Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0640

2013/640/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2013 година за създаване на Европейска инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината под формата на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC EATRIS)

OJ L 298, 8.11.2013, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/640/oj

8.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2013 година

за създаване на Европейска инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината под формата на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC EATRIS)

(2013/640/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) (1), и по-специално член 6, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Чешката република, Кралство Дания, Република Естония, Италианската република, Кралство Нидерландия и Република Финландия поискаха от Комисията да създаде Европейската инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината под формата на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC EATRIS). Кралство Испания и Френската република първоначално ще участват в ERIC EATRIS със статут на наблюдатели.

(2)

Нидерландия бе избрана от Чешката република, Кралство Дания, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република и Република Финландия за приемаща държава членка за ERIC EATRIS.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 723/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С настоящото се създава консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура за целите на Европейската инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината под наименованието ERIC EATRIS.

2.   Уставът на ERIC EATRIS фигурира в приложението. Уставът се актуализира и е публично достъпен на уебсайта на ERIC EATRIS, както и в уставното му седалище.

3.   Съществените елементи от устава на ERIC EATRIS, за изменението на които се изисква одобрение от страна на Комисията в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 723/2009, се съдържат в членове 1, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 и 29.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА ERIC EATRIS

ЧЛЕНОВЕТЕ,

признавайки важната роля, отредена на националните центрове и на техния капацитет за транслиращи изследвания, организирани посредством инфраструктурата ERIC EATRIS;

желаейки да подобрят транслиращите биомедицински изследвания посредством изграждането на Европейска инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания, състояща се от необходимите ключови предклинични и клинични съоръжения и транслиращи експертни познания в подкрепа на разработването на нови профилактични, диагностични и терапевтични стратегии в областта на биомедицинските научни изследвания и развойна дейност с цел подобряване на предоставяните здравни грижи;

желаейки да осигурят достъп до Европейската инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания с цел да се окаже значително въздействие върху здравните грижи и да се даде значителен принос за развитието на онези инструменти и технологии, които са движеща сила за транслиращата наука;

признавайки и вземайки под внимание резултатите от финансирания от Европейската комисия проект, отнасящ се до подготвителната фаза на EATRIS, и постигнатия напредък по време на преходната фаза на EATRIS;

след като решиха да поискат от Европейската комисия да създаде Европейската инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината под формата на европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура (ERIC EATRIS) — в резултат на преходната фаза на EATRIS,

НА ГОРНОТО ОСНОВАНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Наименование, седалище и работен език

1.   Създава се разпределена европейска научноизследователска инфраструктура, носеща наименованието „Европейска инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината“, наричана по-долу за краткост „EATRIS“.

2.   Наименованието на европейския консорциум за научноизследователска инфраструктура (ERIC) – Европейска инфраструктура за авангардни транслиращи изследвания в областта на медицината, е „ERIC EATRIS“.

3.   Уставното седалище на ERIC EATRIS се намира в Амстердам, Нидерландия.

4.   Работният език на ERIC EATRIS е английски.

Член 2

Задачи и дейности

1.   ERIC EATRIS е призван да съдейства за развитието на научните изследвания в областта на транслиращата медицина.

2.   ERIC EATRIS се ангажира с организирането и улесняването на необходимото ръководство и координация за целите на създаването и експлоатирането на научноизследователската инфраструктура ЕАTRIS.

3.   Научноизследователската инфраструктура EATRIS осъществява връзката между водещи европейски научноизследователски институти, посвещаващи част от своя научноизследователски и развоен капацитет на ERIC EATRIS, като споделят съдържание, инструменти и знания, свързани с научноизследователската дейност в областта на транслиращата медицина, и по-специално в следните тематични области:

а)

биологични лекарствени продукти и авангардни терапии, като например генни и клетъчни терапии и регенеративна медицина;

б)

биомаркери;

в)

малки молекули;

г)

молекулно изобразяване и индикатори;

д)

ваксини.

ГЛАВА II

ЧЛЕНОВЕ

Член 3

Състав и представителство

1.   ERIC EATRIS наброява най-малко три държави членки сред своите членове, като само държави и междуправителствени организации могат да станат негови членове и да имат право на глас.

