Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0443

Намаляване на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили

Това резюме е архивирано и няма да бъде актуализирано. За актуална информация по темата вижте 'Намаляване на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства' .

Намаляване на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили

Предвид факта, че автомобилният транспорт е един от най-големите източници на емисии на парникови газове (ПГ) в ЕС, настоящият регламент има за цел да намали тези емисии чрез поставяне на ограничения за новите леки пътнически автомобили.

АКТ

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

С регламента се установяват стандарти за нови леки пътнически автомобили по отношение на техните емисии на въглероден диоксид (CO2). Установената текуща гранична стойност е 130 g CO2/km. Тази гранична стойност ще бъде намалена до 95 g CO2/km до 2021 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • В периода между 2012 и 2015 г. ще се въведе граничната стойност 130 g/km. За всяка година от този период процентът на автомобилите на даден производител, които трябва да отговарят на граничната стойност, расте. След 2015 г. 100 % от леките автомобили трябва да отговарят на тази стойност (в сравнение с 75 % за 2013 г. и 80 % за 2014 г.).
  • Ако средното количество емисии CO2 от определен брой леки автомобили на производител надвишава граничната стойност за емисиите, ще бъде наложена голяма глоба. За всеки лек автомобил производителят трябва да заплати 5 EUR за първия g/km над граничната стойност, 15 EUR - за втория, 25 EUR - за третия и 95 EUR - за всеки следващ g/km. От 2019 г. всеки g/km над граничната стойност ще се таксува по 95 EUR.
  • Малките производители, които регистрират по-малко от 1000 леки автомобила годишно в ЕС, са освободени от това законодателство, докато онези, които регистрират между 1000 и 10 000 автомобила годишно могат да предложат свои собствени цели за намаляване на емисиите. Междувременно производители, чиито регистрирани леки автомобили са в диапазона 10 000-300 000 автомобила годишно, могат да кандидатстват за целево фиксирано намаление.
  • Система от кредити за намаление на емисии и облекчения* дава награди за екологични иновации, изпълнени от производителите на автомобили.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Понастоящем леките автомобили са отговорни приблизително за 12 % от цялото количество емисии на CO2 в ЕС.

Началото на настоящия регламент се корени в стратегия, приета от ЕС през 1995 г., която има за цел да се намалят емисиите на CO2 чрез три стълба: доброволно поемане на ангажименти от страна на автомобилната промишленост за намаляване на емисиите, насърчаване чрез фискални мерки на производството на ефективни по отношение на горивата леки автомобили и подобряване на информацията за потребителите чрез надписи, показващи емисиите на CO2 на автомобила, както е описано подробно в Директива 1999/94/ЕО.

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

Облекченията са стимули, дадени на производителите, за да регистрират леки автомобили с ниски емисии. По тази схема леките автомобили, които произвеждат 50 или по-малко CO2 g /km до 2016 г. се считат за автомобили 1,5. Това, от своя страна, дава гъвкавост на производителите да произвеждат по-малко ефективни по отношение на горивата леки автомобили.

За повече информация, вж. уебсайта на Европейската комисия Намаляване на емисиите на CO2от леки пътнически автомобили.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 443/2009

8.6.2009 г.

-

OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1-15

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 397/2013

8.5.2013 г.

-

ОВ L 120, 1.5.2013 г., стр. 4-8

Регламент (ЕС) № 333/2014

8.4.2014 г.

-

OВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15-21

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15-20).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 396/2013 на Комисията от 30 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 по отношение на някои изисквания за наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили (ОВ L 120, 1.5.2013 г., стр. 1-3).

последно актуализация 02.04.2015

Нагоре