично финансирани частни училища за начално образование по смисъла на Wet op het primair onderwijs (Закон за основното образование),

 обществени училища или публично финансирани частни училища за специализирано начално образование по смисъла на Wet op het primair onderwijs (Закон за основното образование),

 обществени училища или публично финансирани частни училища и учебни заведения за специализирано и средно образование по смисъла на Wet op de expertisecentra (Закон за центровете за ресурси),

 обществени училища или публично финансирани частни училища и учебни заведения за средно образование по смисъла на Wet op het voortgezet onderwijs (Закон за средното образование),

 публични или публично финансирани частни учебни заведения по смисъла на Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Закон за общото и професионалното образование),

 публично финансирани университети и висши учебни заведения, Отворения университет и университетските болници, по смисъла на Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Закон за висшето образование и научните изследвания),

 предоставяне на консултантски услуги към училищата по смисъла на Wet op het primair onderwijs (Закон за основното образование) или Wet op de expertisecentra (Закон за центровете за ресурси),

 национални центрове за учители по смисъла на Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Закон за субсидиране на дейности за подпомагане на националното образование),

 организации на радио- и телевизионни разпространители по смисъла на Mediawet (Закон за средствата за масово инфромиране), които получават повече от 50 % от своето финансиране от Министерство на образованието, културата и науката,

 услуги по смисъла на Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Закон за приватизация на националните услуги),

 други организации и учебни заведения в областта на образованието, науката и културата, които получават повече от 50 % от своето финансиране от Министерство на образованието, културата и науката.

 Всички организации, повече от 50 % от дейността на които е субсидирана от Министерство на образованието, например:

 

 Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

 Commissariaat voor de Media (CvdM);

 Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

 Koninklijke Bibliotheek (KB);

 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

 Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

 Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

 Fonds voor de scheppende toonkunst;

 Mondriaanstichting;

 Nederlands fonds voor de film;

 Stimuleringsfonds voor de architectuur;

 Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

 Fonds voor de letteren;

 Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

 Nederlandse Omroepstichting (NOS);

 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

 Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

 Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

 Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

 Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

 Stichting ICT op school;

 Stichting Anno;

 Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

 Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

 Stichting Kennisnet;

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

 Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

 Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

 Stichting Ether Reclame (STER);

 Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

 Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

 Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

 Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

 Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

 Stichting Nationaal Restauratiefonds;

 Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

 Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

 Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

 Nederlandse Taalunie.

 Stichting Participatiefonds voor het onderwijs

 Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

 Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

 Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

 Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep

 Nederlandse Programmastichting

 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

 Stichting Lezen

 Centrum voor innovatie van opleidingen

 Instituut voor Leerplanontwikkeling

 Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting

 Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

 BVE-Raad

 Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

 Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

 Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

 Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

 Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

 Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

 Stichting SoFoKles

 Europees Platform

 Stichting mobiliteitsfonds HBO

 Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

 Stichting minderheden Televisie Nederland

 Stichting omroep allochtonen

 Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht

 School der Poëzie

 Nederlands Perscentrum

 Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

 Bibliotheek voor varenden

 Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

 Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

 Nederlandse luister- en braillebibliotheek

 Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 Bibliotheek Le Sage Ten Broek

 Doe Maar Dicht Maar

 ElHizjra

 Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

 Fund for Central and East European Bookprojects

 Jongeren Onderwijs Media

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 Sociale Verzekeringsbank

 Sociaal Economische Raad (SER)

 Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

 Centrale organisatie voor werk en inkomen

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 RDW, Dienst Wegverkeer

 Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

 Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

 Regionale Loodsencorporatie (RLC)

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

 Kadaster

 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

 Stichting Bureau Architectenregister

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

 College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

 Commissies voor gebiedsaanwijzing

 College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

 Zorgonderzoek Nederland (ZON)

 Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen

 N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

 College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

 Nationaal Comité 4 en 5 mei

 Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

 College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

 Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

 Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

 Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

 Stichting Sanquin Bloedvoorziening

 College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

 Ziekenfondsen

 Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

 Regionale Indicatieorganen (RIO's)

XX —   AUSTRIA

 Всички органи, които подлежат на бюджетен контрол от „Rechnungshof“ (Сметна палата), освен тези с промишлен или търговски характер.