2.   Всеки член определя един или двама свои представители в управителния съвет. Двамата представители разполагат общо с един глас.

3.   Членовете и техните представители са изброени в допълнение 1. Държавите, подали заявлението за учредяване на ERIC EATRIS до Европейската комисия, се наричат по-долу за краткост членовете учредители.

Член 4

Приемане на нови членове

1.   Кандидат-членовете подават писмено заявление до председателя на управителния съвет с описание на тяхното финансово участие и другите форми на принос към задачите и дейностите на ERIC EATRIS и на това как точно възнамеряват да изпълняват своите задължения.

2.   Приемането на нови членове подлежи на одобрение от страна на управителния съвет.

Член 5

Оттегляне на член и прекратяване на членство

1.   Никой от членовете няма право да се оттегли през първите пет години от учредяването на ERIC EATRIS, освен ако членството му не е било изрично заявено за по-къс период.

2.   След първите пет години от учредяването на ERIC EATRIS всеки от членовете може да се оттегли, при условие че 12 месеца предварително е подал молба за тази цел. Оттеглянето поражда действие едва в края на финансовата година и то след като оттеглящият се член е изпълнил задълженията си.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член всеки член може да се оттегли през първите пет години, ако управителният съвет реши да повиши праговете на годишното финансово участие, предвидено в букви д) и е) от допълнение 2. Желаещият да се оттегли член подава молба за тази цел в срок от шест месеца от приемането на предложението за увеличаване на размера на годишната финансова вноска. Оттеглянето поражда действие в края на финансовата година, при условие че оттеглящият се член е изпълнил задълженията си.

4.   Управителният съвет разполага с правомощието за прекратяване на конкретно членство в следните случаи:

а)

членът е нарушил грубо едно или повече от задълженията, които има по силата на настоящия устав;

б)

членът не е отстранил въпросното нарушение в шестмесечен срок от нотифицирането за него.

Управителният съвет поканва члена да представи становището си във връзка с предложеното решение за прекратяване преди приемането на каквото и да било решение по този въпрос.

5.   Членовете, които оттеглят своето членство или чието членство се прекратява, не могат да претендират връщане или възстановяване на евентуално направени вноски, нито да предявяват каквито и да било претенции по отношение на активите на ERIC ЕATRIS.

Член 6

Права и задължения на членовете

1.   Правата на членовете включват:

а)

правото да присъстват и гласуват на заседанията на управителния съвет;

б)

правото да участват в разработването на стратегиите, политиките и процедурите за вземане на решения, отнасящи се до ERIC EATRIS;

в)

правото на тяхната научноизследователска общност да участва в проявите, организирани от ERIC EATRIS;

г)

правото на тяхната научноизследователска общност да има достъп до ERIC EATRIS и да получава подкрепа от него.

2.   Всеки член:

а)

заплаща годишна финансова вноска съобразно решението на управителния съвет;

б)

предоставя на своите представители пълното правомощие да гласуват с един общ глас по всички въпроси, повдигнати на заседанието на управителния съвет;

в)

създава национален център или консорциум за инфраструктура за целите на изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящия устав;

г)

назначава един национален директор, който да го представлява в съвета на националните директори;

д)

предоставя необходимата техническа инфраструктура, за да стане достъпът възможен;

е)

насърчава използването на услугите на ERIC EATRIS от изследователите в своята държава и събира мненията на потребителите и информация за нуждите им;

ж)

оказва подкрепа в собствената си страна на центровете, които желаят да се присъединят към националната инфраструктура на държава членка, участваща в инфраструктурата ERIC EATRIS.

3.   Участието на членовете извън годишната финансова вноска може да бъде индивидуално или съвместно в сътрудничество с други членове, наблюдатели или трети страни. Подобни форми на участие, били те в брой или в натура, подлежат на одобрение от страна на управителния съвет.

4.   ERIC EATRIS сключва споразумение с националните центрове с цел определяне на реда и условията, при които националните центрове могат да се присъединят към инфраструктурата ERIC EATRIS и да се ангажират със задачите и дейностите, посочени в член 2. Националният директор полага всички усилия за координиране на взаимодействието на своите национални центрове с ERIC EATRIS.

