EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0027

Директива 2006/27/ЕО на Комисията от 3 март 2006 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директиви 93/14/ЕИО на Съвета относно спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства и 93/34/ЕИО относно регламентираните обозначения на дву- и триколесните моторни превозни средства и на Директиви 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства и 97/24/ЕО относно някои компоненти и характеристики на дву- и триколесни моторни превозни средстваТекст от значение за ЕИП.

OJ L 66, 8.3.2006, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 219–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 78 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; заключение отменено от 32009L0139 . Latest consolidated version: 28/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/27/oj

13/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

15


32006L0027


L 066/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/27/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2006 година

за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директиви 93/14/ЕИО на Съвета относно спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства и 93/34/ЕИО относно регламентираните обозначения на дву- и триколесните моторни превозни средства и на Директиви 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства и 97/24/ЕО относно някои компоненти и характеристики на дву- и триколесни моторни превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17 от нея,

като взе предвид Директива 93/14/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства (2), и по-специално член 4 от нея,

като взе предвид Директива 93/34/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно регламентираните обозначения на дву- и триколесните моторни превозни средства (3), и по-специално член 3 от нея,

като взе предвид Директива 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2 февруари 1995 г. относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства (4), и по-специално член 4 от нея,

като взе предвид Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1997 г. относно някои компоненти и характеристики на дву- и триколесни моторни превозни средства (5), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директиви 93/14/ЕИО, 93/34/ЕИО, 95/1/ЕО и 97/24/ЕО са специални директиви в рамката на процедурата за типово одобрение на ЕО, създадена с Директива 2002/24/ЕО.

(2)

Необходимо е да се въведе последното изменение на Регламент № 78 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации в изискванията за типово одобрение на ЕО, с оглед да се поддържа еквивалентността между изискванията на Директива 93/14/ЕИО и тези на Регламент № 78 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

(3)

Изискванията относно регламентираните обозначения и максималната скорост за дву- и триколесни моторни превозни средства, както са предвидени в Директиви 93/34/ЕИО и 95/1/ЕО, могат да бъдат опростени с оглед на по-доброто регулиране.

(4)

С оглед да се обезпечи доброто функциониране на системата за типово одобрение като цяло, е необходимо да се изясни кои разпоредби относно външните изпъкнали части, устройствата за закрепване на обезопасителни колани и обезопасителните колани се прилагат към превозни средства с каросерия и кои — към превозни средства без каросерия.

(5)

В Директива 97/24/ЕО изискванията за обозначаването на каталитични конвертори и шумозаглушители, които са с контролиран произход, е необходимо да бъдат изяснени и допълнени.

(6)

Директиви 93/14/ЕИО, 93/34/ЕИО, 95/1/ЕО и 97/24/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 93/14/ЕИО се изменя в съответствие с текста на приложение I към настоящата директива.

Член 2

Приложението към Директива 93/34/ЕИО се изменя в съответствие с текста на приложение II към настоящата директива.

Член 3

Приложение I към Директива 95/1/ЕО се изменя в съответствие с текста на приложение III към настоящата директива.

Член 4

Приложение III към глава 1, приложения I и II към глава 3, приложение I към глава 4, приложения I, II, VI и VII към глава 5, приложението към глава 7, приложения II, III и IV към глава 9, заглавието и приложение I към глава 11 и приложения I и II към глава 12 от Директива 97/24/ЕО се изменят в съответствие с текста на приложение IV към настоящата директива.

Член 5

1.   От 1 януари 2007 г. по отношение на дву- или триколесни превозни средства, които отговарят на изискванията съответно на Директиви 93/14/ЕИО, 93/34/ЕО, 95/1/ЕО и 97/24/ЕО, изменени с настоящата директива, държавите-членки, на основания, свързани с приложното поле на споменатите директиви, не могат да отказват да предоставят типово одобрение на ЕО или да забраняват регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на такива превозни средства.

2.   От 1 юли 2007 г. държавите-членки отказват, на основания, свързани с приложното поле на споменатите директиви, да предоставят типово одобрение на ЕО на всеки нов тип дву- или триколесни моторни превозни средства, които не отговарят на разпоредбите съответно на Директиви 93/14/ЕИО, 93/34/ЕО, 95/1/ЕО и 97/24/ЕО, изменени с настоящата директива.

