EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1046

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

PE/13/2018/REV/1

OJ L 193, 30.7.2018, p. 1–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj

30.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юли 2018 година

за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), членове 164, 172, 175, 177 и 178, член 189, параграф 2, член 212, параграф 2, член 322, параграф 1 и член 349 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

След тригодишен период на прилагане следва да се извършат допълнителни изменения на финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „бюджетът“), с цел премахване на пречките при изпълнението чрез повишаване на гъвкавостта, опростяване на изпълнението в полза на заинтересованите страни и услугите, съсредоточаване в по-голяма степен върху резултатите и подобряване на достъпността, прозрачността и отчетността. Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(2)

За да се намали сложността на финансовите правила, приложими за бюджетa, и за да се включат съответните правила в един общ регламент, Комисията следва да отмени Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 (6). От съображения за яснота основните правила от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 следва да бъдат включени в настоящия регламент, докато други правила следва да бъдат включени в насоките за услугите.

(3)

Основните бюджетни принципи следва да бъдат запазени. Съществуващите дерогации от тези принципи за конкретни области, като научните изследвания, външната дейност и структурните фондове, следва да бъдат подложени на преглед и опростени, доколкото е възможно, като се отчете дали все още са подходящи и какви са тяхната добавена стойност за бюджета и тежестта, която налагат на заинтересованите страни.

(4)

Правилата за пренасяне на бюджетни кредити следва да бъдат представени по-ясно, като следва да се направи разграничение между автоматичните и неавтоматичните пренасяния. Съответните институции на Съюза следва да предоставят информация на Европейския парламент и на Съвета както за автоматичните, така и за неавтоматичните пренасяния.

(5)

Следва да бъде разрешено пренасянето и използването на външни целеви приходи за следващата програма или действие с цел ефективно използване на тези средства. Следва да е възможно вътрешните целеви приходи да се пренасят само за следващата финансова година, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

(6)

По отношение на вътрешните целеви приходи следва да бъде допуснато финансирането на нови проекти за недвижими имоти с приходи от наем и продажба на сгради. За тази цел тези приходи следва да се считат за вътрешни целеви приходи, които могат да бъдат пренасяни до пълното им изчерпване.

(7)

Институциите на Съюза следва да могат да приемат всякакви дарения в полза на Съюза.

(8)

Следва да се въведе разпоредба, позволяваща спонсориране в натура от юридическо лице на дадено мероприятие или дейност за рекламни цели или за цели, свързани с корпоративна социална отговорност.

(9)

Концепцията за ориентирано към резултатите изпълнение по отношение на бюджета следва да бъде изяснена. Ориентираността към резултатите на изпълнението следва да има връзка с прякото прилагане на принципа на доброто финансово управление. Следва също да бъде определен принципът на добро финансово управление и да се установи връзка между поставените цели и показателите за изпълнението, резултати и икономичност, ефективност и ефикасност при използването на бюджетните кредити. От съображения за правна сигурност следва да бъде определена терминологията, свързана с ориентираното към резултатите изпълнение, и особено понятията за крайни продукти и резултати, като същевременно се избегнат противоречия със съществуващите рамки за изпълнението на различните програми.

(10)

В съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (7) законодателството на Съюза следва да бъде с високо качество, да се съсредоточава върху областите, в които има най-голяма добавена стойност за гражданите и да е най-ефективно и ефикасно за постигането на общите цели на политиката на Съюза. Подлагането на оценка на съществуващите и новите разходни програми и дейности, свързани със значителни разходи, може да спомогне за постигането на тези цели.

(11)

В съответствие с принципа на откритост, залегнал в член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), институциите на Съюза работят колкото е възможно по-открито. Във връзка с изпълнението на бюджета прилагането на принципите предполага гражданите да следва да знаят къде и за какви цели Съюзът изразходва средствата. Тази информация насърчава демократичните дебати, допринася за участието на гражданите в процеса на вземане на решения в Съюза, укрепва институционалния контрол и надзора над разходите на Съюза и допринася за повишаване на доверието в него. Комуникацията следва да бъде по-конкретно насочена и да цели повишаване на видимостта на приноса на Съюза за гражданите. Тези цели следва да бъдат постигнати посредством публикуването, за предпочитане чрез използване на модерни средства за комуникация, на съответната информация относно всички получатели на средства, финансирани от бюджета, при което се вземат предвид законните интереси на тези получатели по отношение на поверителността и сигурността и, когато става въпрос за физически лица, правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Поради това институциите на Съюза следва да прилагат избирателен подход при публикуването на информация в съответствие с принципа на пропорционалност. Решенията за публикуване следва да се основават на подходящи критерии, за да се предостави достатъчна информация.

(12)

Без да се засягат правилата за защита на личните данни, следва да се положат усилия за осигуряване на максимална прозрачност на информацията относно получателите. Информацията относно получателите на средства на Съюза, изпълнявани при условията на пряко управление, следва да се публикува на специален уебсайт на институциите на Съюза, като Системата за финансова прозрачност, и следва да съдържа най-малко името и местоположението на получателя, сумата, за която е поето правно задължение, и предназначението на мярката. Тази информация следва да е съобразена с подходящи критерии като периодичност, вид и значение на мярката.

(13)

Комисията следва да може да изпълнява бюджета непряко, посредством организации в държавите членки. Поради това, от съображения за правна сигурност, е уместно да бъде определено понятието „организация на държавa членка“ като субект, установен в държава членка или като публичноправен орган или като частноправна организация, на която е поверена задача за обществена услуга и са осигурени подходящи финансови гаранции от държавата членка. Финансова подкрепа, предоставена на такива частноправни организации от държава членка в съответствие с изискванията, посочени в правото на Съюза, под форма, определена от същата държава членка и за която не се изисква непременно банкова гаранция, следва да се счита за подходящи финансови гаранции.

(14)

С цел наградите, безвъзмездните средства и договорите, присъдени, предоставени или възложени след започването на публична процедура на конкурентна основа, и по-конкретно с цел конкурсите, поканите за предложения и поканите за представяне на оферти да бъдат съобразени с принципите на ДФЕС, и по-специално принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, името и местоположението на получателите на средства от Съюза следва да се публикуват. Това публикуване следва да спомага за упражняването на контрол върху процедурите за възлагане, отпускане или присъждане от страна на неуспелите заявители в конкурентната процедура.

(15)

Срокът, през който са публично достъпни личните данни на физически лица, следва да не надхвърля срока, през който средствата се използват от получателя, поради което те следва да се заличат след изтичане на две години. Същото правило следва да се прилага и за личните данни на юридическите лица, в чието официално наименование се съдържат данни за самоличността на едно или повече физически лица.

(16)

В повечето случаи, попадащи в обхвата на настоящия регламент, публикуването се отнася до юридическите лица. Когато става въпрос за физически лица, публикуването на лични данни следва да е съобразено с принципа на пропорционалност между размера на предоставената сума и необходимостта от контрол дали средствата са използвани по най-добрия начин. При такива случаи публикуването на региона от ниво 2 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) съответства на целта да се публикува информация за получателите и осигурява равно третиране на държавите членки с различна големина, като същевременно се зачита правото на получателите на личен живот, и по-специално защитата на личните им данни.

(17)

От съображения за правна сигурност и в съответствие с принципа на пропорционалност следва да бъдат посочени случаите, в които не следва да се извършва публикуване. Така например следва да не се публикува информация относно стипендиите или други форми на пряко подпомагане, изплащани на най-нуждаещи се физически лица, за някои договори с много ниска стойност или за финансово подпомагане на стойност под определен праг, предоставяно чрез финансови инструменти, или в случаите, в които разгласяването може да застраши правата и свободите на съответните лица, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или да навреди на търговските интереси на получателите. По отношение на безвъзмездните средства обаче следва да няма специално освобождаване от задължението за публикуване на информация въз основа на конкретен праг, за да се запази настоящата практика и да се създадат условия за прозрачност.

(18)

Когато личните данни на получателите са публикувани за целите на прозрачността във връзка с използването на средствата на Съюза и на контрола върху процедурите за възлагане, предоставяне или присъждане, тези получатели следва да бъдат уведомени за публикуването, както и за приложимите процедури за упражняване на правата им, в съответствие с регламенти (ЕО) № 45/2001 (8) и (ЕС) 2016/679 (9) на Европейския парламент и на Съвета.

(19)

За да се гарантира спазването на принципа на равно третиране на получателите, информация във връзка с физическите лица следва да се публикува и в съответствие със задължението на държавите членки да осигурят голяма степен на прозрачност при договорите, чиято стойност надхвърля праговете, определени в Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10).

(20)

В случай на непряко и споделено управление лицата, субектите или определените органи, които изпълняват средствата на Съюза, следва да предоставят информация за получателите и крайните получатели. В случай на споделено управление информацията следва да бъде публикувана в съответствие със специалните секторни правила. Комисията следва да осигури информация, включително адрес за единен уебсайт, на който може да бъде намерена информацията относно получателите и крайните получатели.

(21)

От съображения за по-голяма яснота и прозрачност на данните за финансовите инструменти, изпълнявани при условията на пряко и непряко управление, е подходящо всички отчетни изисквания да се обединят в един работен документ, приложен към проекта за бюджет.

(22)

С цел насърчаване на най-добрите практики при изпълнението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Комисията следва да може да предостави за сведение на органите, отговорни за дейностите по управление и контрол, незадължително методическо ръководство, в което се излагат нейната стратегия за контрол и подход към контрола, включително контролни списъци, и примери за най-добри практики. При необходимост това ръководство следва да бъде актуализирано.

(23)

Целесъобразно е да се предвиди възможността институциите на Съюза да сключват междуведомствени споразумения помежду си с цел да се улесни изпълнението на техните бюджетни кредити, както и да се предвиди възможността да се сключват такива споразумения между отделите на институциите на Съюза, органите на Съюза, европейските служби, органи или лица, на които е възложено изпълнението на специфични действия в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) съгласно дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и службата на главния секретар на Съвета на управителите на Европейските училища за предоставяне на услуги, доставка на стоки или изпълнение на строителство или на договори за недвижими имоти.

(24)

Целесъобразно е да се установи процедура за създаването на нови европейски служби и да се направи разграничение между задължителните и незадължителните функции на тези служби. Следва да се въведе възможност институциите на Съюза, органите на Съюза и други европейски служби да делегират правомощия на разпоредител с бюджетни кредити на директора на съответната европейска служба. Европейските служби следва освен това да имат възможност да сключват междуведомствени споразумения за предоставяне на услуги, доставка на стоки, изпълнение на строителство или на договори за недвижими имоти. Целесъобразно е да се предвидят специални правила за съставяне на счетоводни записи, разпоредби, които оправомощават счетоводителя на Комисията да делегира някои свои задачи на служители в посочените служби, както и оперативни процедури за банковите сметки, които Комисията следва да може да открива от името на дадена европейска служба.

(25)

С цел подобряване на разходната ефективност на изпълнителните агенции и с оглед на придобития практически опит с други органи на Съюза, следва да е възможно на счетоводителя на Комисията да бъдат поверени всички или част от задачите на счетоводителя на съответната изпълнителна агенция.

(26)

От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че директорите на изпълнителните агенции действат като оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, когато управляват бюджетни кредити за оперативни разходи по програми, делегирани на техните агенции. За да се постигне пълният ефект от повишаването на ефективността, произтичащо от обща централизация на определени помощни услуги, следва да бъде изрично предвидена възможността изпълнителните агенции да извършват административни разходи.

(27)

Необходимо е да се установят правила за правомощията и отговорностите на финансовите участници, и по-специално на разпоредителите с бюджетни кредити и счетоводителите.

(28)

Европейският парламент, Съветът, Сметната палата и счетоводителят на Комисията следва да бъдат уведомявани за назначаването или прекратяването на функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, вътрешен одитор и счетоводител в срок от две седмици от такова възлагане или прекратяване.

(29)

Разпоредителите с бюджетни кредити следва да носят цялата отговорност за всички приходни и разходни операции, които се изпълняват под тяхно ръководство, и на системите за вътрешен контрол, и следва да носят отговорност за своите действия, включително, когато е необходимо, по дисциплинарен ред.

(30)

Следва да бъдат определени също така задачите, отговорностите и принципите на процедурите, които трябва да бъдат спазвани от разпоредителите с бюджетни кредити. Оправомощените разпоредители с бюджетни кредити следва да гарантират, че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити и техните служители получават информация и обучение относно стандартите за контрол и съответните методи и техники и че се вземат мерки, за да се гарантира функционирането на системата за контрол. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити следва да докладва на своята институция на Съюза за изпълнението на задълженията под формата на годишен отчет. Посоченият отчет следва да включва необходимата финансова и управленска информация в подкрепа на декларацията за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити за изпълнението на неговите задължения, включително информацията за общите резултати от извършените операции. Оправдателните документи, свързани с извършените операции, следва да се съхраняват най-малко 5 години. Различните форми на процедурата на договаряне за възлагане на договори за обществени поръчки следва да бъдат предмет на специален доклад от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити до съответната институция на Съюза, както и от институцията на Съюза до Европейския парламент и до Съвета, тъй като тези процедури представляват дерогации от обичайните процедури за възлагане.

(31)

Следва да бъде взета предвид двойната роля на ръководителите на делегации на Съюза и — в тяхно отсъствие — на техните заместници като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с оперативни бюджетни кредити за Комисията.

(32)

Делегирането на правомощия от Комисията на заместник-ръководителите на делегации на Съюза по изпълнението на бюджета във връзка с бюджетните кредити за оперативни разходи в собствения им раздел от бюджета следва да е ограничено до случаите, при които изпълнението на тези задачи от заместник-ръководителите на делегации на Съюза е абсолютно необходимо, за да се гарантира непрекъснатост на дейността по време на отсъствието на ръководителите на делегации на Съюза. Заместник-ръководителите на делегации на Съюза не следва да могат да упражняват тези правомощия системно или по причини на вътрешното разделение на работата.

(33)

Счетоводителят следва да е отговорен за правилното извършване на плащанията, събирането на приходите и вземанията. Счетоводителят следва да управлява касовите средства, банковите сметки и досиетата на трети лица, да води счетоводната документация и да отговаря за изготвянето на финансовите отчети на институциите на Съюза. Счетоводителят на Комисията следва да е единственото лице с право да установява счетоводните правила и хармонизираните сметкопланове, докато счетоводителите на всички други институции на Съюза следва да установяват счетоводните процедури, които се прилагат в техните институции.

(34)

Следва да бъдат определени и условията за назначаване и прекратяване на функциите на счетоводителя.

(35)

Счетоводителят следва да установява процедури, гарантиращи, че сметките, открити за целите на управлението на касовите средства, и сметките за авансови средства не са в дебит.

(36)

Следва да бъдат определени и условията за използване на сметките за авансови средства — система за управление, представляваща изключение от обичайните бюджетни процедури и засягаща само ограничени суми — както и задачите и отговорностите на администраторите на авансови средства и тези на разпоредителя с бюджетни кредити и счетоводителя във връзка с контрола на сметките за авансови средства. Сметната палата следва да бъде уведомявана за всяко назначаване на администратор на авансови средства. От съображения за ефикасност сметките за авансови средства следва да се откриват в делегациите на Съюза за бюджетните кредити както от бюджетния раздел, отнасящ се до Комисията, така и от бюджетния раздел, отнасящ се до ЕСВД. Целесъобразно е също така при специални условия да се допусне използването на сметки за авансови средства в делегациите на Съюза за плащане на ограничени суми по бюджетни процедури. Във връзка с назначаването на администраторите на авансови средства следва да е възможно те да бъдат избирани и измежду служителите, наети от Комисията в областта на помощта за управление на кризи и операциите за хуманитарна помощ, когато няма служители на Комисията, обхванати от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (11) (наричани по-долу „Правилникът за персонала“).

(37)

С цел да бъдат отчетени положението в областта на помощта за управление на кризи и операциите за хуманитарна помощ, когато няма служители на Комисията, обхванати от Правилника за персонала, както и техническите трудности при подписването на всички правни задължения от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, следва да се допусне служители на Комисията в тази област да поемат правни задължения на много ниска стойност — до 2 500 EUR, които са свързани с плащанията, извършвани от сметките за авансови средства, и да се допусне ръководителите на делегациите на Съюза или техните заместници да поемат правни задължения по указание на отговорния разпоредител с бюджетни кредити на Комисията.

(38)

Когато бъдат определени задачите и отговорностите на финансовите участници, те могат да носят отговорност само съгласно условията, предвидени в Правилника за персонала. В институциите на Съюза бяха създадени специализирани органи за разглеждане на финансови нередности в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Въпреки това, поради ограничения брой случаи, които са им били представени за разглеждане, и от съображения за ефективност, е целесъобразно техните функции да се прехвърлят на междуинституционалната експертна комисия, създадена с настоящия регламент. Експертната комисия следва да бъде създадена, за да оценява заявките и да издава препоръки относно налагането на административни санкции (отстраняване и налагане на финансови санкции), за които е сезирана от Комисията или от други институции и органи на Съюза, без да се засяга тяхната административна автономност по отношение на членовете на техния персонал. Това прехвърляне на функции има за цел също така избягване на дублирането и намаляване на риска от противоречиви препоръки или становища в случаи, в които участват и икономически оператор, и член на персонала на институция или орган на Съюза. Необходимо е да се запази процедурата, чрез която е възможно разпоредителят с бюджетни кредити да иска потвърждение за указание, което счита за неправомерно или противоречащо на принципа на добро финансово управление, и по този начин да се освобождава от всякаква отговорност. Съставът на експертната комисия следва да бъде променен, когато изпълнява тази функция. Експертната комисия следва да няма правомощия за разследване.

(39)

По отношение на приходите е необходимо да се вземат мерки във връзка с отрицателните корекции на собствените ресурси, попадащи в обхвата на Регламента (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета (12). Освен в случая на собствени ресурси, е необходимо да се запазят съществуващите задачи и контрол, попадащи в отговорността на разпоредителите с бюджетни кредити, на различните етапи от процедурата: изготвяне на прогноза за вземанията, издаване на нареждания за събиране, изпращане на дебитното известие, с което длъжникът се уведомява, че вземането е установено, и решението, при необходимост, за отказ от вземане при спазване на критерии, гарантиращи съблюдаване на принципа на добро финансово управление, за да се обезпечи ефективно събиране на приходите.

(40)

Разпоредителят с бюджетни кредити следва да бъде в състояние да се откаже изцяло или частично от събирането на установено вземане, когато длъжникът се намира в някое от производствата по несъстоятелност, определени в Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета (13), и по-специално в случай на съдебни споразумения, конкордати и аналогични производства.

(41)

Следва да се предвидят специални разпоредби относно процедурите за коригиране или за намаляване до нула на прогноза за вземане.

(42)

Необходимо е да се пояснят сроковете за записване в бюджета на сумите, постъпили от глоби и други санкции, както и от всички начислени лихви или други генерирани от тях приходи.

(43)

Поради неотдавнашните промени на финансовите пазари и лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка (ЕЦБ) за основните ѝ операции по рефинансиране, е необходим преглед на разпоредбите относно лихвените проценти за глоби и други санкции и установяването на правила за случаите на отрицателен лихвен процент.

(44)

За да се отчете специфичното естество на вземанията, състоящи се от глоби или други санкции, наложени от институциите на Съюза съгласно ДФЕС или Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-долу „Договорът за Евратом“), е необходимо да се въведат специални разпоредби относно лихвените проценти, приложими за суми, които са дължими, но все още не са платени, в случай че тези суми бъдат увеличени от Съда на Европейския съюз.

(45)

Правилата относно събирането следва да бъдат изяснени и засилени. По-специално, следва да се поясни, че счетоводителят събира сумите, като ги прихваща и от сумите, дължими на длъжника от дадена изпълнителна агенция, когато тя изпълнява бюджета.

(46)

С цел да се гарантира правна сигурност и прозрачност следва да бъдат определени правилата по отношение на сроковете, в които следва да се изпрати дебитно известие.

(47)

За да се обезпечи управлението на активите, като същевременно се цели да бъде получена положителна възвръщаемост, е необходимо суми, свързани с глоби или други санкции, наложени съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, като глобите в областта на конкуренцията, които се оспорват, да се събират предварително и да се инвестират във финансови активи, както и да се уточни за каква цел ще се използват лихвите, генерирани от тези инвестиции. Тъй като Комисията не е единствената институция на Съюза, която има право да налага глоби и други санкции, е необходимо да се установят разпоредби относно глобите и другите санкции, наложени от други институции на Съюза, и да се определят правилата за тяхното събиране, които следва да са равностойни на правилата, приложими към Комисията.

