EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0314

Резюме на решението

Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2014 г.
UPC Telekabel Wien GmbH срещу Constantin Film Verleih GmbH и Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.
Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof.
Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Информационно общество — Директива 2001/29/ЕО — Уебсайт за предоставяне на публично разположение на кинематографични произведения без съгласието на притежателите на право, сродно на авторското право — Член 8, параграф 3 — Понятие за посредници, чиито услуги се използват от трети лица за нарушаване на авторско право или на сродно на него право — Доставчик на достъп до интернет — Съдебна забрана до доставчик на достъп до интернет, с която му се забранява да предоставя достъп на своите клиенти до даден уебсайт — Претегляне на основните права.
Дело C‑314/12.

Дело C‑314/12

UPC Telekabel Wien GmbH

срещу

Constantin Film Verleih GmbH и Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof)

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Информационно общество — Директива 2001/29/ЕО — Уебсайт за предоставяне на публично разположение на кинематографични произведения без съгласието на притежателите на право, сродно на авторското право — Член 8, параграф 3 — Понятие за посредници, чиито услуги се използват от трети лица за нарушаване на авторско право или на сродно на него право — Доставчик на достъп до интернет — Съдебна забрана до доставчик на достъп до интернет, с която му се забранява да предоставя достъп на своите клиенти до даден уебсайт — Претегляне на основните права“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2014 г.

 1. Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Явно ирелевантни въпроси и хипотетични въпроси, поставени при условия, изключващи ползата от отговор — Въпроси, които нямат връзка с предмета на спора по главното производство — Липса на компетентност на Съда

  (член 267 ДФЕС)

 2. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Посредник по смисъла на член 8, параграф 3 от директивата — Доставчик на достъп до уебсайт за предоставяне на закриляни обекти на публично разположение без съгласието на притежателя на право, сродно на авторското право — Включване

  (член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

 3. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Уебсайт за предоставяне на закриляни обекти на публично разположение без съгласието на притежателя на право, сродно на авторското право — Съдебна забрана до доставчик на достъп до интернет, с която му се забранява да предоставя достъп на своите клиенти до такъв уебсайт — Условия и ред — Претегляне на основните права — Преценка от националния съд

  (член 11, член 16, член 17, параграф 2, и член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

 1.  Вж. текста на решението.

  (вж. точки 19—21)

 2.  Член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че лице, което предоставя закриляни обекти на публично разположение в уебсайт без съгласието на носителя на авторските права, по смисъла на член 3, параграф 2 от тази директива, използва услугите на интернет доставчика на лицата, които получават достъп до тези обекти, който от своя страна трябва да се счита за посредник по смисъла на член 8, параграф 3 от посочената директива.

  Всъщност доставчик на достъп до интернет, който позволява на клиентите си достъп до закриляни обекти, предоставени от трето лице на публично разположение в интернет, е посредник, чиито услуги се използват за нарушаване на авторско право или на сродно на него право по смисъла на член 8, параграф 3 от Директива 2001/29. Това тълкуване се потвърждава от целта, преследвана от Директива 2001/29. Изключването на доставчиците на достъп до интернет от приложното поле на член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 би намалило съществено търсената с тази директива закрила на притежателите на права.

  (вж. точки 32, 33 и 40; точка 1 от диспозитива)

 3.  Основните права, признати от правото на Съюза, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат да се забранява чрез прието от съда разпореждане на доставчик на достъп до интернет да предоставя на своите клиенти достъп до уебсайт, който поставя онлайн закриляни обекти без съгласието на носителите на права, когато в това разпореждане не се уточнява какви мерки трябва да предприеме доставчикът на достъп, и когато последният може да избегне налагането на изпълнителна глоба при нарушение на това разпореждане, като докаже, че е предприел всички разумни мерки, при условие обаче, че от една страна, предприетите мерки не лишават неоснователно потребителите на интернет от възможността правомерно да имат достъп до предоставената информация и от друга страна, тези мерки имат за резултат да предотвратят или поне да направят трудно осъществими неразрешените посещения на закриляни обекти и в значителна степен да разубеждават потребителите на интернет, които ползват услугите на адресата на това разпореждане, да посещават тези обекти, предоставени на тяхно разположение в нарушение на правото върху интелектуална собственост, което следва да се провери от националните органи и юрисдикции.

  (вж. точка 64; точка 2 от диспозитива)

Top