EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0904

Пластмасови продукти за еднократна употреба — борба с въздействието върху околната среда

Пластмасови продукти за еднократна употреба — борба с въздействието върху околната среда

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EC) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя има за цел да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и да се насърчи преходът към кръгова икономика в целия Европейски съюз (ЕС) чрез комбинация от мерки, съобразени с продуктите, попадащи в обхвата на директивата, по-специално като се гарантира, че пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), за които са налични по-устойчиви алтернативи на достъпни цени, не могат да бъдат пускани на пазара.
 • Директивата предоставя стратегия на ЕС за пластмасите, важен елемент в преминаването на ЕС към кръгова икономика.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Приложно поле

Директивата се прилага за определени ППЕУ, за продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса* и за риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса. ППЕУ са направени изцяло или частично от пластмаса и по принцип са предназначени за употреба само веднъж или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени.

Пазарни ограничения

 • Следните ППЕУ не могат да се пускат на пазара:
  • прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене);
  • чинии;
  • сламки и клечки за уши (с изключение на тези, използвани с активни имплантируеми или други медицински изделия);
  • бъркалки за напитки;
  • пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони и техните механизми, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите;
  • съдове за храна, изработени от експандиран полистирен (напр. кутии със или без капак) за незабавна консумация без по-нататъшна подготовка, по принцип за консумация от съда или съдържащ храна готова за консумация без по-нататъшна подготовка;
  • продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса;
  • съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително техните капачки и капаци; и
  • чаши за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително техните капачки и капаци.

Намаление на потреблението

 • В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците от държавите — членки на ЕС се изисква:
  • да предприемат мерки за намаляване на потреблението на определени ППЕУ, когато няма алтернатива (чаши за пиене, включително капаци и капачки, и съдове за приготвени храни за незабавна консумация); и
  • да наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба заедно с предприетите мерки, и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия.
 • Директивата изисква амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г. (в сравнение с варианта до 2022 г.).
 • Във връзка с намаляването на потреблението Комисията прие акт за изпълнение, Решение за изпълнение (ЕС) 2022/162 по отношение на изчисляването, проверката и докладването на намаляването на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба и предприетите от държавите членки мерки за постигане на това намаление.

Изисквания за отделно събиране и дизайн за пластмасовите бутилки за еднократна употреба

 • Директивата определя ниво на събиране от 90 % рециклиране на пластмасови бутилки за еднократна употреба до 2029 г. (с междинна цел от 77 % до 2025 г.).
 • Тези бутилки следва да съдържат най-малко 25 % рециклирани пластмаси в тяхното производство до 2025 г. („бутилки от PET“), и 30 % до 2030 г. (за всички бутилки).
 • Тези, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съдовете по време на предвидения етап на употреба на продуктите.
 • С Решение за изпълнение (EС) 2021/1752 се определят правилата за данните за изчисляване, проверка и докладване относно разделното събиране на отпадъците от бутилките за напитки, които са ППЕУ.

Задължителна маркировка

 • Някои пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара, трябва да носят видима, ясно четлива и незаличима маркировка, поставена на тяхната опаковка или на самия продукт. Тези продукти включват:
  • санитарни изделия;
  • мокри кърпички;
  • тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; и
  • чаши за напитки.
 • Тези етикети следва да информират потребителите за:
  • подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците от продукта или за това какъв тип отпадъци трябва да се избягват за продукта; и
  • наличието на пластмаси в продукта успоредно с отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда.
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2151 съдържа правилата за спецификациите относно маркировката за тези изделия.

Разширена отговорност на производителя

 • Директивата включва принципа „замърсителят плаща“. Производителите трябва да покрият разходите за:
  • събирането на отпадъците и за почистването на отпадъците;
  • събирането на данни във връзка с мокрите кърпички, балоните и тютюневите изделия с филтри и филтрите, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; и
  • повишаване на осведомеността за следните ППЕУ:
   • съдове за храна и напитки,
   • съдове за напитки,
   • чаши,
   • пликове и обвивки,
   • тънки пластмасови торбички за пазаруване, и
   • тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.
 • За мокри кърпички и балони тези задължения се прилагат с изключение на разходите за събиране.
 • Също така от държавите членки се изисква:
  • да гарантират, че са в сила правилата относно разширената отговорност на производителя за риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса; и
  • да наблюдават и да оценяват тези риболовни принадлежности с оглед на установяване на цели за събиране в целия ЕС.
 • С Решение за изпълнение (ЕС) 2021/958 се определят правилата за формата за докладване на съответните данни и информация, както и на формата за доклада за проверка на качеството за пуснатите на пазара риболовни уреди и за събраните отпадъци от риболовни уреди в държавите членки.

Информационни системи и докладване

С Решение за изпълнение (EC) 2021/2267 се определя формата за докладване на данни и информация за събраните отпадъци след потребление на тютюневи изделия с филтри и на филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

Повишаване на осведомеността

Държавите членки трябва също така да предприемат мерки, за да:

 • информират потребителите и да насърчават отговорното поведение на потребителите, за да намалят отпадъците от продуктите, посочени по-горе; и
 • осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на отпадъци от ППЕУ в отходната система.

Насоки на Комисията

 • През юни 2021 г. Комисията издаде насоки за ППЕУ, за да гарантира, че изискванията на директивата се прилагат правилно и еднакво в целия ЕС.
 • Насоките изясняват основните термини, използвани в директивата, и предоставят примери за ППЕУ, попадащи във или извън нейното приложно поле.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА?

 • Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство на 3 юли 2021 г.
 • Правилата за ограниченията на пазара и маркировката на продуктите се прилагат от 3 юли 2021 г., докато изискванията за продуктов дизайн на капачките и капаците на ППЕУ съдовете за напитки ще се прилагат от 3 юли 2024 г.
 • Мерките за разширена отговорност на производителя по отношение на тютюневите изделия с филтри и филтрите, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия, ще се прилагат от 5 януари 2023 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Оксо-разградима пластмаса. Пластмасови материали, съдържащи добавки, които при окисляване водят до разпадане на пластмасовия материал на микрофрагменти или до химично разграждане.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (EC) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ L 155, 12.6.2019 г., стр. 1—19).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/162 на Комисията от 4 февруари 2022 година за установяване на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изчисляването, проверката и докладването на намаляването на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба и предприетите от държавите членки мерки за постигане на това намаление (OВ L 26, 7.2.2022 г., стр. 19—35).

Решение за изпълнение (EC) 2021/2267 на Комисията от 17 декември 2021 година за определяне на формата за докладване на данни и информация за събраните отпадъци след потребление на тютюневи изделия с филтри и на филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия (OВ L 455, 20.12.2021 г., стр. 32—36).

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1752 на Комисията от 1 октомври 2021 година за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изчисляването, проверката и докладването на данни за разделното събиране на отпадъци от пластмасови бутилки за еднократна употреба (OВ L 349, 4.10.2021 г., стр. 19—30).

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/958 на Комисията от 31 май 2021 година за определяне на формата за докладване на данни и информация за пуснатите на пазара риболовни уреди и за събраните отпадъци от риболовни уреди в държавите членки, както и на формата за доклада за проверка на качеството в съответствие с член 13, параграф 1, буква г) и член 13, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 51—64).

Последващите изменения на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/958 на Комисията са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2151 на Комисията от 17 декември 2020 година за определяне на правила за хармонизираните спецификации относно маркировката на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението към Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (OВ L 428, 18.12.2020 г., стр. 57—67).

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3—30).

Вж. консолидираната версия.

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10—23).

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 11.04.2022

Нагоре