(48)

За да се гарантира, че Комисията разполага с цялата необходима информация за приемането на решенията за финансиране, е необходимо да се установят минималните изисквания за съдържанието на решенията за финансиране в областта на безвъзмездните средства, поръчките, доверителните фондове на Съюза за външни дейности (наричани по-долу „доверителните фондове на Съюза“), наградите, финансовите инструменти, механизмите или платформите за смесено финансиране и бюджетните гаранции. В същото време, с цел да се осигури дългосрочна перспектива за потенциалните получатели е необходимо да се предвиди решенията за финансиране да се приемат за повече от една финансова година, като същевременно се посочи, че изпълнението зависи от наличието на бюджетни кредити за съответните финансови години. Освен това е необходимо да се намали броят на елементите, изисквани за решението за финансиране. В съответствие с целта за опростяване решението за финансиране следва да представлява същевременно и годишна или многогодишна работна програма. Тъй като участието за органите на Съюза, посочени в членове 70 и 71, вече е установено в бюджета, следва да не е необходимо приемането на специално решение за финансиране в това отношение.

(49)

По отношение на разходите следва да бъде изяснена връзката между решенията за финансиране, глобалните поети бюджетни задължения и индивидуалните поети бюджетни задължения, както и понятията за бюджетно и правно задължение, за да се въведе ясна рамка за различните етапи от изпълнението на бюджета.

(50)

С цел да се вземат предвид по-специално броят на правните задължения, поети от делегациите на Съюза и представителствата на Съюза, и колебанията във валутните курсове, с които те се сблъскват, временните бюджетни задължения следва да бъдат възможни и когато са известни крайните получатели и сумите.

(51)

Във връзка с видовете плащания, които разпоредителите с бюджетни кредити е възможно да извършват, следва да бъдат изяснени различните видове плащания в съответствие с принципа на доброто финансово управление. Правилата за изчистване на плащанията по предварителното финансиране следва да бъдат изяснени, по-специално по отношение на ситуации, в които не е възможно междинно изчистване. За тази цел следва да се включат подходящи разпоредби в поеманите правни задължения.

(52)

В настоящия регламент следва да се предвиди, че плащанията се извършват в определен срок и че при неспазване на този срок кредиторите ще имат право на лихви за неизпълнение, които се начисляват на бюджета, освен в случаите на държави членки, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

(53)

Целесъобразно е да се обединят в един член разпоредбите за утвърждаването и за разрешаването на разходи и да се въведе определение за „отмяна на бюджетни задължения“. Тъй като сделките се извършват в компютъризирани системи, подписването с резолюция „прието за плащане“, с което се обективира решението за утвърждаване, следва да бъде заменено със защитен с електронни средства подпис, освен в ограничен брой случаи. Необходимо е също така да се поясни, че утвърждаването на разходи се прилага към всички допустими разходи, включително и такива, които не са свързани със заявка за плащане, какъвто е случаят с изчистването на предварителното финансиране.

(54)

С цел да се намали сложността, да се опростят съществуващите правила и настоящият регламент да стане по-лесно разбираем следва да бъдат установени общоприложими правила за няколко инструмента за бюджетно изпълнение. По тези причини някои разпоредби следва да бъдат групирани, редакцията и обхватът на други разпоредби следва да бъдат съгласувани и ненужните повторения и кръстосаните препратки следва да бъдат премахнати.

(55)

Всяка институция на Съюза следва да създаде комитет за наблюдение на вътрешния одит, който да бъде натоварен със задачата да осигурява независимостта на вътрешния одитор, да следи за качеството на работата по вътрешния одит и да гарантира, че препоръките от вътрешния и външния одит се вземат под внимание по подходящ начин и се изпълняват от нейните служби. Съставът на комитета за наблюдение на вътрешния одит следва да се определя от всяка институция на Съюза, като се взема предвид нейната организационна автономност и значението на независимите експертни становища.

(56)

Следва да се обърне повече внимание на ориентираното към резултатите изпълнение и резултатите от проектите, финансирани от бюджета. Поради това е уместно да се определи допълнителна форма на финансиране, която да не бъде свързана с разходите за съответните операции, в допълнение към формите на финансово участие на Съюза, които вече са добре установени (възстановяване на действително направени допустими разходи, единични разходи, еднократни суми или финансиране с единна ставка). Допълнителната форма на финансиране следва да се основава на изпълнението на определени предварителни условия или на постигането на резултати, измерени спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението.

(57)

Когато Комисията извършва оценки на оперативните и финансовите възможности на получателите на средства от Съюза или на техните системи и процедури, тя следва да може да разчита на оценките, които вече е извършила самостоятелно или които са извършени от други субекти или донори, като например национални агенции и международни организации, с цел да се избегне дублиране на оценки на същите получатели. Възможността за използване на оценки, направени от други субекти, следва да се използва, когато тези оценки са направени във връзка със спазването на условия, равностойни на предвидените в настоящия регламент по отношение на приложимия метод на изпълнение. Поради това, с цел да се насърчи използването на чужди оценки сред донорите, Комисията следва да насърчава признаването на международно приетите стандарти или на най-добрите международни практики.

(58)

Важно е също така да се избегнат случаи, в които получателите на средства от Съюза се одитират неколкократно от различни органи във връзка с използването на тези средства. Поради това следва да е възможно да се разчита на одити, които вече са извършени от независими одитори, при условие че са налице достатъчни доказателства за тяхната компетентност и независимост и при условие че работата по одита се основава на международно приети одиторски стандарти и осигурява достатъчна увереност, както и че одитите са извършени за финансовите отчети и докладите относно използването на финансовото участие на Съюза. Тези одити следва да представляват основата за общото ниво на увереност за използването на средствата на Съюза. За целта е важно да се гарантира, че при поискване Европейския парламент, Комисията, Сметната палата или одитните органи на държавите членки получават доклада на независимия одитор и свързаната с него одитна документация.

(59)

За да може да се разчита на оценките и на одитите и за да бъде намалена административната тежест за лица и субекти, получаващи средства на Съюза, е важно да се гарантира повторното използване на всяка информация, с която институциите на Съюза, управляващите органи или другите органи и субекти, изпълняващи средства на Съюза, вече разполагат, така че да бъде избегнато отправянето на многократни искания до получателите или бенефициерите.

(60)

С цел да се осигури дългосрочен механизъм за сътрудничество с получателите следва да бъде предвидена възможността за подписване на споразумения за финансово рамково партньорство. Финансовите рамкови партньорства следва да бъдат осъществявани чрез предоставянето на безвъзмездни средства или чрез споразумения за финансов принос с лицата или субектите, изпълняващи средства на Съюза. За тази цел следва да бъде уточнено минималното съдържание на тези споразумения за финансов принос. Финансовите рамкови партньорства следва да не ограничават неоснователно достъпа до финансиране от Съюза.

(61)

Условията и процедурите за спиране, прекратяване или намаляване на участието на Съюза следва да се хармонизират в рамките на различните инструменти за бюджетно изпълнение като например безвъзмездни средства, поръчки, непряко управление, награди и др. Следва да бъдат определени основанията за спиране, прекратяване или намаляване.

(62)

С настоящия регламент следва да бъдат установени стандартни срокове за съхраняване на документите, свързани с участието от Съюза, от получателите, за да се избегнат различни или несъразмерни договорни изисквания, като при това на Комисията, Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се осигури достатъчно време, за да получат достъп до такива данни и документи и да извършат последващи проверки и одити. Освен това всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза, следва да бъде задължен да сътрудничи при защитата на финансовите интереси на Съюза.

(63)

За да се осигури подходяща информация на участниците и получателите и за да се гарантира, че те имат възможност да упражняват правото си на защита, следва да се даде възможност на участниците и получателите да представят становището си преди приемането на всяка мярка, засягаща неблагоприятно правата им, и те следва да бъдат информирани за средствата за правна защита, с които разполагат за оспорване на подобна мярка.

(64)

С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза Комисията следва да създаде единна система за ранно откриване и отстраняване.

(65)

Системата за ранно откриване и отстраняване следва да се прилага по отношение на участниците, получателите, субектите, чийто капацитет кандидатът или оферентът възнамерява да използва, или подизпълнителите, всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза, когато бюджетът се изпълнява при условията на непряко управление, всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза по финансови инструменти, изпълнявани при условията на пряко управление, участници или получатели, по отношение на които са предоставили информация субекти, изпълняващи бюджета при условията на споделено управление, и спонсори.

(66)

Следва да се поясни, че когато е взето решение за регистриране на лице или субект в базата данни на системата за ранно откриване и отстраняване поради наличието на положение, налагащо отстраняването, свързано с физическо или юридическо лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на това лице или субект или което притежава правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на това лице или субект, или свързано с физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за задълженията на посоченото лице или субект, или физическо лице, което е от съществено значение за възлагането или за изпълнението на правното задължение, информацията, регистрирана в базата данни, включва данни относно тези лица.

(67)

Решението за отстраняване на лице или субект от участие в процедури за възлагане, предоставяне или присъждане или за налагането на финансова санкция на лице или субект и решението за публикуване на свързаната с това информация следва да се вземат от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, предвид неговата административна автономност. При липса на окончателно съдебно решение или окончателен административен акт и в случаите, свързани със съществено нарушение на договора, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да вземе решение въз основа на първоначална правна квалификация, като отчита препоръката на експертната комисия. Експертната комисия следва също така да извърши оценка на срока на отстраняване в случаите, когато този срок не е определен в окончателното съдебно решение или в окончателния административен акт.

(68)

Ролята на експертната комисия следва да бъде да гарантира последователното функциониране на системата за отстраняване. Експертната комисия следва да бъде съставена от постоянен председател, двама представители на Комисията и представител на отправилия искането разпоредител с бюджетни кредити.

(69)

Първоначалната правна квалификация не предопределя окончателната оценка на поведението на лицето или субекта от компетентните органи на държавите членки съгласно националното право. Поради това препоръката на експертната комисия, както и решението на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, следва да подлежат на преглед след съобщаването на тази окончателна оценка.

(70)

Лицето или субектът следва да бъде отстранен от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, когато е установено с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт, че лицето или субектът е виновен за тежко професионално нарушение, за нарушение — независимо умишлено или не — на задълженията, свързани с плащането на социални осигуровки или данъци, за създаване на субект в друга юрисдикция с намерението да бъдат заобиколени фискални, социални или други правни задължения, за измама, засягаща бюджета, за корупция, за поведение, свързано с престъпна организация, за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, за терористични престъпления или за престъпления, свързани с терористични дейности, за детски труд или за други форми на трафик на хора или за извършването на нередност. Лицето или субектът следва да бъде отстранен и в случай на съществено нарушение на правно задължение или на несъстоятелност.

(71)

Когато взема решение за отстраняване на лице или субект или за налагане на финансова санкция на лице или субект и за публикуване на свързаната с това информация, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да осигури спазването на принципа на пропорционалност, особено като отчита сериозността на положението, неговото отражение върху бюджета, колко време е изминало от съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, наличието на умисъл или степента на небрежност, както и степента на съдействие, оказано от лицето или от субекта на съответния компетентен орган, и приноса на лицето или субекта към разследването.

(72)

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва също така да може да отстрани лице или субект, когато физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за задълженията на съответния икономически оператор, е обявено в несъстоятелност или се намира в сходно състояние на неплатежоспособност, или когато това физическо или юридическо лице не изпълнява задълженията си за плащане на социални осигуровки или данъци, ако това оказва влияние върху финансовото положение на икономическия оператор.

(73)

Следва да не се взема решение за отстраняване на лице или субект, когато лицето или субектът е предприел коригиращи мерки, чрез което доказва своята надеждност. Тази възможност следва да не се прилага във връзка с най-тежките престъпни дейности.

(74)

Предвид принципа на пропорционалност следва да се прави разграничение, от една страна, между случаите, в които вместо отстраняване е възможно да бъде наложена финансова санкция, и от друга страна, случаите, в които сериозността на поведението на съответния получател във връзка с опитите му да получи недължими средства от Съюза, обосновава налагането на финансова санкция в допълнение към отстраняването, за да се постигне възпиращ ефект. Следва също така да се определи максималният размер на финансовата санкция, която може да бъде наложена от възлагащия орган.

(75)

Финансовата санкция следва да се налага само на получател, а не на участник, като се има предвид, че размерът на финансовата санкция, която трябва да бъде наложена, се изчислява въз основа на стойността на съответното правно задължение.

(76)

Възможността да се вземе решение за отстраняване или за налагане на финансови санкции не зависи от възможността за прилагане на договорни санкции като предварително уговорени обезщетения при неизпълнение.

(77)

Срокът на отстраняването следва да бъде ограничен във времето, както е предвидено и в Директива 2014/24/ЕС, и да е съобразен с принципа на пропорционалност.

(78)

Необходимо е да се определят началната дата и продължителността на давностния срок за вземане на решение за отстраняване или за налагане на финансови санкции.

(79)

Важно е да съществува възможност за засилване на възпиращия ефект от отстраняването и финансовата санкция. Във връзка с това възпиращият ефект следва да бъде засилен посредством възможността за публикуване на информацията, свързана с отстраняването, и/или финансовата санкция по начин, съобразен с изискванията за защита на данните, установени с регламенти (ЕО) № 45/2001 и (ЕС) 2016/679. Това публикуване следва да спомогне за предотвратяване на повторението на същото поведение. От съображения за правна сигурност и в съответствие с принципа на пропорционалност следва да се посочи в кои случаи не следва да се извършва публикуване. В своята оценка отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да отчита препоръките на експертната комисия. По отношение на физическите лица лични данни следва да се публикуват само при наличието на изключителни обстоятелства, обосновани от тежестта на поведението или от неговото отражение върху финансовите интереси на Съюза.

(80)

Информацията, свързана с отстраняване или финансова санкция, следва да се публикува в някои случаи, като например при тежко професионално нарушение, измама, съществен пропуск при спазването на основните задължения по правно задължение, финансирано от бюджета, или при нередност, или когато е създаден субект в различна юрисдикция с намерението да се заобиколят данъчни, социални или други правни задължения.

(81)

Критериите за отстраняване следва да бъдат ясно разграничени от критериите, водещи до евентуално отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане.

(82)

Информацията, свързана с ранното откриване на рискове и на решения за отстраняване и налагане на финансови санкции на лице или субект, следва да бъде централизирана. За целта свързаната с това информация следва да се съхранява в база данни, която се създава и управлява от Комисията като собственик на централизираната система. Тази система следва да функционира при зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни.

(83)

Въпреки че Комисията следва да носи отговорност за създаването и управлението на системата за ранно откриване и отстраняване, другите институции и органи на Съюза и всички лица или субекти, изпълняващи средства на Съюза при условията на пряко, споделено и непряко управление, следва да участват в посочената система, като предават на Комисията съответната информация. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити и експертната комисия следва да гарантират правото на защита на лицето или субекта. Същото право следва да се предостави на лице или субект в контекста на ранното откриване, в случай че разпоредител с бюджетни кредити възнамерява да предприеме действия, които биха могли да засегнат неблагоприятно правата на съответното лице или субект. В случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, които засягат финансовите интереси на Съюза, но все още не са предмет на окончателно съдебно решение, следва да е възможно отговорният разпоредител с бюджетни кредити да отложи уведомяването на лицето, а експертната комисия — да отложи упражняването на правото на представяне на становище. Такова отлагане следва да бъде обосновано само ако са налице императивни законни съображения за запазване на поверителността на разследването или на национално съдебно производство.

(84)

На Съда на Европейския съюз следва да се предостави пълната компетентност във връзка с решенията за отстраняване и финансовите санкции, налагани съгласно настоящия регламент, в съответствие с член 261 ДФЕС.

(85)

За да се улесни защитата на финансовите интереси на Съюза при всички методи на изпълнение на бюджета, участващите в изпълнението на бюджета при условията на споделено или непряко управление лица или субекти следва, когато е приложимо, да могат да вземат предвид решенията за отстраняване, взети от разпоредителите с бюджетни кредити на равнището на Съюза.

(86)

Настоящият регламент следва да насърчава постигането на целта за електронно управление, по-специално използването на електронни данни в обмена на информация между институциите на Съюза и трети лица.

(87)

Напредъкът към електронен обмен на информация и електронно подаване на документи, включително, когато е приложимо, при електронно възлагане на поръчки, които представляват основна мярка за опростяване, следва да бъде съпътстван от ясни условия за приемане на системите, които ще се използват, за да се създаде надеждна от правна гледна точка среда, като същевременно се запази гъвкавостта в управлението на средствата на Съюза за участниците, получателите и разпоредителите с бюджетни кредити, както е посочено в настоящия регламент.

(88)

Следва да бъдат определени правила относно състава и задачите на комисията, която отговаря за оценката на документите за кандидатстване в процедури за възлагане на поръчки, в процедури за предоставяне на безвъзмездни средства и в конкурси за награди. Следва да е възможно комисията да включва външни експерти, ако тази възможност е предвидена в основния акт.

(89)

В съответствие с принципа на добрата администрация разпоредителят с бюджетни кредити следва да поиска пояснения или липсващи документи, като същевременно се спазва принципът на равно третиране и без това да променя значително документите за кандидатстване. Разпоредителят с бюджетни кредити следва да може да реши да не го прави само в надлежно обосновани случаи. Освен това разпоредителят с бюджетни кредити следва да може да поправи явна техническа грешка или да поиска от участниците да я поправят.

(90)

Доброто финансово управление следва да изисква Комисията да се защитава, като изисква гаранции в момента на изплащане на предварителното финансиране. Изискването за предоставяне на гаранции от изпълнителите и бенефициерите не следва да бъде автоматично, а следва да се основава на анализ на риска. Когато в хода на изпълнението разпоредителят с бюджетни кредити установи, че гарантът няма или вече няма право да издава гаранции в съответствие с приложимото национално право, разпоредителят с бюджетни кредити следва да може да поиска замяна на гаранцията.

(91)

Различните набори от правила за пряко и непряко управление, по-специално във връзка с понятието „задачи по изпълнението на бюджета“, създадоха объркване и породиха риск от грешки в квалификацията както за Комисията, така и за партньорите ѝ, и затова следва да бъдат опростени и хармонизирани.

(92)

Разпоредбите относно предварителната оценка по стълбове на лица и субекти, които изпълняват средства на Съюза при условията на непряко управление, следва да се преразгледат, за да се даде възможност на Комисията да разчита във възможно най-голяма степен на системите, правилата и процедурите на лицата и субектите, които са били определени като равностойни на използваните от Комисията. Освен това е важно да се уточни, че когато при оценката бъдат установени области, в които въведените процедури са недостатъчни, за да се защитят финансовите интереси на Съюза, Комисията следва да може да подпише споразумения за финансов принос, като предприеме подходящи надзорни мерки. Важно е също да се изясни в кои случаи Комисията може да реши да не изисква предварителната оценка по стълбове, за да подпише споразумения за финансов принос.

(93)

Когато това е целесъобразно и възможно, възнагражденията на лицата и субектите, изпълняващи бюджета, следва да бъдат основани на резултатите.

(94)

Комисията установява партньорства с трети държави посредством споразумения за финансиране. Важно е да се поясни съдържанието на споразуменията за финансиране, особено за тези части на действието, които се изпълняват от третата държава при условията на непряко управление.

(95)

Важно е да се признае особеният характер на механизмите или платформите за смесено финансиране, при които Комисията съчетава своя принос с този на финансовите институции, и да се изясни прилагането на разпоредбите относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(96)

Правилата за възлагане на поръчки и принципите, приложими към договорите за обществените поръчки, възлагани от институциите на Съюза за техни нужди, следва да се основават на правилата, съдържащи се в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (14) и Директива 2014/24/ЕС.

(97)

По отношение на смесените договори следва да бъде изяснена методиката на възлагащите органи за определяне на приложимите правила.

(98)

Предварителните и последващите мерки за публичност, необходими за започване на процедура за възлагане на поръчки, следва да бъдат пояснени за договори със стойност над и под праговете, определени в Директива 2014/24/ЕС, за договори със стойност под тези прагове, както и за договори, които попадат извън обхвата на посочената директива.

(99)

В настоящия регламент следва да бъде включен изчерпателен списък на всички процедури за възлагане на поръчки, които институциите на Съюза могат да използват, независимо от праговете.

(100)

В интерес на опростяването на административните процедури и за да се насърчи участието на малките и средните предприятия (МСП), следва да се предвиди процедура на договаряне за договорите със средна стойност.

(101)

Подобно на Директива 2014/24/ЕС, в настоящия регламент следва да се предвиди възможност за провеждане на пазарна консултация преди започването на процедура за възлагане на поръчки. За да се гарантира, че партньорството за иновации се използва само когато желаното строителство, доставки или услуги не съществуват на пазара, нито като развойна дейност, предхождаща пускането на пазара, в настоящия регламент следва да бъде установено задължение за провеждане на предварителна пазарна консултация преди използването на партньорството за иновации.

(102)

Следва да се поясни как възлагащите органи ще допринасят за опазването на околната среда и за насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно се гарантира, че те получават най-доброто съотношение качество/цена в своите договори, по-специално чрез изисквания за определени маркировки или чрез използване на подходящи методи за възлагане.