Член 6

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2006 г. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/30/ЕО на Комисията (ОВ L 106, 27.4.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 38. Директива, изменена с Директива 1999/25/ЕО на Комисията (ОВ L 104, 21.4.1999 г., стр. 19).

(4)  ОВ L 52, 8.3.1995 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2002/41/ЕО на Комисията (ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 17).

(5)  ОВ L 226, 18.8.1997 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/30/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложението към Директива 93/14/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният раздел 2.1.1.3:

„2.1.1.3.

Спирачните накладки не трябва да съдържат азбест.“;

2.

Допълнение 1 се изменя, както следва:

а)

Раздели 1.1.1 и 1.1.2 се заменят със следния текст:

„1.1.1.

Предписаната ефикасност на спирачните устройства се основава на спирачния път и/или средното пълно обратно ускорение. Ефикасността на спирачно устройство се определя чрез измерване на спирачния път по отношение на началната скорост на превозното средство и/или чрез измерване на средното пълно обратно ускорение по време на изпитанието.

1.1.2.

Спирачният път представлява разстоянието, преминато от превозното средство от момента, в който водачът започва да действа върху управлението на спирачната система, до момента, в който превозното средство спира; началната скорост на превозното средство v1 представлява скоростта към момента, в който водачът започва действието върху управлението на спирачната система; началната скорост не е по-малка от 98 % от предписаната скорост за съответното изпитание. Средното пълно обратно ускорение (dm) се изчислява като обратно ускорение, усреднено по отношение на разстоянието в интервала от vb до ve съгласно следната формула:

Formula

където:

dm

=

означава пълното обратно ускорение

v1

=

както е дефинирано по-горе

vb

=

скорост на превозното средство при 0,8 v1 в km/h

ve

=

скорост на превозното средство при 0,1 v1 в km/h

sb

=

изминато разстояние между v1 и vb в метри

sе

=

изминато разстояние между v1 и vе в метри

Скоростта и разстоянията се определят с помощта на инструменти с точност ± 1 % при предписаната скорост за изпитанието. Стойността на величината „dm“ може да бъде определена чрез други методи, които са различни от измерването на скорост и разстояние; в този случай точността на величината „dm“ следва да бъде в рамките на ± 3 %;“

б)

В раздел 1.1.3 думата „компонент“ се заменя с думите „превозно средство“;

в)

Раздел 1.2.1.1 се заменя със следния текст:

„1.2.1.1.

Предписаните граници за минимална ефективност са тези, които са зададени по-долу за всяка категория превозно средство; превозното средство трябва да отговаря на изискванията както за предписания спирачен път, така и за предписаното средно пълно обратно ускорение за съответната категория превозно средство, но не е необходимо да се измерват и двата параметъра.“;

г)

Раздел 1.4.2.1 се заменя със следния текст:

„1.4.2.1.

Изпитваните превозно средство и спирачка/и) трябва практически да бъдат сухи и спирачката/ите трябва да е/са студена/и. Счита се, че спирачката е студена, когато температурата, измерена на диска или от външната страна на барабана, е под 100 °С;“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Директива 93/34/ЕИО се изменя, както следва:

Раздел 3.1.1.2 се заменя със следния текст:

„3.1.1.2.

Втората част се състои от шест знака (букви или цифри), предназначени да опишат общите характеристики на превозното средство (тип, вариант и в случая на мотопеди, версия); всяка характеристика може да бъде представена от няколко знака. Ако производителят не използва един или повече от тези знаци, неизползваните позиции трябва да бъдат запълнени с буквени или цифрови знаци, като изборът се прави от производителя,“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение I към Директива 95/1/ЕО се изменя, както следва:

Раздел 7 се заменя със следния текст:

„7.   МАКСИМАЛНА СКОРОСТ

Максималната скорост на превозното средство се изразява в километри в час от число, което съответства на най-близкото цяло число до средноаритметичното от стойностите на скоростите, измерени при две последователни изпитания, които не трябва да се различават с повече от 3 %. Когато това средноаритметично попада точно по средата между две цели числа, то се закръглява до най-близкото по-голямо цяло число. В случая на превозни средства, за които максималната скорост не е ограничена от съответната дефиниция, дадена в член 1, раздели 2 и 3 от Директива 2002/24/ЕО, не е необходимо изпитване за одобряване на типа и за максимална скорост се приема тази, която е декларирана от производителя на превозното средство в информационния документ, даден в приложение II към Директива 2002/24/ЕО.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Директива 97/24/ЕО се изменя, както следва:

1.

