Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0182

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/182 на Комисията от 2 февруари 2015 година за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 31, 7.2.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/182/oj

7.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/182 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2015 година

за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 на Комисията (2) в позиция 3212 като боя или друго багрилно вещество бе класирано синьото полиметиново багрило (флуоресцентно багрило), разредено в смес на разтворителите етиленгликол и метанол, използвано в автоматични апарати за анализ на кръв за оцветяването на левкоцити чрез флуоресцентно маркиране след подлагането им на специално предварително третиране. Класирането на продукта в позиция 3822 от Комбинираната номенклатура бе изключено, тъй като багрилните вещества от позиция 3204, представени за продажба на дребно, се класират в позиция 3212.

(2)

По дело C-480/13 Sysmex Europe GmbH срещу Hauptzollamt Halburg-Hafen  (3) Съдът на Европейския съюз постанови, че продукт, състоящ се от разтворители и полиметиново вещество, следва да се класира в позиция 3822 от Комбинираната номенклатура като лабораторен реактив. Въз основа на представената информация Съдът прецени, че използването на продукта като багрилно вещество е чисто теоретична възможност.

(3)

Разгледаният от Съда по дело С-480/13 продукт е същият като продукта, чието класиране е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011.

(4)

Поради това е целесъобразно Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 да бъде отменен, за да се избегнат евентуалните различия при тарифното класиране на синьото полиметиново багрило (флуоресцентно багрило), разредено в смес на разтворителите етиленгликол и метанол, и да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура в Съюза.

(5)

Затова Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 следва да бъде отменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2011 на Комисията от 12 август 2011 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 211, 18.8.2011 г., стр. 9).

(3)  Решение от 17 юли 2014 г., което все още не е публикувано в Сборника на Европейския съд, параграфи 42, 44 и 45.


Top