Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0017-20140101

Директива 2004/17/ЕО на европейския парламент и на съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/2014-01-01

2004L0017 — BG — 01.01.2014 — 013.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

▼C1

ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

▼B

(ОВ L 134, 30.4.2004, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1874/2004 of 28 October 2004 (*)

  L 326

17

29.10.2004

 M2

ДИРЕКТИВA 2005/51/ЕО НA КОМИСИЯТA текст от значение зa ЕИП от 7 септември 2005 годинa

  L 257

127

1.10.2005

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2083/2005 НA КОМИСИЯТA от 19 декември 2005 годинa

  L 333

28

20.12.2005

 M4

ДИРЕКТИВA 2006/97/ЕО НA СЪВЕТA от 20 ноември 2006 годинa

  L 363

107

20.12.2006

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1422/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2007 година

  L 317

34

5.12.2007

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 213/2008 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2007 година

  L 74

1

15.3.2008

►M7

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2008 година

  L 349

1

24.12.2008

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година

  L 188

14

18.7.2009

►M9

ДИРЕКТИВА 2009/81/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 13 юли 2009 година

  L 216

76

20.8.2009

 M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1177/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година

  L 314

64

1.12.2009

 M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1251/2011 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2011 година

  L 319

43

2.12.2011

►M12

ДИРЕКТИВА 2013/16/ЕС НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

184

10.6.2013

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1336/2013 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2013 година

  L 335

17

14.12.2013


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 182, 10.7.2008,  169  (2004/17)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

▼C1

ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услугиЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, членове 55 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 3 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 4 ), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 9 декември 2003 г.,

като имат предвид, че:

(1)

По повод на новите изменения, които са направени в Директива 93/38/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги ( 5 ), които са необходими, за да се отговори на исканията за опростяване и модернизиране, отправени както от възложителите, така и от икономическите оператори в отговорите им на Зелената книга, приета от Комисията на 27 ноември 1996 г., директивата следва да бъде преработена в интерес на постигане на по-голяма яснота. Настоящата директива се основава на съдебната практика на Съда на ЕО, и по-специално на съдебната практика във връзка с критериите за възлагане, която изяснява възможностите, с които възложителите разполагат, за да удовлетворят нуждите на съответната част от обществеността, в това число в областта на околната среда и/или в социалната област, при условие че тези критерии са свързани с обекта на поръчката, не предоставят неограничена свобода на избор на възложителя, са изрично посочени и са съобразени с основните принципи, посочени в съображение 9.

(2)

Основна причина за въвеждането на правила, координиращи процедурите за възлагането на поръчки в тези сектори, е многообразието от начини, по които националните органи могат да въздействат върху поведението на тези възложители, включително чрез участие в капитала им и чрез представителство в техните административни, управителни или надзорни органи.

(3)

Друга основна причина, поради която е необходимо да се координират процедурите за възлагане на поръчки, прилагани от възложителите, които действат в тези сектори, е затвореното естество на пазарите, в които те действат, което се дължи на наличието на специални или изключителни права, предоставени от държавите-членки във връзка със снабдяването, предоставянето или действието на мрежите за осигуряване на съответните услуги.

(4)

Общностното законодателство, и по-специално Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета от 14 декември 1987 г. относно определяне на процедурата за прилагане на правилата на конкуренцията към предприятията в сектора на въздушния транспорт ( 6 ) и Регламент (ЕИО) № 3976/87 на Съвета от 14 декември 1987 г. относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози ( 7 ), е предназначено да въведе по-голяма конкуренция между превозвачите, които предоставят въздушно-транспортни услуги на обществеността. Следователно не е подходящо да се включат подобни образувания в приложното поле на настоящата директива. С оглед на конкурентното положение на общностното корабоплаване, също така не би било подходящо поръчките, които се възлагат в този сектор, да се подчиняват на правилата на настоящата директива.

(5)

В приложното поле на Директива 93/38/ЕИО понастоящем попадат някои поръчки, които са възложени от възложителите, които извършват дейност в телекомуникационния сектор. Приета е правна рамка, както се посочва в четвъртия доклад относно изпълнението на законодателството в областта на телекомуникациите от 25 ноември 1998 г., за да се отвори този сектор. Една от нейните последици е въвеждането в този сектор на ефективна конкуренция — както юридически, така и фактически. За информационни цели и предвид това положение Комисията публикува списък на телекомуникационните услуги ( 8 ), който вече може да бъде изключен от приложното поле на посочената директива по силата на член 8 от нея. В седмия доклад относно изпълнението на законодателството в областта на телекомуникациите от 26 ноември 2001 г. се потвърждава по-нататъшният напредък. Следователно повече не е необходимо да се регулират покупките от възложители, които извършват дейност в този сектор.

(6)

Следователно вече не е подходящо да се поддържа Консултативният комитет за възлагане на поръчки в областта на телекомуникациите, създаден по силата на Директива 90/531/ЕИО на Съвета от 17 септември 1990 г. относно процедурите за възлагане на поръчки в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите ( 9 ).

(7)

При все това, подходящо е да се продължи наблюдението на развитието на процесите в сектора на телекомуникациите и да се преразгледа положението, в случай че се установи, че в този сектор вече не е налице ефективна конкуренция.

(8)

Директива 93/38/ЕИО изключва от приложното си поле покупките на гласова телефония, телекс, мобилни телефони, пейджъри и сателитни услуги. Тези изключения бяха предвидени, за да се отчете обстоятелството, че често въпросните услуги могат да бъдат предоставени само от един изпълнител на услуги в дадена географска област поради липсата на ефективна конкуренция и наличието на специални или изключителни права. Въвеждането на ефективна конкуренция в телекомуникационния сектор премахва основанието за подобни изключения. Следователно необходимо е да се включи поръчката за такива телекомуникационни услуги в приложното поле на настоящата директива.

(9)

За да се гарантира конкуренция при възлагане на обществени поръчки от възложители, които извършват дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, е желателно да се създадат разпоредби за общностно координиране на поръчки над определена стойност. Такова координиране се основава на изискванията, които произтичат от членове 14, 28 и 49 от Договора за ЕО и от член 97 на Договора за Евратом, по-конкретно принципа за равнопоставеност, по отношение на който принципът на недискриминация не е нещо повече от специфичен израз, принципа на взаимното признаване, принципа на пропорционалност, а също така и принципа на прозрачност. С оглед на естеството на секторите, които са засегнати от такова координиране, координирането следва да създаде рамка за лоялна търговска практика и да позволява гъвкавост във възможно най-голяма степен, като същевременно защитава прилагането на тези принципи.

По отношение на обществените поръчки, чиято стойност е по-ниска от тази, която изисква прилагането на разпоредбите за общностно координиране, е желателно да се напомни съдебната практика на Съда, съгласно която се прилагат правилата и принципите на Договора, посочени по-горе.

(10)

За да се гарантира реално отваряне на пазара и справедлив баланс при прилагането на правилата за възлагане на поръчки в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, е необходимо обхванатите образувания да бъдат идентифицирани на различна от правния им статус основа. Следователно следва да бъде гарантирано, че не се засяга равнопоставеността на възложителите, които извършват дейност в обществения сектор, както и на тези, които извършват дейност в частния сектор. Необходимо е също така да се гарантира, в съответствие с член 295 от Договора, че не се засягат правилата, регулиращи режима на собственост в държавите-членки.

(11)

Държавите-членки следва да гарантират, че участието на публичноправна организация като оферент в процедура за възлагане на поръчка не води до нарушаване на конкуренцията по отношение на частните оференти.

(12)

Съгласно член 6 от Договора изискванията във връзка с опазването на околната среда следва да бъдат включени в определянето и изпълнението на общностните политики и дейности, посочени в член 3 от Договора, и по-специално с оглед насърчаването на устойчивото развитие. Следователно настоящата директива изяснява начина, по който възложителите могат да допринесат за опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно осигуряват възможността за получаване на най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

(13)

Никакви разпоредби на настоящата директива не следва да пречат на налагането или прилагането на мерки, които са необходими за защита на обществения ред, обществения морал, обществената сигурност, здравето, човешкия живот, фауната или флората, и по-специално с оглед на устойчивото развитие, при условие че тези мерки са в съответствие с Договора.

(14)

Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, по отношение на въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) ( 10 ), одобри по-специално Споразумението на СТО за държавни поръчки, наричано по-нататък „споразумението“, целта на което е да се създаде многостранна рамка от балансирани права и задължения в областта на възлагането на обществените поръчки с оглед либерализирането и разширяването на световната търговия. Предвид международните права и ангажименти, произтичащи за Общността в резултат на приемане на споразумението, режимът, който следва да се прилага към оферентите и стоките от подписали трети страни, е определеният в споразумението. Това споразумение няма директен ефект. Следователно възложителите, обхванати от споразумението, които спазват настоящата директива и които я прилагат към икономически оператори от трети държави, подписали споразумението, следва да спазват споразумението. Подходящо е също така настоящата директива да гарантира на икономическите оператори от Общността такива условия за участие в обществените поръчки, които да са толкова благоприятни, колкото са и тези, запазени за икономическите оператори от трети държави, които са подписали споразумението.

(15)

Преди откриване на процедура за възлагане на поръчка, възложителите могат, посредством използването на технически диалог, да търсят или приемат съвет, който може да бъде използван при подготовката на спецификациите, при условие че подобен съвет не води до препятстване на конкуренцията.

(16)

Предвид многообразието на поръчки за строителство, възложителите следва да могат да предвидят възможност поръчките за проектиране и изпълнение на строителство да бъдат възлагани поотделно или съвместно. Целта на настоящата директива не е да предвижда съвместно или отделно възлагане на поръчки. Решението да се възлагат поръчки съвместно или поотделно трябва да е обусловено от качествени и икономически критерии, които могат да бъдат определени от националното право.

Дадена поръчка може да се счита за поръчка за строителство, само ако нейният обект изрично предвижда извършването на дейностите, включени в приложение XII, дори и ако поръчката включва предоставянето на други услуги, които са необходими за извършването на такива дейности. Поръчките за услуги, по-специално в областта на услугите по управление на имущество, могат при определени обстоятелства да включват строителство. Въпреки това, доколкото такова строителство представлява странична дейност по отношение на основния обект на поръчката и се явява възможно следствие или допълнение към нея, обстоятелството, че такова строителство е включено в поръчката, не оправдава квалифицирането на поръчката като поръчка за строителство.

За целите на изчисляването на прогнозната стойност на поръчката за строителство е подходящо да се вземе като основа стойността на самото строителство, както и прогнозната стойност на доставките и услугите, ако има такива, които възложителите предоставят на разположение на изпълнителите на строителство, доколкото тези услуги или доставки са необходими за изпълнение на въпросното строителство. Следва да бъде разбрано, че за целите на този параграф съответните услуги са тези, които са предоставени от възложителите посредством техния собствен персонал. От друга страна, изчисляването на стойността на поръчките за услуги, независимо дали те се предоставят или не на разположение на изпълнителя на строителство за последващото изпълнение на строителство, следва правилата, които се прилагат по отношение на поръчките за услуги.

(17)

За целите на прилагане на процедурните правила на настоящата директива и за целите на мониторинга, сферата на услугите най-добре се очертава, като се раздели на категории, съответстващи на определени подразделения от една обща класификация и като се обединят те в две приложения, ХVII А и ХVII Б, съгласно режима, на който се подчиняват. Що се отнася до услугите в приложение ХVII Б, съответните разпоредби на настоящата директива не следва да засягат прилагането на общностните правила, специфични за съответните услуги.

(18)

Що се отнася до поръчките за услуги, пълното прилагане на настоящата директива следва да бъде ограничено за преходен период до поръчки, при които нейните разпоредби ще позволят да бъде реализиран целият потенциал на нарасналия обем на презграничната търговия. Поръчките за останалите видове услуги би следвало да бъдат наблюдавани през този преходен период, преди да се вземе решение за пълното прилагане на настоящата директива. Във връзка с това е необходимо да се определи механизмът на този мониторинг. Същевременно механизмът следва да дава на заинтересованите лица достъп до съответната информация.

(19)

Не следва да се допускат пречки пред свободното предоставяне на услуги. Следователно изпълнителите на услуги могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Настоящата директива обаче не следва да засяга прилагането на национално ниво на правилата относно условията за осъществяване на дейност или професия, при условие че те са в съответствие с общностното право.

(20)

Някои нови техники за електронни покупки постоянно се развиват. Подобни техники способстват за повишаването на конкуренцията и ефективността на обществените покупки, особено с оглед на спестяването на време и пари, което става възможно чрез използването на такива техники. Възложителите могат да се ползват от техники за електронни покупки, при условие че такова ползване е съобразено с правилата на настоящата директива и с принципите на равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. С оглед на това офертата, която е представена от оферент, по-специално по рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки, може да бъде под формата на електронен каталог на този оферент, ако той използва средствата за комуникация, избрани от възложителя в съответствие с член 48.

(21)

С оглед бързото разпространение на системи за електронни покупки, следва да бъдат въведени подходящи правила, за да могат възложителите да се възползват в пълна степен от възможностите, които предоставят тези системи. В тази перспектива е необходимо да бъде определена изцяло електронна динамична система за покупки за обичайно разпространените покупки и да бъдат установени специфични правила за създаването и функционирането на такава система, за да се гарантира справедливо третиране на всеки икономически оператор, който иска да се присъедини към нея. Следва да бъде позволено на всеки икономически оператор, който представи ориентировъчна оферта съгласно спецификацията и отговаря на критериите за подбор, да се присъедини към такава система. Тази техника за покупки позволява на възложителя, посредством съставянето на списък на оференти, които вече са избрани и предоставянето на възможност на нови оференти да се присъединят, да разполага с особено голям избор от оферти в резултат на наличните електронни средства, и следователно гарантира оптимално изразходване на средствата като последица от широка конкуренция.

(22)

Тъй като вероятно техниката на провеждане на електронни търгове ще получи широко разпространение, следва да се предвиди общностно определение на електронните търгове и те да бъдат регулирани от специфични правила, за да се осигури провеждането им при пълно спазване на принципите на равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. За тази цел следва да се предвиди предмет на такива електронни търгове да бъдат само поръчки за строителство, доставки или услуги, спецификациите на които могат да бъдат точно определени. Такъв може да бъде по-специално случаят на периодично повтарящите се поръчки за доставки, строителство и услуги. Поради същата причина следва също да бъде възможно да се установи съответното класиране на оферентите на всеки етап от електронния търг. Електронните търгове дават възможност на възложителите да искат от оферентите да предложат нови, по-ниски цени, а когато поръчката е възложена на икономически най-изгодната оферта, да подобрят елементи от офертите, различни от цените. За да се гарантира съответствие с принципа на прозрачност, само елементите, подходящи за автоматично изчисление чрез електронни средства без възможност за намеса и/или оценка от страна на възложителя, могат да бъдат предмет на електронни търгове, тоест само елементите, които са количествено определими и могат да бъдат изразени с цифри или проценти. От друга страна, тези аспекти на офертите, които предполагат оценка на количествено неопределими елементи, не следва да бъдат предмет на електронни търгове. Следователно някои поръчки за строителство и услуги, имащи за предмет интелектуални дейности, като проектиране на строителство, не следва да бъдат предмет на електронни търгове.

(23)

В някои от държавите-членки са разработени техники за централизиране на покупките. Няколко възлагащи органа отговарят за придобиването или възлагането на поръчки или сключването на рамкови споразумения за възложители. Предвид големите обеми на покупките тези техники помагат да се засили конкуренцията и правят обществените покупки по-ефективни. Ето защо следва да се предвиди общностно определение на централен орган за покупки, обслужващ възложителите. Следва да се определят също така и условията, съгласно които, в съответствие с принципите на недискриминация и равнопоставеност, може да се приеме, че възложителите, които придобиват строителство, доставки и/или услуги чрез централните органи за покупки, спазват разпоредбите на настоящата директива.

(24)

За да се вземат предвид различните обстоятелства в държавите-членки, следва да се позволи на държавите-членки да избират дали възложителите могат да използват централни органи за покупки, динамични системи за покупки или електронни търгове, както те са определени и уредени в настоящата директива.

(25)

Следва да е налице подходящо определение на понятието за специални или изключителни права. Последицата от това определение, е че по смисъла на настоящата директива не съставлява изключително или специално право фактът, че за целите на изграждането на мрежи или пристанищни или летищни съоръжения, дадено образувание може да се възползва от процедура за отчуждаване или ползване на недвижимо имущество или може да разполага мрежово оборудване върху, под или над обществени пътища. Също така не съставлява само по себе си изключително или специално право по смисъла на настоящата директива фактът, че дадено образувание доставя питейна вода, електричество, газ или отопление на мрежа, която се експлоатира от образувание, което се ползва от специални или изключителни права, предоставени от компетентен орган на съответната държава-членка. Не е възможно и да бъдат приемани за специални или изключителни права правата, които са предоставени от държава-членка под каквато и да е форма, включително чрез концесионни актове, на ограничен брой предприятия въз основа на обективни, пропорционални и недискриминационни критерии, които позволяват на всички заинтересовани страни, които отговарят на тези критерии, да се ползват от такива права.

(26)

Подходящо е възложителите да прилагат общи процедури за възлагане на поръчки по отношение на техните дейности, свързани с водоснабдяване, както и такива правила да се прилагат когато възлагащите органи по смисъла на настоящата директива възлагат поръчки във връзка с техните проекти в областта на хидротехническите дейности, напояването, отводняването или отвеждането и пречистването на канални води. Въпреки това правилата за възлагане на поръчки за доставка на стоки са неподходящи за покупки на вода, предвид необходимостта водата да бъде доставяна от източници в близост до областта, където тя ще се ползва.

(27)

Определени образувания, които предоставят автобусни транспортни услуги на обществеността, вече бяха изключени от приложното поле на Директива 93/38/ЕИО. Такива образувания следва също така да бъдат изключени и от приложното поле на настоящата директива. За да се предотврати съществуването на множество особени разпоредби, които се прилагат само по отношение на определени сектори, спрямо всички образувания, предоставящи автобусни транспортни услуги, които не са изключени от приложното поле на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея, следва също така да се прилага общата процедура, която позволява да бъдат взети предвид последиците от засилване на конкуренцията.

(28)

Предвид по-нататъшното отваряне на общностните пощенски услуги за конкуренция и обстоятелството, че такива услуги се предоставят посредством мрежа от възлагащи органи, публични предприятия и други предприятия, поръчките, възложени от възложителите, които предоставят пощенски услуги, следва да се подчиняват на правилата на настоящата директива, включително тези на член 30, които, при зачитането на прилагането на принципите, посочени в съображение 9, създават рамка за лоялна търговска практика и позволяват по-голяма гъвкавост, в сравнение с Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги ( 11 ). За да се определят въпросните дейности, е необходимо да се вземат предвид определенията от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и подобряването на качеството на услугата ( 12 ).

Независимо от техния правен статус, образуванията, които предоставят пощенски услуги, понастоящем не се подчиняват на правилата, установени в Директива 93/38/ЕИО. Следователно адаптирането на процедурите за възлагане на поръчки към настоящата директива може да отнеме по-дълго време за такива образувания, отколкото за образувания, които вече се подчиняват на тези правила и които единствено ще трябва да адаптират своите процедури към измененията, направени с настоящата директива. В този смисъл следва да бъде позволено отлагане на прилагането на настоящата директива, за да се отчете допълнителното време, което се изисква за това адаптиране. Предвид различното положение на такива образувания, държавите-членки следва да разполагат с възможност да се предостави преходен период за прилагането на настоящата директива към възложителите, които извършват дейност в сектора на пощенските услуги.

(29)

Поръчките могат да бъдат възложени с цел да бъдат удовлетворени изискванията, присъщи на няколко дейности, които се подчиняват евентуално на различни правни режими. Необходимо е да се уточни, че приложимият правен режим към една поръчка, предназначена да обхваща няколко дейности, следва да се подчинява на правилата, които се прилагат към дейността, за която поръчката е основно предназначена. Определянето на дейността, за която поръчката е основно предназначена, може да се основава на анализ на изискванията, които трябва да изпълнява специфичната поръчка, който се извършва от възложителя за целите на оценяването на стойността на поръчката и на изготвянето на документите, свързани с нея. В определени случаи като покупката на единична бройка оборудване за извършването на дейности, за които не би имало достъпна информация, която да позволява оценка на съответните нива на ползване, може да е обективно невъзможно да се определи за коя дейност е основно предназначена поръчката. Правилата, които се прилагат по отношение на такива случаи, следва да се посочат.

(30)

Без да се засягат международните ангажименти на Общността, необходимо е да се опрости изпълнението на настоящата директива, особено чрез опростяване на праговете и чрез прилагането по отношение на всички възложители, независимо от сектора, в който извършват дейност, на разпоредбите, свързани с информацията, която следва да се предостави на участниците относно решенията, които са взети във връзка с процедурите за възлагане на поръчки и резултатите от тях. Нещо повече, в контекста на паричния съюз тези прагове следва да бъдат установени в евро по такъв начин, че да се опрости прилагането на такива разпоредби, като същевременно се гарантира спазване на праговете, предвидени в споразумението, които са изразени в специални права на тираж (СПТ). В този смисъл следва да бъде също така предвидено периодично преразглеждане на праговете, изразени в евро, така че те да се коригират, при необходимост, в съответствие с възможните колебания в стойността на еврото по отношение на СПТ. Освен това приложимите към конкурси за проект прагове следва да бъдат идентични на тези, които се прилагат по отношение на поръчките за услуги.

(31)

Следва да бъдат предвидени случаи, в които е възможно въздържане от прилагане на мерките за координиране на процедури по причини, свързани с държавната сигурност или държавна тайна, или защото се прилагат специфични правила за възлагане на поръчки, които произтичат от международни споразумения, свързани с разполагането на войски, или които са специфични за международни организации.

(32)

Подходящо е да се изключат някои поръчки за услуги, доставки и строителство, които са предоставени на свързано предприятие, което има за основна дейност извършването на такива услуги, доставки или строителство на групата, от която е част, а не предлагането им на пазара. Също така е подходящо да се изключат някои поръчки за услуги, доставки и строителство, възложени от възложител на съвместно предприятие, което е създадено от няколко възложители с цел извършване на дейности попадащи в приложното поле на настоящата директива и от което е част този възложител. Въпреки това, подходящо е да се гарантира, че това изключване не предизвиква нарушаване на конкуренцията в полза на предприятията или съвместните предприятия, които са свързани с възложителите; уместно е да се въведе подходящ набор от правила, по-специално относно максималните граници, в рамките на които предприятията могат да придобият част от техния оборот от пазара и над които те биха изгубили възможността да получат поръчки без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, както и правила относно създаването на съвместни предприятия и относно стабилността на връзките между тези съвместни предприятия и възложителите, от които те са създадени.

(33)

В контекста на услугите поръчките за придобиването или наемането на недвижимо имущество или права върху такова имущество имат специфични характеристики, които правят прилагането на правилата за поръчките неподходящо.

(34)

Арбитражните и помирителните услуги обикновено се предоставят от организации или лица, които са определени или избрани по начин, който не може да се подчинява на правилата за поръчките.

(35)

Съгласно споразумението финансовите услуги по настоящата директива не включват поръчки във връзка с емитирането, покупката, продажбата или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; по-специално не се обхващат сделки на възложителите за набиране на пари или капитал.

(36)

Настоящата директива следва да обхваща предоставянето на услуги, само когато те се основават на поръчка.

(37)

Съгласно член 163 от Договора насърчаването на изследователската дейност и технологичното развитие е средство за укрепване на научната и технологична база на промишлеността на Общността, и развитието на поръчки за услуги допринася за осъществяването на тази цел. Съфинансирането на програми за научноизследователска и развойна дейност не попада в приложното поле на настоящата директива: поръчки за научноизследователска и развойна дейност, когато ползите не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност и той изцяло е заплатил услугата, не попадат в приложното поле на настоящата директива.