В глава 1, приложение III, допълнение 2, раздел II.1 петото тире се заличава.

2.

Глава 3 се изменя, както следва:

а)

Приложение I се изменя, както следва:

i)

Заглавието се заменя със следния текст:

ii)

Добавя се следният раздел 3.6:

„3.6.

В случая на двуколесни превозни средства, които са оборудвани със структура или панели, които са предназначени частично или цялостно да обградят водача или пътниците или да покрият компоненти на превозното средство, органът, извършващ типово одобряване, или техническата служба могат, по свое решение или след обсъждане с производителя на превозното средство, да приложат изискванията на настоящото приложение или на приложение II към цялото превозно средство или към част от него на базата на оценка на най-неблагоприятния случай.“;

iii)

Раздел 6.2 се заменя със следния текст:

„6.2.

Краищата на ръчките за управление на съединителя и спирачките трябва да са чувствително сферични и да имат радиус на закръгление най-малко 7 mm. Външните ръбове на тези ръчки трябва да имат радиус на закръгление не по-малък от 2 mm. Проверката се осъществява, когато ръчките не са във включено положение.“

б)

Заглавието и раздел „ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ“ от ПРИЛОЖЕНИЕ II се заменят със следния текст:

„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪНШНИТЕ ИЗПЪКНАЛИ ЧАСТИ НА ДВУКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЛЕКИ ЧЕТИРИКОЛЕСНИ И ЧЕТИРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изискванията на Директива 74/483/ЕИО (1) относно външните изпъкнали части на моторни превозни средства (категория М1) се прилагат към триколесни моторни превозни средства, предназначени за превоз на пътници.

Независимо от това, като се има предвид разнообразието от форми на конструкция на тези превозни средства, органът, извършващ типово одобряване, или техническата служба могат, по свое решение или след обсъждане с производителя на превозното средство, да приложат изискванията на настоящото приложение или на приложение I към цялото превозно средство или към част от него на базата на оценка на най-неблагоприятния случай.

Това се прилага също и към изискванията, дадени по-долу, по отношение на изискванията към триколесни превозни средства, леки четириколесни и четириколесни моторни превозни средства.

Следните изисквания се прилагат към триколесни моторни превозни средства, леки четириколесни и четириколесни моторни превозни средства, предназначени за превоз на стоки.

3.

В приложение I към глава 4 се добавят следните раздели 14 и 15:

„14.

„Превозно средство без каросерия“ означава превозно средство, при което отделението за пътници не е обградено от поне четири от следните елементи: челно стъкло, под, покрив и странични или задни стени или врати.

15.

„Превозно средство с каросерия“ означава превозно средство, при което отделението за пътници е обградено или може да бъде обградено от поне четири от следните елементи: челно стъкло, под, покрив и странични или задни стени или врати.“

4.

Глава 5 се изменя, както следва:

а)

Приложение I се изменя, както следва:

i)

Раздел 2.3.2. се заменя със следния текст:

„2.3.2.

Всички каталитични конвертори с контролиран произход, с които превозното средство е оборудвано при продажба, трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“

ii)

Раздел 5.2.1 се заменя със следния текст и раздели 5.2.1.1 и 5.2.1.2 се заличават:

„5.2.1.   Надписи

Каталитичните конвертори с контролиран произход, поставени като резервни части, трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“;

б)

Приложение II се изменя, както следва:

i)

Раздел 2.4.2. се заменя със следния текст:

„2.4.2.

Всички каталитични конвертори с контролиран произход, с които превозното средство е оборудвано при продажба, трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“

ii)

Раздел 5.2.1 се заменя със следния текст и раздели 5.2.1.1 и 5.2.1.2 се заличават:

„5.2.1.   Надписи

Каталитичните конвертори с контролиран произход, поставени като резервни части, трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“;

в)

Раздел 4а от приложение VI се заменя със следния текст:

„4а   Каталитични конвертори

4а.1.   Каталитичните конвертори с контролиран произход, с които превозното средство е оборудвано при продажба, трябва да бъдат изпитани за съответствие с всички изисквания на настоящата директива

4а.1.1.   Марка и тип на каталитичен конвертор с контролиран произход, с които превозното средство е оборудвано при продажба, в съответствие с точка 3.2.12.2.1 от приложение V (информационния документ).