(103)

За да се гарантира, че при изпълнение на договорите икономическите оператори спазват приложимите екологични, социални и трудови задължения, установени в правото на Съюза, националното право, колективните договори или международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, включени в списъка в приложение X към Директива 2014/24/ЕС, тези задължения следва да бъдат част от определените от възлагащия орган минимални изисквания и да бъдат включени в подписваните от него договори.

(104)

Целесъобразно е да се определят и третират по различен начин различните случаи, които обикновено се обозначават като ситуации на „конфликт на интереси“. Понятието „конфликт на интереси“ следва да се използва единствено за случаите, в които лице или субект с отговорности по изпълнение на бюджета, одит или контрол или длъжностно лице или служител на институция на Съюза или на националните органи на всяко равнище се намира в такава ситуация. Опитите за оказване на неправомерно влияние върху процедура за възлагане, предоставяне или присъждане или за получаване на поверителна информация следва да се разглеждат като тежко професионално нарушение, което може да доведе до отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане и/или до отстраняване във връзка със средства от Съюза. Наред с това икономическите оператори може да се окажат в ситуация, в която следва да не бъдат избрани за изпълнението на договор поради конфликтни професионални интереси. Например дадено дружество следва да не извършва оценка на проект, в който е участвало, или одитор следва да не може да одитира счетоводни отчети, които преди това е заверил.

(105)

В съответствие с Директива 2014/24/ЕС следва да бъде възможно да се проверява дали даден икономически оператор е отстранен, да се прилагат критериите за подбор и възлагане, както и да се проверява съответствието с документацията за обществената поръчка, без определен ред. В резултат на това следва да бъде възможно да се отхвърлят оферти въз основа на критерии за възлагане без предварителна проверка на съответния оферент с оглед на критериите за отстраняване или подбор.

(106)

Възлагането на договори следва да се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта съобразно член 67 от Директива 2014/24/ЕС.

(107)

От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че критериите за подбор са тясно свързани с оценката на кандидатите или оферентите и че критериите за възлагане са тясно свързани с оценката на офертите. По-специално квалификацията и опитът на персонала, избран за изпълнението на договора, следва да бъдат използвани само като критерий за подбор, а не като критерий за възлагане, тъй като това ще доведе до риск от припокриване и двойно оценяване на един и същ фактор. Освен това, ако квалификацията и опитът се използват като критерий за възлагане, всяка промяна на персонала, избран за изпълнението на договора, дори когато тя е обоснована от заболяване или промяна на длъжността, би поставила под въпрос условията, при които е възложен договорът, и по този начин би довела до правна несигурност.

(108)

Поръчките на Съюза следва да гарантират, че средствата на Съюза се използват по ефективен, прозрачен и целесъобразен начин, като същевременно се намалява административната тежест за получателите на средства от Съюза. Във връзка с това електронното възлагане на поръчки следва да допринася за по-доброто използване на средствата на Съюза и да увеличи достъпа до поръчки за всички икономически оператори. Всички институции на Съюза, които провеждат поръчки, следва да публикуват ясни правила на своите уебсайтове относно придобиването, разходите и мониторинга, както и относно всички възложени договори, включително относно стойността им.

(109)

Наличието на етап на отваряне и оценка за всяка процедура следва да бъде изяснено. Решението за възлагане следва винаги да бъде резултат от оценка.

(110)

Когато кандидатите и оферентите бъдат уведомени за резултата от процедурата, те следва да бъдат уведомени за основанията, на които е взето решението, и да получат подробно изложение на мотивите, основаващи се на съдържанието на доклада за оценка.

(111)

Като се има предвид, че критериите се прилагат без определен ред, отхвърлените оференти, които са представили съответстващи на изискванията оферти, следва да получат информация относно характеристиките и относителните предимства на спечелилата оферта, ако поискат това.

(112)

При рамковите споразумения с подновяване на състезателната процедура не следва да съществува задължение на неуспелите изпълнители да се предоставя информация относно характеристиките и относителните предимства на спечелилата оферта, тъй като получаването на такава информация от страни по един и същ рамков договор при всяко подновяване на процедурата може да накърни лоялната конкуренция между тях.

(113)

Възлагащият орган следва да може да отмени процедурата за възлагане на поръчки преди подписването на договора, без кандидатите или оферентите да имат право на обезщетение. Това следва да не засяга случаите, в които възлагащият орган е действал по начин, който може да доведе до възникване на отговорност за вреди съгласно общите принципи на правото на Съюза.

(114)

Подобно на Директива 2014/24/ЕС е необходимо да се пояснят условията, при които може да се изменят договорите по време на тяхното изпълнение без провеждане на нова процедура за възлагане на поръчки. По-специално не следва да се изисква провеждането на нова процедура за възлагане на поръчки при административни промени, универсално правоприемство и прилагане на изрични и недвусмислени клаузи за преразглеждане или опции, които не променят минималните изисквания на първоначалната процедура. Нова процедура за възлагане на поръчки следва да се изисква в случай на съществени изменения в първоначалния договор, по-специално в обхвата и съдържанието на насрещните права и задължения на страните, включително по отношение на разпределението на правата върху интелектуална собственост. Такива изменения свидетелстват за намерението на страните да предоговорят съществените условия на договора, по-специално когато измененията биха повлияли на резултата от процедурата, ако изменените условия на договора бяха включени в първоначалната процедура.

(115)

Необходимо е да се предвиди възможност за изискване на гаранция за изпълнение във връзка със строителство, доставки и комплексни услуги, за да се гарантира изпълнението на съществените договорни задължения и за да се осигури добро изпълнение през целия срок на договора. Необходимо е също така да се предвиди възможност за изискване на гаранционен депозит, който да обхваща срока на отговорност по договора, съгласно обичайната практика в съответните сектори.

(116)

За да се определят приложимите прагове и процедури, е необходимо да се поясни дали институциите на Съюза, изпълнителните агенции и органите на Съюза се считат за възлагащи органи. Те следва да не бъдат считани за възлагащи органи, в случаите когато закупуват от централен орган за покупки. Освен това институциите на Съюза представляват едно юридическо лице и отделите им не могат да сключват помежду си договори, а само междуведомствени споразумения.

(117)

Целесъобразно е в настоящия регламент да се включи препратка към двата прага, предвидени в Директива 2014/24/ЕС и приложими съответно за строителството и за доставките и услугите. От съображения за опростяване, както и за добро финансово управление, тези прагове следва да се прилагат и за договорите за концесия, като се вземат предвид особеностите, свързани с потребностите на институциите на Съюза във връзка с договарянето. Поради това преразглеждането на тези прагове, предвидено в Директива 2014/24/ЕС, следва да бъде пряко приложимо по отношение на възлагането на поръчки по настоящия регламент.

(118)

С цел хармонизиране и опростяване стандартните процедури, приложими за поръчките, следва да се прилагат и за покупките, предвидени в рамките на облекчения режим за поръчки за социални и други специфични услуги, посочени в член 74 от Директива 2014/24/ЕС. Поради това прагът за покупките, за които се прилага облекченият режим, следва да бъде приведен в съответствие с прага за поръчките за услуги.

(119)

Необходимо е да се пояснят условията за прилагане на периода на изчакване преди подписването на договор или на рамков договор.

(120)

Правилата, приложими за поръчките в областта на външната дейност, следва да бъдат съобразени с принципите, изложени в директиви 2014/23/ЕС и 2014/24/ЕС.

(121)

С цел да се намали сложността, да се опростят съществуващите правила и да се повиши разбираемостта на правилата за възлагане на поръчки, е необходимо да се прегрупират общите разпоредби относно възлагането на поръчки и специалните разпоредби, приложими за възлагането на поръчки в областта на външната дейност, както и да се премахнат излишните повторения и кръстосаните препратки.

(122)

Необходимо е да се поясни кои икономически оператори имат достъп до поръчки, възлагани по настоящия регламент, в зависимост от тяхното място на установяване, както и изрично да се предвиди възможността за такъв достъп и за международни организации.

(123)

С цел да се постигне баланс между необходимостта от прозрачност и по-голяма съгласуваност на правилата за възлагане на поръчки, от една страна, и необходимостта от осигуряване на гъвкавост по отношение на някои технически аспекти на тези правила, от друга страна, техническите правила относно възлагането на поръчки следва да бъдат установени в приложение към настоящия регламент и на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с измененията на това приложение.

(124)

Необходимо е да се поясни обхватът на дела за безвъзмездните средства, по-специално по отношение на вида на действието или на органа, при които е допустимо предоставянето на безвъзмездни средства, както и по отношение на правните задължения, които могат да се използват за покриване на безвъзмездните средства. По-специално, решенията за предоставяне на безвъзмездни средства следва да бъдат постепенно премахнати заради ограничената им употреба и постепенното въвеждане на електронно предоставяне на безвъзмездни средства. Структурата следва да бъде опростена чрез прехвърлянето на разпоредбите за инструментите, които не са безвъзмездни средства, към други части от настоящия регламент. Естеството на органите, които могат да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, следва да бъде изяснено, като се премахне позоваването на „органи, преследващи цел от общ интерес на Съюза“, тъй като тези органи попадат в обхвата на понятието „органи, които имат цел, съставляваща част от политика на Съюза и подкрепяща такава политика“.

(125)

За да се опростят процедурите и да се повиши разбираемостта на настоящия регламент, разпоредбите, свързани със съдържанието на заявлението за предоставяне на безвъзмездни средства, на поканата за предложения и на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, следва да бъдат опростени и рационализирани.

(126)

С цел да се улесни изпълнението на действия, финансирани от множество донори, когато цялостното финансиране на действието не е известно към момента на поемане на задължение за вноската от Съюза, е необходимо да се изяснят начинът, по който се определя вноската от Съюза, и методът за проверка на нейното използване.

(127)

Натрупаният опит от използването на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи или единни ставки показва, че тези форми на финансиране значително опростяват административните процедури и съществено намаляват риска от допускане на грешки. Независимо от областта на намеса на Съюза, еднократните суми, единичните разходи и единните ставки са подходяща форма на финансиране, по-специално за стандартизирани и повтарящи се действия, като например мобилност или дейности за обучение. Освен това, доколкото институционалното сътрудничество между публичните администрации на държавите членки и на държавите бенефициери или на партньорските държави се осъществява от институциите на държавите членки, използването на опростени варианти на разходите е обосновано и следва да насърчи тяхната ангажираност. От съображения за повишаване на ефективността държавите членки и други получатели на средства от Съюза следва да могат по-често да използват опростени варианти за разходите. В този смисъл условията за използването на еднократни суми, единични разходи и единни ставки следва да станат по-гъвкави. Необходимо е да се предвиди изрично установяването на единни еднократни суми, покриващи всички допустими разходи за действието или работната програма. Освен това, за да се насърчи отдаването на по-голямо значение на резултатите, следва да се даде приоритет на основано на крайните продукти финансиране. Основаните на ресурсите еднократни суми, единични разходи и единни ставки следва да останат като вариант, когато не е възможно или подходящо те да се основават на крайните продукти.

(128)

Административните процедури по издаване на разрешения за еднократни суми, единични разходи и единни ставки следва да бъдат опростени чрез предоставяне на правомощия за такива разрешения на отговорните разпоредители с бюджетни кредити. Когато е целесъобразно, такова разрешение може да бъде дадено от Комисията в зависимост от естеството на дейността или на разходите или с оглед на броя на засегнатите разпоредители с бюджетни кредити.

(129)

С цел намаляване на разликите в наличието на данните, използвани за определяне на еднократни суми, единични разходи и единни ставки, следва да бъде разрешено използването на експертна оценка.

(130)

Въпреки че следва да се осигури възможност за по-често използване на опростени форми на финансиране, следва да се гарантира и спазването на принципа на добро финансово управление, и по-специално принципите на икономичност, ефективност и избягване на двойното финансиране. За тази цел опростените форми на финансиране следва да гарантират, че използваните ресурси съответстват на поставените цели, че няма повторно финансиране на едни и същи разходи от бюджета, че се зачита принципът на съфинансиране и че като цяло не се допуска прекомерно компенсиране на получателите. Ето защо опростените форми на финансиране следва да се основават на статистически или счетоводни данни, подобни обективни средства или експертна преценка. Освен това следва да продължат да се провеждат подходящи проверки, контрол и периодично оценяване.

(131)

Обхватът на проверките и контрола, за разлика от периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, следва да бъде пояснен. Тези проверки и контрол следва да бъдат насочени към изпълнението на условията, водещи до изплащането на еднократни суми, единични разходи или единни ставки, включително, когато е необходимо, към постигнатите крайни продукти и/или резултати. Тези условия следва да не изискват докладване относно разходите, действително направени от бенефициера. Когато размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка е определен предварително от отговорния разпоредител с бюджетни кредити или от Комисията, те следва да не се оспорват от последващи проверки. Това не следва да е пречка за намаляването на размера на безвъзмездните средства в случай на лошо, частично или забавено изпълнение или при нередност, измама или нарушение на други задължения. По-специално, размерът на безвъзмездните средства следва да бъде намален при неизпълнение на условията, водещи до изплащането на еднократни суми, единични разходи или единни ставки. Честотата и обхватът на периодичното оценяване следва да зависят от промените в разходите и тяхното естество, по-специално като се отчитат значителните промени в пазарните цени и други обстоятелства от значение. Периодичното оценяване може да доведе до корекции на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, приложими за бъдещи споразумения, но следва да не се използва за оспорване на стойността на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, по които вече е постигнато съгласие. Периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки може да налага достъп до отчетите на бенефициера за статистически и методологически цели, като такъв достъп е необходим и за целите на предотвратяването и разкриването на измами.

(132)

С цел да се улесни участието на малки организации в прилагането на политиките на Съюза в контекста на ограничени ресурси е необходимо стойността на работата, извършвана от доброволци, да бъде призната като допустими разходи. В резултат на това организациите следва да могат да разчитат в по-голяма степен на работата на доброволци с цел осигуряване на съфинансиране на действието или на работната програма. Без да се засяга максималният процент на съфинансиране, определен в основния акт, в такива случаи безвъзмездните средства от Съюза следва да бъдат ограничени до прогнозните допустими разходи, различни от тези за работата на доброволците. Тъй като работата на доброволците е работа, извършвана от трети лица, без да им се заплаща възнаграждение от бенефициера, с ограничението се избягва възстановяването на разходи, които бенефициерът не е направил. Освен това стойността на работата, извършвана от доброволци, следва да не надвишава 50 % от стойността на вноските в натура и всяко друго съфинансиране.

(133)

За да бъде защитен един от основните принципи в областта на публичните финанси, принципът на забрана за извличане на печалба следва да бъде запазен в настоящия регламент.

(134)

По принцип безвъзмездните средства следва да се отпускат след покана за предложения. Когато се допускат изключения, те следва се тълкуват и прилагат ограничително от гледна точка на обхвата и продължителността. Възможността за предоставяне по изключение на безвъзмездни средства без покана за предложения в полза на органи, притежаващи фактически или правен монопол, следва да се използва само когато съответните органи са единствените, които могат да изпълнят съответните видове дейности, или са единствените, на които такъв монопол е предоставен с нормативен акт или от публичен орган.

(135)

При прехода към електронно предоставяне на безвъзмездни средства и електронно възлагане на поръчки, от заявителите и оферентите следва да се изисква да представят доказателство за своя правен статус и финансова надеждност само веднъж и в рамките на конкретен срок, като от тях следва да не се изисква да представят отново документи, доказващи тези обстоятелства, при всяка процедура за възлагане. Следователно е необходимо да се приведат в съответствие изискванията за броя години, за които ще е нужно да се представят документи в рамките на процедурите за предоставяне на безвъзмездни средства и за възлагане на поръчки.

(136)

Като полезен вид финансова подкрепа, която не е свързана с предвидими разходи, използването на награди следва да бъде улеснено и приложимите правила следва да бъдат изяснени. Наградите следва да бъдат разглеждани като допълващи, а не като заместващи други инструменти за финансиране, като например безвъзмездните средства.

(137)

С цел да се даде възможност за по-гъвкаво използване на награди, задължението по Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 да се публикуват конкурсите за награди на стойност 1 000 000 EUR или повече в декларациите, придружаващи проектобюджета, следва да бъде заменено от задължение да се предостави предварителна информация на Европейския парламент и на Съвета и изрично да се посочат тези награди в решението за финансиране.

(138)

Наградите следва да се присъждат в съответствие с принципите на прозрачност и равно третиране. В този контекст следва да бъдат определени минималните характеристики на конкурсите, по-специално правилата за изплащане на наградата на победителите след присъждането им и подходящите средства за публикуване. Необходимо е също така да се установи ясно определена процедура за присъждане — от внасянето на кандидатурите до предоставянето на информация за заявителите и обявяването на спечелилия заявител — която да е аналогична на процедурата за предоставяне на безвъзмездни средства.

(139)

В настоящият регламент следва да бъдат установени принципите и условията, приложими за финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ, както и правилата за ограничаването на финансовата отговорност на Съюза, борбата срещу измамите и изпирането на пари, постепенното приключване на финансовите инструменти и отчетността.

(140)

През последните години Съюзът все повече използва финансови инструменти, които позволяват по-голям ефект на ливъридж на бюджета, но в същото време носят финансов риск за бюджета. Тези финансови инструменти включват не само финансовите инструменти, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, а също и други инструменти, като например бюджетните гаранции и финансовата помощ, които досега се уреждаха само от правилата, установени в съответните основни актове. Важно е да се установи обща рамка, за да се гарантира еднообразният характер на принципите, приложими към този набор от инструменти, и те да се прегрупират в нов дял в настоящия регламент, който включва раздели относно бюджетните гаранции и относно финансовата помощ за държави членки или трети държави, в допълнение към съществуващите правила, приложими за финансовите инструменти.

(141)

Финансовите инструменти и бюджетните гаранции могат да имат голямо значение за увеличаване на ефекта от средствата на Съюза, когато тези средства са съчетани с други средства и включват ефект на ливъридж. Финансовите инструменти и бюджетните гаранции следва да бъдат прилагани само ако няма риск от нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар или несъответствие с правилата за държавната помощ.

(142)

В рамките на годишните бюджетни кредити, разрешени от Европейския парламент и от Съвета за дадена програма, финансовите инструменти и бюджетните гаранции следва да се използват въз основа на предварителна оценка, която доказва, че те са ефективни за постигането на целите на политиката на Съюза.

(143)

Финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да се разрешават с основен акт. Когато в надлежно обосновани случаи финансови инструменти се създават без основен акт, те следва да се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в бюджета.

(144)

Следва да се определят инструментите, които вероятно попадат в обхвата на дял X, като например заеми, гаранции, капиталови инвестиции, квазикапиталови инвестиции и инструменти за поделяне на риска. Определението за инструменти за поделяне на риска следва да позволява включването на кредитни подобрения за облигации за финансиране на проекти, които покриват риска, свързан с обслужване на дълга по проекта, и намаляват кредитния риск за притежателите на облигациите чрез кредитни подобрения под формата на заем или гаранция.

(145)

Всички възстановени суми от финансови инструменти или бюджетни гаранции следва да се използват за инструмента или гаранцията, които са генерирали възстановените суми, за да се повиши ефикасността на този инструмент или гаранция, освен ако в основния акт не е предвидено друго, и следва да се вземат предвид, когато се предлагат бъдещи бюджетни кредити за инструмента или гаранцията.

(146)

Следва да се отчита хармонизирането на интересите при преследването на целите на политиката на Съюза, и по-специално, че ЕИБ и ЕИФ притежават специфичен експертен опит за прилагане на финансови инструменти и бюджетни гаранции.

(147)

ЕИБ и ЕИФ, действащи като група, следва да могат да си прехвърлят взаимно част от изпълнението, когато такова прехвърляне може да бъде от полза за изпълнението на дадено действие и както е допълнително определено в съответното споразумение с Комисията.

(148)

Следва да се поясни, че когато финансовите инструменти или бюджетните гаранции са съчетани с допълнителни форми на бюджетно участие, следва да се прилагат правилата относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции. Тези правила следва да бъдат допълнени, когато е необходимо, от специфични изисквания, предвидени в специални секторни правила.

(149)

Прилагането на финансови инструменти и бюджетни гаранции, финансирани от бюджета, следва да е съобразено с политиката на Съюза относно юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и всяка нейна актуализация, съгласно предвиденото в съответните правни актове на Съюза и в заключенията на Съвета, по-специално в заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно критериите и процеса, водещи до съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (15) и относно първия списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (16) от 5 декември 2017 г. и в приложенията към тях.

(150)

Бюджетните гаранции и финансовата помощ за държави членки или трети държави като цяло са извънбюджетни операции, които имат значително отражение върху счетоводния баланс на Съюза. Въпреки че остават като цяло извънбюджетни операции, тяхното включване в настоящия регламент осигурява по-добра защита на финансовите интереси на Съюза и по-ясна рамка за тяхното разрешаване, управление и отчитане.