XXI —   ПОЛША

(1)   Обществени университети и академични учебни заведения

 Uniwersytet w Białymstoku

 Uniwersytet w Gdańsku

 Uniwersytet Śląski

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Katolicki Uniwersytet Lubelski

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 Uniwersytet Łódzki

 Uniwersytet Opolski

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 Uniwersytet Szczeciński

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Uniwersytet Warszawski

 Uniwersytet Rzeszowski

 Uniwersytet Wrocławski

 Uniwersytet Zielonogórski

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

 Politechnika Białostocka

 Politechnika Częstochowska

 Politechnika Gdańska

 Politechnika Koszalińska

 Politechnika Krakowska

 Politechnika Lubelska

 Politechnika Łódzka

 Politechnika Opolska

 Politechnika Poznańska

 Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 Politechnika Szczecińska

 Politechnika Śląska

 Politechnika Świętokrzyska

 Politechnika Warszawska

 Politechnika Wrocławska

 Akademia Morska w Gdyni

 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 Szkoła Główna Handlowa

 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

 Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

 Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

 Akademia Podlaska w Siedlcach

 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

 Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Akademia Rolnicza w Lublinie

 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

 Akademia Rolnicza w Szczecinie

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 Akademia Medyczna w Białymstoku

 Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 Akademia Medyczna w Gdańsku

 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Akademia Medyczna w Lublinie

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

 Akademia Medyczna w Warszawie

 Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 Akademia Obrony Narodowej

 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

 Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 Akademia Muzyczna w Krakowie

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

 Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

 Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

(2)   Културни институции на регионални и местни самоуправления

(3)   Национални паркове

 Babiogórski Park Narodowy

 Białowieski Park Narodowy

 Biebrzański Park Narodowy

 Bieszczadzki Park Narodowy

 Drawieński Park Narodowy

 Gorczański Park Narodowy

 Kampinoski Park Narodowy

 Karkonoski Park Narodowy

 Magurski Park Narodowy

 Narwiański Park Narodowy

 Ojcowski Park Narodowy

 Park Narodowy „Bory Tucholskie“

 Park Narodowy Gór Stołowych

 Park Narodowy „Ujście Warty“

 Pieniński Park Narodowy

 Poleski Park Narodowy

 Roztoczański Park Narodowy

 Słowiński Park Narodowy

 Świętokrzyski Park Narodowy

 Tatrzański Park Narodowy

 Wielkopolski Park Narodowy

 Wigierski Park Narodowy

 Woliński Park Narodowy

(4)   Обществени основни и средни училища

(5)   Обществени радио и телевизионни разпространители

 Telewizja Polska S.A. (Полска телевизия)

 Polskie Radio S.A. (Полско радио)

(6)   Обществени музеи, театри, библиотеки и други обществени културни институции

 Muzeum Narodowe w Krakowie

 Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Muzeum Narodowe w Warszawie

 Zamek Królewski w Warszawie

 Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki

 Muzeum Żup Krakowskich

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 Państwowe Muzeum na Majdanku

 Muzeum Stutthof w Sztutowie

 Muzeum Zamkowe w Malborku

 Centralne Muzeum Morskie

 Muzeum „Łazienki Królewskie“

 Muzeum Pałac w Wilanowie

 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

 Muzeum Wojska Polskiego

 Teatr Narodowy

 Narodowy Stary Teatr Kraków

 Teatr Wielki — Opera Narodowa

 Filharmonia Narodowa

 Galeria Zachęta

 Centrum Sztuki Współczesnej

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 Instytut im, Adama Mickiewicza

 Dom Pracy Twórczej w Wigrach

 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 Instytut Dziedzictwa Narodowego

 Biblioteka Narodowa

 Instytut Książki

 Polski Instytut Sztuki Filmowej

 Instytut Teatralny

 Filmoteka Narodowa

 Narodowe Centrum Kultury

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 Muzeum Historii Polski w Warszawie

 Centrum Edukacji Artystycznej

(7)   Обществени изследователски институции, институции за развойна и изследователска дейност и други изследователски институти

(8)   Публични автономни структури за управление на здравеопазването, чиито учредителен орган е регионално или местно самоуправление, или тяхна организация

(9)   Други

 Panstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

XXII —   ПОРТУГАЛИЯ

 Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (публични институции с нетърговски и непромишлен характер),

 Serviços públicos personalizados (обществени служби, които са юридически лица)

 Fundações públicas (обществени фондации),

 Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (обществени учреждения за обучение, научноизследователска работа и здравеопазване),

 INGA (Национална агенция за земеделска намеса и гарантиране/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

