Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

По-ефективни правила относно производството по несъстоятелност през границите на ЕС

По-ефективни правила относно производството по несъстоятелност през границите на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2015/848 — производство по несъстоятелност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той има за цел да осигури ефективното администриране на производството по несъстоятелност, засягащо отделно физическо лице или предприятие със стопанска дейност или финансови интереси в държава от Европейския съюз (ЕС), различна от тази, в която обикновено е установено.
 • Той преработва и заменя Регламент (ЕО) № 1346/2000.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Регламентът посочва общи за ЕС правила, за да се определи:
  • кой съд има юрисдикция за започване на дело за несъстоятелност;
  • приложимото национално право;
  • признаването на решението на съда, когато дадено дружество, търговец или отделно физическо лице изпадне в несъстоятелност.
 • Той не се прилага за Дания.

Приложими ситуации

Регламентът се прилага за производства, които включват всички или значителна част от кредиторите на длъжник, основават се на законодателство относно несъстоятелността и в които с цел спасяване, уреждане на дълга, оздравяване или ликвидация:

 • 1.

  длъжникът е загубил всички или част от своите активи и е назначен специалист по несъстоятелност, например ликвидатор;

 • 2.

  активите и дейността на длъжника са под управлението или под надзора на съда; или

 • 3.
  производствата са спрени, за да могат да се проведат преговори между длъжника и неговите кредитори. Тази ситуация е приложима само ако:
  • се отнася за производство, което има за цел да защити общата маса от кредитори;
  • преговорите се провалят, като в този случай следва един от другите 2 типа производства, посочени по-горе.

Регламентът обхваща „превантивни“ производства по несъстоятелност, налични съгласно националното законодателство, които могат да се стартират на по-ранен етап, за да се подобрят шансовете за спасяване на бизнеса. Тези производства са посочени в приложение А. Освен това той обхваща широк диапазон от производства по несъстоятелност на частни лица.

Компетентност

 • Производствата се водят в съдилищата на държавата от ЕС, където са концентрирани основните интереси на длъжника. Приема се, че това означава:
  • местоположението на седалището в случай на дружество или юридическо лице;
  • основното място за извършване на стопанска дейност в случай на физическо лице, което извършва стопанска или професионална дейност;
  • обичайното местоживеене в случай на всяко друго физическо лице.
 • Тези презумпции не се прилагат, ако местоположението е сменено в рамките на определен период преди началото на производството по несъстоятелност.
 • Ако длъжникът има място на дейност в държава от ЕС, различна от тази, където са концентрирани основните интереси на длъжника, тази държава от ЕС също трябва да започне производство по несъстоятелност срещу длъжника. Тези „вторични производства“ обаче са ограничени до активите, притежавани в тази държава.
 • Регламентът подобрява шансовете дружествата да бъдат спасени чрез избягване на образуването на паралелни вторични производства, когато интересите на местните кредитори са гарантирани по друг начин.

Приложимо право

По принцип приложимото право е това на държавата, в която се води производството. Правото урежда условията за започване и приключване на производството и неговото провеждане. Това включва определяне на:

 • длъжниците, срещу които може да се заведе дело;
 • активите, които съставляват част от масата на несъстоятелността;
 • правата на кредиторите след приключване на делото;
 • лицата, които поемат разходите по производството.

Признаване и изпълнение

След като решение за започване на производство по несъстоятелност в една държава от ЕС влезе в сила, то трябва да се признае във всички останали държави от ЕС със същата сила.

Регистри по несъстоятелност

С цел по-добре да се гарантира получаването на съответна информация от кредиторите и съдилищата и да се предотврати започването на паралелни производства, от държавите от ЕС се изисква да публикуват имащата отношение информация по трансгранични дела за несъстоятелност в публично достъпен електронен регистър. Тези регистри ще бъдат взаимно свързани чрез Европейския портал за електронно правосъдие в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните.

Групови производства по несъстоятелност

Регламентът създава специфичен подход за разглеждане на несъстоятелността на членове на група от дружества. Това включва:

 • правила, които изискват от различните синдици и свързаните съдилища да си сътрудничат и да комуникират помежду си;
 • ограничени права на упражняване за даден синдик в производство, засягащо друг член на същата група;
 • специфична система за координирането на производства, свързани с една и съща група от дружества („координирано производство на група дружества“).

Изменения на приложенията

Регламентът е изменян два пъти:

 • Регламент (EС) 2017/353 замени приложение A (списък на производствата по несъстоятелност) и приложение Б (списък на синдиците) към Регламент (EС) 2015/848 с нови списъци, като е взета под внимание предоставената от Полша информация.
 • Регламент (ЕС) 2018/946 заменя приложение А и приложение Б след уведомленията за промени, получени от Белгия, България, Латвия, Португалия и Хърватия.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 26 юни 2017 г. Регламент (ЕС) 2015/848 преразглежда и заменя Регламент (ЕО) № 1346/2000 (и неговите последващи изменения).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19—72)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2015/848 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1105 на Комисията от 12 юни 2017 година за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (OВ L 160, 22.6.2017 г., стр. 1—26)

последно актуализация 08.04.2019

Нагоре