(151)

Съюзът наскоро постави началото на важни инициативи, основани на бюджетни гаранции, като например Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) или Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР). Характеристиките на тези инструменти са, че те създават условни пасиви за Съюза и предполагат провизиране на средства за осигуряването на ликвиден резерв, който позволява на бюджета да посрещне по подходящ начин задълженията за плащане, които могат да възникнат в резултат на тези условни задължения. С цел да се гарантира кредитният рейтинг на Съюза и следователно способността му да предоставя ефективно финансиране, от съществено значение е за разрешаването, провизирането и мониторингът на условните пасиви да се прилага ясен набор от правила, които следва да се прилагат за всички бюджетни гаранции.

(152)

Условните пасиви, произтичащи от бюджетни гаранции, могат да обхващат широк кръг от операции по финансиране и инвестиране. Възможността за предявяване на бюджетната гаранция не може да бъде планирана с пълна сигурност на годишна основа, както при заемите с определен график на погасяване. Поради това е необходимо да се създаде рамка за разрешаването и мониторинга на условните пасиви, като се гарантира пълното спазване във всеки един момент на тавана на годишните плащания, установен в Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета (17).

(153)

Тази рамка следва също така да урежда управлението и контрола, включително редовното докладване относно финансовата експозиция на Съюза. Процентът на провизиране на финансовите пасиви следва да бъде определен въз основа на правилна оценка на финансовите рискове, произтичащи от съответния инструмент. Устойчивостта на условните пасиви следва да се оценява ежегодно в контекста на бюджетната процедура. Следва да се създаде механизъм за ранно предупреждение, за да се избегне недостиг на провизии за покриване на финансовите пасиви.

(154)

Нарастващото използване на финансови инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ налага мобилизирането и осигуряването на значителен обем от бюджетни кредити за плащания. С цел постигане на ефект на ливъридж, като същевременно се осигури достатъчно равнище на защита срещу финансови пасиви, е важно да се оптимизира размерът на необходимите провизии и да се повиши ефективността чрез обединяване на тези провизии в общ фонд „Провизии“. Освен това по-гъвкавото използване на тези обединени провизии позволява ефективен процент на общо провизиране, който осигурява нужната защита с оптимизиран размер на ресурсите.

(155)

За да се осигури безпроблемното функциониране на общия фонд „Провизии“ за програмния период след 2020 г., до 30 юни 2019 г. Комисията следва да представи независима външна оценка на предимствата и недостатъците на възлагането на финансовото управление на активите на общия фонд „Провизии“ на Комисията, на ЕИБ или съвместно на двете институции, като се имат предвид приложимите технически и институционални критерии, използвани при съпоставянето на услуги за управление на активи, включително техническата инфраструктура, съпоставката на разходите за предоставяните услуги, институционалното устройство, докладването, изпълнението, отчетността и експертният опит на всяка институция и други мандати за управление на активи от бюджета. Когато е целесъобразно, оценката следва да бъде придружена от законодателно предложение.

(156)

Правилата, приложими за провизиите и за общия фонд „Провизии“, следва да осигуряват стабилна рамка за вътрешен контрол. Насоките, приложими за управлението на ресурсите в общия фонд „Провизии“ следва да бъдат определени от Комисията след консултация със счетоводителя на Комисията. Разпоредителите с бюджетни кредити за финансовите инструменти, бюджетните гаранции или финансовата помощ следва активно да наблюдават финансовите пасиви, за които отговарят, а финансовият управител на ресурсите на общия фонд „Провизии“ следва да управлява паричните средства и активите на фонда съгласно правилата и процедурите, установени от счетоводителя на Комисията.

(157)

За бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да се прилагат същите принципи като установените за финансовите инструменти. Бюджетните гаранции, по-специално, следва да бъдат неотменими, безусловни и при поискване. Те следва да бъдат изпълнявани при условията на непряко управление или, само в изключителни случаи, при условията на пряко управление. Те следва да обхващат само операции по финансиране и инвестиране и контрагентите по тях следва да допринасят със собствени ресурси за обхванатите дейности.

(158)

Финансовата помощ за държавите членки или трети държави следва да бъде под формата на заем или кредитна линия или друг инструмент, който се счита за подходящ за осигуряване на ефективност на помощта. За тази цел в съответния основен акт на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да заема необходимите средства на капиталовите пазари или от финансови институции, като се избягва участието на Съюза в трансформиране на матуритети, които биха го изложили на лихвен риск или на някакъв друг търговски риск.

(159)

Разпоредбите, свързани с финансовите инструменти, следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, с цел да се постигнат желаното опростяване и ефективност. Разпоредбите, свързани с бюджетните гаранции и финансовата помощ, както и с общия фонд „Провизии“, следва да започнат да се прилагат с многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. Този график ще позволи задълбочена подготовка на новите инструменти за управление на условните пасиви. Той също така ще даде възможност за съгласуваност между принципите, установени в дял X, и от една страна — предложението за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., а от друга страна — специфичните програми, свързани с посочената рамка.

(160)

С Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета (18) се определят правила, inter alia, за финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, по-специално по отношение на условията за финансиране, предоставянето и разпределението на финансирането, даренията и вноските, финансирането на кампаниите за изборите за Европейски парламент, възстановимите разходи, забраната за някои видове финансиране, отчетите, докладването и одита, изпълнението и контрола, санкциите, сътрудничеството между Органа за европейските политически партии и фондации, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки, както и по отношение на прозрачността.

(161)

В настоящия регламент следва да бъдат включени правила относно финансирането от бюджета за европейските политически партии, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(162)

Финансовата подкрепа за европейските политически партии следва да бъде под формата на специално финансиране, което да отговаря на специфичните нужди на тези партии.

(163)

Въпреки че финансовата подкрепа се отпуска, без да се изисква годишна работна програма, европейските политически партии следва да обосноват впоследствие правилното използване на финансирането от Съюза. По-специално отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да провери дали средствата са били използвани за плащане на възстановими разходи съгласно посоченото в поканата за финансиране, в сроковете, определени в настоящия регламент. Финансирането за европейските политически партии следва да бъде изразходвано в рамките на финансовата година, следваща годината на предоставянето му, след който срок всички неизразходвани средства следва да бъдат събрани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

(164)

Финансовите средства от Съюза, предоставени за финансиране на оперативните разходи на европейските политически партии, следва да не бъдат използвани за цели, различни от установените в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, и по-специално за пряко или непряко финансиране на трети лица, като например национални политически партии. Европейските политически партии следва да използват финансирането, за да плащат част от текущите и бъдещите разходи, а не разходите или задълженията, възникнали преди подаване на заявленията за финансиране.

(165)

Предоставянето на финансирането следва също да бъде опростено и адаптирано към особеностите на европейските политически партии, по-специално чрез отсъствието на критерии за подбор, установяването на еднократно пълно предварително плащане като общо правило и чрез възможността за използване на еднократни суми, финансиране с единна ставка и единични разходи.

(166)

Финансирането от бюджета следва да бъде спряно, намалено или прекратено, ако европейските политически партии нарушават Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(167)

Санкциите, които се основават както на настоящия регламент, така и на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, следва да се налагат по последователен начин и при зачитане на принципа nе bis in idem. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 административните и/или финансовите санкции, предвидени в настоящия регламент, следва да не се налагат в случаите, за които вече са наложени санкции въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(168)

Настоящият регламент следва да установи обща рамка, при която бюджетната подкрепа може да се използва като инструмент в областта на външната дейност, включително задължението за третата държава да предостави на Комисията подходяща и навременна информация за оценяване на изпълнението на договорените условия и разпоредби, гарантиращи защитата на финансовите интереси на Съюза.

(169)

За да се засили ролята на Европейския парламент и на Съвета, следва да се поясни процедурата за създаване на доверителни фондове на Съюза. Необходимо е също така да се уточнят принципите, приложими за вноските в доверителния фонд на Съюза, по-специално значението на осигуряването на вноски от други донори, което обосновава създаването им от гледна точка на добавената стойност. Освен това е нужно да се изяснят отговорностите на финансовите участници и на управителния съвет на доверителния фонд на Съюза и да се определят правила, гарантиращи справедливо представяне на участващите донори в рамките на управителния съвет на доверителния фонд на Съюза и изискването за положителен вот на Комисията като задължително условие за използването на средствата. Важно е също така да се установят по-подробно изискванията за докладване, приложими за доверителните фондове на Съюза.

(170)

В съответствие с рационализирането на съществуващите правила и за да се избегне излишно повторение, специалните разпоредби, установени във втора част от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, приложими за ЕФГЗ, научните изследвания, външната дейност и специалните фондове на Съюза, следва да бъдат включени в съответните части от настоящия регламент, само ако все още се прилагат или са актуални.

(171)

Разпоредбите за представянето на отчетите и счетоводната отчетност следва да бъдат опростени и изяснени. Поради това е уместно да се обединят всички разпоредби относно годишните счетоводни отчети и други финансови отчети.

(172)

Начинът, по който институциите на Съюза понастоящем докладват на Европейския парламент и на Съвета за проектите за недвижими имоти, следва да бъде подобрен. На институциите на Съюза следва да се позволи да финансират нови проекти за недвижими имоти с бюджетните кредити, получени за сградите, които вече са продадени. Ето защо в разпоредбите относно проектите за недвижими имоти следва да бъде включена препратка към разпоредбите относно целевите приходи. Това ще позволи да бъдат посрещнати променящите се потребности на политиката за сградния фонд на институциите на Съюза, като същевременно се намалят разходите и се увеличи гъвкавостта.

(173)

С цел адаптиране на правилата, приложими за някои органи на Съюза, подробните правила за възлагане и подробните условия и минималното съотношение за ефективния процент на провизиране, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на рамковия финансов регламент за органите, създадени съгласно ДФЕС и Договора за Евратом, примерния финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, изменения на приложение I към настоящия регламент, подробните условия и методологията за изчисляване на ефективния процент на провизиране и на изменението на определеното минимално съотношение на ефективния процент на провизиране, което обаче не може да се установява на равнище по-ниско от 85 %. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(174)

С цел да се гарантира, че програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), създаден с Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19), бързо осигурява достатъчно ресурси в подкрепа на променящите се политически приоритети, индикативните дялове за всяка от трите оси и минималните проценти за всеки от тематичните приоритети в рамките на всяка ос следва да позволяват по-голяма гъвкавост, като същевременно се поддържа амбициозно ниво на участие за трансграничните партньорства по EURES. Това следва да подобри управлението на EaSI и да даде възможност за съсредоточаване на бюджетните средства върху дейностите, създаващи по-добра заетост и социални резултати.

(175)

С цел да се улеснят инвестициите в инфраструктура за културен и устойчив туризъм, без да се засяга прилагането на правни актове на Съюза в областта на околната среда, по-специално директиви 2001/42/ЕО (20) и 2011/92/ЕС (21) на Европейския парламент и на Съвета, в зависимост от случая, следва да бъдат изяснени определени ограничения по отношение на обхвата на подкрепата за такива инвестиции по Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета (22). Поради това е необходимо да бъдат въведени ясни ограничения по отношение на ограничаването на мащаба на приноса от ЕФРР за такива инвестиции, считано от 2 август 2018 г.

(176)

С цел справяне с предизвикателствата, породени от увеличаващия се приток на мигранти и бежанци, целите, за постигането на които ЕФРР може да допринесе в подкрепа на мигрантите и бежанците, следва да бъдат ясно посочени, така че да бъде дадена възможност на държавите членки да осигурят инвестиции, насочени към законно пребиваващите граждани на трети държави, включително кандидати за убежище и ползващи се от международна закрила.

(177)

С цел да се улесни изпълнението на операциите по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23) обхватът на потенциалните бенефициери следва да се разшири. Поради това управляващите органи следва да имат възможност да приемат физически лица като бенефициери и следва да бъде предвидено по-широко определение за бенефициери в контекста на държавна помощ.

(178)

На практика макрорегионалните стратегии се договарят при приемането на заключения на Съвета. Съгласно наложилата се практика след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1303/2013 тези заключения може, когато е целесъобразно, да бъдат одобрени от Европейския съвет, като се отчитат правомощията на тази институция, установени в член 15 ДЕС. Определението на „макрорегионални стратегии“, предвидено в посочения регламент, следва да бъде съответно изменено.

(179)

С цел да се гарантира доброто финансово управление на ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР („европейските структурни и инвестиционни фондове“, наричани по-долу „ЕСИ фондовете“), които се прилагат при условията на споделено управление, и да се изяснят задълженията на държавите членки, общите принципи, установени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да включват препратка към принципите, предвидени в настоящия регламент относно вътрешния контрол на изпълнението на бюджета и избягването на конфликти на интереси.

(180)

С цел максимално увеличаване на взаимодействието между всички фондове на Съюза за справяне с предизвикателствата на миграцията и убежището по ефективен начин следва да се гарантира, че когато тематичните цели са заложени като приоритети в правилата за отделните фондове, тези приоритети обхващат подходящото използване на всеки ЕСИ фонд за тези области. Когато е целесъобразно, следва да бъде осигурена координация с фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

(181)

За да се осигури съгласуваност на програмните правила, веднъж годишно следва да се прави съгласуване между споразуменията за партньорство и измененията на програмите, одобрени от Комисията през предходната календарна година.

(182)

С цел да се улесни подготовката и изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие водещият фонд следва да може да покрива предварителни и текущи разходи и разходи за популяризиране.

(183)

С цел да се улесни осъществяването на воденото от общностите местно развитие и на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) следва да бъдат изяснени ролите и отговорностите във връзка с други органи на програмата на местните групи за действие по отношение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, както и на местните органи, органите за регионално развитие или неправителствените организации по отношение на ИТИ. Определянето като междинно звено в съответствие с правилата за отделния фонд следва да се изисква само в случаите, когато съответните органи изпълняват допълнителни задачи, които попадат в рамките на отговорността на управляващия или сертифициращия орган или на разплащателната агенция.

(184)

Управляващите органи следва да имат възможността да прилагат финансовите инструменти чрез пряко възлагане на договор на ЕИБ и на международните финансови институции.

(185)

Много от държавите членки са създали публични банки или институции, които извършват дейност съгласно мандат в областта на обществената политика за насърчаване на дейностите за икономическо развитие. Тези публични банки или институции имат специфични характеристики, които ги отличават от частните търговски банки по отношение на тяхната собственост, мандата им за развитие, както и факта, че тяхната основна насоченост не е увеличаването на печалбата. Основната роля на тези публични банки или институции е да смекчават пазарната неефективност, когато в определени региони или за някои области на политиката, или за някои сектори финансовите услуги са недостатъчно предлагани от търговските банки. Тези публични банки или институции разполагат с необходимите средства за насърчаване на достъпа до европейските структурни и инвестиционни фондове, като същевременно запазват неутралност по отношение на конкуренцията. Специфичната им роля и характеристики могат да позволят на държавите членки да увеличат използването на финансови инструменти с цел да се постигне максимално въздействие на ЕСИ фондовете в реалната икономика. Подобен резултат би бил в съответствие с политиката на Комисията за улесняване на ролята на тези публични банки или институции като управители на фондовете, както в изпълнението на ЕСИ фондовете, така и в комбинирането на ЕСИ фондовете с финансиране чрез ЕФСИ, както е посочено по-специално в Плана за инвестиции за Европа. Без да се засягат вече възложените договори за изпълнение на финансови инструменти в съответствие с приложимото право, е оправдано да се поясни, че управляващите органи може да възлагат пряко договори на такива публични банки или институции. Независимо от това, с цел да се гарантира, че тази възможност за пряко възлагане остава съвместима с принципите на вътрешния пазар, следва да бъдат установени строги условия, които трябва да бъдат изпълнени от публичните банки или институции.

Тези условия следва да включват изискването да няма пряко частно капиталово участие, освен форми на частно капиталово участие, които не са свързани с контролни или блокиращи правомощия, в съответствие с изискванията, установени в Директива 2014/24/ЕС. Освен това и в рамките на приложното поле на Регламент (ЕС) № 1303/2013, на публичните банки или институции следва също така да бъде разрешено да изпълняват финансови инструменти, когато частното капиталово участие няма отражение върху решенията относно текущото управление на финансовия инструмент, подпомаган от европейските структурни и инвестиционни фондове.

(186)

С цел да се запази възможността за принос по линия на ЕФРР и ЕЗФРСР към съвместната неограничена гаранция и секюритизацията на финансови инструменти в полза на МСП, е необходимо да се предвиди възможността държавите членки да използват ЕФРР и ЕЗФРСР с цел принос за такива инструменти през целия програмен период, и да се актуализират съответните разпоредби, свързани с тази възможност, като например разпоредбите за предварителните оценки и другите оценки, и да се въведе възможността за програмиране на ЕФРР на равнището на приоритетни оси.

(187)

Приемането на Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета (24) имаше за цел да даде възможност на държавите членки да използват ЕСИ фондовете, за да участват във финансирането на допустими проекти, които са подкрепени по ЕФСИ. В Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да се въведе специална разпоредба, установяваща реда и условията за по-добро взаимодействие и взаимно допълване, които ще улеснят възможността за комбиниране на ЕСИ фондовете с финансови продукти на ЕИБ в рамките на гаранцията на ЕС по ЕФСИ.

(188)

При извършване на своите операции, прилагащите финансови инструменти органи следва да приемат политиката на Съюза относно юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и промените в тази политика, предвидени в съответните правни актове на Съюза и в заключения на Съвета, по-специално в заключенията от 8 ноември 2016 г. и приложението към тях, както и заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. и приложенията към тях.

(189)

С цел да се опростят и хармонизират изискванията за контрол и одит и да се подобри отчетността на финансовите инструменти, изпълнявани от ЕИБ и други международни финансови институции, е необходимо да се изменят разпоредбите относно управлението и контрола на финансовите инструменти за улесняване на процеса за гарантиране на достоверност и точност. Това изменение не засяга финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква а) и член 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, създадени въз основа на споразумение за финансиране, подписано преди 2 август 2018 г. Спрямо тези финансови инструменти следва да продължи да се прилага член 40 от посочения регламент така, както се е прилагал към момента на подписване на споразумението за финансиране.

(190)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на образеца на докладите за контрол и годишните одитни доклади, посочени в член 40, параграф 1 от същия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (25).

(191)

С цел да се гарантира съответствие с третирането на финансовите корекции по време на програмния период 2007—2013 г. е необходимо да се поясни, че за финансовите инструменти следва да е възможно приносът, отменен в резултат от отделна нередност, да бъде използван повторно за редовни разходи в рамките на същата операция, така че свързаната финансова корекция да не води до нетна загуба за операцията по финансовия инструмент.

(192)

С цел да се осигури повече време за подписването на споразумения за финансиране, които позволяват използването на доверителни сметки за плащания за инвестиции в крайни получатели след изтичането на периода на допустимост за инструменти с дялово участие, срокът за подписване на такива споразумения за финансиране следва да бъде удължен до 31 декември 2018 г.

(193)

С цел да се насърчат инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, да правят съвместни инвестиции в проекти на публичната политика следва да се въведе концепцията за диференцирано третиране на инвеститорите, която позволява при определени условия ЕСИ фондовете да бъдат подчинени на определен инвеститор, работещ съгласно принципа на пазарната икономика, и на финансовите продукти на ЕИБ по гаранцията на ЕС по ЕФСИ. В същото време следва да се определят условията за прилагане на подобно диференцирано третиране при изпълнението на ЕСИ фондовете.

(194)

Предвид продължителния период на ниски лихвени проценти, за да се избегне необосновано санкциониране на организациите, изпълняващи финансови инструменти, е необходимо, при активно управление на касовите средства, да се позволи финансирането на отрицателните лихви, генерирани в резултат на инвестициите на ЕСИ фондовете в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, от ресурсите, изплатени обратно към финансовия инструмент.

(195)

С цел изискванията за отчитане да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите относно диференцираното третиране на инвеститорите и за да се избегне дублиране на някои изисквания, член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде изменен.

(196)

С цел да се улесни изпълнението на ЕСИ фондовете е необходимо на държавите членки да се предостави възможността за изпълнение на действия за техническа помощ чрез пряко възлагане на договор на ЕИБ, други международни финансови институции и публични банки или институции.

(197)

За да бъдат хармонизирани допълнително условията за операции, които след приключването си генерират нетни приходи, съответните разпоредби от настоящия регламент следва да се прилагат по отношение на вече избраните, но все още продължаващи операции, както и по отношение на операциите, които все още предстои да бъдат избрани в рамките на съответния програмен период.

(198)

С цел да се създаде силен стимул за прилагането на мерки за енергийна ефективност икономиите на разходи, получени от увеличаването на енергийната ефективност чрез дадена операция, следва да не се третират като нетни приходи.