 Instituto do Consumidor

 Instituto de Meteorologia

 Instituto da Conservação da Natureza

 Instituto da Agua

 ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal

 Instituto do Sangue

XXIII —   РУМЪНИЯ

 Academia Română

 Biblioteca Națională a României

 Arhivele Naționale

 Institutul Diplomatic Român

 Institutul Cultural Român

 Institutul European din România

 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

 Institutul de Memorie Culturală

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior

 Comisia Națională a României pentru UNESCO

 Societatea Română de Radiodifuziune

 Societatea Română de Televiziune

 Societatea Națională pentru Radiocomunicații

 Centrul Național al Cinematografiei

 Studioul de Creație Cinematografică

 Arhiva Națională de Filme

 Muzeul Național de Artă Contemporană

 Palatul Național al Copiilor

 Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate

 Agenția pentru Sprijinirea Studenților

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român

 Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)

 Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)

 Institutul Național de Cercetare pentru Sport

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989

 Secretariatul de Stat pentru Culte

 Agenția Națională pentru Locuințe

 Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 Inspecția Muncii

 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

 Agenția Națională de Consultanță Agrícola

 Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie

 Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

 Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar

 Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară

 Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

 Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor

 Banca de Resurse GeneticeVegetale

 Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonele Miniere

 Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase

 Agenția Națională de Controlul Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice

 Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Tulcea

 Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)

 Administrația Națională a Rezervelor de Stat

 Administrația Națională Apele Române

 Administrația Națională de Meteorologie

 Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor

 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Agenția Manageriala de Cercetare Stiințifică, Inovare și Transfer Tehnologic

 Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet“

 Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale

 Inspectoratul Navigației Civile (INC)

 Regia Autonomă Registrul Auto Român

 Agenția Spațială Română

 Scoala Superioară de Aviație Civilă

 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“

 Aeroclubul României

 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni

 Centrul Român de Comerț Exterior

 Centrul de Formare și Management București

 Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN

 Asociația Română de Standardizare (ASRO)

 Asociația de Acreditare din România (RENAR)

 Comisia Națională de Prognoză (CNP)

 Institutul Național de Statistică (INS)

 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)

 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)

 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 Consiliul Economic și Social (CES)

 Agenția Domeniilor Statului

 Oficiul Național al Registrului Comerțului

 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

 Avocatul Poporului

 Institutul Național de Administrație (INA)

 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor

 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

 Oficiul Național al Monumentelor Istorice

 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)

 Biroul Român de Metrologie Legală

 Inspectoratul de Stat în Construcții

 Compania Națională de Investiții

 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale

 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Administrația Națională a Imbunătățirilor Funciare

 Garda Financiară

 Garda Națională de Mediu

 Institutul Național de Expertize Criminalistice

 Institutul Național al Magistraturii

 Scoala Nationala de Grefieri

 Administrația Generală a Penitenciarelor

 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

 Autoritatea Națională a Vămilor

 Banca Națională a României

 Regia Autonomă „Monetăria Statului“

 Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale“

 Regia Autonomă „Monitorul Oficial“

 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

 Oficiul Român pentru Adopții

 Oficiul Român pentru Imigrări

 Compania Națională „Loteria Română“

 Compania Națională „ROMTEHNICA“

 Compania Națională „ROMARM“

 Agenția Națională pentru Romi

 Agenția Națională de Presă „ROMPRESS“

 Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“

 Institute și Centre de Cercetare (изследователски институти и центрове)

 Instituții de Invățământ de Stat (държавни учебни институти)

 Universități de Stat (държавни университети)

 Muzee (музеи)

 Biblioteci de Stat (държавни библиотеки)

 Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură, (държавни театри, опери, симфонични оркестри, културни учреждения и центрове)

 Reviste (списания)

 Edituri (печатни издателства)

 Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (училищни, културни инспекторати и инспекторати по вероизповеданието)

 Complexuri, Federații și Cluburi Sportive (спортни федерации и клубове)

 Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Stații Ambulanță (болници, санаториуми, клиники, медицински служби, правно медицински институти, Бърза медицинска помощ)

 Unități de Asistență Socială (структури за социално подпомагане)

 Tribunale (съдилища)

 Judecătorii (съдии)

 Curți de Apel (апелационни съдилища)

 Penitenciare (места за лишаване от свобода)

 Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești (прокуратура)

 Unități Militare (военни единици)

 Instanțe Militare (военни съдилища)

 Inspectorate de Poliție (полицейски инспекторати)

