Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0230

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/230 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/0846

OJ L 41, 18.2.2016, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/230/oj

18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/230 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 107, параграф 4 и член 142, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията (2) се установяват списъци на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни разпоредби се смятат за еквивалентни на съответните надзорни и регулаторни разпоредби, прилагани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2)

Комисията направи допълнителни оценки на надзорните и регулаторните мерки, приложими към инвестиционните посредници и борси, като използва същата методика както за оценките за еквивалентност, които доведоха до приемането на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС.

(3)

В своите оценки Комисията разгледа съответните промени в надзорната и регулаторната рамка, настъпили след приемането на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС, и взе предвид наличните източници на информация, включително независими оценки, извършвани от международни организации като Международния валутен фонд и Международната организация на комисиите по ценни книжа.

(4)

Комисията стигна до заключението, че в Япония само надзорните и регулаторните мерки, прилагани към подгрупа японски инвестиционни посредници, отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на инвестиционните посредници. Тази подгрупа японски инвестиционни посредници, както са определени в член 28 от японския Закон за финансовите инструменти и борсите, се ангажират с определена дейност и се указват в японската нормативна база като стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти (ССТФИ от тип I). Тип I ССТФИ са предмет на специфични правила, свързани с изискванията за регистрацията на капитал, както и с текущите основани на риска капиталови изисквания. Въз основа на извършения анализ е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания, които се прилагат за ССТФИ от тип I, намиращи се в Япония, да се третират като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(5)

Комисията стигна до заключението, че в Хонконг, Индонезия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на инвестиционните посредници. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания, които се прилагат за инвестиционните посредници, намиращи се в тези трети държави и територии, да се третират като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(6)

Комисията стигна до заключението, че в Австралия, Индонезия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на борсите. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните мерки, които се прилагат за борсите, намиращи се в тези трети държави, да се третират като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7)

Решение за изпълнение 2014/908/ЕС следва да бъде съответно изменено, за да бъдат включени онези тези трети държави и територии в съответния списък на трети държави, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни на режима на Съюза за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския банков комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/908/ЕС се изменя, както следва:

1)

приложение II се заменя с текста на приложение I към настоящото решение;

2)

приложение III се заменя с текста на приложение II към настоящото решение;

3)

приложение V се заменя с текста на приложение III към настоящото решение;

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 155).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 2 (ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ)

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Хонконг

(6)

Индонезия

(7)

Япония (ограничение до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)

(8)

Мексико

(9)

Южна Корея

(10)

Саудитска Арабия

(11)

Сингапур

(12)

Южна Африка

(13)

САЩ“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 3 (БОРСИ)

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Индия

(6)

Индонезия

(7)

Япония

(8)

Мексико

(9)

Южна Корея

(10)

Саудитска Арабия

(11)

Сингапур

(12)

Южна Африка

(13)

САЩ“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 5 (КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ)

Кредитни институции:

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Гърнзи

(6)

Хонконг

(7)

Индия

(8)

Остров Ман

(9)

Япония

(10)

Джърси

(11)

Мексико

(12)

Монако

(13)

Саудитска Арабия

(14)

Сингапур

(15)

Южна Африка

(16)

Швейцария

(17)

САЩ

Инвестиционни посредници:

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Хонконг

(6)

Индонезия

(7)

Япония (ограничени до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)

(8)

Мексико

(9)

Южна Корея

(10)

Саудитска Арабия

(11)

Сингапур

(12)

Южна Африка

(13)

САЩ“


Top