(199)

С цел да се улесни изпълнението на операциите, генериращи приходи, следва да се разреши намаляването на ставката на съфинансиране по всяко време от изпълнението на програмата и следва да се осигурят възможности за установяването на фиксирани проценти за нетните приходи на национално равнище.

(200)

Поради късното приемане на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (26) и обстоятелството, че нивата на интензитета на помощта са установени с посочения регламент, е необходимо да се предвидят някои изключения в Регламент (ЕС) № 1303/2013 за ЕФМДР по отношение на операциите, генериращи приходи. Тъй като тези изключения осигуряват по-благоприятни условия за някои генериращи приходи операции, за които сумите или процентите на подкрепа са определени в Регламент (ЕС) № 508/2014, е необходимо да се установи различна начална дата на прилагане на тези изключения, за да се осигури равно третиране на операциите, подкрепяни въз основа на Регламент (ЕС) № 1303/2013

(201)

За да се намали административната тежест за бенефициерите, следва да бъде повишен прагът, при който някои операции се освобождават от изискването за изчисляване и отчитане на приходите, генерирани при тяхното изпълнение.

(202)

С цел да се улеснят полезните взаимодействия между ЕСИ фондовете и други инструменти на Съюза следва да се предвиди възможността направените разходи да бъдат възстановени от различни ЕСИ фондове и инструменти на Съюза въз основа на предварително договорен процент.

(203)

С цел да се насърчи използването на еднократни суми и предвид факта, че еднократните суми трябва да се основават на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, гарантиращ доброто финансово управление, приложимата горна граница за използването им следва да бъде премахната.

(204)

С цел намаляване на административната тежест на изпълнението на проектите от страна на бенефициерите следва да се въведе нов опростен вариант на разходите за финансиране въз основа на условия, различни от разходите за операции.

(205)

С цел опростяване на правилата, уреждащи използването на фондовете, и намаляване на свързаната с това административна тежест държавите членки следва все повече да използват опростени варианти за разходите.

(206)

Предвид обстоятелството, че в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 задължението да се гарантира дълготрайност на инвестиционните операции се прилага от последното плащане към бенефициера и че при инвестиция, която се състои от лизинг на нови машини и оборудване, последното плащане се извършва в края на договорния срок, това задължение следва да не се прилага за този вид инвестиции.

(207)

С цел да се гарантира широкото прилагане на опростените варианти за разходите следва да се предвиди задължително използване на стандартни таблици за единичните разходи, еднократните суми или единните ставки за операциите, получаващи подкрепа по ЕФРР и ЕСФ, които са под определен праг, при спазване на съответните преходни разпоредби. На управляващия орган или мониторинговия комитет за програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ следва да бъде дадена възможността да удължи преходния период с подходящ срок по своя преценка, ако смята, че това задължение създава несъразмерна административна тежест. Това задължение следва да не се прилага за операции, за които се получава подкрепа в рамките на държавна помощ, която не представлява помощ de minimis. По отношение на такива операции следва да се запази като възможност получаването на всякакви форми на безвъзмездни средства и възстановима помощ. Също така използването на проектобюджетите като допълнителен метод за определяне на опростените разходи следва да се въведе за всички ЕСИ фондове.

(208)

С цел да се улесни по-ранното и по-целенасоченото прилагане на опростените варианти за разходите на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с допълването на Регламент (ЕС) № 1303/2013 с допълнителни специални правила за ролята, отговорността и задълженията на органите, прилагащи финансови инструменти, свързаните с това критерии за подбор и продуктите, които могат да бъдат получени чрез финансовите инструменти, във връзка с допълването на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на стандартните таблици за единичните разходи или финансирането с единна ставка, коректния, справедлив и проверим метод на изчисление, по който те могат да бъдат установени, и във връзка с определянето на подробни условия относно финансирането въз основа на изпълнението на условията, свързани с постигането на напредък в изпълнението или постигането на целите на програмите, а не въз основа на разходите и тяхното прилагане. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(209)

С цел да се намали административната тежест следва да се увеличи използването на единни ставки, които не изискват установяване на методология от държавите членки. Затова следва да бъдат въведени две допълнителни единни ставки: една за изчисляването на преките разходи за персонал и друга за изчисляването на останалите допустими разходи въз основа на разходите за персонал. Освен това следва да се пояснят допълнително методите за изчисляване на разходите за персонал.

(210)

С цел подобряване на ефективността и въздействието на операциите следва да се улесни изпълнението на операции, които обхващат цялата територия на дадена държава членка, или на операциите, които обхващат различни области на програмата, а възможностите за разходи извън Съюза за определени инвестиции следва да бъдат увеличени.

(211)

С цел да се насърчат държавите членки да използват независими експерти за оценката на големи проекти следва да се разреши деклариране пред Комисията на разходите, свързани с голям проект, преди положителната оценка от независим експерт, след като Комисията е била уведомена за изпращането на съответната информация на независимия експерт.

(212)

С цел да се насърчи използването на съвместни планове за действие, което ще намали административната тежест за бенефициерите, е необходимо да се намалят регулаторните изисквания, свързани със създаването на съвместен план за действие, като все така се отделя подходящо внимание на хоризонталните принципи, включително равенството между половете и устойчивото развитие, които до момента имат важен принос за ефективното изпълнение на ЕСИ фондовете.

(213)

С цел да се избегне ненужната административна тежест за бенефициерите правилата относно информацията, комуникацията и видимостта следва да бъдат съобразени с принципа на пропорционалност. Във връзка с това е важно да се изясни приложното поле на тези правила.

(214)

За да се намали административната тежест и осигуряване на ефективно използване на техническата помощ в ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд и в различните категории региони, следва да се увеличи гъвкавостта при изчисляването и мониторинга на съответните ограничения, приложими за техническата помощ на държавите членки.

(215)

С цел рационализиране на структурите за изпълнение следва да се поясни, че възможността управляващият орган, сертифициращият орган и одитният орган да бъдат част от един публичен орган съществува и за програмите по целта „Европейско териториално сътрудничество“.

(216)

Следва да бъдат определени по-подробно отговорностите на управляващите органи във връзка с проверката на разходите, когато се използват опростени варианти за разходите.

(217)

За да се гарантира, че бенефициерите могат да се възползват пълноценно от потенциала за опростяване на средствата за електронно управление при изпълнението на ЕСИ фондовете и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), особено с цел да се улесни пълното електронно управление на документи, е необходимо да се поясни, че не е необходим хартиен носител, ако са изпълнени определени условия.

(218)

За да се повиши пропорционалността на контрола и да се намали административната тежест в резултат от припокриване пир упражняването на контрол, особено за малките бенефициери, без да се накърнява принципът на добро финансово управление, за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР следва да има превес принципът на единен одит и следва праговете, под които дадена операция не подлежи на повече от един одит, да станат двойно по-високи.

(219)

Важно е да се повиши видимостта на ЕСИ фондовете, както и осведомеността на обществеността за резултатите и постиженията при тяхното изпълнение. Информационните и комуникационни дейности и мерките за повишаване на видимостта за обществеността продължават да бъдат от основно значение за огласяване на постиженията на ЕСИ фондовете и на начините на инвестиране на финансовите ресурси на Съюза.

(220)

С цел улесняване на достъпа на определени целеви групи до ЕСФ следва да не се изисква събирането на данни за някои показатели, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (27).

(221)

С цел да се осигури равно третиране на операциите, получаващи подкрепа въз основа на настоящия регламент, е необходимо да се определи началната дата на прилагане на някои изменения на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(222)

За да се гарантира, че целият програмен период за регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013 и Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (28) се урежда от съгласуван набор от правила, е необходимо някои от измененията на тези регламенти да започнат да се прилагат от 1 януари 2014 г. Като се предвижда прилагане на тези изменения със задна дата, се отчитат оправданите правни очаквания.

(223)

За да се ускори изпълнението на финансовите инструменти, които съчетават подкрепа от ЕСИ фондовете с финансови продукти на ЕИБ, ползващи се с гаранцията на ЕС по ЕФСИ, и да се предвиди трайно правно основание за подписването на споразумения за финансиране, които позволяват използването на доверителни сметки за капиталови инструменти, е необходимо някои от измененията на настоящия регламент да започнат да се прилагат, считано от 1 януари 2018 г. Като се предвижда прилагане на тези изменения със задна дата, се осигурява по-голямо улеснение за финансирането на проекти чрез комбинирана подкрепа от ЕСИ фондовете и ЕФСИ и се избягва правният вакуум между датата, на която изтича действието на някои разпоредби от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и датата, на която влиза в сила удължаването на тяхното действие съгласно настоящия регламент.

(224)

Опростяванията и измененията, внесени в специалните секторни правила, следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, за да се улесни ускоряването на изпълнението през настоящия програмен период, поради което те следва да започнат да се прилагат от 2 август 2018 г.

(225)

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) следва да бъде запазен след 31 декември 2017 г., за да предоставя временно помощ на млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение и пребивават в региони, които са несъразмерно засегнати от масови съкращения. С цел осигуряване на непрекъсната помощ на млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, изменението на Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета (29), с който се осигурява тази непрекъсната помощ, следва да започне да се прилага, считано от 1 януари 2018 г.

(226)

Следва да е възможно създаването на механизми за смесено финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета (30) за един или повече сектори на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Тези механизми за смесено финансиране биха могли да финансират операции за смесено финансиране, които представляват действия, съчетаващи безвъзмездни форми на подкрепа, като подкрепа от бюджета на държавите членки, безвъзмездни средства по МСЕ и ЕСИ фондове и финансови инструменти по бюджета на Съюза, включително комбинации от капиталови и дългови финансови инструменти по МСЕ и финансиране от групата на ЕИБ, от национални насърчителни банки, от финансови институции в областта на развитието или други финансови институции, както и от инвеститори и частна финансова подкрепа. Финансирането от групата на ЕИБ следва да включва финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ и частната финансова подкрепа следва да включва както преки, така и непреки финансови вноски, включително и подкрепа, получена чрез публично-частни партньорства.

(227)

Структурата и организацията на механизмите за смесено финансиране следва да се основават на предварителна оценка в съответствие с настоящия регламент и следва да отразяват резултатите от опита, натрупан от изпълнението на „Поканата за смесено финансиране“ на МСЕ, посочена в Решението за изпълнение на Комисията от 20 януари 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение C(2014) 1921 на Комисията за установяване на многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) — Транспортен сектор, за периода 2014—2020 година. Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да бъдат установени с многогодишните и/или годишните работни програми и да бъдат приети в съответствие с членове 17 и 25 от Регламент (ЕС) № 1316/2013. Комисията следва да гарантира прозрачно и своевременно докладване на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на всеки един механизъм за смесено финансиране на МСЕ.

(228)

Целта на механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да е да се улесни и рационализира кандидатстването, като се въведе едно заявление за всички форми на подкрепа, включително за безвъзмездни средства от Съюза по МСЕ и за финансиране от частния сектор. Тези механизми за смесено финансиране следва да имат за цел оптимизиране на процеса на кандидатстване за организаторите на проекти чрез осигуряване на единен процес на оценка от техническа и финансова гледна точка.

(229)

Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят гъвкавостта за представяне на проекти и да опростят и рационализират процеса на определяне и финансиране на проектите. Те следва също така да засилят отговорността и ангажираността на участващите финансови институции, като по този начин намалят рисковете, свързани с проектите.

(230)

Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да доведат до засилена координация, обмен на информация и сътрудничество между държавите членки, Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки и частните инвеститори с цел създаване и осигуряване на подкрепа на редица жизнеспособни проекти, които преследват целите на политиката на МСЕ.

(231)

Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят мултиплициращия ефект от изразходването на средствата на Съюза, като привличат допълнителни ресурси от частни инвеститори, като по този начин се осигурява максимална степен на участие на частните инвеститори. Освен това те следва да гарантират, че подпомаганите действия са икономически и финансово осъществими и помагат да се избегне липсата на инвестиционен ливъридж. Те следва да допринасят за постигането на целите на Съюза за изпълнение на конкретните цели, определени на Парижката конференция по въпросите на климата (COP 21), за създаване на работни места и трансгранична свързаност. Важно е, когато МСЕ и ЕФСИ бъдат използвани едновременно за финансирането на действия, Сметната палата да проверява дали финансовото управление е било добро в съответствие с член 287 ДФЕС и член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(232)

В повечето случаи се очаква безвъзмездните средства да останат основен начин за подпомагане на постигането на целите на политиката на Съюза в транспортния сектор. Поради това използването на инструменти за смесено финансиране следва да не води до по-малко наличие на такива безвъзмездни средства.

(233)

Участието на частни съвместни инвеститори в транспортните проекти би могло да бъде улеснено чрез намаляване на финансовия риск. Гаранциите за първа загуба, предоставяни от ЕИБ по линия на механизмите за съвместно финансиране, подкрепяни от бюджета, като механизмите за смесено финансиране, могат да бъдат подходящи за целта.

(234)

Финансирането от МСЕ следва да се основава на критериите за подбор и възлагане, установени в многогодишните и годишните работни програми съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1316/2013, независимо от използваните форми на финансиране, или на комбинация от такива критерии.

(235)

Опитът, натрупан с механизмите за смесено финансиране, следва да бъде отчитан при оценките на Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(236)

Въвеждането на механизми за смесено финансиране на МСЕ чрез настоящия регламент следва да не се разбира като предопределяне на резултатите от преговорите по многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г.

(237)

Като се има предвид много високата степен на изпълнение на МСЕ в транспортния отрасъл и с цел да се подкрепи изпълнението на проектите с най-голяма добавена стойност за трансевропейската транспортна мрежа по отношение на коридорите на основната мрежа, трансграничните проекти, проектите по другата секция от основната мрежа и проектите, които отговарят на изискванията по хоризонталните приоритети, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013, е необходимо по изключение да се допусне допълнителна гъвкавост в използването на многогодишната работна програма, като се позволи размерът на финансовия пакет да достигне до 95 % от финансовите бюджетни ресурси, посочени в Регламент (ЕС) № 1316/2013. Важно е обаче през останалия период за изпълнение на МСЕ да бъде предоставена допълнителна подкрепа за приоритетите, включени в годишните работни програми.

(238)

Поради различния характер на телекомуникационния сектор на МСЕ в сравнение с транспортния и енергийния сектор на МСЕ, а именно по-малък среден размер на безвъзмездните средства и разлики във видовете разходи и видовете проекти, ненужната тежест за бенефициерите и държавите членки, които участват в съответни действия, следва да се избягва чрез по-малко обременително задължение за сертифициране, без да се отслабва принципът на добро финансово управление.

(239)

Понастоящем съгласно Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета (31) само безвъзмездни средства и поръчки могат да бъдат използвани за подкрепа на действия в областта на инфраструктурите за цифрови услуги. С цел да се гарантира, че инфраструктурите за цифрови услуги функционират възможно най-ефикасно, в подкрепа на тези действия следва да бъдат осигурени и други финансови инструменти, които понастоящем се използват в рамките на МСЕ, включително иновативни финансови инструменти.

(240)

С цел да се избегне ненужната административна тежест за управляващите органи, която би могла да възпрепятства ефективното прилагане на FEAD, е целесъобразно да се опрости и улесни процедурата за изменение на несъществени елементи на оперативните програми.

(241)

С цел допълнително да се опрости използването на FEAD е целесъобразно да се установят допълнителни разпоредби относно допустимостта на разходите, по-специално що се отнася до използването на стандартни таблици за единичните разходи, еднократните суми и единните ставки.

(242)

За да се избегне несправедливо третиране на партньорски организации, нередностите, които се дължат само на органа, отговарящ за закупуването на средствата за подпомагане, не следва да засягат допустимостта на разходите на партньорските организации.

(243)

За да се опрости прилагането на ЕСИ фондовете и на FEAD и да се избегне правната несигурност, някои отговорности на държавите членки по отношение на управлението и контрола следва да бъдат изяснени.

(244)

Като се има предвид необходимостта от съгласувано прилагане на съответните финансови правила в рамките на финансовата година, по принцип е препоръчително част първа от настоящия регламент (наричана по-долу „Финансовият регламент“) да започне да се прилага в началото на финансовата година. При все това, с цел да се гарантира, че важното опростяване, предвидено в настоящия регламент по отношение както на Финансовия регламент, така и на специалните секторни правила, носи възможно най-скоро ползи за получателите на средства от Съюза, е целесъобразно по изключение да се предвиди настоящият регламент да започне да се прилага с влизането си в сила. Същевременно, с цел да се даде допълнително време за адаптиране към новите правила, институциите на Съюза следва да продължат да прилагат Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 до края на финансовата 2018 година по отношение на изпълнението на съответните им бюджетни кредити за административни разходи.

(245)

Някои изменения относно финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да започнат да се прилагат едва от началната дата на прилагане на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., за да има достатъчно време за адаптиране на приложимите правни основания и програми към новите правила.

(246)

Информацията относно средногодишния брой на еквиваленти на пълно работно време и относно очаквания размер на целевите приходи, пренесени от предходни години, следва да се предостави за първи път заедно с проектобюджета, който трябва да бъде представен през 2021 г., за да се осигури достатъчно време на Комисията да се адаптира към новото задължение,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ПЪРВА ЧАСТ

ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата за съставяне и изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-долу „бюджетът“) и за представяне и одит на техните отчети.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„заявител“ означава физическо лице или субект със или без правосубектност, които са подали заявление в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездни средства или на конкурс за награди;

2)

„документ за кандидатстване“ означава оферта, заявление за участие, заявление за предоставяне на безвъзмездни средства или кандидатура в конкурс за награди;

3)

„процедура за възлагане, предоставяне или присъждане“ означава процедура за възлагане на поръчки, процедура за предоставяне на безвъзмездни средства, конкурс за награди или процедура за подбор на експерти или лица, или субекти, които изпълняват бюджета в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква в);

4)

„основен акт“ означава правен акт, различен от препоръка или становище, който осигурява правно основание за определено действие и за извършването на съответния записан в бюджета разход или за изпълнението на бюджетната гаранция или финансовата помощ, осигурена от бюджета, и който може да е под една от следните форми:

а)

при прилагането на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом) — формата на регламент, директива или решение по смисъла на член 288 ДФЕС; или

б)

при прилагането на дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС) — една от формите, посочени в член 28, параграф 1, член 31, параграф 2, член 33, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 ДЕС.

