EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0740

Информация за горивната ефективност, спирачните възможности и нивата на шум на гуми

Информация за горивната ефективност, спирачните възможности и нивата на шум на гуми

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) 2020/740 относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Целта му е да предостави повече информация на потребителите, когато избират нови гуми за превозните си средства. С него етикетите за характеристиките и показателите на гумите, например при условия на сняг и лед, стават по-видими и предоставят повече информация. Това ще помогне на крайните потребители* да вземат предвид характеристики като безопасност, опазване на здравето и икономическа и екологична ефективност.
 • Законодателният акт има за цел насърчаване на използването на ефективни по отношение на горивото, дълготрайни и безопасни гуми с ниски нива на шум.
 • С него се изменя Регламент (ЕС) 2017/1369 (вж. резюме).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът:

 • се отнася за гуми за леки автомобили (гуми от клас C1), автобуси, леки и тежки товарни автомобили и леки и тежки ремаркета (гуми от класове C2 и C3), както и за регенерирани гуми* след извършване на подходящ тест за ефективност;
 • не се прилага за определени специализирани гуми като тези за професионална употреба за движение извън пътя, за превозни средства, регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г., или за гуми втора употреба, освен ако не са внесени от държава извън ЕС.

Доставчиците на гуми трябва:

 • да поставят етикет под формата на стикер на отделните гуми и печатен етикет на партидата гуми, съдържащи информацията, посочена в приложения I и II, както и да предоставят информационен лист за продукта, съдържащ информацията, посочена в приложение III;
 • да гарантират видимост на етикета на гумата, за предпочитане близо до цената, в реклами и продажби от разстояние или продажби по интернет;
 • да гарантират за точността на етикетите на гумите и продуктовите информационни листове;
 • да работят съвместно с органите за надзор на пазара, които могат да извършват рутинни и ad hoc инспекции, и да действат незабавно, ако бъдат открити нарушения;
 • чрез продуктова база данни да предоставят на националните органи техническа информация за гумите и техните характеристики, преди да бъдат предложени за продажба, което да позволи на органите да проверят точността на етикетите на гумите — информацията трябва да се предоставя от 1 май 2021 г. (до 30 ноември 2021 г. за гумите, произведени между 25 юни 2020 г. и 30 април 2021 г.);
 • да не предоставят или излагат етикети, маркировки, символи или надписи, които не отговарят на регламента.

Дистрибуторите на гуми трябва:

 • на мястото на продажба да поставят етикет под формата на етикет на отделните гуми и печатен етикет на партидата гуми, които съдържат необходимата информация;
 • да гарантират, че етикетът на гумата е изложен близо до цената на всички технически рекламни материали за продажби от разстояние на хартиен носител и реклами и продажби в интернет;
 • да предоставят на потребителите копие на етикета преди продажба, ако гумите не са на видно място;
 • да информират потребителите как могат да получат продуктовия информационен лист.

Доставчиците и дистрибуторите на нови превозни средства трябва да предоставят на потребителите етикета на гумите, продуктовия информационен лист и всички съответни технически рекламни материали, преди да бъде извършена покупката.

Доставчиците на интернет услуги трябва да гарантират, че доставчиците, които продават гуми на своите интернет страници, излагат необходимия етикет, както и информационния лист.

Националните органи трябва:

 • да разрешават продажбата и употребата на гуми, които отговарят на законодателството;
 • да проверяват точността на информацията на етикетите на гумите;
 • да установяват правила за санкции и механизми за принудително изпълнение за всички нарушения.

Европейската комисия:

Отмяна

Регламент (ЕС) 2020/740 отменя Регламент (ЕС) № 1222/2009 относно етикетирането на гумите (вж. резюме).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 май 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Системата за етикетиране на гумите има за цел да се намалят емисиите на парникови газове и шумовото замърсяване и да се подобри пътната безопасност. От гумите зависят 20—30% от разхода на гориво на превозното средство. Намаляването на съпротивлението им при търкаляне помага за намаляване на емисиите и за увеличаване на икономиите за водачите чрез по-нисък разход на гориво.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Краен потребител: отделен потребител, управител на автопарк или дружество в областта на сухопътния транспорт.
Регенерирана гума: възстановена гума, при която износеният протектор се заменя с нов материал.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (OВ L 177, 5.6.2020 г., стр. 1—31)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1—44)

Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1—218)

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1—23)

Регламент (EО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46—58)

Последващите изменения на Регламент (EО) № 1222/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1—24)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 02.12.2020

Нагоре