ГЛАВА III

НАБЛЮДАТЕЛИ

Член 7

Статут на наблюдател

1.   Държавите и междуправителствените организации, които желаят да допринесат за ERIC EATRIS, но все още не са в състояние да станат негови членове, могат да кандидатстват за получаване на статут на наблюдатели.

2.   Наблюдателите се приемат за максимален срок от три години, освен ако управителният съвет не определи друг срок.

3.   Заявленията за получаване на статут на наблюдател се подават писмено до председателя на управителния съвет, като в тях се посочва по какъв начин кандидатът възнамерява да допринесе за задачите и дейностите на ERIC EATRIS.

4.   Приемането на наблюдатели подлежи на одобрение от страна на управителния съвет.

Член 8

Оттегляне на наблюдател и прекратяване на статута на наблюдател

1.   Наблюдателите могат да се оттеглят в края на финансовата година, при условие че шест месеца предварително са подали молба за тази цел.

2.   Преди оттеглянето на конкретния наблюдател да може да породи правно действие, същият трябва да е изпълнил своите финансови и други задължения.

3.   Управителният съвет разполага с правомощие за прекратяване на статута на наблюдател на конкретен наблюдател в следните случаи:

а)

наблюдателят е нарушил грубо едно или повече от задълженията, които има по силата на настоящия устав;

б)

наблюдателят не е отстранил въпросното нарушение в шестмесечен срок от нотифицирането за него.

Управителният съвет поканва наблюдателя да представи становището си във връзка с предложеното решение за прекратяване преди приемането на каквото и да било решение по този въпрос.

4.   Наблюдателите, които се оттеглят или чийто статут на наблюдатели се прекратява, не могат да претендират връщане или възстановяване на евентуално направени вноски, нито да предявяват каквито и да било претенции по отношение на активите на ERIC ЕATRIS.

Член 9

Права и задължения на наблюдателите

1.   Правата на наблюдателите включват:

а)

правото да присъстват на заседанията на управителния съвет без право на глас;

б)

правото на тяхната научноизследователска общност да участва в проявите, организирани от ERIC EATRIS;

в)

правото на тяхната научноизследователска общност да има достъп до инфраструктурата на ERIC EATRIS и да получава подкрепа от ERIC EATRIS.

2.   Всеки наблюдател:

а)

определя един или двама свои представители в управителния съвет;

б)

заплаща годишна финансова вноска съобразно решението на управителния съвет;

в)

определя собствения си принос към задачите и дейностите на ERIC EATRIS, посочени в член 2.

3.   Участието на наблюдателите извън годишната финансова вноска за целите на ERIC EATRIS може да бъде индивидуално или съвместно в сътрудничество с други членове, наблюдатели или трети страни. Подобни форми на участие, били те в брой или в натура, подлежат на одобрение от страна на управителния съвет.

4.   Отделните наблюдатели упълномощават представителя(ите) си да изпълни(ят) задълженията, посочени в член 9, параграф 2, букви б) и в).

5.   ERIC EATRIS сключва споразумение с наблюдателя с цел определяне на реда и условията, при които трябва да бъдат изпълнени задълженията или да се реализира участието.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ERIC EATRIS

Член 10

Управление и изпълнение

Структурата на управлението на ERIC EATRIS включва следните органи:

а)

управителен съвет;

б)

изпълнителен съвет.

Член 11

Управителен съвет

1.   Управителният съвет е най-висшият управителен орган на ERIC EATRIS с пълни правомощия за вземане на решения. Управителният съвет се събира поне веднъж годишно и отговаря в съответствие с разпоредбите на настоящия устав за цялостното ръководство и надзор над ERIC EATRIS.

2.   Държавите членки съвкупно притежават мнозинството от гласовете.

3.   Управителният съвет избира измежду своите членове председател и негов заместник с двегодишен мандат. Председателят и неговият заместник могат да бъдат преизбирани. Освен ако не бъде взето друго решение, председателят председателства всички заседания на управителния съвет и се подпомага от заместника.

