Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0007

Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху набирането на капитал

OJ L 46, 21.2.2008, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 159 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/7/oj

21.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/11


ДИРЕКТИВА 2008/7/ЕО НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

относно косвените данъци върху набирането на капитал

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 93 и 94 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 г. относно косвените данъци върху набирането на капитал (3) неколкократно е претърпяла съществени изменения (4). Тъй като предстои директивата да бъде изменена допълнително, тя следва да се преработи за постигане на по-голяма яснота.

(2)

Косвените данъци върху набирането на капитал, а именно данъкът върху вноските в капитала (данъкът, който се начислява върху вноските в капитала на дружества и компании), гербовият налог върху ценните книжа и данъкът върху операциите по преструктуриране, независимо дали тези операции са свързани с увеличаване на капитала, пораждат дискриминация, двойно данъчно облагане и несъответствия, които са в противоречие със свободното движение на капитали. Същото важи и за другите косвени данъци, които имат характеристики, идентични с тези на данъка върху вноските в капитала и гербовия налог върху ценните книжа.

(3)

Следователно е в интерес на вътрешния пазар да бъде хармонизирано законодателството в областта на косвените данъци върху набирането на капитал и да бъдат премахнати, доколкото е възможно, факторите, които могат да нарушат условията на конкуренцията или да възпрепятстват свободното движение на капитали.

(4)

Данъкът върху вноските в капитала има неблагоприятни икономически последици върху прегрупирането и развитието на предприятията. Тези последици са особено вредни в настоящата икономическа ситуация, която налага преди всичко да се отдаде приоритет на стимулирането на инвестициите.

(5)

Най-доброто решение за постигането на тези цели би било премахването на данъка върху вноските в капитала.

(6)

Незабавното прилагане на подобна мярка обаче би предизвикало загуби на приходи, неприемливи за държавите-членки, които понастоящем налагат данък върху вноските в капитала. Ето защо тези държави-членки следва да имат възможност да продължат облагането на съответните транзакции с данък върху вноските в капитала, при положение че в рамките на една държава-членка се прилага единна данъчна ставка. Веднъж щом държава-членка реши да не облага всички или част от транзакциите с данък върху вноските в капитала съгласно настоящата директива, не следва да е възможно тя да въведе отново този данък.

(7)

Присъщо на концепцията за вътрешния пазар е данъкът върху набирането на капитала в рамките на вътрешния пазар от дружество или компания да не бъде налаган повече от един път. В този смисъл ако държава-членка, получила правото да налага данък върху вноските в капитала, не облага с него всички или част от транзакциите, обхванати от настоящата директива, не следва да е възможно друга държава-членка да упражни такова право по отношение на същите транзакции.

(8)

Уместно е да се определят стриктни условия относно ситуациите, в които държавите-членки продължават да налагат данъка върху вноските в капитала, по-конкретно по отношение на освобождаването от него и намаляването му.

(9)

Освен данъка върху вноските в капитала не следва да бъдат налагани други косвени данъци върху набирането на капитал. По-специално не следва да бъде налаган гербов налог върху ценните книжа, независимо от произхода на тези ценни книжа и независимо дали те представляват собствен или заемен капитал на дружеството.

(10)

Списъкът на капиталовите дружества в Директива 69/335/ЕИО е непълен и следователно следва да бъде допълнен.

(11)

Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(12)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното законодателство следва да се ограничи до тези разпоредби, които представляват съществена промяна в сравнение с по-ранните директиви. Задължението за транспониране на непроменените разпоредби произтича от по-ранните директиви.

(13)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение II, част Б.

(14)

Предвид неблагоприятните последици от данъка върху вноските в капитала Комисията следва на всеки три години да докладва за изпълнението на настоящата директива с оглед на премахването на този данък,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1

Предмет

Настоящата директива урежда облагането с косвени данъци на:

а)

вноските в капитала на капиталови дружества;

б)

операциите по преструктуриране, в които участват капиталови дружества;

в)

емитирането на определени ценни книжа и дългосрочни необезпечени облигации.