(38)

За да не се допусне разпростирането на особени режими, приложими само към определени сектори, сега действащите специални режими, създадени с член 3 от Директива 93/38/ЕИО и с член 12 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди ( 13 ), приложими към възложители, които разработват определена географска област с цел проучване или добив на нефт, газ, въглища или други твърди горива, следва да бъдат заменени от общата процедура, която допуска изключването на сектори, които са пряко изложени на конкуренция. Следва да се гарантира обаче, че това няма да засяга Решение 93/676/ЕИО на Комисията от 10 декември 1993 г. за установяване, че разработването на географски области с цел проучване или добив на нефт или газ не представлява в Нидерландия дейност, посочена в член 2, параграф 2, буква б), i) от Директива 90/531/ЕИО на Съвета, и че образувания, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Нидерландия за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, буква б) от посочената директива ( 14 ), Решение 97/367/ЕО на Комисията от 30 май 1997 г. за установяване, че разработването на географски области с цел проучване или добив на нефт или газ не представлява в Обединеното кралство дейност, посочена в член 2, параграф 2, буква б), i) от Директива 93/38/ЕИО на Съвета и че образувания, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Обединеното кралство за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, буква б) на посочената директива ( 15 ), Решение 2002/205/ЕО на Комисията от 4 март 2002 г. в резултат на искане от страна на Австрия, която кандидатства за специалния режим, предвиден в член 3 от Директива 93/38/ЕИО ( 16 ), както и Решение 2004/73/ЕО на Комисията относно искането на Германия да кандидатства за специалната процедура, установена в член 3 от Директива 93/38/ЕИО ( 17 ).

(39)

Заетостта и професията са ключови елементи при гарантирането на равни възможности за всички и допринасят за интегриране в обществото. В тази връзка предприятията, ползващи се със закрила, и програмите за създаване на защитени работни места подпомагат ефективно интегрирането или реинтегрирането на хората с увреждания на пазара на труда. Въпреки това на такива предприятия не могат да бъдат възложени поръчки съгласно стандартните условия на конкуренция. Следователно уместно е да се предвиди условието, че държавите-членки могат да запазят правото на участие в процедурите за възлагане на поръчки за такива предприятия или да запазят изпълнението на поръчки за програми за създаване на защитени работни места.

(40)

Настоящата директива не следва да се прилага към поръчки, които са предназначени да позволят изпълнението на дейност, посочена в членове 3—7, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност, ако в държавата-членка, в която се извършва дейността, тя е пряко изложена на конкуренция на пазара, достъпът до който не е ограничен. Следователно подходящо е въвеждането на процедура, която се прилага спрямо всички сектори попадащи в приложното поле на настоящата директива, и която би способствала вземането предвид на последиците на настоящо или бъдещо отваряне на пазара за конкуренция. Такава процедура следва да предоставя правна сигурност на съответните образувания, както и подходящ процес за вземане на решения, който обезпечава в кратки срокове еднакво прилагане на общностното право в тази област.

(41)

Прякото излагане на конкуренция следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат специфичните характеристики на съответния сектор. Счита се, че изпълнението и прилагането на съответното общностно законодателство за отваряне на определен сектор или на част от него, предоставя достатъчно основания да се приеме, че е налице свободен достъп до въпросния пазар. Това съответно законодателство следва да се посочи в приложение, което може да се актуализира от Комисията. Когато го актуализира, Комисията взема по-специално предвид възможното приемане на мерки, предвиждащи реално отваряне на други сектори за конкуренция, различни от тези, за които е вече посочено законодателство в приложение XI, например като този на железопътния транспорт. В случаите, в които в резултат на прилагането на съответното общностно законодателство не е налице свободен достъп до даден пазар, следва да се докаже юридически и фактически, че достъпът е свободен. За тази цел прилагането от дадена държава-членка на някоя директива, например Директива 94/22/ЕО, която отваря даден сектор за конкуренция, по отношение на друг сектор, като сектора на въгледобива, е обстоятелство, което следва да се отчита за целите на член 30.

(42)

Техническите спецификации, съставени от купувачите, не би следвало да създават пречки пред отварянето на обществените поръчки за конкуренция. За тази цел следва да се даде възможност да се представят оферти с различни технически решения. Следователно следва да е възможно техническите спецификации да се изготвят съгласно изискванията за работни характеристики и функционалните изисквания, а когато има позоваване на европейски стандарт или, при отсъствие на такъв, на национален стандарт, офертите, изготвени на базата на еквивалентни договорености, трябва да бъдат разгледани от възложителите. За да се докаже еквивалентност, на оферентите следва да бъде разрешено да използват всякакъв вид доказателства. Възложителите следва да могат да обосноват всяко свое решение за това, че в даден случай липсва еквивалентност. Възложителите, които желаят да включат в техническите спецификации на дадена поръчка изисквания, свързани с опазване на околната среда, могат да предвидят такива характеристики, като определен метод на производство и/или специфично въздействие върху околната среда на група стоки или услуги. Те могат, но не са длъжни, да използват съответните спецификации, определени в екоетикетите, като европейския екоетикет, (мулти) национални екоетикети или който и да е друг екоетикет, при условие че изискванията за екоетикета са формулирани и приети на базата на научна информация съгласно процедура, в която могат да участват заинтересовани страни като държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и при условие че етикетът е достъпен и на разположение на всички заинтересовани лица. Възложителите следва, когато е възможно, да изготвят техническите спецификации, като вземат под внимание критериите за достъпност за хора с увреждания или предназначението за всички потребители. Техническите спецификации следва да бъдат ясно формулирани, така че всички оференти да разберат какво обхващат изискванията на възложителя.

(43)

За да се насърчи участието на малки и средни предприятия на пазара на обществените поръчки, препоръчително е да се предвидят разпоредби за участие на подизпълнители.

(44)

Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с директивата, при условие че те не са пряко или косвено дискриминационни и са посочени в обявлението, което е използвано за обявявяване на конкурентно възлагане на поръчката или в спецификациите. Те могат, по-специално, да бъдат насочени в подкрепа на професионалното обучение на място, наемането на работа на хора, за които представлява трудност да се интегрират в обществото, борбата срещу безработицата или опазване на околната среда. Например, наред с останалите изисквания, приложими при изпълнение на поръчката, могат да бъдат включени и такива за наемане на работа на лица, които са безработни от дълго време или за обучение на безработни и младежи, както и за спазване по същество на разпоредбите на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в случай че подобни разпоредби не са приети в националното законодателство, както и за наемане на по-голям брой хора с увреждания от изисквания по националното законодателство.

(45)

По време на изпълнение на поръчката се прилагат законите, подзаконовите актове и колективните споразумения на национално ниво и общностно ниво, които са в сила по отношение на условията за заетост и безопасност на труда, при условие че тези правила и тяхното прилагане са съобразени с общностното право. В случаите от презграничен характер, когато работници от една държава-членка предоставят услуги в друга държава-членка с оглед изпълнението на поръчка, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги ( 18 ), определя минималните условия, които трябва да бъдат спазвани от страната-домакин по отношение на тези командировани работници. Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения може да се разглежда като сериозно нарушение на професионалното поведение на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на поръчка.

(46)

Предвид новите достижения в областта на информационните и комуникационни технологии и улесненията, до които те могат да доведат по отношение оповестяването на поръчките и ефективността и прозрачността на процедурите за възлагане на поръчки, електронните средства следва да бъдат поставени наравно с традиционните средства за комуникация и обмен на информация. Доколкото това е възможно, избраните средства и технология следва да са съвместими с технологиите, използвани в останалите държави-членки.

(47)

Използването на електронни средства спестява време. Следователно е необходимо да се осигури съкращаване на сроковете, когато се използват електронни средства, но при условие че те са съвместими със специфичния режим на информация на общностно ниво. Необходимо е обаче да се гарантира, че кумулативният ефект на намаляване на сроковете не води до прекомерното им съкращаване.

(48)

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи ( 19 ) и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) ( 20 ), следва, в контекста на настоящата директива, да се прилагат по отношение на предаването на информация по електронен път. Процедурите за възлагане на обществени поръчки и правилата, които се прилагат към конкурсите за услуги, изискват по-високо ниво на сигурност и поверителност от изискваното по тези директиви. Следователно устройствата за електронно получаване на оферти, заявления за участие, и планове и проекти следва да отговарят на особени допълнителни изисквания. За тази цел следва във възможно най-висока степен да бъде насърчавано използването на електронни подписи и по-специално на усъвършенствани електронни подписи. Нещо повече, наличието на доброволни схеми за акредитиране може да изгради една благоприятна рамка за повишаване нивото на услугите по сертифициране на тези устройства.

(49)

Подходящо е участниците в процедура по възлагане да бъдат информирани за решенията да се сключи рамково споразумение, да се възложи поръчка или да се преустанови процедурата в рамките на срокове, които са достатъчни, така че да се гарантира възможността за преразглеждане; следователно тази информация следва да бъде предоставена възможно най-бързо и по принцип до 15 дни след вземането на решението.

(50)

Следва да бъде изяснено, че възложителите, които установяват критерии за подбор в открита процедура, следва да правят това в съответствие с обективни правила и критерии, така както следва да бъдат обективни критериите за подбор при ограничени процедури и процедури на договаряне. Тези обективни правила и критерии, също като критериите за подбор, не предполагат задължително претегляния.

(51)

Важно е да се вземе предвид съдебната практика на Съда на ЕО в случаите, в които даден икономически оператор заявява, че разполага с икономическите, финансовите или техническите възможности на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания, за да отговори на критериите за подбор или, в контекста на квалификационните системи, в подкрепа на неговото заявление за квалифициране. Във втория случай икономическият оператор следва да докаже, че той наистина ще разполага с тези ресурси за срока на действие на квалифицирането. За целите на това квалифициране възложителят може да определи условията, които следва да бъдат спазени, и по-специално, например, когато операторът заявява, че ще се ползва от финансовото състояние на друго образувание, той може да изисква това образувание, при необходимост, да отговаря солидарно.

Квалификационните системи следва да бъдат използвани в съответствие с обективни правила и критерии, които, по избор на възложителите, могат да се отнасят до възможностите на икономическите оператори и/или характеристиките на строителството, доставките или услугите от обхвата на тази система. За целите на квалифицирането възложителите могат да провеждат собствени тестове, за да оценят характеристиките на въпросното строителство, доставки или услуги, по-специално с оглед на съвместимост и безопасност.

(52)

Съответните общностни правила за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, се прилагат, когато се изисква доказателство за определена квалификация за участие в процедура за възлагане на поръчка или в конкурс за проект.

(53)

В подходящи случаи, в които естеството на строителството и/или услугите оправдава прилагането на мерки или схеми за управление на околната среда по време на изпълнението на поръчка, прилагането на такива мерки или схеми може да стане задължително. Схемите за управление на околната среда, независимо от това дали са регистрирани или не в съответствие с общностните актове, като Регламент (ЕО) № 761/2001 (EMAS) ( 21 ), могат да докажат, че икономическият оператор има техническа възможност да изпълни поръчката. Освен това описанието на мерките, прилагани от икономическия оператор за гарантиране на същото ниво на опазване на околната среда, следва да бъде прието като алтернативна форма на доказателство на регистрираните схеми за управление на околната среда.

(54)

Следва да се избягва възлагане на обществена поръчка на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или които са признати за виновни за корупция или за измама във вреда на финансовите интереси на Европейските общности или за изпиране на пари. Като се има предвид, че възложителите, които не са възлагащи органи, не могат да имат достъп до безспорно доказателство по въпроса, подходящо е на тези възложители да се остави избор дали да приложат или не изключващите критерии, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО. Следователно задължението да се прилага член 45, параграф 1, следва да е ограничено до възложителите, които са възлагащи органи. В подходящите случаи възложителите следва да искат от подалите заявление за квалифициране, кандидатите или оферентите да предоставят съответните документи, а при съмнения относно личното състояние на тези икономически оператори, те могат да потърсят съдействие от компетентните органи на съответната държава-членка. Изключването на такива икономически оператори следва да се осъществи възможно най-бързо, след като възлагащият орган узнае за съдебно решение или присъда за такива престъпления, постановени в съответствие с националното право и имащи сила на пресъдено нещо.

Ако националното право съдържа разпоредби в този смисъл, неспазването на екологичното законодателство или законодателството относно незаконни споразумения в областта на поръчките, което е било предмет на окончателно съдебно решение или присъда или на акт с равностойно действие, може да бъде разглеждано като престъпление, накърняващо професионалното поведение на съответния икономически оператор или като сериозно нарушение.

Неспазването на разпоредбите на националното законодателство, които транспонират директиви 2000/78/ЕО ( 22 ) и 76/207/ЕИО на Съвета ( 23 ) относно равното третиране на работниците, което е било предмет на окончателно съдебно решение или присъда или на акт с равностойно действие, може да бъде разглеждано като престъпление, накърняващо професионалното поведение на съответния икономически оператор или като сериозно нарушение.

(55)

Поръчките трябва да бъдат възлагани на основата на обективни критерии, които гарантират спазване на принципите на прозрачност, недискриминация и равнопоставеност, както и че офертите са оценени в условия на реална конкуренция. Следователно уместно е да се допусне прилагането само на два критерия за възлагане на поръчка: „най-ниската цена“ и „икономически най-изгодната оферта“.

За да се гарантира спазване на принципа на равнопоставеност при възлагането на поръчките, е уместно да се предвиди задължение, установено от съдебната практика, за гарантиране на необходимата прозрачност, която да осигури на всички оференти достатъчно информация за критериите и правилата, които ще се прилагат при определяне на икономически най-изгодната оферта. Ето защо задължение на възложителите е да посочат критериите за възлагането на поръчката, както и относителната тежест, която се придава на всеки един от тези критерии, така че оферентите да разполагат с достатъчно време да се запознаят с тях при подготовката на офертите си. Възложителите могат да се отклонят от изискването за даване на указания за тежестта на критериите за възлагане в надлежно обосновани случаи, когато тежестта не може да бъде установена предварително, по-специално поради сложността на поръчката. В такива случаи те трябва да посочат в низходящ ред важността на критериите.

Когато възложителите вземат решение да възложат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-добро съотношение качество — цена. За тази цел възложителите определят икономическите и качествените критерии, които, взети като цяло, трябва да дадат възможност да се избере икономически най-изгодната оферта за възложителя. Определянето на тези критерии зависи от обекта на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на обекта на поръчката, така както е определен в техническите спецификации, както и съотношението качество — цена за всяка оферта да бъде измерено. За да се гарантира равнопоставеност, критериите за възлагането на поръчка трябва да предоставят възможност на оферентите да бъдат сравнени и оценени обективно. Ако тези условия са изпълнени, икономическите и качествените критерии за възлагане на поръчката, като удовлетворяване изискванията за опазване на околната среда, могат да дадат възможност на възложителя да удовлетвори потребностите на съответната част от обществото, както тези потребности са описани в спецификациите на поръчката. Съгласно същите условия възложителят може да използва критерии, които имат за цел да отговорят на социални изисквания, по-специално в отговор на потребностите, определени в спецификациите на поръчката, на групи хора в особено неравностойно положение, за които са предназначени строителството, доставките или услугите — обект на поръчката.

(56)

Критериите за възлагане не трябва да засягат прилагането на националните разпоредби относно възнаграждението за определени услуги, като услугите, предоставяни от архитекти, инженери или адвокати.

(57)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове ( 24 ) следва да се прилага към изчисляването на сроковете в настоящата директива.

(58)

Настоящата директива не следва да засяга съществуващите международни задължения на Общността или на държавите-членки и не следва да засяга прилагането на разпоредбите на Договора, и по-специално членове 81 и 86 от него.

(59)

Настоящата директива не следва да засяга сроковете, установени в приложение XXV, в рамките на които се изисква от държавите-членки да транспонират и приложат Директива 93/38/ЕИО.

(60)

Мерките, които са необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 25 ),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

Общи разпоредби, които се прилагат към поръчките и конкурсите за проект

Глава I

Основни понятия

Член 1

Определения

Глава II

Определения на дейностите и образуванията, включени в приложното поле на директивата

Раздел 1

Образувания

Член 2

Възложители

Раздел 2

Дейности

Член 3

Газ, топлинна енергия и електрическа енергия

Член 4

Вода

Член 5

Транспортни услуги

Член 6

Пощенски услуги

Член 7

Разпоредби относно проучването или добива на нефт, газ, въглища или други твърди горива, както и относно пристанищата и летищата

Член 8

Списъци на възложителите

Член 9

Поръчки, които обхващат няколко дейности

Глава III

Общи принципи

Член 10

Принципи за възлагане на поръчките

ДЯЛ II

Правила, приложими към поръчките

Глава I

Общи разпоредби

Член 11

Икономически оператори

Член 12

Условия във връзка със споразуменията, които са сключени в рамките на Световната търговска организация

Член 13

Поверителност

Член 14

Рамкови споразумения

Член 15

Динамични системи за покупки

Глава II

Прагове и изключения

Раздел 1

Прагове

Член 16

Прагове за поръчките

Член 17

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките, рамковите споразумения и на динамичните системи за покупки

Раздел 2

Поръчки и концесии, както ипоръчки, които са предмет на специален режим

Подраздел 1

Член 18

Концесии за строителство и услуги

Подраздел 2

Изключения, които се прилагат спрямо всички възложители и спрямо всички видове поръчки

Член 19

Поръчки, възлагани с цел препродажба или отдаване под наем на трети лица

Член 20

Поръчки, възлагани за цели, различни от извършването на дейност, попадаща в приложното поле на директивата, или за извършването на такава дейност в трета страна

Член 21

Поръчки, които са секретни или изискват специални мерки за сигурност

Член 22

Поръчки, възлагани съгласно международни правила

Член 22а

Поръчки в областта на отбраната и сигурността

Член 23

Поръчки, възлагани на свързано предприятие, на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие

Подраздел 3

Изключения, които се прилагат по отношение на всички възложители, но единствено за поръчките за услуги

Член 24

Поръчки във връзка с някои услуги, които са извън приложното поле на настоящата директива

Член 25

Поръчки за услуги, възлагани въз основа на изключително право

Подраздел 4

Изключения, които се прилагат само към определени възложители

Член 26

Поръчки, възлагани от някои възложители за покупката на вода и за доставянето на енергия или на горива за производството на енергия

Подраздел 5

Поръчки, които са предмет на специален режим, разпоредби относно централните органи за покупки и общата процедура в случай на пряко излагане на конкуренция

Член 27

Поръчки, които са предмет на специален режим

Член 28

Запазени поръчки

Член 29

Поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централни органи за покупки

Член 30

Процедура, която позволява да се установи дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция

Глава III

Правила, приложими към поръчките за услуги

Член 31

Поръчки за услуги, включени в приложение XVII A

Член 32

Поръчки за услуги, включени в приложение XVII Б

Член 33

Смесени поръчки за услуги, включени в приложение XVII A и услуги, включени в приложение XVII Б

Глава IV

Специални правила относно спецификациите и документацията

Член 34

Технически спецификации

Член 35

Съобщаване на технически спецификации

Член 36

Варианти

Член 37

Подизпълнители

Член 38

Условия за изпълнение на поръчките

Член 39

Задължения свързани с данъците, опазването на околната среда, закрилата на заетостта и условията на труд

Глава V

Процедури

Член 40

Използване на открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне

Глава VI

Правила за обявяване и прозрачност

Раздел 1

Публикуване на обявления

Член 41

Периодични индикативни обявления и обявления за наличие на квалификационна система

Член 42

Обявления, които се ползват като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Член 43

Обявления за възложени поръчки

Член 44

Форма и начин на публикуване на обявленията

Раздел 2

Срокове

Член 45

Срокове за получаване на заявленията за участие и на офертите

Член 46

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

Член 47

Покани за представяне на оферти или за участие в договаряне

Раздел 3

Съобщения и информация

Член 48

Правила за съобщенията

Член 49

Информация за подалите заявление за квалифициране, кандидатите и оферентите

Член 50

Информация, която да се съхранява относно възложените поръчки

Глава VII

Провеждане на процедурата

Член 51

Общи разпоредби

Раздел 1

Квалификационен и качествен подбор

Член 52

Взаимно признаване по отношение на административните, техническите или финансовите условия, както и на сертификати, изпитвания и доказателства

Член 53

Квалификационни системи

Член 54

Критерии за качествен подбор

Раздел 2

Възлагане на поръчката

Член 55

Критерии за възлагане на поръчката

Член 56

Използване на електронни търгове

Член 57

Необичайно ниски цени на оферти

Раздел 3

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети държави и връзки с тези държави

Член 58

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети държави

Член 59

Връзки с трети държави по отношение на поръчки за услуги

ДЯЛ III

Правила относно конкурси за проект в областта на услугите

Член 60

Общи разпоредби

Член 61

Прагове

Член 62

Конкурси за проект, изключени от приложното поле

Член 63

Правила за разгласяване и за прозрачност

Член 64

Средства за комуникация

Член 65

Правила за организиране на конкурс за проект, подбор на участници и жури

Член 66

Решения на журито

ДЯЛ IV

Статистически задължения, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 67

Статистически задължения

Член 68

Процедура на комитет

Член 69

Ревизиране на праговете

Член 70

Изменения

Член 71

Изпълнение на директивата

Член 72

Механизми за мониторинг

Член 73

Отмяна

Член 74

Влизане в сила

Член 75

Адресати

Приложение I

Възложители в секторите на транспорта или разпределение на газ или топлинна енергия

Приложение II

Възложители в секторите на производство, пренос или разпределение на елекрическа енергия

Приложение III

Възложители в секторите на производство, транспорт или водоснабдяване с питейна вода

Приложение IV

Възложители в областта на железопътните услуги

Приложение V

Възложители в областта на градските железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Приложение VI

Възложители в сектора на пощенските услуги

Приложение VII

Възложители в секторите на разработване и добив на нефт или газ

Приложение VIII

Възложители в секторите на разработване и добив на въглища и други твърди горива

Приложение IХ

Възложители в областта на морските или вътрешните пристанища и други терминални съоръжения

Приложение Х

Възложители в областта на летищните съоръжения

Приложение ХI

Списък на общностното законодателство, посочено в член 30, параграф 3

Приложение ХII

Списък на дейностите, посочени в член 1, параграф 2, буква б)

Приложение ХIII

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за поръчки

А.

Открити процедури

Б.

Ограничени процедури

В.

Процедури на договаряне

Г.

Опростено обявление за поръчка в рамките на динамична система за покупки

Приложение ХIV

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за наличие на квалификационна система

Приложение ХV А

Информация, която трябва да бъде включена в периодичните индикативни обявления

Приложение ХV Б

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за публикуване на периодично индикативно обявление в профила на купувача, което не се ползва като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Приложение ХVI

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за възложена поръчка

Приложение ХVII А

Услуги по смисъла на член 31

Приложение ХVII Б

Услуги по смисъла на член 32

Приложение ХVIII

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за конкурс за проект

Приложение ХIХ

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за резултатите от проведен конкурс за проект

Приложение XX

Особености, свързани с публикуването

Приложение ХХI

Определяне на някои технически спецификации

Приложение ХХII

Таблица за обобщаване на сроковете, установени в член 45

Приложение ХХIII

Разпоредби на международното трудово право по смисъла на член 59, параграф 4

Приложение ХХIV

Изисквания относно оборудването за електронно получаване на оферти, заявления за участие, заявления за квалифициране, планове и проекти в конкурси за проект

Приложение ХХV

Срокове за транспониране и за прилагане

Приложение ХХVI

Таблица на съответствиетоДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОРЪЧКИТЕ И КОНКУРСИТЕ ЗА ПРОЕКТГЛАВА I

Основни понятия

Член 1

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат определенията в настоящия член.

2.  

а) „поръчки за доставки, строителство и услуги“ са писмени договори с определен паричен интерес, сключени между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2 и един или повече изпълнители на строителство, доставки или услуги.

б) „поръчки за строителство“ са поръчки с обект изпълнение или проектиране и изпълнение на строителни работи, свързани с една от дейностите по смисъла на приложение ХII, или строеж, или извършване, независимо с какви средства, на строеж, отговарящ на изискванията на възложителя. „Строеж“ е резултатът от строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

в) „поръчки за доставки“ са поръчки, различни от тези, посочени в буква б), които имат за обект покупката, финансовия лизинг, наемането, или лизинга, със или без правото на закупуване, на стоки.

Всяка поръчка с обект доставка на стоки, която включва също така като съпътстващи дейности разполагане на място и монтажни работи, се счита за „поръчка за доставки“.

г) „поръчки за услуги“ са поръчки, различни от поръчките за строителство или поръчките за доставки, които имат за обект предоставянето на услуги, посочени в приложение XVII.

Поръчка с обект едновременно стоки и услуги по смисъла на приложение ХVII се разглежда като „поръчка за услуги“, ако стойността на съответните услуги надвишава тази на стоките — обект на поръчката.