4.   Управителният съвет полага всички усилия за постигането на консенсус по всички решения. При липса на консенсус, за да бъде прието дадено решение е достатъчно обикновено мнозинство от подадените гласове, с изключение на решенията, посочени в параграфи 5, 6 и 7.

5.   Управителният съвет се произнася с мнозинство от най-малко две трети от гласовете на членовете по решения за:

а)

приемане или промяна на стратегиите за развитие на ERIC ЕATRIS;

б)

назначаване, временно прекратяване на функциите или освобождаване на финансовия директор и научния директор след консултация със Съвета на националните директори;

в)

създаване на помощни органи в допълнение към постоянно действащите органи;

г)

приемане или промяна на вътрешния правилник, в който се описват мандатът и се уточняват дейностите на изпълнителния съвет и на помощните органи;

д)

приемане и внасяне на изменения в годишната работна програма и годишния бюджет.

6.   Решенията на управителния съвет за прекратяване на членство или на статут на наблюдател изискват мнозинство от поне три четвърти от гласовете на членовете.

7.   Съответният член, чието членство се прекратява с вземане на решение за тази цел, няма право да участва в гласуването на посоченото решение.

8.   Управителният съвет се произнася с единодушие на членовете, без да се броят евентуалните гласове „въздържал се“, по решенията за:

а)

изменение на устава, с изключение на допълнение 1;

б)

ликвидация на ERIC EATRIS.

Освен ако не е договорено друго, членовете биват информирани за точната формулировка на измененията в устава и допълнение 2 поне три месеца преди тези изменения да бъдат поставени на гласуване.

9.   Управителният съвет се събира и се произнася на законно основание само ако е осигурен присъствен или чрез представителство кворум от две трети от всички членове на ERIC EATRIS.

10.   Управителният съвет приема процедурен правилник за прилагане на разпоредбите на устава.

Член 12

Изпълнителен съвет

1.   Изпълнителният съвет отговаря за изпълнението на целите на ERIC EATRIS и оказва съдействие на управителния съвет. Изпълнителният съвет се отчита единствено пред управителния съвет.

2.   Изпълнителният съвет изпълнява задълженията си така, както са определени от управителния съвет, и подготвя своите собствени вътрешни процедури по отношение на организацията, заседанията и начина, по който финансовият и научният директор следва да работят заедно, в процедурния правилник, който той представя за одобрение от управителния съвет.

3.   Изпълнителният съвет се състои от финансовия директор и научния директор.

4.   Финансовият директор е законният представител на ERIC EATRIS, представлява ERIC EATRIS във всички спорове и отговаря за (ежедневното) оперативно управление на ERIC EATRIS.

5.   Научният директор на ERIC EATRIS отговаря за стратегическото научно развитие и всички оперативни научни въпроси, касаещи ERIC EATRIS.

6.   Срокът на мандата на директорите в състава на изпълнителния съвет може да достигне пет години, като същият се определя от управителния съвет. След изтичане на първоначалния мандат управителният съвет взема решение за евентуалното му удължаване. Процедурите за подбор и назначаване на директори се определят в процедурния правилник, приет от управителния съвет.

Член 13

Бюро за координиране и съдействие на ERIC EATRIS

1.   Бюрото за координиране и съдействие на ERIC EATRIS е звеното, което отговаря за централизираното управление и ежедневните дейности на ERIC EATRIS и подпомага управителния съвет. Финансовият директор осигурява неговото административно ръководство и набира неговия персонал съгласувано с научния директор.

2.   Бюрото за координиране и съдействие на ERIC EATRIS се помещава в помещенията на ERIC EATRIS, разположени в уставното му седалище.

ГЛАВА V

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Член 14

Помощни органи

1.   ERIC EATRIS разполага със следните помощни органи:

а)

съвет на националните директори;

б)

научно-консултативен съвет.

2.   Управителният съвет може да създаде други помощни органи, ако счете това за необходимо за функционирането на ERIC EATRIS.