Член 2

Капиталово дружество

1.   За целите на настоящата директива „капиталово дружество“ означава:

а)

всяко дружество от видовете, посочени в приложение I;

б)

всяко дружество, компания, сдружение или юридическо лице, чиито дялове от дружествения капитал или активи могат да се търгуват на фондова борса;

в)

всяко дружество, компания, сдружение или юридическо лице, осъществяващо дейност с цел печалба, чиито членове имат право без предварително разрешение да прехвърлят дружествените си дялове на трети лица и които отговарят за задълженията на дружеството, сдружението или юридическото лице само до размера на дяловото си участие.

2.   За целите на настоящата директива всяко друго дружество, компания, сдружение или юридическо лице, осъществяващо дейност с цел печалба, се счита за капиталово дружество.

Член 3

Вноски в капитала

За целите на настоящата директива и при спазване на член 4 за „вноски в капитала“ се считат следните транзакции:

а)

учредяването на капиталово дружество;

б)

преобразуването в капиталово дружество на дружество, компания, сдружение или юридическо лице, което не е капиталово дружество;

в)

увеличаването на капитала на капиталово дружество чрез внасяне на активи от всякакъв вид;

г)

увеличаването на активите на капиталово дружество чрез внасяне на активи от всякакъв вид, като се вземат предвид не дяловете в дружествения капитал или активите на дружеството, а правата, идентични с тези на членовете, като право на глас, дял при разпределението на печалбата или ликвидационен дял;

д)

преместването от трета страна в държава-членка на мястото на действително управление на капиталово дружество, чието седалище се намира в трета страна;

е)

преместването от трета страна в държава-членка на седалището на капиталово дружество, чието място на действително управление се намира в трета страна;

ж)

увеличаването на капитала на капиталово дружество чрез капитализиране на печалбата или на постоянните или временните резерви;

з)

увеличаването на активите на капиталово дружество чрез предоставяне на услуги от негов член, което не води пряко до увеличаване на капитала на дружеството, но се изразява в изменение на правата в дружеството или може да повиши стойността на дружествените дялове;

и)

заем, взет от капиталово дружество, ако кредиторът има право на дял от печалбата на дружеството;

й)

заем, взет от капиталово дружество от негов член, съпруг/а или дете на негов член, или заем, взет от трето лице, ако е гарантиран от член, при условие че такива заеми имат същата функция като тази на увеличаването на капитала на дружеството.

Член 4

Операции по преструктуриране

1.   За целите на настоящата директива следните „операции по преструктуриране“ не се считат за вноски в капитала:

а)

прехвърлянето от страна на едно или повече капиталови дружества на всички техни активи и пасиви, или на един или повече клонове на дейността им към едно или повече капиталови дружества, които са в процес на учредяване или вече съществуват, при условие че за прехвърлянето се заплаща поне частично с ценни книжа, представляващи капитала на придобиващото дружество;

б)

придобиването от капиталово дружество, което е в процес на учредяване или вече съществува, на дружествени дялове, представляващи мнозинство от правата на глас на друго капиталово дружество, при условие че за придобитите дружествени дялове се заплаща поне частично с ценни книжа, представляващи капитала на първото дружество. Когато мнозинството от правата на глас е постигнато вследствие на две или повече транзакции, за „операции по преструктуриране“ се приемат само транзакцията, с която е постигнато мнозинството от правата на глас, и последвалите я транзакции.

2.   „Операциите по преструктуриране“ включват също така прехвърлянето към дадено капиталово дружество на всички активи и пасиви на друго капиталово дружество, което изцяло е собственост на първото дружество.

ГЛАВА II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Транзакции, които не подлежат на облагане с косвен данък

1.   Държавите-членки не облагат капиталовите дружества с никакъв вид косвен данък по отношение на следното:

а)

вноски в капитала;

б)

заеми или предоставяне на услуги, които се явяват част от вноските в капитала;

в)

регистрация или всяка друга формалност, която може да се изисква преди започване на стопанска дейност и която капиталовото дружество може да е задължено да изпълни поради правната си форма;

г)

изменение на учредителния акт или на устава на капиталовото дружество, и по-специално следното:

i)

преобразуването на капиталово дружество в друг вид капиталово дружество;

ii)

преместването от една държава-членка в друга държава-членка на мястото на действително управление или седалището на капиталовото дружество;

iii)

промяна в предмета на дейност на капиталовото дружество;

iv)

удължаването на срока на съществуване на капиталово дружество;

д)

операциите по преструктуриране, посочени в член 4.