Поръчка с обект услуги по смисъла на приложение ХVII и която включва дейности по смисъла на приложение ХII, които единствено съпътстват основния обект на поръчката, се разглежда като поръчка за услуги.

3.  

а) „Концесия за строителство“ представлява договор от същия вид като поръчките за строителство с изключение на факта, че насрещната престация за строителството, което трябва да се извърши, се състои или единствено в правото да се експлоатира строежът, или в това право заедно с плащане;

б) „Концесия за услуги“ е договор от същия вид като поръчка за услуги с изключение на факта, че насрещната престация за предоставянето на услугите се състои или единствено в правото да се експлоатира услугата или в това право заедно с плащане.

4.  „Рамково споразумение“ е споразумение между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2, и един или повече икономически оператори, чиято цел е да се определят условията на поръчките, които следва да бъдат възложени в рамките на определен период, по-специално относно цените и, при възможност — предвидените количества.

5.  „Динамична система за покупки“ е изцяло електронен процес за извършване на обичайните покупки, чиито характеристики, които обикновено са налице на пазара, удовлетворяват изискванията на възложителя, като този процес е ограничен по времетраене и е отворен за срока на своето действие за всеки икономически оператор, който отговаря на критериите за подбор и е представил ориентировъчна оферта, която съответства на спецификацията.

6.  „Електронен търг“ е повтарящ се процес, който включва електронно устройство за представяне на нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои елементи от офертите след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване. Следователно някои поръчки за услуги и строителство, които имат за обект интелектуална дейност като проектиране на строителство, не могат да бъдат предмет на електронни търгове.

7.  Понятията „изпълнител на строителство“, „изпълнител на доставки“ и „изпълнител на услуги“ означават всяко физическо или юридическо лице, или възложител по смисъла на член 2, параграф 2, букви a) или б), или група от такива лица и/или възложители, които предлагат на пазара, съответно изпълнението на строителство и/или строеж, стоки или услуги.

Понятието „икономически оператор“ обхваща едновременно понятията за изпълнител на строителство, изпълнител на доставки и изпълнител на услуги. Той се използва единствено с цел опростяване на текста.

„Оферент“ е икономически оператор, който е представил оферта, а „кандидат“ е лицето, което се стреми да получи покана за участие в ограничена процедура или в процедура на договаряне.

8.  „Централен орган за покупки“ е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a) или възлагащ орган по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО, който:

 придобива доставки и/или услуги, предназначени за възложителите, или

 възлага обществени поръчки или сключва рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възложителите.

9.  „Открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне“ са процедурите за поръчки, прилагани от възложителите, при които:

а) в случай на открита процедура всеки заинтересован икономически оператор може да представи оферта;

б) в случай на ограничена процедура всеки икономически оператор може да заяви участие и само кандидатите, които са поканени от възложителя, могат да представят оферта;

в) в случай на процедура на договаряне възложителят се консултира с икономическите оператори по свой избор и договаря условията по поръчката с един или повече от тях.

10.  „Конкурси за проект“ са тези процедури, при които възложителят придобива, главно в областите на териториалното и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни, план или проект, избран от жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

11.  „Писмен/а/о“ или „в писмен вид“ означава всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

12.  „Електронни средства“ означава използването на електронно оборудване за обработката (включително цифрово компресиране) и съхраняването на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.

13.  „Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки“ (Соmmon Рrocurement Vocabulary, СРV) определя справочната номенклатура, приложима към обществени поръчки, приета с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) ( 26 ), като едновременно с това гарантира съответствието с другите съществуващи номенклатури.

При различно тълкуване на приложното поле на настоящата директива поради възможни разлики между CPV номенклатурата и NACE номенклатурата, посочена в приложение ХII, или между CPV номенклатурата и СРС номенклатурата (предварителна версия), посочена в приложение ХVII, предимство имат съответно NACE номенклатурата или СРС номенклатурата.ГЛАВА II

Определения на дейностите и образуванията, включени в приложното поле на директиватаРаздел 1

Образувания

Член 2

Възложители

1.  За целите на настоящата директива:

а) „Възлагащи органи“ са държавата, регионалните или местните органи, публичноправните организации или асоциации от един или няколко такива органи или една или няколко публичноправни организации.

„Публичноправна организация“ е всяка организация:

 създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер,

 която има правосубектност и е

 финансирана в по-голямата част от държавата, регионалните или местните органи или други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от последните; или има административен, управителен или надзорен орган, повече от половината членове на който са назначени от държавата, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации;

б) „публично предприятие“ е всяко предприятие, върху което възлагащите органи могат да упражняват пряко или косвено доминиращо влияние по силата на правото им на собственост, финансовото участие в него или правилата, които го управляват.

Доминиращото влияние от страна на възлагащите органи се предполага, когато тези органи пряко или косвено по отношение на дадено предприятие:

 притежават мажоритарния дял от записания капитал на това предприятие, или

 контролират мнозинството от гласовете, свързани с дяловете на предприятието, или

 могат да назначат повече от половината от членовете на административния, управителния или надзорния орган на предприятието.

2.  Настоящата директива се прилага към възложителите, които:

а) са възлагащи органи или публични предприятия и които извършват една от дейностите, посочени в членове 3—7;

б) когато не са възлагащи органи или публични предприятия, извършват като една от своите дейности някоя от дейностите, посочени в членове 3—7, или всякаква комбинация от тези дейности, и се ползват със специални или изключителни права, предоставени им от компетентен орган на държава-членка.

3.  За целите на настоящата директива „специални или изключителни права“ са права, предоставени от компетентен орган на държавата-членка посредством каквито и да било законови, подзаконови или административни разпоредби, чието действие е да ограничат упражняването на дейностите, определени в членове 3—7, до едно или повече образувания, и да се засегне значително възможността на други образувания да извършват такава дейност.Раздел 2

Дейности

Член 3

Газ, топлинна енергия и електрическа енергия

1.  По отношение на газта и топлинната енергия настоящата директива се прилага към следните дейности:

а) предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи, предназначени да обслужват обществеността във връзка с производството, преноса или разпределението на газ или топлинна енергия; или

б) доставка на газ или топлинна енергия до такива мрежи.

2.  Доставката на газ или топлинна енергия до мрежи, които обслужват обществеността, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не се счита за съответна дейност по смисъла на параграф 1, когато:

а) производството на газ или топлинна енергия от съответното образувание е неизбежна последица от изпълнението на дейност, различна от тези, посочени в параграфи 1 или 3 на настоящия член или в членове 4—7; и

б) доставката до публичната мрежа цели само икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 % от оборота на образуванието, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.

3.  По отношение на електрическата енергия настоящата директива се прилага към следните дейности:

а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи, които обслужват обществеността във връзка с производството, преноса или разпределението на електрическа енергия; или

б) доставката на електрическа енергия до такива мрежи.

4.  Доставката на електрическа енергия до мрежи, които обслужват обществеността, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не се счита за съответна дейност по смисъла на параграф 3, когато:

а) производството на електрическа енергия от съответното образувание се осъществява поради това, че нейното консумиране е необходимо за извършването на дейност, различна от тези, които са посочени в параграфи 1 или 3 на настоящия член или в членове 4—7; и

б) доставката до публичната мрежа зависи само от собствената консумация на образуванието и не е надвишила 30 % от съвкупното производство на енергия на образуванието, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.

Член 4

Вода

1.  Настоящата директива се прилага към следните дейности:

а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи, предназначени да обслужват обществеността във връзка с производството, преноса или разпределянето на питейна вода; или

б) доставката на питейна вода до такива мрежи.

2.  Настоящата директива се прилага също така към поръчки или конкурси за проект, които са възложени или организирани от образувания, които извършват дейност, посочена в параграф 1 и които:

а) са свързани с хидротехнически проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството вода, което се ползва за доставката на питейна вода, представлява повече от 20 % от съвкупния обем вода, която е предоставена по такива проекти или инсталации за напояване или отводняване, или

б) са свързани с отвеждане или пречистване на канални води.

3.  Доставката на питейна вода до мрежи, които обслужват обществеността, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не се счита за съответна дейност по смисъла на параграф 1, когато:

а) производството на питейна вода от съответното образувание се осъществява поради това, че неговата консумация е необходима за извършването на дейност, различна от тези, посочени в членове 3—7; и

б) доставката до публичната мрежа зависи само от собствената консумация на образуванието и не е надвишила 30 % от съвкупното производство на питейна вода на образуванието, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.

Член 5

Транспортни услуги

1.  Настоящата директива се прилага към дейности, свързани с предоставянето или експлоатирането на мрежи, които обслужват обществеността в областта на железопътния транспорт, автоматизирани транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжени линии.

По отношение на транспортните услуги се счита, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при оперативни условия, установени от компетентен орган нa държава-членка, като условията относно обслужваните маршрути, капацитета, който следва да е наличен или честотата на услугата.

2.  Настоящата директива не се прилага за образувания, които предоставят обществени автобусни транспортни услуги, които са изключени от приложното поле на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.

Член 6

Пощенски услуги

1.  Настоящата директива се прилага за дейности, свързани с предоставянето на пощенски услуги или при условията, установени в параграф 2, буква в), на други услуги, различни от пощенски услуги.

2.  За целите на настоящата директива и без да се засяга Директива 97/67/ЕО:

а) „пощенска пратка“: означава адресирана пратка в окончателна форма, в която тя се пренася, независимо от теглото. Наред с кореспондентските пратки, такива пратки също така обхващат например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото;

б) „пощенски услуги“: означава услуги, които се състоят от събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки. Тези услуги обхващат:

 „резервирани пощенски услуги“: пощенски услуги, които са или могат да бъдат резервирани въз основа на член 7 от Директива 97/67/ЕО,

 „други пощенски услуги“: пощенски услуги, които не могат да бъдат резервирани въз основа на член 7 от Директива 97/67/ЕО; и

в) „други услуги, различни от пощенски услуги“: означава услуги, които са предоставени в следните области:

 услуги за обслужване на поща (услуги, които едновременно са предхождащи и следващи изпращането, като „разпределителни услуги в пощенски салон“),

 услуги с добавена стойност, свързани със и предоставени изцяло чрез електронни средства (включително обезопасено предаване на кодирани документи чрез електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща),

 услуги относно пощенски пратки, които не са обхванати от буква a), като пряка поща, която няма означен адрес,

 финансови услуги, както са определени в категория 6 на приложение XVII A и в член 24, буква в) и обхващащи по-специално пощенски парични заповеди и пощенски джиро прехвърляния,

 филателни услуги, и

 логистични услуги (услуги, които съчетават физическо доставяне и/или складиране с други непощенски функции),

при условие че такива услуги са предоставени от образувание, което също така предоставя пощенски услуги по смисъла на буква б), първо или второ тире и при положение че условията, установени в член 30, параграф 1, не са спазени по отношение на услугите, попадащи в приложното поле на тези тирета.

Член 7

Разпоредби относно проучването или добива на нефт, газ, въглища или други твърди горива, както и относно пристанищата и летищата

Настоящата директива се прилага по отношение на дейностите свързани с разработването на дадена географска област за целите на:

а) проучването или добива на нефт, газ, въглища или други твърди горива, или

б) експлоатацията на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминални бази на превозвачи по въздух, море или вътрешноводен транспорт.

Член 8

Списъци на възложителите

Неизчерпателните списъци на възложителите по смисъла на настоящата директива се съдържат в приложения I—X. Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за всякакви промени в техните списъци.

Член 9

Поръчки, които обхващат няколко дейности

1.  Всяка поръчка, която е предназначена да обхване няколко дейности, се подчинява на правилата, които се прилагат към дейността, за която тя е основно предназначена.

Въпреки това изборът между възлагането на една поръчка и възлагането на няколко отделни поръчки не може да се прави с цел да се изключи тази поръчка от приложното поле на настоящата директива или, където е приложимо, на Директива 2004/18/ЕО.

2.  В случай че една от дейностите, за която е предназначена поръчката, се урежда в настоящата директива, а другата дейност — в горепосочената Директива 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно да се определи за коя от дейностите основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с горепосочената Директива 2004/18/ЕО.

3.  В случай че една от дейностите, за която е предназначена поръчката, се урежда в настоящата директива, а другата не се урежда нито в настоящата директива, нито в горепосочената Директива 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно да се определи за коя от дейностите основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с настоящата директива.ГЛАВА III

Общи принципи

Член 10

Принципи за възлагане на поръчките

Възложителите третират икономическите оператори равнопоставено, недискриминационно и действат по прозрачен начин.ДЯЛ II

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПОРЪЧКИТЕГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 11

Икономически оператори

1.  Кандидатите или оферентите, които, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени, имат право да предоставят съответната услуга, не могат да бъдат отхвърлени единствено на основание, че съгласно законодателството на държавата-членка, в която е възложена поръчката, от тях би се изисквало да бъдат физически или юридически лица.

Въпреки това в случай на поръчки за строителство и услуги, както и поръчки за доставки, които обхващат също така услуги и/или действия по разполагане на място и монтажни работи, може да се изисква от юридическите лица да посочат в тяхната оферта или в заявлението за участие имената и съответната професионална квалификация на лицата, които отговарят за изпълнението на съответната поръчка.

2.  Групи от икономически оператори могат да представят оферти или да бъдат кандидати. Възложителите не могат да изискват от тези групи да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта или заявление за участие; въпреки това, може да бъде поставено изискването избраната група да има определена правна форма, след като й бъде възложена поръчката, доколкото тази промяна е необходима за задоволителното изпълнение на поръчката.

Член 12

Условия във връзка със споразуменията, които са сключени в рамките на Световната търговска организация

За целите на възлагането на поръчки от възложителите държавите-членки прилагат в своите отношения същите благоприятни условия, каквито те предоставят на икономически оператори на трети държави при изпълнението на споразумението. За тази цел държавите-членки провеждат консултации помежду си в рамките на Консултативния комитет по обществените поръчки относно мерките, които трябва да бъдат предприети съгласно споразумението.

Член 13

Поверителност

1.  При предоставяне на технически спецификации на заинтересованите икономически оператори, при квалифициране и подбор на икономически оператори и на възлагане на поръчки, възложителите могат да налагат изисквания с цел да се защити поверителният характер на информацията, която те предоставят.

2.  Без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, по-специално тези относно задълженията във връзка с обявяването на възложени поръчки и с информацията, предоставена на кандидатите и оферентите съгласно членове 43 и 49, и в съответствие с националното право, на което възложителят се подчинява, последният не разкрива информация, предоставена му от икономически оператори, която те са обозначили като поверителна; такава информация включва, по-специално, технически или търговски тайни и поверителните аспекти на офертите.

Член 14

Рамкови споразумения

1.  Възложителите могат да считат дадено рамково споразумение за поръчка по смисъла на член 1, параграф 2 и да го сключат в съответствие с настоящата директива.

2.  Когато възложителите са сключили дадено рамково споразумение в съответствие с настоящата директива, те могат да се възползват от член 40, параграф 3, буква и), когато възлагат поръчки, които се основават на това рамково споразумение.

3.  Когато дадено рамково споразумение не е било сключено в съответствие с настоящата директива, възложителите могат да не се възползват от член 40, параграф 3, буква и).

4.  Възложителите не могат да използват рамковите споразумения неправомерно с цел да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията.

Член 15

Динамични системи за покупки

1.  Държавите-членки могат да предвидят възможност възложителите да ползват динамични системи за покупки.

2.  За да се създаде динамична система за покупки, възложителите следват правилата на открита процедура във всичките етапи до възлагането на поръчките, които трябва да се възложат съгласно тази система. Всички оференти, които отговарят на критериите за подбор и са представили ориентировъчна оферта, която е съобразена със спецификацията и евентуално с всички други допълнителни документи, се допускат до системата; ориентировъчните оферти могат да бъдат подобрени по всяко време, при условие че продължават да съответстват на спецификацията. С оглед на създаването на системата и на възлагането на поръчки съгласно тази система, възложителите използват единствено електронни средства в съответствие с член 48, параграфи 2—5.

3.  За целите на създаването на динамична система за покупки възложителите:

а) публикуват обявление за поръчка, от което да е ясно, че става дума за динамична система за покупки;

б) посочват в спецификацията, наред с други въпроси, естеството на покупките, предвидени по тази система, както и цялата необходима информация относно системата за покупки, използваното електронно оборудване и техническите условия и уточнения за свързване;

в) предлагат чрез електронни средства при публикуване на обявлението и до изтичане на срока на действие на системата, неограничен, пряк и пълен достъп до спецификацията и до всички допълнителни документи, а в обявлението посочват интернет адреса, на който могат да бъдат разгледани документите.

4.  Възложителите предоставят на всеки икономически оператор, за целия срок на действие на динамичната система за покупки, възможност за представяне на ориентировъчна оферта и за допускане до системата съгласно условията, посочени в параграф 2. Те приключват оценката в рамките на не повече от 15 дни от датата на представяне на ориентировъчната оферта. Въпреки това, те могат да удължат периода за оценка, при условие че междувременно не е обявено конкурентно възлагане на поръчка.

Възложителите информират оферента, посочен в алинея първа, възможно най-скоро за неговото допускане до динамичната система за покупки или за отхвърлянето на неговата ориентировъчна оферта.

5.  Всяка отделна поръчка е предмет на обявяване на конкурентно възлагане на поръчка. Преди да се пристъпи към обявяването на конкурентно възлагане на поръчка, възложителите публикуват опростено обявление, с което канят всички заинтересовани икономически оператори да представят ориентировъчна оферта в съответствие с параграф 4 в рамките на срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на опростеното обявление. Възложителите не могат да пристъпят към възлагането, преди да са приключили с оценката на всички ориентировъчни оферти, получени в срок.

6.  Възложителите канят всички оференти, допуснати до системата, да представят оферта за всяка отделна поръчка, която трябва да бъде възложена чрез системата. За тази цел те определят срок за представяне на офертите.

Те възлагат поръчката на оферента, който е представил най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчка за създаване на динамичната система за покупки. Тези критерии могат, в подходящите случаи, да бъдат формулирани по-точно в поканата, посочена в алинея първа.

7.  Срокът на действие на динамичната система за покупки не може да бъде по-дълъг от четири години, освен в надлежно обосновани изключителни случаи.

Възложителите не могат да използват тази система, за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията.

На заинтересованите икономически оператори или на страните по системата не могат да се начисляват такси.ГЛАВА II

Прагове и изключващи разпоредбиРаздел 1

Прагове

Член 16

Прагове за поръчките

Освен когато са изключени по силата на изключенията в членове 19—26 или съгласно член 30 относно извършването на въпросната дейност, настоящата директива се прилага към поръчки, които имат стойност без данък добавена стойност (ДДС) не по-малка от следните прагове:

а)  ►M13  414 000 EUR ◄ в случая на поръчки за доставки и услуги;

б)  ►M13  5 186 000 EUR ◄ в случая на поръчки за строителство.

Член 17

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките, рамковите споразумения и динамичните системи за покупки

1.  Изчисляването на прогнозната стойност на поръчка се базира на общата дължима сума без ДДС по оценка на възложителя. При изчисляването се взема предвид прогнозната обща стойност, включително всякакви опции и подновявания на поръчката.

Когато възложителят предвижда награди или плащания на кандидатите или оферентите, той ги взема предвид при изчисляването на прогнозната стойност на поръчката.

2.  Възложителите не могат да заобикалят настоящата директива чрез разделяне на проектите за строителство или тези за покупките на определено количество доставки и/или услуги, или чрез използването на специални методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките.

3.  По отношение на рамковите споразумения и динамичните системи за покупки прогнозната стойност, която трябва да бъде взета предвид, е максималната прогнозна стойност, без да се включва ДДС на всички поръчки, които са предвидени за общия срок на споразумението или системата.

4.  За целите на член 16 възложителите включват в прогнозната стойност на дадена поръчка за строителство както разходите за строителството, така и стойността на всякакви доставки или услуги, които са необходими за изпълнението на строителството, които те предоставят на изпълнителя.

5.  Стойността на доставките или услугите, които не са необходими за изпълнението на дадена поръчка за строителство, не могат да бъдат добавени към стойността на поръчката за строителство, когато това би довело до изключване на придобиването на тези доставки или услуги от приложното поле на настоящата директива.

6.  

а) Когато планиран строеж или закупуване на услуги може да доведе до едновременно възлагане на поръчки по отделни обособени позиции, се взема предвид общата прогнозна стойност на всички тези обособени позиции.

Когато сумарната стойност на позициите е равна или надвишава прага, определен в член 16, настоящата директива се прилага към възлагането на всяка обособена позиция.

Въпреки това възложителите могат да отменят това прилагане по отношение на обособени позиции, прогнозната стойност на които без ДДС е по-ниска от 80 000 EUR за услуги или 1 милион евро за строителство, при условие че сумарната стойност на тези обособени позиции не надвишава 20 % от сумарната стойност на позициите като цяло.

б) В случаите, в които предложение за придобиване на подобни доставки може да доведе до едновременно възлагане на поръчки по отделни обособени позиции, се взема предвид общата прогнозна стойност на всички тези позиции, когато се прилага член 16.

Когато сумарната стойност на позициите е равна или надвишава прага, определен в член 16, настоящата директива се прилага при възлагането на всяка обособена позиция.

Въпреки това възложителите могат да дерогират това прилагане по отношение на обособени позиции, прогнозната стойност на които без ДДС е по-ниска от 80 000 EUR, при условие че сумарната стойност на тези позиции не надвишава 20 % от сумарната стойност на позициите като цяло.

7.  При поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или са предназначени да бъдат подновявани в рамките на определен период от време, изчисляването на прогнозната стойност на поръчката се базира на следното:

а) или действителната обща стойност на последователните еднотипни поръчки, възложени в рамките на предходните 12 месеца или финансова година и коригирана, ако е възможно, за да се отчетат промените в количеството или стойността, които биха настъпили през следващите 12 месеца след първоначалната поръчка;

б) или общата прогнозна стойност на последователните поръчки, възложени в рамките на 12 месеца след първата доставка, или през финансовата година, когато тя е по-дълга от 12 месеца.

8.  Базата за изчисляването на прогнозната стойност на поръчка, която обхваща както доставки, така и услуги, е общата стойност на доставките и услугите, независимо от техните съответни дялове. Изчисляването обхваща стойността на действията по разполагане на място и монтажните работи.

9.  При поръчки за доставка, свързани с финансов лизинг, наемане или лизинг на стоки, стойността, която се приема като база за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, е както следва:

а) при поръчки с фиксирана продължителност, ако тази продължителност е по-кратка или равна на 12 месеца — общата прогнозна стойност за продължителността на поръчката, или ако продължителността на поръчката е по-дълга от 12 месеца — общата стойност, включваща прогнозната остатъчна стойност;

б) в случай на поръчка без фиксирана продължителност или чиято продължителност не може да бъде определена — месечната стойност, умножена по 48.

10.  За целите на изчисляването на прогнозната стойност на поръчки за услуги, се вземат предвид следните стойности, когато е приложимо:

а) премията, която се плаща, и други форми на възнаграждение, в случай на застрахователни услуги;

б) такси, комисиони, лихва и други форми на възнаграждение, в случай на банкови и други финансови услуги;

в) такси, комисиони, които се плащат, и други форми на възнаграждение, в случай на поръчки, обхващащи проекти.

11.  В случай на поръчка за услуги, които не посочват общата цена, стойността, която трябва да се ползва като база за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, е следната:

а) в случай на поръчки с фиксирана продължителност, ако тази продължителност е по-кратка от или равна на 48 месеца: общата стойност за цялата тяхна продължителност;

б) в случай на поръчки без фиксирана продължителност или с продължителност, която е по-голяма от 48 месеца: месечната стойност, умножена по 48.Раздел 2

Поръчки и концесии, както и поръчки, които са предмет на специален режимПОДРАЗДЕЛ 1

Член 18

Концесии за строителство и услуги

Настоящата директива не се прилага за концесии за строителство и услуги, които се предоставят от възложителите, които извършват една или повече от дейностите, посочени в членове 3—7, когато тези концесии се предоставят за извършване на тези дейности.ПОДРАЗДЕЛ 2

Изключения, които се прилагат спрямо всички възложители и спрямо всички видове поръчки

Член 19

Поръчки, възлагани с цел препродажба или отдаването под наем на трети лица

1.  Настоящата директива не се прилага за поръчки, които са възлагани с цел препродажба или отдаване под наем на трети лица, при условие че възложителят не се ползва от специално или изключително право да продава или да отдава под наем обекта на такива поръчки и други са свободни да го продават или отдават под наем при същите условия като възложителя.

