EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0337

Резюме на решението

Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2008 г.
Комисия на Европейските общности срещу Италианска република.
Неизпълнение на задължения - Обществени поръчки за доставки - Директива 77/62/ЕИО и Директива 93/36/ЕИО - Възлагане на обществени поръчки без предварително публикуване на обявление - Липса на конкурентни оферти - Хеликоптери с марките Agusta и Agusta Bell.
Дело C-337/05.

Дело C-337/05

Комисия на Европейските общности

срещу

Италианска република

„Неизпълнение на задължения от държава-членка — Обществени поръчки за доставки — Директива 77/62/ЕИО и Директива 93/36/ЕИО — Възлагане на обществени поръчки без предварително публикуване на обявление — Липса на конкурентно възлагане — Хеликоптери с марките „Agusta“ и „Agusta Bell““

Заключение на генералния адвокат г-н J. Mazák, представено на 10 юли 2007 г.   I - 2176

Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2008 г.   I - 2195

Резюме на решението

 1. Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Досъдебна процедура — Официално уведомително писмо

  (член 226 EО)

 2. Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки — Директива 93/36 — Дерогиране на общите правила — Стриктно тълкуване

  (член 6, параграфи 2 и 3 от Директива 93/36 на Съвета)

 3. Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки — Директива 77/62 и Директива 93/36 — Възлагане на обществени поръчки

  (Директива 93/36 на Съвета и Директива 77/62 на Съвета)

 1.  В досъдебната фаза на производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка, ако мотивираното становище, посочено в член 226 ЕО, трябва да съдържа последователно и подробно изложение на съображенията, довели Комисията до убеждението, че заинтересованата държава-членка не е изпълнила едно от задълженията си по Договора, официалното уведомително писмо не може да бъде подчинено на толкова стриктни изисквания за точност, на каквито трябва да отговаря мотивираното становище, тъй като писмото по необходимост може да представлява само първоначално кратко изложение на твърденията за нарушения.

  (вж. точка 23)

 2.  Именно от дванадесетото съображение от Директива 93/36 относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки следва, че процедурата на договаряне има изключителен характер и може да бъде прилагана само в изчерпателно изброени случаи. За целта член 6, параграфи 2 и 3 от същата директива изброява изчерпателно и изрично единствените изключения, за които използването на процедурата на договаряне е разрешено. Действително дерогациите от правилата, целящи да гарантират ефективност на признатите с Договора права в областта на обществените поръчки, трябва да бъдат тълкувани стриктно. При това положение, за да не лишат Директива 93/36 от нейното полезно действие, държавите-членки не би трябвало да предвиждат непредвидени в тази директива хипотези, при които се използва процедурата на договаряне, или да съчетават хипотезите, изрично предвидени от тази директива, с нови условия, които водят до улесняване на използването на тази процедура. Впрочем ако някой смята да се позове на дерогация, той трябва да докаже, че изключителните обстоятелства, обосноваващи тази дерогация, действително са налице.

  (вж. точки 56—58)

 3.  Държава-членка, въвела съществуваща отдавна и оставена в сила практика за директно възлагане на обществени поръчки за закупуването на хеликоптери с определена национална марка, предназначени да задоволяват нуждите на някои военни и граждански структури, без каквато и да било процедура на конкурентно възлагане, и по-специално без спазване на процедурите, предвидени в Директива 93/36 относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, изменена с Директива 97/52, а по-рано в Директива 77/62 относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, изменена и допълнена с Директива 80/767 и с Директива 88/295, не е изпълнила задълженията си по тези директиви.

  Такава практика не може да бъде обоснована със съществуването на „in house“ отношения, при положение че частно предприятие има участие, дори миноритарно, в капитала на дружеството, производител на споменатите хеликоптери, в което участва и разглежданият възлагащ орган, така че той не може да упражнява върху това дружество контрол, аналогичен на упражнявания върху собствените му служби.

  Впрочем що се отнася до легитимните изисквания, свързани с националния интерес, предвидени в член 296 ЕО и член 2, параграф 1, буква б) от Директива 93/36, тъй като тези хеликоптери са стоки с двойна употреба, по силата на член 296, параграф 1, буква б) ЕО всяка държава-членка може да предприеме необходимите за защитата на основните интереси на своята сигурност мерки, които са свързани с производството или търговията с оръжие, муниции и военни материали, при условие тези мерки да не влияят на условията за конкуренция в общия пазар относно стоките, които не са предназначени за строго военни цели. При това положение закупуването на оборудване, чието използване за военни цели е малко вероятно, задължително трябва да спазва правилата за възлагане на обществени поръчки. Доставката на хеликоптери на военни структури с оглед на използване за граждански цели трябва да спазва същите правила.

  (вж. точки 38—41, 46—49 и 60 и диспозитива)

Top