EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Вода с добро качество в Европа (Директива на ЕС за водите)

Вода с добро качество в Европа (Директива на ЕС за водите)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2000/60/ЕО — рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

В нея се определят правила за спиране на влошаването на състоянието на повърхностните водни обекти в Европейския съюз (ЕС) и постигане на статус „добро състояние“ за реките, езерата и подземните води на Европа до 2015 г.

По-специално това включва:

 • опазване на всички видове води (повърхностни*, подземни*, вътрешнотериториални* и преходни води*);
 • възстановяване на екосистемите във и около тези водни обекти;
 • намаляване на замърсяването във водните обекти;
 • гарантиране на устойчиво използване на водите от физическите лица и предприятията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството определя ясни отговорности за националните власти. Те трябва:

 • да определят отделните речни басейни на тяхна територия — т.е. съседните сухоземни площи, които се оттичат в определени речни системи;
 • да определят органите за управление на тези басейни в съответствие с правилата на ЕС;
 • да анализират характеристиките на всеки речен басейн и да определят референтни условия за всеки тип воден обект, за да се определи тяхното състояние;
 • да анализират въздействието на човешката дейност и да изготвят икономическа оценка на използването на водите;
 • да наблюдават състоянието на водите във всеки басейн;
 • да регистрират защитените територии, като тези, които се използват за питейна вода, които изискват специално внимание;
 • да изготвят и изпълнят „планове за управление на речните басейни“ с цел предотвратяване на влошаването на повърхностните води, опазване и подобряване на подземните води и опазване на защитените територии;
 • да гарантират възвръщаемост на разходите за водни услуги така, че да се използват ефективно ресурсите и да се прилага принципът „замърсителят плаща“;
 • да предоставят информация на обществеността и консултации по отношение на своите планове за управление на речните басейни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 22 октомври 2000 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите членки на ЕС до 22 декември 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В ЕС водите са подложени на все по-голям натиск от непрекъснатото нарастване на търсенето на достатъчни количества вода с добро качество за най-различни приложения. Целта на директивата е да се опазят водите и да се подобри тяхното качество.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Повърхностни води: всички вътрешнотериториални води, с изключение на подземните води, преходните води или крайбрежните води.
Подземни води: Всички води под земната повърхност.
Вътрешнотериториални води: Всички стоящи или течащи води по повърхността на земята.
Преходни води: Води близо до устията на реки, които са частично солени, но съдържат значителни количества пресни води.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1—73).

Последващите изменения на Директива 2000/60/EО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19—31).

Вж. консолидираната версия.

Директива 2007/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения (OВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27—34).

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84—97).

Вж. консолидираната версия.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за опазване на водните ресурси на Европа (COM(2012) 673 final, 14.11.2012 г.).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията: действия за постигане на статус „добро състояние“ за водите в ЕС и за намаляване на риска от наводнения (COM(2015) 120 final, 9.3.2015 г.).

последно актуализация 09.09.2021

Top