2.   Държавите-членки не облагат с никакъв вид косвен данък:

а)

създаването, емитирането, допускането за котиране на фондова борса, пускането на пазара или търгуването с акции, дружествени дялове или други ценни книжа от същия вид или със сертификати, представляващи такива ценни книжа, независимо от кого са издадени;

б)

заемите, включително държавни облигации, възникнали с емитирането на дългосрочни необезпечени облигации или други прехвърляеми ценни книжа, независимо от кого са емитирани, както и всички свързани с горното формалности, или създаването, емитирането, допускането за котиране на фондова борса, пускането на пазара или търгуването с такива дългосрочни необезпечени облигации или други прехвърляеми ценни книжа.

Член 6

Данъци и данък добавена стойност

1.   Независимо от член 5 държавите-членки могат да налагат следните данъци и такси:

а)

данъци върху прехвърлянето на ценни книжа, независимо дали се облагат с твърда ставка или не;

б)

данъци върху прехвърлянето, включително такси за регистрация на земя, при прехвърлянето на капиталово дружество на стопанска дейност или недвижимо имущество, намиращи се в рамките на тяхната територия;

в)

данъци върху прехвърлянето на активи от всякакъв вид, прехвърляни на капиталово дружество, доколкото тази собственост се прехвърля срещу заплащане, различно от дружествени дялове;

г)

данъци върху учредяването, регистрацията или освобождаването от ипотеки или други налози на земя или друго имущество;

д)

данъци под формата на такси или дължими вземания;

е)

данък добавена стойност.

2.   Сумата на начислените данъци и такси, изброени в параграф 1, букви б)—д), не се изменя в зависимост от това, дали мястото на действително управление или седалището на капиталовото дружество се намира на територията на държавата-членка, която налага съответните данъци и такси. Тези суми не могат да надвишават сумите на данъците и таксите, приложими към подобни транзакции в държавата-членка, която ги налага.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Облагане с данък върху вноските в капитала в някои държави-членки

1.   Независимо от член 5, параграф 1, буква а) държава-членка, която към 1 януари 2006 г. е облагала с данък вноските в капитала на капиталовите дружества, наричан по-долу „данък върху вноските в капитала“, може да продължи да прави това, при условие че спазва разпоредбите на членове 8—14.

2.   Ако в който и да е момент след 1 януари 2006 г. държава-членка преустанови облагането с данък върху вноските в капитала, тя не може да го въведе отново.

3.   Ако в който и да е момент след 1 януари 2006 г. държава-членка престане да облага вноските в капитала, посочени в член 3, букви ж)—й), с данък върху вноските в капитала, тя не може да въведе отново данъка върху тези вноски в капитала, независимо от разпоредбите на член 10, параграф 2.

4.   Ако в който и да е момент след 1 януари 2006 г. държава-членка престане да облага с данък върху вноските в капитала предоставянето на основен или оборотен капитал на клон, тя не може да въведе отново данъка върху съответните вноски в капитала, независимо от разпоредбите на член 10, параграф 4.

5.   Ако в който и да е момент след 1 януари 2006 г. държава-членка разреши освобождаване съгласно член 13, тя не може след това да облага съответните вноски в капитала с данък върху вноските в капитала.

Член 8

Ставка на данъка върху вноските в капитала

1.   Прилага се единна ставка на данъка върху вноските в капитала.

2.   Ставката на данъка върху вноските в капитала, прилагана от дадена държава-членка, не може да превишава ставката, прилагана от същата държава-членка към 1 януари 2006 г.

Когато след тази дата тази държава-членка намали прилаганата ставка, тя не може да въведе отново по-висока ставка.

3.   Ставката на данъка върху вноските в капитала в никакъв случай не може да превишава 1 %.

Член 9

Изключване на някои правни образувания от приложното поле

Държавите-членки могат, по отношение на облагането с данък върху вноските в капитала, да решат да не разглеждат като капиталови дружества правните образувания, посочени в член 2, параграф 2.

Член 10

Транзакции, подлежащи на данък върху вноските в капитала и разпределяне на правата на данъчно облагане

1.   Когато дадена държава-членка продължи да налага данък върху вноските в капитала по силата на член 7, параграф 1, тя облага с данък вноските в капитала, посочени в член 3, букви а)—г), ако мястото на действително управление на капиталовото дружество се намира в същата държава-членка към момента на извършване на вноската в капитала.

