EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0425

Гарантиране на безопасни лични предпазни средства за потребителите

Гарантиране на безопасни лични предпазни средства за потребителите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2016/425 — безопасни лични предпазни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се определят изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства* (ЛПС).
 • С тях се цели да се гарантират здравето и безопасността на потребителите и да се разрешат продажбата и употребата на такива средства навсякъде в Европейския съюз (ЕС).
 • Този регламент заменя предишно законодателство (Директива 89/686/ЕИО на Съвета).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Лични предпазни средства могат да се продават и използват само ако:
  • когато са правилно поддържани и използвани по предназначение, те отговарят на регламента, и по-специално на приложение II, в което са определени съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност;
  • те не застрашават здравето или безопасността на хората, домашните любимци или имуществото.
 • Производителите трябва:
  • да гарантират, че ЛПС се проектират и произвеждат съгласно законодателството;
  • да подлагат всяко ЛПС на съответната процедура за оценяване на съответствието;
  • да съхраняват съответната техническа документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години;
  • да провеждат изпитвания на образци на ЛПС и при необходимост да водят регистър на жалбите за ЛПС, които не отговарят на изискванията, и за изземванията на ЛПС;
  • да посочат на опаковката на ЛПС или в придружаващите ги документи данни, като своето регистрирано търговско наименование и пощенския си адрес;
  • да предоставят лесно разбираеми инструкции за употреба и инструкции за безопасност;
  • да информират незабавно националните органи, ако ЛПС крият риск.
 • Вносителите и дистрибуторите имат задължението да гарантират, че ЛПС отговарят на стандартите на ЕС.
 • Националните органи за оценяване на съответствието извършват различни процедури за оценяване на съответствието в зависимост от това срещу коя от 3-те категории рискове ЛПС са проектирани да защитават потребителите:
  • категория I — минимални рискове;
  • категория II — рискове, които не са включени в категория I или III;
  • категория III — много сериозни рискове, като смърт или необратимо увреждане на здравето.
 • Държавите от ЕС информират Европейската комисия за различните органи, които са упълномощени да извършват изпитвания за оценяване на съответствието.
 • Комисията организира обмен на опит между националните органи.
 • Законодателството не се прилага за лични предпазни средства, използвани:
  • от въоръжените сили или за поддържане на законността и реда;
  • при самозащита, с изключение на тези, предназначени за спортни дейности;
  • за лични цели за предпазване от климатичните условия, които не са екстремни, както и от влага и вода при миене на съдове;
  • на борда на морски плавателни съдове или въздухоплавателни средства, които са обект на съответните международни договори;
  • от водачи и пътници на мотоциклети и мотопеди (защитни каски и очила).
 • До 21 март 2018 г. държавите от ЕС трябва да въведат санкции за нарушения на законодателството.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на определени членове, които се отнасят основно до органите и процедурите за нотифициране. Те се прилагат от 21 октомври 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Лични предпазни средства: оборудване, проектирано и произведено да се носи или да се използва от едно лице с цел да го защитава срещу един или повече рискове за неговото здраве и безопасност.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51—98)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18—38)

Последващите изменения на Директива 89/686/ЕИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 02.06.2020

Нагоре