Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0305

Резюме на решението

Решение на Съда (голям състав) от 26 юни 2007 г.
Ordre des barreaux francophones et germanophone и други срещу Conseil des ministres.
Искане за преюдициално заключение: Cour d'arbitrage, станал Cour constitutionnelle - Белгия.
Директива 91/308/ЕИО - Превенция на използването на финансовата система за целите на прането на пари - Задължение на адвокатите да информират компетентните власти за всеки факт, който би могъл да бъде показател за пране на пари - Право на справедлив съдебен процес - Професионална тайна и независимост на адвокатите.
Дело C-305/05.

Keywords
Summary

Keywords

1. Общностно право — Тълкуване — Методи

2. Сближаване на законодателствата — Предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари — Директива 91/308

(член 6, параграф 2 ЕС; член 2а, точка 5 и член 6, параграф 1 и параграф 3, втора алинея от Директива 91/308 на Съвета)

Summary

1. Когато текст от вторичното общностно право може да се тълкува по няколко начина, следва да се предпочете това тълкуване, съгласно което разпоредбата съответства на Договора за ЕО, а не онова, което води до установяване на несъвместимостта ѝ с него. Всъщност държавите-членки са длъжни не само да тълкуват националното си право по начин, който съответства на общностното право, но и да не допускат да се основават на тълкуване на текст от вторичното право, което би влязло в конфликт с основните права, защитавани от общностния правен ред, или с останалите общи принципи на общностното право.

(вж. точка 28)

2. Задълженията за предоставяне на информация и за съдействие на органите, отговарящи за борбата срещу изпирането на пари, предвидени в член 6, параграф 1 от Директива 91/308 за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изменена с Директива 2001/97, и наложени на адвокатите с член 2а, точка 5 от тази директива, не нарушават правото на справедлив съдебен процес, гарантирано с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и член 6, параграф 2 ЕС, като се има предвид член 6, параграф 3, втора алинея от Директива 91/308.

От член 2а, точка 5 от Директива 91/308 става ясно, че задълженията за предоставяне на информация и за съдействие се прилагат по отношение на адвокатите само доколкото те подпомагат клиента си в планирането или извършването на някои сделки, основно от финансов характер или такива с недвижимо имущество, посочени в буква а) от разпоредбата, или когато действат от името и за сметка на клиента си във финансовите сделки или сделките с недвижимо имущество. По принцип поради самото им естество тези дейности се извършват при условия, които не са свързани със съдебни производства и следователно са извън приложното поле на правото на справедлив съдебен процес.

Освен това от момента, в който от адвокат, работещ по сделка, посочена в член 2а, точка 5 от Директива 91/308, бъде поискана помощ за изпълнение на задача, свързана със защита или представляване в съдебно производство, или с даване на съвет за започване или избягване на съдебно производство, по силата на член 6, параграф 3, втора алинея от Директивата въпросният адвокат се освобождава от посочените в параграф 1 от същия член задължения и във връзка с това е без значение дали информацията е получена или придобита преди, по време на или след производството. Такова освобождаване е в състояние да защити правото на клиента на справедлив съдебен процес.

Като се има предвид, че изискванията, произтичащи от правото на справедлив съдебен процес, по определение предполагат връзка със съдебно производство, и с оглед на факта, че член 6, параграф 3, втора алинея от Директива 91/308 освобождава адвокатите от задълженията за предоставяне на информация и за съдействие по член 6, параграф 1 от Директивата, когато дейностите им се характеризират с такава връзка, то посочените изисквания са защитени.

(вж. точки 33—35, 37 и диспозитива)

Top