Тя облага с данък върху вноските в капитала също така вноските в капитала, посочени в член 3, букви д) и е).

2.   Когато дадена държава-членка продължи да налага данък върху вноските в капитала, тя може да облага с него вноските в капитала, посочени в член 3, букви ж)—й), ако мястото на действително управление на капиталовото дружество се намира в същата държава-членка към момента на извършване на вноската в капитала.

3.   Когато мястото на действително управление на капиталово дружество се намира в трета държава, а седалището му е разположено в държава-членка, която продължава да налага данък върху вноските в капитала, то вноските в капитала се облагат с данък върху вноските в капитала в тази държава-членка.

4.   Когато седалището и мястото на действително управление на дадено капиталово дружество се намират в трета държава, предоставянето на основен или оборотен капитал на клон, разположен в държава-членка, която продължава да налага данък върху вноските в капитала, може да подлежи на облагане с данък върху вноските в капитала в тази държава-членка.

Член 11

Основа за определяне на данъка върху вноските в капитала

1.   По отношение на вноските в капитала, посочени в член 3, букви а), в) и г), основата за определяне на данъка върху вноските в капитала е действителната стойност на активите от всякакъв вид, внесени или които предстои да бъдат внесени от членовете, след приспадане на задълженията и разходите, поети от дружеството в резултат на всяка вноска.

Облагането с данък върху вноските в капитала може да се отложи до извършване на вноските.

2.   По отношение на вноските в капитала, посочени в член 3, букви б), д) и е), основата за определяне на данъка върху вноските в капитала е действителната стойност на активите на дружеството от всякакъв вид към момента на преобразуването или прехвърлянето, след приспадане на задълженията и разходите, поети от дружеството към този момент.

3.   По отношение на вноските в капитала, посочени в член 3, буква ж), основата за определяне на данъка върху вноските в капитала е номиналната стойност на увеличението.

4.   По отношение на вноските в капитала, посочени в член 3, буква з), основата за определяне на данъка върху вноските в капитала е действителната стойност на предоставените услуги, след приспадане на задълженията и разходите, поети от дружеството в резултат на предоставянето на такива услуги.

5.   По отношение на вноските в капитала, посочени в член 3, букви и) и й), основата за определяне на данъка върху вноските в капитала е номиналният размер на взетия заем.

6.   В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, действителната стойност на дружествените дялове, разпределени или притежавани от всеки член, може да се използва като основа за определяне на данъка върху вноските в капитала, с изключение на случаите, когато вноските са направени само в брой.

Сумата, върху която се начислява данъкът, при никакви обстоятелства не е по-малка от номиналната стойност на дружествените дялове, разпределени или притежавани от всеки член.

Член 12

Изключване от основата за определяне на данъка върху вноските в капитала

1.   При увеличаване на капитала основата за определяне на данъка върху вноските в капитала не включва следното:

а)

сумата на активите, принадлежащи на капиталовото дружество, които са заделени за увеличаване на капитала и които вече са били обложени с данък върху вноските в капитала;

б)

сумата на заемите, взети от капиталовото дружество, които са преобразувани в дружествени дялове и които вече са били обложени с данък върху вноските в капитала.

2.   Държава-членка може да изключи от основата за определяне на данъка върху вноските в капитала сумата от капитала, предоставен от член с неограничена отговорност за задълженията на капиталовото дружество, както и дела от активите на дружеството на такъв член.

Когато държава-членка упражнява това правомощие, всяка транзакция, в резултат на която отговорността на член е ограничена до дела му в дружествения капитал, особено когато ограничението на отговорността е в резултат на преобразуването на капиталовото дружество в друг вид капиталово дружество, подлежи на облагане с данък върху вноските в капитала.

При всички такива случаи с данък върху вноските в капитала се облага стойността на дела от активите на дружеството, принадлежащ на членовете с неограничена отговорност по отношение на задълженията на дружеството.

3.   При вноска в капитала, посочена в член 3, буква в), след намаляване на дружествения капитал в резултат на претърпени загуби частта от вноската в капитала, която съответства на намаляването на капитала, може да бъде изключена от данъчната основа, при условие че вноската в капитала се извърши в рамките на четири години след намаляването на капитала.

