Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 103, 12 април 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 103

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 април 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/593 на Съвета от 8 април 2019 година относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

1

 

*

Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/594 на Комисията от 8 април 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (ЗГУ)

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/595 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/596 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/597 на Съвета от 9 април 2019 година за създаване на Група на високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие

26

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2019/598 на Съвета от 9 април 2019 година относно преходните разпоредби за назначаването на европейски прокурори за и по време на първия мандат съгласно предвиденото в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/599 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО по отношение на статуса на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, по отношение на СЕГ (нотифицирано под номер С(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/600 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС по отношение на одобряването на плановете, представени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/601 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/602 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2006/168/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на ембриони от едър рогат добитък (нотифицирано под номер C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/603 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложенията към Решение 2006/766/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави и територии, от които е разрешено въвеждането в Съюза на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/604 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъците на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (нотифицирано под номер C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/605 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/606 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2012/137/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (нотифицирано под номер C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/607 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата Traces (нотифицирано под номер C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1922 на Комисията от 10 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ( ОВ L 319, 14.12.2018 г. )

60

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/461 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 80, 22.3.2019 г. )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top