 Centre de Odihnă (центрове за отдих)

XXIV —   СЛОВЕНИЯ

 Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (обществени институции в областта на грижата за децата, образованието и спорта)

 Javni zavodi s področja zdravstva (обществени институции в областта на здравеопазването)

 Javni zavodi s področja socialnega varstva (обществени институции в областта на социалното осигуряване)

 Javni zavodi s področja kulture (обществени институции в областта на културата)

 Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (обществени институции в областта на науката и изследванията)

 Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (обществени институции в областта на селското стопанство и горите)

 Javni zavodi s področja okolja in prostora (обществени институции в областта на околната среда и териториалното устройство)

 Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (обществени институции в областта на икономиката)

 Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (обществени институции в областта на малките предприятия и туризма)

 Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (обществени институции в областта на обществения ред и сигурността)

 Agencije (агенции)

 Skladi socialnega zavarovanja (социално осигурителни фондове)

 Javni skladi na ravni države in na ravni občin (публични фондове на равнището на централното правителство и местните общини)

 Družba za avtoceste v RS

 Субекти, създадени от държавата или от местни органи, попадащи под бюджета на Република Словения или този на местните органи

 Други юридически лица, отговарящи на определението за държавни лица съгласно ZJN-2, член 3, параграф 2.

XXV —   СЛОВАКИЯ

 Юридическо лице, учредено или създадено по силата на специален правен акт или административна мярка за целите на задоволяване на общия интерес, което няма промишлен или търговски характер и същевременно отговаря на едно от следните условия:

 

 напълно или частично се финансира от възлагащ орган, т.е. правителствен орган, община, самоуправляващ се район или друго юридическо лица, което отговаря едновременно на условията, посочени в член 1, параграф 9, буква а) или б), или в) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

 управлява се или се контролира от възлагащ орган, т.е. правителствен орган, община, самоуправляващ се район или друго юридическо лица, което отговаря едновременно на условията, посочени в член 1, параграф 9, буква а) или б), или в) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

 възлагащ орган, т.е. правителствен орган, община, самоуправляващ се район или друго юридическо лица, което отговаря едновременно на условията, посочени в член 1, параграф 9, буква а) или б), или в) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, който назначава или избира повече от половината от членовете на своето управително или надзорно тяло.

Тези лица са органи, предмет на публичното право, които извършват дейността съгласно например:

 Закон № 16/2004 за словашката телевизия

 Закон № 619/2003 за словашкото радио

 Закон № 581/2004 Coll. за здравно застрахователните дружества, изменен със Закон № 719/2004 Coll., предоставящи обществено здравно застраховане съгласно № 580/2004 Coll. за здравното застраховане, изменен със Закон № 718/2004 Coll.,

 Закон № 121/2005 Coll., посредством който е публикуван консолидираният текст на Закон № 461/2003 Coll. за социалното осигуряване, с измененията.

XXVI —   ФИНЛАНДИЯ

Публични или публично контролирани органи и предприятия, с изключение на тези с промишлен и търговски характер.

XXVII —   ШВЕЦИЯ

Всички нетърговски организации, чиито обществени поръчки са предмет на надзор от страна на шведските органи по конкуренцията.

XXVIII —   ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Органи

 Design Council

 Health and Safety Executive

 National Research Development Corporation

 Public Health Laboratory Service Board

 Advisory, Conciliation and Arbitration Service

 Commission for the New Towns

 National Blood Authority

 National Rivers Authority

 Scottish Enterprise

 Ordnance Survey

 Financial Services Authority

Категории

 Maintained schools

 Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities

 National Museums and Galleries

 Research Councils

 Fire Authorities

 National Health Service Strategic Health Authorities

 Police Authorities

 New Town Development Corporations

 Urban Development Corporations
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЦЕНТРАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ ( 31 )

БЕЛГИЯ1.  Services publics fédéraux (Ministries):

1.  Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.  Régie des Bâtiments;

2.  Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

БЪЛГАРИЯ

 Администрация на Народното събрание

 Администрация на Президента

 Администрация на Министерския съвет

 Конституционен съд

 Българска народна банка

 Министерство на външните работи

 Министерство на вътрешните работи

 Министерство на държавната администрация и административната реформа

 Министерство на извънредните ситуации

 Министерство на земеделието и храните

 Министерство на здравеопазването

 Министерство на икономиката и енергетиката

 Министерство на културата

 Министерство на образованието и науката

</