Член 15

Съвет на националните директори

1.   Съветът на националните директори следи за координирането на практическото прилагане на стратегиите, одобрени от управителния съвет. Съветът на националните директори отговаря за всички национални научни дейности, свързани с ERIC EATRIS, и осигурява съгласуваността и последователността на съвкупната дейност на ERIC EATRIS, както и сътрудничеството между членовете.

2.   Съветът на националните директори се състои от националните директори, назначени от членовете.

3.   Членовете на съвета на националните директори избират помежду си председател и заместник-председател с двегодишен мандат, с възможност за преизбиране в съответствие с процедурите, предвидени в процедурния правилник.

4.   Съветът на националните директори предлага процедурния правилник за своите вътрешни процедури за работа и го приема след одобрение от страна на управителния съвет.

5.   Съветът на националните директори осъществява дейностите, предвидени от управителния съвет във вътрешния правилник.

6.   Съветът на националните директори осъществява подбора на членовете на научно-консултативния съвет, подлежащ на одобрение от страна на управителния съвет.

Член 16

Научно-консултативен съвет

1.   Научно-консултативният съвет се състои от независими и международно признати научни работници, активно работещи в областта на биомедицинските транслиращи изследвания и действащи в личното си качество и допринасящи със своя стратегически опит.

2.   Научно-консултативният съвет дава становища по искане на управителния съвет и с него могат да се консултират изпълнителният съвет и съветът на националните директори по всички относими въпроси от научно и технологично естество, в т.ч. въпроси, касаещи научноизследователската програма на ERIC EATRIS, научните стратегии, етични въпроси и годишната работна програма.

ГЛАВА VI

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Член 17

Бюджетни принципи и счетоводни отчети

1.   Финансовата година на ERIC EATRIS започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

2.   Финансовите средства, с които разполага ERIC EATRIS, могат да се използват единствено за целите, предвидени в настоящия устав.

3.   Всички източници на приходи и разходи на ERIC EATRIS се включват в прогнозите, които се съставят за всяка финансова година, и се отразяват в годишния бюджет.

4.   Счетоводните отчети на ERIC EATRIS се придружават от заверен от одитор отчет за бюджетното и финансовото управление през съответната финансова година. ERIC EATRIS изготвя годишен доклад за дейността, описващ по-специално научните, оперативните и финансовите аспекти на неговата дейност. Този доклад се одобрява от управителния съвет и се предава на Европейската комисия, както и на имащите отношение към него органи на публичната власт, в срок от шест месеца след края на съответната финансова година. Този доклад се прави — било изцяло, било частично — обществено достояние.

5.   ERIC EATRIS се подчинява на изискванията на приложимото законодателство и разпоредби по отношение на изготвянето, вписването, одита и публикуването на счетоводните отчети.

6.   ERIC EATRIS гарантира, че всички бюджетни кредити се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

Член 18

Отговорност

1.   ERIC EATRIS носи отговорност за дълговете си.

2.   Финансовата отговорност на членовете за дълговете на ERIC EATRIS се свежда до размера на годишната финансова вноска на всеки отделен член.

3.   ERIC EATRIS сключва подходяща застраховка за покриване на рисковете, свързани със създаването и експлоатирането на ERIC EATRIS.

ГЛАВА VII

ПОЛИТИКИ

Член 19

Споразумения с трети страни

В случаите, когато ERIC EATRIS счете това за полезно, той може да сключва споразумения с трети страни.

Член 20

Политика в областта на правата върху интелектуална собственост

1.   Значението, което се влага в термина „интелектуална собственост“, съответства на определението за интелектуална собственост в член 2 от подписаната на 14 юли 1967 г. Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост.

2.   Съветът на националните директори разработва общите принципи и политики в областта на интелектуалната собственост в съответствие с предвиденото в процедурния правилник. Тези общи принципи и политики се одобряват от управителния съвет.

3.   Съветът на националните директори може да препоръча сключването на споразумения с националните центрове и консорциуми за инфраструктура в рамките на научноизследователската инфраструктура EATRIS с цел да се гарантира, че тези субекти, а така също и трети страни, имат достъп до научните познания на научноизследователската инфраструктура EATRIS.