2.  Възложителите уведомяват Комисията по нейно искане за всички категории стоки или дейности, които те считат за изключени по параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз, с информационни цели, списъци на категориите стоки и дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

Член 20

Поръчки, възлагани за цели, различни от извършването на дейност, попадаща в приложното поле на директивата, или за извършването на такава дейност в трета страна

1.  Настоящата директива не се прилага за поръчки, които възложителите възлагат за цели, различни от извършването на техните дейности, както са описани в членове 3—7, или за извършването на такива дейности в трета страна, при условия, които не включват физическото използване на мрежа или географска област в рамките на Общността.

2.  Възложителите уведомяват Комисията по нейно искане относно всякаква дейност, която те считат за изключена съгласно параграф 1. Комисията може да публикува периодично в Официален вестник на Европейския съюз, за информационни цели, списъци на категориите дейности, които тя приема, че попадат в приложното поле на това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

Член 21

Поръчки, които са секретни или изискват специални мерки за сигурност

Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки, за които държава-членка обяви, че са секретни, когато изпълнението им трябва да бъде придружено от специални мерки за сигурност в съответствие с действащите в съответната държава-членка законови, подзаконови или административни разпоредби или когато го изисква защитата на основните интереси на тази държава-членка в областта на сигурността.

Член 22

Поръчки, възлагани съгласно международни правила

Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки, регулирани с различни процедурни правила и възлагани:

а) съгласно международно споразумение, сключено в съответствие с Договора между държава-членка и една или повече трети държави, за доставки, строителство, услуги или конкурси за проект, които са предназначени за съвместната реализация или експлоатация на проект от подписалите го страни; всички споразумения се съобщават на Комисията, която може да се консултира с Консултативния комитет по обществени поръчки, посочен в член 68;

б) съгласно сключено международно споразумение във връзка с разполагането на военни части и относно предприятията на държава-членка или трета страна;

в) съгласно определена процедура на международна организация.

▼M9

Член 22а

Поръчки в областта на отбраната и сигурността

Настоящата директива не се прилага спрямо поръчки, за които се прилага Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността ( 27 ), нито за поръчки, за които посочената директива не се прилага по силата на членове 8, 12 и 13 от нея.

▼C1

Член 23

Поръчки, възлагани на свързано предприятие, на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие

1.  За целите на настоящия член „свързано предприятие“ означава всяко предприятие, чиито годишни счетоводни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие с изискванията на Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. приета на основание член 44, параграф 2, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети ( 28 ), ( 29 ) или — в случай на образувания, които не се подчиняват на посочената директива — всяко предприятие, над което възлагащият орган може да упражнява, пряко или косвено, доминиращо влияние по смисъла на член 2, параграф 1, буква б), или което може да упражнява доминиращо влияние над възложителя или което, заедно с възложителя, се подчинява на доминиращото влияние на друго предприятие по силата на правото на собственост, финансовото участие, или правилата, които го уреждат.

2.  При условие че са спазени условията в параграф 3, настоящата директива не се прилага за поръчки, които са възложени:

а) от възложител на свързано предприятие, или

б) от съвместно предприятие, което е образувано изключително от няколко възложители с оглед да се извършат дейности по смисъла на членове 3—7, на дадено предприятие, което е свързано с някой от тези възложители.

3.  Параграф 2 се прилага:

а) към поръчки за услуги, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на услуги за предходните три години произтича от предоставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието;

б) към поръчки за доставки, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на доставки за предходните три години произтича от извършването на такива доставки в полза на предприятия, с които е свързано предприятието;

в) към поръчки за строителство, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на строителство за предходните три години произтича от извършването на такова строителство в полза на предприятия, с които е свързано предприятието.

Когато поради датата, на която е създадено свързаното предприятие или то е започнало дейност, не е наличен оборот за предходните три години, достатъчно е това предприятие да покаже, че оборотът, посочен в букви a), б) или в), е достоверен, по-специално чрез бизнес планове.

Когато повече от едно предприятие, което е свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, горепосочените проценти се изчисляват, като се вземе предвид общият оборот, който съответно произтича от доставянето на услуги, доставки или строителство от тези свързани предприятия.

4.  Настоящата директива не се прилага към поръчки, възложени:

а) от съвместно предприятие, образувано изключително от определен брой възложители с оглед да се извършат дейности по смисъла на членове 3—7, на някой от тези възложители, или

б) от възложител на такова съвместно предприятие, от което съставлява част, при условие че съвместното предприятие е образувано с цел да извършва съответната дейност за период от поне три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда, че възложителите, които го съставляват, ще участват в него най-малко за този период.

5.  Възложителите уведомяват Комисията, по нейно искане, за следната информация относно прилагането на параграфи 2, 3 и 4:

а) наименованията на съответните предприятия или съвместни предприятия,

б) естеството и стойността на включените поръчки,

в) такова доказателство, каквото Комисията може да прецени за необходимо, за това, че отношенията между предприятието или съвместното предприятие, на което се възлагат поръчки, и възложителят отговарят на изискванията на настоящия член.ПОДРАЗДЕЛ 3

Изключения, които се прилагат по отношение на всички възложители, но единствено за поръчките за услуги

Член 24

Поръчки във връзка с някои услуги, които са извън приложното поле на настоящата директива

Настоящата директива не се прилага към поръчки за услуги за:

а) придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това поръчки за финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата директива;

б) арбитражни и помирителни услуги;

в) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално сделки на възложителите за набиране на пари или капитал;

г) трудови договори;

д) услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите остават изключително за възложителя при извършването на собствената му дейност, при условие че възнаграждението за предоставената услуга е изцяло заплатено от възложителя.

Член 25

Поръчки за услуги, възлагани въз основа на изключително право

Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки за услуги, възлагани на образувание, което само по себе си е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a) или на асоциация от възлагащи органи на основата на изключително право, което те упражняват по силата на публикувани законови, подзаконови или административни разпоредби, съвместими с Договора.ПОДРАЗДЕЛ 4

Изключения, които се прилагат само към определени възложители

Член 26

Поръчки, възлагани от някои възложители за покупката на вода и за доставянето на енергия или на горива за производството на енергия

Настоящата директива не се прилага:

а) към поръчки за покупката на вода, ако те са възлагани от възложителите, които участват в едната или и в двете дейности, посочени в член 4, параграф 1;

б) към поръчки за доставка на енергия или горива за производството на енергия, ако те са възлагани от възложителите, които участват в дейност, посочена в член 3, параграф 1, в член 3, параграф 3 или в член 7, буква a).ПОДРАЗДЕЛ 5

Поръчки, които са предмет на специален режим, разпоредби относно централните органи за покупки и общата процедура в случай на пряко излагане на конкуренция

Член 27

Поръчки, които са предмет на специален режим

Без да се засяга член 30, Кралство Нидерландия, Обединеното кралство, Република Австрия и Федерална република Германия гарантират, посредством условията за разрешение или други подходящи мерки, че всяко образувание, което извършва дейност в секторите, посочени в решения 93/676/ЕИО, 97/367/ЕИО, 2002/205/ЕО и 2004/73/ЕО:

а) съблюдава принципите за недискриминация и конкурентно възлагане на поръчки за доставки, строителство и услуги, по-специално що се отнася до информацията, която образуванието предоставя на икономически оператори относно своите намерения за възлагане на поръчки;

б) съобщава на Комисията информацията, отнасяща се до възлагането на поръчките, съгласно условията, определени в Решение 93/327/ЕИО на Комисията от 13 май 1993 г. относно определяне на условията, при които възложителите на обществени поръчки, разработващи географски зони с цел търсене или добиване на петрол, газ, въглища или други твърди горива, трябва да представят на Комисията информация за сключените договори ( 30 ).

Член 28

Запазени поръчки

Държавите-членки могат да запазят правото на участие в процедури за възлагане на поръчки за предприятия, ползващи се със закрила, или да предвидят такива поръчки да бъдат изпълнявани по програми за създаване на защитени работни места, когато по-голяма част от заетите лица са лица с увреждания, които поради естеството или сериозността на тези увреждания не могат да работят при нормални условия.

Обявлението за поръчката съдържа позоваване на настоящия член.

Член 29

Поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централни органи за покупки

1.  Държавите-членки могат да предвидят за възложителите възможността да закупуват строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган за покупки.

2.  Счита се, че възложителите, които закупуват строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган за покупки в случаите, посочени в член 1, параграф 8, спазват настоящата директива, доколкото централният орган за покупки се е съобразил с нея или, където е приложимо — с Директива 2004/18/ЕО.

Член 30

Процедура, която позволява да се установи дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция

1.  Поръчки, които са предназначени за изпълнението на дейност, посочена в членове 3—7, не са предмет на настоящата директива, ако в държавата-членка, в която тя се осъществява, дейността е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен.

2.  За целите на параграф 1 въпросът дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция се решава въз основа на критериите, които са в съответствие с разпоредбите на Договора относно конкуренцията, като характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и реалното или потенциалното наличие на повече от един изпълнител на доставки на тези стоки или услуги.

3.  За целите на параграф 1 се счита, че достъпът до пазара не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила разпоредбите на общностното законодателство, посочени в приложение XI.

Ако не може да се предполага свободен достъп до даден пазар въз основа на първа алинея, трябва да се докаже, че достъпът до въпросния пазар фактически и юридически е свободен.

4.  Когато дадена държава-членка смята, че в съответствие с параграфи 2 и 3, се прилага параграф 1 спрямо определена дейност, тя уведомява Комисията и я информира за всички релевантни факти и по-специално за всички законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумения относно съответствието с условията, установени в параграф 1, и където е приложимо, за становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във връзка с въпросната дейност.

Поръчки, които са предназначени да направят възможно изпълнението на дейността, престават да бъдат предмет на настоящата директива, ако Комисията:

 е приела решение, което установява приложимостта на параграф 1 в съответствие с параграф 6 и то в срока, предвиден в същия параграф, или

 не е приела решение относно тази приложимост в същия срок.

Въпреки това, когато свободният достъп до определен пазар се предполага въз основа на параграф 3, първа алинея и когато независим национален орган, който е компетентен във връзка с въпросната дейност, е установил приложимостта на параграф 1, поръчките, които са предназначени да направят възможно изпълнението на дейността, престават да са предмет на настоящата директива, ако Комисията не е установила неприложимостта на параграф 1 с решение, прието в съответствие с параграф 6 и в срока, предвиден в него.

5.  Когато законодателството на съответната държава-членка предвижда това, възложителите могат да поискат от Комисията да установи приложимостта на параграф 1 по отношение на дадена дейност с решение в съответствие с параграф 6. В такъв случай Комисията незабавно информира съответната държава-членка.

Тази държава-членка, като взема предвид параграфи 2 и 3, информира Комисията за всички релевантни факти и по-специално за всички законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумения относно съответствието с условията, установени в параграф 1, и когато е приложимо, за становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във връзка с тази дейност.

Комисията може също така да започне процедура за приемане на решение, с което се установява приложимостта на параграф 1 към определена дейност, по своя инициатива. В такъв случай Комисията незабавно информира съответната държава-членка.

Ако в края на срока, определенв параграф 6, Комисията не е приела решение относно приложимостта на параграф 1 към определена дейност, счита се, че параграф 1 се прилага.

6.  За приемането на решение съгласно настоящия член, в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2, на Комисията се предоставя срок от три месеца, който започва в първия работен ден след датата, на която е била уведомена за искането. Този срок може да бъде удължен еднократно с най-много три месеца в надлежно обосновани случаи, по-специално ако информацията, която се съдържа в уведомлението или в искането, или в приложените документи, е непълна или неточна, или ако представените факти претърпят някакви значителни промени. Това удължаване се ограничава до един месец, когато независим национален орган, който е компетентен във връзка с тази дейност, е установил приложимостта на параграф 1 в случаите, предвидени в параграф 4, трета алинея.

Когато дадена дейност в определена държава-членка е предмет на процедура съгласно настоящия член, последващи искания във връзка със същата дейност в същата държава-членка преди изтичането на срока, предвиден за първото искане, не се считат за нови процедури и се разглеждат в контекста на първото искане.

Комисията приема подробни правила за прилагането на параграфи 4, 5 и 6 в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2.

Тези правила обхващат най-малко:

а) публикуването в Официален вестник с информативна цел на датата, от която започва тримесечният срок, посочен в първа алинея, а в случай че този срок бъде удължен — датата на удължаването и периода, с който е удължен;

б) публикуването на възможната приложимост на параграф 1 в съответствие с параграф 4, втора или трета алинея или в съответствие с параграф 5, четвърта алинея; и

в) условията за изпращането на становищата, които са приети от независим орган, който е компетентен във връзка с дейността, и са свързани с въпросите по параграфи 1 и 2.ГЛАВА III

Правила, приложими към поръчките за услуги

Член 31

Поръчки за услуги, включени в приложение XVII A

Поръчки с обект услуги, включени в приложение XVII A, се възлагат в съответствие с членове 34—59.

Член 32

Поръчки за услуги, включени в приложение XVII Б

Поръчки с обект услуги, включени в приложение XVII Б, се уреждат единствено в членове 34 и 43.

Член 33

Смесени поръчки за услуги, включени в приложение XVII A и услуги, включени в приложение XVII Б

Поръчки с обект услуги, включени едновременно в приложение XVII A и в приложение XVII Б, се възлагат в съответствие с членове 34—59, когато стойността на услугите, включени в приложение XVII A, е по-голяма от стойността на услугите, включени в приложение XVII Б. В останалите случаи поръчките се възлагат в съответствие с членове 34 и 43.ГЛАВА IV

Специални правила относно спецификациите и документацията

Член 34

Технически спецификации

1.  Техническите спецификации, така както са определени в точка 1 от приложение ХХI, се съдържат в документацията за поръчката, като обявленията за поръчки, документите за поръчката или допълнителните документи. Когато това е възможно, тези технически спецификации следва да бъдат определени така, че да отчитат критериите за достъп на хора с увреждания или предназначението за всички потребители.

2.  Техническите спецификации предоставят равен достъп на оферентите и не създават неоснователни пречки пред отварянето на обществените поръчки за конкуренция.

3.  Без да се засягат задължителните национални технически правила, доколкото те са съвместими с общностното право, техническите спецификации се определят:

а) чрез позоваване на техническите спецификации, определени в приложение ХХI и, в установената поредност, чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейските технически одобрения, общите технически спецификации, международните стандарти, други технически еталони, установени от европейски организации по стандартизация или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и използване на стоките. При всяко позоваване се добавят думите „или еквивалентно“;

б) или чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания; последните могат да включват изисквания за опазване на околната среда. Въпреки това тези параметри трябва да бъдат достатъчно точни, за да позволят на оферентите да определят обекта на поръчката и на възложителите — да възложат поръчката;

в) или чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания посочени в буква б), с позоваване на спецификациите по буква а) като начин за установяване на презумпция за съответствие с тези работни характеристики или функционални изисквания;

г) или чрез позоваване на спецификациите, посочени в буква а) за определени характеристики, както и чрез позоваване на работните характеристики или функционалните изисквания посочени в буква б) за други характеристики.

4.  Когато възложителят се възползва от възможността за позоваване на спецификациите, посочени в параграф 3, буква а), той не може да отхвърли оферта на основание, че предложените стоки и услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато оферентът докаже в своята оферта с всяко подходящо средство по удовлетворителен за възложителя начин, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.

Подходящо средство може да бъде техническото досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от призната организация.

5.  Когато възложител използва възможността по параграф 3 да посочи работни характеристики или функционални изисквания, той не може да отхвърли оферта за строителство, стоки или услуги, които съответстват на национален стандарт, който транспонира европейски стандарт, на европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания.

В своята оферта оферентът доказва с подходящи средства по удовлетворителен за възложителя начин, че строителството, стоките или услугите, които съответстват на стандарта, отговарят на работните характеристики и функционалните изисквания на възложителя.

Подходящо средство може да бъде техническото досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от призната организация.

6.  Когато възложителите установят характеристики за опазване на околната среда като работни характеристики или функционални изисквания, както са определени в параграф 3, буква б), те могат да използват подробни спецификации или, ако е необходимо, части от тях, както са определени в европейските или (мулти)национални екоетикети, или всеки друг екоетикет, при условие че:

 тези спецификации са подходящи за определяне характеристиките на доставките или услугите, които са обект на поръчката,

 изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация,

 екоетикетите са приети съгласно процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни като държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и

 те са достъпни за всички заинтересовани лица.

Възложителите могат да посочат, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, определени в документацията за поръчката; те трябва да приемат всяко подходящо доказателство, като техническо досие на производителя или протокол от изпитване, издаден от призната организация.

7.  „Признати организации“ по смисъла на настоящия член са лабораториите за изпитване, стандартизация и сертифициране, както и контролните организации, които спазват приложимите европейски стандарти.

Възложителите приемат сертификати от признати организации, установени в други държави-членки.

8.  Освен ако е основателно поради обекта на поръчката, техническите спецификации не се позовават на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени предприятия или стоки. Подобно позоваване се разрешава в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо съгласно параграфи 3 и 4; към това позоваване се добавят думите „или еквивалентно“.

Член 35

Съобщаване на технически спецификации

1.  Възложителите предоставят на икономическите оператори, които имат интерес да получат поръчка, при поискване, техническите спецификации, които се посочват редовно в техните поръчки за доставки, строителство или услуги, или техническите спецификации, които те възнамеряват да използват за поръчки, включени в периодични индикативни обявленияпо смисъла на член 41, параграф 1.

2.  Когато техническите спецификации се основават на документи, с които заинтересованите икономически оператори разполагат, е достатъчно включването на препратка към тези документи.

Член 36

Варианти

1.  Когато критерият за възлагане на поръчка е този за икономически най-изгодната оферта, възложителите могат да вземат предвид варианти, които са представени от оферент и отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителите.

Възложителите посочват в спецификациите дали разрешават варианти или не и ако да, минималните изисквания, които трябва да се спазят от вариантите, както и всякакви специфични изисквания относно представянето им.

2.  При процедури за възлагане на поръчки за доставки или услуги, възложителите, които са разрешили представянето на варианти съгласно параграф 1, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до поръчка за услуги вместо на поръчка за доставки или обратно.

Член 37

Подизпълнители

В документацията за поръчката възложителят може да постави изискване или може да бъде задължен от държава-членка да постави такова, оферентът да посочи в своята оферта дела от поръчката, който възнамерява да възложи на подизпълнители или на предложени подизпълнители. Това посочване не засяга въпроса за отговорността на основния икономически оператор.

Член 38

Условия за изпълнение на поръчките

Възложителите могат да предвидят специални условия, свързани с изпълнението на поръчката, при положение че те са съвместими с общностното право и са посочени в обявлението за поръчката или в спецификациите. Условията за изпълнение на поръчката могат, по-специално, да са насочени към социалната сфера и опазването на околната среда.

Член 39

Задължения, свързани с данъците, опазването на околната среда, закрилата на заетостта и условията на труд

1.  Възложител може да обяви в документацията за поръчката или да бъде задължен от държава-членка да обяви организацията или организациите, от които кандидат или оферент може да получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъците, опазването на околната среда, закрилата на заетостта и условията на труд, които са в сила в държавата-членка, региона или мястото, където ще се предоставят услугите и които са приложими към строителството, извършвано на място, или към услугите, предоставяни по време на изпълнение на поръчката.

2.  Възложител, който предоставя информацията, посочена в параграф 1, изисква от оферентите или кандидатите в процедурата за възлагане на поръчка да посочат, че при изготвянето на офертите си са взели предвид задълженията, свързани с разпоредбите за закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила на мястото, където трябва да бъде извършено строителството или да бъде предоставена услугата.

Първата алинея не засяга прилагането на член 57.ГЛАВА V

Процедури

Член 40

Използване на открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне

1.  При възлагането на поръчки за доставка, строителство или услуги, възложителите прилагат процедурите, които са адаптирани за целите на настоящата директива.

2.  Възложителите могат да изберат всяка от процедурите, описани в член 1, параграф 9, букви a), б) или в), при условие че, при спазване на параграф 3, всяко конкурентно възлагане на поръчка е обявено в съответствие с член 42.

3.  Възложителите могат да използват процедура без предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка в следните случаи:

а) когато не са били представени оферти или представените оферти не са били подходящи, или не са били подадени заявления в отговор на процедура с предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, при условие че първоначалните условия на поръчката не са съществено изменени;

б) когато дадена поръчка има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и няма за цел гарантирането на печалба или възстановяването на разходи за научноизследователска и развойна дейност, и доколкото възлагането на такава поръчка не засяга конкурентното възлагане на последващи поръчки, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;

в) когато поради технически или творчески причини или по причини, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде изпълнена само от определен икономически оператор;

г) доколкото това е стриктно необходимо, когато при възникване на обстоятелства от изключителна спешност, предизвикани от събития, които възложителят не е могъл да предвиди, не може да бъде спазен определеният срок за провеждане на открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне с предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка;

д) в случай на поръчки за доставки за допълнителни доставки от първоначалния изпълнител на доставки, които са предназначени за частична замяна на обичайните доставки или съоръжения, или за увеличаване на наличните доставки или съоръжения, когато смяната на изпълнителя на доставки би принудила възложителя да придобие материали с различни технически характеристики, което би довело до несъвместимост или до прекомерни технически трудности при експлоатацията и поддръжката;

е) за допълнително строителство или допълнителни услуги, които не са включени в първоначално възложения проект или в първоначално възложената поръчка, но които, поради непредвидени обстоятелства, са станали необходими за изпълнението на поръчката, при условие че възлагането е направено в полза на изпълнителя на строителство или на изпълнителя на услуги, които изпълняват първоначалната поръчка:

 когато такива допълнителни услуги или строителство не могат технически или икономически да се отделят от основната поръчка без значителни затруднения за възложителите, или

 когато такива допълнителни услуги или строителство, въпреки че могат да се отделят от първоначалната поръчка, са строго необходими за изпълнението на нейните по-късни етапи;

ж) в случай на поръчки за строителство, за ново строителство, което се състои в повторение на сходно строителство, възложено на изпълнителя, на когото същите възложители са възложили по-ранна поръчка, при условие че това строителство съответства на основния проект, за който е възложена първата поръчка след обявяване на конкурентно възлагане на поръчка; възможността за използване на тази процедура се посочва при обявяването на конкурентното възлагане на първата поръчка и общата прогнозна стойност на последващото строителство се взема предвид от възложителите при прилагането на членове 16 и 17;

з) за доставки, които са котирани и купени на стоковата борса;

и) за поръчки, които се възлагат въз основа на рамково споразумение, при условие че е изпълнено условието, посочено в член 14, параграф 2;

й) за изгодните покупки, когато е възможно придобиването на доставки при възползване от особено благоприятни условия, които са налице за много кратък период и на цена, която е значително по-ниска от обичайните пазарни цени;

к) за закупуването на доставки при особено изгодни условия от изпълнител на доставки, който прекратява стопанската си дейност, или от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредиторите или друга сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови актове;

л) когато поръчката за услуги е следствие от конкурс за проект, който е организиран в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и в съответствие с приложимите правила, се възлага на спечелилия или на един от спечелилите конкурса; в последния случай всички, които са спечелили, трябва да бъдат поканени за участие в договарянето;ГЛАВА VI

Правила за обявяване и прозрачностРаздел 1

Публикуване на обявления

Член 41

Периодични индикативни обявления и обявления за наличие на квалификационна система

1.  Възложителите оповестяват поне веднъж годишно, чрез периодично индикативно обявление, посочено в приложение XV A, публикувано от Комисията или от тях в техния „профил на купувача“, както е посочен в точка 2, буква б) от приложение XX:

а) когато се отнася за доставки: общата прогнозна стойност на поръчките или на рамковите споразумения по групи стоки, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, когато общата прогнозна стойност, като се вземат предвид членове 16 и 17, е равна или по-голяма от 750 000 EUR.

Групите стоки се определят от възложителите чрез позоваване на СРV номенклатурата.