5)

„бенефициер“ означава физическо лице или субект със или без правосубектност, с които е подписано споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства;

6)

„механизъм или платформа за смесено финансиране“ означава рамка за сътрудничество, установена между Комисията и финансови институции в областта на развитието или други публични финансови институции с цел съчетаване на форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти и/или бюджетните гаранции от бюджета и форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от финансови институции и инвеститори от частния сектор;

7)

„изпълнение на бюджета“ означава извършването на дейности, свързани с управлението, мониторинга, контрола и одита на бюджетните кредити в съответствие с предвидените в член 62 методи;

8)

„бюджетно задължение“ означава операцията, чрез която отговорният разпоредител с бюджетни кредити заделя бюджетните кредити, необходими за покриването на последващи плащания в изпълнение на правни задължения;

9)

„бюджетна гаранция“ означава правно задължение на Съюза за подкрепа на програма от действия чрез поемане на финансово задължение в бюджета, което може да се използва, ако в хода на изпълнението на програмата настъпи определено събитие, и което остава валидно до изтичането на срока на поетите задължения по подкрепяната програма;

10)

„договор за недвижим имот“ означава договор, който включва покупката, замяната, дългосрочния наем, плодоползването, лизинга, наема или финансовия лизинг, със или без опция за закупуване, на земя, сгради или друго недвижимо имущество. Той включва както съществуващите сгради, така и сградите, чийто строеж не е приключил, при условие че кандидатът е получил валидно разрешение за строеж за тях. Той не включва сградите, проектирани в съответствие със спецификациите на възлагащия орган, които са предмет на договори за строителство;

11)

„кандидат“ означава икономически оператор, който е поискал покана или е поканен да участва в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, конкурс за проект или процедура на договаряне;

12)

„централен орган за покупки“ означава възлагащ орган, осъществяващ централизирани дейности по закупуване и, когато е приложимо, спомагателни дейности по закупуване;

13)

„проверка“ означава проверката на конкретен аспект на приходна или разходна операция;

14)

„договор за концесия“ означава писмен договор с определен паричен интерес, сключен между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи по смисъла на членове 174 и 178 с цел да се възложи изпълнението на строителство или предоставянето и управлението на услуги на даден икономически оператор (концесия), при който:

а)

възнаграждението се състои или единствено в правото на експлоатация на строителството или услугите, или в това право в съчетание с плащане;

б)

възлагането на договора за концесия включва прехвърлянето на концесионера на оперативен риск при експлоатирането на това строителство или тези услуги, който включва риск, свързан с търсенето, или риск, свързан с предлагането, или и двата вида. Счита се, че концесионерът е поел оперативен риск, когато при нормални условия на експлоатация не му е гарантирано, че ще си възвърне направените инвестиции или разходи по експлоатацията на съответното строителство или съответните услуги;

15)

„условен пасив“ означава потенциално финансово задължение, което може да възникне в зависимост от резултата от бъдещо събитие;

16)

„договор“ означава договор за обществена поръчка или договор за концесия;

17)

„изпълнител“ означава икономически оператор, с когото е подписан договор за обществена поръчка;

18)

„споразумение за финансов принос“ означава споразумение, сключено с лица или субекти, които изпълняват средства на Съюза, съгласно член 62, параграф 1, първа алинея, буква в), подточки ii)—viii);

19)

„контрол“ означава всяка мярка, предприета с цел да се осигури разумна увереност по отношение на ефективността, ефикасността и икономичността на операциите, надеждността на отчетността, опазването на имуществото и информацията, предотвратяването, разкриването и коригирането на последиците на измами и нередности, както и последващите действия във връзка с тези измами и нередности и подходящото управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, като се взема предвид многогодишният характер на програмите, както и естеството на съответните плащания. Контролът може да включва различни проверки, както и изпълнението на всякакви политики и процедури за постигане на целите, посочени в първото изречение;

20)

„контрагент“ означава страната, на която е предоставена бюджетна гаранция;

21)

„криза“ означава:

а)

ситуация на непосредствена или предстояща опасност, застрашаваща да прерасне във въоръжен конфликт или да дестабилизира някоя държава или нейните съседи;

б)

ситуация, предизвикана от природни бедствия, от причинени от човека кризи, като войни и други конфликти, или от извънредни обстоятелства, имащи подобни последици, свързани, inter alia, с изменението на климата, влошаването на качеството на околната среда, лишаването от достъп до енергия и природни ресурси или крайна бедност;

22)

„отмяна на бюджетни задължения“ означава операция, с която отговорният разпоредител с бюджетни кредити отменя изцяло или частично заделянето на бюджетни кредити, направено по-рано посредством поемане на бюджетно задължение;

23)

„динамична система за покупки“ означава изцяло електронен процес на извършване на често осъществявани покупки на изделия, които по принцип са налични на пазара;

24)

„икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, включително публичен субект, или група от такива лица, които предлагат доставка на продукти, изпълнение на строителство или предоставяне на услуги или доставка на недвижима собственост;

25)

„капиталова инвестиция“ означава предоставяне на капитал на дадено дружество, инвестиран пряко или непряко в замяна на собствеността в съответното дружество или част от нея, като инвеститорът на капитал може да упражнява определен управленски контрол спрямо дружеството и да участва в разпределението на неговите печалби;

26)

„европейска служба“ означава административна структура, създадена от Комисията или от Комисията заедно с една или повече други институции на Съюза за изпълнение на конкретни хоризонтални задачи;

27)

„окончателен административен акт“ означава акт на административен орган с окончателен и обвързващ характер в съответствие с приложимото право;

28)

„финансов актив“ означава всеки актив под формата на парични средства, капиталов инструмент на публичен или частен субект или договорно право на получаване на парични средства или на друг финансов актив от такъв субект;

29)

„финансов инструмент“ означава мярка на Съюза за финансова подкрепа, предоставяна от бюджета с цел постигане на една или повече конкретни цели на политиките на Съюза, която може да бъде под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като, когато е целесъобразно, може да бъде комбинирана с други форми на финансова подкрепа или със средства при споделено управление или средства от Европейския фонд за развитие (ЕФР);

30)

„финансов пасив“ означава договорно задължение за предоставяне на парични средства или друг финансов актив на друг субект;

31)

„рамково споразумение“ означава договор за обществена поръчка, сключен между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи, чиято цел е да се определят условията на конкретните поръчки, основани на този договор, които ще бъдат възложени през даден период, по-специално относно цените и, когато е целесъобразно, относно предвидените количества;

32)

„общо провизиране“ означава общият размер на средствата, считани за необходими през целия експлоатационен цикъл на дадена бюджетна гаранция, като резултат от прилагането на процента на провизиране, посочен в член 211, параграф 1, към размера на бюджетната гаранция, разрешена с основния акт, както е посочено в член 210, параграф 1, буква б);

33)

„безвъзмездни средства“ означава финансова подкрепа под формата на дарение. Когато тази помощ се предоставя при пряко управление, тя се урежда от дял VIII;

34)

„гаранция“ означава писмен ангажимент за поемане на отговорност за целия дълг или цялото задължение на трето лице или за част от тях или за успешното изпълнение от това трето лице на неговите задължения, в случай че настъпи събитие, водещо до предявяване на гаранцията, като например неизпълнение на задължението за плащане по заем;

35)

„гаранция при поискване“ означава гаранция, която трябва да бъде изплатена от гаранта по искане на контрагента, независимо от това дали съществуват пречки пред изпълнимостта на основното задължение;

36)

„вноска в натура“ означава нефинансови ресурси, които се предоставят безвъзмездно от трети лица на бенефициера;

37)

„правно задължение“ означава акт, с който отговорният разпоредител с бюджетни кредити поема или установява задължение, което води до последващо плащане или плащания и до признаването на разхода за сметка на бюджета, и което включва конкретни споразумения и договори, сключени съгласно споразуменията за финансово рамково партньорство и рамкови договори;

38)

„ефект на ливъридж“ означава размерът на възстановимото финансиране, предоставено на отговарящите на критериите крайни получатели, разделено на размера на финансовия принос на Съюза;

39)

„ликвиден риск“ означава рискът, че финансов актив, който е част от общия фонд „Провизии“, не може да бъде продаден в рамките на определен период, без да се понесат значителни загуби;

40)

„заем“ означава споразумение, което задължава заемодателя да предостави на заемополучателя договорена парична сума за договорен срок и според което заемополучателят е длъжен да изплати тази сума в договорения срок;

41)

„безвъзмездни средства с ниска стойност“ означава безвъзмездни средства на стойност по-малка или равна на 60 000 EUR;

42)

„организация на държава членка“ означава субект, установен в държава членка в качеството си на публичноправен орган или частноправна организация, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга и са предоставени подходящи финансови гаранции от държавата членка;

43)

„метод на изпълнение“ означава посочените в член 62 методи на изпълнение на бюджета: пряко управление, непряко управление и споделено управление;

44)

„действие с няколко донори“ означава всяко действие, при което средствата на Съюза се обединяват с тези на най-малко един друг донор;

45)

„мултиплициращ ефект“ означава размерът на инвестициите, направени от отговарящите на критериите крайни получатели, разделен на размера на финансовия принос на Съюза;

46)

„краен продукт“ означава реализираното с дадена дейност, определено в съответствие със специалните секторни правила;

47)

„участник“ означава кандидат или оферент в процедура за възлагане на поръчка, заявител в процедура за предоставяне на безвъзмездни средства, експерт в процедура за подбор на експерти, заявител в конкурс за награди или лице или субект, участващи в процедура за изпълнение на средства на Съюза в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква в);

48)

„награда“ означава финансови средства, предоставени като възнаграждение след конкурс. Когато тази награда се предоставя при пряко управление, тя се урежда от дял IX;

49)

„поръчка“ означава придобиването посредством договор на строителство, доставки или услуги и придобиването или наемането на земя, сгради или друга недвижима собственост от страна на един или няколко възлагащи органа от икономически оператори, избрани от тези възлагащи органи;

50)

„документация за поръчката“ означава всеки документ, представен от възлагащия орган или на който той се позовава с цел описване или определяне на елементите на процедурата за възлагане на поръчка, включително:

а)

мерките за публичност, предвидени в член 163;

б)

поканата за представяне на оферти;

в)

тръжните спецификации, включително техническите спецификации и съответните критерии, или описателните документи при състезателен диалог;

г)

проектът на договор;

51)

„договор за обществена поръчка“ означава писмен договор с паричен интерес, сключен между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи по смисъла на членове 174 и 178 с цел да се получи срещу заплащане на цена, платима изцяло или частично от бюджета, доставката на движимо или недвижимо имущество, изпълнението на строителство или предоставянето на услуги, включително:

а)

договорите за недвижими имоти;

б)

договорите за доставки;

в)

договорите за строителство;

г)

договорите за услуги;

52)

„квазикапиталова инвестиция“ означава вид финансиране, нареждащо се между собствения капитал и дълга, което носи по-висок риск от първостепенния дълг и по-нисък риск от базовия собствен капитал и което може да бъде структурирано като дълг, обикновено необезпечен и подчинен, а в някои случаи конвертируем в капитал, или в привилегирован капитал;

53)

„получател“ означава бенефициер, изпълнител, хоноруван външен експерт или лице или субект, които получават награди или средства по линия на финансов инструмент или които изпълняват средства на Съюза в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква в);

54)

„споразумение за обратно изкупуване“ означава продажба на ценни книжа срещу парични средства със споразумение за обратното им изкупуване на определена бъдеща дата или при поискване;

55)

„бюджетен кредит за научни изследвания и технологично развитие“ означава бюджетен кредити, който се записва в един от дяловете на бюджета, отнасящ се до областите на политиката, свързани с непреките научни изследвания или с преките научни изследвания, или в глава от друг дял, отнасяща се до научноизследователските дейности;

56)

„резултат“ означава ефектът от изпълнението на дадена дейност, определен в съответствие със специалните секторни правила;

57)

„инструмент за поделяне на риска“ означава финансов инструмент, който позволява поделянето на определен риск между два или повече субекта, ако е целесъобразно — в замяна на договорено възнаграждение;

58)

„договор за услуги“ означава договор, който обхваща всички интелектуални и неинтелектуални услуги, различни от тези, които попадат в обхвата на договорите за доставки, договорите за строителство и договорите за недвижими имоти;

59)

„добро финансово управление“ означава изпълнение на бюджета в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;

60)

„Правилник за персонала“ означава Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68;

61)

„подизпълнител“ означава икономически оператор, предложен от кандидат, оферент или изпълнител с цел да изпълни част от договор или предложен от бенефициер с цел да изпълни част от задачите, съфинансирани с безвъзмездни средства;

62)

„членски внос“ означава сумите, изплащани на органи, в които членува Съюзът, в съответствие с бюджетните решения и условията за плащане, определени от съответния орган;

63)

„договор за доставка“ означава договор, обхващащ покупката, лизинга, наема или финансовия лизинг, със или без опция за закупуване, на стоки, който може да включва, като допълнителен предмет, дейности по проучване на терена и инсталиране;

64)

„техническа помощ“ означава, без да се засягат специалните секторни правила, дейности за подкрепа и изграждане на капацитет, необходими за изпълнението на програма или дейност, в частност дейности по подготовка, управление, мониторинг, оценка, одит и контрол;

65)

„оферент“ означава икономически оператор, който е представил оферта;

66)

„Съюз“ означава Европейският съюз, Европейската общност за атомна енергия или и двете, в зависимост от контекста;

67)

„институция на Съюза“ означава Европейският парламент, Европейският съвет, Съветът, Комисията, Съдът на Европейския съюз, Сметната палата, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският омбудсман, Европейският надзорен орган по защита на данните или Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); Европейската централна банка не се счита за институция на Съюза;

68)

„потенциален оферент“ означава икономически оператор, включен в списък с потенциални оференти, които ще бъдат поканени да подадат заявления за участие или оферти;

69)

„доброволец“ означава лице, което работи на незадължителни начала за дадена организация, без да му се заплаща.

70)

„строителство“ означава резултатът от строителни дейности или дейности на гражданското строителство, взети като цяло, който е достатъчен сам по себе си за изпълнение на икономическа или техническа функция;

71)

„договор за строителство“ означава договор, който обхваща:

а)

изпълнението или проектирането и изпълнението на строителство,

б)

изпълнението или проектирането и изпълнението на строителство, свързано с някоя от дейностите, посочени в приложение II към Директива 2014/24/ЕС или

в)

изпълнението, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, посочени от възлагащия орган, който има решаващо влияние върху вида или проектирането на строителството.

Член 3

Съответствие на вторичното законодателство с настоящия регламент

1.   Разпоредбите, които се отнасят до изпълнението на приходите и разходите на бюджета и които се съдържат в основен акт, трябва да са съобразени с бюджетните принципи, посочени в дял II.

2.   Без да се засяга параграф 1, във всяко предложение или изменение на предложение, представено на законодателния орган, което съдържа дерогации от разпоредбите на настоящия регламент, различни от установените в дял II, или от делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, ясно се посочват тези дерогации и конкретните причини, които ги обосновават, в съображенията и в обяснителния меморандум на тези предложения или изменения.

Член 4

Срокове, дати и крайни срокове

Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (32) се прилага за крайните срокове, определени с настоящия регламент.

Член 5

Защита на личните данни

Настоящият регламент не засяга регламенти (ЕО) № 45/2001 и (ЕС) 2016/679.

ДЯЛ II

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Зачитане на бюджетните принципи

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност, както са изложени в настоящия регламент.

ГЛАВА 1

Принципи на единство и на точност на бюджета

Член 7

Обхват на бюджета

1.   За всяка финансова година в бюджета се прогнозират и разрешават всички приходи и разходи, счетени за необходими за Съюза. Той включва:

а)

приходите и разходите на Съюза, включително административните разходи, произтичащи от прилагането на разпоредбите на ДЕС, свързани с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), и оперативните разходи, възникнали при прилагането на тези разпоредби, когато тези разходи са за сметка на бюджета;

б)

приходите и разходите на Европейската общност за атомна енергия.

2.   Бюджетът съдържа многогодишни бюджетни кредити, които се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, както и едногодишни бюджетни кредити.

Бюджетните кредити, разрешени за финансовата година, се състоят от:

а)

бюджетните кредити, предвидени в бюджета, включително с коригиращи бюджети;

б)

пренесените от предходната финансова година бюджетни кредити;

в)

бюджетните кредити, предоставени отново в съответствие с член 15;

г)

бюджетните кредити, произтичащи от плащания по предварително финансиране, които са възстановени в съответствие с член 12, параграф 4, буква б);

д)

бюджетните кредити, предоставени вследствие получаването на приходи, предвидени за определена цел през финансовата година или пренесени от предходни финансови години.

3.   Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната стойност на правните задължения, поети през финансовата година, при спазване на член 114, параграф 2.

4.   Бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години.

5.   Параграфи 2 и 3 от настоящия член не възпрепятстват поемането на глобални задължения за бюджетни кредити, нито поемането на бюджетни задължения под формата на годишни траншове, както е предвидено съответно в член 112, параграф 1, първа алинея, буква б) и в член 112, параграф 2.

Член 8

Специални правила относно принципите на единство и на точност на бюджета

1.   Всички приходи и разходи се записват в определен бюджетен ред.

2.   Без това да засяга разрешените разходи, произтичащи от условните пасиви, предвидени в член 210, параграф 2, не се поема задължение за разходи, нито се разрешават разходи, които надвишават разрешените бюджетни кредити.

3.   В бюджета се записват бюджетни кредити, само ако са по разходна позиция, считана за необходима.

4.   Лихвите, натрупани по направени от бюджета плащания по предварително финансиране, не се дължат на Съюза, освен когато е предвидено друго в съответните споразумения за финансов принос или в съответните споразумения за финансиране.

ГЛАВА 2

Принцип на ежегодност

Член 9

Определениe

Бюджетните кредити, вписани в бюджета, се разрешават за срок от една финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 10

Бюджетно осчетоводяване на приходите и бюджетните кредити

1.   Приходите за дадена финансова година се записват в сметките за същата година въз основа на сумите, събрани през нея. Собствените ресурси за месец януари на следващата финансова година обаче могат да бъдат предоставени авансово съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

2.   Вписванията във връзка със собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност (ДДС) и на база брутния национален доход могат да бъдат коригирани в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

3.   Поетите задължения се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на правните задължения, поети до 31 декември на същата година. При все това, глобалните бюджетни задължения, посочени в член 112, параграф 4, се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на бюджетните задължения, поети до 31 декември на същата година.

4.   Плащанията се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на плащанията, извършени от счетоводителя до 31 декември на същата година.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4:

а)

разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на средствата, възстановени от Комисията на държавите членки до 31 декември на същата година, при условие че платежното нареждане е получено от счетоводителя до 31 януари на следващата финансова година;

б)

разходите, изпълнявани при условията на споделено управление, с изключение на ЕФГЗ, се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на средствата, възстановени от Комисията на държавите членки до 31 декември на същата година, включително разходите, начислени до 31 януари на следващата финансова година, както е предвидено в членове 30 и 31.

Член 11

Поемане на задължение за бюджетни кредити

1.   За бюджетните кредити, записани в бюджета, могат да бъдат поемани задължения от 1 януари, веднага след като бюджетът бъде окончателно приет.

2.   От 15 октомври на финансовата година може да бъдат поети авансово следващите задължения за разходи по бюджетните кредити, предвидени за следващата финансова година:

а)

обичайни административни разходи, при условие че тези разходи са одобрени в последния надлежно приет бюджет, и само в размер максимум до една четвърт от общия размер на съответните бюджетни кредити, определени от Европейския парламент и от Съвета за текущата финансова година;

б)

обичайни разходи за управление на ЕФГЗ, при условие че основанието за тези разходи е предвидено в действащ основен акт, и само в размер максимум до три четвърти от общия размер на съответните бюджетни кредити, определен от Европейския парламент и от Съвета за текущата финансова година.

Член 12

Анулиране и пренасяне на бюджетни кредити

1.   Бюджетните кредити, които не са използвани до края на финансовата година, за която са били записани, се анулират, освен когато се пренасят в съответствие с параграфи 2—8.

2.   Следните бюджетни кредити могат да бъдат пренасяни с решение, прието в съответствие с параграф 3, но само за следващата финансова година:

а)

бюджетни кредити за поети задължения и едногодишни бюджетни кредити, за които повечето от подготвителните етапи на процедурата по поемането на задължения са приключили до 31 декември на финансовата година. Задължения за тези бюджетни кредити могат да бъдат поемани до 31 март на следващата финансова година, с изключение на едногодишните бюджетни кредити, свързани с проекти за недвижими имоти, задължения за които могат да бъдат поемани до 31 декември на следващата финансова година;

б)

бюджетните кредити, които са необходими, когато законодателният орган е приел основен акт през последното тримесечие на финансовата година и до 31 декември на същата година Комисията не е могла да поеме задължение за бюджетните кредити, предвидени за тази цел. Задължения за такива бюджетни кредити могат да бъдат поемани до 31 декември на следващата финансова година;

в)

бюджетните кредити за плащания, необходими за покриване на съществуващи задължения или на задължения, свързани с пренесени бюджетни кредити за поети задължения, когато предвидените по съответните бюджетни редове за следващата финансова година бюджетни кредити за плащания са недостатъчни;

г)

бюджетните кредити за действията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (33), за които не са поети задължения.

Във връзка с първа алинея, буква в) съответната институция на Съюза използва първо бюджетните кредити, разрешени за текущата финансова година, и не използва пренесени бюджетни кредити, докато първите не бъдат изчерпани.

Пренасянето на бюджетни кредити, за които не са поети задължения, посочено в първа алинея, буква г) от настоящия параграф, не превишава, в рамките на ограничение от 2 % от първоначалните бюджетни кредити, гласувани от Европейския парламент и от Съвета, размера на корекцията на директните плащания, приложена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 през предходната финансова година. Пренасяните бюджетни кредити се връщат в бюджетните редове, които покриват действията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

3.   Съответната институция на Съюза взема своето решение във връзка с пренасянето на бюджетни кредити, посочени в параграф 2, до 15 февруари на следващата финансова година. Тя информира Европейския парламент и Съвета за взетото от нея решение за пренасяне до 15 март на същата година. Освен това тя посочва за всеки бюджетен ред как са приложени за всяко пренасяне критериите по параграф 2, първа алинея, букви а), б) и в).

4.   Бюджетните кредити се пренасят автоматично по отношение на:

а)

бюджетни кредити за поети задължения за резерва за спешна помощ и за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Тези бюджетни кредити може да бъдат пренасяни само за следващата финансова година и за тях може да бъдат поети задължения до 31 декември на същата година;

б)

бюджетните кредити, съответстващи на вътрешни целеви приходи. Тези бюджетни кредити може да бъдат пренасяни само за следващата финансова година и за тях може да бъдат поети задължения до 31 декември на същата година, с изключение на вътрешните целеви приходи от наеми и от продажба на сгради и земя, които може да бъдат пренасяни до пълното им усвояване. Бюджетните кредити, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета (34), налични на 31 декември и произтичащи от възстановявания на плащания по предварително финансиране, може да бъдат пренасяни до приключването на програмата и използвани, когато е необходимо, при условие че вече не са останали други бюджетни кредити за поети задължения;

в)

бюджетните кредити, съответстващи на външни целеви приходи. Тези бюджетни кредити се използват изцяло, докато бъдат извършени всички операции, свързани с програмата или действието, за които те са предназначени, или могат да бъдат пренасяни и използвани за следващата програма или действие. Това не важи за приходите, посочени в член 21, параграф 2, буква ж), подточка iii), при които бюджетните кредити, за които не са поети задължения в срок от пет години, се анулират;

г)

бюджетните кредити за плащания за ЕФГЗ, произтичащи от спирания в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

5.   Третирането на външните целеви приходи по параграф 4, буква в) от настоящия член, които произтичат от участието на държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) в определени програми на Съюза в съответствие с член 21, параграф 2, буква д), е в съответствие с Протокол № 32 към Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“).