Член 21

Политика по отношение на достъпа

1.   ERIC EATRIS като правило осигурява отворен достъп до услугите и инфраструктурите, подкрепящи и насърчаващи върховите достижения в областта на транслиращите изследвания, а също и култура на „най-добри практики“, посредством дейности по обучение.

2.   ERIC EATRIS предоставя насоки за ползвателите на инфраструктурата EATRIS, за да се гарантира по най-добрия начин, че научните изследвания, които са били предприети при използване на ресурсите на инфраструктурата EATRIS, признават и зачитат всяко право на собственост, право на неприкосновеност на личния живот, етично право и право на защита на личните данни, както и задълженията във връзка с тайната и поверителността, определени в процедурния правилник. Освен това той следи ползвателите да се придържат към реда и условията за достъп, мерките за сигурност при вътрешното съхранение и манипулиране на (био)материали и обработката на информацията на научноизследователските институции, участващи в инфраструктурата EATRIS.

3.   Критериите и процедурите, които предоставят или ограничават достъпа до данните и инструментите на инфраструктурата ERIC EATRIS, се определят в процедурния правилник и се приемат от управителния съвет, след получаване на становищата на съвета на националните директори и на научно-консултативния съвет.

Член 22

Политика на научно оценяване

1.   ERIC EATRIS предоставя достъп до своята транслираща инфраструктура за проекти, които имат най-голям потенциал за значително въздействие върху здравните грижи или за значителен принос за напредъка по отношение на инструментите и технологиите, които са движеща сила за транслиращата наука.

2.   Процесът на научно оценяване на проектите, за които се иска достъп до инфраструктурата ERIC EATRIS, отчита научната стойност, съществуващите неудовлетворени медицински потребности, допустимостта и транслиращия потенциал, и се основава на принципите за прозрачност, справедливост и безпристрастност. Този процес се одобрява от управителния съвет и е описан в процедурния правилник.

3.   Научната оценка на проектите в рамките на инфраструктурата ERIC EATRIS отчита научната стойност, съществуващите неудовлетворени медицински потребности и транслиращия потенциал на основата на принципите за прозрачност, справедливост и безпристрастност; същата се доуточнява от управителния съвет и се описва в процедурния правилник.

Член 23

Политика по отношение на разпространяването на резултатите

1.   ERIC EATRIS предприема всички подходящи мерки за популяризиране на инфраструктурата и за насърчаване на нейното използване в сферата на научните изследвания и образованието.

2.   ERIC EATRIS насърчава разпространяването и взаимното запознаване с резултатите, получени в рамките на националните и международните научноизследователски дейности.

3.   Без да се засягат евентуалните права на собственост, ERIC EATRIS изисква от ползвателите си да направят публично достъпни резултатите от своите научни изследвания и да осигурят достъп до тези резултати чрез ERIC EATRIS.

4.   Политиката по отношение на разпространяването на резултатите определя различните целеви групи, като ERIC EATRIS използва различни канали за достигане до целевите групи, като например интернет портали, информационни бюлетини, семинари, участие в конференции, статии в списания и ежедневници.

Член 24

Политика в сферата на заетостта

ERIC EATRIS се стреми да подбере най-добрия кандидат на недискриминационна основа, независимо от неговия произход, националност, религия или пол, по начин, който отразява участието на членовете.

Член 25

Политика в сферата на възлагането на обществени поръчки

1.   ERIC EATRIS третира кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки в условия на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, независимо от това дали те са се установили или не в рамките на Европейския съюз. Политиката на ERIC EATRIS в сферата на възлагането на обществени поръчки зачита принципите на прозрачност, недискриминация и конкуренция. Управителният съвет приема процедурен правилник, с който се уреждат подробни правила относно процедурите и критериите във връзка с възлагането на обществени поръчки.

2.   Изпълнителният съвет отговаря за всички обществени поръчки на ERIC EATRIS. Всички покани за представяне на оферти се публикуват на уебсайта на ERIC EATRIS и на територията на членовете и на наблюдателите. По отношение на обществените поръчки на стойност над 200 000 EUR ERIC EATRIS се придържа към принципите на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (1). Решението за възлагане на обществената поръчка подлежи на публикуване и включва изчерпателна обосновка.