Член 13

Освобождаване на вноски в капитала в някои капиталови дружества

Държавите-членки могат да освободят от данък върху вноските в капитала направените вноски в капитала на:

а)

капиталови дружества, които предоставят обществени услуги, като например предприятия за обществен транспорт, пристанищни органи или предприятия за доставка на вода, газ и електричество, в случаите, когато държавата, регионалните или местните органи притежават поне половината от капитала на дружеството;

б)

капиталови дружества, които в съответствие със своя устав и на практика преследват изключително и директно културни, социални, спомагателни или образователни цели.

Държавите-членки, които освобождават тези вноски в капитала от данък върху вноските в капитала, прилагат това освобождаване и към предоставянето на основен или оборотен капитал на клон, намиращ се на тяхна територия, съгласно посоченото в член 10, параграф 4.

Член 14

Процедура на дерогация

Определени видове вноски в капитала или капиталови дружества могат да бъдат обект на освобождаване или намаляване на ставките, за да се постигне справедливост при облагането или социален ефект, или да се позволи на държавите-членки да се справят в специфични ситуации.

Държавата-членка, която предлага да се предприеме подобна мярка, отнася своевременно този въпрос до Комисията, с оглед прилагането на член 97 от Договора.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 и 14, не по-късно от 31 декември 2008 г. Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така указание, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се смятат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и на формулиране на това указание се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 16

Отмяна

Директива 69/355/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част А, се отменя, считано от 1 януари 2009 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се смятат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 17

Преразглеждане

На всеки три години Комисията докладва на Съвета за изпълнението на настоящата директива, по-конкретно с оглед премахване на данъка върху вноските в капитала. С цел да подпомогнат Комисията при преразглеждането, държавите-членки ѝ предоставят информация за приходите от данъка върху вноските в капитала.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 1, 2, 6, 9, 10 и 11 се прилагат от 1 януари 2009 г.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  Становище на Европейския парламент от 12 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 2006/98/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).

(4)  Вж. приложение II, част А.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А)

1.

Дружества, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (1)

2.

Дружества по белгийското право, известни като:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3.

Дружества по българското право, известни като:

i)

„акционерно дружество“

ii)

„командитно дружество с акции“

iii)

„дружество с ограничена отговорност“

4.

Дружества по чешкото право, известни като:

i)

akciová společnost

ii)

komanditní společnost

iii)

společnost s ručením omezeným

5.

Дружества по датското право, известни като:

i)

aktieselskab

ii)

kommandit-aktieselskab

6.

Дружества по немското право, известни като:

i)

Aktiengesellschaft

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

7.

Дружества по естонското право, известни като:

i)

täisühing

ii)

usaldusühing

iii)

osaühing

iv)

aktsiaselts

v)

tulundusühistu

8.

Дружества по ирландското право, известни като companies incorporated with limited liability

9.

Дружества по гръцкото право, известни като:

i)

Ανώνυμος Εταιρεία

ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρεία

iii)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

10.

Дружества по испанското право, известни като:

i)

sociedad anónima

ii)

sociedad comanditaria por acciones

iii)

sociedad de responsabilidad limitada

11.

Дружества по френското право, известни като:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée

12.

Дружества по италианското право, известни като:

i)

società per azioni

ii)

società in accomandita per azioni

iii)

società a responsabilità limitata

13.

Дружества по кипърското право, известни като εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

14.

Дружества по латвийското право, известни като kapitālsabiedrība

15.

Дружества по литовското право, известни като:

i)

akcinė bendrovė

ii)

uždaroji akcinė bendrovė

16.

Дружества по люксембургското право, известни като:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée

17.

Дружества по унгарското право, известни като:

i)

részvénytársaság

ii)

korlátolt felelősségű társaság

18.

Дружества по малтийското право, известни като:

i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata

ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet

19.

Дружества по нидерландското право, известни като:

i)

naamloze vennootschap

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

iii)

open commanditaire vennootschap

20.

Дружества по австрийското право, известни като:

i)

Aktiengesellschaft

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

21.

Дружества по полското право, известни като:

i)

spółka akcyjna

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

22.

