Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0302

Решение на Комисията от 25 април 2006 година за невключване на метабензтиазурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер С(2006) 1653)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 112, 26.4.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 637–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

197


32006D0302


L 112/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 април 2006 година

за невключване на метабензтиазурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество

(нотифицирано под номер С(2006) 1653)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/302/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за пускане на пазара на продукти за растителна защита (1), последно изменена с Директива 2004/20/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Според член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ ЕИО дадена държава-членка може, за период от дванайсет години, считано от датата на нотифициране на тази директива, да разреши на пазара да се предлагат продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към същата директива, които вече са на пазара две години след датата на оповестяване на директивата, като в същото време се извършва постепенен анализ на тези вещества в рамките на работна програма.

(2)

Регламент (ЕО) № 1490/2002 на Комисията (3) определя условията и реда за изпълнение на втора и трета фаза на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО. Относно активните вещества, за които авторът на нотификацията не изпълнява задълженията си в съответствие с тези регламенти, не е осъществяван никакъв контрол за съответствие или оценка на досието. За активното вещество метабензтиазурон не е предоставена и съответната информация в предписаните срокове. Следователно не е налице основание активното вещество да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и държавите-членки следва да оттеглят всички разрешения, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество.

(3)

Що се отнася до активните вещества, за които е кратък периодът на предизвестие, преди да бъдат изтеглени от пазара продуктите за растителна защита, съдържащи тези вещества, би било целесъобразно да се предвиди отсрочка от най-много дванайсет месеца за унищожаване, складиране, предлагане на пазара и използване на складовите запаси, с цел използването на тези запаси да се ограничи до един–единствен период на допълнителна вегетация. В случаите когато е предвиден по-дълъг период на предизвестие, този срок може да бъде съкратен, така че да изтече в края на вегетативния период.

(4)

Комисията, в сътрудничество с експерти от държавите-членки, предостави и анализира данни за метабензтиазурона. Те показаха, че е необходимо съответното вещество да продължи да се използва. В такива случаи следва да се предвидят временни мерки, които да позволят намирането на резервни варианти.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Активното вещество метабензтиазурон не се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки предприемат действия с цел:

а)

разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество метабензтиазурон, да бъдат оттеглени до 25 октомври 2006 г.;

б)

считано от 26 април 2006 г., да не бъде предоставяно, нито продължавано никое разрешение за продукти за растителна защита, съдържащи метабензтиазурон в рамките на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2 държава-членка, която фигурира в колона Б от приложението, може да се възползва най-късно до 30 юни 2009 г. от разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи веществата, посочени в колона А от приложението, с оглед практическото им използване, както е посочено в колона В от приложението.

Държавата-членка, която прибягва до дерогацията, предвидена в първата алинея, следи за изпълнението на следните условия:

а)

удълженият период на практическо използване се приема единствено при условие че не оказва никакво вредно влияние върху здравето на хората или животните и никакво недопустимо въздействие върху околната среда;

б)

продуктите за растителна защита от този вид, които останат на пазара след 25 октомври 2006 г., се етикетират отново, така че да отговарят на ограниченията за използване;

в)

налагат се всякакви мерки за намаляване на евентуалните рискове.

г)

активно се търсят резервни варианти.

2.   Съответната държава-членка уведомява Комисията до 31 декември всяка година за мерките, взети в съответствие с член 1, и по-специално за действията, предприети в изпълнение на букви а)—г).

Член 4

Всяка отсрочка, предоставена от държава-членка в съответствие с член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, трябва да бъде възможно най-кратка.

Когато, в съответствие с член 2, разрешенията трябва да бъдат оттеглени най-късно на 25 октомври 2006 г., срокът изтича най-късно на 25 октомври 2007 г.

Когато, в съответствие с член 3, параграф 1, разрешенията трябва да бъдат оттеглени най-късно на 30 юни 2009 г., срокът изтича най-късно на 31 декември 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 април 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 на Комисията от 18 юни 2003 г. (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на разрешенията, посочени в член 3, параграф 1

Колона А

Колона Б

Колона В

Активно вещество

Държава-членка

Предписания за използване

Метабензтиазурон

Белгия

Праз, грах

Франция

Културни растения от семейство Allium

Фуражни треви

Бобови растения


Top