EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0386

Резюме на решението

Решение на Съда (четвърти състав) от 25 февруари 2010 г.
Firma Brita GmbH срещу Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия.
Споразумение за асоцииране ЕО-Израел - Териториален обхват - Споразумение за асоцииране ЕО-ООП - Отказ преференциалният тарифен режим, предоставен в полза на продуктите с произход от Израел, да се прилага за продуктите с произход от Западния бряг на река Йордан - Съмнения относно произхода на продуктите - Одобрен износител - Последваща проверка на декларации върху фактури от митническите органи на държавата вносител - Виенска конвенция за правото на договорите - Принцип на относително действие на договорите.
Дело C-386/08.

Дело C-386/08

Firma Brita GmbH

срещу

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg)

„Споразумение за асоцииране ЕО—Израел — Териториален обхват — Споразумение за асоцииране ЕО—ООП — Отказ преференциалният тарифен режим, предоставен в полза на продуктите с произход от Израел, да се прилага за продуктите с произход от Западния бряг на река Йордан — Съмнения относно произхода на продуктите — Одобрен износител — Последваща проверка на декларации върху фактури от митническите органи на държавата вносител — Виенска конвенция за правото на договорите — Принцип на относително действие на договорите“

Заключение на генералния адвокат г-н Y. Bot, представено на 29 октомври 2009 г.   I ‐ 1292

Решение на Съда (четвърти състав) от 25 февруари 2010 г.   I ‐ 1319

Резюме на решението

 1. Международни споразумения — Споразумение за асоцииране ЕО—Израел — Преференциален тарифен режим в полза на продуктите с произход от Израел

  (член 83 от Споразумението за асоцииране ЕО—Израел; член 16, параграф 4 от Протокол 3 към Споразумението за асоцииране ЕО—ООП)

 2. Международни споразумения — Споразумение за асоцииране ЕО—Израел — Преференциален тарифен режим в полза на продуктите с произход от Израел

  (член 32, параграф 6 и член 39 от Протокол 4 към Споразумението за асоцииране ЕО—Израел)

 1.  Митническите органи на държавата членка вносител могат да откажат предоставянето на преференциалното третиране, въведено с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, когато разглежданите стоки са с произход от Западния бряг на река Йордан.

  Всъщност член 16, параграф 4 от Протокол 3, приложен към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга страна, посочва, че само митническите власти на Западния бряг и Ивицата Газа са оправомощени да издават сертификат за движение EUR.1, ако въпросните продукти могат да се приемат за продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа. Ето защо да се тълкува член 83 от Споразумението за асоцииране ЕО—Израел в смисъл, че израелските власти разполагат с митническа компетентност по отношение на продуктите с произход от Западния бряг на река Йордан, би означавало на палестинските митнически органи да се наложи задължението да не упражняват правомощията, които все пак са им възложени по силата на разпоредбите от този протокол. По този начин тълкуване, което има за последица създаването на задължение за трето лице без негово съгласие, би нарушило принципа на общото международно право „pacta tertiis nec nocent nec prosunt“, залегнал в член 34 от Виенската конвенция за правото на договорите.

  Освен това митническите органи на държавата членка вносител не могат да дадат повече от една квалификация, като оставят открит въпроса кое от разглежданите споразумения, а именно Споразумението за асоцииране ЕО—Израел или Споразумението за асоцииране ЕО—ООП, се прилага в конкретния случай и дали доказателството за произход трябва да бъде издадено от израелските или от палестинските власти.

  (вж. точки 50, 52 и 58; точка 1 от диспозитива)

 2.  В рамките на предвидената в член 32 от Протокол 4, приложен към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, митническите органи на държавата вносител не са обвързани от представеното доказателство за произход и от отговора на митническите органи на държавата износител, когато посоченият отговор не съдържа достатъчно данни по смисъла на член 32, параграф 6 от този протокол, за да се определи реалният произход на продуктите.

  Освен това митническите органи на държавата вносител не са задължени да отнесат до Комитета за митническо сътрудничество, създаден по силата на член 39 от този протокол, спор относно тълкуването на териториалния обхват на това споразумение.

  (вж. точка 73; точка 2 от диспозитива)

Top