Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1760

Идентификация и етикетиране на говеждо и телешко месо

Идентификация и етикетиране на говеждо и телешко месо

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1760/2000 — система на ЕС за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той изисква всяка държава от ЕС да управлява система за идентифициране и регистриране на едър рогат добитък. Правилата, които включват задължително етикетиране, имат за цел изкореняване на болестите и улесняване на проследяването на говеждо и телешко месо през цялата хранителна верига.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Всяко животно, включително внесения едър рогат добитък, трябва да има ушна марка на всяко ухо, която позволява неговото идентифициране и определяне на месторождението му.
  • Държавите от ЕС трябва да създадат база данни, съдържаща информация за всичкия едър рогат добитък и неговото движение.
  • Всяко животно получава паспорт в рамките на 2 седмици след раждането или внасянето му. Той трябва да го придружава при всяко преместване и да бъде предаден при неговата смърт.
  • Всеки земеделски стопанин трябва да води актуален регистър и да докладва за всички случаи на раждане, смърт и преместване на едър рогат добитък на съответните органи в рамките на 3 до 7 дни от момента на събитието. Регистрите трябва да са налични за период до 3 години.
  • Етикетите на говеждото и телешкото месо в ЕС трябва да съдържат референтен код, който позволява идентифициране на неговия произход и информация къде животното е било заклано и разфасовано.
  • От 1 януари 2002 г. насам на етикетите се посочва също така държавата на месторождение на животното и къде то е било угоявано и заклано.
  • Етикетите могат да съдържат допълнителна доброволна информация за продаваното месо, но текстът трябва най-напред да бъде одобрен от компетентния национален орган.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 14 август 2000 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1—10)

Последващите изменения и корекции на Регламент (ЕО) № 1760/2000 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение на Комисията 2006/28/ЕО от 18 януари 2006 година за удължаване на максималния период за поставяне на ушни марки на някои животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 32—33)

Регламент (ЕО) № 644/2005 на Комисията от 27 април 2005 година за одобряване на специална система за идентификация на добитък, отглеждан с културна и историческа цел в одобрени за целта помещения, съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 107, 28.4.2005 г., стр. 18—19)

Регламент (ЕО) № 911/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 65—70)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EO) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 9—12)

Вж. консолидираната версия.

Решение на Комисията 2001/672/ЕО от 20 август 2001 година относно специалните правила, приложими при движение на едър рогат добитък, когато е изведен на лятна паша в планински области (ОВ L 235, 4.9.2001 г., стр. 23—25).

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 30.10.2017

Нагоре