EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0145

Резюме на решението

Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2011 г.
Eva-Maria Painer срещу Standard VerlagsGmbH и други.
Искане за преюдициално заключение: Handelsgericht Wien - Австрия.
Съдебна компетентност по граждански дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Член 6, точка 1 - Множество ответници - Директива 93/98/ЕИО - Член 6 - Закрила на фотографии - Директива 2001/29/ЕО - Член 2 - Възпроизвеждане - Използване на портретна снимка като модел за изготвянето на фоторобот - Член 5, параграф 3, буква г) - Изключения и ограничения относно цитатите - Член 5, параграф 3, буква д) - Изключения и ограничения за целите на обществената сигурност - Член 5, параграф 5.
Дело C-145/10.

Keywords
Summary

Keywords

1. Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Специална компетентност — Множество ответници — Компетентност на съда на единия от съответниците — Условие — Връзка

(член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 на Съвета)

2. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 93/98 — Приложно поле — Портретна снимка — Включване — Условия

(член 6 от Директива 93/98 на Съвета)

3. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения

(член 5, параграф 3, буква д) и параграф 5 от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

4. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Предоставяне на дадено произведение на разположение на обществеността — Обхват

(член 5, параграф 3, буква г) от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

5. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения

(член 5, параграф 3, буква г. и параграф 5 от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

6. Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения

(член 5, параграф 3, букви г) и д) и параграф 5 от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета)

Summary

1. Член 6, точка 1 от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, според който само фактът, че исковете, предявени срещу множество ответници за по същество идентични нарушения на авторското право, почиват на различни в отделните държави членки национални правни основания, не е пречка за прилагането на посочената разпоредба. Националната юрисдикция, с оглед на всички обстоятелства по преписката, следва да прецени дали съществува риск от противоречащи си съдебни решения, ако исковете се разглеждат в отделни производства.

(вж. точка 84; точка 1 от диспозитива)

2. Член 6 от Директива 93/98 за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права трябва да се тълкува в смисъл, че по силата на тази разпоредба портретна снимка може да бъде закриляна от авторското право, при условие — което националната юрисдикция следва да провери във всеки конкретен случай — че тя е авторско интелектуално творение, което отразява личността на автора и е проява на неговия свободен и творчески избор при реализирането на тази фотография. След като се установи, че разглежданата портретна снимка има качеството на произведение, закрилата ѝ не е по-слаба от закрилата, от която се ползва всяко друго произведение, включително фотографско произведение.

(вж. точка 99; точка 2 от диспозитива)

3. Член 5, параграф 3, буква д) от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество във връзка с член 5, параграф 5 от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че дадена медия — каквато е издател на периодичен печат — не може да използва по своя инициатива закриляно от авторското право произведение, като се позовава на цел, свързана с обществената сигурност. Не може да се изключи обаче възможността тази медия да допринесе именно за постигането на такава цел, като публикува фотография на издирвано лице. Необходимо е тази инициатива, от една страна, да се вписва в контекста на взето от компетентните национални органи решение или на провеждана от тях операция, която има за цел да гарантира обществената сигурност, и от друга страна, тази инициатива да бъде предприета в съгласие и в координация с посочените органи, за да се избегне рискът от противоречие с взетите от тях мерки, без да е необходимо обаче конкретно, актуално и изрично искане от страна на органите по сигурността за публикуване на фотографията за целите на дадено разследване.

(вж. точка 116; точка 3 от диспозитива)

4. За да се осигури тълкуване на Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, доколкото е възможно, в светлината на приложимите правила на международното право, и по-конкретно на тези, съдържащи се в член 10, първа алинея на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения, под израза „предоставяне на разположение на обществеността на дадено произведение“ по смисъла на член 5, параграф 3, буква г) от тази директива следва да се разбира това произведение да се направи публично достояние.

(вж. точки 126—128)

5. Член 5, параграф 3, буква г) от Директива относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, във връзка с член 5, параграф 5 от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, според който фактът, че статия в пресата, в която се цитира дадено произведение или друг закрилян обект, не е закриляно от авторското право литературно произведение, не представлява пречка за прилагането на тази разпоредба.

Всъщност тази разпоредба цели постигането на справедлив баланс между правото на свобода на изразяване на ползвателите на дадено произведение или друг закрилян обект и предоставеното на авторите право на възпроизвеждане. Този справедлив баланс се осигурява по-специално като се дава предимство на упражняването на правото на свобода на изразяване на ползвателите спрямо интереса на автора да може да се противопостави на възпроизвеждането на откъси от неговото произведение, което вече законно е направено публично достояние, като същевременно се гарантира на този автор правото му по принцип на посочване на неговото име.

(вж. точки 134, 135 и 137; точка 4 от диспозитива)

6. Член 5, параграф 3, буква г) от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество във връзка с член 5, параграф 5 от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че прилагането му зависи от изпълнението на задължението да бъде посочен източникът, включително името на автора или на изпълнителя, на цитираното произведение или друг закрилян обект. Ако обаче в приложение на член 5, параграф 3, буква д) от посочената директива това име не е посочено, споменатото задължение трябва да се счита за изпълнено, ако е посочен само източникът. Това е така, когато фотографиите са предоставени на разположение на обществеността от компетентните национални органи по сигурността в рамките на наказателно разследване, без при това правомерно използване да е посочено името на автора.

(вж. точки 143, 147 и 149; точка 5 от диспозитива)

Top