б) когато се отнася за услуги: общата прогнозна стойност на поръчките или на рамковите споразумения за всяка от категориите услуги, включени в приложение XVII А, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, когато общата прогнозна стойност, като се вземат предвид членове 16 и 17, е равна или по-голяма от 750 000 EUR;

в) когато се отнася за строителство: основните характеристики на поръчките или на рамковите споразумения, които те възнамеряват да възложат през следващите 12 месеца, прогнозната стойност на които е равна или по-голяма от прага, посочен в член 16, като се вземе предвид член 17.

Обявленията, посочени в букви а) и б), се изпращат на Комисията или се публикуват в профила на купувача, колкото е възможно по-скоро след началото на бюджетната година.

Обявлението, посочено в буква в), се изпраща на Комисията или се публикува в профила на купувача, колкото е възможно по-скоро след вземането на решение за одобрение на планираните поръчки за строителство или рамковите споразумения, които възложителите възнамеряват да възложат.

Възложителите, които публикуват периодично индикативно обявление в техния профил на купувача, изпращат на Комисията чрез електронни средства обявление за публикуването на периодично индикативно обявление в профила на купувача, в съответствие с формата и подробните процедури за изпращане на обявления, посочени в точка 3 от приложение XX.

Публикуването на обявленията, посочени в букви а), б) и в), е задължително само когато възложителите използват възможността за съкращаване на сроковете за получаване на оферти съгласно член 45, параграф 4.

Настоящият параграф не се прилага към процедури без предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка.

2.  Възложителите по-специално могат да публикуват или да предвидят Комисията да публикува периодични индикативни обявления във връзка с големи проекти, без да повтарят информация, която преди това е включена в периодично индикативно обявление, при условие че е изрично посочено, че тези обявления са допълнителни.

3.  Когато възложителите изберат да създадат квалификационна система в съответствие с член 53, трябва да публикуват обявление съгласно приложение XIV, като посочат целта на квалификационната система и начина за достъп до правилата относно нейното действие. Когато системата е с продължителност повече от три години, обявлението трябва да се публикува ежегодно. Когато системата е с по-кратка продължителност, е достатъчно първоначалното обявление.

Член 42

Обявления, които се ползват като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

1.  В случай на поръчки за доставки, строителство или услуги, обявяването на конкурентно възлагане на поръчка може да бъде направено:

а) чрез периодично индикативно обявление, посочено в приложение XV A; или

б) чрез обявление за наличие на квалификационна система, посочено в приложение XIV; или

в) чрез обявление за поръчка, посочено в приложение XIII A, Б или В.

2.  В случай на динамични системи за покупки обявяването на конкурентно възлагане на поръчка за системата се извършва чрез обявление, посочено в параграф 1, буква в), докато обявяването на конкурентно възлагане на поръчка за поръчките, които се основават на такива системи, се извършва чрез опростено обявление за поръчка, посочено в приложение XIII Г.

3.  Когато се обявява конкурентно възлагане на поръчка чрез периодично индикативно обявление, обявлението трябва:

а) да указва изрично доставките, строителството или услугите, които ще бъдат обект на поръчката, която се възлага;

б) да посочва, че поръчката ще бъде възложена чрез ограничена процедура или процедура на договаряне без последващо публикуване на обявление за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка и да кани заинтересованите икономически оператори да заявят своя интерес писмено; и

в) да е било публикувано в съответствие с приложение XX не повече от 12 месеца преди датата, на която е изпратена поканата, посочена в член 47, параграф 5. Освен това, възложителят спазва сроковете, установени в член 45.

Член 43

Обявления за възложени поръчки

1.  Възложителите, които са възложили поръчка или са сключили рамково споразумение, в рамките на два месеца от възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение изпращат обявление за възложена поръчка, посочено в приложение XVI, съгласно условия, които следва да бъдат установени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.

В случай на поръчки, възложени по рамково споразумение по смисъла на член 14, параграф 2, възложителите не са длъжни да изпращат обявление за резултатите от процедурата по възлагане за всяка поръчка, основаваща се на това споразумение.

Възложителите изпращат обявление за възложена поръчка, основаваща се на динамична система за покупки в рамките на два месеца след възлагането на всяка поръчка. Те могат обаче да изпращат тези обявления един път на тримесечие. В такъв случай те изпращат събраните за тримесечието обявления в двумесечен срок след края на всяко тримесечие.

2.  Предоставената съгласно приложение XVI информация, която е предназначена за публикуване, се публикува в съответствие с приложение XX. В тази връзка, Комисията зачита всички чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат при изпращането на тази информация, относно броя на получените оферти, самоличността на икономическите оператори или цените.

3.  Когато възложителите възлагат поръчка за услуги за научноизследователска и развойна дейност посредством процедура без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка в съответствие с член 40, параграф 3, буква б), те могат да ограничат информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството на предоставените услуги, до указанието „услуги за научноизследователска и развойна дейност“.

Когато възложителите възлагат поръчка за научноизследователска и развойна дейност, която не може да бъде възложена чрез процедура без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка в съответствие с член 40, параграф 3, буква б), те могат, на основание на търговска поверителност, да ограничат информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството на предоставените услуги.

В такива случаи възложителите гарантират, че всяка информация, която бъде публикувана съгласно настоящия параграф, е не по-малко подробна, отколкото тази, която се съдържа в обявлението за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, публикувано в съответствие с член 42, параграф 1.

В случай че използват квалификационна система, възложителите гарантират в подобни случаи, че такава информация е не по-малко подробна от категорията, посочена в списъка на квалифицираните изпълнители на услуги, изготвен в съответствие с член 53, параграф 7.

4.  В случай на поръчки, които са възложени за услуги, включени в приложение XVII Б, възложителите посочват в обявлението дали са съгласни с публикуването.

5.  Информация, която е предоставена в съответствие с приложение XVI и за която е отбелязано, че не е предназначена за публикуване, се публикува само в опростен вид и в съответствие с приложение XX за статистически цели.

Член 44

Форма и начин на публикуване на обявленията

1.  Обявленията съдържат информацията, посочена в приложения XIII, XIV, XV A, XV Б и XVI и, когато е подходящо, всяка друга информация, която възложителя счита за полезна, във формата на стандартните формуляри, приети от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.

2.  Обявленията, изпратени от възложителите на Комисията, се изпращат чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 на приложение XX, или чрез други средства.

Обявленията, посочени в членове 41, 42 и 43, се публикуват в съответствие с техническите характеристики за публикуване, определени в точка 1, букви a) и б) от приложение XX.

3.  Обявленията, изготвени и изпратени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от пет дни след изпращането им.

Обявления, които не са изпратени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, посочени в точка 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от 12 дни след изпращането им. Въпреки това в изключителни случаи обявленията за поръчка, посочени в член 42, параграф 1, буква в), се публикуват в рамките на пет дни в отговор на искане от възложителя, при условие че обявлението е изпратено по факс.

4.  Обявленията за поръчка се публикуват изцяло на един от официалните езици на Общността, избран от възложителя, като за автентичен се приема единствено текста на този език. Резюме от основните елементи на всяко обявление се публикува на останалите официални езици.

Разходите за публикуване на обявления от Комисията се поемат от Общността.

5.  Обявленията и съдържанието им не могат да бъдат публикувани на национално ниво преди датата на изпращането им до Комисията.

Обявленията, публикувани на национално ниво, не могат да съдържат информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, изпратени до Комисията или публикувани в профила на купувача съгласно първа алинея на член 41, параграф 1, но в тях се посочва датата на изпращането на обявлението до Комисията или неговото публикуване в профила на купувача.

Периодичните индикативни обявления не могат да бъдат публикувани в профила на купувача преди изпращането на Комисията на обявлението относно тяхното публикуване в тази форма; в тях се посочва датата на изпращането.

6.  Възложителите гарантират, че те могат да предоставят доказателство относно датите, на които са изпратени обявленията.

7.  Комисията предоставя на възложителя потвърждение за публикуването на изпратената информация, като посочва датата на това публикуване. Такова потвърждение представлява доказателство за публикуване.

8.  Възложителите могат да публикуват в съответствие с параграфи 1—7 обявления за поръчка, които не са предмет на задължителното публикуване, предвидено в настоящата директива.Раздел 2

Срокове

Член 45

Срокове за получаване на заявленията за участие и на офертите

1.  При определяне на сроковете за получаване на офертите и заявленията за участие, възложителите отчитат, по-специално, сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове, определени в настоящия член.

2.  При откритите процедури минималният срок за получаване на офертите е 52 дни от датата, на която е било изпратено обявлението за поръчка.

3.  При ограничените процедури и при процедурите на договяряне с предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, се прилагат следните разпоредби:

а) срокът за получаване на заявленията за участие, в отговор на обявление, публикувано съгласно член 42, параграф 1, буква в), или в отговор на покана от възложителите съгласно член 47, параграф 5, като общо правило се определя на не по-малко от 37 дни от датата, на която обявлението или поканата са изпратени и в никакъв случай на не по-малко от 22 дни, в случай че обявлението е изпратено за публикуване чрез средства различни от електронните или факс, и на не по-малко от 15 дни, ако обявлението е изпратено посредством такива средства;

б) срокът за получаване на оферти може да бъде установен чрез взаимно споразумение между възложителя и подбраните кандидати, при условие че всички кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти;

в) когато не е възможно да се постигне споразумение относно срока за получаване на оферти, възложителят определя срок, който като общо правило е поне 24 дни и в никакъв случай не може да бъде по-малко от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

4.  Ако възложителите са публикували периодично индикативно обявление, посочено в член 41, параграф 1, в съответствие с приложение XX, минималният срок за получаване на оферти при открити процедури като общо правило е не по-малко от 36 дни, и в никакъв случай не може да бъде по-малко от 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението.

Тези съкратени срокове се допускат, при условие че периодичното индикативно обявление е обхванало, наред с информацията, която се изисква по силата на приложение XV A, част I, цялата информация, която се изисква по силата на приложение XV A, част II, доколкото последната информация е налична по времето на публикуване на обявлението, и доколкото то е било изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата, на която е изпратено обявлението за поръчката, посочено в член 42, параграф 1, буква в).

5.  Когато обявленията са изготвени и изпратени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за изпращане на информация, които са посочени в точка 3 от приложение XX, сроковете за получаване на заявленията за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне и за получаване на оферти в открити процедури, могат да бъдат намалени със седем дни.

6.  Освен в случай на срок, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буква б), сроковете за получаване на оферти при открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне могат да бъдат допълнително намалени с още пет дни, когато възложителят предлага неограничен и пълен пряк достъп до документите за поръчката и всякакви допълнителни документи чрез електронни средства от датата, на която е публикувано обявлението, използвано като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, в съответствие с приложение XX. Обявлението трябва да указва интернет адреса, на който е достъпна тази документация.

7.  При открити процедури кумулативният ефект на съкращаването на сроковете, предвидено в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на оферти, който е по-малък от 15 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчката.

Въпреки това, ако обявлението за поръчката не е изпратено по факс или чрез електронни средства, кумулативният ефект на съкращаването на сроковете, предвидено в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на оферти в открита процедура, който е по-малък от 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за поръчката.

8.  Кумулативният ефект на съкращаването на сроковете, предвидено в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на заявленията за участие, в отговор на обявление, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, буква в), или в отговор на покана от възложителите съгласно член 47, параграф 5, който е по-кратък от 15 дни от датата, на която са изпратени обявлението за поръчката или поканата.

При ограничени процедури и процедури на договаряне кумулативният ефект на съкращаването на сроковете, предвидено в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв друг случай, освен в случая на срок, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буква б), не може да доведе до срок за получаване на оферти, който е по-малък от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

9.  Ако, независимо по каква причина, документацията за поръчката и допълнителните документи или допълнителната информация, макар че са поискани своевременно, не са били предоставени в рамките на сроковете, предвидени в членове 46 и 47, или когато офертите могат да бъдат изготвени само след посещение на място или след проверка на място на документите, приложени към документацията за поръчката, сроковете за получаване на оферти се удължават съответно, освен в случай на срок, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буква б), така че всички заинтересовани икономически оператори да могат да се запознаят с цялата информация, която е необходима за изготвянето на дадена оферта.

10.  Таблица, която обобщава сроковете, определени в настоящия член, се съдържа в приложение XXII.

Член 46

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

1.  При откритите процедури, когато възложителите не предоставят неограничен и пълен пряк достъп чрез електронни средства в съответствие с член 45, параграф 6, до спецификациите и допълнителните документи, спецификациите и допълнителните документи се изпращат на икономическите оператори в рамките на шест дни от получаване на искането, при условие че искането е подадено своевременно, преди крайния срок за представяне на офертите.

2.  При условие че бъде поискана своевременно, допълнителната информация относно спецификациите се предоставя от възложителите или компетентните отдели не по-късно от шест дни преди крайния срок, който е определен за получаване на офертите.

Член 47

Покани за представяне на оферти или за участие в договаряне

1.  При ограничени процедури и процедури на договаряне възложителите едновременно и писмено канят подбраните кандидати да представят своите оферти или да участват в договарянето. Поканата до кандидатите включва:

 копие от спецификациите и всякакви допълнителни документи, или

 адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, посочени в първото тире, когато те са направени пряко достъпни чрез електронни средства в съответствие с член 45, параграф 6.

2.  Когато образувание, което не е възложител, отговорен за процедурата на възлагане, притежава спецификациите, и/или допълнителните документи, поканата посочва адреса, на който тези спецификации и документи могат да бъдат поискани, както и когато е подходящо, крайния срок за отправяне на искането за тези документи, цената за получаването им и начините за плащането ѝ. Компетентният отдел изпраща документацията на икономическия оператор незабавно след получаване на искането.

3.  Допълнителната информация относно спецификациите или допълнителните документи се изпраща от възложителя или компетентния отдел не по-късно от шест дни преди крайната дата, която е посочена за получаването на оферти, при условие че такава информация бъде поискана своевременно.

4.  Освен това поканата съдържа най-малко следното:

а) когато е подходящо, срока за искане на допълнителни документи, както и сумата и условията за плащане на всякакви суми, които се заплащат за такива документи;

б) крайната дата за получаване на оферти, адреса, на който трябва да бъдат изпратени, и езика или езиците, на които трябва да бъдат изготвени;

в) позоваване на всяко публикувано обявление за поръчка;

г) посочване на всякакви документи, които трябва да бъдат приложени;

д) критериите за възлагането на поръчката, когато те не са посочени в обявлението за наличие на квалификационна система, използвана като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка;

е) относителната тежест на критериите за възлагане на поръчката или, когато е подходящо, тези критерии, подредени по важност в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за поръчка, обявлението за наличие на квалификационна система или в спецификациите.

5.  Когато конкурентно възлагане на поръчка се обявява чрез периодично индикативно обявление, възложителите последователно канят всички кандидати да потвърдят интереса си въз основа на подробна информация относно съответната поръчка, преди да започне подборът на оференти или участници в договарянето.

Тази покана съдържа най-малко следната информация:

а) естеството и количеството, включително всякакви опции относно допълнителни поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за използването на тези опции за поръчките, които се подновяват, естеството и количеството и, при възможност, прогнозните дати за публикуване на бъдещи обявления за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка за строителство, доставки или услуги, които ще бъдат обект на поръчката;

б) вида на процедурата: ограничена или на договаряне;

в) когато е приложимо, датата, на която започва или приключва изпълнението на доставките или изпълнението на строителството или услугите;

г) адреса и крайната дата за представяне на искания за документи за участие и езика или езиците, на които те трябва да бъдат изготвени;

д) адреса на образуванието, което възлага поръчката, и информацията, която е необходима за получаване на спецификациите и другите документи;

е) икономическите и техническите условия, финансови гаранции и информация, които се изискват от икономическите оператори;

ж) сумата и начина на плащане за всяка сума, платима за получаването на документите за участие;

з) вида на поръчката, която е предмет на поканата за представяне на оферти: покупка, финансов лизинг, наемане или лизинг или всякакво съчетание от тях;

и) критериите за възлагане на поръчката и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на важност на тези критерии, ако тази информация не е посочена в индикативното обявление, в спецификациите или в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне.Раздел 3

Съобщения и информация

Член 48

Правила за съобщенията

1.  Всички съобщения и всеки обмен на информация, посочени в настоящия дял, могат да се извършват по пощата, по факса, чрез електронни средства в съответствие с параграфи 4 и 5, по телефона в случаите и при обстоятелствата, посочени в параграф 6, или като се комбинират тези средства според избора на възложителя.

2.  Избраните средства за комуникация трябва да бъдат широко достъпни и следователно да не ограничават достъпа на икономическите оператори до процедурата за възлагане.

3.  Съобщенията, обменът и съхраняването на информация се извършват по такъв начин, че да се обезпечи целостта на данните и да се запази поверителността на офертите и заявленията за участие, както и по такъв начин, че възложителите да могат да проучват съдържанието на офертите и заявленията за участие само след изтичането на срока за представянето им.

4.  Средствата, които трябва да се използват за осъществяване на комуникацията чрез електронни средства, както и техническите им характеристики, са недискриминационни, общодостъпни и съвместими с продуктите на информационните и комуникационни технологии за общо ползване.

5.  Следните правила се прилагат към устройствата за електронно изпращане и получаване на оферти и към устройствата за електронно получаване на заявления за участие:

а) информацията относно спецификациите, необходима за електронното представяне на оферти и заявления за участие, включително криптиране, се предоставя на разположение на заинтересованите лица. Освен това, устройствата за електронно получаване на оферти и заявления за участие отговарят на изискванията на приложение XXIV;

б) държавите-членки могат, в съответствие с член 5 от Директива 1999/93/ЕО, да изискват електронните оферти да се съпътстват от усъвършенстван електронен подпис в съответствие с параграф 1 от нея;

в) държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни схеми за акредитиране, насочени към повишаване на нивото на услугата сертифициране, предоставяна за тези устройства;

г) оферентите или кандидатите се ангажират да представят преди изтичането на срока, който е установен за представянето на оферти или заявления за участие, документите, сертификатите и декларациите, посочени в член 52, параграфи 2 и 3 и членове 53 и 54, ако те не съществуват в електронен формат.

6.  Подаването на заявления за участие се извършва по следните правила:

а) заявления за участие в процедури за възлагане на поръчки се подават писмено или по телефона;

б) когато заявленията за участие се подават по телефона, писмено потвърждение трябва да бъде изпратено, преди да изтече срокът, определен за тяхното получаване;

в) възложителите могат да изискват заявленията за участие, изпратени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или чрез електронни средства, когато това е необходимо за целите на правното доказване. Всяко такова изискване, заедно със срока за изпращане на потвърждение по пощата или чрез електронни средства, трябва да бъде посочено от възложителя в обявлението, което се използва като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка или в поканата, посочена в член 47, параграф 5.

Член 49

Информация за подалите заявление за квалифициране, кандидатите и оферентите

1.  Възложителите информират във възможно най-кратък срок участващите икономически оператори за постигнатите решения относно сключването на рамково споразумение, възлагането на поръчка или допускането до динамична система за покупки, включително и за мотивите за всяко решение да не бъде сключено рамково споразумение или да се възложи поръчка, за която е било обявено конкурентно възлагане на поръчка или за възобновяване на процедурата, или да не се въведе динамична система за покупки; тази информация се предоставя писмено, ако бъде отправено такова искане до възложителите.

2.  По искане на заинтересованата страна възложителите своевременно информират:

 всеки неуспял кандидат за причините за отхвърлянето на неговото заявление,

 всеки неуспял оферент за причините за отхвърляне на неговата оферта, включително в случаите, посочени в член 34, параграфи 4 и 5, за причините за решението си за липса на еквивалентност или за решението си, че строителството, доставките или услугите не отговарят на работните или функционалните изисквания,

 всеки оферент, който е изготвил допустима оферта, за характеристиките и относителните предимства на избраната оферта, както и за името на спечелилия оферент или за страните по рамковото споразумение.

Срокът за информиране при никакви обстоятелства не може да надхвърли 15 дни от получаване на писменото искане.

Въпреки това, възложителите могат да откажат достъп до определена информация относно възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение, или допускането до динамична система за покупки, посочена в параграф 1, когато разкриването на такава информация би попречило на правоприлагането, би противоречало по друг начин на обществения интерес, би увредило законните търговски интереси на публични или частни икономически оператори, включително интересите на икономически оператор, на когото е била възложена поръчката, или би засегнало лоялната конкуренция между икономическите оператори.

3.  Възложителите, които създадат и използват квалификационна система, информират лицата, подали заявление, за своето решение относно квалифицирането в рамките на срок от шест месеца.

В случай че за вземането на решение са необходими повече от четири месеца от подаването на заявлението, възложителят информира лицето, подало заявление, в рамките на два месеца от подаването на заявлението, относно основанията, които оправдават по-дългия срок и относно датата, до която неговото заявление ще бъде прието или отхвърлено.

4.  Лицата, подали заявление, чието квалифициране е отхвърлено, се информират за това решение и мотивите за отказа във възможно най-кратък срок и при никакви обстоятелства по-късно от 15 дни след датата на решението. Мотивите се основават на критериите за квалифициране, посочени в член 53, параграф 2.

5.  Възложителите, които създават и използват квалификационна система, могат да прекратят квалифицирането на даден икономически оператор поради причини, основани на критериите за квалифициране, посочени в член 53, параграф 2. Всяко намерение да бъде прекратено дадено квалифициране се съобщава предварително в писмен вид на икономическия оператор, най-малко 15 дни преди датата, на която квалифицирането следва да бъде прекратено, като се излагат мотивът или мотивите, които обосновават предложеното действие.

Член 50

Информация, която да се съхранява относно възложените поръчки

1.  Възложителите съхраняват съответната информация относно всяка поръчка, която би била достатъчна, за да им позволи на по-късен етап да обосноват решенията, които са взети във връзка с:

а) квалифицирането и подбора на икономически оператори и възлагането на поръчките;

б) използването на процедури без предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка по силата на член 40, параграф 3;

в) неприлагането на глави III—VI от настоящия дял по силата на дерогациите, предвидени в глава II от дял I и в глава II от настоящия дял.

Възложителите предприемат необходимите мерки, за да документират провеждането на процедурите за възлагане, осъществявани чрез електронни средства.

2.  Информацията се съхранява поне четири години от датата на възлагането на поръчката, така че възложителят да може през този период да предоставя необходимата информация на Комисията, ако тя поиска това.ГЛАВА VII

Провеждане на процедурата

Член 51

Общи разпоредби

1.  С оглед избирането на участници в процедурите по възлагане:

а) възложителите, които са предоставили правила и критерии за изключване на оференти или кандидати в съответствие с член 54, параграфи 1, 2 или 4, изключват икономически оператори, които отговарят на тези правила и отговарят на тези критерии;

б) възложителите избират оференти и кандидати в съответствие с обективните правила и критерии, установени съгласно член 54;

в) при ограничени процедури и при процедури на договаряне с обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, когато е приложимо, възложителите намаляват броя на избраните кандидати съгласно букви a) и б) в съответствие с член 54.

2.  Когато се обявява конкурентно възлагане на поръчка посредством обявление за наличие на квалификационна система и с оглед подбора на участници в процедурите за възлагане на конкретните поръчки, които са предмет на обявяването на конкурентно възлагане на поръчка, възложителите:

а) квалифицират икономическите оператори в съответствие с разпоредбите на член 53;

б) прилагат към такива квалифицирани икономически оператори тези разпоредби на параграф 1, които са относими за ограничените процедури или процедурите на договаряне.

3.  Възложителите проверяват дали представените от избраните оференти оферти съответстват на правилата и изискванията, които се прилагат към офертите и възлагането на поръчката въз основа на критериите, установени в членове 55 и 57.Раздел 1

Квалификационен и качествен подбор

Член 52

Взаимно признаване по отношение на административните, техническите или финансовите условия, както и на сертификати, изпитвания и доказателства

1.  Когато подбират участници за ограничена процедура или за процедура на договаряне, при вземане на решения относно квалификацията или когато критериите и правилата са актуализирани, възложителите не:

а) налагат на определени икономически оператори административни, технически или финансови условия, които не биха били наложени на други оператори;

б) изискват изпитвания или доказателства, които биха дублирали вече наличните обективни доказателства.

