Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0508(02)

Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд

C/2018/2691

OJ C 162, 8.5.2018, p. 11–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/11


Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд

(2018/C 162/03)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока (1) на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на някои резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд („засегнатите държави“) в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането е подадено на 13 февруари 2018 г. от четирима производители от ЕС (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. and Livarna Titan d.o.o.), наричани „заявителите“, които представляват над 95 % от общото производство в ЕС на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун.

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на настоящия преглед, е резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун, с изключение на пресовани принадлежности с метрична резба по ISO DIN 13 и кръгли разклонителни кутии с резба от ковък чугун без капак („продуктът, предмет на преразглеждането“), понастоящем класиран в код по КН ex 7307 19 10 (код по ТАРИК 7307191010).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2013 на Съвета (3).

4.   Основания за прегледа

Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване/повторно възникване на дъмпинга и до повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

4.1.    Твърдение за вероятност от продължаване/повторно възникване на дъмпинга

4.1.1.   Китайската народна република

Заявителите твърдят, че не е уместно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на Китайската народна република („КНР“) поради наличието на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент.

В подкрепа на твърденията относно наличието на значителни нарушения, заявителите се позовават на работния документ на службите на Комисията от 20 декември 2017 г.„Доклад относно значителните нарушения в икономиката на КНР за целите на разследванията за търговска защита“ (4), в който се разглеждат специфичните условия в засегнатите държави, и по-конкретно нарушенията на пазарите на черни и цветни метали, природен газ и електроенергия.

В резултат на това, с оглед на член 2, параграф 6а от основния регламент, твърдението за вероятност от продължаване/повторно възникване на дъмпинга се основава на сравнение между формираната нормална стойност въз основа на производствените разходи и разходите за продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, в подходяща представителна държава, с експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на прегледа, от Китайската народна република, когато същият се продава за износ за Съюза. Въз основа на това са изчислени значителни дъмпингови маржове за засегнатите държави.

В контекста на наличната информация Комисията счита, че са налице достатъчно доказателства в съответствие с член 5, параграф 9 от основния регламент, които показват, че поради значителните нарушения, засягащи цените и разходите, използването на цените и разходите на вътрешния пазар на засегнатата държава не е уместно, което налага започването на разследване въз основа на член 2, параграф 6а от основния регламент.

4.1.2.   Тайланд

Твърдението за вероятност от продължаване/повторно възникване на дъмпинга по отношение на Тайланд се основава на сравнение между цената на вътрешния пазар и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на прегледа, когато същият се продава за износ за Съюза.

4.2.    Твърдение за вероятност от продължаване/повторно възникване на вредата

Заявителите твърдят, че цените на внасяния от засегнатите държави продукт, предмет на прегледа, са оказали наред с други последствия неблагоприятно въздействие върху начисляваните цени на промишлеността на Съюза, което е довело до значително неблагоприятно въздействие върху цялостното функциониране и финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

Заявителите твърдят, че е налице повторно възникване на вредата. Във връзка с това заявителите представиха и доказателства за това, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност сегашното равнище на вноса на продукта, предмет на прегледа, от засегнатите държави в Съюза да нарасне поради i) наличието на неоползотворен капацитет на производителите в засегнатите държави, ii) привлекателността на пазара на Съюза по отношение на обема и цените и iii) наличието на мерки за търговска защита в други трети държави.

Заявителите твърдят, че отстраняването на вредата се дължи най-вече на съществуването на мерките и че независимо от непроменения значителен обем на вноса в абсолютно изражение и по пазарни цени всеки последващ значителен внос на дъмпингови цени от засегнатите държави по всяка вероятност ще доведе до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

5.   Процедура

След като установи след консултация с комитета, създаден в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията започва преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

При прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките ще се установи доколко е вероятно това изтичане да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга на продукта, предмет на прегледа, с произход от засегнатите държави и до продължаване или до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза.