4а.2.   Каталитичните конвертори с контролиран произход, поставени като резервни части, трябва да бъдат изпитани за съответствие с всички изисквания на настоящата директива

4а.2.1.   Марка/и и тип/ове на каталитичен конвертор/каталитични конвертори с контролиран произход, поставени като резервни части, в съответствие с точка 3.2.12.2.1 от приложение V (информационният документ)“;

5.

Фигура 1 от приложението към глава 7 се заменя със следната фигура:

Фигура 1

Image

6.

Глава 9 се изменя, както следва:

а)

Раздел 2.3.2.2 от приложение II се заменя със следния текст:

„2.3.2.2.

Всички шумозаглушители с контролиран произход трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“;

б)

Раздел 2.3.2.2 от приложение III се заменя със следния текст:

„2.3.2.2.

Всички шумозаглушители с контролиран произход трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“;

в)

Раздел 2.4.2.2 от приложение IV се заменя със следния текст:

„2.4.2.2.

Всички шумозаглушители с контролиран произход трябва да носят надпис, съдържащ най-малко следната информация:

знакът „e“, последван от идентификация на страната, която е издала типовото одобрение,

име или търговска марка на производителя на превозното средство,

марка и идентификационен номер на частта.

Този надпис трябва да се чете лесно, да е незаличим и също така лесно да се вижда на мястото, на което трябва да бъде закрепен.“;

7.

Глава 11 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя със следния текст:

б)

Приложение I се изменя, както следва:

i)

Раздел 1.6 се заменя със следния текст и се вмъква следният раздел 1.6а:

1.6.   „седалка“ означава структура, която може да представлява интегрална част от структурата на превозното средство или не, включително нейното оборудване, която предоставя възможност за сядане на възрастен човек, като терминът обознача както единична седалка, така и част от по-голяма структура, която съответства на място за сядане. Седлото не се разглежда като седалка по смисъла на точка 2.1.

1.6а.   „седло“ означава място за сядане, което водачът или пътникът яхат.“;

ii)

Раздел 2 се заменя със следния текст:

„2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.   Когато превозното средство е оборудвано с устройства за закрепване на обезопасителни колани, те трябва да отговарят на предписанията на настоящата глава.

2.1.1.   За всички седалки на триколесни мотопеди, триколесни, леки четириколесни и четириколесни моторни превозни средства трябва да бъдат монтирани устройства за закрепване на обезопасителни колани.

2.1.1.1.   За всички седалки, които отговарят и на двете условия, дадени по-долу, се изискват устройства на закрепване, подходящи за триточкови колани:

когато седалката има облегалка или когато стойка подпомага определянето на ъгъла на облягане на манекен и може да бъде разглеждана като облегалка на седалка, и

когато има надлъжен или напречен структурен елемент зад точката Н на височина повече от 450 mm, измерени от вертикалната равнина на точката Н.

2.1.1.2.   За всички други седалки са приемливи устройства за закрепване на набедрени колани.

2.1.2.   Устройствата за закрепване на обезопасителни колани не са задължителни за триколесни мотопеди или четириколесни моторни превозни средства, които имат маса без товар не по-голяма от 250 kg.“

8.

Глава 12 се изменя, както следва:

а)

След заглавието на приложение I към глава 12 се добавя следното изречение:

„По смисъла на настоящата глава „превозно средство с каросерия“ означава превозно средство, при което отделението за пътници е обградено или може да бъде обградено от поне четири от следните елементи: челно стъкло, под, покрив и странични или задни стени или врати.“;

б)

Раздел 2.3.1. от приложение II се замества със следния текст:

„2.3.1.

Всички превозни средства трябва да бъдат оборудвани с устройства за отстраняване на леда и скрежа от челното стъкло, които позволяват отстраняването на леда и скрежа, покриващи челното стъкло и мъглата, покриваща вътрешната страна на челното стъкло.

Все пак това устройство не е необходимо за триколесни мотопеди с каросерия, които имат двигател с мощност не по-голяма от 4 kW, или за превозни средства, при които челното стъкло е монтирано по такъв начин, че няма каквато и да е поддържаща или друга структура или панел, прикрепени към челното стъкло, които да се простират назад на повече от 100 mm. Устройството се изисква за всички превозни средства, които имат покрив, който е или постоянен или може да се сваля или да се прибира назад.“


(1)  ОВ L 266, 2.10.1974 г., стр. 4.“


Top