2.  Когато изискват представянето на сертификати, изготвени от независими организации, които удостоверяват съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за осигуряване на качество, възложителите се позовават на системите за осигуряване на качеството, основаващи се на сериите европейски стандарти в съответната област и сертифицирани от организации, спазващи сериите европейски стандарти относно сертифицирането.

Възложителите признават еквивалентни сертификати, издадени от организации, които са установени в други държави-членки. Те също така приемат от икономическите оператори други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

3.  По отношение на поръчките за строителство и услуги, и единствено в подходящите случаи, възложителите могат да изискват, за да проверят техническите възможности на икономическия оператор, посочване на мерките за управление на околната среда, които икономическият оператор ще може да приложи при изпълнението на поръчката. В такива случаи, когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от независими организации, които удостоверят съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за управление на околната среда, те се позовават на ЕМАS или на стандартите за управление на околната среда, които се основават на европейските или международните стандарти в съответната област, сертифицирани от организации, които спазват общностното право или на съответните европейски или международни стандарти относно сертифицирането.

Възложителите признават еквивалентни сертификати, издадени от организации, които са установени в други държави-членки. Те също така приемат от икономическите оператори други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда.

Член 53

Квалификационни системи

1.  Възложителите, които искат, могат да създадат и да използват квалификационна система за икономически оператори.

Възложителите, които създават или използват квалификационна система, гарантират, че икономическите оператори по всяко време могат да поискат да бъдат квалифицирани.

2.  Системата по параграф 1 може да обхваща различни етапи на квалифициране.

Тя работи въз основа на обективни критерии и правила за квалифициране, които се създават от възложителя.

Когато тези критерии и правила обхващат технически спецификации, се прилагат разпоредбите на член 34. Критериите и правилата могат да бъдат актуализирани, когато това е необходимо.

3.  Критериите и правилата за квалифициране, посочени в параграф 2, могат да обхващат критериите за изключване, посочени в член 45 от Директива 2004/18/ЕО при условията, предвидени в нея.

Когато възложителят е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), тези критерии и правила обхващат критериите за изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.

4.  Когато критериите и правилата за квалифициране, посочени в параграф 2, обхващат изисквания, свързани с икономическия и финансов капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост да използва капацитета на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възложителя, че тези ресурси ще са на негово разположение за целия период на действие на квалификационната система, например чрез представяне на доказателство за ангажимента, поет от тези образувания в тази връзка.

При същите условия, група от икономически оператори, посочена в член 11, може да използва капацитета на участниците в групата или на други образувания.

5.  Когато критериите и правилата за квалифициране, посочени в параграф 2, обхващат изисквания, свързани с техническия и/или професионален капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост да използва капацитета на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възложителя, че тези ресурси ще са на негово разположение за периода на действие на квалификационната система, например чрез представяне на доказателство за ангажимента, поет от тези образувания, да предоставят необходимите ресурси на икономическия оператор.

При същите условия група от икономически оператори, посочена в член 11, може да използва капацитета на участниците в групата или на други образувания.

6.  Критериите и правилата за квалифициране, посочени в параграф 2, се предоставят на икономическите оператори при поискване. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на заинтересованите икономически оператори.

Когато възложител смята, че квалификационната система на определени други образувания или организации отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите икономически оператори наименованията на тези други образувания или организации.

7.  Съхранява се писмена справка за квалифицираните икономически оператори; тя може да бъде разделена на категории според вида на поръчката, за която е валидно квалифицирането.

8.  При създаването и използването на квалификационна система възложителите по-специално съблюдават разпоредбите на член 41, параграф 3 за обявленията за наличие на квалификационна система, на член 49, параграфи 3, 4 и 5 за информацията, която трябва да се предостави на икономическите оператори, които са подали заявление за квалифициране, на член 51 параграф 2 за подбора на участници, когато конкурентно възлагане на поръчка е обявено посредством обявление за наличие на квалификационна система, също както и разпоредбите на член 52 относно взаимното признаване по отношение на административните, техническите или финансовите условия, сертификати, изпитвания и доказателства.

9.  Когато конкурентно възлагане на поръчка се обявява посредством обявление за наличие на квалификационна система, оферентите по дадена ограничена процедура или участниците в процедура на договаряне се подбират измежду квалифицираните кандидати в съответствие с такава система.

Член 54

Критерии за качествен подбор

1.  Възложителите, които определят критерии за подбор в открита процедура, правят това в съответствие с обективни правила и критерии, които са достъпни за заинтересованите икономически оператори.

2.  Възложителите, които подбират кандидати за ограничени процедури или процедури на договаряне, правят това съобразно обективни правила и критерии, които те са определили, и които са достъпни за заинтересованите икономически оператори.

3.  При ограничени процедури или процедури на договаряне критериите могат да се основават на обективната нужда на възложителя да намали броя на кандидатите до ниво, което е оправдано от нуждата от баланс между особеностите на процедурата за възлагане на поръчки и ресурсите, които са необходими за нейното провеждане. Броят на избраните кандидати трябва да отчита обаче необходимостта от гарантиране на адекватна конкуренция.

4.  Критериите, които са посочени в параграфи 1 и 2, могат да обхващат критериите за изключване, посочени в член 45 от Директива 2004/18/ЕО, относно реда и условията, установени в нея.

Когато възложителят е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), критериите и правилата, посочени в параграфи 1 и 2 на настоящия член, включват критериите за изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.

5.  Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания, свързани с икономическия и финансов капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост и за определена поръчка да използва капацитета на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор доказва на възложителя, че той ще разполага с необходимите ресурси, например чрез представяне на доказателство за ангажимента, поет от тези образувания в тази връзка.

При същите условия група от икономически оператори, посочена в член 11, може да използва капацитета на участниците в групата или на други образувания.

6.  Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания, свързани с техническия и/или професионален капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост и за определена поръчка да използва капацитета на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор доказва на възложителя, че той ще разполага с тези ресурси за изпълнението на поръчката, например чрез представяне на доказателство за ангажимента, поет от тези образувания, да предоставят на икономическия оператор необходимите ресурси.

При същите условия група от икономически оператори, посочена в член 11, може да използва капацитета на участниците в групата или на други образувания.Раздел 2

Възлагане на поръчката

Член 55

Критерии за възлагане на поръчката

1.  Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критериите по които възложителите възлагат поръчки, са следните:

а) при възлагане на икономически най-изгодната оферта от гледна точка на възложителя, различни критерии, свързани с обекта на въпросната поръчка, като дата за доставяне или срок на изпълнение, текущи разходи, рентабилност, качество, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, технически предимства, сервизно обслужване и техническа помощ, задължения относно резервни части, сигурност на доставката и цена или други;

б) само най-ниската цена.

2.  Без да се засягат разпоредбите на трета алинея, в случая, посочен в параграф 1, буква a), възложителят посочва относителната тежест, която той придава на всеки от критериите, които са избрани за определянето на икономически най-изгодната оферта.

Тези тежести могат да бъдат изразени, като се определи диапазон с подходящ максимален размер.

Когато по мнението на възложителя не е възможно определянето на тежестите поради очевидни причини, възложителят посочва критериите, подредени по важност в низходящ ред.

Относителната тежест или редът по важност се указват, когато е подходящо, в обявлението, което се ползва като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, в поканата за потвърждение на интереса, посочена в член 47, параграф 5, в поканата за представяне на оферта или за участие в договаряне, или в спецификациите.

Член 56

Използване на електронни търгове

1.  Държавите-членки могат да предвидят възможност възложителите да използват електронни търгове.

2.  В открити процедури, ограничени процедури или в процедури на договаряне с предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка, възложителите могат да вземат решение възлагането на поръчката да бъде предшествано от електронен търг, когато спецификациите на поръчката могат да бъдат точно съставени.

При същите обстоятелства електронният търг може да бъде проведен при обявяването на конкурентно възлагане на поръчки, които ще бъдат възлагани съгласно динамичната система за покупки, посочена в член 15.

Електронният търг се основава:

а) или единствено на цените, когато поръчката се възлага по критерия за най-ниската цена,

б) или на цени и/или на новите стойности на елементите на офертите, посочени в спецификацията, когато поръчката се възлага по критерия за икономически най-изгодната оферта.

3.  Възложителите, които решат да проведат електронен търг, посочват този факт в обявлението, което се ползва като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка.

Спецификациите включват, inter alia, следните данни:

а) елементите, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези елементи са количествено определими и могат да бъдат изразени с цифри или проценти;

б) всички ограничения на стойностите, които могат да бъдат представени, както произтичат от спецификациите, свързани с обекта на поръчката;

в) информацията, която ще бъде предоставена на оферентите в хода на електронния търг, и ако е приложимо, кога ще им бъде предоставена;

г) релевантната информация, свързана с провеждането на електронния търг;

д) условията, при които оферентите ще могат да наддават, и по-специално, ако е приложимо, минималната стъпка при наддаването;

е) релевантната информация, свързана с използваното електронно оборудване и условията и техническите спецификации за свързване.

4.  Преди да пристъпят към електронния търг, възложителите правят пълна първоначална оценка на офертите съгласно определения/определените критерий/критерии за възлагане и придадените им тежести.

Всички оференти, които са представили допустими оферти, се канят едновременно чрез електронни средства да представят нови цени и/или нови стойности; поканата съдържа цялата информация за индивидуалното свързване към използваното електронно оборудване и посочва датата и часа на началото на електронния търг. Електронният търг може да се проведе в няколко последователни етапа. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата, на която са изпратени поканите.

5.  Когато поръчката се възлага на основата на икономически най-изгодната оферта, поканата се придружава от резултата от пълната оценка на съответната оферта, извършена в съответствие с претеглянето на тежестите, предвидено в член 55, параграф 2, първа алинея.

Поканата съдържа също и математическата формула, която трябва да бъде използвана в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на основата на представените нови цени и/или нови стойности. Формулата включва тежестта на всички критерии, които са определени, за установяване на икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за поръчка или в спецификациите; за тази цел обаче всички обхвати се редуцират предварително до определената стойност.

Когато са разрешени варианти, за всеки вариант се изготвя отделна формула.

6.  В течение на всеки етап от електронния търг възложителите незабавно съобщават на всички оференти достатъчно информация, която да им даде възможност да проверят мястото си в класирането във всеки един момент. Те могат да съобщават и друга информация за предложени други цени или стойности, при условие че това е посочено в спецификациите. Възложителите могат, също така, да съобщават по всяко време броя на участниците на този етап от търга. Въпреки това, те в никакъв случай не могат да разкриват самоличността на оферентите на който и да е етап от електронния търг.

7.  Възложителите приключват електронния търг по един или повече от следните начини:

а) в поканата за участие в търга те посочват датата и часа, които са определени предварително;

б) когато престанат да получават нови цени или нови стойности, които да отговарят на изискванията относно минимална стъпка. В този случай възложителите посочват в поканата за участие в търга времето след получаване на последното предложение, след изтичането на което те приключват електронния търг;

в) когато всички етапи на търга, определени в поканата за участие в търга, са завършили.

Когато възложителите са решили да приключат електронния търг в съответствие с буква в), евентуално в съчетание с условията, предвидени в буква б), поканата за участие в търга включва график за всеки етап от търга.

8.  След приключване на електронния търг възложителите възлагат поръчката в съответствие с член 55 на основата на резултатите от електронния търг.

9.  Възложителите не могат да си служат неправомерно с електронните търгове, нито могат да ги използват, за да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията или да променят обекта на поръчката, както е определен в обявлението за поръчка и в спецификацията.

Член 57

Необичайно ниски цени на оферти

1.  Ако за дадена поръчка офертите се окажат с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителството или услугите, възложителят, преди да отхвърли тези оферти, изисква уточнения в писмен вид относно съставните елементи на офертата, които той сметне за уместни.

Тези уточнения могат да се отнасят, по-специално до:

а) ефективността на производствения процес, на предоставените услуги и на метода за строителство;

б) избраните технически решения и/или наличието на изключително благоприятни условия за оферента за изпълнение на строежа, доставката на стоки или предоставянето на услуги;

в) оригинално решение, предложено от оферента, относно строителството, доставките или услугите;

г) съответствието с разпоредбите, свързани със закрилата на заетостта и условията на труд, които са в сила на мястото, където се изпълняват строителството, услугите или доставките;

д) възможността на оферента да получи държавна помощ.

2.  Възложителят проверява тези съставни елементи, като провежда консултации с оферента, вземайки предвид представените доказателства.

3.  Когато възложител установи, че дадена оферта е с необичайно ниска цена поради това, че оферентът е получил държавна помощ, офертата може да бъде отхвърлена единствено на това основание само след консултиране с оферента, когато последният не може да докаже в рамките на достатъчен срок, определен от възложителя, че съответната помощ е предоставена законно. Когато възложителят отхвърли дадена оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.Раздел 3

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети държави, и връзки с тези държави

Член 58

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети държави

1.  Настоящият член се прилага към оферти, които обхващат продукти с произход от трети държави, с които Общността не е сключила, независимо дали многостранно или двустранно, споразумение, което да гарантира сравним и ефективен достъп на общностните предприятия на пазарите на тези трети държави. Това не засяга задълженията на Общността или нейните държави-членки по отношение на трети държави.

2.  Всяка оферта, която е представена при възлагане на поръчка за доставка, може да бъде отхвърлена, когато съотношението на продуктите с произход от трети държави, определени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( 31 ), надхвърля 50 % от общата стойност на продуктите, които съставляват офертата. За целите на настоящия член софтуерът, който се ползва в оборудването на телекомуникационната мрежа, се приема за продукт.

3.  При спазване на втора алинея, когато две или повече оферти са еквивалентни предвид критериите за възлагане на поръчката, определени в член 55, предпочитание се дава на тези оферти, които не могат да бъдат отхвърлени по силата на параграф 2. Цените на тези оферти се приемат за еквивалентни за целите на настоящия член, ако разликата в цените не надвишава 3 %.

Въпреки това дадена оферта не може да бъде предпочетена пред друга по силата на първа алинея, когато нейното приемане би задължило възложителя да придобие оборудване, което има технически качества, които са различни от тези на наличното оборудване, което води до несъвместимост, технически трудности при работата и поддръжката или до прекомерни разходи.

4.  За целите на настоящия член тези трети държави, до които се разпростират ползите от разпоредбите на настоящата директива по силата на решение на Съвета в съответствие с параграф 1, не се вземат предвид при определянето на съотношението, посочено в параграф 2, на продукти с произход от трети държави.

5.  Комисията предоставя годишен доклад на Съвета за първи път през втората половина на първата година след влизането в сила на настоящата директива относно напредъка, който е постигнат в многостранните или двустранните преговори, във връзка с достъпа на общностните предприятия до пазарите на трети държави в областите от приложното поле на настоящата директива, относно всеки резултат, който такива преговори може да са постигнали и относно практическото изпълнение на всички споразумения, които са били сключени.

Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията може да изменя разпоредбите на настоящия член предвид такова развитие.

Член 59

Връзки с трети държави по отношение на поръчки за услуги

1.  Държавите-членки информират Комисията за всякакви трудности от общ характер, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия, когато тези предприятия са се опитали да получат поръчки за услуги в трети държави.

2.  Комисията докладва на Съвета преди 31 декември 2005 г. и периодично след това за откриването на процедури за поръчки за услуги в трети държави и за напредъка в преговорите с тези държави по този въпрос, особено в рамките на СТО.

3.  Комисията полага усилия, като се обръща към съответната трета страна, да поправи всякаква ситуация, при която се установи въз основа на докладите, посочени в параграф 2, или на друга информация, че в контекста на възлагането на поръчки за услуги, дадена трета страна:

а) не предоставя на общностните предприятия ефективен достъп, сравним с този, който е предоставен от Общността на предприятия от тази страна; или

б) не предоставя на общностните предприятия национален режим или същите възможности за конкуренция, които са достъпни за националните предприятия; или

в) предоставя на предприятия от други трети държави по-благоприятен режим, отколкото на общностните предприятия.

4.  Държавите-членки информират Комисията за всякакви трудности, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия и които се дължат на неспазването на разпоредбите на международното трудово право, посочени в приложение XXIII, когато тези предприятия са се опитали да получат поръчки в трети държави.

5.  При обстоятелствата, посочени в параграфи 3 и 4, Комисията може по всяко време да предлага на Съвета да вземе решение за спиране или ограничаване, за период, който се определя в решението, на възлагането на поръчки за услуги на:

а) предприятия, регулирани от правото на въпросната трета страна;

б) предприятия, свързани с предприятията, посочени в буква a) и които имат седалище в Общността, но които нямат пряка и ефективна връзка с икономиката на дадена държава-членка;

в) предприятия, които представят оферти, които имат за обект услуги, които са с произход от въпросната трета страна.

Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство във възможно най-кратък срок.

Комисията може да предложи тези мерки по своя инициатива или по искане на държава-членка.

6.  Настоящият член не засяга ангажиментите на Общността във връзка с трети страни, които произтичат по силата на международни споразумения относно обществените поръчки, особено в рамките на СТО.ДЯЛ III

ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕ

Член 60

Общи разпоредби

1.  Правилата за организирането на конкурс за проект са в съответствие с параграф 2 на настоящия член и с член 61 и членове 63—66 и се предоставят на заинтересованите от участие в конкурса.

2.  Допускането на участници до конкурси за проект не се ограничава:

а) по отношение на територията или част от територията на държава-членка;

б) на основание, че съгласно правото на държавата-членка, в която се организира конкурсът, от тях би се изисквало да са физически или юридически лица.

Член 61

Прагове

1.  Настоящият дял се прилага към конкурси за проект, организирани като част от процедура за възлагане на поръчка за услуги, чиято прогнозна стойност, без включен ДДС, се равнява или е по-голяма от ►M13  414 000 EUR ◄ . За целите на настоящия параграф „праг“ означава прогнозната стойност, без включен ДДС, на поръчката за услуги, включително всякакви възможни награди и/или плащания на участниците.

2.  Настоящият дял се прилага към всички конкурси за проект, когато общата стойност на конкурсните награди и плащания на участниците се равнява или е по-голяма от ►M13  414 000 EUR ◄ .

За целите на настоящия параграф „праг“ означава общата сума на наградите и плащанията, включително прогнозната стойност, без включен ДДС, на поръчката за услуги, която може да бъде възложена впоследствие съгласно член 40, параграф 3, ако възложителят не изключи такова възлагане в обявлението за конкурса.

Член 62

Конкурси за проект, изключени от приложното поле

Настоящият дял не се прилага за:

1) конкурси, които са организирани в същите случаи като посочените в членове 20, 21 и 22 за поръчки за услуги;

2) конкурси за проект, които са организирани за извършването, в съответната държава-членка, на дейност, по отношение на която е установена приложимостта на параграф 1 на член 30 с решение на Комисията или по отношение на която посоченият параграф се счита за приложим по силата на параграф 4, втора или трета алинеи, или на параграф 5, четвърта алинея от същия член.

Член 63

Правила за разгласяване и за прозрачност

1.  Възложителите, които искат да организират конкурс за проект, го правят посредством обявление за конкурс. Възложителите, които са провели конкурс за проект, обявяват резултатите посредством обявление. Обявяването на конкурентно възлагане на поръчка включва информацията, посочена в приложение XVIII, а обявлението за резултатите от конкурса за проект съдържа информацията, посочена в приложение XIX, в съответствие с формата на стандартните формуляри, приети от Комисията в съответствие с процедурата в член 68, параграф 2.

Обявлението за резултатите от конкурса за проект се изпраща на Комисията в рамките на два месеца след приключването на конкурса за проект и съгласно условията, които Комисията определя в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2. В тази връзка Комисията зачита всички чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация, относно броя на получените проекти или планове, самоличността на икономическите оператори и предложените цени.

2.  Член 44, параграфи от 2—8 се прилагат също към обявления във връзка с конкурси за проект.

Член 64

Средства за комуникация

1.  Член 48, параграфи 1, 2 и 4 се прилага към всички видове съобщения, свързани с конкурсите.

2.  Съобщенията, обменът и съхраняването на информация трябва да гарантират запазване на целостта и поверителността на цялата информация, която се изпраща от участниците в конкурса, както и това, че журито проверява съдържанието на плановете и проектите само след изтичане на срока за тяхното представяне.

3.  Следните правила се прилагат за устройствата за електронно получаване на плановете и проектите:

а) информацията във връзка със спецификациите, която е необходима за представянето на плановете и проектите чрез електронни средства, включително криптирането, се предоставя на заинтересованите лица. Освен това, устройствата за електронно получаване на плановете и проектите трябва да отговарят на изискванията на приложение XXIV;

б) държавите-членки могат да въведат или поддържат мерки за доброволни схеми за акредитиране, насочени към повишаване на нивото на услугата сертифициране за тези устройства.

Член 65

Правила за организиране на конкурс за проект, подбор на участници и жури

1.  Когато организират конкурси за проект, възложителите прилагат процедури, които са съобразени с разпоредбите на настоящата директива.

2.  Когато конкурсите за проект са ограничени до ограничен брой участници, възложителите установяват ясни и недискриминационни критерии за подбор. Във всеки случай броят на кандидатите, поканени да вземат участие, трябва да бъде достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

3.  Журито се състои изключително от физически лица, които са независими от участниците в конкурса. Когато се изисква определена професионална квалификация от участниците в конкурса, поне една трета от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация.

Член 66

Решения на журито

1.  Журито е независимо при вземането на решения или изразяването на становища.

2.  Разглеждането на плановете и проектите, представени от кандидатите, е анонимно и се извършва единствено на базата на критериите, посочени в обявлението за конкурс за проект.

3.  Журито съставя протокол за класиране на проектите, подписан от неговите членове, в съответствие с качествата на всеки проект, като включва в него своите забележки и всички въпроси, които се нуждаят от доизясняване.

4.  Докато журито вземе решение или изрази становище, трябва да бъде съблюдавана анонимност.

5.  Кандидатите могат да бъдат поканени, ако е необходимо, да отговорят на въпросите, които журито е записало в протокола, за изясняване на някои от аспектите на проектите.

6.  Цялостният протокол се изготвя след разговора между членовете на журито и кандидатите.ДЯЛ IV

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

Статистически задължения

1.  Държавите-членки гарантират, в съответствие с правилата, които се установят съгласно процедурата, предвидена в член 68, параграф 2, че Комисията получава ежегодно статистически отчет относно общата стойност, разбита по държави-членки и по категории дейности, за които се отнасят приложения I—X, на поръчките, възложени под праговете, установени в член 16, но които биха попаднали в приложното поле на настоящата директива, ако не бяха тези прагове.

2.  По отношение на категориите дейности, за които се отнасят приложения II, III, V, IX и X държавите-членки гарантират, че Комисията получава статистически отчет относно възложените поръчки не по-късно от 31 октомври 2004 г. за предходната година, и преди 31 октомври на всяка година след това, в съответствие с правилата, които бъдат установени съгласно процедурата, предвидена в член 68, параграф 2. Статистическият отчет съдържа информацията, която се изисква, за да се провери правилното прилагане на споразумението.

Информацията, която се изисква съгласно първа алинея, не обхваща информация относно поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, посочени в категория 8 на приложение XVII A, относно телекомуникационни услуги, посочени в категория 5 на приложение XVII A, чиито CPV позиции са еквивалентни на CPC референтни номера 7524, 7525 и 7526, или относно услугите, посочени в приложение XVII Б.

3.  Правилата за прилагане, предвидени в параграфи 1 и 2, се определят по начин, който да гарантира, че:

а) в интерес на административното опростяване, поръчките с по-ниска стойност могат да бъдат изключени, при условие че не се застрашава ползата от статистиката;

б) се зачита поверителното естество на предоставената информация.

▼M8

Член 68

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с Решение 71/306/ЕИО на Съвета ( 32 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се установяват съответно на четири, две и шест седмици.

5.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

▼C1

Член 69

Ревизиране на праговете

1.   ►M8  Комисията проверява праговете, установени в член 16, на всеки две години от 30 април 2004 г. и при необходимост, във връзка с втора алинея, ги преразглежда. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 68, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 68, параграф 5. ◄

Изчисляването на стойността на тези прагове се основава на среднодневната стойност на еврото, изразена в СПТ, за двадесет и четирите месеца, изтичащи в последния ден на месец август, който предшества ревизията, пораждаща действие на 1 януари. Стойността на праговете, които са ревизирани по този начин, при необходимост, се закръгля надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че се съблюдават праговете в сила съгласно споразумението, които са изразени в СПТ.