5.1.    Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

Разследването относно продължаването или повторното възникване на дъмпинга ще обхване периода от 1 април 2017 г. до 31 март 2018 г. („разследван период в рамките на прегледа“). Тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата, ще бъдат разгледани за периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

5.2.    Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на дъмпинга

При прегледа с оглед изтичане на срока, Комисията разглежда износа за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа и, независимо от износа за Съюза, преценява дали положението на дружествата, които произвеждат и продават продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава е такова, че продължаването или повторното възникване на износа на дъмпингови цени за Съюза би било вероятно при изтичане на срока на мерките.

Следователно, всички производители на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, независимо дали изнасят (5) продукта, предмет на прегледа, за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.2.1.   Разследване на производителите в засегнатите държави

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките производители в засегнатите държави и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители, Комисията ще се свърже също така с органите на засегнатите държави, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите ще бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на производството, продажбите или износа, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители, органите на засегнатите държави и сдруженията на производители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатите държави, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите, Комисията ще изпрати въпросници на производителите, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители и на органите в засегнатите държави.

Всички производители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители“).

5.2.2.   Допълнителна процедура по отношение КНР, където са налице значителни нарушения

В съответствие с член 2, параграф 6а, буква д) Комисията скоро след започването на процедурата, посредством бележка за досието за проверка от заинтересованите страни, информира страните по разследването относно съответните източници, които възнамерява да използва за целите на определянето на нормалната стойност в КНР в съответствие с член 2, параграф 6а от основния регламент. Това обхваща всички източници, включително избора на подходяща представителна трета държава, когато е целесъобразно. На страните по разследването се предоставя срок от 10 дни за изразяване на становище от датата, на която бележката е добавена към досието за проверка от заинтересованите страни. Съгласно информацията, с която Комисията разполага, една от възможните представителни трети държави е Тайланд. С цел да бъде направен окончателният избор на подходяща трета държава, Комисията ще проучи дали е налице подобно ниво на икономическо развитие като в държавата износител, дали има производство и продажби на продукта, предмет на прегледа, и дали има лесен достъп до съответните данни. В случаите, когато има повече от една такава държава, приоритет се дава, когато това е уместно, на държавите с адекватно равнище на социална закрила и опазване на околната среда.

По отношение на съответните източници Комисията поиска всички производители в засегнатата държава да предоставят поисканата информация в приложение III към настоящото известие в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

За да получи информацията, която смята за необходима за своето разследване по отношение на твърденията за значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията ще изпрати въпросник на правителството на засегнатата държава.

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа по отношение на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент.

Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.2.3.   Разследване на несвързаните вносители  (6)  (7)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на прегледа, извършващи внос от засегнатите държави в Съюза, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до действащите мерки, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на прегледа, с произход от засегнатата държава, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.3.    Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата

За да се установи дали съществува вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на прегледа, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.3.1.   Разследване на производителите от Съюза

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията направи временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се съдържа в досието за проверка от заинтересованите страни. Заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт, посочени в точка 5.7. по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до действащите мерки, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на европейското сдружение на производителите. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.4.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Страните, които заявят своя интерес в посочения 15-дневен срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.5.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа.

Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.6.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.7.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“. Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за поверително разглеждане.

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако предоставилата поверителна информация страна не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме с необходимия формат и качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемистите отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Адреси на електронна поща:

По въпроси във връзка с дъмпинга:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

По въпроси във връзка с вредата:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват в пълна степен правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Възможност за отправяне на искане за преглед съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящият преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките е започнат в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, заключенията от него няма да доведат до изменение на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако някоя от заинтересованите страни счита, че има основание за преглед на мерките, така че да се допусне евентуалното им изменение, тя може да поиска преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи да отправят искане за такъв преглед, който ще се проведе независимо от посочения в настоящото известие преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8).


(1)  ОВ C 268, 12.8.2017 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд (ОВ L 129, 14.5.2013 г., стр. 1).

(4)  SWD (2017) 483 final/2, достъпен на следния електронен адрес: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Производител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда продукта, предмет на прегледа, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на прегледа.

(6)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители в засегнатите държави. Вносителите, свързани с производители в засегнатите държави, трябва да попълнят данните за тези производители производители в засегнатите държави в приложение I към въпросника. В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.) В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(7)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(8)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Top