6.   В допълнение към информацията, предвидена в параграф 3, съответната институция на Съюза представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно бюджетните кредити, които са пренесени автоматично, включително съответните суми, както и разпоредбата на настоящия член, съгласно която са били пренесени бюджетните кредити.

7.   Едногодишните бюджетни кредити, за които е поето правно задължение в края на финансовата година, се изплащат до края на следващата финансова година.

8.   Без да се засяга параграф 4, бюджетните кредити, оставени в резерв, и бюджетните кредити за разходи за персонала не се пренасят. За целите на настоящия член разходите за персонала включват възнагражденията и надбавките на членовете и персонала на институциите на Съюза, по отношение на които се прилага Правилникът за персонала.

Член 13

Подробни разпоредби за анулиране и пренасяне на бюджетни кредити

1.   Бюджетните кредити за поети задължения и едногодишните бюджетни кредити, посочени в член 12, параграф 2, първа алинея, буква а), може да бъдат пренасяни само ако е било невъзможно задълженията да бъдат поети преди 31 декември на финансовата година по причини, които не се дължат на разпоредителя с бюджетни кредити, и ако подготвителните етапи са достатъчно напреднали, за да се допусне с основание, че задълженията ще бъдат поети до 31 март на следващата финансова година или — във връзка с проектите за недвижими имоти —до 31 декември на следващата финансова година.

2.   Подготвителните етапи, посочени в член 12, параграф 2, първа алинея, буква а), които трябва да бъдат приключени до 31 декември на финансовата година, за да бъде възможно пренасяне за следващата финансова година, са по-конкретно следните:

а)

за индивидуалните бюджетни задължения по смисъла на член 112, параграф 1, първа алинея, буква а) — приключването на подбора на потенциални изпълнители, бенефициери, спечелили награди или лица, на които са делегирани правомощия;

б)

за глобалните бюджетни задължения по смисъла на член 112, параграф 1, първа алинея, буква б) — приемането на решение за финансиране или приключването на консултациите със съответните отдели във всяка институция на Съюза във връзка с приемането на решението за финансиране.

3.   Бюджетните кредити, пренесени съгласно член 12, параграф 2, първа алинея, буква а), за които не са поети задължения до 31 март на следващата финансова година или до 31 декември на следващата финансова година — за сумите, свързани с проекти за недвижими имоти, се анулират автоматично.

Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за анулираните съгласно първа алинея бюджетни кредити в срок от един месец от анулирането им.

Член 14

Отмяна на бюджетни задължения

1.   Когато бюджетни задължения бъдат отменени през някоя финансова година след тази, през която са поети, в резултат на пълното или частичното неизпълнение на дейностите, за които са били заделени бюджетни кредити, бюджетните кредити, съответстващи на отменените бюджетни задължения, се анулират, освен ако не е предвидено друго в регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 514/2014 и без да се засяга член 15 от настоящия регламент.

2.   Бюджетните задължения, посочени в регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 514/2014, се отменят автоматично в съответствие с посочените регламенти.

3.   Настоящият член не се прилага по отношение на външните целеви приходи, посочени в член 21, параграф 2.

Член 15

Повторно предоставяне на бюджетни кредити, съответстващи на отменени бюджетни задължения

1.   Бюджетните кредити, съответстващи на отменените бюджетни задължения, посочени в регламенти (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 514/2014, може да бъдат предоставени отново в случай на явна грешка, която се дължи само на Комисията.

За тази цел до 15 февруари на текущата финансова година Комисията разглежда бюджетните задължения, отменени през предходната финансова година, и преценява въз основа на нуждите дали е необходимо съответните бюджетни кредити да бъдат предоставени отново.

2.   В допълнение към предвиденото в параграф 1 от настоящия член, бюджетните кредити, съответстващи на отменени бюджетни задължения, се предоставят отново в случай на:

а)

отмяна на бюджетни задължения по програма съгласно правилата за използване на резерва за изпълнение, създаден с член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

отмяна на бюджетни задължения по програма, предназначена за специален финансов инструмент в полза на малките и средните предприятия (МСП), след прекратяване на участието на държава членка във финансовия инструмент съгласно член 39, параграф 2, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.   Бюджетните кредити, съответстващи на размера на бюджетни задължения, отменени в резултат на пълно или частично неизпълнение на съответните научноизследователски проекти, също може да бъдат предоставени отново на научноизследователската програма, по линия на която се изпълняват проектите, или на следващата програма в рамките на бюджетната процедура.

Член 16

Приложими правила в случай на късно приемане на бюджета

1.   В случай че в началото на финансовата година бюджетът не е окончателно приет, се прилага процедурата, предвидена в член 315, първа алинея ДФЕС (режимът на временни суми от една дванадесета). Задълженията може да се поемат и плащанията може да се извършват при спазване на ограниченията, предвидени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Задължения може да се поемат по глави в размер на максимум една четвърт от общия размер на разрешените бюджетни кредити в съответната глава на бюджета за предходната финансова година плюс една дванадесета за всеки изтекъл месец.

Не се надхвърля ограничението за бюджетните кредити, предвидено в проектобюджета.

Плащанията могат да се извършват месечно по глави в размер на максимум една дванадесета от разрешените бюджетни кредити по съответната глава от бюджета за предходната финансова година. Тази сума обаче не надвишава една дванадесета от бюджетните кредити, предвидени в същата глава от проектобюджета.

3.   Разрешените бюджетни кредити по съответната глава от бюджета за предходната финансова година, посочени в параграфи 1 и 2, представляват бюджетните кредити, приети чрез гласуване по бюджета, включително чрез коригиращи бюджети, и след коригиране с оглед на направените през въпросната финансова година трансфери.

4.   В случай че съображенията за непрекъснатост на действието на Съюза и нуждите на управлението го налагат, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може, освен в надлежно обосновани случаи, да разреши разходи, които надвишават временната сума от една дванадесета, но не надхвърлят общ размер от четири временни суми от една дванадесета, както за поемане на задължения, така и за плащания в допълнение на автоматично предоставените суми в съответствие с параграфи 1 и 2. Съветът изпраща без забавяне на Европейския парламент решението си във връзка с разрешаването.

Решението, посочено в първа алинея, влиза в сила 30 дни след приемането му, освен ако Европейският парламент не предприеме едно от следните действия:

а)

като действа с мнозинство от съставляващите го членове, реши да намали тези разходи преди изтичането на 30-дневния срок, като в този случай Комисията представя ново предложение;

б)

информира Съвета и Комисията, че не желае да намали тези разходи, като в този случай решението влиза в сила преди изтичането на 30-дневния срок.

Допълнителните суми от една дванадесета се разрешават в пълен размер и са неделими.

5.   В случай че за дадена глава разрешаването на четири временни суми от една дванадесета съгласно параграф 4 не е достатъчно за покриване на разходите, необходими, за да се избегне прекъсване на действието на Съюза в областта, включена в обхвата на въпросната глава, по изключение може да бъде дадено разрешение за надвишаване на размера на бюджетните кредити, записани в съответната глава от бюджета за предходната финансова година. Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с процедурите, предвидени в параграф 4. Общият размер на наличните бюджетни кредити в бюджета за предходната финансова година или в предложения проектобюджет обаче не може при никакви обстоятелства да бъде надвишаван.

ГЛАВА 3

Принцип на балансираност

Член 17

Определение и обхват

1.   Приходите и бюджетните кредити за плащания трябва да са балансирани.

2.   Съюзът и органите на Съюза, посочени в членове 70 и 71, не поемат заеми в рамките на бюджета.

Член 18

Салдо от финансовата година

1.   Салдото от всяка финансова година се записва в бюджета за следващата финансова година като приход в случай на излишък или като бюджетен кредит за плащания в случай на дефицит.

2.   Прогнозите за приходите или бюджетните кредити за плащания, посочени в параграф 1 от настоящия член, се записват в бюджета по време на бюджетната процедура и в писмо за внасяне на корекции, представено по реда на член 42 от настоящия регламент. Прогнозите се изготвят в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета (35).

3.   След представяне на предварителните отчети за всяка финансова година всяко отклонение между тези отчети и прогнозите се записва в бюджета за следващата финансова година чрез отделен коригиращ бюджет само за това отклонение. В такъв случай Комисията представя проекта за коригиращ бюджет едновременно на Европейския парламент и на Съвета в срок от 15 дни след представянето на междинните отчети.

ГЛАВА 4

Принцип на разчетна единица

Член 19

Използване на еврото

1.   Многогодишната финансова рамка и бюджетът се съставят и изпълняват в евро и отчетите се представят в евро. Въпреки това, за целите на паричните потоци, посочени в член 77, счетоводителят, и по отношение на сметките за авансови средства — администраторите на авансови средства, а за нуждите на административното управление на Комисията и на ЕСВД — отговорният разпоредител с бюджетни кредити, са оправомощени да извършват операции в други валути.

2.   Без да се засягат специалните разпоредби, заложени в специалните секторни правила или в конкретни договори, споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, споразумения за финансов принос и споразумения за финансиране, конвертирането от отговорния разпоредител с бюджетни кредити се прави въз основа на дневния обменен курс на еврото, публикуван в серия C на Официален вестник на Европейския съюз за деня, в който е изготвено платежното нареждане или нареждането за събиране от отдела разпоредител.

Ако не е публикуван такъв дневен курс, отговорният разпоредител с бюджетни кредити използва курса, посочен в параграф 3.

3.   За целите на сметките, посочени в членове 82, 83 и 84, конвертирането между еврото и друга валута се извършва с помощта на месечния счетоводен обменен курс на еврото. Този счетоводен обменен курс се определя от счетоводителя на Комисията с помощта на всеки източник на информация, считан за надежден, въз основа на обменния курс за предпоследния работен ден на месеца, предхождащ месеца, за който се определя курсът.

4.   Операциите по конвертиране на валути се извършват по начин, по който се избягват значително влияние върху равнището на съфинансирането от Съюза и отрицателни последици за бюджета. Ако е целесъобразно, обменният курс между еврото и други валути може да бъде изчислен, като се използва среднодневният обменен курс за даден период от време.

ГЛАВА 5

Принцип на универсалност

Член 20

Приложно поле

Без да се засяга член 21, общият размер на приходите трябва да покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания. Без да се засяга член 27, всички приходи и разходи се записват в бюджета в пълния им размер без корекции между тях.

Член 21

Целеви приходи

1.   Външните целеви приходи и вътрешните целеви приходи се използват за финансиране на конкретни разходи.

2.   За външни целеви приходи се считат следните:

а)

специални допълнителни финансови вноски от държавите членки за следните видове действия и програми:

i)

някои допълнителни програми за научни изследвания и технологично развитие;

ii)

някои действия или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията;

б)

бюджетните кредити, свързани с приходите, генерирани от Изследователския фонд за въглища и стомана, създаден с Протокол № 37 относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана, приложен към ДЕС и към ДФЕС.

в)

лихвите по депозитите и глобите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета (36);

г)

приходите, заделени за конкретна цел, като например приходите от фондации, субсидии, подаръци и завещания, включително заделените приходи, които са специфични за всяка институция на Съюза;

д)

финансовите вноски за дейности на Съюза, идващи от трети държави или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или на Договора за Евратом;

е)

вътрешните целеви приходи, посочени в параграф 3, доколкото те допълват външните целеви приходи, посочени в настоящия параграф;

ж)

приходите от дейностите с конкурентен характер, провеждани от Съвместния изследователски център (JRC), които включват:

i)

процедурите за предоставяне на безвъзмездни средства и за възлагане на поръчки, в които участва JRC;

ii)

дейностите на JRC, извършвани от името на трети лица;

iii)

дейностите, предприети съгласно административно споразумение с други институции на Съюза или други отдели на Комисията в съответствие с член 59, за предоставяне на научнотехнически услуги.

3.   За вътрешни целеви приходи се считат следните:

а)

приходите от трети лица във връзка със стоки, услуги или строителство, предоставени им по тяхно искане;

б)

приходите от възстановяване, в съответствие с член 101, на недължимо платени суми;

в)

постъпленията от доставката на стоки, услуги и строителство за други отдели в рамките на дадена институция на Съюза или други институции или органи на Съюза, включително възстановените от други институции или органи на Съюза средства за командировъчни разходи, изплатени от тяхно име;

г)

получените застрахователни обезщетения;

д)

приходите от наеми и от продажбата на сгради и земя;

е)

възстановените средства по финансови инструменти или бюджетни гаранции съгласно член 209, параграф 3, втора алинея;

ж)

приходите от последващо възстановяване на данъци съгласно член 27, параграф 3, първа алинея, буква б).

4.   Целевите приходи се пренасят и прехвърлят в съответствие с член 12, параграф 4, букви б) и в) и член 32.

5.   Възможно е с основен акт предвидените в него приходи да бъдат предназначени за специфични разходи. Освен ако в основния акт не е предвидено друго, тези приходи представляват вътрешни целеви приходи.

6.   В бюджета се включват редове за отразяване на външните целеви приходи и на вътрешните целеви приходи, а когато е възможно, се посочва и размерът на тези приходи.

Член 22

Структура за отразяване на целевите приходи и осигуряване на съответните бюджетни кредити

1.   Без да се засягат параграф 2, първа алинея, буква в) от настоящия член и член 24, структурата за отразяване на целевите приходи в бюджета включва:

а)

в приходната част на раздела за всяка институция на Съюза — бюджетен ред за записване на приходите;

б)

в разходната част — забележките, включително общите забележки, които посочват в кои бюджетни редове могат да се записват бюджетните кредити, съответстващи на предоставените целеви приходи.

В случаите по първа алинея, буква а) се прави символичен запис pro memoria, а в забележките за информация се посочва прогнозният размер на приходите.

2.   Бюджетните кредити, които съответстват на целеви приходи, се предоставят автоматично както като бюджетни кредити за поети задължения, така и като бюджетни кредити за плащания, когато приходите бъдат получени от институцията на Съюза, освен в някой от следните случаи:

а)

в случаите, предвидени в член 21, параграф 2, буква а), във връзка с финансови вноски от държавите членки и когато сумите в споразумението за финансов принос са изразени в евро, бюджетните кредити за поети задължения може да бъдат предоставяни при подписването от държавата членка на споразумението за финансов принос;

б)

в случаите, предвидени в член 21, параграф 2, буква б) и член 21, параграф 2, буква ж), подточки i) и iii), бюджетните кредити за поети задължения се предоставят веднага след изготвянето на прогнозата за вземането;

в)

в случаите, предвидени в член 21, параграф 2, буква в) записването на сумите в приходната част води до предвиждането в разходната част на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Бюджетните кредити, посочени в първа алинея, буква в) от настоящия параграф, се изпълняват в съответствие с член 20.

3.   Прогнозите за вземанията, посочени в член 21, параграф 2, букви б) и ж), се изпращат на счетоводителя за регистриране.

Член 23

Вноски от държавите членки за научноизследователски програми

1.   Вноските на държавите членки за финансирането на някои допълнителни научноизследователски програми, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 609/2014, се изплащат, както следва:

а)

седем дванадесети от сумата, записана в бюджета, се изплащат до 31 януари на текущата финансова година;

б)

останалите пет дванадесети се изплащат до 15 юли на текущата финансова година.

2.   Когато бюджетът не е приет окончателно преди началото на финансовата година, предвидените в параграф 1 вноски се определят въз основа на сумата, записана в бюджета за предходната финансова година.

3.   Всички вноски или допълнителни плащания, дължими от държавите членки към бюджета, се записват в сметката или сметките на Комисията в срок от 30 календарни дни от датата, на която са изискани средствата.

4.   Извършените плащания се записват в сметката, предвидена в Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, и са съобразени с условията, установени в същия регламент.

Член 24

Целеви приходи, произтичащи от участието на държавите от ЕАСТ в определени програми на Съюза

1.   Бюджетната структура за отразяване на приходите от участието на държавите от ЕАСТ в определени програми на Съюза е следната:

а)

в приходната част се създава бюджетен ред със символичен запис pro memoria за отразяване на пълния размер на финансовата вноска на всяка държава от ЕАСТ за финансовата година;

б)

в разходната част, в приложение, което е неразделна част от бюджета, се посочват всички бюджетни редове, включващи дейностите на Съюза, в които участват държавите от ЕАСТ, като се включва информация за прогнозната сума на финансовата вноска на всяка държава от ЕАСТ.

2.   Съгласно член 82 от Споразумението за ЕИП средствата за годишното участие на държавите от ЕАСТ, потвърдени на Комисията от Съвместния комитет на Европейското икономическо пространство в съответствие с член 1, параграф 5 от Протокол № 32 към Споразумението за ЕИП, водят до предоставянето в началото на финансовата година на пълния размер на съответните бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

3.   Използването на приходите от финансовите вноски на държавите от ЕАСТ подлежи на отделен мониторинг.

Член 25

Дарения

1.   Институциите на Съюза могат да приемат всякакви дарения в полза на Съюза, като например приходи от фондации, субсидии, подаръци и завещания.

2.   За приемането на дарение на стойност 50 000 EUR или повече, което е свързано с финансова тежест, включително последващи разходи, надвишаваща 10 % от стойността на дарението, е необходимо разрешение от Европейския парламент и от Съвета. Европейският парламент и Съветът предприемат действия във връзка с това в срок от два месеца след получаване на искане за такова разрешение от съответните институции на Съюза. Ако в този срок не бъде направено възражение, съответните институции на Съюза вземат окончателно решение относно приемането на дарението. В искането си до Европейския парламент и до Съвета съответните институции на Съюза поясняват финансовите тежести, произтичащи от приемането на дарението в полза на Съюза.

Член 26

Корпоративно спонсориране

1.   „Корпоративно спонсориране“ означава споразумение, чрез което юридическо лице подпомага в натура мероприятие или дейност за рекламни цели или за цели, свързани с корпоративна социална отговорност.

2.   Въз основа на специални вътрешни правила, които се публикуват на съответните им уебсайтове, институциите и органите на Съюза могат по изключение да приемат корпоративно спонсориране, при условие че:

а)

надлежно са зачетени принципите на недискриминация, пропорционалност, равно третиране и прозрачност на всички етапи на процедурата за приемане на корпоративно спонсориране;

б)

корпоративното спонсориране допринася за положителната представа за Съюза и е пряко свързано с основната цел на мероприятие или дейност;

в)

корпоративното спонсориране не поражда конфликт на интереси и не е свързано единствено със социални мероприятия;

г)

мероприятието или дейността не се финансира изключително чрез корпоративно спонсориране;

д)

услугата в замяна на корпоративно спонсориране е ограничена до обществената видимост на марката или името на спонсора;

е)

по време на процедурата по спонсориране спонсорът не се намира в някое от положенията, посочени в член 136, параграф 1 и член 141, параграф 1, и не е регистриран като отстранен в базата данни, посочена в член 142, параграф 1.

3.   Когато стойността на корпоративното спонсориране надвишава 5 000 EUR, спонсорът се вписва в публичен регистър, който включва информация за вида мероприятие или дейност, които се спонсорират.

Член 27

Правила относно приспаданията и корекциите на обменните курсове

1.   Следните приспадания могат да се правят от заявките за плащане, които впоследствие се предават за плащане на нетната сума:

а)

санкции, наложени на страни по договори или на бенефициери;

б)

намаления, възстановени суми и отстъпки по отделни фактури и отчети за разходи;

в)

лихви, генерирани от плащания по предварително финансиране;

г)

корекции поради недължимо платени суми.

Корекциите, посочени в първа алинея, буква г), могат да бъдат направени чрез пряко приспадане от ново междинно плащане или от плащане на остатъка на същия получател по главата, статията и финансовата година, за които е извършено плащане в превишение на дължимото.

По отношение на приспаданията, посочени в първа алинея, букви в) и г), се прилагат счетоводните правила на Съюза.

2.   Стойността на продуктите или услугите, доставени на Съюза, която включва данъци, подлежащи на възстановяване от държавите членки съгласно Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС и към ДФЕС, е за сметка на бюджета, след като от нея бъде приспаднат данъкът.

3.   Стойността на продуктите или услугите, доставени на Съюза, която включва данъци, подлежащи на възстановяване от трети държави въз основа на съответните споразумения, може да бъде за сметка на бюджета в размер на една от следните суми:

а)

сумата след приспадане на данъка;

б)

сумата с включен данък.

В случая, посочен в първа алинея, буква б), възстановените впоследствие данъци се третират като вътрешни целеви приходи.