Член 26

Освобождаване от данъци

1.   Освобождаването от данъци на основание член 143, параграф 1, буква ж) и член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (2) и в съответствие с членове 50 и 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета (3) е ограничено до данъка върху добавената стойност за такива стоки и услуги, които са предназначени за официално използване от ERIC EATRIS, надвишават стойността от 250 EUR и са изцяло закупени и платени от ERIC EATRIS. Възлагането на обществени поръчки от отделни членове не се ползва от това освобождаване. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 2 и 3, не се прилагат други ограничения.

2.   Освобождаването от данъци се прилага за нестопанските дейности, но не и за стопанските дейности.

3.   Освобождаването от данъци се прилага спрямо стоките и услугите, предназначени за научни, технически и административни дейности, предприемани от ERIC EATRIS в съответствие с неговите основни задачи. То включва и разходите за конференции, семинари и заседания, пряко свързани с официалните дейности на ERIC EATRIS. Въпреки това пътните разноски и тези за нощувките не попадат в обсега на освобождаването от данъци.

Член 27

Политика по отношение на данните

Изпълнителният съвет представя за одобрение на управителния съвет процедурен правилник за политиката по отношение на данните във връзка с ползвателите на инфраструктурата ERIC EATRIS, националните центрове и трети страни, като например университети, научноизследователски институти и предприятия, при спазване на съществуващите лицензии.

ГЛАВА VIII

СРОК, ЛИКВИДАЦИЯ, СПОРОВЕ, РАЗПОРЕДБИ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Член 28

Срок

ERIC EATRIS се създава за неопределен срок.

Член 29

Ликвидация

1.   Решението за ликвидацията на ERIC EATRIS се взема от управителния съвет.

2.   Европейската комисия се уведомява в рамките на десет календарни дни за решението за ликвидация на ERIC EATRIS.

3.   Салдото от активите след изплащане на дълговете на ERIC EATRIS се разпределя между членовете пропорционално на натрупаните им годишни вноски за ERIC EATRIS.

4.   Европейската комисия се уведомява в рамките на десет календарни дни за приключването на процедурата по ликвидация.

Член 30

Език и достъпност на устава

1.   Настоящият устав е публично достъпен в актуализирания си вариант на уебсайта на ERIC, както и в уставното му седалище.

2.   Настоящият устав се счита за автентичен във всички официални езикови версии на членовете, посочени в допълнение 1. Настоящият устав се счита също така за автентичен в официалните езикови версии на държавите членки, невключени в допълнение 1. Никоя езикова версия не се ползва с предимство.

3.   Когато езиковите версии не се публикуват в Официален вестник в случай на изменения в настоящия устав, за които не се изисква решение на Комисията, те се осигуряват от Бюрото за координиране и съдействие на ERIC EATRIS.

Член 31

Разпоредби за създаване

1.   Учредителното заседание на управителния съвет се свиква от приемащата държава във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 45 календарни дни след влизането в сила на решението на Европейската комисия за учредяването на ERIC EATRIS. Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, управителният съвет не взима никакви решения преди най-малко петима членове да се присъединят към ERIC EATRIS.

2.   Приемащата държава уведомява членовете учредители за всяка конкретна спешна правна мярка, която трябва да бъде предприета от името на ERIC EATRIS преди провеждането на учредителното заседание. Ако никой от членовете учредители не подаде възражение в срок от 5 работни дни след уведомяването, правната мярка се предприема от лице, което е надлежно упълномощено от приемащата държава.

3.   От създаването на ERIC EATRIS неговите органи действат в съответствие с вътрешния правилник и процедурния правилник, одобрени от управителния съвет на EATRIS по време на преходната фаза на EATRIS.


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(2)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1.