Дружества по португалското право, известни като:

i)

sociedade anónima

ii)

sociedade em comandita por acções

iii)

sociedade por quotas

23.

Дружества по румънското право, известни като:

i)

„societăți în nume colectiv“;

ii)

„societăți în comandită simplă“;

iii)

„societăți pe acțiuni“;

iv)

„societăți în comandită pe acțiuni“;

v)

„societăți cu răspundere limitată“.

24.

Дружества по словенското право, известни като:

i)

delniška družba

ii)

komanditna delniška družba

iii)

družba z omejeno odgovornostjo

25.

Дружества по словашкото право, известни като:

i)

akciová spoločnosť

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným

iii)

komanditná spoločnosť

26.

Дружества по финландското право, известни като:

i)

osakeyhtiö – aktiebolag

ii)

osuuskunta – andelslag

iii)

säästöpankki – sparbank

iv)

vakuutusyhtiö – försäkringsbolag

27.

Дружества по шведското право, известни като:

i)

aktiebolag

ii)

försäkringsaktiebolag

28.

Дружества по правото на Обединеното кралство, известни като companies incorporated with limited liability.


(1)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ А

Отменена директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 16, параграф 1)

Директива 69/335/ЕИО на Съвета

(ОВ L 249, 3.10.1969 г., стр. 25)

Точка VI.1 от приложение I към Акта за присъединяване от 1972 г.

(ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 93)

Директива 73/79/ЕИО на Съвета

(ОВ L 103, 18.4.1973 г., стр. 13)

Директива 73/80/ЕИО на Съвета

(ОВ L 103, 18.4.1973 г., стр. 15)

Директива 74/553/ЕИО на Съвета

(ОВ L 303, 13.11.1974 г., стр. 9)

Точка VI.1 от приложение I към Акта за присъединяване от 1979 г.

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 95)

Директива 85/303/ЕИО на Съвета

(ОВ L 156, 15.6.1985 г., стр. 23)

Точка V.1 от приложение I към Акта за присъединяване от 1985 г.

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 167)

Точка ХI.Б.I.1 от приложение I към Акта за присъединяване от 1994 г.

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 196)

Точка 9.1 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 555)

ЧАСТ Б

Списък на сроковете за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 16, параграф 1)

Директива

Срокове за транспониране

Директива 69/335/ЕИО на Съвета

1 януари 1972 г.

Директива 73/79/ЕИО на Съвета

Директива 73/80/ЕИО на Съвета

Директива 74/553/ЕИО на Съвета

Директива 85/303/ЕИО на Съвета

1 януари 1986 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 69/335/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 7

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 10, параграф 1, първа алинея и член 10, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 3, параграф 1, уводни думи

Член 2, параграф 1, уводни думи

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, буква а) и приложение I

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 2, първо изречение

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 2, второ изречение

Член 9

Член 4, параграф 1, букви а)—е)

Член 3, букви а)—е) и член 10, параграф 1

Член 4, параграф 1, букви ж) и з)

Член 5, параграф 1, буква г), подточка ii)

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 3, букви ж)—й), член 7, параграф 3 и член 10, параграф 2

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1, буква г)

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 11, параграф 1

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 11, параграф 2

Член 5, параграф 1, буква в)

Член 11, параграф 3

Член 5, параграф 1, буква г)

Член 11, параграф 4

Член 5, параграф 1, буква д)

Член 11, параграф 5

Член 5, параграф 2

Член 11, параграф 6

Член 5, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 12, параграф 2, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 12, параграф 2, втора и трета алинея

Член 7, параграф 1, първа и втора алинея

Член 4, член 5, параграф 1, буква д)

Отменен член 7, параграф 1, буква б)

Член 4, буква а)

Отменен член 7, параграф 1, буква б)

Член 4, буква б)

Член 7, параграф 1, трета алинея

Член 7, параграф 2

Членове 7 и 8

Член 7, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 8

Член 7, параграф 5 и член 13, първа алинея

Член 13, втора алинея

Член 9

Член 14

Член 10

Член 5, параграф 1, букви а)—в)

Член 11

Член 5, параграф 2

Член 12

Член 6

Член 13

Член 15, параграф 1

Член 14

Член 15, параграф 2

Член 16

Член 17

Член 15

Член 18

Член 3, параграф 1, буква а)

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top