Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

Регламент (ЕО) № 1226/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1226/2007 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1038/2007 на Комисията (2), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 19 от Регламент (ЕО) № 2368/2002 се предвижда в приложение III списък с органи на Общността, който да бъде поддържан от Комисията.

(2)

България определи орган на Общността и информира Комисията за това. Комисията стигна до заключението, че са представени достатъчно доказателства за това, че този орган може да изпълни задачите, изисквани съгласно глави II, III и V от Регламент (ЕО) № 2368/2002, по надежден, навременен, ефективен и адекватен начин.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 2368/2002.

(4)

Приложение III следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 2368/2002 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2007 година.

За Комисията

Benita FERRERO-WALDNER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 238, 11.9.2007 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на компетентните органи на държавите-членки и техните задачи съгласно посоченото в членове 2 и 19

БЕЛГИЯ

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Тел.: (32-3) 206 94 70

Факс: (32-3) 206 94 90

Електронен адрес: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

В Белгия контролът на вноса и износа на необработени диаманти съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002 и митническата обработка ще се извършват само във:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

БЪЛГАРИЯ

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Тел.: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Факс: (359-2) 98 12 498

Електронен адрес: extfin@minfin.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

В Чешката република контролът на вноса и износа на необработени диаманти съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002 и митническата обработка ще се извършват само във:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Тел.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, GSM: (420-737) 213 793

Факс: (420-2) 61 33 38 70

Електронен адрес: diamond@cs.mfcr.cz

ГЕРМАНИЯ

В Германия контролът на вноса и износа на необработени диаманти съгласно Регламент (ЕО) № 2368/2002, включително издаването на сертификати на Общността, ще се извършва само от следния орган:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Тел.: (49-6781) 56 27-0

Факс: (49-6781) 56 27-19

Електронен адрес: poststelle@zabir.bfinv.de

За целите на член 5, параграф 3, членове 6, 9, 10, член 14, параграф 3 и членове 15 и 17 от настоящия регламент, отнасящи се по-специално до задълженията за докладване на Комисията, следният орган действа като компетентен немски орган:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Тел.: (49-6321) 89 43 49

Факс: (49-6321) 89 48 50

Електронен адрес: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

РУМЪНИЯ

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Тел.: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Факс: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Тел.: (44-207) 008 6903

Факс: (44-207) 008 3905

Електронен адрес: GDO@gtnet.gov.uk“


Top