Допълнение 1

Списък на членовете, наблюдателите, както и на представляващите ги субекти

Членове

Представляващ субект

Кралство Дания

Датска агенция за наука, технологии и иновации (DASTI)

Италианска република

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Кралство Нидерландия

ZonMw

Чешка република

Министерство на образованието, младежта и спорта (MEYS)

Република Естония

Министерство на образованието и научните изследвания на Република Естония (MER EE)

Република Финландия

Министерство на образованието и културата (OKM)


Наблюдатели

Представляващ субект

Френска република

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)

Кралство Испания

Instituto de Salud „Carlos III“ (ISCIII)

Допълнение 2

Годишна финансова вноска

Финансов ангажимент за първите пет години

През първоначалния петгодишен период след учредяването на ERIC EATRIS финансовият ангажимент се ръководи от следните принципи:

а)

първоначално поетият ангажимент от членовете учредители е за период от пет години (не се поема първоначален ангажимент от наблюдателите);

б)

членовете учредители могат да поемат ангажимент за период, по-малък от пет години, за сметка на увеличение с 25 % на годишната вноска; надплатената сума се възстановява, ако членът изпълни петгодишен мандат;

в)

първоначалната финансова вноска през първата година на ERIC EATRIS се изчислява въз основа на договорения петгодишен бюджет, като от него се изключват всички несигурни източници на приходи (напр. приходите от ползвателски такси), както и въз основа на минимум 5 членове учредители;

г)

Нидерландия ще заплати допълнителна вноска в качеството на приемаща държава в размер на 500 000 EUR през 2013, 2014 и 2015 г. След 2015 г. Нидерландия ще заплаща допълнителна вноска в качеството на приемаща държава в размер на 50 000 EUR;

д)

членовете учредители, поели петгодишен ангажимент, няма да заплащат повече от 140 000 EUR годишно (максимален праг);

е)

минималната вноска на членовете няма да бъде по-ниска от 50 000 EUR годишно, независимо от броя на членовете и независимо от евентуално генерираните от ERIC EATRIS приходи (минимален праг);

ж)

финансовата вноска през втората година на ERIC EATRIS се основава на договорения петгодишен бюджет минус нетните приходи през първата година на ERIC EATRIS. Финансовата вноска през третата година на ERIC EATRIS се основава на договорения петгодишен бюджет минус нетните приходи през втората година на ERIC EATRIS и т.н.;

з)

финансовата вноска на новите членове започва от равнището, което са щели да заплатят като членове учредители през първата година на ERIC EATRIS плюс 25 %. След първата година на присъединяването те ще заплащат определената за втората година на ERIC EATRIS финансова вноска плюс 25 % и т.н. В случай че новите членове изпълнят петгодишен мандат, надплатената сума се възстановява;

и)

наблюдателите учредители, чиито институти не участват във всички дейности на EATRIS и не предоставят услуги, заплащат 25 % от годишната финансова вноска, която щяха да заплащат в качеството на членове учредители; наблюдател учредител, чиито институти участват във всички дейности на EATRIS, в т.ч. предоставянето на услуги, заплаща същата годишна финансова вноска като член учредител;

й)

наблюдател учредител, който заплаща 25 % от годишната финансова вноска и придобива статута на член, започва от същото равнище на финансовата вноска, която е щял да заплаща като член учредител през първата година на ERIC EATRIS. След първата година на присъединяването той ще заплаща определената за втората година на ERIC EATRIS финансова вноска и т.н. Ако той изпълни петгодишен мандат, заплатената финансова вноска в качеството на наблюдател му се възстановява;

к)

финансовата вноска на новите наблюдатели започва на равнище 25 % от вноската, която са щели да заплатят в качеството на членове учредители през първата година на ERIC EATRIS. През втората година след присъединяването си те заплащат 25 % от това, което са щели да заплатят през втората година на ERIC EATRIS и т.н.;

л)

ако нов наблюдател придобие статут на член, той заплаща финансовата вноска, която е щял да заплаща като член учредител през първата година на ERIC EATRIS; след първата година от присъединяването той заплаща определената за втората година на ERIC EATRIS финансова вноска и т.н.; ако новият член изпълни петгодишен мандат, заплатената финансова вноска в качеството на наблюдател му се възстановява;

м)

ако се присъединят нови членове или наблюдатели или ако наблюдател придобие статут на член, финансовата вноска за въпросната година се преизчислява за всички членове и наблюдатели;

н)

във всички случаи, посочени в букви а)—м), допълнителното финансово участие в размер на 25 % се държи в резерв.


Top