2.   ►M8  Едновременно с извършването на преразглеждането съгласно параграф 1 Комисията изравнява праговете, установени в член 61 (конкурси за проект), с преразгледания праг, приложим към поръчки за услуги. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 68, параграф 4. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 68, параграф 5. ◄

Стойностите на праговете, установени в съответствие с параграф 1 в националните валути на държавите-членки, които не участват в паричния съюз, по принцип се ревизират на всеки две години след 1 януари 2004 г. Изчисляването на такива стойности се основава на среднодневните стойности на тези валути, изразени в евро, през двадесет и четирите месеца, които изтичат в последния ден на месец август, предхождащ ревизията, пораждаща действие на 1 януари.

3.  Ревизираните прагове, посочени в параграф 1, техните стойности в националните валути и изравнените прагове, посочени в параграф 2, се публикуват от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември след тяхната ревизия.

▼M8

Член 70

Изменения

1.  Комисията може да измени в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 68, параграф 2:

а) процедурата за предаване и публикуване на данни, посочена в приложение XX, поради причини, свързани с техническия прогрес, или поради административни причини;

б) процедурите за съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на известията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63;

в) в интерес на административното опростяване, както се предвижда в член 67, параграф 3, процедурите за използване, съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпространение на статистическите отчети, посочени в член 67, параграфи 1 и 2.

2.  Комисията може да изменя следните елементи:

а) списъците на възложителите в приложения I—X, така че те да отговарят на критериите, установени в членове 2—7;

б) процедурите за особени препратки към определени позиции в CPV номенклатурата в известията;

в) референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XVII, доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за препратки в известията към определени позиции в тази номенклатура в рамките на категориите услуги, изброени в приложението;

г) референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XII, доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за препратки към определени позиции в тази номенклатура в известията;

д) приложение XI;

е) техническите подробности и характеристики на средствата за електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение XXIV;

ж) техническите процедури за методите за изчисление, посочени в член 69, параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 68, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 68, параграф 5.

▼C1

Член 71

Изпълнение на директивата

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 31 януари 2006 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки могат да се възползват от допълнителен период от не повече от 35 месеца след изтичането на срока, предвиден в първа алинея за прилагането на разпоредбите, необходими за съобразяване с член 6 от настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Разпоредбите на член 30 се прилагат от 30 април 2004 г.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 72

Механизми за мониторинг

Съгласно Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор ( 33 ), държавите-членки гарантират изпълнението на настоящата директива с помощта на ефективни, достъпни и прозрачни механизми.

За тази цел те могат, наред с другото, да посочат или да учредят независим орган.

Член 73

Отмяна

Отменя се Директива 93/38/ЕИО, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право, посочени в приложение XXV.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XXVI.

Член 74

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 75

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Възложители в секторите на транспорта или разпределение на газ или топлинна енергия

Белгия

 Distrigaz

 Местни органи и асоциации на местни органи за тази част от тяхната дейност.

 Fluxys

България

Лицензирани субекти за производство или пренос на топлинна енергия съгласно член 39, параграф 1 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003 г.):

 АЕЦ Козлодуй ЕАД

 Брикел ЕАД

 „Бул Еко Енергия“ ЕООД

 „ГЕРРАД“ АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марицa 3“ АД

 „Топлина електроенергия газ екология“ ООД

 Топлофикация Бургас ЕАД

 Топлофикация Варнa ЕАД.

 Топлофикация Велико Търново ЕАД

 Топлофикация Врацa ЕАД

 Топлофикация Габрово ЕАД

 Топлофикация Казанлък ЕАД

 Топлофикация Лозница ЕАД

 Топлофикация Перник ЕАД

 ЕВН България Топлофикация — Пловдив ЕАД

 Топлофикация Плевен ЕАД.

 Топлофикация Правец ЕАД

 Топлофикация Разград ЕАД

 Топлофикация Русе ЕАД

 Топлофикация Сливен ЕАД

 Топлофикация София ЕАД

 Топлофикация Шумен ЕАД

 Топлофикация Ямбол ЕАД

Лицензирани субекти за пренос, разпределение, обществена доставка или снабдяване от крайни снабдители на газ съгласно член 39, параграф 1 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003 г.):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Булгасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Врацa ЕАД

 Газоснабдяване Новa Загорa АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Старa Загорa ООД

 Добруджa газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварнa газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежa газ ООД.

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз — 2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморскa технологичнa компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Чешка Република

Всички възложители в сектори, които предоставят услуги в сектора на газ и топлинна енергия, определени в раздел 4 на параграф 1, букви а) и b) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Coll., с неговите изменения.

Примери на възложители:

 RWE Transgas Net, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Дания

 Субекти, които разпределят газ или топлинна енергия въз основа на разрешение съгласно § 4 от lov om varmeforsyning, вж. Консолидационен закон № 347 от 17 юли 2005 г.

 Субекти, които извършват пренос на газ въз основа на разрешение съгласно § 10 от lov om naturgasforsyning, вж. Консолидационен закон № 1116 от 8 май 2006 г.

 Субекти, които извършват пренос на газ въз основа на разрешение съгласно bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter от 25 април 2006 г.

 Пренос на газ, извършван от Energinet Danmark или дъщерни дружества, собственост изцяло на Energinet Danmark в съответствие с lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, вж. Закон № 1384 от 20 декември 2004 г.

Германия

Местни органи, публичноправни субекти или асоциации на публичноправни субекти или държавни предприятия, които предоставят енергия на други предприятия, които са оператори на енергийна преносна мрежа или имат правомощия да се разпореждат с енергийна преносна мрежа в качеството си на нейни собственици съгласно член 3, параграф 18 от Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен на 9 декември 2006 г.

Естония

 Субекти, упражняващи дейност съгласно член 10, параграф 3 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76) и член 14 от Закона за конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

 AS Kohtla-Järve Soojus;

 AS Kuressaare Soojus;

 AS Võru Soojus.

Ирландия

 Bord Gáis Éireann

 Други субекти, които могат да получат лиценз от Commission for Energy Regulation да извършват дейности по разпределение или пренос нa природен газ съгласно разпоредбите нa Gas Acts 1976 to 2002

 Субекти, лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999, които в качеството си на оператори на „Combined Heat and Power Plants“ участват в разпределението на топлинна енергия.

Гърция

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, което пренася и разпределя газ в съответствие със Закон № 2364/95, изменен със Закони № 2528/97, 2593/98 и 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Испания

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla — La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Франция

 Gaz de France, създадено и извършващо дейност в съответствие с Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г., с измененията.

 GRT Gaz, управител на газопреносната мрежа.

 Газоразпределителни субекти, посочени в член 23 нa loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г., с изменениятa (смесени дружества за разпределение, публични предприятия с общинско участие или подобни служби, съставени от регионални или местни власти). Например: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Местни органи или асоциации на местни органи, които разпределят топлинна енергия.

▼M12

Хърватия

Възложители, посочени в член 6 от Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), които в съответствие със специални разпоредби участват в дейността по изграждане (предоставяне) или управление на фиксирани мрежи за доставка на обществени услуги във връзка с производството, преноса и разпределението на газ и топлинна енергия и/или снабдяване на фиксирани мрежи с газ или топлинна енергия, като възложителите, осъществяващи въпросните дейности въз основа на лиценза за осъществяване на енергийни дейности в съответствие със Закона за енергетиката (Официален вестник 120/12).

▼M7

Италия

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. за пренос на газ

 Субекти, извършващи пренос на газ, регулирани съгласно консолидирания текст нa законите зa пряко придобиване нa контрол върху обществени услуги от местни органи и провинции, одобрен с Regio Decreto No2578 от 15 октомври 1925 г., и с D.P.R. № 902 от 4 октомври 1986 г. и членове 14 и 15 от Decreto Legislativo No164 от 23 май 2000 г.

 Субекти, извършващи разпределение на топлинна енергия за обществено ползване, както е посочено в член 10 от Закон № 308 от 29 май 1982 г. — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

 Местни органи или асоциации на местни органи за обществено разпределение на топлинна енергия.

 Società di trasporto regionale, чиито цени са одобрени съгласно Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Кипър

Латвия

 Akciju sabiedrība „Latvijas gāze“

 Публични субекти на местни правителства, извършващи снабдяване с топлинна енергия за обществено ползване.

Литва

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

 Други субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки на Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996 г., № 4-102, 2006) и извършващи пренос, разпределение или доставка на газ съгласно Закона за природния газ на Република Литва (Официален вестник № 89-2743, 2000; № 43-1626, 2007).

 Субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки на Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996 г., № 4-102, 2006) и извършващи дейности за доставка на топлинна енергия съгласно Закона за топлинната енергия на Република Литва (Официален вестник № 51-2254, 2003, № 130-5259, 2007).

Люксембург

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange.

 Service industriel de la Ville de Luxembourg.

 Местни органи или асоциации, създадени от тези местни органи, отговарящи за разпределението на топлинна енергия.

Унгария

 Субекти, които извършват пренос или разпределение на газ съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и по силата на разрешително съгласно 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

 Субекти, които извършват пренос или разпределение на топлинна енергия съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и по силата на разрешително съгласно 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Малта

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Нидерландия

 Субекти, които произвеждат, пренасят или разпределят газ въз основa нa лиценз (vergunning), предоставен от общински органи съгласно Gemeentewet. Например: NV Nederlandse Gasunie

 Общински или областни органи, извършващи пренос или разпределение на газ съгласно Gemeentewet или Provinciewet.

 Местни органи или асоциации на местни органи, които извършват разпределение на топлинна енергия за обществено ползване.

Австрия

 Субекти, оправомощени да извършват пренос или разпределение на газ съгласно Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, стр. 1451—1935 или Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I No 121/2000, с измененията.

 Предприятия, оправомощени дa пренасят или разпределят топлинна енергия съгласно Gewerbeordnung, BGBl. № 194/1994, с измененията.

Полша

Енергийни дружества по смисъла на ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, включващи наред с други:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o, o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Португалия

Субекти, които извършват пренос или разпределение на газ по силата на:

 Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural;

 Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

Румъния

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș“

 SC Distrigaz Sud SA

 E. ON Gaz România SA

 E.ON Gaz Distribuție SA — Societăți de distribuție locală

Словения

Субекти, пренасящи или разпределящи газ, съгласно Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) и субекти, пренасящи или разпределящи топлинна енергия съгласно издадени от общинските органи решения:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O. Piran

6330

Piran — Pirano

5926823

Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D.D.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

6000

Koper — Capodistria

5914531

Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

3000

Celje

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt D.O.O. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje D.O.O.

3331

Nazarje

5967678

Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331

Nazarje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

2310

Slovenska Bistrica

Словакия

 Субекти, които въз основа на разрешение, осигуряват или извършват производство, разпределение, пренос, съхраняване и доставка на газ за обществено ползване съгласно Закон № 656/2004 Coll.

 Субекти, които въз основа на разрешение, осигуряват или извършват производство, разпределение и доставка на топлинна енергия за обществено ползване съгласно Закон № 657/2004 Coll.

 Например:

 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Финландия

Обществени или други субекти, поддържащи система за газопреносна мрежа и извършващи пренос или разпределение на газ съгласно лиценз, издаден по силата на глава 3(1) или глава 6(1) от maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000); и общински субекти или публични предприятия, които произвеждат, пренасят или разпределят топлинна енергия или доставят топлинна енергия на мрежи.

Швеция

 Субекти, които пренасят или разпределят газ или топлинна енергия въз основa нa концесия по силата на lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Обединеното кралство

 Публичен субект, извършваш пренос нa газ, според определението в раздел 7(1) от Gas Act 1986.

 Лице, което е признато зa предприемач зa целите на газоснабдяването съгласно член 8 от Gas (Northern Ireland) Order 1996.

 Местен орган, който обезпечава или е оператор на фиксиранa мрежa, която предоставя или ще предоставя обществена услугa във връзкa с производството, преноса или разпределението нa топлинна енергия.

 Лице, лицензирано съгласно раздел 6(1) a) от Еlectricity Act 1989, чиито лиценз обхващa разпоредбите, посочени в раздел 10(3) нa този закон.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Възложители в секторите на производство, пренос или разпределение на елекрическа енергия

Белгия

 Местни органи и асоциации на местни органи за тази част от тяхната дейност.

 Société de Production d'Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij.

 Electrabel/Electrabel

 Elia

България

Лицензирани субекти за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия съгласно член 39, параграф 1 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003 г.):

 АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел ЕАД

 Българско акционерно дружество „Гранитоид“ АД

 Девен АД.

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания „Марица Изток III“ АД

 Енерго-про България АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП „Златни пясъци“ АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци“ АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД

 ТЕЦ „Варна“ ЕАД

 ТЕЦ „Марицa 3“ АД.

 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

 Топлофикация Габрово ЕАД

 Топлофикация Казанлък ЕАД

 Топлофикация Перник ЕАД

 Топлофикация Плевен ЕАД

 ЕВН България Топлофикация — Пловдив ЕАД

 Топлофикация Русе ЕАД

 Топлофикация Сливен ЕАД

 Топлофикация София ЕАД

 Топлофикация Шумен ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Чешка република

Всички възложители в отраслите, които предоставят услуги за сектора на електроенергията, определени в раздел 4, параграф 1, буква с) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Coll., с измененията.

Примери на възложители:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Дания

 Субекти, които произвеждат елекрическa енергия въз основa нa лиценз, издаден съгласно § 10 нa lov om elforsyning, вж. Консолидиран закон № 1115 от 8 ноември 2006 г.

 Субекти, които извършват пренос на елекрическa енергия въз основa нa лиценз, издаден съгласно § 19 нa lov om elforsyning, вж. Консолидиран закон № 1115 от 8 ноември 2006 г.

 Пренос на електрическа енергия, извършван от Energinet Danmark или дъщерни дружества, собственост изцяло на Energinet Danmark, в съответствие с lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, вж. Закон № 1384 of 20 декември 2004 г.

Германия

Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или държавни предприятия, които доставят енергия на други предприятия, които са оператори на енергийна преносна мрежа или имат правомощия да се разпореждат с енергийна преносна мрежа в качеството си на нейни собственици съгласно член 3, параграф 18 от Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен на 9 декември 2006 г.

Естония

 Субекти, които извършват дейност съгласно член 10, параграф 3 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76) и член 14 от Закона за конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Ирландия

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE — доставка на електрическа енергия]

 Synergen Ltd. [производство на електрическа енергия]

 Viridian Energy Supply Ltd. [доставка на електрическа енергия]

 Huntstown Power Ltd. [производство на електрическа енергия]

 Bord Gáis Éireann [доставка на електрическа енергия]

 Electricity Suppliers и Generators, лицензирани съгласно the Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Гърция

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, създаден със Закон № 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ и действащ в съответствие със Закон № 2773/1999 и Президентски указ № 333/1999.

Испания

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Други субекти, които произвеждат, пренасят и разпределят електрическа енергия съгласно Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico и съответното правоприлагащо законодателство.

Франция

 Gaz de France, създадено и работещо в съответствие с Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г., с измененията.

 RTE Gaz, управител на мрежата за пренос на газ.

 Газо разпределителни субекти, посочени в член 23 нa Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г., с изменениятa (смесени дружества за разпределение, публични предприятия с общинско участие или подобни служби, съставени от регионални или местни органи). Например: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

▼M12

Хърватия

Възложители, посочени в член 6 от Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), които в съответствие със специални разпоредби участват в дейността по изграждане (предоставяне) или управление на фиксирани мрежи за доставка на обществени услуги във връзка с производството, преноса и разпределението на електричество и/или снабдяване на фиксирани мрежи с електричество, като възложителите, осъществяващи въпросните дейности въз основа на лиценза за осъществяване на енергийни дейности в съответствие със Закона за енергетиката (Официален вестник 120/12).

▼M7

Италия

 Дружества в Gruppo Enel, лицензирани да произвеждат, пренасят и разпределят елекрическа енергия по смисъла на Decreto Legislativo № 79 от 16 март 1999 г., с последващите изменеия и допълнения.

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Други предприятия, които извършват дейност въз основа на концесии по силата на Decreto Legislativo № 79 от 16 март 1999 г.

Кипър

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, създаден съгласно περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς беше създаден в съответствие с член 57 от Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Други лица, субекти или предприятия, които, извършват дейност, определена в член 3 от Директива 2004/17/ЕО и които работят на базата на лиценз, предоставен по силата на член 34 от περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Латвия

VAS „Latvenergo“ и други предприятия, които произвеждат, пренасят и разпределят електрическа енергия и които извършват покупки съгласно закон „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

Литва

 Държавно предпирятие — ядрена електроцентрала „Ignalina“

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“

 Akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“

 Akcinė bendrovė „VST“

 Други субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки на Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996 г., № 4-102, 2006) и извършващи производство, пренос или разпределение на електрическа енергия съгласно Закона за електрическата енергия на Република Литва (Официален вестник № 66-1984, 2000; № 107-3964, 2004 г.) и Закона за ядрената енергия на Република Литва (Официален вестник № 119-2771, 1996 г.).

Люксембург

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), която произвеждa или разпределя електрическа енергия съгласно convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg от 11 ноември 1927 г., одобрен със закон от 4 януари 1928 г.

 Местни органи, които отговарят зa преноса или разпределението нa електрическа енергия.

 Société électrique de l'Our (SEO).

 Syndicat de communes SIDOR

Унгария

Субекти, които произвеждат, пренасят или разпределят електрическа енергия съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Малта

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Нидерландия

Субекти, които разпределят елекрическa енергия въз основa нa лиценз (vergunning), предоставен от областните органи съгласно Provinciewet. Например:

 Essent

 Nuon

Австрия

Субекти, които са оператори на преносна или разпределителна мрежa съгласно Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, с измененията или съгласно Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze на деветте Länder.

Полша

Енергийни дружества по смисъла на ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, включващи наред с други:

 BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice“ S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola“ S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o, Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A,

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Португалия

(1)   Производство на електрическа енергия

Субекти, които произвежат електрическа енергия по силата на:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

 Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 Субекти, които произвежат електрическа енергия по силата на Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

(2)   Пренос на електрическа енергия

Субекти, които извършват пренос на електрическа енергия по силата на:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

(3)   Разпределение на електрическа енергия

 Субекти, които извършват разпределение на електрическа енергия по силата на Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

 Субекти, които извършват разпределение на електрическа енергия по силата на Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Румъния

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București“

 Societatea Națională „Nuclearelectrica“ SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

 S. C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 SC Electrocentrale Galați SA

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

 SC Complexul Energetic Craiova SA

 SC Complexul Energetic Rovinari SA

 SC Complexul Energetic Turceni SA

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova SA

 CEZ Distribuție

Словения

Субекти, които произвеждат, пренасят или разпределят електрическа енергия по силата на Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro — Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Словакия

Субекти, които въз основа на разрешение, осигуряват производството, преноса чрез система от преносни мрежи, разпределението и доставката на електрическа енергия за обществено ползване посредством разпределителни мрежи съгласно Закон № 656/2004 Coll.

Например:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Финландия

Общински субекти и публични предприятия, които произвеждат електрическа енергия, и субекти, отговарящи за поддръжката на преносните или разпределителните мрежи на електрическа енергия и за преноса на елекрическа енергия или за елекрическата система съгласно лиценз по силата на раздели 4 или 16 от sähkömarkkinalakisähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) и съгласно laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Швеция

Субекти, които извършват пренос или разпределение на електрическа енергия въз основa нa концесия съгласно ellagen (1997:857).

Обединеното кралство

 Лице, лицензирано съгласно раздел 6 от Electricity Act 1989.

 Лице, лицензирано съгласно член 10, параграф 1 от Electricity (Northеrn Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Възложители в секторите на производство, транспорт или водоснабдяване с питейна вода

Белгия

 Местни органи и асоциации от местни органи, зa тази част от тяхнатa дейност

 Société wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

България

 „Тузлушка гора“ ЕООД, Антоново

 „В И К — Батак“ ЕООД, Батак

 „В и К — Белово“ ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковицa“ ЕООД, Берковицa

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград

 „В и К — Бебреш“ ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас

 „Бързийскa водa“ ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Варнa

 „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, Велинград

 „ВИК“ ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Враца

 „В И К“ ООД, Габрово

 „В И К“ ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация — Дупницa“ ЕООД, Дупницa

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Исперих

 „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа

 „В И К — Креснa“ ЕООД, Креснa

 „Меден кладенец“ ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Ловеч

 „В и К — Стримон“ ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация — П“ ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Перник

 „В И К“ ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, Пещерa

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване — Дунав“ ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Русе

 „Екопроект-С“ ООД, Русе

 „УВЕКС“ ЕООД, Сандански

 „В и К — Паничище“ ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Свищов

 „Бялa“ ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистрa

 „В и К“ ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Смолян

 „Софийскa водa“ АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София

 „Стамболово“ ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Старa Загорa

 „Водоснабдяване и канализация-С“ ЕООД, Стрелчa

 „Водоснабдяване и канализация — Тетевен“ ЕООД, Тетевен

 „В и К — Стенето“ ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Ямбол

Чешка република

Всички възложители в секторите, които предоставят услуги за отрасала на управление на водите, определени в раздел 4, параграф 1, букви d) и e) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Sb.

Примери на възложители:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Дания

 Субекти, които извършват водоснабдителна дейност, както е посочено в § 3(3) от lov om vandforsyning m.v., вж. Консолидиран закон № 71 от 17 януари 2007 г.

Германия

 Субекти, които произвеждат или разпределят вода съгласно, Eigenbetriebsverordnungen или Eigenbetriebsgesetze на Länder (дружествa зa комунални услуги).:

 Субекти, които произвеждат или разпределят вода съгласно Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit на Länder.

 Субекти, произвеждащи вода по силата на Gesetz über Wasser- und Bodenverbände от 12 февруари 1991 г., последно изменен на 15 май 2002 г.

 Публични дружества, които произвеждат или разпределят вода съгласно Kommunalgesetze, по-специално Gemeindeverordnungen на Länder.

 Предприятия, учредени съгласно Aktiengesetz от 6 септември 1965 г., последно изменен на 5 януари 2007 г. или съгласно GmbH-Gesetz от 20 април 1892 г., последно изменен на 10 ноември 2006 г. или които имат юридически статут на Kommanditgesellschaft (командитно дружество), които произвеждат или които разпределят водa въз основa нa специален договор с регионални или местни органи.

Естония

 Субекти, които извършват дейност съгласно член 10, параграф 3 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76) и член 14 от Закона за конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

 AS Haapsalu Veevärk;

 AS Kuressaare Veevärk;

 AS Narva Vesi;

 AS Paide Vesi;

 AS Pärnu Vesi;

 AS Tartu Veevärk;

 AS Valga Vesi;

 AS Võru Vesi.

Ирландия

Субекти, които произвеждат вода или извършват водоснабдяване съгласно Local Government [Sanitary Services] Act 1878 tо 1964

Гърция

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ или „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Правният статут на компанията е определен съгласно разпоредбите на консолидираните Закони № 2190/1920 и № 2414/1996, както и от разпоредбите на Закони № 1068/80 и № 2744/1999.

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“), регламентиран от разпоредбите на Закон № 2937/2001 (Гръцки официален вестник 169 Α') и Закон № 2651/1998 (Гръцки официален вестник 248 Α').

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), действащ съгласно Закон № 890/1979.

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης“, (Общински дружества за водоснабдяване и канализация), които произвеждат и разпространяват вода по силата на Закон № 1069/80 от 23 август 1980 г.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“, (Градски и общински асоциации за водоснбдяване), които извършват дейност по силата на Президентски указ № 410/1995, в съответствие с Κώδικоς Δήμων και Κοινοτήτων.

 „Δήμοι και Κοινότητες“, (градове и общини), които извършват дейност по силата на Президентски указ № 410/1995, в съответствие с Κώδικоς Δήμων και Κοινοτήτων.

Испания

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Други публични субекти, които са част или зависят от „Comunidades Autónomas“ и от „Corporaciones locales“ и които извършват дейност в областта на водоснабдяването с питейна вода.

 Други частни субекти, ползващи специални или изключителни права, предоставени от „Corporaciones locales“ в областта на водоснабдяването с питейна вода.

Франция

Регионални или местни органи и местни публични органи, които произвеждат или извършват водоснабдяване с питейна вода.

