EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1111

Съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност: компетентност, признаване и изпълнение

Съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност: компетентност, признаване и изпълнение

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той отменя Регламент (ЕО) № 2201/2003, известен като „регламент Брюксел IIa“, за да предостави по-ефективни правила за защита на децата и техните родители, попаднали в трансгранични спорове за родителска отговорност, напр. за родителски права, право на достъп и отвличане на деца.
 • Той има за цел да ускори процедурите, поради необходимостта да се действа бързо, за да се защитят най-добрите интереси на детето в много от тези обстоятелства.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът се прилага за гражданскоправни въпроси* при:

 • развод;
 • законна раздяла;
 • обявяване на недействителност на брака;
 • родителска отговорност (определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или прекратяване), по-специално:
  • упражняване на родителски права и право на лични отношения;
  • настойничество, попечителство* и подобни институции;
  • деца в институция или поверени на приемна грижа;
  • защита на деца по отношение на тяхната собственост.

Задълженията за издръжка са изключени от обхвата на регламента.

В трансграничен контекст регламентът предвижда:

 • хармонизирани правила относно юрисдикцията по въпроси, свързани с разводи, законна раздяла или обявяване на недействителност на брака;
 • хармонизирани правила относно юрисдикцията в спорове, свързани с родителската отговорност, като напр. упражняване на родителски права, правата на лични отношения или преместването на дете в друга държава на ЕС;
 • подобрена процедура на връщане в случаите на отвличания на деца чрез въвеждането на ясни крайни срокове, така че делата да могат да бъдат уреждани бързо; съдилищата от първа и втора инстанция трябва да издават решенията си в рамките на 6 седмици;
 • насърчаване на медиацията;
 • децата да имат възможността да бъдат изслушвани в съдебните производства, които ги засягат;
 • премахване на необходимостта от посредническа процедура за („екзекватура“) за решения относно родителска отговорност, като с това се спестяват време и разходи за отделните лица;
 • по-ясни правила за преместването на деца в друга държава от ЕС, включително нуждата от съгласие във всички ситуации, с изключение на такива, при които детето ще бъде преместено при родител;
 • по-ефективно прилагане на решенията, въвеждащи възможни основания за спиране или отказване на изпълнителното производство;
 • опростено движение на решения, автентични документи* и някои споразумения в рамките на ЕС посредством правилата за признаване и изпълнение в други държави от ЕС;
 • по-добро сътрудничество между централните органи на различните държави от ЕС и между съдилищата, като се спазват правата на страните и поверителността.

Висшият интерес на детето е от първостепенно значение в съответствие с член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г., както се прилагат от националното право и процедури.

Регламентът допълва Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, която е насочена към взимането на решения относно връщането на детето в тяхната държава по произход.

Отмяна

Регламент (ЕС) № 2019/1111 отменя Регламент (ЕО) № 2201/2003, считано от 1 август 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 август 2022 г. Някои правила относно делегираните актове и изискването държавите от ЕС да предоставят информация на Европейската комисия се прилагат от 22 юли 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Гражданскоправни въпроси: граждански съдебни производства и постановените във връзка с тях решения. За целите на регламента понятието включва всички приложения, мерки или решения, свързани с „родителската отговорност“ по смисъла на настоящия регламент, в съответствие с неговите цели и въз основа на установената практика на Съда на Европейския съюз.
Попечител: лице, което е законно определено да се грижи за интересите на някой, който поради младостта си или поради разбиранията си или поради друга причина не е в състояние да се грижи сам за тях. Отнася се за настойника на имотите на подопечния (т.е. невръстно дете, настанено по силата на закон под грижите на настойник), като се отличава от настойника на тяхната личност.
Автентични документи: определени в Регламент (ЕО) № 805/2004, като:
 • документ, който е официално изготвен или регистриран като автентичен документ, и автентичността на който:
  • е свързана с подписа и съдържанието на документа; и
  • е бил създаден от публичен орган или друг орган, упълномощен за тази цел от държавата от ЕС, от която той произхожда; или
 • споразумение, свързано със задължения за издръжка, сключени с административните органи или заверени от тях.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 година относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (ОВ L 178, 2.7.2019 г., стр. 1—115)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1—29)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2201/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1—79)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 13.11.2019

Нагоре