4.   Могат да се правят корекции във връзка с разликите в курса, възникнали в хода на изпълнението на бюджета. Окончателната печалба или загуба се включва в салдото за финансовата година.

ГЛАВА 6

Принцип на специфичност

Член 28

Общи разпоредби

1.   Бюджетните кредити се заделят за конкретни цели по дялове и по глави. Главите допълнително се подразделят на статии и на позиции.

2.   Комисията и останалите институции на Съюза могат да прехвърлят бюджетни кредити в рамките на бюджета, като спазват специфичните условия, предвидени в членове 29—32.

Бюджетни кредити могат да бъдат прехвърляни само към бюджетни редове, за които в бюджета има разрешени бюджетни кредити или които съдържат символичен запис pro memoria.

Максималните размери, посочени в членове 29, 30 и 31, се изчисляват към момента на отправяне на искането за трансфер и при отчитане на бюджетните кредити, предвидени в бюджета, включително в коригиращите бюджети.

Сумата, която се взема предвид с цел изчисляване на максималните размери, посочени в членове 29, 30 и 31, е сборът от трансферите, които трябва да се извършат по бюджетния ред, от който се правят трансфери, след корекция за отчитане на предходни трансфери. Не се взема предвид сумата, съответстваща на трансферите, които се извършват самостоятелно от Комисията или от всяка друга институция на Съюза без решение на Европейския парламент и на Съвета.

Предложенията за трансфери и цялата информация за Европейския парламент и за Съвета във връзка с трансферите, извършвани съгласно членове 29, 30 и 31, се придружават от подходяща и подробна оправдателна документация, която съдържа последната налична информация за изпълнението на бюджетните кредити и прогнозите за нуждите до края на финансовата година както за бюджетните редове, към които трябва да се прехвърлят бюджетните кредити, така и за редовете, от които те трябва да бъдат взети.

Член 29

Трансфери от институции на Съюза, различни от Комисията

1.   Всяка институция на Съюза, различна от Комисията, може да прехвърля бюджетни кредити в рамките на своя бюджетен раздел:

а)

от един дял в друг до не повече от 10 % от бюджетните кредити за финансовата година, записани в бюджетния ред, от който се прави трансферът;

б)

от една глава в друга без ограничения.

2.   Без да се засяга параграф 4 от настоящия член, три седмици преди извършването на трансфер по параграф 1 институцията на Съюза информира Европейския парламент и Съвета за намерението си да направи трансфера. Ако в този срок Европейският парламент или Съветът представи надлежно обосновани възражения, се прилага процедурата, предвидена в член 31.

3.   Всяка институция на Съюза, различна от Комисията, може да предложи на Европейския парламент и на Съвета, в рамките на своя бюджетен раздел, трансфери от един дял в друг, надвишаващи максималния размер, посочен в параграф 1, буква а) от настоящия член. За тези трансфери се прилага процедурата, предвидена в член 31.

4.   Всяка институция на Съюза, различна от Комисията, в рамките на своя бюджетен раздел, може да прави трансфери в рамките на статии, без да информира предварително Европейския парламент и Съвета.

Член 30

Трансфери от Комисията

1.   В рамките на своя бюджетен раздел Комисията може самостоятелно:

а)

да прехвърля бюджетни кредити в рамките на всяка глава;

б)

по отношение на разходите за персонал и административните разходи, които са общи за няколко дяла — да прехвърля бюджетни кредити от един дял в друг до максимален размер от 10 % от бюджетните кредити за финансовата година, записани в бюджетния ред, от който се прави трансферът, и до не повече от 30 % от бюджетните кредити за финансовата година, записани в бюджетния ред, към който се прави трансферът;

в)

по отношение на оперативните разходи — да прехвърля бюджетни кредити между глави в рамките на един и същи дял до максимален размер от 10 % от бюджетните кредити за финансовата година, записани в бюджетния ред, от който се прави трансферът;

г)

по отношение на бюджетните кредити за научни изследвания и технологично развитие, изпълнявани от JRC в рамките на бюджетния дял, свързан с областта от политиката „Преки научни изследвания“ — да прехвърля бюджетни кредити между главите с максимален размер до 15 % от бюджетните кредити в бюджетния ред, от който се прави трансферът;

д)

по отношение на научните изследвания и технологичното развитие — да прехвърля бюджетни кредити за оперативни разходи от един дял в друг, при условие че бюджетните кредити се използват за същата цел;

е)

по отношение на оперативните разходи на фондовете, изпълнявани при условията на споделено управление, с изключение на ЕФГЗ — да прехвърля бюджетни кредити от един дял в друг, при условие че съответните бюджетни кредити са предназначени за същата цел по смисъла на съответния регламент за създаване на фонда или представляват разходи за техническа помощ;

ж)

да прехвърля бюджетни кредити от бюджетната позиция на бюджетна гаранция в бюджетната позиция на друга бюджетна гаранция, в изключителни случаи и когато осигурените ресурси в общия фонд „Провизии“ на втората гаранция са недостатъчни за извършване на плащане при предявяването ѝ, при условие че впоследствие прехвърлената сума бъде възстановена в съответствие с процедурата, предвидена в член 212, параграф 4.

Разходите по първа алинея, буква б) от настоящия параграф покриват за всяка област на политиката разходите, посочени в член 47, параграф 4.

Когато Комисията прехвърля бюджетни кредити на ЕФГЗ съгласно първа алинея след 31 декември, тя взема решението си до 31 януари на следващата финансова година. Комисията информира Европейския парламент и Съвета в срок от две седмици след вземането на решението си за тези трансфери.

Три седмици преди извършването на трансферите по първа алинея, буква б) от настоящия параграф Комисията информира Европейския парламент и Съвета за намерението си да направи тези трансфери. Ако в този срок Европейският парламент или Съветът представи надлежно обосновани възражения, се прилага процедурата, предвидена в член 31.

Чрез дерогация от четвърта алинея, през последните два месеца от финансовата година Комисията може самостоятелно да прехвърля бюджетни кредити във връзка с разходи за персонала, за външен персонал и за други служители от един дял в друг до максимален общ размер от 5 % от бюджетните кредити за тази година. Комисията информира Европейския парламент и Съвета в срок от две седмици след вземането на решението си за тези трансфери.

2.   В рамките на своя бюджетен раздел Комисията може да взема решения за извършване на следните трансфери на бюджетни кредити от един дял в друг, при условие че информира незабавно Европейския парламент и Съвета за своето решение:

а)

трансфер на бюджетни кредити от дела „Провизии“, посочен в член 49 от настоящия регламент, когато единственото условие за освобождаване на резерва е приемането на основен акт съгласно член 294 ДФЕС;

б)

в надлежно обосновани извънредни случаи като международни хуманитарни бедствия и кризи, настъпили след 1 декември на финансовата година — трансфер на неусвоени бюджетни кредити за същата година, които все още са налични по дяловете, попадащи във функцията от многогодишната финансова рамка, отнасяща се до външната дейност на Съюза, към дяловете, свързани с помощта за управление на кризи и с операциите за хуманитарна помощ.

Член 31

Предложения за трансфери, представени на Европейския парламент и на Съвета от институции на Съюза

1.   Всяка институция на Съюза представя предложенията си за трансфери едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

2.   Комисията може да представя на Европейския парламент и на Съвета предложения за трансфери на бюджетни кредити за плащания към фондовете, изпълнявани при условията на споделено управление, с изключение на ЕФГЗ, до 10 януари на следващата финансова година. Трансферът на бюджетни кредити за плащания може да бъде направен от всяка бюджетна позиция. В тези случаи шестседмичният срок, посочен в параграф 4, се съкращава на три седмици.

Ако Европейският парламент и Съветът не одобрят трансфера или го одобрят само частично, съответната част от разходите по член 10, параграф 5, буква б) е за сметка на бюджетните кредити за плащания за следващата финансова година.

3.   Европейският парламент и Съветът вземат решения за трансферите на бюджетни кредити в съответствие с параграфи 4—8.

4.   Освен при спешни случаи, Европейският парламент и Съветът, който действа с квалифицирано мнозинство, обсъждат всяко предложение за трансфер в срок от шест седмици от получаването му от двете институции. При спешни случаи Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението в срок от три седмици от получаване на предложението.

5.   Когато Комисията има намерение да прехвърли бюджетни кредити на ЕФГЗ в съответствие с настоящия член, тя представя на Европейския парламент и на Съвета предложенията за трансфер най-късно до 10 януари на следващата финансова година. В тези случаи шестседмичният срок, посочен в параграф 4, се съкращава на три седмици.

6.   Предложението за трансфер е одобрено или се счита за одобрено, ако в шестседмичния срок настъпи някое от следните събития:

а)

Европейският парламент и Съветът одобрят предложението за трансфер;

б)

предложението за трансфер бъде одобрено или от Европейския парламент, или от Съвета, а другата институция се въздържи от действие;

в)

нито Европейският парламент, нито Съветът не вземат решение за изменение или за отхвърляне на предложението за трансфер.

7.   Освен ако Европейският парламент или Съветът не поискат друго, шестседмичният срок, посочен в параграф 4, се съкращава на три седмици в следните случаи:

а)

трансферът представлява по-малко от 10 % от бюджетните кредити по бюджетния ред, от който се прави трансферът, и не надвишава 5 000 000 EUR;

б)

трансферът се отнася само до бюджетни кредити за плащания и общият му размер не надвишава 100 000 000 EUR.

8.   Ако Европейският парламент или Съветът промени размера на трансфера, а другата институция го одобри или се въздържи от действие, или ако и Европейският парламент, и Съветът променят размера на трансфера, за одобрена се счита по-малката от двете суми, освен ако съответната институция на Съюза не оттегли предложението си за трансфер.

Член 32

Трансфери, за които се прилагат специални разпоредби

1.   Трансфери на бюджетни кредити, които съответстват на целеви приходи, могат да се правят само ако тези приходи се използват за целите, за които са предназначени.

2.   Решенията за трансфери, с които се дава възможност за използване на резерва за спешна помощ, се вземат от Европейския парламент и от Съвета по предложение на Комисията.

За целите на настоящия параграф се прилага процедурата, предвидена в член 31, параграфи 3 и 4. Ако Европейският парламент и Съветът не одобрят предложението на Комисията и не могат да постигнат обща позиция по използването на резерва за спешна помощ, те се въздържат от действие по това предложение.

Предложенията за трансфери от резерва за спешна помощ се придружават от подходяща и подробна обосноваваща ги документация, която съдържа:

а)

последната налична информация за изпълнението на бюджетните кредити и за прогнозата за нуждите до края на финансовата година за бюджетния ред, към който се прави трансферът;

б)

анализ на възможностите за преразпределяне на бюджетните кредити.

ГЛАВА 7

Принцип на добро финансово управление и качество на изпълнението

Член 33

Ориентирано към резултатите изпълнение и принципи на икономичност, ефикасност и ефективност

1.   Бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление и следователно се изпълняват, като се спазват следните принципи:

а)

принципа на икономичност, според който ресурсите, използвани от съответната институция на Съюза за осъществяване на нейните дейности, се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и на най-добрата цена;

б)

принципа на ефикасност, който е свързан с най-доброто съотношение между използваните ресурси, предприетите дейности и постигането на целите;

в)

принципа на ефективност, който е свързан със степента, в която се постигат поставените цели посредством предприетите дейности.

2.   В съответствие с принципа на добро финансово управление използването на бюджетните кредити се съсредоточава върху ориентираното към резултатите изпълнение и за тази цел:

а)

целите на програмите и на дейностите се определят предварително;

б)

напредъкът по отношение на постигането на целите подлежи на мониторинг посредством показатели за изпълнението;

в)

напредъкът по постигането на целите, както и проблемите във връзка с това, се съобщават на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 41, параграф 3, първа алинея, буква з) и член 247, параграф 1, буква д).

3.   Когато е целесъобразно, се определят конкретни, измерими, постижими, относими и обвързани със срок (SMART) цели, посочени в параграфи 1 и 2, и подходящи, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели.

Член 34

Оценки

1.   Програмите и дейностите, по които се правят значителни разходи, се подлагат на предварителни и ретроспективни оценки, които са пропорционални на целите и на разходите.

2.   Предварителните оценки, подпомагащи подготвянето на програмите и дейностите, се основават на доказателства за ориентираност към резултатите на изпълнението на съответните програми или дейности и набелязват и анализират проблемите, които трябва да бъдат решени, добавената стойност на участието на Съюза, целите, очакваните последици от различните варианти и мерките за мониторинг и оценка.

За големи програми или дейности, които се очаква да окажат значително икономическо, екологично или социално въздействие, предварителната оценка може да е под формата на оценка на въздействието, която не само отговаря на посочените в първа алинея изисквания, но и включва анализ на различните варианти във връзка с методите за изпълнение.

3.   Ретроспективните оценки оценяват ориентираността към резултатите на изпълнението на програмата или дейността, включително аспекти като ефективност, ефикасност, съгласуваност, целесъобразност и европейска добавена стойност. Ретроспективните оценки се основават на информацията, получена чрез механизмите и показателите за мониторинг, определени за съответната дейност. Те се извършват най-малко веднъж по време на всяка многогодишна финансова рамка и по възможност достатъчно навреме, за да могат констатациите да бъдат взети предвид при предварителните оценки или оценките на въздействието, подпомагащи подготвянето на съответните програми и дейности.

Член 35

Задължителна финансова обосновка

1.   Всяко предложение или инициатива, представени на законодателния орган от Комисията, от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) или от държава членка, които могат да имат отражение върху бюджета, включително промени в броя на длъжностите, се придружават от финансова обосновка, в която са посочени прогнозните бюджетни кредити за плащания и за поети задължения, от оценка на различните налични варианти за финансиране и от предварителна оценка или оценка на въздействието съгласно предвиденото в член 34.

Всяко изменение на предложение или инициатива, представени на законодателния орган, което може да има значително отражение върху бюджета, включително промени в броя на длъжностите, се придружава от финансова обосновка, изготвена от институцията на Съюза, предлагаща изменението.

Финансовата обосновка съдържа финансовата и икономическа информация, нужна на законодателния орган, за да оцени необходимостта от действие на равнището на Съюза. В нея се включва подходяща информация във връзка със съгласуваността с други дейности на Съюза и възможните полезни взаимодействия.

По отношение на многогодишни операции финансовата обосновка съдържа предвидимия график на годишните нужди от гледна точка на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания и на длъжностите, включително за външен персонал, както и оценка на финансовото им въздействие в средносрочен и, когато е възможно, в дългосрочен план.

2.   По време на бюджетната процедура Комисията осигурява необходимата информация за съпоставка между промените в изискваните бюджетни кредити и първоначалните прогнози, направени във финансовата обосновка, в контекста на напредъка на обсъжданията по предложението или инициативата, представени на законодателния орган.

3.   За да се намали рискът от измами, нередности и неуспех при постигането на целите, финансовата обосновка съдържа информация за изградената система за вътрешен контрол, прогноза за разходите и ползите във връзка с контрола, предвиден съгласно тази система, и оценка на очакваното ниво на риска от грешки, както и информация за съществуващите и планираните мерки за предотвратяване на измами и защита от измами.

В тази оценка се отчитат вероятният мащаб и тип на грешките, както и специфичните условия в съответната област на политиката и приложимите към нея правила.

4.   При представянето на преработени или нови предложения за разходи Комисията оценява разходите и ползите, свързани със системите за контрол, както и очакваното ниво на риска от грешки, както е посочено в параграф 3.

Член 36

Вътрешен контрол на изпълнението на бюджета

1.   Съгласно принципа на добро финансово управление бюджетът се изпълнява в съответствие с принципа на ефективен и ефикасен вътрешен контрол, подходящ за всеки метод на изпълнение, и в съответствие с приложимите за съответния сектор правила.

2.   За целите на изпълнението на бюджета вътрешният контрол се прилага на всички равнища на управлението и е предназначен да осигури разумна увереност по отношение на постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетността;

в)

опазване на активите и информацията;

г)

предотвратяване, откриване, коригиране и последващи действия във връзка с измами и нередности;

д)

подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, като се вземат предвид многогодишният характер на програмите и естеството на съответните плащания.

3.   Ефективният вътрешен контрол се основава на най-добрите международни практики и включва по-специално следните елементи:

а)

разделение на задачите;

б)

подходяща стратегия за управление и контрол на риска, която включва контрол на ниво получател;

в)

предотвратяване на конфликти на интереси;

г)

подходящи одитни следи и цялостност на данните в системите за данни;

д)

процедури за мониторинг на ефективността и ефикасността;

е)

процедури за последващи действия във връзка с установените слабости и изключения във вътрешния контрол;

ж)

периодична оценка на доброто функциониране на системата за вътрешен контрол.

4.   Ефикасният вътрешен контрол се основава на следните елементи:

а)

прилагане на подходяща стратегия за управление и контрол на риска, съгласувана между съответните участници във веригата за контрол;

б)

достъпност на резултатите от извършения контрол за всички съответни участници във веригата за контрол;

в)

основаване, когато е целесъобразно, на декларациите за управлението на партньорите по изпълнението и на независимите одиторски становища, при условие че качеството на осъществените дейности е подходящо и приемливо и че те са извършени в съответствие с договорените стандарти;

г)

навременно прилагане на коригиращи мерки, включително, когато е целесъобразно, на санкции с възпиращ ефект;

д)

ясно и недвусмислено законодателство, на което се основават съответните политики, включително основни актове относно елементите на вътрешния контрол;

е)

премахване на многократния контрол;

ж)

подобряване на съотношението между разходите за контрола и ползите от него.

5.   Ако при изпълнението нивото на грешките е трайно високо, Комисията трябва да определи слабостите в системите за контрол, да анализира разходите и ползите, свързани с евентуалните коригиращи мерки, и да предприеме или предложи подходящи действия, като опростяване на приложимите разпоредби, подобряване на системите за контрол и преструктуриране на програмата или на системите за постигане на резултати.

ГЛАВА 8

Принцип на прозрачност

Член 37

Публикуване на отчетите и на бюджетите

1.   Бюджетът се съставя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Председателят на Европейския парламент осигурява публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на бюджета и коригиращите бюджети във вида, в който са окончателно приети.

Бюджетите се публикуват в срок от три месеца от датата, на която са обявени за окончателно приети.

В очакване на официалното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, по инициатива на Комисията, окончателните подробни данни от бюджета се публикуват на всички езици на уебсайта на институциите на Съюза във възможно най-кратък срок, но не по-късно от четири седмици след окончателното приемане на бюджета.

Консолидираните годишни отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на институциите на Съюза.

Член 38

Публикуване на информация относно получателите и на друга информация

1.   Комисията предоставя по подходящ начин и своевременно информация относно получателите на средства, предоставяни от бюджета, когато бюджетът се изпълнява от нея в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а).

Първа алинея от настоящия параграф се прилага и за другите институции на Съюза, когато те изпълняват бюджета съгласно член 59, параграф 1.

2.   С изключение на случаите, посочени в параграфи 3 и 4, следната информация се публикува при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, и по-специално за защита на личните данни:

а)

името на получателя;

б)

местонахождението на получателя, а именно:

i)

адресът на получателя, когато получателят е юридическо лице;

ii)

регионът от ниво NUTS 2, когато получателят е физическо лице;

в)

сумата, за която е поето правно задължение;

г)

естеството и целта на мярката.

Информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, се публикува само за наградите, безвъзмездните средства и договорите, които са присъдени, предоставени или възложени след провеждането на конкурси, процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или процедури за възлагане на поръчки, както и за експертите, избрани в съответствие с член 237, параграф 2.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, първа алинея, не се публикува за:

а)

помощта за образование, изплатена на физически лица, и друга пряка помощ, изплатена на най-нуждаещи се физически лица съгласно член 191, параграф 4, буква б);

б)

договорите с много ниска стойност, възложени на експерти, избрани в съответствие с член 237, параграф 2, както и за договорите с много ниска стойност, която е под сумата, посочена в точка 14.4 от приложение I;

в)

финансова подкрепа, предоставена чрез финансови инструменти за сума, по-малка от 500 000 EUR;

г)

когато оповестяването може да застраши правата и свободите на съответните лица и субекти, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или да навреди на търговските интереси на получателите.

В случаите, посочени в първа алинея, буква в), предоставяната информация се ограничава до статистически данни, агрегирани по съответни критерии, например географско положение, икономическа типология на получателите, вид на получената подкрепа и областта на политиката на Съюза, по която е предоставена подкрепата.

Когато става въпрос за физически лица, оповестяването на информацията, посочена в параграф 2, първа алинея, се основава на подходящи критерии, например периодичност или вид на мярката и размера на съответните суми.

4.   Лицата или субектите, които изпълняват средства на Съюза съгласно член 62, параграф 1, първа алинея, буква в), публикуват информация относно получателите съгласно своите правила и процедури, доколкото тези правила се считат за равностойни в резултат на оценката, проведена от Комиси