 Публични предприятия за вода с общинско участие (примери: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Органи за транспорт, снабдяване и производство на вода (примери: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

▼M12

Хърватия

Възложители, посочени в член 6 от Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), които в съответствие със специални разпоредби участват в дейността по изграждане (предоставяне) или управление на фиксирани мрежи за доставка на обществени услуги във връзка с производството, преноса и разпределението на питейна вода и снабдяване на фиксирани мрежи с питейна вода, като възложителите, установени от единици на местното самоуправление, действащи като обществен доставчик на услуги по доставяне на вода или на канализация в съотвестие със Закона за водите (Официален вестник № 153/09 и 130/11).

▼M7

Италия

 Органи, които отговарят зa управлението нa различните етапи от водоснабдяването съгласно консолидирания текст нa законите зa пряко придобиване нa контрол върху обществени услуги от местни органи и провинции, одобрен по силата на Regio Decreto No2578 от 15 октомври 1925 г., и D.P.R. № 902 от 4 октомври 1986 г. и Законодателен указ № 267 от 18 октомври 2000 г. за приемането на консолидирания текст нa закони относно структуратa нa местни органи, със специално позоваване на членове 112 и 116.

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

 Ente acquedotti siciliani, създаден с Legge Regionale No2/2 от 4 септември 1979 г. и Lege Regionale No81 от 9 август 1980 г., in liquidazione con Legge Regionale No9 от 31 май 2004 г. (член 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature, създаден по силатa нa Закон № 9 от 5 юли 1963 г. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 — confluita in ABBANOA S.p.A: : ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Кипър

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, извършващ водоснабдяване в общински и други райони съгласно περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Латвия

 Публичноправни и частноправни субекти, които произвеждат, пренасят и разпределят питейна вода по фиксирана система и които извършват покупки съгласно закона „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

Литва

 Субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки на Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996; № 4-102, 2006) и извършващи дейности в областта на производството, преноса или разпределението на питейна вода съгласно Закона за питейната вода и за управлението на отпадните води на Република Литва (Официален вестник № 82-3260, 2006).

Люксембург

 Управления нa местните органи, които отговарят зa водоснабдяването.

 Асоциации от местни органи, които произвеждат или разпределят водa, създадени по силата на loi concernant la création des syndicats de communes от 23 февруари 2001 г., изменен и допълнен със Закон от 23 декември 1958 г. и от Закон от 29 юли 1981 г., и по силата на loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre от 31 юли 1962 г.

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est — SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre — SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est — SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud — SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — SR

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes — DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre — SEC

Унгария

 Субекти, които произвеждат, пренасят или разпределят питейна вода съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Малта

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Нидерландия

Субекти, които произвеждат или разпределят вода съгласно Waterleidingwet.

Австрия

Местни органи и асоциации от местни органи, които произвеждат, пренасят или разпределят питейнa водa съгласно Wasserversorgungsgesetze на деветте Länder.

Полша

Дружества за вода и канализация по смисъла на ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, извършващи икономическа дейност за осигуряването на вода за обществено използване или предоставянето на услуги за обществено ползване, свързани с преработка на отпадните води, включващи наред с други:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Португалия

 Междуобщински системи — предприятия, включващи държавни или други публични субекти, с мажоритарен акционерен дял, и частни предприятия, съгласно Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 и Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. Позволява се пряко администриране от страна на държавата.

 Общински системи — местни органи, асоциации на местни органи, служби на местни органи, предприятия, в които целият или по-голямата част от капитала е публична собственост или частни предприятия съгласно Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006 и Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, изменен с Decreto-Lei No 176/99 от 25 октомври 1999 г., Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.

Румъния

Departamente ale Autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (управления на местни органи и дружества, които произвеждат, пренасят и разпределят вода), например:

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Словения

Субекти, които произвеждат, пренасят или разпределят питейна вода по силата на концесия, предоставена съгласно Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) и издадените от общините решения.Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš — Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod — Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno — Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava

9220

Lendava — Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod — Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik — Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje — Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

 

Laško

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale — Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava — Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola — Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran — Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Словакия

 Субекти, които са оператори на обществени водни системи с цел производството или преноса и разпределението на питейна вода за обществено ползване въз основа на търговски лицензи и удостоверения за професионална компетентност за опериране на публични водни системи, издадени съгласно Закон № 442/2002 Coll., изменен със Закони № 525/2003 Coll., № 364/2004 Coll., № 587/2004 Coll. и № 230/2005 Coll.,

 Субекти, които са оператори на инсталации за управление на водите, съгласно условията, посочени в Закон № 364/2004 Coll., изменен със Закони № 587/2004 Coll. и № 230/2005 Coll., въз основа на разрешителни, предоставени съгласно Закон № 135/1994 Coll., изменен със Закони № 52/1982 Coll., № 595/1990 Coll., № 128/1991 Coll., № 238/1993 Coll., № 416/2001 Coll., № 533/2001 Coll. и едновременно осигуряват преноса или разпределението на питейна вода за обществено ползване съгласно Закон № 442/2002 Coll. изменен със Закони № 525/2003 Coll., № 364/2004 Coll., № 587/2004 Coll. и № 230/2005 Coll.

Например:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Финландия

 Органи за водоснабдяване съгласно раздел 3 от vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Швеция

Местни органи и общински дружества, които произвеждат, пренасят или разпределят питейна вода по силата на lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Обединеното кралство

 Дружество, което е определено за воден предприемач или предприемач в сектора на канализацията съгласно Water Industry Act 1991.

 Орган в областта на водата и канализациятa, създаден по силатa нa раздел 62 от Local Government etc (Scotland) Act 1994

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Възложители в областта на железопътните услуги

Белгия

 SNCB Holding / NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

 Infrabel

България

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД

 „БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

 „БДЖ — Товарни превози“ ЕООД

 „Българска Железопътна Компания“ АД

 „Булмаркет — ДМ“ ООД

Чешка република

Всички възложители в сектори, които предоставят услуги в областта на железопътните услуги, определени в раздел 4, параграф 1, буква f) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Coll., с измененията.

Примери на възложители:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Дания

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Германия

 Deutsche Bahn AG.

 Други предприятия, предоставящи обществени железопътни услуги съгласно член 2, параграф 1 от Allgemeines Eisenbahngesetz от 27 декември 1993 г., последно изменен на 26 февруари 2008 г.

Естония

 Субекти, упражняващи дейност съгласно член 10, параграф 3 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76) и член 14 от Закона за конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Raudtee;

 AS Elektriraudtee.

Ирландия

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Гърция

 „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“), действащ по силата на Закон № 2671/98.

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“, действащ по силата на Закон № 2366/95.

Испания

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 Eusko Trenbideak (Bilbao).

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Франция

 Société nationale des chemins de fer français и други железопътни мрежи, отворени за обществено ползване, посочени в Loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 от 30 декември 1982 г., дял II, глава 1.

 Réseau ferré de France, държавно предприятие, създадено по силата на Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.

▼M12

Хърватия

Възложители, посочени в член 6 от Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), които в съответствие със специални разпоредби участват в дейността по предоставяне или управление на мрежите за предоставяне на обществени услуги в областта на железопътния транспорт.

▼M7

Италия

 Ferrovie dello Stato S. p. A. including le Società partecipate

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основa нa концесия по силата на член 10 от Кралски декрет № 1447 от 9 май 1912 г., зa одобряване нa консолидирания текст нa законите зa le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione mеcanica e gli automobili

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основa нa концесия по силата на член 4 от Закон № 410 от 4 юни 1949 г. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Субекти, дружества и предприятия или местни органи, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия по силата на член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. — Provedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 Субекти, дружества и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги по силата на членове 8 и 9 от decreto legislativo № 422 от 19 ноември 1997 г. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9, изменен с decreto legislativo № 400 от 20 септември 1999 г. и с член 45 от Legge №. 166 от 1 август 2002 г.

Кипър

Латвия

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“.

 Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš“.

Литва

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

 Други субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки в Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996 г., № 4-102, 2006) и извършващи дейност в областта на железопътните услуги съгласно Кодекса за железопътния транспорт на Република Литва (Официален вестник № 72-2489, 2004)

Люксембург

 Chemins de fer Luxembourgeois (CFL)

Унгария

 Субекти, предоставящи обществени железопътни услуги съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről и въз основа на разрешение съгласно 45/2006 (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

 Например:

 

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Малта

Нидерландия

Доставящи субекти в областтa нa железопътни услуги. Например:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Австрия

 Österreichische Bundesbahn.

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

 Субекти, лицензирани дa предоставят транспортни услуги съгласно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, с измененията.

Полша

Субекти, предоставящи железопътни услуги, които упражняват дейност по силата на ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., включващи надрес с други:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie — KM“ Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Португалия

 CP — Caminhos Ferro de Portugal, E.P., съгласно Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

 REFER, E.P., по силата на Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril 1997.

 RAVE, S.A., по силата на Decreto-Lei No 323-Н/2000 of 19 de Dezembro 2000

 REFER, E.P., по силата на Decreto-Lei No 78/2005, of 13 de Abril.

 Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги по силата на Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги по силата на Lei No 10/90 do 17 de Março 1990 и разполагат със специални или изключителни права.

Румъния

 Compania Națională Căi Ferate — CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR — Marfă“, — Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători“

СловенияMat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Словакия

 Субекти, които са оператори на железопътен и лифтов транспорт и свързаните с него съоръжения по силата на Закон № 258/1993 Coll., изменен със Закони № 152/1997 Coll. и № 259/2001 Coll.

 Субекти, които предоставят обществен железопътен транспорт по силата на Закон № 164/1996 Coll., изменен със Закони № 58/1997 Coll., № 260/2001 Coll., № 416/2001 Coll. и № 114/2004 Coll. и въз основа на правителствено постановление № 662 от 7 юли 2004 г.

Например:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Финландия

VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Швеция

 Публични субекти, предоставящи железопътни услуги в съответствие с järnvägslagen (2004:519) and järnvägsförordningen (2004:526). Регионални и местни публични субекти, упражняващи дейности в областта на регионалните или местните железопътни комуникации по силата на lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Частни субекти, предоставящи железопътни услуги по силата на разрешение, предоставено съгласно förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, когато таковa разрешение съответствa нa член 2, параграф 3 от директиватa.

Обединеното кралство

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Доставчици на железопътни услуги, които извършват дейност въз основа на специални или изключителни права, предоставени от Department of Transport или всеки друг компетентен орган.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Възложители в областта на градските железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Белгия

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Частни предприятия, ползващи се със специални или изключителни права

България

 „Метрополитен“ ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Чешка република

Всички възложители в сектори, които предоставят услуги в областта на градските железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги, определени в раздел 4, параграф 1, буква f) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Coll., с измененията.

Примери на възложители:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Дания

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Субекти, които предоставят обществени автобусни услуги (обикновени редовни услуги) въз основа на разрешително по силата на lov om buskørsel, вж. Консолидиран закон № 107 от 19 февруари 2003 г.

 Metroselskabet I/S

Германия

Предприятия, които въз основа на разрешение предоставят обществени транспортни услуги на кратки разстояния по силата на Personenbeförderungsgesetz от 21 март 1961 г., последно изменен на 31 октомври 2006 г.

Естония

 Субекти, които извършват дейност съгласно член 10, параграф 3 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76) и член 14 от Закона за конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

 AS Tallinna Autobussikoondis;

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

 Narva Bussiveod AS;

Ирландия

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съгласно изменения Road Transport Act 1932.

Гърция

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“) („Тролейбусни линии Атина — Пирея“, АД), създадени и дейстащи по силата на Законодателен декрет № 768/1970 (А'273), Закон № 588/1977 (Α'148) и Закон № 2669/1998 (А'283).

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“) („Електрически железопътни линии Атина — Пирея“), създадени и действащи по силата на Закони № 352/1976 (А' 147) и 2669/1998 (А '283).

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“) („Организация на градския транспорт на Атина“, АД), създадена и действаща по силата на Закони № 2175/1993 (А' 147) и 2669/1998 (А '283).

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“), („Компания за термални автобуси“, АД), създадена и действаща по силата на Закони №s 2175/1993 (А' 211) и 2669/1998 (А '283).

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“ (Attiko Metro S.A), създадена и действаща по силата на Закон № 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), създадена и действаща по силата на Декрет № 3721/1957, Законодателен декрет № 716/1970 и Закони № 866/79 и 2898/2001 (А '71).

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), дейстаща съгласно Закон № 2963/2001 (А '268).

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, иначе известни съответно като „ΡΟΔΑ“ и „ΔΕΑΣ ΚΩ“, действащи по силата на Закон № 2963/2001 (А'268).

Испания

 Субекти, предоставящи услуги в областта на обществения градски транспорт съгласно Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local от 2 април 1985 г. Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local и съгласно съответното регионално законодателство, ако е приложимо.

 Субекти, предоставящи обществени автобусни услуги съгласно преходна разпоредба № 3 от Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

 Примери:

 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport — AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.,

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Франция

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съгласно член 7-II от Loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 от 30 декември 1982 г.

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français и други предприятия, предлагащи транспортни услуги въз основа на разрешение, предоставено от Syndicat des transports d'Ile-de-France, съгласно Ordonnance no59-151 от 7 януари 1959 г., с измененията, и съгласно указите за неговото приложение по отношение на организацията на пътническия транспорт в района на Ile-de-France.

 Réseau ferré de France, държавно предприятия, създадено по силата на Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.

 Регионални или местни органи или групи от регионални или местни органи, които са организационни органи по транспорта (пример: Communauté urbaine de Lyon).

▼M12

Хърватия

Възложители, посочени в член 6 на Zakon o javnoj nabavi (Narodni novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), които в съответствие със специални разпоредби участват в дейността по предоставяне или управление на мрежите за предоставяне на обществени услуги в областта на градските железници, автоматизираните системи, трамваите, тролейбусите, автобусите и кабинковите лифтове (въжени линии), като възложителите, осъществяващи въпросните дейности като обществена услуга в съответствие със Закона за обществените услуги (Официален вестник № 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

▼M7

Италия

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги чрез железопътни линии, автоматизирани транспортни системи, трамвай, тролейбус или автобус или управляват съответната инфраструктура на национално, регионално или местно ниво.

Те обхващат например:

 Субекти, дружества и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги по силата на разрешение съгласно Decreto of the Ministro dei Trasporti No316 от 1 декември 2006 г.„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale“.

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съгласно член 1, параграфи 4 или 15 от Regio Decreto No 2578 от 15 октомври 1925 г. — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съгласно Decreto Legislativo № 422 от 19 ноември 1997 г. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условиятa нa член 4, параграф 4 от Legge № 59 от 15 март 1997 г., изменен с Decreto Legislativo № 400 от 20 септември 1999 г. и с член 45 от Legge № 166 от 1 август 2002 г.

 Субекти, дружества и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съгласно член 113 от консолидирания текст на законите относно структурата на местните органи, одобрен с Legge № 267 от 18 август 2000 г. изменен с член 35 от Legge № 448 от 28 декември 2001 г.

 Субекти, дружествa и предприятия, упражняващи дейност въз основa нa концесия съгласно членове 242 или 256 от Regio Decreto № 1447 от 9 май 1912 г. зa одобрение нa консолидирания текст нa законите относно le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Субекти, дружества и предприятия и местни органи, упражняващи дейност въз основа на концесия съгласно член 4 от Legge № 410 от 4 юни 1949 г. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Субекти, дружествa и предприятия, упражняващи дейност въз основa нa концесия съгласно член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Кипър

Латвия

Публичноправни и частноправни субекти, които транспортират пътници с автобуси, тролейбуси и/или трамваи поне в следните градове: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne and Ventspils

Литва

 Akcinė bendrovė „Autrolis“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“

 Други субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки на Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996 г., № 4-102, 2006) и извършващи дейност в областта на градските железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги съгласно Кодекса за шосейния транспорт на Република Литва (Официален вестник № 119-2772, 1996).

Люксембург

 Chemins de fer Luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

 Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

 Предприятия зa автобусни услуги, упражняващи дейност по силата на réglement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées от 3 февруари 1978 г.

Унгария

 Субекти, предоставящи обществени автобусни линии за кратки и дълги разстояния, съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

 Субекти, предоставящи национален обществен пътнически железопътен транспорт съгласно 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Малта

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Нидерландия

Субекти, предоставящи обществени транспортни услуги съгласно главa II (Openbaar Vervoer) от Wet Personenvervoer Например:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Австрия

 Субекти, лицензирани дa предоставят транспортни услуги съгласно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, с измененията, или съгласно Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, с измененията

Полша

(1) Субекти, предоставящи градски железопътни услуги и упражняващи дейност по силата на концесия, издадена съгласно ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

(2) Субекти, предоставящи обществен градски автобусен транспорт, упражняващи дейност въз основа на разрешение съгласно ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, и субекти, предоставящи обществени градски транспортни услуги,

включващи наред с други:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Португалия

 Metropolitano de Lisboa, E.P., съгласно Decreto-Lei № 439/78 do 30 de Dezembro de 1978.

 Местни органи, служби на местен орган и предприятия на местен орган съгласно Закон № 58/98 от 18 август 1998 г., които предоставят транспортни услуги по силата на Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

 Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги по силата на Закон № 10/90 do 17 de Março 1990.

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги в съответствие с член 98 от Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948)

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съгласно Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973.

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги по силата на Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950.

 Metro do Porto, S.A., съгласно Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro 1998, измен от Decreto-Lei No 261/2001 do 26 September 2001

 Normetro, S.A., съгласно Decreto-Lei No 394-A/98 от 15 декември 1998 г., изменен с Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., съгласно Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995

 Metro do Mondego, S.A., съгласно Decreto-Lei № 10/2002 do 24 de Janeiro2002.

 Metro Transportes do Sul, S.A., съгласно Decreto-Lei № 337/99 do 24 de Agosto 1999.

 Местни органи и предприятия нa местни органи, които предоставят транспортни услуги съгласно Lei № 159/99 do 14 de Septembro 1999.

Румъния

 S.C. de Transport cu Metroul București — „Metrorex“ SA

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Словения

Предприятия, предоставящи обществен градски автобусен транспорт съгласно Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 в 65/99).Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I — Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER — CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Словакия

 Превозвачи, упражняващи дейност по силата на лиценз, които предоставят обществен пътнически трамваен, тролейбусен, специален или лифтов транспорт по силата на член 23 от Закон № 164/1996 Coll., изменен със Закони № 58/1997 Coll., № 260/2001 Coll., № 416/2001 Coll. и № 114/2004 Coll.

 Превозвачи, извършващи редовен обществен вътрешен автобусен транспорт на територията на Република Словакия или на част от територията на чужда държава, или на определена част от територията на Република Словакия въз основа на разрешение за извършване на автобусен транспорт и по силата на транспортен лиценз за определен маршрут, които са дават по силата на Закон № 168/1996 Coll., изменен със Закони № 386/1996 Coll., № 58/1997 Coll., № 340/2000 Coll., № 416/2001 Coll., № 506/2002 Coll., № 534/2003 Coll. и № 114/2004 Coll.

 Например:

 

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Финландия

Субекти, които предоставят редовни автобусни транспортни услуги съгласно специален или изключителен лиценз по силата на laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä / lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), и общински транспортни органи и публични предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги чрез автобус, железопътен транспорт или подземен железопътен транспорт, или поддържащи мрежа, необходима за предоставяне на такива транспортни услуги.

Швеция

 Субекти, извършващи градски железопътни или трамвайни услуги съгласно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik и lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

 Публичноправни или частноправни субекти, предоставящи тролейбусни или автобусни услуги съгласно lagen (1997:734) om ansvar viss kollektiv persontrafik и yrkestrafiklagen (1998:490).

Обединеното кралство

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Дъщерно дружество на Transport for London по смисъла на раздел 424(1) от Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Лице, което предоставя Лондонска местна услуга, както е определена в раздел 179(1) от Greater London Organ Act 1999 (автобусна услуга) по силата на споразумение, сключено с Transport for London съгласно раздел 156(2) от този акт или по силата на споразумение за транспортно дъщерно дружество, както е определено в раздел 169 от този акт.

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Лице, което притежава лиценз за пътна услуга съгласно раздел 4(1) от Transport Act (Northern Ireland) 1967, по силата на който може да предоставя редовна услуга по смисъла на това разрешение.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Възложители в сектора на пощенските услуги

Белгия

 De Post/La Poste

България

 „Български пощи“ ЕАД

Чешка република

Всички възложители в отрасли, които предоставят услуги в сектора на пощенските услуги, определени в раздел 4, параграф 1, букви g) и h) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Coll., с измененията.

Примери на възложители:

 Česká Pošta, s.p.

Дания

 Post Danmark, вж. Закон № 409 за Post Danmark A/S от 6 юни 2002 г.

Германия

Естония

 AS Eesti Post

Ирландия

 An Post plc

Гърция

 Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ, създаден по силатa нa Законодателен декрет № 496/70 и действащ съгласно Закон № 2668/98 (ELTA)

Испания

 Correos y Telégrafos, S.A.

Франция

 La Poste

 La Poste interarmées

▼M12

Хърватия

Възложители, посочени в член 6 на Zakon o javnoj nabavi (Narodni novine broj 90/11) (Закон за обществените поръчки, Официален вестник № 90/11), които в съответствие със специални разпоредби участват в дейността по предоставяне на пощенски услуги и други услуги, които не включват пощенски услуги по член 112, параграф 4 от Закона.

▼M7

Италия

 Poste Italiane S.p.A.

Кипър

 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Латвия

 VAS „Latvijas Pasts“

Литва

 Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“

 Други субекти, отговарящи на изискванията на член 70, параграфи 1 и 2 от Закона за обществените поръчки на Република Литва (Официален вестник № 84-2000, 1996 г., № 4-102, 2006) и извършващи дейност в областта на пощенските услуги съгласно Закона за пощите на Република Литва (Официален вестник № 36-1070, 1999; № 61-2125, 2004).

Люксембург

 Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Унгария

 Субекти, предоставящи пощенски услуги съгласно членове 162—163 от 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről и 2003. évi CI. törvény a postáról.

 Например:

 

 Magyar Posta

Малта

 Maltapost plc

Нидерландия

 TNT

Австрия

 Österreichische Post AG

Полша

 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska“

Португалия

 CTT — Correios de Portugal

Румъния

 Compania Națională „Poșta Română SA“

СловенияMat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5881447

Pošta Slovenije, d.o.o.

2000

Maribor

Словакия

Субекти, използващи изключителни права за предоставяне на определени пощенски услуги по силата на лиценз, издаден съгласно Закон № 507/2001 Coll.

Например:

 Slovenská pošta, a.s.

Финландия

Itella Oyj

Швеция

 Posten Meddelande AB

 Posten Logistik AB

Обединеното кралство

The Royal Mail Group Ltd.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Възложители в секторите на разработване и добив на нефт или газ

Белгия

България

Субекти, които разработват или добиват нефт или газ съгласно Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999 г.) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006 г.):

 „Дайрект Петролеум България“ ЕООД, София,

 „Петреко-България“ ЕООД, София,

 „Проучване и добив нa нефт и газ“ АД, София,

 „Мерлоуз Рисорсиз“ ООД, Люксембург,

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ“, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ ООД, Виенa, Австрия,

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ Лондон, Англия,

 „Рамко България Лимитид“ Абърдийн, Шотландия,

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ Дъблин, Ирландия,

 ОАО „Башкиргеология“, Уфa, Рускa федерация,

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ — Кайманови острови

Чешка република

Всички възложители в сектори, които експлоатират определени географски райони за целите на разработване или добив на нефт или газ (регулирани от раздел 4, параграф 1, буква i) от Закона за обществените поръчки № 137/2006 Coll., с измененията).

Примери на възложители:

 Moravské naftové doly, a.s.

Дания

Предприятия съгласно:

 Lov om Danmarks undergrund, вж. Консолидиран закон № 889 от 4 юли 2007 г.

 Lov om kontinentalsoklen, вж. Консолидиран закон № 1101 от 18 ноември 2005 г.

Германия

 Предприятия, съгласно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г., последно изменен на 9 декември 2006 г.

Естония

 Субекти, упражняващи дейност съгласно член 10, параграф 3 от Закона за обществените поръчки (RT I 21.2.2007, 15, 76) и член 14 от Закона за конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

Ирландия

 Субекти, нa които е предоставено разрешение, лиценз, позволение или концесия зa разработване или добив на нефт и газ съгласно следните правни разпоредби:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Гърция

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, съгласно Закон № 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Испания

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited.

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro — Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN